Aeschylus, Seven Against Thebes (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Sept.].

Word Count

Total Words: 5314 Total Unique Words: 2976.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 162 
Αἰσχύνης 1 
Βορραίαις 1 
Γῆ 1 
Γῇ 1 
Δίκη 5 
Δίρκης 1 
Διογενεῖς 1 
Διογενοῦς 1 
Διογενὲς 1 
Διρκαῖον 1 
Διός 2 
Διὸς 5 
Ζεύς 2 
Ζεὺς 4 
Ζεῦ 5 
Ζηνὶ 1 
Ζῆνά 1 
Θυιὰς 2 
Κάδμου 5 
Καδμείας 1 
Καδμείους 1 
Καδμείων 9 
Καδμογενῆ 1 
Καπανεὺς 2 
Κρέοντος 1 
Κωκυτοῦ 1 
Κύπρις 1 
Κῆρες 1 
Λάιος 1 
Λαΐου 3 
Λασθένους 1 
Λατογένει 1 
Λοξίου 1 
Λύκει 1 
Λύκειος 1 
Μεγαρεύς 1 
Μελάνιππος 1 
Μοῖρα 2 
Νηίστῃσι 1 
Οἰδίπου 10 
Οἰδίπουν 1 
Οἰδιπόδα 3 
Οἰδιπόδαν 1 
Οἰκλέους 1 
Οἰκλείδην 1 
Οἴνοπος 1 
Παλλάς 2 
Παρθενοπαῖος 1 
Πολυνείκει 1 
Πολυνείκη 1 
Πολυνείκους 3 
Πολυφόντου 1 
Ποσει 1 
Ποσειδάων 1 
Προίτου 1 
Προιτίσιν 1 
Πυθικοῖς 1 
Σκυθᾶν 1 
Σκύθῃ 1 
Σφίγγ 1 
Τηθύος 1 
Τυδέως 1 
Τυδεὺς 2 
Τυδεῖ 1 
Τυφῶ 1 
Τυφῶν 2 
Φοίβῳ 1 
Φόβον 1 
Φόβος 1 
Χάλυβος 1 
α 1 
ακτὰ 1 
αν 1 
αἰ 1 
αἰαῖ 3 
αἰθερία 1 
αἰθὴρ 1 
αἰνομόροις 1 
αἰσχρῶν 1 
αἰσχύνης 1 
αἰσχύνομαι 1 
αἰτία 1 
αἰτουμένῳ 1 
αἰχμάλωτον 1 
αἰχμὴν 1 
αἰχμᾷ 1 
αἰχμῆς 1 
αἰόλην 1 
αἰὲν 1 
αἰῶνα 2 
αἱμάσσοντας 1 
αἱματη 1 
αἱματοσταγεῖς 1 
αἱματόεσσαι 1 
αἱματόεσσαν 1 
αἱροῦμαι 1 
αἴθων 1 
αἵδ 1 
αἵδε 1 
αἵματος 2 
αἵτ 1 
αἶαν 1 
αἷμά 1 
αἷμα 3 
αἷς 1 
αὐ 1 
αὐδωμένῳ 1 
αὐδᾷ 1 
αὐδῶ 2 
αὐτάδελφον 1 
αὐτοδάικτοι 1 
αὐτοκτόνος 1 
αὐτοκτόνων 1 
αὐτοκτόνως 1 
αὐτοπήμων 1 
αὐτοφόνα 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτόβουλος 1 
αὐτόδηλα 1 
αὐτός 1 
αὐτὴ 1 
αὐτὸν 2 
αὐτὸς 6 
αὐτῶν 3 
αὐτῷ 5 
αὑτοῦ 1 
αὑτᾶς 1 
αὑτᾷ 1 
αὑτῇ 1 
αὑτῶν 1 
αὑτῷ 1 
αὔειν 1 
αὖ 3 
αὖθ 1 
αὖθις 1 
αὖτε 1 
βάζει 1 
βάζουσιν 1 
βάρβαρον 1 
βέλη 1 
βέλος 3 
βέλτερα 1 
βία 2 
βίαν 4 
βίον 1 
βίᾳ 4 
βαθεῖαν 1 
βαθυκόλπων 1 
βαθύχθον 1 
βακχᾷ 1 
βαλεῖν 2 
βαλὼν 1 
βαλῶ 1 
βαρέα 1 
βαρείας 1 
βαρεῖαι 1 
βαρυδότειρα 2 
βασιλέες 1 
βασιλέοιν 1 
βασιλεῦσι 1 
βιάζεσθαι 1 
βλάβην 1 
βλάστημα 1 
βλέπων 1 
βλέφαρα 1 
βλαστάνει 1 
βλαστημὸν 1 
βλαχαὶ 1 
βλαψίφρονος 1 
βοάν 1 
βολὰς 1 
βοτήρ 1 
βουλαὶ 1 
βουλευέτω 1 
βουλευτήριον 1 
βουλεύειν 1 
βουλεύματα 1 
βουλεύου 1 
βουλεύσεται 1 
βοὴν 1 
βοᾷ 6 
βοῆς 1 
βοῇ 1 
βρέμει 2 
βρέμονται 1 
βρέτη 3 
βραδύνεται 1 
βρετέων 1 
βριθομένων 1 
βροτούς 1 
βροτοῖς 2 
βροτῶν 2 
βρόμον 1 
βρόμος 1 
βυσσίνου 1 
βωμοῖσι 1 
βόσκεται 1 
γ 6 
γάμων 1 
γάρ 3 
γάσασθ 1 
γέν 1 
γένει 3 
γένεος 1 
γένεσθε 1 
γένοισθε 1 
γένοιτ 2 
γένοιτο 4 
γένος 7 
γένους 3 
γένωμαι 1 
γένῃ 1 
γέροντα 1 
γίγας 1 
γίγνεται 3 
γαΐα 1 
γαίας 1 
γαίᾳ 1 
γαιάοχος 1 
γαῖ 1 
γαῖα 1 
γε 9 
γείτονας 1 
γείτονες 1 
γείτων 1 
γεγωνὰ 1 
γεγόναμεν 1 
γενέσθαι 1 
γενήσεται 3 
γενεάν 1 
γενείου 1 
γενεθλίους 1 
γενεᾷ 1 
γενοῦ 2 
γενύων 1 
γλῶσσ 1 
γλῶσσαν 2 
γνῶθι 2 
γοργὸν 1 
γράμμασιν 1 
γράμματα 2 
γραμμάτων 1 
γυμνωθὲν 1 
γυμνὸν 1 
γυνή 3 
γυναικείῳ 1 
γυναικῶν 2 
γυναιξί 1 
γυναιξὶ 1 
γυνὴ 2 
γόμφοις 1 
γόοισι 1 
γόος 3 
γόων 1 
γὰρ 43 
γὼ 1 
γᾶς 5 
γᾷ 1 
γῆθεν 1 
γῆν 2 
γῆρας 1 
γῆς 2 
δ 148 
δάκνουσ 1 
δάκους 1 
δάκρυ 2 
δάμη 1 
δέ 6 
δέδοικ 1 
δέδοικα 1 
δέδορκα 1 
δέμας 2 
δέχωνται 1 
δήμου 2 
δίδου 1 
δίδυμα 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 2 
δίκαιος 2 
δίκαν 1 
δίκη 2 
δίκῃ 1 
δίμοιρα 1 
δίς 1 
δίυγρα 1 
δίχα 1 
δαΐ 1 
δαΐων 2 
δαΐῳ 2 
δαίμονας 1 
δαίμονες 2 
δαίμονος 1 
δαίμων 3 
δαιμονῶντες 1 
δαιμόνιοι 1 
δαιμόνων 4 
δακρυχέων 1 
δακρύεσθαι 1 
δαμασθῇ 2 
δαροβίοισι 1 
δατήριοι 1 
δατητὰς 1 
δαϊκτὴρ 1 
δαϊόφρων 1 
δαῖμον 1 
δε 2 
δείν 1 
δείξαθ 1 
δείσασα 1 
δεδορκότων 1 
δεινὸν 1 
δεινὸς 1 
δεσπότης 1 
δεῖμα 1 
δημίων 1 
δι 5 
διέλαχον 1 
διήκει 1 
διήλ 1 
διήρκεσαν 1 
διαδρομᾶν 1 
διαδρόμους 1 
διαλλακτῆρι 1 
διαμεῖψαι 1 
διανοίᾳ 1 
διανταίαν 1 
διαπήλας 1 
διαπερῶν 1 
διατετίμηται 1 
διατομαῖς 1 
διδάσκαλον 1 
διδυμάνορα 1 
διδόντων 1 
διερροθήσατ 1 
δικαίας 1 
δικαίως 1 
δινήσαντος 1 
δινεῖ 1 
διοδότων 1 
διπλαῖ 1 
διπλοῦν 1 
διπλᾶ 2 
δισσὼ 1 
διχόφρονι 1 
διώκων 2 
διὰ 12 
δμωίδες 1 
δοίης 1 
δοκεῖ 3 
δοκεῖν 1 
δοκησάτω 1 
δοκοῦντα 1 
δοκῶ 1 
δονεῖ 1 
δορί 1 
δορίμαργος 1 
δορίπονα 1 
δορίπονον 1 
δοριτίνακτος 1 
δορυσσοῖς 1 
δορός 4 
δορὶ 5 
δορὸς 1 
δουλίαν 1 
δουλίοισι 1 
δουλείας 1 
δουλοσύνας 1 
δουλοῖς 1 
δουρίπληχθ 1 
δοχμολόφων 1 
δούλιον 2 
δοῖεν 2 
δράκοντα 1 
δράκοντας 1 
δράκων 1 
δράσιμον 1 
δράτω 2 
δρέψασθαι 1 
δραστήριος 1 
δρᾶν 1 
δρῶ 1 
δυοῖν 2 
δυσαδελφόταται 1 
δυσβουλίας 1 
δυσδαίμονας 1 
δυσδαίμων 1 
δυσευνάτορας 1 
δυσθέατα 1 
δυσκέλαδόν 1 
δυσμενέων 1 
δυσμενοῦς 1 
δυσμόρως 1 
δυσπότμως 1 
δυσσεβεστέροις 1 
δυστήνου 1 
δυστυχεῖν 1 
δυστυχῆ 1 
δυστόνων 1 
δυσφορώτερος 1 
δυσφορῶν 1 
δωμάτων 3 
δόλος 1 
δόλῳ 1 
δόμοις 1 
δόμοισι 1 
δόμον 1 
δόμους 3 
δόμων 6 
δόξαντ 1 
δόξῃ 1 
δόρυ 3 
δόσις 1 
δύ 1 
δύας 1 
δύσορνις 1 
δύσποτμον 1 
δύστονα 1 
δύσφρονες 1 
δύσχιμον 1 
δώμασι 1 
δὲ 57 
δὴ 7 
δᾶν 1 
δῃάλωτον 1 
δῆθ 2 
δῆμος 1 
δῆτ 4 
δῆτα 2 
δῶμα 1 
δῶρόν 1 
ει 1 
εἰ 10 
εἰδὼς 2 
εἰκάσαι 1 
εἰκὸς 1 
εἰκὼ 1 
εἰληχότα 1 
εἰμὶ 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπόντος 1 
εἰς 6 
εἰσαμεῖψαι 1 
εἰσόμεσθα 1 
εἴ 1 
εἴη 1 
εἴην 1 
εἴθε 1 
εἴκασμα 1 
εἴληχεν 2 
εἴμ 1 
εἴπερ 1 
εἴποι 1 
εἴργειν 1 
εἴρξει 1 
εἴσ 1 
εἴσομαι 1 
εἴσω 2 
εἵλετ 2 
εἶ 3 
εἶδε 1 
εἶδος 1 
εἶμι 1 
εἶναί 1 
εἶναι 4 
εἶπας 1 
εἶσι 1 
εἶσιν 1 
εἷς 1 
εὐ 2 
εὐγενῆ 1 
εὐγμάτων 1 
εὐδίᾳ 1 
εὐεστοῖ 1 
εὐκήλως 1 
εὐκλείαν 1 
εὐκταία 1 
εὐκταίαν 1 
εὐλόγως 1 
εὐμενεῖ 1 
εὐμενῆ 1 
εὐνοίαισι 1 
εὐνοίᾳ 1 
εὐνὰν 1 
εὐπραξίας 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐσεβὴς 2 
εὐτελὴς 1 
εὐτυκάζου 1 
εὐτυχεῖν 4 
εὐτυχοῦντος 1 
εὐτυχῇ 1 
εὐφιλήταν 1 
εὐχάλκου 1 
εὐχὰς 1 
εὐωνύμων 1 
εὔεδροί 1 
εὔεδροι 1 
εὔκηλος 1 
εὔκυκλον 1 
εὔρει 1 
εὔχεσθε 1 
εὔχου 1 
εὕροντο 1 
εὖ 10 
εὖτε 2 
ζεῖ 1 
ζυγοῖσι 1 
ζυγόν 2 
ζωπυροῦσι 1 
ζόα 1 
ζῶντ 1 
ζῶσα 1 
ηὔδα 1 
ηὗρε 1 
θ 7 
θάλασσα 1 
θάλπεσιν 2 
θάνατον 2 
θάνατος 1 
θάνωσι 1 
θάπτειν 1 
θάρσει 1 
θάρσος 2 
θάψασ 1 
θάψω 2 
θέλει 1 
θέλεις 1 
θέλοντος 2 
θέλοντός 1 
θέλουσ 1 
θέλων 3 
θέλῃ 1 
θέντες 1 
θέσφατ 1 
θήσομεν 1 
θακτὸς 1 
θαλαμηπόλων 1 
θανάτου 1 
θανάτους 1 
θανάτων 1 
θανεῖν 1 
θανόντας 1 
θανόντες 1 
θανόντι 2 
θανὼν 2 
θαρσεῖτε 2 
θαυμάζεται 1 
θείνει 1 
θεαί 1 
θελεμωτέρῳ 1 
θελούσας 1 
θελόντων 1 
θεμένα 1 
θεμιστοῦ 1 
θεοί 5 
θεοκλύτοις 1 
θεομανές 1 
θεοπτύστῳ 1 
θεούς 2 
θεοὶ 8 
θεοὺς 6 
θεοῖς 6 
θεοῖσι 2 
θεοῖσιν 3 
θεοῦ 6 
θερμοῖς 1 
θεσφάτοισι 1 
θεωρίδα 1 
θεόθεν 1 
θεόν 1 
θεός 6 
θεᾶν 1 
θεῖσαι 1 
θεῶν 16 
θηρὸς 1 
θιγγάνοντες 1 
θιγγάνουσ 1 
θνητὸς 1 
θνᾴσκοντα 1 
θνῄσκειν 1 
θνῄσκοντας 1 
θούριοι 1 
θράσος 1 
θρέμματ 1 
θρέομαι 1 
θρίξ 1 
θρασυστόμοισιν 1 
θρόνον 1 
θρῆνον 2 
θυμοπλη 1 
θυμὸν 1 
θυμὸς 1 
θυσίαν 1 
θυστάδος 1 
θωρακεῖα 1 
θύραθεν 2 
θύσειν 1 
θὴς 1 
κ 1 
κάκ 3 
κάκην 1 
κάκιον 1 
κάκιστ 1 
κάκῇ 1 
κάνοι 1 
κάρτ 1 
κάρτα 5 
κάσιν 1 
κάσις 1 
κέαρ 1 
κέκληνται 1 
κέρδει 1 
κέρδος 3 
κήδε 1 
κήδεσαί 1 
κίνδυνον 1 
καί 1 
καίπερ 1 
καίρια 2 
καθ 1 
καθάρσιον 1 
καθαρμοὺς 1 
καθυπερτέρα 1 
καινοπήμονες 1 
καινοπηγὲς 1 
καιρὸν 1 
κακά 4 
κακοσπλάγχνους 1 
κακουχίᾳ 1 
κακοῖς 1 
κακοῖσι 3 
κακοῖσιν 1 
κακοῦ 1 
κακόμαντιν 1 
κακόν 2 
κακὴν 1 
κακὸν 2 
κακὸς 3 
κακῆς 1 
κακῶν 8 
κακῶς 2 
καλά 1 
καλεῖ 3 
καλλίπρῳρον 1 
καλοῦσα 1 
καλόν 2 
καλύψω 1 
καλὰς 1 
καλῶς 2 
καμούσης 1 
καμψίπους 1 
καπηλεύσειν 1 
καπνῷ 1 
καρδία 1 
καρδίαν 1 
καρδίας 1 
καρπούμενος 1 
καρπὸς 3 
καρτερώτερος 1 
κασίγνητον 1 
κασιγνήτῳ 1 
κατ 9 
κατάξει 1 
κατάξω 1 
κατάρας 1 
κατέκτανεν 1 
κατέχειν 1 
κατήγορος 1 
καταιγίσαι 1 
καταισχυνεῖν 1 
κατακλυσθῆναι 1 
κατακτάς 1 
κατακτανών 1 
καταλλαγαί 1 
κατασβέσει 1 
κατασθμαίνων 1 
κατασκίους 1 
κατασκαφαῖς 1 
κατασκαφὰς 2 
κατεσποδημένοι 1 
κατεύγματα 1 
κατεύχεται 1 
κατηξιώσατο 1 
κατοπτῆρας 1 
κατόπτης 2 
κατὰ 2 
κατῆλθες 1 
καχλάζει 2 
καὐτὴ 1 
καὐτὸς 1 
καὶ 109 
κεδνὰ 1 
κεδνὸν 1 
κεδνὸς 2 
κεκευθὼς 1 
κεκλή 1 
κεκτήσεται 1 
κελεύθου 1 
κενὸν 1 
κενὸς 1 
κεραυνίους 1 
κεραυνοῦ 1 
κεραυνόν 1 
κεραυνῷ 1 
κεφαλὰν 1 
κεχειρωμένας 1 
κεἰ 2 
κεῖνος 1 
κεῖσθον 1 
κηρυκευμάτων 1 
κηρύσσειν 1 
κινδύνῳ 1 
κινύρονται 1 
κλάζουσι 1 
κλήρους 1 
κλίμακος 1 
κλίνεται 1 
κλαίειν 2 
κλαίοντας 1 
κλαίω 1 
κλαγγαῖσιν 1 
κλαιομένας 1 
κλαυτὸν 1 
κλαύσω 1 
κληρουμένους 1 
κλητῆρα 1 
κλυδωνίου 1 
κλυούσᾳ 1 
κλύετε 2 
κλύοντες 1 
κλύουσα 2 
κλύω 1 
κλῄθρων 1 
κνημῖδας 1 
κοιλογάστορες 1 
κοιλογάστορος 1 
κοιμῶν 1 
κοινώνει 1 
κοινὸν 2 
κοινὸς 1 
κομιστέος 1 
κομπάζεται 1 
κομπάζοντα 1 
κομπάσμασιν 1 
κομπάσματα 1 
κονίει 1 
κορκορυγαὶ 1 
κοσμήσει 1 
κοταίνων 1 
κούρα 1 
κοὔπω 1 
κοῦφον 1 
κράνους 2 
κράτος 1 
κραίνοι 2 
κραίνων 1 
κραδίᾳ 1 
κρατή 1 
κρατηθεὶς 1 
κρατούντων 1 
κρατοῦσα 1 
κρατὶ 1 
κρείσσω 1 
κρεισσοτέκνων 1 
κρημναμενᾶν 1 
κρινεῖ 1 
κροτησμοῦ 1 
κρύος 1 
κτέανα 1 
κτήμαθ 1 
κτήματα 1 
κτανὼν 1 
κτεάνων 1 
κτημάτων 1 
κτύπον 2 
κυκλουμένων 1 
κυκλοῦνται 1 
κυκλωτῷ 1 
κυμαίνοντ 1 
κυρήσας 3 
κυρεῖ 1 
κυρεῖν 1 
κυσίν 1 
κωκυτοῖσιν 1 
κωφῇ 1 
κόλπῳ 1 
κόμπαζ 1 
κόμπον 1 
κόμπος 1 
κόναβος 1 
κόνις 2 
κόσμον 1 
κύβοις 1 
κύκλον 1 
κύκλου 1 
κύκλῳ 1 
κύματι 2 
κύτος 1 
κώδων 1 
κώδωνες 1 
κἀγαθοὺς 1 
κἀγορᾶς 1 
κἀγρίοις 1 
κἀγὼ 2 
κἀκ 1 
κἀμὲ 1 
κἀμῶν 1 
κἀνὰ 1 
κἀπιβουλεύσειν 1 
κἀπικηρυχθεὶς 1 
κἀπογυμνάζων 1 
κἀπολολύξω 1 
κἀποτρέπομαι 1 
κἀπὶ 1 
κἀπὸ 1 
κᾀσχρῶν 1 
κῆρ 1 
κῆρα 1 
κῦδος 1 
κῦμ 1 
κῦμα 3 
λάβωσιν 1 
λάφυρα 1 
λέγ 1 
λέγει 3 
λέγειν 7 
λέγεις 3 
λέγοιμ 2 
λέγοις 1 
λέγοιτ 1 
λέγουσα 1 
λέγω 8 
λέγων 1 
λέξω 2 
λήματος 2 
λίποι 1 
λαΐδος 1 
λαβέ 1 
λαβεῖν 1 
λακάζειν 1 
λακτὸς 1 
λαμπρὰ 1 
λαμπρὸν 1 
λαμπὰς 1 
λαοδάμας 1 
λαπάξειν 2 
λαφύροις 1 
λαχαί 1 
λαχεῖν 2 
λαχθε 1 
λαχόντα 1 
λαχόντες 2 
λαχὸν 1 
λαχὼν 1 
λαὸς 1 
λείβοντες 1 
λεια 1 
λελεγμένου 2 
λελιμμένοι 1 
λελιμμένος 1 
λευστῆρα 1 
λεχαίων 1 
λεόντων 1 
λεύκασπις 1 
λεών 1 
λεὼς 1 
ληφθῶ 1 
λθῃς 1 
λιγαίνειν 1 
λιγνὺν 1 
λιθὰς 1 
λιπὼν 1 
λιτάν 1 
λιτάς 2 
λιταῖσί 1 
λιταῖσιν 1 
λιτὰς 1 
λιτῶν 1 
λοιπὰ 1 
λομεν 1 
λοχαγέται 1 
λούσειεν 1 
λυθέντων 1 
λυτήριοί 1 
λυτὴρ 1 
λόγον 2 
λόγος 5 
λόγου 2 
λόγους 2 
λόγῳ 2 
λόφοι 1 
λόφους 1 
λόχον 3 
λύκοι 1 
λύμῃ 1 
λύουσα 1 
λῆμα 1 
μ 1 
μάκαιρ 1 
μάκαρας 1 
μάκαρες 1 
μάλ 2 
μάλιστα 1 
μάντιν 2 
μάντις 7 
μάργων 1 
μάστιγι 1 
μάχην 2 
μάχης 2 
μάχᾳ 1 
μάχῃ 2 
μέγα 1 
μέγαν 1 
μέγας 2 
μέγιστον 1 
μέλ 1 
μέλαιν 2 
μέλαινα 1 
μέλαιναν 1 
μέλει 2 
μέλεοι 3 
μέλεος 1 
μέλεσθέ 1 
μέλος 1 
μέμεικται 1 
μέμονας 1 
μέμψεται 1 
μέμψῃ 1 
μένει 4 
μένειν 1 
μένουσι 1 
μέντοι 3 
μένων 1 
μέριμνα 1 
μέριμναι 2 
μέσῳ 1 
μέτοικος 1 
μή 9 
μήθ 1 
μήλοισιν 1 
μήποτ 1 
μήποτε 1 
μήσωμαι 1 
μήτ 3 
μήτε 2 
μήτηρ 1 
μίμνοντες 1 
μαίνεται 1 
μαθεῖν 1 
μαθών 1 
μαινομένᾳ 3 
μαινόμενος 1 
μακάρων 1 
μακράν 1 
μακρηγόρει 1 
μακρὰν 1 
μακρᾶς 1 
μαντευμάτων 1 
μαντεύσεται 1 
μαργῶν 1 
μαρμαίρουσαν 1 
ματαίοις 1 
ματαίων 1 
ματαίᾳ 1 
ματρὸς 1 
ματᾶν 1 
μαχανᾷ 1 
μαχώμεθ 1 
με 5 
μείζων 1 
μεγάλ 2 
μεγάλα 1 
μεγάλαυχοι 1 
μεγάλε 1 
μεγάλων 1 
μεγίστην 1 
μεγαληγόρων 1 
μεγασθενής 3 
μεθεῖται 1 
μεθυστέροις 1 
μελάγκροκον 1 
μελάναιγις 1 
μελάνδετον 1 
μελέους 1 
μελαμπαγὲς 1 
μελεοπαθής 1 
μελεοπόνος 1 
μελόμενοι 1 
μενεῖ 1 
μεσημβριναῖς 1 
μεσημβρινοῖσι 2 
μεσομφάλοις 1 
μεταίχμιον 1 
μεταλ 1 
μεταξὺ 1 
μετὰ 1 
μεῖον 1 
μηδ 5 
μηδέ 2 
μηδὲ 1 
μηδὲν 1 
μητέρων 1 
μητρί 1 
μητρόθεν 1 
μητρός 1 
μητρὶ 1 
μητρὸς 2 
μηχανήσομαι 1 
μηχανὴ 1 
μηχανὴν 1 
μιάσματος 1 
μιαίνων 1 
μινύθει 1 
μιξοθρόου 1 
μισήματα 1 
μνήστορες 1 
μνημεῖά 1 
μογερά 2 
μογεροὺς 1 
μοι 6 
μολεῖν 2 
μολών 1 
μομφῆς 1 
μοναρχίας 1 
μονομάχοισι 1 
μονόκλαυτον 1 
μου 1 
μοχθηρόν 1 
μοῖραν 2 
μυκτηροκόμποις 1 
μωμητός 1 
μόνον 1 
μόρον 5 
μόρου 1 
μόρους 1 
μόρσιμον 2 
μὲν 22 
μὴ 34 
μὴν 8 
μᾶλλον 3 
μῦθον 1 
νέαι 1 
νέαν 1 
νέας 1 
νέμεσις 1 
νέοι 1 
νέοις 1 
νέους 1 
νίκην 1 
ναίειν 1 
ναν 1 
νας 1 
νατραπῆναι 1 
ναυκληρεῖν 1 
ναύστολον 1 
ναύταισι 1 
ναύτης 1 
ναὸς 1 
ναῶν 1 
νείκεος 1 
νει 1 
νεικέων 1 
νειφομένας 1 
νεκροὺς 1 
νεκρὸν 1 
νεμέτωρ 1 
νεμόμεθ 1 
νεοσσῶν 1 
νεφελᾶν 1 
νεόκοτον 1 
νεὼς 1 
νεῖκος 1 
νικώμενον 1 
νιν 7 
νιφάδος 1 
νομίμων 1 
νοῦν 1 
νυκτηγορεῖσθαι 1 
νυκτὸς 1 
νυμφίους 1 
νυν 3 
νωμῶν 2 
νόμισμα 1 
νόμον 1 
νύκτα 1 
νύκτερον 1 
νὺξ 1 
νῦν 11 
ξένος 1 
ξένων 1 
ξαλειφθῆναί 1 
ξεῖνος 1 
ξηροῖς 1 
ξυγκαθελκυσθήσεται 1 
ξυλλαβαῖς 1 
ξυλλογῇ 1 
ξυμβολεῖ 1 
ξυμμάχους 1 
ξυμφέρεσθαι 1 
ξυνέστιοι 1 
ξυνήγαγεν 1 
ξυναλλάσσοντος 1 
ξυναυλία 1 
ξυνεισβὰς 1 
ξυνεπαινεῖ 1 
ξυνοίσετον 1 
ξυνοῦσα 1 
ξυντέλεια 1 
ξυντυχόντων 1 
ξυνὰ 1 
ξυστήσεται 2 
ξυστήσομαι 1 
ξωθεν 1 
ξύμμαχος 1 
ξύννομον 1 
ξύνοικος 1 
ξὺν 3 
οἰακοστρόφος 1 
οἰκητῆρας 1 
οἰκτρὸν 1 
οἰμώγμασίν 1 
οἰμώγμασιν 1 
οἰωνῶν 2 
οἱ 4 
οἲ 1 
οἳ 3 
οἴακα 1 
οἴκῳ 1 
οἵας 1 
οἶδεν 1 
οἶκτος 1 
οἶμαί 2 
οἶσθα 1 
οἷον 1 
οὐ 22 
οὐδ 10 
οὐδέν 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 4 
οὐδὲν 2 
οὐκ 20 
οὐκοῦν 2 
οὐρανοῦ 1 
οὐρανὸν 2 
οὐτιδανοῖς 1 
οὐχ 4 
οὓς 1 
οὔ 4 
οὔποτ 1 
οὔτ 6 
οὔτε 4 
οὔτι 2 
οὔτιν 2 
οὔτις 1 
οὔτοι 1 
οὕτω 2 
οὕτως 6 
οὖν 6 
οὖρον 2 
οὖσ 1 
οὖσα 2 
οὗ 1 
οὗπερ 1 
οὗτος 2 
οῖσι 1 
πάγχαλκον 1 
πάγχυ 1 
πάθη 1 
πάθος 1 
πάθω 1 
πάλιν 2 
πάλον 1 
πάλος 1 
πάλῳ 2 
πάνδοκον 1 
πάνδυρτε 1 
πάνοπλος 1 
πάντες 2 
πάντρομος 1 
πάντων 3 
πάντως 1 
πάρα 2 
πάρεστι 1 
πάρευνον 1 
πάρος 2 
πάσχει 1 
πάταγον 1 
πάταγος 1 
πάτερ 1 
πάτρια 1 
πέδοι 1 
πέδον 2 
πέδῳ 1 
πέλας 3 
πέμπε 2 
πέμπει 1 
πέμπειν 2 
πέμποιμ 1 
πέμπταισι 1 
πέμπτον 1 
πέπαυται 1 
πέπεμπται 1 
πέπλων 1 
πέποιθα 3 
πέπτωκεν 1 
πέπωκεν 1 
πέρι 1 
πέσοι 1 
πέτρων 1 
πέφευγεν 1 
πέφρικα 1 
πήδησεν 1 
πήματ 1 
πήματα 1 
πίθοιτο 1 
πίσυνος 1 
πίτνον 1 
πίτυλον 1 
πίῃ 1 
παγκάκως 1 
παγκλαύτων 1 
παγκοίνῳ 1 
παγκρατὲς 1 
παθὼν 1 
παιδείας 1 
παιδολέτωρ 1 
παισθεὶς 1 
παιώνισον 1 
παιᾶν 2 
παλαίχθων 1 
παλαι 1 
παλαιγενῆ 1 
παλαιφάτων 1 
παλαιὰς 2 
παλινστομεῖς 1 
παμπησίαν 1 
πανάγυρις 1 
πανάθλιε 1 
παναλαθῆ 1 
παναρκεῖς 1 
πανδάκρυτον 1 
πανδίκως 2 
πανδαμεὶ 1 
πανδοκοῦσα 1 
πανομιλεὶ 1 
πανουργίᾳ 1 
πανσέληνος 1 
παντελές 1 
παντευχίᾳ 1 
παντοδαπὸς 1 
παντρόπῳ 1 
παντόλμῳ 1 
παντὶ 2 
πανώλεθροι 1 
πανώλεθρον 1 
πανώλεις 1 
παρ 2 
παράνοια 1 
παρέρχεται 1 
παρέσται 1 
παρέστακεν 1 
παρίσταται 1 
παραστατεῖν 1 
παραφρονῶ 1 
παρβασίαν 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρηίδων 1 
παρημελήμεθα 1 
παρθένος 1 
παρθένων 3 
παρῆν 1 
πασᾶν 1 
πασῶν 1 
πατρίς 1 
πατροκτόνον 1 
πατροφόνῳ 1 
πατρόθεν 1 
πατρός 2 
πατρὶ 1 
πατρὸς 7 
πατρῴ 1 
πατρῴαν 1 
πατρῴας 2 
πατρῴους 1 
πατρῴων 5 
πατὴρ 1 
παχυνθείς 1 
παῖ 1 
παῖδα 1 
παῖδες 2 
παῖς 1 
πείθει 1 
πείσομαι 1 
πεδί 1 
πεδία 1 
πεδίων 1 
πεδιονόμοις 1 
πειθαρχία 1 
πειρωμένους 1 
πελαζόμεσθα 1 
πελειάς 1 
πελόμεν 1 
πενθητήρων 1 
πεπλαγμένους 1 
πεπλώματος 1 
πεποιθὼς 2 
πεπτωκέναι 1 
περ 1 
περίδρομον 1 
περαίνει 1 
περθομέναν 1 
περιβάλλονται 1 
περιθύμους 1 
περιπίτνει 1 
περιρ 1 
περισσὰ 1 
περὶ 2 
περᾶν 1 
πεσούσας 1 
πεσὼν 1 
πετηνῶν 1 
πευθώ 1 
πεφύκαμεν 1 
πεῖραν 1 
πηγαῖς 1 
πηγὴν 1 
πηδαλίων 1 
πημάτων 1 
πιανῶ 1 
πιθοῦ 1 
πικρογλώσσους 1 
πικρόκαρπον 1 
πικρός 1 
πικρὰς 1 
πικρὸν 2 
πικρὸς 2 
πιστοὺς 1 
πιστὸν 1 
πλέον 2 
πλαγὰν 1 
πλείω 1 
πλεκτάναισι 1 
πλευμόνων 1 
πλευρωμάτων 1 
πλεῖστ 2 
πληγαῖς 1 
πληγεὶς 1 
πληρούμενοι 1 
πληροῦτε 1 
πληρώσει 1 
πλοκάμων 1 
πλοῖον 1 
πλοῦτος 1 
πλόκαμος 1 
πνεύμασιν 1 
πνεύματι 1 
πνεῦμ 1 
πνοαῖς 1 
πνοὰς 1 
ποδῶκες 1 
ποδῶν 1 
ποιφύγμασιν 1 
πολέμιον 3 
πολίταις 4 
πολίτας 2 
πολεμάρχους 1 
πολεμίας 2 
πολεμίους 1 
πολεμίων 2 
πολεμόκραντον 1 
πολιάοχοι 1 
πολιοῦχοι 2 
πολισσούχοις 1 
πολισσούχων 1 
πολισσοῦχοι 1 
πολιτῶν 1 
πολλάκι 1 
πολλήν 1 
πολλαῖσι 1 
πολλοῖς 1 
πολλὰ 4 
πολλῶν 1 
πολυνεικεῖς 1 
πολυρρόθοις 1 
πολυστονώτατοι 1 
πολυφθόρους 1 
πολύβατός 1 
πολύν 1 
πολύστονοι 1 
πολὺς 2 
πολῖται 2 
πομπίμους 1 
πομπὴν 1 
ποντίῳ 1 
ποντομέδων 1 
πορθεῖν 1 
πορθούμεθα 1 
ποτ 2 
ποτίφατον 1 
ποταμίαις 1 
ποτε 2 
ποτιπέσω 1 
ποτρύνου 1 
ποτὶ 1 
ποτᾶται 1 
που 1 
ποῖ 1 
ποῖον 1 
ποῦ 1 
πράγει 1 
πράξαιμεν 1 
πράξειν 1 
πράσσει 1 
πράσσειν 1 
πράσσουσα 1 
πράσσουσαν 1 
πρέπει 2 
πρέποντες 1 
πρέσβιστον 1 
πρήσω 1 
πρίν 1 
πραγμάτων 1 
προβλήματα 1 
προβλήματι 1 
προβούλοις 1 
προδώσεις 1 
προδῶθ 1 
προδῷς 1 
προλέγω 1 
προμάτωρ 1 
προπάροιθεν 1 
προπέμπει 1 
προπέμπειν 1 
προπομποί 1 
προσίστανται 1 
προσίσταται 1 
προσαμβάσεις 1 
προσβαλεῖν 2 
προσβολὴν 1 
προσεῖδε 1 
προσηδάφισται 1 
προσθροῶν 1 
προσιζάνει 1 
προσμεμηχανημένην 1 
προσμεμηχανημένον 1 
προσσέβειν 1 
προστάταις 2 
προστάτην 1 
προστέλλεται 1 
προστατεῖν 1 
προστατηρίας 1 
προσταχθέντα 1 
προσφίλεια 1 
προσφιλές 1 
προσῄκασεν 1 
προταρβῶ 1 
προτὶ 1 
προφήτης 1 
προϊάψαι 1 
προῦπτος 1 
πρυμνόθεν 2 
πρόδρομος 2 
πρόκεισαι 1 
πρόμαχ 1 
πρόμαχος 1 
πρόπρυμνα 1 
πρός 1 
πρόσθε 1 
πρόσπολον 1 
πρόσω 1 
πρότερον 2 
πρύμ 1 
πρύμνηθεν 1 
πρύμνῃ 1 
πρὶν 3 
πρὸ 4 
πρὸς 22 
πρᾶγμα 2 
πρᾶγος 2 
πρῶτον 1 
πρῷραν 1 
πτόλει 1 
πτόλιν 6 
πτόλις 1 
πυκνοῦ 1 
πυλωμάτων 1 
πυλωρὸν 1 
πυλώμασι 1 
πυλᾶν 1 
πυλῶν 5 
πυργηρουμένοις 1 
πυργηρουμένῳ 1 
πυργοφύλακες 1 
πυργωμάτων 2 
πυργώματα 1 
πυργῶτις 1 
πυριγενετᾶν 1 
πυρφορεῖ 1 
πυρφόρον 2 
πυρὶ 1 
πυρὸς 3 
πω 1 
πωλικῶν 1 
πωμάτων 1 
πως 1 
πόδα 2 
πόλει 11 
πόλεμος 1 
πόλεος 3 
πόλεως 13 
πόλιν 25 
πόλις 14 
πόλισμ 2 
πόλισμα 3 
πόμπιμον 1 
πόνοι 2 
πόνοισι 1 
πόνος 1 
πόντιος 1 
πόνων 1 
πόροι 1 
πόρον 2 
πόσιν 1 
πότ 1 
πότερα 1 
πότερον 1 
πότμῳ 1 
πότνι 2 
πότνιά 2 
πύθησθε 1 
πύλαις 17 
πύλαισι 3 
πύλας 4 
πύργοι 1 
πύργοις 3 
πύργον 2 
πύργος 3 
πύργους 2 
πύργων 3 
πύρπνοον 2 
πύστις 1 
πᾶν 1 
πᾶσαν 1 
πῆμα 1 
πῶς 2 
ρηγνυμένων 1 
ς 1 
σ 1 
σάκει 3 
σάκος 2 
σάλπιγγος 1 
σάρκα 1 
σάρκας 1 
σέβει 1 
σέβειν 1 
σέθεν 2 
σέλμασιν 1 
σέσωσται 2 
σήματα 1 
σήματος 1 
σίγησον 1 
σίδαρος 2 
σαίνειν 1 
σαίνοιμεν 1 
σαγαῖς 2 
σακέων 1 
σας 1 
σασα 1 
σαφηνείᾳ 1 
σαφὴς 1 
σαφῆ 1 
σε 3 
σείει 1 
σεμνὸς 1 
σεσωμένης 1 
σηματουργὸς 1 
σιγᾶν 2 
σιγῶ 1 
σιγῶσ 1 
σιδάρῳ 1 
σιδήρῳ 1 
σιδαρονόμῳ 1 
σιδαρόπλακτοι 2 
σιδηρόφρων 1 
σκήψασαν 1 
σκιά 2 
σκοποὺς 1 
σκότον 1 
σμικρὸν 1 
σοι 3 
σοφούς 1 
σοφόν 1 
σοὶ 1 
σοῦ 1 
σοῦσθε 1 
σπάσονται 1 
σπέρμα 1 
σπαρτῶν 2 
σπείρας 1 
σπερχνούς 1 
σπλάγχνον 1 
σποδῷ 1 
σπουδὴ 1 
σπουδῆς 1 
σπουδῇ 1 
στάθητ 1 
στάθητε 1 
στέγει 1 
στέγειν 1 
στένει 3 
στένομαι 1 
στένουσι 1 
στέργειν 1 
στέργων 1 
στέψω 2 
στήσομαι 1 
στίχας 1 
σταδαῖος 1 
σταλαγμοῖς 1 
στείχει 2 
στείχουσιν 1 
στεφέων 1 
στηθέων 2 
στι 1 
στράτευμ 3 
στρατηγώ 1 
στρατοῦ 5 
στρατόπεδον 1 
στρατός 1 
στρατὸν 1 
στρατὸς 1 
στρατῷ 3 
στρόφον 1 
στυγερὰν 1 
στυγεῖ 2 
στυγηθὲν 1 
στυγοῦνθ 1 
στυγῶν 1 
στόμα 5 
στόμαργός 1 
στόνος 1 
στόνων 1 
στύγος 1 
συγγόνῳ 1 
συθεὶς 1 
συμμιγεὶς 1 
συμμιγεῖς 1 
συμπρεπές 1 
συμφορὰ 1 
συνθάπτειν 1 
συνθάψομεν 1 
συνναίων 1 
συνᾶγε 1 
συρίζουσι 1 
σφ 2 
σφάγια 2 
σφε 7 
σφιν 1 
σφυρηλάτῳ 1 
σχέσιν 1 
σχεθεῖν 2 
σχῆμα 1 
σωθεὶς 1 
σωτήρια 1 
σωτηρίας 1 
σωτὴρ 1 
σωτῆρι 1 
σωτῆρος 1 
σωφρονέστατον 1 
σωφρόνων 1 
σωφρόνως 1 
σύ 7 
σύν 1 
σύριγγες 1 
σώμασιν 1 
σώματι 1 
σώματος 2 
σώφρων 1 
σὲ 2 
σὸν 2 
σὺ 12 
σὺν 10 
σῃ 1 
σῆμ 2 
σῆμα 3 
σῆς 1 
σῖγα 1 
σῴζειν 1 
τ 31 
τάγευσαι 1 
τάδ 5 
τάδε 4 
τάλαιν 1 
τάλαινα 2 
τάλαν 2 
τάλας 1 
τάνδ 2 
τάξω 1 
τάρβος 1 
τάσδ 1 
τάσδε 1 
τάφον 1 
τάφων 1 
τάφῳ 1 
τάχ 5 
τάχιστα 1 
τάχος 2 
τέ 1 
τέθνηκεν 1 
τέκνοις 2 
τέκνον 1 
τέκνων 1 
τέκος 2 
τέλει 1 
τέλειαί 1 
τέλειοι 1 
τέλος 5 
τέτακται 1 
τέταρτος 1 
τέχνῃ 1 
τήνδ 2 
τήνδε 3 
τί 17 
τίει 1 
τίθει 1 
τίκτεται 1 
τίμιον 1 
τίν 2 
τίνα 1 
τίνες 2 
τίον 1 
τίς 11 
ταλαίνης 1 
ταράκτορα 1 
ταρβεῖτ 1 
ταρβοσύνῳ 1 
ταρφὺς 1 
τασαν 1 
ταυρείου 1 
ταυροκτονοῦντας 1 
ταυροσφαγοῦντες 1 
ταφέντ 1 
ταφῇ 1 
ταχυρρόθους 1 
ταύτην 1 
ταὐτοῦ 1 
ταῖς 1 
ταῦτ 2 
τε 34 
τεάν 1 
τείνει 1 
τείνουσι 1 
τείσασθαι 1 
τεθηγμένον 1 
τεθνηκόσι 1 
τεθνᾶσιν 1 
τεθραμμέναι 1 
τειχέων 1 
τεκνογόνοι 1 
τεκνωθῇ 1 
τεκούσῃ 1 
τεκοῦσα 1 
τεκοῦσιν 1 
τελέσαι 1 
τελέσῃ 1 
τελεία 1 
τελειᾶν 1 
τελεσφόροι 1 
τελευταῖαι 1 
τελευτᾷ 1 
τελευτῆσαι 1 
τελευτῇ 1 
τελεῖ 2 
τελεῖθ 1 
τελεῖν 1 
τες 1 
τεταγμένος 1 
τετραμμένου 1 
τετρωμένους 1 
τετυγμένον 1 
τετυμμένοι 2 
τευχηστὴν 1 
τεύξει 1 
τι 6 
τιθεὶς 1 
τιθῇς 1 
τιμήσεις 1 
τιμιώτατον 1 
τιμὰς 1 
τιμᾶν 1 
τιμᾷ 1 
τιμῶντα 1 
τιν 1 
τινί 2 
τινὶ 1 
τις 12 
τλάμον 1 
τοί 2 
τοι 6 
τοιάδε 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτ 6 
τοιαῦτά 1 
τοιαῦτα 1 
τοιγὰρ 1 
τοιοῦδε 1 
τοιόσδ 1 
τοιῶνδε 1 
τοιῷδε 1 
τολμήσω 1 
τοσόνδ 1 
τούσδ 1 
τούσδε 1 
τούτοις 2 
τούτου 2 
τούτῳ 3 
τοὐπίσημ 1 
τοὐπιτίμιον 1 
τοὔνομ 1 
τοὔπος 1 
τοὶ 2 
τοὺς 7 
τοῖνδε 1 
τοῖον 1 
τοῖς 4 
τοῖσδ 1 
τοῖσδε 1 
τοῖσι 3 
τοῦ 7 
τοῦδ 4 
τοῦδε 2 
τοῦτ 2 
τοῦτο 1 
τοῦτον 1 
τράχυν 1 
τρέμω 1 
τρέσαιμ 1 
τρέσας 1 
τρέψον 1 
τρέω 1 
τρίτον 1 
τρίτος 1 
τρίτῳ 1 
τρίχαλον 1 
τραφέστατον 1 
τραχύς 1 
τρεπὴς 1 
τρεῖς 1 
τριπάλτων 1 
τριχώματος 1 
τριχὸς 1 
τροπαίᾳ 1 
τροπαῖα 1 
τροπαῖον 1 
τροφάς 1 
τροφαῖσιν 1 
τροφεῖα 1 
τροφᾶς 1 
τροφῷ 1 
τρόπον 4 
τρόπῳ 1 
τρὶς 1 
τυγχάνουσ 1 
τυμβοχόα 1 
τυχεῖν 1 
τυχών 1 
τόδ 7 
τόδε 3 
τόκοι 1 
τόκον 1 
τόκος 2 
τόνδ 3 
τόνδε 7 
τόξον 1 
τόστονος 1 
τότ 2 
τύμβον 2 
τύμβῳ 1 
τύπος 1 
τύχας 2 
τύχη 1 
τύχης 1 
τύχοι 1 
τύχοιεν 1 
τύχῃ 1 
τώς 1 
τἀκ 1 
τἀκεῖθεν 1 
τἀξευρήματα 1 
τἂν 3 
τἄξωθεν 1 
τὰ 18 
τὰν 7 
τὰς 4 
τὴν 2 
τὶ 1 
τὸ 11 
τὸν 27 
τὼς 1 
τᾶσδ 1 
τᾶσδε 1 
τῆς 3 
τῆσδε 2 
τῳ 2 
τῶν 13 
τῶνδ 4 
τῶνδε 6 
τῷ 6 
τῷδ 4 
τῷδε 8 
υἱὸν 1 
φάτις 1 
φέρ 1 
φέρει 3 
φέριστε 1 
φέροι 1 
φέροντα 1 
φέροντι 3 
φέρουσα 1 
φέρων 2 
φήμης 1 
φίλ 1 
φίλα 2 
φίλαι 2 
φίλαις 1 
φίλανδρον 1 
φίλοι 1 
φίλοις 3 
φίλον 2 
φίλου 2 
φίλους 1 
φίλτατ 1 
φίλων 4 
φίλῃ 1 
φανεῖσ 1 
φαντασμάτων 1 
φαρέων 1 
φερέγγυον 2 
φερέγγυος 1 
φερέτω 1 
φερεγγύοις 1 
φεῦ 5 
φησίν 1 
φησιν 2 
φθίμενον 1 
φθερσιγενεῖς 1 
φθιμένοισιν 1 
φθονῶ 1 
φθόγγον 1 
φθόνει 1 
φθόρον 1 
φιλαίματον 1 
φιλεῖ 2 
φιλογαθής 1 
φιλοθύτων 1 
φιλοπόλεις 1 
φιλοστόνως 1 
φιλτάτῃ 1 
φιλόμαχον 1 
φιμοὶ 1 
φλέγει 1 
φλέγειν 1 
φλέγονθ 1 
φλέγων 2 
φλύοντα 1 
φοίνιον 1 
φοίτῳ 1 
φοβερὰ 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβοῦμαι 1 
φονεύ 1 
φονορύτῳ 1 
φορεῖται 1 
φορούμενοι 1 
φράξαι 1 
φράσον 1 
φρένας 1 
φρήν 1 
φρενί 2 
φρενός 1 
φρενώλεις 1 
φρενὸς 2 
φρενῶν 2 
φρεσίν 2 
φροιμίοις 1 
φρονεῖ 1 
φρονημάτων 1 
φρονοῦσα 1 
φρονοῦσι 1 
φρούρημα 1 
φρυαγμάτων 2 
φρόνημα 1 
φυγόντα 1 
φυγὰς 1 
φυγὼν 1 
φυγᾶς 1 
φυγᾷ 1 
φυγῇ 1 
φυλάσσει 1 
φυλακτέον 1 
φυούσης 1 
φυράσειν 1 
φωνεῖ 1 
φωτὶ 3 
φωτὸς 1 
φωτῶν 1 
φόβει 1 
φόβον 3 
φόβος 2 
φόβων 1 
φόβῳ 4 
φόνον 1 
φόνου 2 
φόνῳ 3 
φόρους 1 
φύγῃ 1 
φύγῃς 1 
φύει 1 
φύλαξον 1 
φὶ 1 
φῶ 1 
φῶτα 2 
χάρις 1 
χέουσαν 1 
χέρσον 1 
χαίρειν 1 
χαίρω 1 
χαίτωμ 1 
χαλεπᾶς 1 
χαλινοί 1 
χαλινῶν 2 
χαλκήλατοι 1 
χαλκηλάτῳ 1 
χαλκοδέτων 1 
χαμάδις 1 
χαρᾷ 1 
χαῖα 1 
χειροτόνους 1 
χειρώματα 1 
χερί 1 
χερμάδ 1 
χεροῖν 2 
χερσαῖον 1 
χερσὶ 1 
χερσὶν 3 
χερὶ 1 
χερὸς 1 
χερῶν 3 
χεὶρ 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 1 
χθονί 3 
χθονίου 1 
χθονός 4 
χθονὸς 3 
χθόνα 2 
χνόαι 1 
χνόας 1 
χοὖτος 1 
χρέος 1 
χρίμπτει 1 
χραίνει 1 
χραίνεται 1 
χρείας 1 
χρείᾳ 1 
χρημάτων 2 
χρηματοδαίτας 1 
χρηστήρια 1 
χρηστηρίοις 1 
χρηστηρίους 1 
χρονίζεται 1 
χρονίᾳ 1 
χρυσήλατον 1 
χρυσοπήληξ 1 
χρυσοῖς 1 
χρυσότευκτα 1 
χρόνον 1 
χρόνῳ 1 
χρὴ 6 
χωρήσεται 1 
χωρεῖ 1 
χώραν 1 
χώρας 2 
χὤ 1 
ψαφαρᾷ 1 
ψευδώνυμος 1 
ψυχή 1 
ψῆφος 1 
ἀβλαβὴς 1 
ἀβουλιᾶν 1 
ἀγάνορες 1 
ἀγάστονοι 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαλμάτων 2 
ἀγγέλου 2 
ἀγγέλους 1 
ἀγρίας 1 
ἀγρεύματος 1 
ἀγχίπτολις 1 
ἀγὼν 1 
ἀδάματον 1 
ἀδελφέ 1 
ἀδελφαῖς 1 
ἀδελφεῶν 1 
ἀδελφοῖν 1 
ἀδελφὸν 2 
ἀδελφὸς 1 
ἀδελφῆς 1 
ἀείρει 1 
ἀθλίοισιν 1 
ἀθλίων 1 
ἀκλαύτοις 1 
ἀκμάζει 1 
ἀκμαίας 1 
ἀκού 1 
ἀκούετ 2 
ἀκούουσ 1 
ἀκούσας 1 
ἀκούσασ 1 
ἀκούσεται 1 
ἀκούω 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκριτόφυρτος 1 
ἀκροβόλων 1 
ἀκρόπτολιν 1 
ἀκόμπαστός 1 
ἀλαθῆ 1 
ἀλγέων 1 
ἀλγύνει 1 
ἀλδαίνειν 1 
ἀλδαίνοντα 1 
ἀλεξητήριος 1 
ἀλεύσατε 1 
ἀληθεύσαιμ 1 
ἀληθεῖς 1 
ἀληθὴς 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλκάν 1 
ἀλκή 1 
ἀλκήν 1 
ἀλκὰ 1 
ἀλκὴν 1 
ἀλλ 15 
ἀλλήλων 1 
ἀλλαλοφόνοις 1 
ἀλλοδαπῷ 1 
ἀλλὰ 4 
ἀλφηστᾶν 1 
ἀλύων 1 
ἀμ 1 
ἀμάχανον 1 
ἀμαχέτου 1 
ἀμβλύνεται 1 
ἀμείβεται 1 
ἀμείψεσθε 1 
ἀμεμφεία 1 
ἀμνήμοσιν 1 
ἀμοίρους 1 
ἀμπυκτῆρσιν 1 
ἀμφιβάντες 1 
ἀμφιβόλοισιν 1 
ἀμφιβόλως 1 
ἀμφιλέκτως 1 
ἀμφιτειχῆ 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφὶ 5 
ἀν 1 
ἀνάκτοιν 1 
ἀνάλιον 1 
ἀνάμιγα 1 
ἀνήρ 2 
ἀναλοῖ 1 
ἀναρχίαν 1 
ἀναστατῆρα 1 
ἀνασχήσῃ 1 
ἀνασχετά 1 
ἀναυδάτῳ 1 
ἀνδράσιν 3 
ἀνδρί 1 
ἀνδρείᾳ 1 
ἀνδρηλάτην 1 
ἀνδροκτασίαν 1 
ἀνδρολέτειραν 1 
ἀνδροφόντην 1 
ἀνδροῖν 1 
ἀνδρόπαις 1 
ἀνδρὶ 3 
ἀνδρὸς 5 
ἀνδρῶν 9 
ἀνεῖται 1 
ἀνθ 1 
ἀνοία 1 
ἀνοσίοις 1 
ἀνοσίοισι 1 
ἀνοσίων 1 
ἀντ 1 
ἀντέλλουσα 1 
ἀντίπαλον 1 
ἀντίτας 1 
ἀντίτυπον 1 
ἀντημείβετο 1 
ἀντηρέτας 3 
ἀντιστάτας 1 
ἀντιτάξεις 1 
ἀντιτάξομεν 1 
ἀντιτάξω 1 
ἀντιφόνων 1 
ἀνὴρ 8 
ἀξόνων 1 
ἀπ 1 
ἀπαγγέλλειν 1 
ἀπαμβλυνεῖς 1 
ἀπαρτίζει 1 
ἀπείργειν 1 
ἀπειλεῖ 3 
ἀπεννέπω 1 
ἀπεῖπεν 1 
ἀποστέγει 1 
ἀπύαν 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀρ 1 
ἀρά 1 
ἀράς 1 
ἀρήγειν 1 
ἀρήξατε 1 
ἀρίστους 1 
ἀραί 1 
ἀραίῳ 1 
ἀραγμὸς 1 
ἀραὶ 1 
ἀργηστὴς 1 
ἀργός 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρτίκολλον 1 
ἀρτίφρων 1 
ἀρτιτρεφεῖς 1 
ἀρτιτρόποις 1 
ἀρχάν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀρὰ 1 
ἀρὰν 1 
ἀρᾶν 1 
ἀρᾶται 1 
ἀρῄων 1 
ἀσεβεῖ 1 
ἀσινεῖ 1 
ἀσπίδ 1 
ἀσπίδι 1 
ἀσπίδος 10 
ἀσπίδων 2 
ἀσπιδηφόρους 1 
ἀσπὶς 1 
ἀστιβῆ 1 
ἀστραπάς 1 
ἀστυδρομουμέναν 1 
ἀστῶν 1 
ἀτέκνους 1 
ἀτίζων 1 
ἀτίμως 2 
ἀτιμάσας 1 
ἀτιμαστῆρα 1 
ἀτρύμονες 1 
ἀυτεῖ 1 
ἀυτοῦσαι 1 
ἀυτῶν 1 
ἀφ 1 
ἀφέντες 1 
ἀφανῆ 1 
ἀφελόντα 1 
ἀφρὸς 1 
ἀχέτας 1 
ἀχθέων 1 
ἀψευδεῖ 1 
ἀψυχίᾳ 2 
ἁ 1 
ἁγνοῖς 1 
ἁγνὰν 1 
ἁγνὸν 1 
ἁλούσης 1 
ἁλοῦσα 1 
ἁλώσιμον 1 
ἁλῷ 1 
ἁμετέρας 1 
ἁμόν 1 
ἁμὸν 1 
ἁμῶν 1 
ἁνὴρ 1 
ἁπτόμενον 1 
ἁρμάτων 1 
ἁρματόκτυπον 1 
ἁρπάζει 1 
ἁρπάσαι 1 
ἁρπαγαὶ 1 
ἁρπαγὴν 1 
ἁρπαλίζετε 1 
ἁρπαξάνδραν 1 
ἂν 19 
ἃ 3 
ἄβυσσος 1 
ἄγαν 9 
ἄγγελος 1 
ἄγει 3 
ἄγεσθαι 1 
ἄγοι 1 
ἄγοος 1 
ἄγος 1 
ἄγραν 1 
ἄθαπτον 1 
ἄθαπτος 1 
ἄθυμος 1 
ἄκομπος 1 
ἄκοντι 1 
ἄκου 1 
ἄκουσον 1 
ἄλγει 1 
ἄλγος 1 
ἄλευσον 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλο 3 
ἄλλοις 2 
ἄλλον 2 
ἄλλος 5 
ἄλλοτ 1 
ἄλλως 2 
ἄλλῳ 1 
ἄλοκα 1 
ἄμμι 1 
ἄν 2 
ἄναξ 6 
ἄνασσ 1 
ἄναυδος 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 7 
ἄνδρας 5 
ἄνδρε 1 
ἄνδρες 1 
ἄνευ 1 
ἄνη 1 
ἄνθρωπον 1 
ἄντλον 1 
ἄπιστοι 2 
ἄπιστον 2 
ἄποικος 1 
ἄρ 3 
ἄρα 1 
ἄρειον 1 
ἄρηξον 1 
ἄριστ 1 
ἄριστα 1 
ἄριστον 1 
ἄριστος 1 
ἄροισθε 1 
ἄρουρα 1 
ἄρουραν 1 
ἄρτι 1 
ἄρχοντί 1 
ἄρχων 1 
ἄστολον 1 
ἄστροις 1 
ἄστροισι 1 
ἄστρων 1 
ἄστυ 3 
ἄτα 1 
ἄταν 1 
ἄτερ 4 
ἄτης 1 
ἄτιμον 2 
ἄτᾳ 1 
ἄφιλον 1 
ἄχη 1 
ἄχθεα 1 
ἄχος 1 
ἄψυχον 1 
ἅ 1 
ἅδ 1 
ἅδε 1 
ἅλις 1 
ἅλω 1 
ἅλωσιν 1 
ἅμα 2 
ἅν 1 
ἅνδρες 1 
ἅπαν 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντας 1 
ἅρμ 1 
ἅτ 1 
ἆρα 1 
Ἀίδα 1 
Ἀίδᾳ 1 
Ἀδράστου 1 
Ἀδράστῳ 1 
Ἀθάνας 1 
Ἀμφίονος 1 
Ἀμφιάρεω 1 
Ἀντιγόνη 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀπόλλωνι 1 
Ἀπόλλωνος 1 
Ἀρά 1 
Ἀραὶ 1 
Ἀργέιοι 1 
Ἀργείοισι 1 
Ἀργείων 1 
Ἀρκάδα 1 
Ἀρκάς 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀστακοῦ 1 
Ἀχέροντ 1 
Ἀχαιίδα 1 
Ἀχαιοῦ 1 
Ἄκτωρ 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄργει 2 
Ἄρει 1 
Ἄρεος 1 
Ἄρεως 1 
Ἄρη 2 
Ἄρης 9 
Ἄρτεμι 2 
Ἄτας 1 
ἐάσει 1 
ἐγένετο 1 
ἐγγενεῖς 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγείνατο 1 
ἐγχωρίων 1 
ἐγχώριος 1 
ἐγώ 5 
ἐγὼ 7 
ἐδέξατο 1 
ἐθαύμασαν 1 
ἐθείνοντο 1 
ἐθρέψατ 1 
ἐκ 12 
ἐκβάλοι 1 
ἐκβολὰν 1 
ἐκδίκως 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκείνων 2 
ἐκεῖθι 1 
ἐκθαμνίσητε 1 
ἐκκαρπίζεται 1 
ἐκκενουμένα 1 
ἐκκρίτους 1 
ἐκλαπάξαι 1 
ἐκλείπειν 1 
ἐκπέρσαι 1 
ἐκπέρσειν 1 
ἐκτίνων 1 
ἐκτρέποντες 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκφορᾶς 1 
ἐκφυγὼν 1 
ἐκφύγοις 1 
ἐλευθέραν 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλλείποντ 1 
ἐλπίζω 2 
ἐλπίς 1 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμβαλὼν 1 
ἐμβεβληκότα 1 
ἐμβριμωμένας 1 
ἐμοί 4 
ἐμοιράσαντο 1 
ἐμοὶ 2 
ἐμποδὼν 2 
ἐμφανῶς 1 
ἐμόν 1 
ἐμὸν 2 
ἐμᾶς 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 40 
ἐναντίων 1 
ἐναργῶς 1 
ἐνδίκως 1 
ἐνδατούμενος 1 
ἐνδικώτερος 1 
ἐννέπω 1 
ἐντεῦθεν 1 
ἐντὸς 1 
ἐνυπνίων 1 
ἐνόσφισεν 1 
ἐνώμα 1 
ἐξ 4 
ἐξέζεσεν 1 
ἐξέπραξεν 1 
ἐξιστορῆσαι 1 
ἐξοτρύ 1 
ἐξυπτιάζων 1 
ἐξόδοις 1 
ἐξόδοισι 1 
ἐξόδους 1 
ἐξῃκασμένον 1 
ἐπ 20 
ἐπάγει 1 
ἐπάλξεις 1 
ἐπάλξεων 1 
ἐπάξιον 1 
ἐπέκρανεν 1 
ἐπέσταλται 1 
ἐπίδοι 1 
ἐπίδοιμι 1 
ἐπίλυσιν 2 
ἐπίρροθον 1 
ἐπίχαρις 1 
ἐπαινεῖ 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπακτὸν 2 
ἐπανθίσαντες 1 
ἐπαρκέσει 1 
ἐπεμβὰς 1 
ἐπεξιακχάσας 1 
ἐπεύχεται 1 
ἐπεύχομαι 2 
ἐπεύχου 1 
ἐπεὶ 5 
ἐπηλάλαξαν 1 
ἐπηλάλαξεν 1 
ἐπηλύδων 1 
ἐπιγόνοις 1 
ἐπικότους 1 
ἐπιμέλπειν 1 
ἐπιμαίνεται 1 
ἐπιμαστιδίων 1 
ἐπιμόλους 1 
ἐπινωμᾷ 1 
ἐπιπνεῖ 1 
ἐπιρρύου 1 
ἐπισκόποις 1 
ἐπισπέρχει 1 
ἐπιστάται 1 
ἐπιστροφάς 1 
ἐπισχέθοι 1 
ἐπλάγχθη 1 
ἐποπτῆρας 1 
ἐπωνυμίαν 1 
ἐπωνύμῳ 1 
ἐπώνυμον 3 
ἐπώνυμος 1 
ἐπὶ 6 
ἐπῆν 1 
ἐρέσσετ 1 
ἐρατῶν 1 
ἐργμάτων 1 
ἐρειψίτοιχοι 1 
ἐρεῖς 2 
ἐρξάτην 1 
ἐρωτῶ 1 
ἐρῶ 1 
ἐρῶν 1 
ἐς 9 
ἐσθήματα 2 
ἐσθορεῖν 1 
ἐσθῆσιν 1 
ἐσμέν 1 
ἐστ 1 
ἐστέ 1 
ἐστί 1 
ἐστι 2 
ἐστιν 1 
ἐστὶ 1 
ἐσχημάτισται 1 
ἐτέλεσεν 1 
ἐτελεύ 1 
ἐτράφη 1 
ἐτύμως 1 
ἐφ 2 
ἐφέστιοι 1 
ἐφίσταται 1 
ἐφείσατο 1 
ἐφεστίους 1 
ἐφηβήσαντά 1 
ἐφραξάμεσθα 1 
ἐφῆκεν 1 
ἐχθίστου 1 
ἐχθαίρουσ 1 
ἐχθρά 1 
ἐχθροξένοις 1 
ἐχθροὺς 2 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθροῖσι 1 
ἐχθρόξενον 1 
ἐχθρὸν 2 
ἐχθρὸς 2 
ἐχθρῶν 1 
ἐχθρῷ 1 
ἐὰν 1 
ἐᾷ 1 
ἑβδομαγέτης 1 
ἑβδόμαις 3 
ἑβδόμας 1 
ἑβδόμῳ 1 
ἑδωλίων 1 
ἑλίτροχοι 1 
ἑλκοποιὰ 1 
ἑλόν 1 
ἑλὼν 1 
ἑνὸς 2 
ἑπτά 1 
ἑπτάπυλον 1 
ἑπτατειχεῖς 1 
ἑπτὰ 1 
ἑστίας 1 
ἑτεροφώνῳ 1 
ἒ 11 
ἓξ 2 
ἔ 5 
ἔβα 1 
ἔγωγε 1 
ἔδειξεν 1 
ἔδεισ 1 
ἔδοξε 2 
ἔθανες 2 
ἔθου 1 
ἔκανες 1 
ἔκβαλ 1 
ἔκκρουστον 1 
ἔκλαγξαν 1 
ἔκτανες 1 
ἔκτοθεν 1 
ἔλακον 1 
ἔλειπον 1 
ἔληξε 1 
ἔλθοι 1 
ἔμ 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 1 
ἔνθεος 1 
ἔξηβον 1 
ἔξω 2 
ἔοικεν 1 
ἔπαισας 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμψα 1 
ἔπη 1 
ἔπι 1 
ἔπιδ 1 
ἔπνει 1 
ἔπος 2 
ἔργοις 1 
ἔργον 4 
ἔριδι 1 
ἔριν 1 
ἔρις 2 
ἔρχεται 1 
ἔρωτος 1 
ἔς 1 
ἔσθ 1 
ἔστ 2 
ἔσται 3 
ἔστεφον 1 
ἔστη 1 
ἔστι 3 
ἔστιν 1 
ἔστω 1 
ἔσω 2 
ἔσῃ 1 
ἔτ 2 
ἔτευξα 1 
ἔτεχ 1 
ἔτι 4 
ἔτλα 1 
ἔτυμος 1 
ἔφθισο 1 
ἔφριξα 1 
ἔχει 7 
ἔχειν 1 
ἔχεσθαι 1 
ἔχθος 1 
ἔχοις 1 
ἔχονθ 1 
ἔχοντ 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχων 5 
ἕβδομον 1 
ἕδος 2 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 2 
ἕκτον 1 
ἕνα 1 
ἕξει 1 
ἕξομεν 1 
ἕξουσι 1 
ἕξω 1 
ἕρδειν 1 
ἕρποντας 1 
ἕστακε 1 
Ἐνυώ 1 
Ἐρινύες 1 
Ἐρινύος 2 
Ἐρινύς 4 
Ἐρινὺν 1 
Ἐρινὺς 2 
Ἐτεοκλέα 1 
Ἐτεοκλέης 1 
Ἐτεόκλεες 1 
Ἐτεόκλῳ 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλληνικὸν 1 
Ἑρμῆς 1 
ἠέ 4 
ἠδ 1 
ἠναίρονθ 1 
ἠρ 1 
ἡ 5 
ἡβῶσαν 1 
ἡγουμένη 1 
ἡλίου 1 
ἡμεροσκόπον 1 
ἡμεῖς 2 
ἡμᾶς 1 
ἡμῖν 1 
ἡμῶν 1 
ἡσσωμένων 1 
ἢ 15 
ἢν 1 
ἣ 1 
ἣν 3 
ἤδη 9 
ἤκουσας 2 
ἤρθην 1 
ἤρυξε 1 
ἥβης 1 
ἥδε 1 
ἥκουσ 1 
ἥκω 1 
ἥξειν 1 
ἥσειν 1 
ἥτ 1 
ἦ 8 
ἦλθε 1 
ἦλθον 1 
ἦμαρ 1 
ἦν 5 
ἧς 1 
ἧσται 1 
Ἠλέκτραισιν 1 
Ἥρα 1 
ἰάπτεσθαι 1 
ἰάπτουσι 1 
ἰάψειν 1 
ἰαχεῖν 1 
ἰδέσθαι 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδόντες 1 
ἰσχὺν 1 
ἰσχὺς 1 
ἰχθυβόλῳ 1 
ἰώ 4 
ἰὼ 28 
ἱέντα 1 
ἱερὸν 1 
ἱερῶν 2 
ἱκέσθαι 1 
ἱκέσιον 1 
ἱκνεῖται 1 
ἱκόμαν 1 
ἱππίων 1 
ἱππηδὸν 1 
ἱππικῶν 4 
ἱππότας 1 
ἴδετε 1 
ἴμεν 1 
ἴουλος 1 
ἴσθ 1 
ἴσθι 1 
ἴσον 2 
ἴσως 1 
ἴτε 1 
ἴτω 3 
ἵησιν 1 
ἵκεθ 1 
ἵμερος 1 
ἵν 2 
ἵππιος 1 
ἵππος 1 
ἵππους 1 
ἵσταται 1 
Ἰσμήνη 1 
Ἰσμηνοῦ 1 
Ἰσμηνὸν 1 
Ἱππομέδοντος 1 
ὀβρίμων 1 
ὀδύρεσθαι 1 
ὀκριόεσσαν 1 
ὀλέθριον 1 
ὀλέσειαν 1 
ὀλίγου 1 
ὀλεθρία 1 
ὀλλυμένας 1 
ὀλοίατο 1 
ὀλολυγμὸν 1 
ὀλομένων 2 
ὀλοὰ 3 
ὀλοᾶς 1 
ὀμμάτων 3 
ὀνείδει 1 
ὀξυγόοις 1 
ὀξυκάρδιοι 1 
ὀξυμόλποις 1 
ὀξὺν 1 
ὀργίων 1 
ὀργὴν 1 
ὀρεσκόου 1 
ὀρθίας 1 
ὀρθοῖ 1 
ὀρθῶς 3 
ὀροτύπου 1 
ὀρόμενον 2 
ὀτρύνει 1 
ὀφέλλεται 2 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθαλμός 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὁ 17 
ὁδοὺς 1 
ὁδόν 1 
ὁδῷ 1 
ὁμαίμοιν 1 
ὁμαίμονα 1 
ὁμαίμονες 1 
ὁμαίμων 1 
ὁμαρτεῖν 1 
ὁμιλίας 1 
ὁμιλητὸν 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοσπλάγχνων 1 
ὁμοσπόροιν 1 
ὁμοσπόροισιν 1 
ὁμοῖος 1 
ὁμόσποροι 2 
ὁμόσπορον 1 
ὁπλίτην 1 
ὁπλίτης 1 
ὁπλόκτυπ 1 
ὁπόσαι 2 
ὁπόσαν 1 
ὁρκάνα 1 
ὁρμαίνει 1 
ὁρμᾶσθε 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾷ 1 
ὃ 2 
ὃν 2 
ὃς 5 
ὄκνῳ 1 
ὄλβος 1 
ὄλοιθ 1 
ὄλωλεν 1 
ὄμμ 1 
ὄμμα 3 
ὄμμασιν 1 
ὄμνυσι 1 
ὄνειδος 1 
ὄντ 1 
ὄρνιθας 1 
ὄρνιθος 1 
ὄρνυται 2 
ὄτλον 1 
ὄτοβον 3 
ὄφεων 1 
ὄχθαις 1 
ὄχλον 1 
ὄψεις 1 
ὅ 2 
ὅδ 3 
ὅδε 3 
ὅθεν 1 
ὅμαιμοι 1 
ὅμιλον 1 
ὅμως 3 
ὅπλων 2 
ὅποι 1 
ὅπου 1 
ὅπως 1 
ὅσιος 1 
ὅσον 1 
ὅστε 1 
ὅστις 4 
ὅσων 1 
ὅτ 1 
ὅταν 1 
ὅτε 2 
Ὁμολωίσιν 1 
Ὄγκα 2 
Ὄγκας 1 
ὑμνοῖθ 1 
ὑμᾶς 2 
ὑπ 8 
ὑπέραυχα 1 
ὑπέρκομπον 1 
ὑπέρτερον 1 
ὑπέρφρον 1 
ὑπέρφρονας 1 
ὑπερέχοιεν 1 
ὑπερδέδοικεν 1 
ὑπερκόμποις 1 
ὑπερκόπῳ 1 
ὑπερτέρου 1 
ὑπερφοβοῦ 1 
ὑπνώσσει 1 
ὑπτίου 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 4 
ὑστάτη 1 
ὑστέρου 1 
ὑφ 1 
ὕβριν 2 
ὕδατί 1 
ὕδατος 1 
ὕδωρ 1 
ὕμνον 1 
ὕπερ 2 
ὕπερθ 1 
ὕπνῳ 1 
ὕπο 2 
ὕστερος 1 
Ὑπέρβιος 1 
Ὑπερβίῳ 2 
ὠ 1 
ὠγυγίαν 1 
ὠκύποινον 1 
ὠλέσατε 1 
ὠλεσίοικον 1 
ὠμοδακής 1 
ὠμοδρόποις 1 
ὠμόν 1 
ὠμόσιτον 1 
ὠμόφρων 1 
ὠσὶ 1 
ὡπλισμένη 1 
ὡρκωμότησαν 1 
ὡς 22 
ὢν 3 
ὣς 4 
ὤκιστος 1 
ὤλεσε 1 
ὤλοντ 1 
ὤμοι 1 
ὤπασας 1 
ὤπασεν 1 
ὥραν 1 
ὥρας 1 
ὥς 3 
ὥσπερ 3 
ὥστ 1 
ὥστε 2 
ὦ 20 
ὧδ 7 
ὧν 8 
ᾑρέθη 1 
ᾕρει 1 
ῥέξεις 1 
ῥέουσαν 1 
ῥέπει 1 
ῥίζαν 1 
ῥίζωμ 1 
ῥίψοπλον 1 
ῥεῖ 1 
ῥοθίοις 1 
ῥυσίπολις 1 
ῥύεσθε 2 
ῥύσεται 1 
ῥύτορες 1 
† 6 

Powered by PhiloLogic