Euclid, Elements (XML Header) [genre: prose] [word count] [Euc.].

Word Count

Total Words: 156570 Total Unique Words: 3497.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 3907 
Α 1598 
ΑΒ 1544 
ΑΒΓ 453 
ΑΒΓΔ 190 
ΑΒΓΔΕ 50 
ΑΒΓΔΕΖ 15 
ΑΒΓΔΕΜ 5 
ΑΒΓΔΛ 11 
ΑΒΓΔΜ 2 
ΑΒΓΗ 40 
ΑΒΓΜ 2 
ΑΒΔ 62 
ΑΒΔΓ 1 
ΑΒΕ 46 
ΑΒΕΔ 1 
ΑΒΖ 11 
ΑΒΖΥ 1 
ΑΒΗ 15 
ΑΒΗΔ 1 
ΑΒΘ 10 
ΑΒΚ 3 
ΑΒΜ 8 
ΑΒΝ 3 
ΑΓ 769 
ΑΓΒ 68 
ΑΓΒΛ 6 
ΑΓΔ 53 
ΑΓΔΒ 2 
ΑΓΔΜ 4 
ΑΓΕ 18 
ΑΓΖ 2 
ΑΓΗ 1 
ΑΓΘ 1 
ΑΓΚ 4 
ΑΓΛ 5 
ΑΔ 412 
ΑΔΒ 30 
ΑΔΓ 34 
ΑΔΓΒ 1 
ΑΔΕ 32 
ΑΔΕΒ 9 
ΑΔΕΜ 4 
ΑΔΗ 2 
ΑΕ 362 
ΑΕΒ 41 
ΑΕΒΖ 1 
ΑΕΒΖΓ 2 
ΑΕΒΖΓΗΔΘ 5 
ΑΕΓ 18 
ΑΕΔ 23 
ΑΕΔΗ 1 
ΑΕΖ 3 
ΑΕΖΓ 1 
ΑΕΖΔ 2 
ΑΕΖΦ 1 
ΑΕΗ 11 
ΑΕΗΘ 1 
ΑΕΘ 1 
ΑΕΚ 3 
ΑΖ 202 
ΑΖΒ 7 
ΑΖΓ 2 
ΑΖΔ 1 
ΑΖΕ 7 
ΑΖΗ 8 
ΑΖΚ 1 
ΑΗ 311 
ΑΗΒ 11 
ΑΗΔ 1 
ΑΗΕ 3 
ΑΗΖ 4 
ΑΗΘ 13 
ΑΗΚ 3 
ΑΘ 65 
ΑΘΒ 4 
ΑΘΓ 7 
ΑΘΕ 2 
ΑΘΖ 1 
ΑΘΗ 2 
ΑΘΚ 3 
ΑΙ 36 
ΑΚ 82 
ΑΚΒ 6 
ΑΚΘ 1 
ΑΚΝ 1 
ΑΛ 46 
ΑΛΒ 1 
ΑΛΓ 4 
ΑΜ 11 
ΑΜΒ 8 
ΑΜΒΚ 2 
ΑΜΕ 1 
ΑΜΖ 3 
ΑΝ 3 
ΑΞ 27 
ΑΞΒΟΓΠΔΡ 3 
ΑΞΖΓ 1 
ΑΟ 3 
ΑΡ 1 
ΑΤΒΥ 1 
ΑΤΒΥΓΦΔΧ 6 
ΑΥ 6 
ΑΧ 2 
ΑΨ 11 
ΑΩ 1 
Αἱ 10 
Β 1274 
ΒΑ 208 
ΒΑΓ 104 
ΒΑΔ 51 
ΒΑΔΓ 1 
ΒΑΕ 22 
ΒΑΕΔ 1 
ΒΑΗ 1 
ΒΑΘ 8 
ΒΑΚ 6 
ΒΑΛ 5 
ΒΑΜ 2 
ΒΑΝ 2 
ΒΓ 882 
ΒΓΑ 22 
ΒΓΔ 48 
ΒΓΔΕ 13 
ΒΓΕ 5 
ΒΓΖ 4 
ΒΓΗ 3 
ΒΓΚ 2 
ΒΔ 302 
ΒΔΑ 12 
ΒΔΓ 13 
ΒΔΕ 11 
ΒΔΕΓ 3 
ΒΔΗ 1 
ΒΕ 183 
ΒΕΑ 2 
ΒΕΓ 13 
ΒΕΔ 14 
ΒΕΖ 3 
ΒΕΖΗ 1 
ΒΕΘ 2 
ΒΖ 99 
ΒΖΓ 11 
ΒΖΔ 5 
ΒΖΕ 3 
ΒΖΗ 2 
ΒΖΚ 1 
ΒΖΜ 1 
ΒΖΝ 3 
ΒΗ 171 
ΒΗΑ 2 
ΒΗΓ 23 
ΒΗΘ 22 
ΒΗΘΔ 1 
ΒΗΚ 2 
ΒΗΛ 5 
ΒΗΜΛ 14 
ΒΗΤ 1 
ΒΘ 32 
ΒΘΑ 2 
ΒΘΖ 1 
ΒΘΗ 1 
ΒΚ 69 
ΒΚΑ 1 
ΒΚΓ 5 
ΒΚΔ 1 
ΒΚΖ 2 
ΒΚΛ 2 
ΒΚΤ 5 
ΒΚΤΛ 2 
ΒΛ 9 
ΒΜ 19 
ΒΜΓ 3 
ΒΜΔ 1 
ΒΝ 10 
ΒΝΖ 1 
ΒΞ 6 
ΒΞΔ 5 
ΒΟ 6 
ΒΡ 7 
ΒΣ 3 
ΒΣΗ 1 
ΒΤ 12 
ΒΥ 6 
ΒΥΦ 2 
ΒΥΦΓΧ 3 
ΒΦ 6 
ΒΧ 3 
ΒΧΓ 3 
ΒΨ 11 
ΒΩ 4 
Βάσεις 1 
Βάσις 1 
Γ 1312 
ΓΑ 123 
ΓΑΒ 12 
ΓΑΔ 15 
ΓΑΕ 5 
ΓΒ 323 
ΓΒΑ 19 
ΓΒΔ 14 
ΓΒΕ 9 
ΓΒΕΖ 1 
ΓΒΖ 3 
ΓΒΗ 2 
ΓΒΚ 1 
ΓΒΛ 1 
ΓΔ 696 
ΓΔΑ 17 
ΓΔΒ 14 
ΓΔΕ 29 
ΓΔΕΒ 1 
ΓΔΕΖ 3 
ΓΔΖ 5 
ΓΔΗ 3 
ΓΔΘΗ 1 
ΓΔΚ 2 
ΓΕ 169 
ΓΕΑ 6 
ΓΕΒ 9 
ΓΕΔ 4 
ΓΕΖ 7 
ΓΕΖΒ 2 
ΓΕΖΔ 2 
ΓΖ 278 
ΓΖΒ 2 
ΓΖΔ 14 
ΓΖΕ 1 
ΓΖΛ 1 
ΓΖΝ 2 
ΓΗ 80 
ΓΗΒ 9 
ΓΗΔ 7 
ΓΗΔΘ 1 
ΓΗΖ 2 
ΓΗΘ 2 
ΓΗΚ 2 
ΓΗΚΒ 2 
ΓΘ 88 
ΓΘΑ 10 
ΓΘΗ 1 
ΓΙ 1 
ΓΚ 67 
ΓΚΜ 1 
ΓΛ 42 
ΓΜ 84 
ΓΝ 10 
ΓΞ 7 
ΓΟ 3 
ΓΠ 3 
ΓΡ 2 
ΓΤ 9 
ΓΦ 15 
ΓΦΔΧ 1 
Γεγονέτω 2 
Γεγράφθω 1 
Γραμμὴ 1 
Γραμμῆς 1 
Δ 1187 
ΔΑ 101 
ΔΑΒ 20 
ΔΑΓ 23 
ΔΑΕ 10 
ΔΑΖ 1 
ΔΑΗ 1 
ΔΒ 287 
ΔΒΑ 12 
ΔΒΓ 14 
ΔΒΓΖ 2 
ΔΒΕ 8 
ΔΒΖ 6 
ΔΒΗ 2 
ΔΓ 198 
ΔΓΑ 6 
ΔΓΒ 9 
ΔΓΕ 17 
ΔΓΖ 8 
ΔΓΜ 4 
ΔΕ 377 
ΔΕΑ 1 
ΔΕΒ 11 
ΔΕΓ 3 
ΔΕΖ 169 
ΔΕΖΗ 1 
ΔΕΖΘ 41 
ΔΕΗ 6 
ΔΕΘ 3 
ΔΕΜ 1 
ΔΖ 219 
ΔΖΒ 4 
ΔΖΓ 2 
ΔΖΕ 20 
ΔΖΗ 5 
ΔΖΘ 1 
ΔΖΜ 2 
ΔΖΝ 1 
ΔΗ 128 
ΔΗΒ 2 
ΔΗΓ 4 
ΔΗΕ 1 
ΔΗΖ 3 
ΔΘ 78 
ΔΘΑ 6 
ΔΘΕ 3 
ΔΘΚ 3 
ΔΙ 14 
ΔΚ 46 
ΔΚΓ 1 
ΔΚΛ 3 
ΔΚΜ 5 
ΔΛ 26 
ΔΛΓ 1 
ΔΛΕ 1 
ΔΛΘ 1 
ΔΜ 49 
ΔΜΒ 1 
ΔΝ 13 
ΔΝΜ 1 
ΔΞ 2 
ΔΞΥ 2 
ΔΟ 1 
ΔΠΡΣ 1 
ΔΡ 2 
ΔΤ 8 
ΔΤΑΥΒ 1 
ΔΤΑΥΒΦΓΧ 5 
ΔΤΥ 2 
ΔΥ 3 
ΔΥΕ 1 
ΔΨ 10 
ΔΩ 6 
Δέδεικται 1 
Δεικτέον 8 
Δεῖ 5 
Δι 1 
Διάμετρος 2 
Διήχθω 4 
Διαίρεσις 1 
Διὰ 3 
Διῃρήσθω 2 
Δυνάσθω 2 
Δωδεκάεδρον 1 
Δωδεκάεδρόν 1 
Δύο 54 
Ε 877 
ΕΑ 64 
ΕΑΒ 9 
ΕΑΓ 7 
ΕΑΔ 7 
ΕΑΖ 7 
ΕΑΘ 1 
ΕΒ 221 
ΕΒΑ 10 
ΕΒΓ 20 
ΕΒΓΑ 2 
ΕΒΓΖ 3 
ΕΒΓΘ 2 
ΕΒΔ 14 
ΕΒΔΞ 1 
ΕΒΖ 3 
ΕΒΖΔ 3 
ΕΒΖΗ 7 
ΕΒΗ 2 
ΕΒΚΘ 1 
ΕΓ 99 
ΕΓΒ 12 
ΕΓΔ 7 
ΕΓΖ 5 
ΕΓΗ 3 
ΕΔ 124 
ΕΔΑ 5 
ΕΔΒ 2 
ΕΔΓ 10 
ΕΔΓΒ 2 
ΕΔΓΒΑ 2 
ΕΔΖ 41 
ΕΔΗ 4 
ΕΔΜ 1 
ΕΔΤ 1 
ΕΖ 525 
ΕΖΒ 1 
ΕΖΓ 1 
ΕΖΔ 8 
ΕΖΗ 19 
ΕΖΗΘ 82 
ΕΖΗΘΚ 10 
ΕΖΗΘΝ 10 
ΕΖΚ 3 
ΕΖΝ 2 
ΕΗ 181 
ΕΗΒ 8 
ΕΗΓ 1 
ΕΗΓΔ 1 
ΕΗΓΖ 1 
ΕΗΓΘ 1 
ΕΗΔ 6 
ΕΗΖ 12 
ΕΘ 146 
ΕΘΓ 1 
ΕΘΓΖ 1 
ΕΘΖ 17 
ΕΘΗ 4 
ΕΘΚ 1 
ΕΘΛ 1 
ΕΘΝ 4 
ΕΘΠΟ 14 
ΕΙ 7 
ΕΚ 111 
ΕΚΖ 3 
ΕΚΖΛ 1 
ΕΚΖΛΗ 1 
ΕΚΖΛΗΜΘΝ 4 
ΕΚΘ 1 
ΕΛ 48 
ΕΛΖ 3 
ΕΛΘ 1 
ΕΛΚ 1 
ΕΜ 26 
ΕΜΓ 1 
ΕΜΔ 1 
ΕΝ 28 
ΕΞ 13 
ΕΟ 20 
ΕΟΖ 2 
ΕΟΖΠΗΡΘΣ 8 
ΕΠ 12 
ΕΠΖ 3 
ΕΡ 3 
ΕΣ 10 
ΕΤ 1 
ΕΦ 4 
ΕΦΨ 1 
ΕΩ 1 
Εἰ 109 
Εἰκοσάεδρον 1 
Εἰκοσάεδρόν 1 
Εἰλήφθω 37 
Εἰλήφθωσαν 5 
Εἰς 21 
Εὐθείας 3 
Εὐθεῖα 22 
Εὐθεῖαι 1 
Εὑρεῖν 21 
Εὕρηνται 8 
Εὕρηται 6 
Ζ 628 
ΖΑ 63 
ΖΑΒ 6 
ΖΑΒΓΔ 2 
ΖΑΓ 2 
ΖΑΓΔ 1 
ΖΑΔ 1 
ΖΑΗ 4 
ΖΒ 107 
ΖΒΑ 1 
ΖΒΓ 12 
ΖΒΔ 3 
ΖΒΕ 1 
ΖΒΘ 1 
ΖΓ 85 
ΖΓΒΕ 1 
ΖΓΒΗ 1 
ΖΓΔ 4 
ΖΓΔΗ 1 
ΖΓΕ 6 
ΖΓΗ 1 
ΖΓΚ 2 
ΖΓΛ 1 
ΖΔ 197 
ΖΔΒ 4 
ΖΔΓ 6 
ΖΔΕ 4 
ΖΔΗ 1 
ΖΔΘΜ 1 
ΖΕ 139 
ΖΕΑ 3 
ΖΕΒ 4 
ΖΕΓ 3 
ΖΕΓΗ 4 
ΖΕΔ 7 
ΖΕΗ 4 
ΖΕΘ 1 
ΖΕΝ 2 
ΖΗ 326 
ΖΗΓ 1 
ΖΗΔ 1 
ΖΗΕ 4 
ΖΗΘ 15 
ΖΗΘΚ 2 
ΖΗΘΚΛ 17 
ΖΗΘΚΛΝ 4 
ΖΗΘΝ 5 
ΖΗΛ 12 
ΖΗΝ 3 
ΖΘ 144 
ΖΘΓ 3 
ΖΙ 3 
ΖΚ 114 
ΖΚΓ 8 
ΖΚΘ 2 
ΖΚΜ 1 
ΖΛ 58 
ΖΛΓ 5 
ΖΛΗ 5 
ΖΛΜ 1 
ΖΜ 50 
ΖΜΔ 1 
ΖΜΝ 2 
ΖΜΟ 5 
ΖΜΟΝ 2 
ΖΝ 15 
ΖΝΗ 3 
ΖΞ 10 
ΖΟ 3 
ΖΠ 2 
ΖΠΗ 2 
ΖΡ 5 
ΖΡΗ 3 
ΖΦ 4 
ΖΨ 1 
Η 379 
ΗΑ 21 
ΗΑΒ 4 
ΗΑΓ 1 
ΗΑΛ 1 
ΗΒ 190 
ΗΒΑ 2 
ΗΒΓ 5 
ΗΒΓΑ 3 
ΗΒΕ 2 
ΗΒΕΑ 1 
ΗΒΘ 1 
ΗΒΚ 1 
ΗΓ 79 
ΗΓΒ 4 
ΗΓΖ 1 
ΗΓΘ 1 
ΗΔ 69 
ΗΔΒ 3 
ΗΔΓ 1 
ΗΔΕ 1 
ΗΔΖ 2 
ΗΔΘ 2 
ΗΕ 66 
ΗΕΒ 1 
ΗΕΓ 1 
ΗΕΖ 12 
ΗΕΘ 1 
ΗΕΘΜ 1 
ΗΕΚΝ 1 
ΗΖ 91 
ΗΖΒ 3 
ΗΖΓ 4 
ΗΖΕ 2 
ΗΖΘ 1 
ΗΖΛ 4 
ΗΖΝ 2 
ΗΘ 242 
ΗΘΒ 1 
ΗΘΔ 17 
ΗΘΖ 4 
ΗΘΚ 28 
ΗΘΚΛ 1 
ΗΘΚΛΜ 3 
ΗΘΚΛΜΝ 3 
ΗΘΛ 2 
ΗΘΜ 5 
ΗΚ 97 
ΗΚΒ 1 
ΗΚΔ 2 
ΗΚΛ 1 
ΗΛ 15 
ΗΛΘ 3 
ΗΜ 10 
ΗΜΘ 3 
ΗΜΘΝ 1 
ΗΜΛ 1 
ΗΝ 12 
ΗΝΘ 1 
ΗΞ 1 
ΗΟ 4 
ΗΠ 9 
ΗΠΒ 1 
ΗΡ 6 
ΗΡΘ 2 
ΗΣ 3 
ΗΣΘ 3 
ΗΤΣ 2 
ΗΥ 1 
ΗΧ 3 
Θ 336 
ΘΑ 20 
ΘΑΓ 5 
ΘΑΕ 1 
ΘΑΚ 2 
ΘΑΛ 3 
ΘΒ 25 
ΘΒΚ 2 
ΘΒΜ 1 
ΘΓ 31 
ΘΓΑ 1 
ΘΓΖ 1 
ΘΔ 24 
ΘΕ 51 
ΘΕΖ 4 
ΘΖ 53 
ΘΖΕ 1 
ΘΗ 45 
ΘΗΖ 3 
ΘΗΚ 3 
ΘΗΛ 5 
ΘΗΜ 1 
ΘΙ 16 
ΘΚ 125 
ΘΚΑ 1 
ΘΚΒ 2 
ΘΚΔ 1 
ΘΚΖ 3 
ΘΚΖΗ 2 
ΘΚΛ 16 
ΘΚΛΔ 1 
ΘΛ 20 
ΘΛΔ 1 
ΘΛΚΖ 1 
ΘΛΚΗ 1 
ΘΜ 15 
ΘΝ 22 
ΘΝΕ 3 
ΘΞ 5 
ΘΟ 4 
ΘΟΕ 4 
ΘΟΕΠΖ 1 
ΘΟΕΠΖΡΗΣ 5 
ΘΠ 4 
ΘΣ 2 
ΘΣΕ 2 
ΘΤ 1 
ΘΤΧ 1 
ΘΥ 2 
ΘΧ 4 
Ι 1 
ΙΝ 1 
ΙΨ 1 
Κ 237 
ΚΑ 23 
ΚΑΒ 9 
ΚΑΘ 1 
ΚΑΛ 1 
ΚΑΜ 1 
ΚΒ 29 
ΚΒΑ 1 
ΚΒΓ 2 
ΚΒΜ 1 
ΚΒΝ 2 
ΚΒΞΛ 2 
ΚΒΟΣ 7 
ΚΓ 29 
ΚΓΖ 1 
ΚΔ 19 
ΚΔΛ 3 
ΚΕ 37 
ΚΕΖ 1 
ΚΕΗ 2 
ΚΕΛ 1 
ΚΖ 65 
ΚΖΒ 1 
ΚΖΓ 7 
ΚΖΓΛ 1 
ΚΖΗ 3 
ΚΖΛΜ 3 
ΚΗ 18 
ΚΗΓ 3 
ΚΗΘ 8 
ΚΗΛ 1 
ΚΘ 77 
ΚΘΔ 1 
ΚΘΕ 1 
ΚΘΗ 6 
ΚΘΛ 4 
ΚΛ 150 
ΚΛΗ 1 
ΚΛΘ 1 
ΚΛΜ 9 
ΚΛΜΝ 1 
ΚΜ 80 
ΚΜΔ 2 
ΚΝ 13 
ΚΝΑ 2 
ΚΞ 11 
ΚΞΝ 5 
ΚΟ 8 
ΚΠ 1 
ΚΡ 3 
ΚΣ 6 
ΚΤ 4 
ΚΥ 3 
ΚΦ 4 
ΚΧ 2 
ΚΩ 7 
Κέντρον 2 
Κέντρῳ 1 
Καί 1 
Καταλείπεται 1 
Κατεσκευάσθω 8 
Καὶ 97 
Κείσθω 12 
Κείσθωσαν 2 
Κεκλάσθω 1 
Κοινὴ 1 
Κύβον 1 
Κύβος 7 
Κύβου 1 
Κύκλοι 1 
Κύκλος 6 
Κύκλου 6 
Κύλινδρος 1 
Κύλινδρός 1 
Κῶνός 1 
Λ 186 
ΛΑ 1 
ΛΑΓ 1 
ΛΑΜ 1 
ΛΑΝ 2 
ΛΒ 13 
ΛΒΤ 1 
ΛΓ 16 
ΛΓΔ 8 
ΛΓΗΘ 1 
ΛΔ 6 
ΛΕ 18 
ΛΕΘ 1 
ΛΕΚ 1 
ΛΕΜ 1 
ΛΖ 18 
ΛΖΓ 2 
ΛΗ 12 
ΛΗΘ 7 
ΛΘ 19 
ΛΘΚ 4 
ΛΚ 12 
ΛΚΒ 1 
ΛΚΕ 1 
ΛΚΘ 1 
ΛΚΝ 2 
ΛΚΤ 1 
ΛΜ 84 
ΛΜΗ 1 
ΛΜΝ 16 
ΛΜΝΞΟ 1 
ΛΜΞ 1 
ΛΜΨ 1 
ΛΝ 47 
ΛΝΒ 1 
ΛΞ 40 
ΛΞΓ 13 
ΛΞΜ 5 
ΛΞΡ 1 
ΛΟ 50 
ΛΟΜ 4 
ΛΠ 4 
ΛΡ 3 
ΛΡΜ 4 
ΛΡΝ 3 
ΛΤ 2 
ΛΤΒ 2 
ΛΤΚ 1 
ΛΥ 5 
ΛΦ 1 
ΛΦΨ 1 
ΛΨ 3 
Λέγω 60 
Λόγον 1 
Λόγος 2 
Λόγων 2 
Λῆμμα 18 
Λῆψις 1 
Μ 170 
ΜΒ 12 
ΜΒΓ 1 
ΜΒΝ 1 
ΜΓ 11 
ΜΔ 17 
ΜΔΕ 1 
ΜΔΖ 3 
ΜΔΝ 2 
ΜΕ 19 
ΜΕΝ 1 
ΜΖ 62 
ΜΖΑ 1 
ΜΗ 40 
ΜΗΘ 1 
ΜΘ 9 
ΜΘΗ 3 
ΜΘΝ 1 
ΜΚ 29 
ΜΛ 20 
ΜΛΔ 1 
ΜΛΝ 4 
ΜΝ 114 
ΜΝΞ 19 
ΜΞ 24 
ΜΞΝ 6 
ΜΟ 3 
ΜΠ 10 
ΜΡ 13 
ΜΡΝ 3 
ΜΣ 3 
ΜΣΝ 1 
ΜΤ 2 
ΜΦ 2 
ΜΨ 1 
ΜΩ 1 
Μέγεθος 1 
Μέρη 1 
Μέρος 2 
Μέσας 2 
Μέσην 1 
Μέσης 3 
Μέσον 2 
Μία 1 
Μείζονα 1 
Μετρείσθω 1 
Μετὰ 2 
Μεῖζον 1 
Μονάς 1 
Μονὰς 1 
Μὴ 23 
Ν 141 
ΝΒ 15 
ΝΓΛ 1 
ΝΔ 1 
ΝΕ 7 
ΝΖ 9 
ΝΖΟ 1 
ΝΗ 9 
ΝΘ 18 
ΝΘΕ 1 
ΝΚ 4 
ΝΛ 43 
ΝΛΜ 3 
ΝΛΞ 1 
ΝΜ 16 
ΝΜΖ 1 
ΝΜΟ 1 
ΝΞ 89 
ΝΞΛ 6 
ΝΞΟ 4 
ΝΟ 22 
ΝΟΖ 2 
ΝΟΜ 1 
ΝΠ 44 
ΝΡ 10 
ΝΣ 6 
ΝΤ 2 
ΝΤΞ 1 
ΝΥ 5 
ΝΩ 1 
Νενοήσθω 2 
Νενοήσθωσαν 2 
Ξ 91 
ΞΑ 2 
ΞΒ 3 
ΞΓ 1 
ΞΔ 3 
ΞΕ 1 
ΞΖ 3 
ΞΗ 2 
ΞΗΟΠ 1 
ΞΘ 3 
ΞΛ 2 
ΞΛΜ 1 
ΞΜ 4 
ΞΝ 1 
ΞΟ 7 
ΞΟΠ 4 
ΞΠ 3 
ΞΠΡΟ 2 
ΞΡ 16 
ΞΣ 2 
ΞΤ 1 
ΞΥ 3 
ΞΥΔ 1 
ΞΥΟ 1 
ΞΩ 1 
Ο 54 
ΟΒ 2 
ΟΔ 2 
ΟΕ 3 
ΟΖ 5 
ΟΛ 2 
ΟΜ 6 
ΟΜΖ 1 
ΟΜΝ 13 
ΟΜΝΗ 1 
ΟΝ 49 
ΟΞ 4 
ΟΞΠ 1 
ΟΠ 13 
ΟΠΞ 1 
ΟΡ 15 
ΟΣ 9 
ΟΥ 1 
ΟΥΕ 2 
ΟΦ 5 
ΟΧ 2 
ΟΨ 4 
ΟΩ 2 
Οἱ 21 
Οὐκ 7 
Π 31 
ΠΒ 3 
ΠΕ 6 
ΠΕΟ 1 
ΠΕΦΡ 2 
ΠΖ 1 
ΠΖΡΗΣ 1 
ΠΗ 6 
ΠΙ 2 
ΠΛ 9 
ΠΛΟ 1 
ΠΛΡ 1 
ΠΜ 1 
ΠΝ 7 
ΠΟ 4 
ΠΟΥ 1 
ΠΡ 19 
ΠΡΣΤΥ 1 
ΠΣ 5 
ΠΤ 5 
ΠΥ 4 
ΠΥΩ 1 
ΠΧ 6 
ΠΧΩ 1 
ΠΨ 1 
ΠΩ 2 
Πάλιν 10 
Πάντων 2 
Παντὸς 17 
Παράλληλα 1 
Παράλληλοί 1 
Παραβεβλήσθω 3 
Παραλληλόγραμμον 3 
Παρὰ 7 
Πενταγώνου 2 
Περιγεγράφθω 1 
Περιείληπται 1 
Περιεχέσθω 3 
Περισσάκις 2 
Περισσὸς 5 
Περὶ 12 
Πιπτέτω 1 
Πολλαπλάσιον 1 
Πολλαπλάσιος 1 
Πρίσμα 1 
Πρὸς 9 
Πρῶτοι 1 
Πρῶτον 6 
Πρῶτος 1 
Πυραμίδα 1 
Πυραμίς 1 
Πόρισμα 30 
Πᾶν 2 
Πᾶς 2 
Πᾶσα 1 
Ρ 21 
ΡΑ 1 
ΡΒ 4 
ΡΖ 4 
ΡΗ 1 
ΡΗΣ 1 
ΡΘ 2 
ΡΙ 6 
ΡΛ 8 
ΡΜ 8 
ΡΜΣ 1 
ΡΝ 12 
ΡΞ 4 
ΡΟ 9 
ΡΠ 6 
ΡΣ 18 
ΡΤ 6 
ΡΥ 13 
ΡΥΧΤ 2 
ΡΦΖ 13 
ΡΧ 2 
ΡΨ 5 
ΡΩ 1 
Σ 36 
ΣΒ 2 
ΣΕ 2 
ΣΗ 2 
ΣΘ 1 
ΣΙ 1 
ΣΝ 20 
ΣΝΤ 1 
ΣΞ 2 
ΣΟ 9 
ΣΟΠΤ 2 
ΣΠ 4 
ΣΡ 8 
ΣΤ 11 
ΣΤΥ 15 
ΣΤΥΘ 3 
ΣΥ 1 
ΣΦ 5 
ΣΧ 5 
Σημεῖόν 1 
Σο̄ 1 
Στερεοῦ 1 
Στερεόν 1 
Στερεὰ 2 
Στερεὸν 3 
Συγκείσθω 3 
Συγκείσθωσαν 10 
Συμβαλλέτωσαν 2 
Συμπεπληρώσθω 4 
Συμπιπτέτωσαν 1 
Συνεστάτω 8 
Σφαῖρά 1 
Σχήματα 1 
Σχῆμά 1 
Σχῆμα 4 
Σύμμετρα 1 
Σύνθεσις 1 
Σύνθετοι 1 
Σύνθετος 2 
Σϛ 1 
Τ 13 
ΤΒ 3 
ΤΔ 1 
ΤΕ 2 
ΤΗ 2 
ΤΘ 3 
ΤΚ 2 
ΤΚΒ 1 
ΤΚΛ 1 
ΤΛ 1 
ΤΞ 1 
ΤΞΥ 1 
ΤΠ 4 
ΤΠΡΥ 2 
ΤΡ 1 
ΤΡΥ 1 
ΤΣ 6 
ΤΥ 5 
ΤΥΣ 1 
ΤΦ 1 
ΤΧ 4 
Τέλειος 1 
Τεταραγμένη 1 
Τετμήσθω 12 
Τετμήσθωσαν 4 
Τετράγωνον 2 
Τετράγωνος 1 
Τμήματος 1 
Τμῆμα 1 
Τομεὺς 1 
Τούτων 1 
Τοῦ 1 
Τριγώνου 3 
Τριῶν 7 
Τϡ 1 
Τὰ 51 
Τὰς 1 
Τὴν 6 
Τὸ 32 
Τὸν 1 
Τῆς 2 
Τῇ 15 
Τῶν 41 
Τῷ 10 
Υ 5 
ΥΒ 1 
ΥΒΧΓΦ 2 
ΥΕ 2 
ΥΘ 2 
ΥΞ 1 
ΥΟ 2 
ΥΟΕ 1 
ΥΠ 1 
ΥΡ 3 
ΥΡΞ 3 
ΥΣ 1 
ΥΤ 2 
ΥΦ 8 
ΥΦΓ 2 
ΥΦΧ 6 
ΥΧΦ 1 
ΥΧΩ 1 
ΥΩ 7 
Φ 5 
ΦΑ 2 
ΦΒ 2 
ΦΓ 1 
ΦΓΧ 1 
ΦΕ 2 
ΦΕΩ 1 
ΦΚ 2 
ΦΛ 1 
ΦΣ 1 
ΦΣΒ 1 
ΦΥ 2 
ΦΧ 16 
ΦΧΥ 2 
ΦΧΨ 2 
ΦΨ 5 
ΦΩ 3 
Χ 15 
ΧΑ 3 
ΧΓ 3 
ΧΗ 1 
ΧΠ 2 
ΧΤ 1 
ΧΥ 3 
ΧΦ 8 
ΧΨ 1 
ΧΩ 9 
Χωρίον 10 
Ψ 10 
ΨΑ 3 
ΨΒ 4 
ΨΕΩ 2 
ΨΘ 2 
ΨΘΧ 1 
ΨΚ 8 
ΨΜ 1 
ΨΟ 2 
ΨΟΘ 1 
ΨΥ 8 
ΨΦ 1 
ΨΧ 2 
ΨΧΦ 1 
ΨΩ 8 
Ψϟ 1 
Ω 8 
ΩΑ 5 
ΩΒ 3 
ΩΔ 1 
ΩΙ 2 
ΩΟ 1 
ΩΤ 5 
ΩΦ 4 
ΩΦΕ 1 
ΩΧ 4 
ΩΨ 11 
α 1 
αΤ 1 
αμπ 1 
αρμόζουσα 1 
αἱ 1222 
αἵ 6 
αἵτινες 1 
αὐτά 2 
αὐτάς 3 
αὐτή 21 
αὐτήν 4 
αὐταί 4 
αὐταὶ 9 
αὐταῖς 46 
αὐτοί 3 
αὐτοὶ 4 
αὐτοὺς 14 
αὐτοῖς 65 
αὐτοῦ 71 
αὐτό 7 
αὐτόθεν 2 
αὐτόν 2 
αὐτός 24 
αὐτὰ 239 
αὐτὰς 20 
αὐτὴ 31 
αὐτὴν 87 
αὐτὸ 183 
αὐτὸν 152 
αὐτὸς 4 
αὐτῆς 89 
αὐτῇ 100 
αὐτῶν 349 
αὐτῷ 174 
αὑτήν 1 
αὑτῷ 5 
β 1 
βάθος 1 
βάσει 96 
βάσεις 86 
βάσεσι 3 
βάσεσιν 8 
βάσεων 25 
βάσεως 57 
βάσεών 5 
βάσεώς 12 
βάσιν 136 
βάσις 302 
βέβηκεν 2 
βεβήκασιν 9 
βεβηκέναι 1 
βεβηκέτωσαν 1 
βεβηκυῖαι 8 
βιβλίου 2 
γάρ 108 
γέγονεν 2 
γέγραπται 3 
γένηταί 1 
γένηται 5 
γένωνται 1 
γίγνηται 3 
γίγνονται 4 
γίνεσθαι 3 
γίνεται 4 
γίνηται 1 
γίνονται 5 
γεγονέτω 27 
γεγονὸς 7 
γεγράφθω 28 
γενέσθαι 2 
γενομένης 1 
γενομένου 1 
γενομένους 2 
γενομένων 2 
γενομένῳ 1 
γενόμενοι 6 
γενόμενον 2 
γενόμενος 22 
γενόμενός 2 
γιγνέσθω 1 
γινέσθω 2 
γινομένη 2 
γινομένης 1 
γινομένων 2 
γινόμεναι 1 
γνώμονί 3 
γνώμονα 1 
γνώμονι 13 
γνώμων 31 
γράφεσθαι 1 
γράψαι 3 
γράψωμεν 1 
γραμμή 2 
γραμμαί 1 
γραμμαὶ 1 
γραμμαῖς 1 
γραμμὴ 43 
γραμμὴν 13 
γραμμῆς 4 
γραμμῶν 3 
γραφόμενοι 1 
γραφόμενον 5 
γραφόμενος 15 
γωνία 359 
γωνίαι 132 
γωνίαις 44 
γωνίαν 133 
γωνίας 196 
γωνίᾳ 157 
γωνιῶν 57 
γωνος 1 
γὰρ 856 
δ 25 
δέ 86 
δέδεικται 11 
δέον 4 
δή 131 
δίχα 152 
δείκνυται 1 
δείξεων 1 
δείξομεν 98 
δεδειγμένοις 1 
δεδειγμένων 1 
δεδιπλασιάσθωσαν 1 
δεικνύντες 1 
δεικτέον 12 
δειχθήσεται 27 
δειχθήσονται 1 
δεκάτου 1 
δεκαγώνου 22 
δεκαπέντε 1 
δευτέρα 48 
δευτέραν 12 
δευτέρας 23 
δευτέροις 3 
δευτέρου 30 
δευτέρᾳ 2 
δευτέρῳ 2 
δεχόμενα 2 
δεχόμενον 9 
δεύτερον 34 
δεύτερος 7 
δεῖ 76 
δεῖξαι 421 
δηλαδὴ 8 
δηλονότι 3 
δι 58 
διάμετροι 12 
διάμετρον 17 
διάμετρος 83 
διάμετρόν 11 
διάμετρός 2 
διέλωμεν 1 
διήχθω 32 
διήχθωσαν 7 
διαγομένων 1 
διαγωνίους 2 
διαγώνιος 1 
διαιρέσει 1 
διαιρέσεις 2 
διαιρέσεσιν 1 
διαιρέσεων 2 
διαιρέσεως 1 
διαιρεθέντα 5 
διαιρεθέντος 1 
διαιρεθέντων 1 
διαιρεθεισῶν 1 
διαιρεθεῖσα 1 
διαιρεθῇ 1 
διαιρεθῶσιν 1 
διαιρεῖ 9 
διαιρεῖσθαι 1 
διαιρεῖται 29 
διαιρούμενος 3 
διαιροῦνται 1 
διαιρῇ 4 
διαλείποντες 11 
διαλειπόντων 6 
διαμέτρου 14 
διαμέτρων 9 
διαμέτρῳ 13 
διαστήματι 30 
διαφέρει 14 
διαφέρουσιν 2 
διαφέρων 1 
διαχθεῖσα 2 
διαχθῇ 2 
διαχθῶσιν 2 
διδομένη 1 
διδόμενον 1 
διελεῖ 4 
διελόντι 8 
διηγμένῳ 1 
διμοίρου 1 
διπλάσιά 21 
διπλάσια 7 
διπλάσιοι 1 
διπλάσιον 28 
διπλάσιος 1 
διπλάσιόν 23 
διπλασία 7 
διπλασίαν 1 
διπλασίας 2 
διπλασίονα 30 
διπλασίονι 10 
διπλασίους 2 
διπλασίων 29 
διπλασιαζομένων 4 
διπλασιασθείς 1 
διπλοῦν 2 
διπλῆ 83 
διπλῆν 1 
διχοτομίας 3 
διὰ 376 
διῃρήσθω 28 
διῃρήσθωσαν 1 
διῃρημένα 4 
διῃρημένη 22 
διῃρημένης 5 
διῄρηται 5 
διῆκταί 1 
διῆκται 4 
δοθέντα 21 
δοθέντες 9 
δοθέντι 35 
δοθέντος 22 
δοθέντων 14 
δοθείσαις 3 
δοθείσης 29 
δοθείσῃ 47 
δοθεισῶν 10 
δοθεὶς 13 
δοθεῖσα 34 
δοθεῖσαι 8 
δοθεῖσαν 19 
δοθεῖσι 2 
δοθὲν 43 
δυάδα 1 
δυάδος 6 
δυνάμει 334 
δυνάμεναι 1 
δυνάσθω 11 
δυνήσεται 13 
δυναμένη 124 
δυναμένην 3 
δυναμένης 4 
δυναμένῃ 2 
δυνατοῦ 1 
δυνατόν 78 
δυνατὸν 2 
δυσίν 1 
δυσὶ 81 
δυσὶν 55 
δυὰς 1 
δωδεκάεδρον 2 
δωδεκαέδρου 11 
δύνανται 4 
δύνασθαι 11 
δύναται 136 
δύνατόν 1 
δύνηται 13 
δύο 896 
δώδεκα 3 
δὲ 2372 
δὴ 572 
δὶς 204 
δῆλον 4 
ε 2 
επεὶ 3 
εστωσαν 2 
εἰ 199 
εἰκοσάεδρον 7 
εἰκοσαέδρου 12 
εἰκοσιπενταπλάσιον 1 
εἰλήφθω 44 
εἰλήφθωσαν 11 
εἰρημένα 11 
εἰρημέναι 3 
εἰρημένοι 1 
εἰρημένοις 4 
εἰρημένον 3 
εἰρημένος 1 
εἰρημένου 7 
εἰρημένους 1 
εἰρημένων 3 
εἰς 248 
εἰσίν 232 
εἰσι 183 
εἰσιν 325 
εἰσὶ 92 
εἰσὶν 143 
εἴδει 44 
εἴδεσι 7 
εἴδη 1 
εἴη 9 
εἴκοσι 2 
εἴληπταί 1 
εἴληπται 13 
εἴπερ 1 
εἴς 11 
εἴτε 10 
εἶδος 11 
εἶναι 85 
εἶχε 4 
εἶχεν 2 
εἷς 28 
εὐθείαις 23 
εὐθείας 197 
εὐθείᾳ 76 
εὐθειῶν 93 
εὐθεῖά 21 
εὐθεῖάν 12 
εὐθεῖα 285 
εὐθεῖαί 7 
εὐθεῖαι 227 
εὐθεῖαν 68 
εὐθυγράμμου 3 
εὐθυγράμμων 1 
εὐθυγράμμῳ 35 
εὐθύγραμμά 2 
εὐθύγραμμα 12 
εὐθύγραμμοι 2 
εὐθύγραμμον 22 
εὐθύγραμμος 11 
εὑρίσκεται 1 
εὑρεῖν 28 
εὑρημένοι 2 
εὕρηνται 3 
ηὕρηται 2 
θέσεως 1 
θέσθαι 2 
θεωρήματι 3 
ιγ 1 
κάθετοι 19 
κάθετον 6 
κάθετος 46 
κάθετός 8 
κέντρα 9 
κέντροις 11 
κέντρον 108 
κέντρου 85 
κέντρων 4 
κέντρῳ 36 
καί 351 
καθ 37 
καθάπερ 1 
καθέτου 4 
καθέτῳ 4 
καθόλου 3 
καλείσθω 42 
καλείσθωσαν 1 
καλεῖται 12 
καλουμένη 37 
κατ 14 
κατά 7 
κατάλληλα 5 
καταγεγράφθω 16 
καταγραφή 1 
καταγραφῆς 6 
καταγραφῶν 1 
κατακολουθοῦντες 1 
καταλείψομέν 5 
καταλείψομεν 1 
καταλειπομένου 3 
καταλειπόμενά 1 
καταλειπόμενον 1 
καταμετρείτω 2 
καταμετροῦν 4 
καταμετρῆται 2 
καταμετρῇ 5 
καταντήσομεν 2 
κατασκευάσωμεν 2 
κατασκευασθέντων 18 
κατεσκευάσθω 4 
κατὰ 387 
καὶ 5794 
κείμενα 7 
κείμεναι 7 
κείμενον 18 
κείσθω 51 
κείσθωσαν 9 
κειμένοις 3 
κειμένων 2 
κειμένῳ 1 
κεκλίσθαι 1 
κεν 1 
κεῖται 8 
κλίσεων 1 
κλίσις 4 
κοίλην 3 
κοιναὶ 7 
κοινοῦ 3 
κοινόν 2 
κοινὰς 1 
κοινὴ 83 
κοινὴν 15 
κοινὸν 85 
κοινὸς 1 
κοινῆς 5 
κοινῇ 5 
κοινῷ 2 
κορυφαὶ 6 
κορυφὰς 2 
κορυφὴ 68 
κορυφὴν 12 
κορυφῆς 3 
κορυφῶν 1 
κυλίνδρου 22 
κυλίνδρων 8 
κυλίνδρῳ 16 
κυρτὴν 3 
κυρτῆς 4 
κύβοι 12 
κύβον 26 
κύβος 82 
κύβου 32 
κύβων 1 
κύκλοι 32 
κύκλοις 17 
κύκλον 176 
κύκλος 130 
κύκλου 263 
κύκλους 2 
κύκλων 23 
κύκλῳ 29 
κύλινδροί 1 
κύλινδροι 18 
κύλινδρον 17 
κύλινδρος 49 
κώνοις 2 
κώνου 39 
κώνων 5 
κώνῳ 23 
κἀκεῖνοι 1 
κἀκεῖνος 2 
κἂν 48 
κῶνοι 10 
κῶνον 13 
κῶνος 43 
λάβωμεν 1 
λέγεσθαι 1 
λέγεται 26 
λέγονται 5 
λέγω 484 
λαβεῖν 1 
λαμβανομένων 1 
λαμβανόμενα 14 
λαμβανόμεναι 1 
λαμβανόμενοι 2 
λαμβανόμενον 2 
λεγόμενα 2 
λειπέτω 10 
λειπόμενος 2 
λειφθήσεταί 5 
λειφθήσεται 1 
λειφθῇ 3 
λειφθῶσί 1 
λελείφθω 7 
λελείφθωσαν 1 
λημμάτιον 1 
ληφθέντα 5 
ληφθέντων 2 
ληφθήσεταί 2 
ληφθήσεται 2 
ληφθὲν 2 
ληφθῇ 22 
λογον 1 
λοιπή 2 
λοιπαί 2 
λοιπαὶ 34 
λοιπαῖς 35 
λοιποὶ 8 
λοιποῦ 23 
λοιπὰ 7 
λοιπὰς 13 
λοιπὴ 89 
λοιπὴν 12 
λοιπὸν 91 
λοιπὸς 33 
λοιπῆς 29 
λοιπῇ 46 
λοιπῶν 28 
λοιπῷ 16 
λόγοι 3 
λόγοις 13 
λόγον 461 
λόγος 7 
λόγου 10 
λόγους 3 
λόγων 3 
λόγῳ 92 
λῆψις 5 
μέγεθος 29 
μέγιστον 49 
μέγιστος 4 
μέγιστόν 6 
μέν 67 
μένουσα 4 
μέρει 25 
μέρεσιν 5 
μέρη 161 
μέρος 161 
μέρους 2 
μέσα 44 
μέσαι 41 
μέσας 9 
μέση 49 
μέσην 4 
μέσης 57 
μέσοι 21 
μέσον 379 
μέσος 20 
μέσου 37 
μέσων 64 
μέσῃ 5 
μέσῳ 1 
μέτρον 50 
μέτρῳ 3 
μή 55 
μήκει 410 
μήτε 7 
μία 35 
μίαν 56 
μακροτέρας 1 
μείζονά 20 
μείζονές 44 
μείζονα 106 
μείζονας 3 
μείζονες 5 
μείζονι 26 
μείζονος 33 
μείζους 1 
μείζων 293 
μεγέθει 5 
μεγέθεσι 2 
μεγέθεσιν 3 
μεγέθη 99 
μεγέθους 12 
μεγίστη 12 
μεγίστους 1 
μεγεθῶν 29 
μενούσης 8 
μετ 2 
μετέωροι 4 
μετέωρον 2 
μεταλαμβανομένας 2 
μεταλαμβανόμεναι 14 
μεταξὺ 42 
μετεωροτέρῳ 7 
μετεώρου 3 
μετεώρων 2 
μετρήσει 145 
μετρήσουσί 6 
μετρήσουσι 1 
μετρήσουσιν 5 
μετρείσθω 6 
μετρείτω 68 
μετρείτωσαν 5 
μετρεῖ 390 
μετρεῖται 23 
μετρηθήσεται 18 
μετρος 1 
μετρουμένου 1 
μετρούμενα 1 
μετρούμενοι 2 
μετρούμενος 21 
μετρούμενός 5 
μετρούντων 1 
μετροῦνται 1 
μετροῦντι 1 
μετροῦσί 1 
μετροῦσι 20 
μετροῦσιν 25 
μετρῆται 6 
μετρῇ 25 
μετρῶν 10 
μετρῶσιν 1 
μετὰ 161 
μεῖζον 305 
μεῖζόν 80 
μηδέποτε 4 
μηδέτερα 3 
μηδέτερον 2 
μηδενὶ 4 
μηδετέρα 2 
μηδὲ 1 
μηδὲν 2 
μηκύνωμεν 1 
μιᾶς 34 
μιᾷ 34 
μονάδα 17 
μονάδας 60 
μονάδες 29 
μονάδι 7 
μονάδος 44 
μονάδων 3 
μονάς 6 
μοναχῶς 1 
μονὰς 97 
μόνας 1 
μόνη 4 
μόνον 245 
μόνῃ 2 
μὲν 839 
μὴ 136 
μὴν 37 
μῆκος 3 
νενοήσθω 3 
νενοήσθωσαν 1 
νοήσωμεν 1 
νοείσθω 1 
νον 1 
ο 1 
οἱ 545 
οἳ 2 
οἵ 4 
οἵας 1 
οἵτινες 2 
οἵων 2 
οἷον 2 
οἷς 3 
οὐ 70 
οὐδ 33 
οὐδέ 2 
οὐδένα 5 
οὐδεμία 3 
οὐδεμιᾶς 2 
οὐδεμιᾷ 5 
οὐδενὶ 5 
οὐδενὸς 9 
οὐδετέρα 30 
οὐδεὶς 12 
οὐδὲ 74 
οὐδὲν 2 
οὐθέν 1 
οὐθετέρα 2 
οὐκ 238 
οὐκέτι 2 
οὐσῶν 6 
οὐχ 20 
οὔ 19 
οὔκ 18 
οὔσας 14 
οὔσης 5 
οὔσῃ 3 
οὔτε 10 
οὕτω 3 
οὕτως 1038 
οὖν 238 
οὖσα 49 
οὖσαι 17 
οὖσαν 4 
οὗ 53 
οὗπέρ 2 
πάλιν 194 
πάντα 17 
πάντας 3 
πάντες 17 
πάντων 6 
πάντως 12 
πάντῃ 16 
πάσαις 1 
πάσας 16 
πέδων 1 
πέμπτη 17 
πέμπτην 6 
πέμπτης 5 
πέμπτον 23 
πέμπτου 4 
πέντε 15 
πέρας 5 
πέρατα 9 
πέρατος 1 
πίπτει 8 
πίπτειν 1 
πίπτουσα 2 
παντὶ 1 
παντὸς 10 
παρ 4 
παρά 2 
παράκειται 37 
παράλληλά 5 
παράλληλα 12 
παράλληλοί 17 
παράλληλοι 34 
παράλληλον 4 
παράλληλος 97 
παράλληλός 30 
παραβέβληται 16 
παραβαλεῖν 9 
παραβαλλομένων 3 
παραβαλλόμεναι 1 
παραβαλλόμενον 37 
παραβεβλήσθω 68 
παραβληθέν 1 
παραβληθὲν 2 
παραβληθῇ 16 
παραβολῆς 1 
παραλλάξει 1 
παραλλάξουσιν 1 
παραλλήλοις 38 
παραλλήλους 21 
παραλλήλων 8 
παραλλήλῳ 10 
παραλληλεπίπεδα 32 
παραλληλεπίπεδον 20 
παραλληλεπιπέδου 6 
παραλληλεπιπέδων 14 
παραλληλεπιπέδῳ 7 
παραλληλογράμμοις 6 
παραλληλογράμμου 20 
παραλληλογράμμων 29 
παραλληλογράμμῳ 41 
παραλληλόγραμμά 3 
παραλληλόγραμμα 30 
παραλληλόγραμμον 183 
παραλληλόγραμμόν 8 
παραπλήρωμα 3 
παραπληρώμασι 1 
παραπληρώματί 1 
παραπληρώματα 6 
παραπληρώματι 2 
παρατελεύτῳ 1 
παρεμπίπτει 1 
παρεμπεσεῖται 3 
παρεμπιπτέτω 1 
παρὰ 209 
παρὲξ 11 
πασῶν 1 
πεντάγωνον 39 
πενταγώνου 48 
πενταγώνων 3 
πενταπλάσια 1 
πενταπλάσιον 19 
πενταπλάσιόν 12 
πενταπλάσιός 1 
πενταπλασία 1 
πενταπλασίων 4 
πενταπλῆ 1 
πεντεκαιδέκατόν 1 
πεντεκαιδεκάγωνον 5 
πεπερασμένη 5 
πεπερασμένην 4 
πεπερασμένης 3 
πεποίη 1 
πεποίηκεν 154 
πεποιήκασιν 3 
πεποιήσθω 9 
πεπολλαπλασιάσθω 3 
περάτων 3 
περαίνομεν 1 
περατουμένη 2 
περεμπεσεῖται 1 
περιέξουσι 2 
περιέξουσιν 8 
περιέχει 1 
περιέχειν 2 
περιέχεσθαι 2 
περιέχεται 13 
περιέχηται 25 
περιέχονται 4 
περιέχουσα 10 
περιέχουσαι 31 
περιέχουσι 4 
περιέχουσιν 23 
περιέχωσι 1 
περιαγομένων 1 
περιγέγραπται 9 
περιγεγράφθω 6 
περιγεγραμμένος 4 
περιγεγραμμένου 2 
περιγράφεσθαι 3 
περιγράφεται 2 
περιγράψαι 12 
περιγράψομεν 2 
περιγράψωμεν 3 
περιγραφέντος 5 
περιγραφήσεται 2 
περιγραφείσης 2 
περιγραφομένου 4 
περιείληπται 3 
περιειλημμένη 1 
περιειλημμένον 2 
περιειλημμένος 1 
περιενεχθὲν 7 
περιεχέσθω 16 
περιεχομένη 21 
περιεχομένην 9 
περιεχομένης 6 
περιεχομένοις 2 
περιεχομένου 2 
περιεχομένῃ 1 
περιεχομένῳ 46 
περιεχουσῶν 10 
περιεχούσας 8 
περιεχόμενα 4 
περιεχόμενον 91 
περιεχόμενος 3 
περιεχόντων 2 
περιλαβεῖν 11 
περιλαμβανούσης 4 
περιλειπόμενον 2 
περιληφθὲν 3 
περισσοὶ 4 
περισσοῦ 7 
περισσόν 8 
περισσός 23 
περισσὸν 6 
περισσὸς 19 
περισσῶν 2 
περισχεθήσεται 1 
περιττοί 1 
περιττός 1 
περιφέρεια 50 
περιφέρειαι 10 
περιφέρειαν 18 
περιφερείαις 11 
περιφερείας 68 
περιφερείᾳ 21 
περιφερειῶν 13 
περιφερομένης 1 
περιφερομένου 1 
περιφερομένῃ 1 
περὶ 139 
πεσεῖται 17 
πεσοῦνται 2 
πηλικότητά 1 
πηλικότητες 1 
πιπτέτω 4 
πιπτέτωσαν 1 
πλάτη 3 
πλάτος 107 
πλέον 1 
πλήθει 30 
πλήθους 2 
πλείονα 10 
πλείονας 1 
πλείους 10 
πλειόνων 6 
πλευρά 11 
πλευράν 20 
πλευράς 10 
πλευραί 10 
πλευραὶ 96 
πλευραῖς 31 
πλευρὰ 102 
πλευρὰν 28 
πλευρὰς 56 
πλευρᾶς 38 
πλευρᾷ 32 
πλευρῶν 70 
πλεῖον 1 
πλὴν 10 
πλῆθος 61 
ποιήσει 15 
ποιήσουσι 2 
ποιήσουσιν 1 
ποια 1 
ποιείτω 67 
ποιείτωσαν 8 
ποιεῖ 46 
ποιεῖν 2 
ποιουσῶν 1 
ποιούσας 9 
ποιούσης 4 
ποιούσῃ 4 
ποιοῦν 67 
ποιοῦντες 6 
ποιοῦσά 16 
ποιοῦσα 37 
ποιοῦσαι 34 
ποιοῦσαν 2 
ποιοῦσι 2 
ποιοῦσιν 5 
ποιῆσαι 60 
ποιῇ 27 
ποιῶμεν 1 
ποιῶσί 11 
ποιῶσι 1 
ποιῶσιν 2 
πολλαπλάσια 84 
πολλαπλάσιον 87 
πολλαπλάσιος 1 
πολλαπλασίοις 7 
πολλαπλασίου 4 
πολλαπλασίων 3 
πολλαπλασιάζειν 1 
πολλαπλασιάσαντες 20 
πολλαπλασιάσας 226 
πολλαπλασιάσασιν 1 
πολλαπλασιαζόμενα 1 
πολλαπλασιαζόμενον 3 
πολλαπλασιαζόμενος 1 
πολλαπλασιασθεὶς 2 
πολλαπλασιασθεῖσαι 1 
πολλαπλασιασθεῖσιν 1 
πολλαπλασιασμὸν 3 
πολλῷ 16 
πολυέδρου 3 
πολυέδρῳ 2 
πολυγώνου 5 
πολυγώνους 2 
πολυγώνων 4 
πολυγώνῳ 5 
πολύγωνα 10 
πολύγωνον 68 
πολύεδρον 20 
πολύπλευρα 1 
ποτὲ 4 
πρίσμα 30 
πρίσματα 51 
πρίσματι 6 
πρίσματος 7 
πραγματείας 1 
πρισμάτων 5 
προέκειτο 2 
προβαινούσης 1 
προδέδεικται 1 
προδεδειγμένα 1 
προδεδειγμένοις 4 
προδεδειγμένου 1 
προειρημένα 6 
προειρημένας 1 
προειρημένη 1 
προειρημένου 3 
προειρημένων 2 
προειρημένῳ 3 
προεκθέμενοι 1 
προκείμενα 10 
προκειμένων 1 
προς 1 
προσαναγέγραπται 2 
προσαναγεγραμμένος 1 
προσαναγράψαι 2 
προσαναπεπληρωμένου 1 
προσαρμοζέτω 8 
προσαρμοζούσης 10 
προσαρμόζει 17 
προσαρμόζουσα 38 
προσαρμόσει 7 
προσεκβέβληται 1 
προσεκβεβλήσθω 2 
προσεκβεβλήσθωσαν 1 
προσεκβληθείσης 4 
προσεκβληθεισῶν 2 
προσευρήσθω 2 
προσευρεῖν 22 
προσεύρηνται 1 
προσεύρηται 3 
προσηυρήσθω 1 
προσηύρηται 2 
προσκείσθω 42 
προσκειμένης 8 
προσκειμένῃ 4 
προσλαβοῦσα 1 
προσλαβὸν 4 
προσπίπτει 1 
προσπίπτουσα 2 
προσπίπτουσαι 1 
προσπίπτωσι 6 
προσπίπτωσιν 2 
προσπίπτῃ 2 
προσπεπτώκασι 1 
προσπεσεῖται 3 
προσπεσοῦνται 7 
προσπιπτέτω 3 
προσπιπτέτωσαν 4 
προσπιπτουσῶν 6 
προσπιπτούσης 2 
προσταχθὲν 2 
προστεθῇ 10 
προτάσεως 2 
προτέροις 1 
προτεθέντες 1 
προτεθέντος 2 
προτεθείσης 1 
προτεθείσῃ 3 
προτεθεῖσα 2 
προχωρήσει 1 
πρός 7 
πρόσκειται 4 
πρότερα 1 
πρότερον 55 
πρώτη 66 
πρώτην 11 
πρώτης 22 
πρώτοις 3 
πρώτου 31 
πρώτους 9 
πρώτων 10 
πρώτως 4 
πρώτῃ 2 
πρώτῳ 3 
πρὸ 21 
πρὸς 3780 
πρῶτοί 11 
πρῶτοι 145 
πρῶτον 54 
πρῶτος 52 
πρῶτός 31 
πυραμίδα 41 
πυραμίδας 19 
πυραμίδες 20 
πυραμίδι 37 
πυραμίδος 52 
πυραμίδων 15 
πυραμίς 23 
πυραμίσι 1 
πυραμὶς 70 
πόρισμα 1 
πότε 2 
πᾶν 5 
πᾶς 2 
πᾶσα 2 
πᾶσαι 1 
ρας 1 
σημείοις 11 
σημείου 101 
σημείων 34 
σημείῳ 45 
σημεῖα 77 
σημεῖον 204 
σκαληνὸν 1 
σταθεῖσα 9 
στερεά 6 
στερεοί 10 
στερεοὶ 5 
στερεοῖς 1 
στερεοῦ 54 
στερεόν 53 
στερεός 4 
στερεὰ 57 
στερεὰν 5 
στερεὸν 142 
στερεὸς 4 
στερεᾷ 6 
στερεῶν 24 
στερεῷ 46 
στρέφεται 3 
συγκείμενα 7 
συγκείμενον 110 
συγκείμενος 1 
συγκείσθω 1 
συγκειμένης 4 
συγκειμένου 1 
συγκειμένῳ 13 
συγκεῖσθαι 1 
συγκρῖναι 1 
συμβάλλει 1 
συμβάλλουσα 1 
συμβάλλουσιν 3 
συμβήσεται 1 
συμβαίνει 2 
συμβαλλέτω 6 
συμβαλλέτωσαν 4 
συμμέτρου 71 
συμμέτρους 14 
συμμέτρων 19 
συμμέτρῳ 1 
συμπίπτειν 1 
συμπίπτουσαι 2 
συμπίπτουσι 2 
συμπίπτουσιν 4 
συμπεπληρώσθω 22 
συμπεπληρώσθωσαν 1 
συμπεσεῖται 1 
συμπεσοῦνται 13 
συμπιπτέτω 1 
συμπιπτέτωσαν 10 
συμπληρουμένου 1 
συμπληρώσωμεν 1 
συνάγεται 3 
συνάγονται 1 
συνέσταται 17 
συνίστανται 1 
συνίσταται 2 
συναμφοτέραις 2 
συναμφοτέροις 1 
συναμφοτέρου 13 
συναμφοτέρων 1 
συναμφοτέρῳ 2 
συναμφότερα 9 
συναμφότερον 1 
συναμφότερος 21 
συναποδέδεικται 2 
συναφὴν 2 
συναφῆς 1 
συναχθήσεται 1 
συνεστάθησαν 1 
συνεστάτω 35 
συνεστάτωσαν 2 
συνεστώς 1 
συνεχὲς 33 
συνεχὴς 1 
συνθέντι 10 
συνισταμένων 2 
συνισταμένῃ 4 
συντεθέντα 4 
συντεθέντες 5 
συντεθεὶς 2 
συντεθὲν 9 
συντεθῇ 6 
συντεθῶσι 7 
συντεθῶσιν 7 
συντιθεμένου 2 
συντιθεμένων 2 
συστήσασθαι 31 
συσταθήσεταί 3 
συσταθήσεται 4 
συσταθήσονται 3 
συσταθεῖσαι 2 
συσταθῇ 1 
συσταθῶσιν 2 
συστησώμεθα 1 
σφαί 1 
σφαίρας 75 
σφαίρᾳ 34 
σφαιρῶν 2 
σφαῖρα 19 
σφαῖραι 4 
σφαῖραν 15 
σχέσις 1 
σχήματά 3 
σχήματα 7 
σχήματος 3 
σχημάτων 8 
σχῆμα 39 
σύγκεινται 1 
σύγκειται 8 
σύμμετρά 25 
σύμμετρα 41 
σύμμετροί 11 
σύμμετροι 172 
σύμμετρον 68 
σύμμετρος 163 
σύμμετρόν 38 
σύμμετρός 103 
σύμπαντι 1 
σύμπας 3 
σύνδυο 18 
σύνθετοι 2 
σύνθετος 11 
σύνθετός 2 
σὺν 5 
τά 3 
τάξει 23 
τάξεως 1 
τάξιν 7 
τάς 3 
τέ 22 
τέλειος 3 
τέλειός 1 
τέμηται 2 
τέμνει 37 
τέμνεται 4 
τέμνηται 2 
τέμνοντα 2 
τέμνονται 1 
τέμνοντες 6 
τέμνουσα 6 
τέμνουσαι 1 
τέμνουσι 1 
τέμνουσιν 10 
τέμνωμεν 1 
τέμνωνται 2 
τέμνωσιν 10 
τέμνῃ 14 
τέσσαρα 21 
τέσσαρες 40 
τέσσαρσιν 2 
τέταρτον 41 
τέταρτος 7 
τέτμηται 53 
τέτρασιν 2 
τέτταρσιν 2 
τήν 4 
τίνι 2 
ταύτῃ 4 
ταὐτὰ 1 
ταῖς 311 
ταῦτα 1 
τε 342 
τεμεῖ 9 
τεμεῖν 11 
τεμνέσθω 1 
τεμνέσθωσαν 2 
τεμνέτω 7 
τεμνέτωσαν 8 
τεμνομένης 10 
τεμνούσαις 6 
τεμνούσης 6 
τεμνόντων 1 
τεσσάρων 24 
τετάρτη 20 
τετάρτην 10 
τετάρτης 9 
τετάρτου 34 
τετάρτῳ 31 
τεταραγμένη 7 
τεταρτημορίοις 1 
τεταρτημορίων 1 
τεταρτημορίῳ 2 
τεταρτημόρια 1 
τετμήσθω 65 
τετμήσθωσαν 9 
τετμημέναι 1 
τετμημένη 1 
τετμημένης 3 
τετμημένῃ 2 
τετμῆσθαι 2 
τετρά 1 
τετράγωνά 1 
τετράγωνα 70 
τετράγωνοί 6 
τετράγωνοι 15 
τετράγωνον 341 
τετράγωνος 170 
τετράγωνόν 4 
τετράγωνός 20 
τετράκις 10 
τετράπλευρα 4 
τετράπλευρον 9 
τετράπλευρόν 3 
τετραγώνοις 25 
τετραγώνου 62 
τετραγώνους 2 
τετραγώνων 84 
τετραγώνῳ 111 
τετραπλάσιά 5 
τετραπλάσια 4 
τετραπλάσιον 10 
τετραπλάσιος 3 
τετραπλάσιόν 5 
τετραπλάσιός 2 
τετραπλασία 3 
τετραπλασίου 1 
τετραπλασίων 2 
τετραπλασίῳ 3 
τετραπλεύρου 4 
τετραπλεύρων 6 
τετραπλῆ 1 
τετραπλῆν 1 
τι 89 
τιθεμένου 3 
τινά 5 
τινα 74 
τινας 5 
τινες 14 
τινι 8 
τινος 6 
τινων 1 
τινός 1 
τινὰ 7 
τινὶ 10 
τινὸς 13 
τις 125 
τμήμασι 3 
τμήματί 2 
τμήματα 20 
τμήματι 32 
τμήματος 47 
τμηθήσεται 4 
τμηθήσονται 3 
τμηθῇ 35 
τμηθῶσιν 4 
τμημάτων 37 
τμῆμά 26 
τμῆμα 41 
τοίνυν 1 
τοιαύτης 2 
τοιούτων 2 
τοιοῦτο 1 
τοιοῦτον 1 
τομαὶ 8 
τομὰς 3 
τομὴ 10 
τομὴν 6 
τομῆς 7 
τομῇ 6 
τομῶν 7 
τοσαυτάκις 7 
τοσαυταπλάσια 5 
τοσαυταπλάσιον 7 
τοσαυταπλάσιόν 4 
τοσαυταπλασίων 5 
τοσαῦτά 4 
τοσαῦτα 9 
τοσαῦταί 1 
τοσαῦται 20 
τοσούτων 3 
τοσοῦτοί 4 
τοσοῦτοι 15 
τουτέστι 79 
τουτέστιν 43 
τούτου 31 
τούτων 1 
τούτῳ 16 
τοὺς 143 
τοῖς 415 
τοῦ 2107 
τοῦτο 27 
τοῦτό 1 
τρία 30 
τρίγω 1 
τρίγωνά 12 
τρίγωνα 77 
τρίγωνον 367 
τρίγωνόν 4 
τρίπλευρα 1 
τρίτα 1 
τρίτη 23 
τρίτην 19 
τρίτης 8 
τρίτον 58 
τρίτος 7 
τρίτου 22 
τραπέζια 1 
τραπέζιον 1 
τραπεζίῳ 1 
τρεῖς 77 
τριγώνοις 8 
τριγώνου 131 
τριγώνους 20 
τριγώνων 81 
τριγώνῳ 137 
τριπλάσιά 10 
τριπλάσιον 9 
τριπλάσιος 7 
τριπλάσιόν 7 
τριπλασία 2 
τριπλασίονα 56 
τριπλασίονι 11 
τριπλασίου 1 
τριπλασίων 16 
τριπλεύρων 2 
τριπλῆ 7 
τρισὶ 23 
τρισὶν 6 
τριῶν 30 
τρόπον 2 
τρόπους 1 
τρόπων 3 
τυγχάνειν 1 
τυγχάνοντα 1 
τυγχάνουσα 3 
τυγχάνουσαι 1 
τυγχάνῃ 2 
τυχοῦσαν 4 
τυχόντα 13 
τυχόντος 1 
τυχόντως 1 
τυχὸν 11 
τό 15 
τόπον 4 
τότε 1 
τύχοι 1 
τὰ 1199 
τὰς 366 
τὴν 1647 
τὸ 5728 
τὸν 2040 
τῆς 2622 
τῇ 2241 
τῶν 2686 
τῷ 2311 
φέρεσθαι 7 
φανερόν 43 
φανερὸν 18 
χωρία 1 
χωρίοις 1 
χωρίον 124 
χωρίου 7 
χωρίων 3 
χωρίῳ 3 
χωρὶς 6 
ψαύσει 1 
ψαῦον 8 
ϛΦ 1 
ἀγάγωμεν 5 
ἀγαγεῖν 11 
ἀγομένη 9 
ἀγομένην 2 
ἀγομένων 1 
ἀγόμεναι 6 
ἀδύνατον 100 
ἀδύνατόν 5 
ἀεὶ 32 
ἀκολούθως 6 
ἀλλ 120 
ἀλλήλαις 113 
ἀλλήλας 40 
ἀλλήλοις 79 
ἀλλήλους 167 
ἀλλήλων 41 
ἀλλὰ 243 
ἀλόγου 3 
ἀλόγους 1 
ἀλόγων 5 
ἀμβλείᾳ 2 
ἀμβλεῖα 2 
ἀμβλεῖαν 8 
ἀμβλυγωνίοις 2 
ἀμβλυγώνιον 2 
ἀμβλυγώνιος 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότερα 13 
ἀμφότεραι 20 
ἀμφότεροι 3 
ἀνά 1 
ἀνάλογον 292 
ἀνάλογόν 102 
ἀνάπαλίν 1 
ἀνάπαλιν 15 
ἀνέσταται 1 
ἀνίσοις 2 
ἀνίσους 2 
ἀνίσων 19 
ἀναγέγραπται 8 
ἀναγεγράφθω 7 
ἀναγεγράφθωσαν 2 
ἀναγεγραμμένα 4 
ἀναγεγραμμένον 1 
ἀναγράφουσαι 1 
ἀναγράψαι 6 
ἀναγραφέν 1 
ἀναγραφέντι 5 
ἀναγραφέντος 2 
ἀναγραφησομένῳ 1 
ἀναγραφησόμενον 1 
ἀναγραφομένοις 4 
ἀναγραφομένου 3 
ἀναγραφομένῳ 2 
ἀναγραφόμενα 4 
ἀναγραφόμενον 7 
ἀναλογία 9 
ἀναλογίᾳ 4 
ἀναπληρώσωμεν 1 
ἀναστήσονται 1 
ἀναστήσωμεν 3 
ἀνασταθέντος 3 
ἀνασταθέντων 3 
ἀνασταθήσεται 1 
ἀνασταθήσονται 1 
ἀνασταθείσης 1 
ἀνασταθεισῶν 3 
ἀνασταθεῖσα 4 
ἀνασταθὲν 3 
ἀναστρέψαντι 21 
ἀναστῆσαι 2 
ἀνεστάτω 15 
ἀνεστάτωσαν 4 
ἀνεσταμέναι 1 
ἀνθυφαιρουμένου 6 
ἀνιστάμενα 1 
ἀνιστάμενον 1 
ἀνιστάντες 5 
ἀντιπέπονθεν 1 
ἀντιπεπονθέτωσαν 5 
ἀντιπεπόνθασι 1 
ἀντιπεπόνθασιν 41 
ἀξόνων 1 
ἀπ 79 
ἀπέχειν 3 
ἀπέχουσαι 2 
ἀπέχουσι 2 
ἀπέχουσιν 5 
ἀπειλήφθωσαν 1 
ἀπειλημμέναι 1 
ἀπεναντίον 100 
ἀπεχέτωσαν 1 
ἀπλατές 1 
ἀποκατασταθῇ 7 
ἀπολάβωμεν 2 
ἀπολήψονται 1 
ἀπολαμβάνωσί 1 
ἀπολαμβανομένης 10 
ἀποτμήματα 5 
ἀποτομή 70 
ἀποτομήν 7 
ἀποτομὰς 1 
ἀποτομὴ 66 
ἀποτομὴν 22 
ἀποτομῆς 38 
ἀποτομῇ 11 
ἀπό 3 
ἀπόδειξιν 1 
ἀπώτερον 11 
ἀπώτερόν 2 
ἀπὸ 2314 
ἀριθμητικοῖς 1 
ἀριθμοί 56 
ἀριθμούς 2 
ἀριθμοὶ 192 
ἀριθμοὺς 26 
ἀριθμοῖς 7 
ἀριθμοῦ 58 
ἀριθμόν 192 
ἀριθμός 57 
ἀριθμὸν 70 
ἀριθμὸς 252 
ἀριθμῶν 38 
ἀριθμῷ 4 
ἀρκείσθωσαν 1 
ἀρτίου 10 
ἀρτίων 1 
ἀρτιάκις 22 
ἀρτιόπλευρον 4 
ἀρτιός 1 
ἀρχόμενοι 1 
ἀρχῆς 23 
ἀσυμμέτρου 65 
ἀσυμμέτρους 11 
ἀσυμμέτρων 3 
ἀσύμ 1 
ἀσύμμετρά 12 
ἀσύμμετρα 41 
ἀσύμμετροί 4 
ἀσύμμετροι 58 
ἀσύμμετρον 87 
ἀσύμμετρος 158 
ἀσύμμετρόν 30 
ἀσύμμετρός 47 
ἀσύμπτωτα 1 
ἀτμήτου 2 
ἀφ 12 
ἀφαιρεθέν 2 
ἀφαιρεθέντα 5 
ἀφαιρεθέντος 10 
ἀφαιρεθείσης 1 
ἀφαιρεθεὶς 6 
ἀφαιρεθὲν 9 
ἀφαιρεθῇ 18 
ἀφαιρεθῶσι 1 
ἀφαιρουμένου 3 
ἀφαιρούμενα 1 
ἀφαιροῦσαι 1 
ἀφαιροῦσι 3 
ἀφελεῖν 6 
ἀφῃρήσθω 59 
ἀφῄρηται 5 
ἀχθείσης 3 
ἀχθεῖσα 4 
ἀχθεῖσαι 1 
ἀχθεῖσαν 1 
ἀχθῇ 9 
ἀχθῶσιν 1 
ἁπάσης 3 
ἁπλῶς 1 
ἁπτομέναις 2 
ἁπτομένας 23 
ἁπτομένη 1 
ἁπτομένων 2 
ἁπτόμεναι 9 
ἁπτόμενοι 1 
ἁφὴν 3 
ἁφῆς 9 
ἂν 26 
ἃ 48 
ἃς 25 
ἄκρας 10 
ἄκροι 18 
ἄκρον 53 
ἄκρους 2 
ἄκρων 14 
ἄλλα 40 
ἄλλαι 5 
ἄλλας 3 
ἄλλη 11 
ἄλληλά 10 
ἄλληλα 33 
ἄλλο 38 
ἄλλοι 2 
ἄλλον 7 
ἄλλος 12 
ἄλλου 9 
ἄλλων 11 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 15 
ἄλογα 1 
ἄλογοι 17 
ἄλογον 11 
ἄλογος 12 
ἄλογόν 9 
ἄλογός 76 
ἄν 1 
ἄνισά 1 
ἄνισα 19 
ἄνισοί 7 
ἄνισοι 10 
ἄνισόν 1 
ἄνισός 14 
ἄξονα 9 
ἄξονες 6 
ἄξονι 5 
ἄξονος 7 
ἄξων 18 
ἄπειροι 5 
ἄπειρον 10 
ἄπειρος 2 
ἄρα 3778 
ἄρτιοί 1 
ἄρτιοι 5 
ἄρτιον 10 
ἄρτιος 29 
ἄρτιός 27 
ἄτμητον 1 
ἄτμητος 2 
ἄτοπον 27 
ἅ 1 
ἅμα 16 
ἅπαντα 19 
ἅπαντας 4 
ἅπαντες 4 
ἅπαξ 2 
ἅπας 2 
ἅπασα 1 
ἅπασαι 1 
ἅπερ 13 
ἅπτεται 6 
ἅπτηται 5 
Ἀλλ 1 
Ἀλλὰ 36 
Ἀμβλεῖα 1 
Ἀνάπαλιν 1 
Ἀναγεγράφθω 19 
Ἀναγεγράφθωσαν 1 
Ἀναλογία 1 
Ἀναστροφὴ 1 
Ἀντιπεπονθότα 1 
Ἀπειλήφθωσαν 4 
Ἀποτομήν 1 
Ἀποτομὴ 1 
Ἀπὸ 31 
Ἀριθμοὶ 1 
Ἀριθμοὺς 1 
Ἀριθμὸν 1 
Ἀριθμὸς 14 
Ἀριθμῶν 1 
Ἀρτιάκις 2 
Ἀφῃρήσθω 4 
Ἄκρον 1 
Ἄλλως 1 
Ἄξων 3 
Ἄρτιος 1 
Ἅπας 7 
Ἅπασα 2 
ἐάν 18 
ἐγίγνετο 1 
ἐγγέγραπται 11 
ἐγγεγράφθω 18 
ἐγγεγράφθωσαν 1 
ἐγγεγραμμένον 5 
ἐγγεγραμμένος 2 
ἐγγεγραμμένου 1 
ἐγγράφεσθαι 3 
ἐγγράφεται 2 
ἐγγράψαι 20 
ἐγγράψομέν 2 
ἐγγραφήσεται 1 
ἐγγραφεῖσα 1 
ἐγγραφομένου 7 
ἐγγραφομένων 8 
ἐγγραφῇ 5 
ἐδείκνυμεν 2 
ἐδείξαμεν 1 
ἐδείχθη 147 
ἐδείχθησαν 5 
ἐκ 455 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκβαλλομένας 1 
ἐκβαλλομένη 5 
ἐκβαλλόμενα 4 
ἐκβαλλόμεναι 13 
ἐκβαλλόμενον 1 
ἐκβεβλήσθω 13 
ἐκβεβλήσθωσαν 10 
ἐκβληθέντι 1 
ἐκβληθεῖσα 1 
ἐκβληθεῖσαν 1 
ἐκβληθῇ 2 
ἐκείνης 2 
ἐκείνῳ 5 
ἐκεῖνα 11 
ἐκεῖναι 2 
ἐκεῖνο 5 
ἐκεῖνοι 1 
ἐκθέσθαι 1 
ἐκκείσθω 26 
ἐκκείσθωσαν 8 
ἐκκειμένου 3 
ἐκκειμένων 5 
ἐκκειμένῃ 62 
ἐκτεθῶσιν 1 
ἐκτός 12 
ἐκτὸς 55 
ἐλάσσονά 3 
ἐλάσσονές 10 
ἐλάσσονα 49 
ἐλάσσονας 2 
ἐλάσσονες 15 
ἐλάσσονι 11 
ἐλάσσονος 52 
ἐλάσσων 70 
ἐλάττονές 5 
ἐλάττονα 12 
ἐλάττονας 1 
ἐλάττονες 5 
ἐλάττονι 10 
ἐλάττονος 5 
ἐλάττων 65 
ἐλάχιστοί 19 
ἐλάχιστοι 63 
ἐλάχιστον 13 
ἐλάχιστος 28 
ἐλασσόνων 6 
ἐλαχίστη 9 
ἐλαχίστης 11 
ἐλαχίστοις 3 
ἐλαχίστου 1 
ἐλαχίστους 6 
ἐλεύσεται 4 
ἐλλείμματι 3 
ἐλλείπει 6 
ἐλλείπειν 2 
ἐλλείπῃ 1 
ἐλλειπόντων 3 
ἐλλεῖπον 40 
ἐμάθομεν 1 
ἐμέτρει 2 
ἐμπέπτωκεν 12 
ἐμπίπτει 7 
ἐμπίπτουσα 11 
ἐμπίπτουσι 1 
ἐμπίπτουσιν 13 
ἐμπίπτωσιν 6 
ἐμπίπτῃ 2 
ἐμπεπτώκασιν 9 
ἐμπεριέχει 2 
ἐμπεριέχεται 3 
ἐμπεσοῦνται 9 
ἐμπιπτέτω 3 
ἐμπιπτέτωσαν 6 
ἐν 551 
ἐνέπεσεν 6 
ἐνήρμοσται 2 
ἐναλλάξ 12 
ἐναλλὰξ 78 
ἐναρμόζεσθαι 1 
ἐναρμόσαι 2 
ἐναρμόσωμεν 2 
ἐνδέχεται 1 
ἐνδέχηται 1 
ἐνηρμόσθω 3 
ἐννέα 1 
ἐνναπλάσιον 1 
ἐντός 7 
ἐντὸς 64 
ἐξ 44 
ἐξακολουθεῖ 1 
ἐπ 84 
ἐπάνω 5 
ἐπέζευκται 3 
ἐπί 17 
ἐπίπεδά 2 
ἐπίπεδα 48 
ἐπίπεδοί 15 
ἐπίπεδοι 28 
ἐπίπεδον 59 
ἐπίπεδος 2 
ἐπίπεδόν 3 
ἐπίπεδός 3 
ἐπίτριτος 1 
ἐπαφὴν 2 
ἐπαφῆς 8 
ἐπεί 90 
ἐπείπερ 2 
ἐπεζευγμέναι 1 
ἐπεζεύχθω 74 
ἐπεζεύχθωσαν 90 
ἐπειδήπερ 38 
ἐπεὶ 782 
ἐπι 1 
ἐπιδεικνύειν 1 
ἐπιζευγνυμένας 1 
ἐπιζευγνυμένη 25 
ἐπιζευγνυμένης 3 
ἐπιζευγνυμένων 2 
ἐπιζευγνυουσῶν 1 
ἐπιζευγνύμεναι 1 
ἐπιζευγνύντες 6 
ἐπιζευγνύουσαι 4 
ἐπιζευγνύουσιν 5 
ἐπιζευγνύτωσαν 1 
ἐπιζευχθείσης 1 
ἐπιζευχθεισῶν 2 
ἐπιζευχθεῖσα 7 
ἐπιζευχθεῖσαι 3 
ἐπιζευχθῇ 3 
ἐπιζευχθῶσιν 2 
ἐπιζεύξαντες 1 
ἐπιζεύξωμεν 9 
ἐπιλογιούμεθα 1 
ἐπινοήσωμεν 1 
ἐπιπέδοις 17 
ἐπιπέδου 16 
ἐπιπέδων 47 
ἐπιπέδῳ 194 
ἐπισκέψασθαι 4 
ἐπισκέψεως 1 
ἐπισταθῇ 5 
ἐπισταθῶσι 1 
ἐπισταθῶσιν 1 
ἐπιτάξῃ 2 
ἐπιταχθέν 7 
ἐπιταχθὲν 1 
ἐπιφάνειά 1 
ἐπιφάνεια 1 
ἐπιφάνειαν 7 
ἐπιφανείας 3 
ἐπιφανείᾳ 4 
ἐπὶ 442 
ἐρχέσθω 2 
ἐστί 1 
ἐστίν 358 
ἐστι 838 
ἐστιν 1470 
ἐστὶ 1202 
ἐστὶν 966 
ἐσχάτου 5 
ἐφ 47 
ἐφάπτεσθαι 2 
ἐφάπτεταί 5 
ἐφάπτεται 21 
ἐφάπτηταί 6 
ἐφάπτηται 5 
ἐφάπτονται 2 
ἐφάπτωνται 6 
ἐφάψεται 10 
ἐφέστηκε 2 
ἐφέστηκεν 6 
ἐφαπτέσθω 6 
ἐφαπτέσθωσαν 3 
ἐφαπτομένας 4 
ἐφαπτομένη 5 
ἐφαπτομένην 4 
ἐφαπτομένης 4 
ἐφαπτομένῃ 5 
ἐφαπτόμεναι 3 
ἐφαρμοζομένης 2 
ἐφαρμοσάσης 3 
ἐφαρμόζοντα 1 
ἐφαρμόσαντος 1 
ἐφαρμόσει 16 
ἐφαρμόσουσι 3 
ἐφαρμόσουσιν 2 
ἐφεξῆς 16 
ἐφεστάτω 2 
ἐφεστάτωσαν 1 
ἐφεστηκυῖα 2 
ἐφεστηκυῖαι 5 
ἐφεστώσης 1 
ἐφεστᾶσιν 1 
ἐφεστῶσαι 14 
ἐφηρμόκει 1 
ἐχέτω 26 
ἐχέτωσαν 3 
ἐχουσῶν 4 
ἐχούσας 9 
ἐχόντων 50 
ἐὰν 143 
ἑαυτοὺς 1 
ἑαυτοῦ 23 
ἑαυτό 2 
ἑαυτόν 5 
ἑαυτὰ 1 
ἑαυτὰς 1 
ἑαυτὴν 3 
ἑαυτὸ 9 
ἑαυτὸν 58 
ἑαυτῆς 5 
ἑαυτῇ 123 
ἑαυτῷ 1 
ἑκάστη 30 
ἑκάστην 5 
ἑκάστης 9 
ἑκάστου 18 
ἑκάστῃ 3 
ἑκάστῳ 4 
ἑκάτερα 16 
ἑκάτερον 120 
ἑκάτερος 27 
ἑκατέρα 153 
ἑκατέραν 42 
ἑκατέρας 19 
ἑκατέρου 16 
ἑκατέρᾳ 109 
ἑκατέρῳ 11 
ἑνί 21 
ἑνδεκάτου 1 
ἑνός 5 
ἑνὶ 38 
ἑνὸς 12 
ἑξάγωνον 8 
ἑξαγώνου 28 
ἑξαπλάσιον 2 
ἑξῆς 118 
ἑπομένοις 1 
ἑπομένου 5 
ἑπομένους 4 
ἑπομένων 13 
ἑπόμενα 10 
ἑπόμενοι 1 
ἑπόμενον 23 
ἑπόμενος 16 
ἑτέρα 20 
ἑτέραν 1 
ἑτέρας 8 
ἑτέρου 15 
ἑτέρων 1 
ἑτέρᾳ 9 
ἑτερόμηκες 1 
ἓν 37 
ἓξ 12 
ἔγγιον 13 
ἔδει 468 
ἔκ 7 
ἔλασσον 46 
ἔλασσόν 27 
ἔλαττον 71 
ἔλαττόν 20 
ἔμπροσθεν 5 
ἔν 7 
ἔξωθεν 1 
ἔπεσεν 1 
ἔσονταί 6 
ἔσονται 69 
ἔσται 279 
ἔστι 105 
ἔστιν 241 
ἔστω 314 
ἔστωσαν 79 
ἔσχατον 4 
ἔσχατος 2 
ἔτι 86 
ἔτυχεν 59 
ἔφαμεν 2 
ἔχει 279 
ἔχειν 17 
ἔχοιεν 1 
ἔχον 33 
ἔχοντα 39 
ἔχοντας 21 
ἔχοντες 7 
ἔχοντος 5 
ἔχουσα 9 
ἔχουσαι 16 
ἔχουσαν 7 
ἔχουσι 6 
ἔχουσιν 9 
ἔχων 3 
ἔχωσιν 5 
ἔχῃ 49 
ἕβδομος 3 
ἕκαστον 23 
ἕκαστος 11 
ἕκτη 16 
ἕκτην 6 
ἕκτης 6 
ἕκτον 25 
ἕκτου 4 
ἕν 6 
ἕνα 18 
ἕνεκεν 1 
ἕξ 1 
ἕξει 51 
ἕξουσι 3 
ἕξουσιν 4 
ἕτερά 1 
ἕτερα 3 
ἕτεραι 2 
ἕτερον 7 
ἕτερος 12 
ἕτερόν 1 
ἕτερός 1 
ἕως 10 
Ἐγγεγράφθω 1 
Ἐκ 30 
Ἐκβεβλήσθω 13 
Ἐκβεβλήσθωσαν 2 
Ἐκκείσθω 28 
Ἐκκείσθωσαν 17 
Ἐλάσσονα 1 
Ἐλάσσων 1 
Ἐλάχιστος 1 
Ἐμπιπτέτω 1 
Ἐν 33 
Ἐναλλὰξ 1 
Ἐπίπεδον 2 
Ἐπίπεδος 2 
Ἐπεί 1 
Ἐπεζεύχθω 10 
Ἐπεζεύχθωσαν 16 
Ἐπεὶ 194 
Ἐπιζευχθείσης 1 
Ἐπιζευχθεῖσα 1 
Ἐπιζευχθεῖσαι 1 
Ἐπιπέδου 1 
Ἐπιτετάχθω 1 
Ἐπιτετάχθωσαν 1 
Ἐπιφάνεια 1 
Ἐπιφανείας 1 
Ἐπὶ 10 
Ἐφάπτεται 1 
Ἐφαρμοζομένου 3 
Ἐχέτω 5 
Ἐὰν 338 
Ἑκάτερον 1 
Ἔσται 1 
Ἔστω 209 
Ἔστωσαν 97 
Ἔτι 1 
ἠγμέναι 1 
ἠγμένη 2 
ἡ 5105 
ἡγουμένοις 1 
ἡγουμένου 4 
ἡγουμένων 13 
ἡγούμενα 10 
ἡγούμενοί 1 
ἡγούμενοι 4 
ἡγούμενον 25 
ἡγούμενος 18 
ἡμίσεα 1 
ἡμίσειά 9 
ἡμίσεια 21 
ἡμίσειαι 1 
ἡμίσειαν 9 
ἡμίσεος 1 
ἡμίσεως 3 
ἡμίση 6 
ἡμικυκλίοις 1 
ἡμικυκλίου 17 
ἡμικυκλίῳ 10 
ἡμικύκλια 3 
ἡμικύκλιον 29 
ἡμιολία 9 
ἡμισείας 29 
ἡμιόλιον 2 
ἡμῖν 2 
ἢ 237 
ἣ 1 
ἣν 17 
ἤ 1 
ἤδη 1 
ἤπερ 110 
ἤρξατο 7 
ἤτοι 78 
ἤχθω 91 
ἤχθωσαν 25 
ἥ 21 
ἥμισυ 50 
ἥμισυν 10 
ἥμισυς 2 
ἥμισύ 6 
ἥξει 20 
ἥτις 7 
ἦκται 26 
ἦν 9 
ἧς 74 
Ἠιτήσθω 1 
Ἡ 70 
Ἡμικύκλιον 1 
Ἤτοι 2 
Ἤχθω 18 
Ἤχθωσαν 4 
ἰδίων 1 
ἰσάκις 225 
ἰσογωνίου 3 
ἰσογωνίων 15 
ἰσογωνίῳ 3 
ἰσογώνια 13 
ἰσογώνιον 75 
ἰσογώνιόν 18 
ἰσοπλεύρου 14 
ἰσοπλεύρων 11 
ἰσοπλεύρῳ 3 
ἰσοπληθεῖς 2 
ἰσοπληθῆ 3 
ἰσοπληθῶς 1 
ἰσοσκελὲς 3 
ἰσοσκελῶν 3 
ἰσουψὲς 1 
ἰσουψῆ 1 
ἰσοϋψεῖς 3 
ἰσοϋψὲς 1 
ἰσοϋψὴς 4 
ἰσοϋψῆ 13 
ἰσόπλευρα 1 
ἰσόπλευρον 45 
ἰσόπλευρόν 35 
ἴσα 234 
ἴσαι 355 
ἴσαις 6 
ἴσας 179 
ἴση 1061 
ἴσην 91 
ἴσης 1 
ἴσοι 35 
ἴσοις 13 
ἴσον 954 
ἴσος 102 
ἴσου 52 
ἴσους 6 
ἴσων 111 
ἴσῃ 1 
ἵνα 2 
Ἰσογώνιον 1 
Ἰσοσκελὲς 2 
Ἰσόπλευρον 1 
Ἴσα 1 
Ἴσοι 1 
Ἴσον 3 
ὀκτάεδρον 3 
ὀκταέδρου 11 
ὀκτώ 1 
ὀκτὼ 2 
ὀνομάτων 146 
ὀνόμασι 9 
ὀνόματα 24 
ὀξείας 4 
ὀξείᾳ 2 
ὀξεῖά 1 
ὀξεῖα 5 
ὀξεῖαν 7 
ὀξυγωνίοις 2 
ὀξυγώνιον 2 
ὀξυγώνιος 1 
ὀρθά 2 
ὀρθάς 43 
ὀρθή 90 
ὀρθαί 12 
ὀρθαὶ 5 
ὀρθαῖς 71 
ὀρθογωνίοις 6 
ὀρθογωνίου 4 
ὀρθογωνίῳ 46 
ὀρθογώνιον 100 
ὀρθογώνιος 1 
ὀρθόν 4 
ὀρθὰ 2 
ὀρθὰς 169 
ὀρθὴ 96 
ὀρθὴν 23 
ὀρθῆς 60 
ὀρθῇ 10 
ὀρθῶν 36 
ὁ 2255 
ὁμοία 7 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίας 7 
ὁμοίοις 7 
ὁμοίου 2 
ὁμοίων 10 
ὁμοίως 178 
ὁμοίῳ 9 
ὁμογενῶν 1 
ὁμοιοπληθεῖς 1 
ὁμοιοταγεῖς 1 
ὁμοιοταγῆ 1 
ὁμοιότητα 13 
ὁμολόγους 3 
ὁμολόγων 14 
ὁμοταγῆ 3 
ὁμοταγῶν 1 
ὁμωνύμου 1 
ὁμωνύμων 1 
ὁμόλογα 5 
ὁμόλογοι 10 
ὁμόλογον 17 
ὁμόλογος 20 
ὁμώνυμα 2 
ὁμώνυμοι 2 
ὁμώνυμον 7 
ὁμώνυμος 1 
ὁποιαιοῦν 6 
ὁποιοιοῦν 2 
ὁποιονοῦν 4 
ὁποιουοῦν 1 
ὁποσαοῦν 10 
ὁποσοιδηποτοῦν 2 
ὁποσοιοῦν 31 
ὁποσωνοῦν 7 
ὁποτέρας 1 
ὁποτέρᾳ 21 
ὁποτέρῳ 2 
ὁρθὰς 1 
ὁσάκις 25 
ὁσαδηποτοῦν 2 
ὁσαιδηποτοῦν 6 
ὁσαπλάσιον 4 
ὁσαπλάσιόν 10 
ὁσαπλασίων 9 
ὁσοιδηποτοῦν 12 
ὁτιοῦν 2 
ὂν 8 
ὃ 75 
ὃν 165 
ὃς 10 
ὄνομα 18 
ὄντα 49 
ὄντας 9 
ὄντες 14 
ὄντι 13 
ὄντος 2 
ὄντων 13 
ὅ 56 
ὅθεν 7 
ὅλα 3 
ὅλη 70 
ὅλην 3 
ὅλης 60 
ὅλοις 5 
ὅλον 151 
ὅλος 29 
ὅλου 15 
ὅλως 1 
ὅλῃ 49 
ὅλῳ 35 
ὅμοιά 24 
ὅμοια 48 
ὅμοιαι 6 
ὅμοιοί 4 
ὅμοιοι 46 
ὅμοιον 56 
ὅμοιόν 44 
ὅμοιός 1 
ὅν 1 
ὅνπερ 1 
ὅπερ 620 
ὅροις 1 
ὅρων 1 
ὅσα 13 
ὅσαι 8 
ὅσοι 16 
ὅσους 2 
ὅσων 3 
ὅταν 52 
ὅτε 3 
ὅτι 789 
Ὀκτάεδρον 1 
Ὀκτάεδρόν 1 
Ὀξεῖα 1 
Ὁ 14 
Ὁμοίως 17 
Ὁμόλογα 1 
Ὁσάκις 1 
Ὁσαπλάσιον 1 
Ὃ 1 
Ὃν 1 
Ὅμοια 3 
Ὅμοιοι 2 
Ὅρος 1 
Ὅσαι 1 
Ὅσοι 2 
Ὅταν 8 
Ὅτι 12 
ὑπ 60 
ὑπάρχουσιν 1 
ὑπάρχῃ 1 
ὑπέκειντο 1 
ὑπέκειτο 2 
ὑπαρχόντων 3 
ὑπεξαίρεσιν 1 
ὑπερέχει 93 
ὑπερέχειν 3 
ὑπερέχουσι 1 
ὑπερέχῃ 3 
ὑπερβάλλειν 1 
ὑπερβάλλον 4 
ὑπερεχέτω 2 
ὑπερεῖχε 4 
ὑπεροχήν 1 
ὑπεροχὴ 9 
ὑπεροχὴν 2 
ὑπεροχῆς 7 
ὑπεροχῇ 1 
ὑποκείμενον 20 
ὑποκείμενόν 2 
ὑποκείσθω 2 
ὑποκειμένου 1 
ὑποκειμένων 1 
ὑποκειμένῳ 48 
ὑποκεῖσθαι 3 
ὑπολειπομένας 6 
ὑποτείνει 8 
ὑποτείνουσα 4 
ὑποτείνουσαι 8 
ὑποτείνουσαν 12 
ὑποτείνουσιν 24 
ὑποτείνωσιν 1 
ὑποτεινέτωσαν 1 
ὑποτεινούσης 9 
ὑπό 24 
ὑπόθεσιν 2 
ὑπόκεινται 7 
ὑπόκειται 48 
ὑπὸ 2350 
ὑφ 26 
ὕψει 9 
ὕψεσιν 26 
ὕψη 7 
ὕψος 123 
ὕψους 6 
Ὑποκειμένης 2 
Ὑπὸ 5 
Ὕψος 1 
ὡς 1224 
ὡσαύτως 7 
ὢν 20 
ὤν 7 
ὥστε 289 
ὦσι 33 
ὦσιν 71 
ὧν 103 
Ὡς 1 
Ὡσαύτως 2 
Ὥστε 1 
Ὧι 4 
ᾖ 147 
ᾗ 12 
ᾧ 30 
ῥητά 5 
ῥητή 30 
ῥητήν 1 
ῥηταί 113 
ῥηταὶ 23 
ῥητοῖς 2 
ῥητοῦ 24 
ῥητόν 71 
ῥητὰ 11 
ῥητὰς 4 
ῥητὴ 184 
ῥητὴν 85 
ῥητὸν 135 
ῥητῆς 49 
ῥητῇ 63 
ῥητῶν 8 
ῥητῷ 22 
ῥομβοειδὲς 1 
ῥόμβος 1 
Ῥητοῦ 2 
Ῥητὸν 3 

Powered by PhiloLogic