Epictetus, Enchiridion (XML Header) [genre: prose] [word count] [Epict. Ench.].

Word Count

Total Words: 5102 Total Unique Words: 1974.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 205 
τὸ 110 
· 108 
δὲ 87 
μὴ 76 
ὅτι 68 
ἢ 66 
τὰ 65 
τῶν 54 
ἐν 47 
γὰρ 43 
πρὸς 42 
τὴν 42 
ἂν 42 
οὖν 40 
οὐ 39 
ὁ 39 
ὡς 39 
τῷ 34 
ἐπὶ 34 
εἰ 33 
ἐὰν 33 
οὐκ 31 
τοῦ 31 
μὲν 30 
ἐφ 30 
περὶ 28 
ἀλλ 27 
ἀλλὰ 27 
ἡμῖν 25 
τι 23 
τὸν 23 
ὅταν 23 
οὕτω 21 
σε 21 
τοῦτο 21 
τί 20 
σοι 19 
τοῖς 19 
τοὺς 18 
ἐστιν 18 
ἡ 18 
δεῖ 17 
εἶναι 17 
εἰς 16 
οὐδὲν 15 
τις 14 
σὺ 13 
ταῦτα 13 
τε 13 
δέ 12 
κἂν 12 
μή 12 
μηδὲ 12 
οὕτως 12 
σου 12 
ἀπὸ 12 
αὐτοῦ 11 
αὐτὸ 11 
διὰ 11 
θέλεις 11 
κατὰ 11 
μέμνησο 11 
αὐτὸς 10 
αὐτῶν 10 
αὐτῷ 10 
δ 10 
οὐχ 10 
οὔτε 10 
σεαυτοῦ 10 
τῆς 10 
φύσιν 10 
ἐστι 10 
εἶ 9 
οἱ 9 
οἷον 9 
πολὺ 9 
τούτων 9 
ἔργου 9 
ὧν 9 
εἶτα 8 
εὐθὺς 8 
κακῶς 8 
νῦν 8 
παρὰ 8 
ποτε 8 
σεαυτῷ 8 
σοὶ 8 
ἔχει 8 
ἴσθι 8 
ἵνα 8 
Ὅταν 8 
ὑπὸ 8 
γε 7 
δύνασαι 7 
μόνον 7 
οὐδὲ 7 
σῶμα 7 
ἀνάγκη 7 
ἐγώ 7 
ἐπ 7 
ἑαυτοῦ 7 
ἔστω 7 
Σωκράτης 6 
αὐτὸν 6 
γάρ 6 
γινόμενα 6 
διότι 6 
εἴπῃς 6 
εὑρήσεις 6 
θέλῃς 6 
μήτε 6 
μᾶλλον 6 
πᾶσα 6 
πῶς 6 
σεαυτὸν 6 
τινος 6 
τινὸς 6 
τοιγαροῦν 6 
τοῦτ 6 
ἀγαθὸν 6 
ἄλλου 6 
ἄν 6 
ἐκ 6 
ἑκάστου 6 
ἔξω 6 
ἔσῃ 6 
ὃν 6 
ᾖ 6 
3 5 
δύναμιν 5 
καθάπερ 5 
καλῶς 5 
λόγῳ 5 
μηδενὶ 5 
οἷς 5 
πρόσεχε 5 
πρόχειρον 5 
σέ 5 
σὲ 5 
σὸν 5 
τίς 5 
τινα 5 
τούτοις 5 
τούτῳ 5 
τῇ 5 
φιλόσοφος 5 
ἄλλο 5 
ἄρα 5 
ἐκεῖνος 5 
ἐξ 5 
ἑαυτῷ 5 
ἔργα 5 
ἔργον 5 
ἔστι 5 
ἔστιν 5 
ἔτι 5 
ἔχειν 5 
ὃ 5 
Εἰ 4 
Μέμνησο 4 
αἰδήμονα 4 
αὐτῇ 4 
δι 4 
δόγμα 4 
δύναται 4 
εἰμι 4 
καθ 4 
κακόν 4 
κρείσσων 4 
λέγε 4 
λέγει 4 
μάλιστα 4 
μέντοι 4 
μέχρι 4 
μοι 4 
μόνα 4 
οὐδένα 4 
οὐδείς 4 
οὔ 4 
πάντων 4 
παντελῶς 4 
παῖδα 4 
πιστὸν 4 
πρᾶγμα 4 
πόθεν 4 
τότε 4 
τὰς 4 
ἀλλότρια 4 
ἀντὶ 4 
ἄλλοις 4 
ἄλλον 4 
ἐστὶν 4 
ἔρχου 4 
ἔσται 4 
ἔχεις 4 
ἤδη 4 
ὄρεξιν 4 
ὅστις 4 
ὑπὲρ 4 
ὕστερον 4 
ὥστε 4 
αὐτό 3 
γένηται 3 
γίνεσθαι 3 
γίνεται 3 
γυναῖκα 3 
δεινόν 3 
εἶναί 3 
θάνατος 3 
θέλω 3 
θέλῃ 3 
θεούς 3 
θεοὺς 3 
θεωρημάτων 3 
καλέσῃ 3 
καλὸν 3 
κτῆσις 3 
κωλύσει 3 
λάβῃς 3 
λαμβάνειν 3 
μέμψῃ 3 
μέν 3 
μεμνῆσθαι 3 
μετὰ 3 
μηδέποτε 3 
μηδὲν 3 
μου 3 
οἷόν 3 
οὐδέποτε 3 
οὐκοῦν 3 
πάντα 3 
πίνειν 3 
παιδίον 3 
ποιῶν 3 
προαίρεσιν 3 
πωλεῖ 3 
πᾶν 3 
σαυτῷ 3 
σκόπει 3 
σοί 3 
συμπεπλεγμένον 3 
σόν 3 
τέκνα 3 
ταραχθήσῃ 3 
ταύτην 3 
ταύτῃ 3 
τινὰ 3 
τοσούτου 3 
τούτου 3 
τοῦτον 3 
τύχῃ 3 
φίλῳ 3 
φαντασία 3 
φαντασίας 3 
φιλοσόφου 3 
φυλάξαι 3 
φύσει 3 
χαίρειν 3 
χώραν 3 
ψεύδεσθαι 3 
ἀγαθὰ 3 
ἀξίαν 3 
ἀπεδόθη 3 
ἄλλων 3 
ἄλλῳ 3 
ἅμα 3 
ἐγὼ 3 
ἐκεῖνα 3 
ἐκτός 3 
ἐμαυτοῦ 3 
ἐμπόδιον 3 
ἐπεὶ 3 
ἐσθίειν 3 
ἐστί 3 
ἐστίν 3 
ἑαυτὸν 3 
ἔκκλισιν 3 
ἔχουσαν 3 
ἠλίθιος 3 
ἰδιώταις 3 
ἴδῃς 3 
ὀρέγεσθαι 3 
ὀρθῶς 3 
ὁποῖον 3 
ὁποῖόν 3 
ὅσα 3 
ὅτε 3 
ὑπ 3 
ὡσαύτως 3 
ᾖς 3 
Χρύσιππον 2 
Χρύσιππος 2 
αἰδῶ 2 
αἱ 2 
αἴτια 2 
αὐτοῖς 2 
αὐτὰ 2 
αὐτὴν 2 
αὐτῆς 2 
αὕτη 2 
βελτίστων 2 
βιοῦν 2 
βλάβην 2 
βλάψει 2 
βουλόμενος 2 
βούλει 2 
γ 2 
γίνου 2 
γνώμην 2 
γυμνάζεσθαι 2 
δεύτερος 2 
δοκεῖν 2 
δοκούντων 2 
δοῦλα 2 
δόγματα 2 
δὴ 2 
εἰκῇ 2 
εἴπῃ 2 
εὐσεβείας 2 
ζητῶ 2 
ζῆν 2 
θέαν 2 
θέλε 2 
θελομένων 2 
θεωρήματα 2 
θεῶν 2 
θλίβει 2 
θρίδακας 2 
καθηγούμενα 2 
καιρὸς 2 
κακά 2 
κακίαν 2 
κακὸν 2 
κακὸς 2 
κατάμαθε 2 
καταμαθεῖν 2 
κινδύνων 2 
κυβερνήτης 2 
λέγειν 2 
λέξις 2 
λογιώτερος 2 
λούσασθαι 2 
λόγοις 2 
λόγος 2 
λόγου 2 
μέγα 2 
μέλλῃς 2 
μέτρον 2 
μήποτε 2 
μαντεύεσθαι 2 
μεθ 2 
μόνοις 2 
νικῆσαι 2 
οἰηθῇς 2 
οἶνον 2 
οἶσθα 2 
οὐδ 2 
οὐδέν 2 
οὐδαμοῦ 2 
οὐδενὶ 2 
οὐδεὶς 2 
οὔπω 2 
πάντως 2 
πάρεστι 2 
πέφυκε 2 
παιδία 2 
παντὶ 2 
παρ 2 
παραληφθῆναι 2 
πατέρα 2 
πατρίδι 2 
πατὴρ 2 
περιγίνεται 2 
πλοίου 2 
πλουσιώτερός 2 
πλοῖον 2 
ποιεῖ 2 
ποιητέον 2 
ποιῆσαι 2 
ποιῇ 2 
ποτὲ 2 
ποῖον 2 
προέμενος 2 
προαιρέσεως 2 
προκόψαι 2 
προσδοκᾷ 2 
προῖκα 2 
πρόβαλε 2 
πρόβατα 2 
πρόσωπον 2 
πρὶν 2 
πρὸ 2 
πρῶτον 2 
πρῶτος 2 
πωλεῖται 2 
πόδα 2 
πᾶσαν 2 
σαυτοῦ 2 
σεαυτόν 2 
σεμνὸν 2 
σημαίνεται 2 
σιώπα 2 
σού 2 
σοῦ 2 
στάσις 2 
συμβούλους 2 
συμποσίῳ 2 
συμπότης 2 
σχῇς 2 
σύ 2 
σὺν 2 
σῆς 2 
τάξιν 2 
τίνα 2 
ταχέως 2 
ταῖς 2 
τηρῆσαι 2 
τινί 2 
τινι 2 
τινων 2 
τοιοῦτον 2 
τρίτος 2 
τόπος 2 
φέρε 2 
φέρει 2 
φίλον 2 
φαίνου 2 
φαινόμενα 2 
φαινόμενον 2 
φαντασιῶν 2 
φησίν 2 
φιλόσοφον 2 
φυλάξεις 2 
φύλασσε 2 
χαρακτήρ 2 
χεῖρα 2 
χρήσασθαι 2 
χύτραν 2 
ψεῦδος 2 
ἀβοήθητοι 2 
ἀγαθῷ 2 
ἀδελφὸς 2 
ἀδικεῖ 2 
ἀκολουθεῖν 2 
ἀκούσαντες 2 
ἀκόλουθα 2 
ἀλλότριον 2 
ἀναγκαιότατος 2 
ἀνθρώπους 2 
ἀξιοῦτε 2 
ἀπ 2 
ἀπέθανεν 2 
ἀπέστω 2 
ἀπαξίαν 2 
ἀπόδειξις 2 
ἀσφαλέστερον 2 
ἀτιμία 2 
ἀφιέναι 2 
ἃ 2 
ἄλλος 2 
ἄλλως 2 
ἄνθρωπον 2 
ἄπληστος 2 
ἅπαν 2 
ἅπαντα 2 
ἅπαξ 2 
ἐγκαλέσεις 2 
ἐγκαλεῖ 2 
ἐκείνων 2 
ἐκείνῳ 2 
ἐκκλίνῃς 2 
ἐκλέξασθαι 2 
ἐκτὸς 2 
ἐλεύθερα 2 
ἐλεύθερος 2 
ἐμοί 2 
ἐμοὶ 2 
ἐμποδισθήσῃ 2 
ἐμὲ 2 
ἐμὴ 2 
ἐξηγεῖσθαι 2 
ἐξηγούμενον 2 
ἐξηγούμενος 2 
ἐπί 2 
ἐπίλεγε 2 
ἐπίσκεψαι 2 
ἐπαγγελία 2 
ἐπαινῶν 2 
ἐπαιρόμενος 2 
ἐπανόρθωσιν 2 
ἐπιλέγειν 2 
ἐπιμελεῖται 2 
ἐχθρὸν 2 
ἑκάστῳ 2 
ἑνὶ 2 
ἑστιάσει 2 
ἑτέρου 2 
ἑτέρῳ 2 
ἔδωκας 2 
ἔλεγεν 2 
ἔπειτα 2 
ἔσω 2 
ἔτυχεν 2 
ἕνεκα 2 
ἕξει 2 
ἕξεις 2 
ἕξω 2 
Ἐπὶ 2 
Ἐφ 2 
Ἐὰν 2 
ἡδονῆς 2 
ἡδύ 2 
ἡδὺ 2 
ἡμέραν 2 
ἡμέτερα 2 
ἡμεῖς 2 
ἣν 2 
ἦν 2 
ἧττον 2 
ἱκανὸς 2 
ὀρέγῃ 2 
ὁμοίως 2 
ὃς 2 
ὄντος 2 
ὄντων 2 
ὅ 2 
ὅπου 2 
ὅσου 2 
Ὀλύμπια 2 
ὑμεῖς 2 
ὑπερβῇς 2 
ὑποδήματος 2 
ὑπολάβῃς 2 
ὑπόληψις 2 
ὕδωρ 2 
ὠφέλειαν 2 
ὢν 2 
ὥσπερ 2 
ὦ 2 
ῥήτωρ 2 
enchiridion 1 
Αἱ 1 
Διογένης 1 
Εἰς 1 
Εὐφράτης 1 
Ζήνων 1 
Ζεῦ 1 
Θάνατος 1 
Καίσαρος 1 
Καθάπερ 1 
Κρίτων 1 
Κόραξ 1 
Λούεταί 1 
Μέλιτος 1 
Μέτρον 1 
Μηδέποτε 1 
Μηδαμοῦ 1 
Μὴ 1 
Νόσος 1 
Οὗτοί 1 
Οὗτοι 1 
Πεπρωμένη 1 
Πολυνείκην 1 
Προετιμήθη 1 
Πυθίῳ 1 
Πᾶν 1 
Σωκράτει 1 
Τάξον 1 
Ταράσσει 1 
Τὰ 1 
Τὸ 1 
Τῆς 1 
Τῶν 1 
Χρυσίππου 1 
αἰδήμονες 1 
αἰσχρολογίαν 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχρῷ 1 
αἰσχύνῃ 1 
αἰτίους 1 
αἰτιώμεθα 1 
αἱρεῖ 1 
αἴσθωνται 1 
αἴσια 1 
αἴσιον 1 
αὐταῖς 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτόθεν 1 
αὐτόν 1 
αὐτός 1 
αὐτὴ 1 
βέβλαπται 1 
βέλτιστον 1 
βίῳ 1 
βαλανείῳ 1 
βαλανεῖα 1 
βαστάσαι 1 
βεβαιωτικὸς 1 
βεβλαμμένος 1 
βιβλία 1 
βιώσομαι 1 
βλάβῃ 1 
βλάπτειν 1 
βλάπτεσθαί 1 
βλάπτεσθαι 1 
βλάπτεται 1 
βλάψαι 1 
βλάψῃς 1 
βλαβερόν 1 
βλαβερὰ 1 
βοήθειαν 1 
βοηθήσαντα 1 
βολβάριον 1 
βολβαρίου 1 
βουλήσῃ 1 
βουλόμενοι 1 
βούλεσθαι 1 
βούλεσθε 1 
βούλεται 1 
βούλημα 1 
βούλομαι 1 
βούλου 1 
βοῆς 1 
βραχέος 1 
βραχίονας 1 
βραχύ 1 
βρωμάτων 1 
γάλα 1 
γάμου 1 
γέ 1 
γέγονέ 1 
γέλως 1 
γέλωτα 1 
γένοιο 1 
γέρων 1 
γίνηται 1 
γείτονος 1 
γεγενημένων 1 
γεγονέναι 1 
γεγραμμένα 1 
γενέσθω 1 
γενόμενον 1 
γενόμενος 1 
γεωργὸς 1 
γινομένοις 1 
γινομένων 1 
γλίσχρως 1 
γνώμης 1 
γραμματικὸς 1 
γυνή 1 
γυναικάριον 1 
γυναικί 1 
γυναῖκας 1 
γυναῖκες 1 
γυνὴ 1 
δίδονται 1 
δίκῃ 1 
δεήσῃ 1 
δείκνυε 1 
δείπνου 1 
δεδεμένος 1 
δεινὰ 1 
δεύτερον 1 
δεῖνά 1 
δεῖπνον 1 
δηχθῇς 1 
διάνοιαν 1 
διάφορον 1 
διαίρει 1 
διαβεβλημένον 1 
διαγνούς 1 
διαγνῶναι 1 
διαιροῦντα 1 
διακρούου 1 
διαλέγου 1 
διαλογισμοὶ 1 
διαρθρωτικός 1 
διατελέσεις 1 
διατεταγμένος 1 
διατρίβομεν 1 
διατριβῆς 1 
διατροφάς 1 
διαφερόμεθα 1 
διδάσκαλον 1 
διδάσκαλος 1 
διδῶται 1 
διδῷ 1 
διεγνωκώς 1 
διεζευγμένον 1 
δικαίως 1 
διοικούντων 1 
διπλοῦν 1 
διψῶν 1 
δοθὲν 1 
δοκίμαζε 1 
δοκεῖς 1 
δοκοῦντι 1 
δοκῇ 1 
δοξαρίῳ 1 
δουλεύειν 1 
δοὺς 1 
δοῦναι 1 
δράματος 1 
δυνάμενον 1 
δυναμένων 1 
δυσαρεστεῖν 1 
δυστυχής 1 
δυστυχήσεις 1 
δυσχεραίνων 1 
δυσχερῶν 1 
δόξαι 1 
δόξαν 1 
δόξας 1 
δόξῃς 1 
δύναμαι 1 
δύνανται 1 
δύνασθαι 1 
δύνωμαι 1 
δύνῃ 1 
δύο 1 
δὸς 1 
δῆλον 1 
δῆλος 1 
εἰδότος 1 
εἰδώς 1 
εἰπεῖν 1 
εἰσόδου 1 
εἴη 1 
εἴης 1 
εἴκειν 1 
εἴπερ 1 
εἴποι 1 
εἶπεν 1 
εἶχεν 1 
εὐδαιμονία 1 
εὐδοκιμοῦντα 1 
εὐλαβούμενός 1 
εὐροήσεις 1 
εὐσεβές 1 
εὐσταθὲς 1 
εὐτακτεῖν 1 
εὐτελῶς 1 
εὐφυῶς 1 
εὔκαιρον 1 
εὕρω 1 
ζήτει 1 
ζηλοτυπία 1 
ζητεῖν 1 
ζῶν 1 
ζῷον 1 
θάνατον 1 
θέατρα 1 
θέλουσι 1 
θανάτου 1 
θαυμάσονται 1 
θαυμάσω 1 
θαῤῥῶν 1 
θεασάμενοί 1 
θελέτω 1 
θελήσεις 1 
θεοῖς 1 
θεοῦ 1 
θεραπείας 1 
θεωρήματός 1 
θεωρεῖν 1 
θεῖ 1 
θεῖοί 1 
θλιβέτωσαν 1 
θρίδακες 1 
θύειν 1 
θύραι 1 
θύρας 1 
θῇς 1 
κάτεχε 1 
κίνδυνος 1 
καί 1 
καίτοι 1 
καθήκειν 1 
καθήκοντα 1 
καθήκῃ 1 
καθαρευτέον 1 
καθαρός 1 
καθαρῶς 1 
καθισταμένων 1 
καθορμισθέντος 1 
καθῆκον 1 
καιροῦ 1 
καιρός 1 
κακοδαίμονα 1 
κακοῖς 1 
κακοῦ 1 
κακός 1 
κακῷ 1 
καλήν 1 
καλλωπίζεσθαι 1 
καλλωπίζου 1 
καλοῦνται 1 
καλοῦντι 1 
καλοῦντος 1 
καλός 1 
καλῇς 1 
κανόσι 1 
καρτερίαν 1 
κατάχρυσον 1 
καταβαίνῃς 1 
καταγέλωτα 1 
καταγελασθησόμενος 1 
καταγελασθῆναι 1 
καταγελᾷ 1 
καταγελῶντές 1 
καταληπτικὰς 1 
καταμωκησομένων 1 
καταπιεῖν 1 
κατατεταχέναι 1 
καταφιλεῖς 1 
καταφιλῇς 1 
καταφρονηθῆναι 1 
καταφρόνησις 1 
κατεάγη 1 
κατεάξῃ 1 
κατεαγείσης 1 
κατεαγῇ 1 
κατεσκεύαζες 1 
καύματι 1 
κεκινημένον 1 
κεκράγῃ 1 
κεντητόν 1 
κερμάτιον 1 
κινεῖν 1 
κινῆσαι 1 
κλέπτεται 1 
κλέπτοντας 1 
κλαίοντα 1 
κοινωνικὸν 1 
κολάσω 1 
κομψὸν 1 
κοσμίως 1 
κοχλίδιον 1 
κοχλιδίου 1 
κούφως 1 
κρατήσεις 1 
κρεῖσσον 1 
κρεῖττον 1 
κρημνοῦ 1 
κτήσασθαι 1 
κτήσεως 1 
κτήσομαι 1 
κτησειδίῳ 1 
κτῆσαι 1 
κυρίαι 1 
κυριώτατον 1 
κωλυθῇ 1 
κωλυτά 1 
κόσμιαι 1 
κόσμῳ 1 
κύριος 1 
κἀγώ 1 
κἀκεῖνα 1 
κἀκεῖνος 1 
κἄν 1 
λάβε 1 
λάβῃ 1 
λάλει 1 
λάμβανε 1 
λέγεις 1 
λέγοντος 1 
λέγῃ 1 
λέγῃς 1 
λέξον 1 
λήσεις 1 
λήψῃ 1 
λαβάς 1 
λαβή 1 
λαβεῖν 1 
λαβόντος 1 
λαλείσθω 1 
λεχθέντα 1 
λιμῷ 1 
λοιδορήσηταί 1 
λοιδορήσῃ 1 
λοιδορία 1 
λοιδορεῖ 1 
λοιδορεῖται 1 
λοιδοροῦντα 1 
λοιδοροῦντας 1 
λοιδοροῦντος 1 
λοιδορῶν 1 
λοιπόν 1 
λοιπὸν 1 
λουσόμενος 1 
λυπώμεθα 1 
λυσιτελεῖ 1 
λόγοι 1 
λόγον 1 
μ 1 
μάντει 1 
μάντεως 1 
μάντιν 1 
μάντις 1 
μάχη 1 
μέγας 1 
μέλει 1 
μέλλωσιν 1 
μέμνησό 1 
μέμφεται 1 
μέμψασθαί 1 
μέρους 1 
μέχρις 1 
μήδ 1 
μήπω 1 
μία 1 
μίαν 1 
μακαρίσῃς 1 
μακράν 1 
μακροῦ 1 
μακρόν 1 
μαντικῇ 1 
μαστιγωθῆναι 1 
με 1 
μείζονα 1 
μείζονι 1 
μείζω 1 
μεγάλην 1 
μεγαλόφρονα 1 
μειράκιον 1 
μελέτα 1 
μεμολυσμένος 1 
μερίδα 1 
μετάγαγε 1 
μετάθες 1 
μετάλαβε 1 
μεταδιδῷ 1 
μεταληπτέον 1 
μετανοήσεις 1 
μετατέθεικεν 1 
μετατίθει 1 
μετιέναι 1 
μετρίως 1 
μηδέ 1 
μηδένα 1 
μηδενὸς 1 
μηρούς 1 
μιμῇ 1 
μισεῖν 1 
μνήσθητι 1 
μονομάχος 1 
μονομάχους 1 
μονομαχιῶν 1 
μωρὸς 1 
μόνων 1 
μόνῳ 1 
μὴν 1 
νίκην 1 
ναί 1 
ναοῦ 1 
ναύτης 1 
νενικηκότι 1 
νικηθῆναι 1 
νικᾶν 1 
νικῶντα 1 
νοεῖν 1 
νομὴν 1 
νοῶ 1 
νόμιμόν 1 
νόμοις 1 
νόμος 1 
νόσον 1 
νύξ 1 
νὴ 1 
οἰκίαν 1 
οἰκείων 1 
οἰκετίαν 1 
οἰνάριον 1 
οἰστὸν 1 
οἰόμενον 1 
οἰόμενος 1 
οἴεσθαι 1 
οἴμοι 1 
οἴου 1 
οἵου 1 
οἶδας 1 
οἷός 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδενί 1 
οὐδενὸς 1 
οὐθείς 1 
οὐθεὶς 1 
οὐκέτι 1 
οὐσία 1 
οὐχὶ 1 
οὗ 1 
οὗτοί 1 
οὗτος 1 
πάλιν 1 
πάντοτε 1 
πάρεργον 1 
πάριθι 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πάσχομεν 1 
πάσῃ 1 
πάτρια 1 
πένθει 1 
πένταθλος 1 
πέψαντα 1 
πήρωσις 1 
πίθηκος 1 
πίνει 1 
πίνεις 1 
πίνῃς 1 
παίζει 1 
παίοντος 1 
παιδάριον 1 
παιδαρίου 1 
παιδεύεσθαι 1 
παιδὶ 1 
παλαιστής 1 
παλαιστὰς 1 
πανδοχείου 1 
παντί 1 
πανταχόθεν 1 
παντὸς 1 
παράφερε 1 
παρέλαβες 1 
παρέλιπες 1 
παρέργῳ 1 
παρέρχεται 1 
παρίστασθαι 1 
παραίτησαι 1 
παραβαίνειν 1 
παραβῇς 1 
παραδεδωκέναι 1 
παρακαλοῦντος 1 
παρακειμένων 1 
παρακούσεις 1 
παραλάμβανε 1 
παραμετρεῖται 1 
παραπέμποντι 1 
παραπέμπων 1 
παρασκευάζου 1 
παρατεθέντων 1 
παραφυλάσσει 1 
παραφυλάσσωμεν 1 
παραχωρεῖν 1 
παρείληφας 1 
παρεκλήθης 1 
παρεχόντων 1 
παρηγγελμένοις 1 
παριέναι 1 
παριόντες 1 
παριὼν 1 
παρορύσσεσθαι 1 
παρορώμενος 1 
παρόν 1 
παρόντος 1 
πατήρ 1 
πατρίς 1 
πείθεσθαι 1 
πείσῃ 1 
πειρῶ 1 
πεμμάτων 1 
πενίαν 1 
πενθήσεις 1 
πεπαιδευμένου 1 
περί 1 
περίγραφε 1 
περίεισι 1 
περίμενε 1 
περιλάμβανε 1 
περιοδεύσας 1 
περιπίπτων 1 
περιπίπτῃς 1 
περιπατεῖν 1 
περιπεσεῖν 1 
περιπεσῇ 1 
περιποιήσησθε 1 
περιποιῆσαι 1 
περιφερόμενον 1 
πευσόμενος 1 
πεφθέντων 1 
πεφρόντικεν 1 
πιπράσκεται 1 
πιπράσκονται 1 
πλήν 1 
πλείστου 1 
πλησίον 1 
πλουτεῖν 1 
πλοῦτον 1 
πλῷ 1 
ποίαν 1 
ποίει 1 
ποθ 1 
ποιήσαντι 1 
ποιήσεις 1 
ποιεῖς 1 
ποιμέσιν 1 
ποιοῦμεν 1 
ποιῇς 1 
πολίτας 1 
πολίτην 1 
πολίτου 1 
πολεμίους 1 
πολλαχοῦ 1 
πολλοὶ 1 
πολλοῖς 1 
πολλὰ 1 
πολλὴν 1 
πολλῶν 1 
πολύ 1 
πολύν 1 
πολὺν 1 
πολὺς 1 
πομάτων 1 
πονηρὸς 1 
πονῆσαι 1 
πορφυροῦν 1 
ποτέ 1 
ποτήριον 1 
ποὺς 1 
πράγματα 1 
πράξεις 1 
πράσσει 1 
πράσσειν 1 
πράσσων 1 
πραγμάτων 1 
πραγματίῳ 1 
προΐεσθαι 1 
προαίρεσις 1 
προείπῃ 1 
προελθεῖν 1 
προελθόντι 1 
προθέσεις 1 
προθέσεως 1 
προθύμως 1 
προκείμενον 1 
προκοπὴ 1 
προκόπτοντα 1 
προκόπτοντος 1 
προκόψας 1 
προσάγαγε 1 
προσάγηται 1 
προσέξεις 1 
προσέχειν 1 
προσέχεις 1 
προσέχων 1 
προσήκει 1 
προσίῃς 1 
προσαγομένων 1 
προσαγορεύσει 1 
προσδοκᾷς 1 
προσηκόντως 1 
προσηνὲς 1 
προσλήψῃ 1 
προσοχή 1 
προσπιπτόντων 1 
προσφέρηται 1 
προσόντα 1 
προσῆκον 1 
προτέρων 1 
προτίθεται 1 
προτερήματι 1 
προτιμώμενον 1 
προϊέμενος 1 
πρόβαλλε 1 
πρός 1 
πρόσει 1 
πρόσεστι 1 
πρότερον 1 
πρόχειρα 1 
πρύτανις 1 
πρώτην 1 
πρώτοις 1 
πρώτου 1 
πρώτῳ 1 
πρᾴως 1 
πτωχὸν 1 
πόλει 1 
πόμα 1 
πόνον 1 
πόνος 1 
πόρρω 1 
πόσον 1 
πόσου 1 
πόσῳ 1 
πότερον 1 
πᾶσι 1 
πῆξιν 1 
σ 1 
σή 1 
σαλπίζει 1 
σαυτόν 1 
σαυτὸν 1 
σεμνόν 1 
σεμνύνηται 1 
σημεῖα 1 
σημεῖον 1 
σιωπὴ 1 
σκέλους 1 
σκέψεως 1 
σκέψις 1 
σκοπὸς 1 
σκυθρωπάσαι 1 
σκυτέα 1 
σμικροτάτων 1 
σμικρῶν 1 
σοφὸς 1 
σοῖς 1 
σπένδειν 1 
σπανίως 1 
σπουδάζων 1 
σπουδή 1 
στέργω 1 
στέργῃς 1 
στενάξῃς 1 
στεργομένων 1 
στοὰς 1 
στρέψαι 1 
στρέψῃς 1 
στρατηγοῦ 1 
στρατηγός 1 
στραφῆναι 1 
στῇς 1 
συγκατατίθεσθαι 1 
συγκεχώρηκεν 1 
συγκινδυνευτέον 1 
συγκινδυνεύειν 1 
συγκινδυνεῦσαι 1 
συγκινεῖσθαι 1 
συγκοιμῶνται 1 
συγκρίνων 1 
συγχυθῇ 1 
συλλαμβάνετε 1 
συμβάλλειν 1 
συμβέβληκας 1 
συμβήσεταί 1 
συμβαλεῖν 1 
συμβεβηκός 1 
συμβεβηκότων 1 
συμβουλίαν 1 
συμβουλευθῇ 1 
συμβῇ 1 
συμμολύνεσθαι 1 
συμπεριφέρεσθαι 1 
συμφέρον 1 
συμφωνεῖ 1 
συνάρχων 1 
συνακτικοί 1 
συνανατριβόμενον 1 
συναρπάσουσιν 1 
συναρπάσῃ 1 
συναρπαζέτω 1 
συναρπασθείς 1 
συναρπασθῆναι 1 
συναρπασθῇς 1 
συνειδέναι 1 
συνεπιστενάξαι 1 
συνεσθίῃς 1 
συνεχῶς 1 
συνιδεῖν 1 
συνόντων 1 
συσταθῆναι 1 
σφοδρῶς 1 
σφυρὸν 1 
σχέσεις 1 
σχέσεσι 1 
σωματίῳ 1 
σύμφωνα 1 
σύντροφος 1 
σώματος 1 
σώματός 1 
σὰ 1 
σὴ 1 
σὴν 1 
σῴζεται 1 
σῶμά 1 
σῶν 1 
σῷ 1 
τάλας 1 
τέθνηκεν 1 
τέκνοις 1 
τέκνον 1 
τέκνου 1 
τέλειον 1 
τέλειος 1 
τέχνης 1 
τήρει 1 
τίθεται 1 
τίνας 1 
τίνος 1 
τίνων 1 
ταπεινὸν 1 
ταρασσόμενον 1 
ταρασσώμεθα 1 
ταραχθῆναι 1 
ταραχθῇ 1 
ταὐτὰ 1 
ταῦτ 1 
ταῦτά 1 
τεθηπέναι 1 
τελώνης 1 
τεσσαρεσκαίδεκα 1 
τετάσθαι 1 
τεταγμένος 1 
τεταγμένῃ 1 
τεύξῃ 1 
τηλικούτων 1 
τηνικαῦτα 1 
τηρήσω 1 
τηρῶν 1 
τιμῇ 1 
τιμῶνται 1 
τινες 1 
τινός 1 
τινὶ 1 
τινῶν 1 
τισιν 1 
τοίνυν 1 
τοιούτου 1 
τοιούτους 1 
τρέμων 1 
τρέχε 1 
τρίτῳ 1 
τραγῳδεῖ 1 
τραχείᾳ 1 
τροφάς 1 
τρυφὴν 1 
τρόπον 1 
τρόπος 1 
τυγχάνειν 1 
τυραννίδα 1 
τυχεῖν 1 
τυχόντι 1 
τυχόντων 1 
τυχὸν 1 
τόπῳ 1 
τύπον 1 
τύπτων 1 
τύχοις 1 
τύχῃς 1 
τᾶν 1 
υἱοῦ 1 
φέρεσθαι 1 
φέροντα 1 
φίλοι 1 
φίλους 1 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 1 
φαινομένων 1 
φαινομένῳ 1 
φαντασίαι 1 
φαντασίαν 1 
φαντασίᾳ 1 
φανῇ 1 
φαῦλα 1 
φευγέτω 1 
φεύγειν 1 
φεῦγε 1 
φησί 1 
φθόνος 1 
φιλοσοφίας 1 
φιλοσοφίᾳ 1 
φιλοσοφεῖν 1 
φιλοσόφοις 1 
φιλοτεχνεῖν 1 
φοβῇ 1 
φοιτᾷς 1 
φοιτῶν 1 
φοιτῶντι 1 
φορητή 1 
φορητήν 1 
φορητόν 1 
φροντιεῖ 1 
φυγή 1 
φυγὴ 1 
φυλάττων 1 
φύγῃς 1 
φύσεως 1 
φύσις 1 
χαιρήσεις 1 
χαλκέα 1 
χαρακτῆρα 1 
χρήσει 1 
χρήσεως 1 
χρείαν 1 
χρείας 1 
χρωμένοις 1 
χρόνον 1 
χρόνου 1 
χρόνων 1 
χρῆσθαι 1 
χρῆσιν 1 
χρῆσις 1 
χρῆται 1 
χρῇ 1 
χρῶ 1 
χωλόν 1 
χωρίον 1 
χόρτον 1 
χώλανσις 1 
ψέγει 1 
ψέγων 1 
ψέγῃ 1 
ψευδόμεθα 1 
ψιλῆς 1 
ψυχαγωγούντων 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρὰν 1 
ψυχρὸν 1 
ψυχῇ 1 
ψύχει 1 
ἀβέλτερος 1 
ἀβοήθητος 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγανακτῶ 1 
ἀγνώμονες 1 
ἀγρυπνῆσαι 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνι 1 
ἀδελφός 1 
ἀδιάφορον 1 
ἀδικῇ 1 
ἀδύνατον 1 
ἀεὶ 1 
ἀθλεῖν 1 
ἀθλητής 1 
ἀθλητῶν 1 
ἀκολουθία 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούσας 1 
ἀκροάσεις 1 
ἀκώλυτα 1 
ἀληθές 1 
ἀληθὲς 1 
ἀλλά 1 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλους 1 
ἀλλοτρίου 1 
ἀλλοτρίῳ 1 
ἀλλοφύλοις 1 
ἀλλοῖόν 1 
ἀμέτρως 1 
ἀμήχανον 1 
ἀμαθὴς 1 
ἀμελήσω 1 
ἀμελήσῃς 1 
ἀμελούμενος 1 
ἀμελοῦμεν 1 
ἀμελῆσαι 1 
ἀμελῶς 1 
ἀμπεχόνην 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀνάγκην 1 
ἀνάγκῃ 1 
ἀνέχεσθαι 1 
ἀναβάλλεσθαι 1 
ἀναβάλλῃ 1 
ἀναβολήν 1 
ἀναγκάσει 1 
ἀναγκαῖα 1 
ἀναγκαῖον 1 
ἀναγκαῖος 1 
ἀναγκοτροφεῖν 1 
ἀναιδὴς 1 
ἀναιρουμένῳ 1 
ἀναλάβῃς 1 
ἀναλέξῃ 1 
ἀναπαύεσθαι 1 
ἀναστρέφεσθαι 1 
ἀναστραφήσῃ 1 
ἀνασχέσθαι 1 
ἀναφανέντων 1 
ἀναφορὰν 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδριάντας 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνειμένος 1 
ἀνειμένως 1 
ἀνειμένῃ 1 
ἀνεξικακίαν 1 
ἀνεπαχθὲς 1 
ἀνθ 1 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀνιέναι 1 
ἀντίθες 1 
ἀντικαταλλάξασθαι 1 
ἀντιτίθει 1 
ἀνωφελὴς 1 
ἀνόητος 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξίως 1 
ἀξίωσον 1 
ἀξίῳ 1 
ἀξιοῦν 1 
ἀξιοῦσθαι 1 
ἀπάθεια 1 
ἀπάθειαν 1 
ἀπάρχεσθαι 1 
ἀπέδωκα 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπέχου 1 
ἀπίστει 1 
ἀπίῃς 1 
ἀπαγγείλῃ 1 
ἀπαιδεύτου 1 
ἀπαλλαγῆναι 1 
ἀπαλλαγῇς 1 
ἀπαντήσαντι 1 
ἀπαντώντων 1 
ἀπαράβατος 1 
ἀπαραπόδιστα 1 
ἀπειθήσας 1 
ἀπελθεῖν 1 
ἀπετελέσθη 1 
ἀπετελέσθην 1 
ἀποβήσεται 1 
ἀποβαίνῃ 1 
ἀποβαλεῖς 1 
ἀποβαλῶ 1 
ἀποβησόμενον 1 
ἀποδείκνυται 1 
ἀποδείξεων 1 
ἀποδημοῦντος 1 
ἀποθάνῃ 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποθανόντος 1 
ἀποθνῄσκων 1 
ἀποκλεισθήσῃ 1 
ἀποκρίνου 1 
ἀποκτεῖναι 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολαύσας 1 
ἀπολαύσεις 1 
ἀπολείπεται 1 
ἀποληφθεὶς 1 
ἀπολλύντες 1 
ἀπολογεῖται 1 
ἀπολογοῦ 1 
ἀπολωλεκότα 1 
ἀποπατεῖν 1 
ἀπορήσεις 1 
ἀπορραίνοντας 1 
ἀποσιωπῆσαι 1 
ἀποστήσῃ 1 
ἀποσχόμενος 1 
ἀποτελεσθείς 1 
ἀποτεύξη 1 
ἀποτυγχάνειν 1 
ἀποτυγχάνων 1 
ἀποτυγχάνῃς 1 
ἀποτυχεῖν 1 
ἀπόλλυται 1 
ἀπώλεσα 1 
ἀπώλεσας 1 
ἀπῄτησε 1 
ἀπῆγεν 1 
ἀρέσαι 1 
ἀρέσκει 1 
ἀρίστης 1 
ἀργύριον 1 
ἀρκοῦ 1 
ἀρξάμενος 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχαὶ 1 
ἀρχῆς 1 
ἀρχῇ 1 
ἀσαφῶς 1 
ἀσεβήσων 1 
ἀσθενῆ 1 
ἀσκῆσαί 1 
ἀσύνακτοι 1 
ἀταραξία 1 
ἀταραξίαν 1 
ἀτυχής 1 
ἀτυχεῖν 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφελόμενος 1 
ἀφεὶς 1 
ἀφθόνοις 1 
ἀφορμαὶ 1 
ἀφορμᾶν 1 
ἀφορμῆς 1 
ἀφροδίσια 1 
ἀφόρητον 1 
ἀφῃρέθην 1 
ἀφῃρήκει 1 
ἁμαρτάνειν 1 
ἁπάντων 1 
ἁπλῶς 1 
ἁπτομένῳ 1 
ἁφὴν 1 
ἁψόμεθα 1 
ἃς 1 
ἄγαν 1 
ἄγου 1 
ἄδικος 1 
ἄδοξον 1 
ἄκων 1 
ἄλλα 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλας 1 
ἄλλης 1 
ἄλυπον 1 
ἄμεινον 1 
ἄνελε 1 
ἄνθρωπε 1 
ἄνισοί 1 
ἄξιον 1 
ἄξιος 1 
ἄοκνος 1 
ἄπιστος 1 
ἄρξαι 1 
ἄρρωστοι 1 
ἄρχειν 1 
ἄρχοντα 1 
ἄρχονται 1 
ἄρχῃ 1 
ἄρῃς 1 
ἄσκει 1 
ἄτιμος 1 
ἄφες 1 
ἄφνω 1 
ἄφοβον 1 
ἄχθου 1 
ἅπασαν 1 
ἅπτεσθαί 1 
ἅπτεσθαι 1 
ἅπτου 1 
ἅτε 1 
ἅψασθαι 1 
ἅψῃ 1 
ἆρον 1 
Ἀνίκητος 1 
Ἀφυΐας 1 
Ἄνυτος 1 
ἐγεγράφει 1 
ἐγκαλεῖν 1 
ἐγκράτειαν 1 
ἐγκρουομένους 1 
ἐθέλῃς 1 
ἐθίζῃ 1 
ἐθαύμασας 1 
ἐθιζόμενόν 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκδεξάσθω 1 
ἐκείνη 1 
ἐκείνην 1 
ἐκείνου 1 
ἐκεῖθεν 1 
ἐκεῖνά 1 
ἐκεῖνο 1 
ἐκεῖνοι 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνό 1 
ἐκεῖνόν 1 
ἐκκλίνειν 1 
ἐκκλίνεις 1 
ἐκκλίνεται 1 
ἐκκλίσει 1 
ἐκκλίσεως 1 
ἐκπληρώσῃ 1 
ἐκπληρῶσαι 1 
ἐκτείνας 1 
ἐκτρέπεσθαι 1 
ἐκχεῖται 1 
ἐλάδιον 1 
ἐλέγοντο 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλεγκτικός 1 
ἐλευθερία 1 
ἐλευθερίαν 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλλίπῃς 1 
ἐλπίδας 1 
ἐμέ 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμβληθῇς 1 
ἐμμείνῃς 1 
ἐμπίπτῃ 1 
ἐμπεσόντι 1 
ἐμπιπτόντων 1 
ἐμποδιζώμεθα 1 
ἐμποδισθῇ 1 
ἐμποδών 1 
ἐμφαίνεται 1 
ἐμῶν 1 
ἐνί 1 
ἐνδιατρίβειν 1 
ἐνθυμηθήσῃ 1 
ἐνθυμοῦ 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντεθυμημένος 1 
ἐντετάσθω 1 
ἐντεῦθεν 1 
ἐντιναχθήσονταί 1 
ἐντυγχάνων 1 
ἐνόντων 1 
ἐξέβαλε 1 
ἐξέλθοις 1 
ἐξέταζε 1 
ἐξαπατηθείς 1 
ἐξεμέσαι 1 
ἐξεργάζεσθαι 1 
ἐξηπάτηται 1 
ἐξουσίαν 1 
ἐπάρθητι 1 
ἐπέτρεπε 1 
ἐπέχειν 1 
ἐπίβαλλε 1 
ἐπίβουλον 1 
ἐπίπαν 1 
ἐπίπληξον 1 
ἐπίπονόν 1 
ἐπίσπασαι 1 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίτροπος 1 
ἐπαίνου 1 
ἐπαίρῃ 1 
ἐπαγωγόν 1 
ἐπαινέσαι 1 
ἐπαινέσεις 1 
ἐπαινεῖ 1 
ἐπαινοῦντι 1 
ἐπαινοῦντος 1 
ἐπαινῇ 1 
ἐπανάγνωθί 1 
ἐπανελήλυθε 1 
ἐπαρθήσῃ 1 
ἐπαρθῇς 1 
ἐπαχθὴς 1 
ἐπεῖ 1 
ἐπιβῇς 1 
ἐπιγελᾶν 1 
ἐπιδείκνυε 1 
ἐπιδεικνύει 1 
ἐπιδεικνύειν 1 
ἐπιδεικτικόν 1 
ἐπιθυμήσεις 1 
ἐπιθυμίαν 1 
ἐπιθυμεῖς 1 
ἐπιλέγῃς 1 
ἐπιλογισμούς 1 
ἐπιμελεῖσθαι 1 
ἐπιμελούμενον 1 
ἐπιμελοῦ 1 
ἐπιπλήξοντας 1 
ἐπισεσυρμένως 1 
ἐπισημαίνεται 1 
ἐπισκεψάμενος 1 
ἐπιστάτῃ 1 
ἐπιστρέφεσθαι 1 
ἐπιστρέφου 1 
ἐπιστρέφων 1 
ἐπιστρεφόμενος 1 
ἐπιστροφή 1 
ἐπισφαλὲς 1 
ἐπιτελουμένοις 1 
ἐπιτρέπεις 1 
ἐπιτυχία 1 
ἐπιφθέγγου 1 
ἐποίησε 1 
ἐποίησεν 1 
ἐρεθίσῃ 1 
ἐρούντων 1 
ἐρυθριᾶσαι 1 
ἐρυθριῶ 1 
ἐρῇ 1 
ἐσεμνύνετο 1 
ἐστε 1 
ἐστὶ 1 
ἐτῶν 1 
ἐφίεσθαι 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφιέμενος 1 
ἐχέτω 1 
ἐχρῆν 1 
ἑαυτούς 1 
ἑαυτῶν 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκασταχοῦ 1 
ἑκτέον 1 
ἑκόντα 1 
ἑξῆς 1 
ἑστίασίν 1 
ἑστίασιν 1 
ἑστιάσεις 1 
ἑστιάτορα 1 
ἑταῖρος 1 
ἓν 1 
ἔδει 1 
ἔδοξεν 1 
ἔκβασιν 1 
ἔκκλισις 1 
ἔκπτυσον 1 
ἔλαττον 1 
ἔμμενε 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμπορος 1 
ἔνδον 1 
ἔνδοξον 1 
ἔνθεν 1 
ἔνστασιν 1 
ἔξεστί 1 
ἔπεψας 1 
ἔργων 1 
ἔρια 1 
ἔρχομαι 1 
ἔσθ 1 
ἔσθιε 1 
ἔσονται 1 
ἔσωθεν 1 
ἔτ 1 
ἔτυχες 1 
ἔφαγεν 1 
ἔχομεν 1 
ἔχου 1 
ἔχω 1 
ἔχωμεν 1 
ἔχων 1 
ἕκαστος 1 
ἕν 1 
ἕνα 1 
ἕξουσι 1 
ἕπεσθαι 1 
ἕψομαί 1 
ἕψομαι 1 
Ἐάν 1 
Ἐν 1 
Ἐτεοκλέα 1 
Ἑκάστου 1 
ἠγανάκτεις 1 
ἠγνόει 1 
ἠδύνασο 1 
ἠνείχετο 1 
ἠξίου 1 
ἠρέθικε 1 
ἠργμένου 1 
ἠσχημόνησας 1 
ἡγεμονικόν 1 
ἡγεμονικὸν 1 
ἡμέρα 1 
ἡμέρας 1 
ἡρμοσμένος 1 
ἡττήσῃ 1 
ἡττηθῇς 1 
ἢν 1 
ἤθελες 1 
ἤθελον 1 
ἤρχοντο 1 
ἥκει 1 
ἥκεις 1 
ἥλῳ 1 
ἥξεις 1 
ἦλθες 1 
ἦρκεν 1 
ἦσαν 1 
Ἡράκλειτος 1 
ἰατρῷ 1 
ἰδιωτικὰς 1 
ἰδιωτικὸν 1 
ἰδιωτισμόν 1 
ἰδιωτισμὸν 1 
ἰδιώτην 1 
ἰδιώτης 1 
ἰδιώτου 1 
ἰδών 1 
ἱερά 1 
ἱκανὸν 1 
ἱπποδρομιῶν 1 
ἴδε 1 
ἴδια 1 
ἴσον 1 
ἴσων 1 
ἵππον 1 
ἵππος 1 
ἵππου 1 
Ἰδιώτου 1 
ὀβολοῦ 1 
ὀβολόν 1 
ὀβολὸν 1 
ὀλίγων 1 
ὀλισθηρὸς 1 
ὀρέξει 1 
ὀρέξεως 1 
ὀρεγόμενος 1 
ὀρθὰς 1 
ὀσφὺν 1 
ὀφείλεις 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφθῆναι 1 
ὀφρύς 1 
ὀφρὺν 1 
ὀχεύειν 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδὸν 1 
ὁδὸς 1 
ὁμιλίαις 1 
ὁρίζῃς 1 
ὁρμή 1 
ὁρμώμενος 1 
ὁρμᾶν 1 
ὁρμῇ 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρῶσαι 1 
ὄκνει 1 
ὄρεξις 1 
ὄφελος 1 
ὅλα 1 
ὅλῃ 1 
ὅμοια 1 
ὅμοιοι 1 
ὅν 1 
ὅπλα 1 
ὅποι 1 
ὅπως 1 
ὅρα 1 
ὅρκον 1 
ὅρος 1 
ὅσον 1 
ὅσων 1 
Ὁ 1 
Ὁμήρου 1 
Ὅσα 1 
ὑβρίζει 1 
ὑβριζόντων 1 
ὑθρεύσασθαι 1 
ὑμῖν 1 
ὑπαγορεύεται 1 
ὑπακούσας 1 
ὑπακοῦσαι 1 
ὑπεξαιρέσεως 1 
ὑπερίδῃς 1 
ὑπερθῇ 1 
ὑπεροχῇ 1 
ὑπερτίθεσθαι 1 
ὑποδήματα 1 
ὑποκρίνασθαί 1 
ὑποκρίνασθαι 1 
ὑποκρίνῃ 1 
ὑποκριτὴς 1 
ὑπολάβῃ 1 
ὑπολήψεις 1 
ὑπολαμβάνειν 1 
ὑπομίμνῃσκε 1 
ὑπορρυῇς 1 
ὑπόδημα 1 
ὑπόμεινον 1 
ὕδατος 1 
ὕπατος 1 
ὠφέλεις 1 
ὠφέλιμα 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠφεληθῆναι 1 
ὥρᾳ 1 
ὥσθ 1 
Ὡς 1 
Ὥσπερ 1 
ᾠκειώθης 1 
ᾧ 1 
ῥᾳδίως 1 
ῥᾳθυμήσῃς 1 
ῥᾴδιον 1 
ῥᾷον 1 
Ῥωμαίων 1 

Powered by PhiloLogic