Aristotle, Virtues and Vices (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. VV].

Word Count

Total Words: 1507 Total Unique Words: 575.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 9 
Εὔηνος 1 
Πλάτωνα 1 
αἰδώς 1 
αἰσχρά 1 
αἰσχροκερδία 2 
αἰσχρᾶς 1 
αἰσχρῶν 2 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχύνης 1 
αἰτία 1 
αἱ 2 
αἱρετὰ 1 
αἱρεῖσθαι 4 
αἱρουμένη 1 
αἱροῦνται 1 
αἴτια 1 
αἴτιον 1 
αὐτῆς 2 
αὐτῶν 6 
αὑτοῖς 1 
βάθος 1 
βίον 2 
βίος 1 
βίῳ 1 
βαρυθυμία 2 
βλάπτονται 1 
βλαβερῶν 1 
βοηθητικὸν 1 
βουλεύσασθαι 2 
βραχὺν 1 
γίνονται 5 
γεγραμμένους 1 
γενναῖος 1 
γιγνόμενα 1 
γινόμενα 1 
γονεῖς 2 
δ 37 
δέ 3 
δέον 1 
δέοντα 1 
δαίμονας 2 
δαπανῶσι 1 
δαψιλῆ 1 
δειλία 2 
δειλίας 1 
δειλίᾳ 1 
δεινοῖς 1 
δεῖ 1 
δεῖν 1 
δι 1 
διάθεσιν 1 
διάθεσις 1 
διάφορον 2 
διαγωγὴν 1 
διανεμητικὴ 1 
διανεμητικὸν 1 
διαφέροντι 1 
διαφυλάττειν 1 
διαφόρῳ 1 
δικαίαν 1 
δικαιοσυνῶν 1 
δικαιοσύνη 2 
δικαιοσύνης 2 
δικαιοσύνῃ 1 
διὰ 1 
διὸ 1 
δοκεῖ 1 
δοξάζειν 1 
δουλοπρεπὴς 1 
δυνάμενος 1 
δυσέκπληκτοί 1 
δυσέκπληκτον 1 
δυσελπιστία 1 
δυσκίνητοι 1 
δυσφορεῖν 1 
δύνασαι 1 
δύνασθαι 5 
δύναται 1 
δὲ 50 
δὴ 1 
εἰς 6 
εἰσι 1 
εἰσιν 1 
εἴδη 3 
εἶναι 17 
εἶτα 3 
εὐαγωγία 1 
εὐβουλία 1 
εὐγνωμοσύνη 1 
εὐδάπανος 1 
εὐδαιμονίαν 1 
εὐδαιμονεῖν 1 
εὐεργετεῖν 1 
εὐθαρσῆ 1 
εὐκίνητοι 1 
εὐκίνητον 3 
εὐλάβεια 2 
εὐμενικὸν 1 
εὐμετάβολον 1 
εὐσέβεια 1 
εὐταξία 1 
εὐτολμία 1 
εὐτυχήσαντα 1 
εὐτυχίαν 4 
εὐψυχία 1 
εὔτολμον 1 
ζητοῦσι 1 
ζῆν 2 
ζῴων 1 
θάνατον 4 
θάρσος 1 
θαυμάζειν 2 
θαυμαστόν 1 
θεούς 1 
θεοὺς 1 
θεραπείαν 1 
θητικὸς 1 
θράσος 1 
θρεπτικὸς 1 
θυμοειδοῦς 6 
κέρδος 2 
κέρδους 1 
καθ 16 
καθάπερ 1 
καθαρὸς 1 
καθόλου 1 
καιρούς 1 
καιρόν 1 
καιρὸν 1 
κακία 9 
κακίαι 1 
κακίας 1 
κακοήθεια 1 
κακὰ 1 
κακῶς 6 
καλά 2 
καλεῖν 1 
καλὰ 1 
καλῶν 3 
καλῶς 4 
καρτερία 1 
καρτερεῖν 2 
κατ 2 
κατέχουσι 1 
κατασκευαστικὸς 1 
κατασχεῖν 1 
κατοιχομένους 2 
κατὰ 5 
καὶ 148 
κερδαίνειν 1 
κερδαίνουσ 1 
κιμβεία 2 
κινήσεσι 1 
κινδύνους 1 
κολαστικὸν 2 
κοσμιότης 1 
κρίνειν 2 
κρεῖττον 2 
κρῖναι 1 
κωλύοντος 1 
λέγει 1 
λήθην 1 
λαβεῖν 1 
λαμβανομένης 1 
λογισμοῦ 1 
λογισμῷ 2 
λογιστικοῦ 4 
λυπεῖσθαι 1 
λυσιτελοῦντος 1 
λόγοις 1 
λόγου 1 
λόγῳ 1 
λύπης 1 
μάλιστα 3 
μέγεθος 1 
μέν 3 
μέρη 2 
μέρος 1 
μήτε 12 
μαλακία 2 
μεγάλην 1 
μεγάλοις 1 
μεγαλοψυχία 2 
μεγαλοψυχίας 1 
μεγαλοψυχίᾳ 1 
μεγαλόψυχος 1 
μεμψιμοιρία 1 
μετέχειν 1 
μεταμέλεια 1 
μετασχεῖν 1 
μετρίως 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 2 
μικρολογία 2 
μικροψυχία 3 
μικροψυχίας 1 
μικροψυχίᾳ 1 
μικροῖς 2 
μικρόψυχος 1 
μικρὰ 1 
μικρὰς 1 
μικρὸν 1 
μισανθρωπία 1 
μισοπονηρία 1 
μνήμη 2 
μὲν 11 
μὴ 8 
μᾶλλον 1 
νίκας 1 
νίκης 1 
νόμιμα 2 
νόμοις 1 
νόμους 1 
οἴεσθαι 1 
οἴκησιν 1 
οἷον 4 
οἷος 1 
οἷς 1 
οὐ 1 
οὐδέν 1 
οὐδὲν 1 
οὔθ 2 
οὕτω 1 
οὖσα 1 
πάντα 4 
πάντων 1 
πάσης 1 
πάσχειν 1 
πάτρια 2 
πίστεις 1 
πίστις 1 
πανουργία 1 
πανταχόθεν 2 
παράδειγμα 1 
παρέπεται 3 
παραβαίνειν 2 
παρακολουθεῖ 1 
παρακολουθοῦσα 1 
παρασκευάζουσιν 1 
παρασκευαστικὴ 1 
παρασύρουσι 1 
παρεπόμενα 1 
παροξυντικὸν 1 
παροῦσιν 1 
παρὰ 3 
πατρίδα 2 
περιττῶν 1 
περὶ 21 
πηρώσεις 1 
πικρία 1 
πικρολογία 1 
πλέον 1 
πλείονος 1 
πλείστου 1 
πλεονεκτικοὶ 1 
πλεονεξία 2 
πλεῖστα 1 
πλημμέλεια 1 
ποιεῖν 1 
ποιεῖσθαι 2 
ποιούμενος 1 
ποιούντων 1 
ποιοῦνται 1 
πολιτείας 1 
πολλοῦ 1 
πονεῖν 1 
πράγματα 1 
πράττειν 1 
πραότης 2 
πραότητος 1 
προετικὸν 1 
προσποίητος 1 
πρώτη 1 
πρὸς 9 
πᾶσι 2 
σπουδαία 1 
σπουδαίαν 1 
στάσιμον 1 
συγγνωμονικόν 1 
συκοφαντία 1 
συμβόλαια 1 
συμφέροντα 1 
συμφωνοῦσαν 1 
συναίτια 1 
συνιδεῖν 1 
συντεινόντων 1 
σωθῆναι 2 
σωματικὰς 1 
σωματικῶν 1 
σωφροσύνη 2 
σωφροσύνης 1 
σωφροσύνῃ 1 
σώζειν 2 
σὺ 1 
ταπεινότης 2 
ταχέως 2 
ταὐτὰ 1 
ταῖς 2 
ταῦτα 1 
τε 7 
τεθνάναι 1 
τελευτῆσαι 1 
τετάσθαι 1 
τεταγμέναις 1 
τι 2 
τιμωρίας 1 
τιμωρητικόν 1 
τιμωρητικός 1 
τιμωρητικὸν 1 
τιμώμενον 1 
τιμὴν 4 
τις 1 
τοιαύταις 1 
τοιαῦτα 1 
τοιοῦτός 1 
τοὺς 9 
τοῖς 7 
τοῦ 27 
τρία 3 
τριμεροῦς 1 
τρυφή 1 
τρυφὴν 1 
τυχόντος 1 
τυχόντων 1 
τὰ 29 
τὰς 18 
τὴν 10 
τὸ 73 
τὸν 2 
τῆς 14 
τῇ 18 
τῶν 24 
τῷ 9 
φέρειν 5 
φίλοικον 1 
φαύλας 3 
φαύλων 2 
φειδωλία 2 
φευκτά 1 
φιλάνθρωπον 1 
φιλέταιρον 1 
φιλανθρωπία 2 
φιλευτράπελον 1 
φιλεῖν 1 
φιλογέλοιον 1 
φιλοπονία 1 
φιλοσκώπτην 1 
φιλοτιμίας 1 
φιλοψυχία 1 
φιλόζωος 1 
φιλόκαλον 2 
φιλόξενον 2 
φιλόφιλον 2 
φοβεῖσθαι 1 
φρονήσει 1 
φρονήσεως 1 
φρονήσεώς 2 
φρόνησις 2 
φόβων 4 
φύσιν 1 
χαυνοῦσθαι 1 
χρήματα 1 
χρήσασθαι 2 
χρημάτων 2 
χρησίμων 1 
χρηστότης 1 
χρωμένην 1 
χρῆσθαι 1 
ψεκτὰ 2 
ψευδῶς 1 
ψεύδεσθαι 1 
ψυχήν 1 
ψυχῆς 11 
ψυχῇ 1 
ἀγένεις 1 
ἀγαγόντες 1 
ἀγαθή 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθοῖς 2 
ἀγαθὰ 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγχίνοια 2 
ἀγχίνως 1 
ἀδάπανοι 1 
ἀδικία 2 
ἀδικίας 2 
ἀδικίᾳ 1 
ἀδικεῖ 1 
ἀδικεῖσθαι 1 
ἀδύνατοί 1 
ἀκολασία 2 
ἀκολασίας 1 
ἀκολασίᾳ 2 
ἀκολουθεῖ 11 
ἀκοσμία 1 
ἀκράτεια 2 
ἀκρασία 1 
ἀκρασίας 1 
ἀκρασίᾳ 1 
ἀκρατείας 1 
ἀκροχολία 1 
ἀλήθεια 2 
ἀλαζονεία 1 
ἀληθεύειν 1 
ἀλλότριος 1 
ἀλλὰ 2 
ἀλογίᾳ 1 
ἀμέλεια 1 
ἀμαθία 1 
ἀμετρία 1 
ἀμνημοσύνη 1 
ἀναίδεια 1 
ἀναλωθῆναι 1 
ἀνανδρία 1 
ἀνδραγαθίζεσθαι 1 
ἀνδρεία 2 
ἀνδρείας 2 
ἀνδρείᾳ 1 
ἀνελευθερία 1 
ἀνελευθερίας 2 
ἀνελευθεριότης 1 
ἀνελευθεριότητι 1 
ἀνόρεκτοι 1 
ἀνόρεκτον 1 
ἀξίαν 4 
ἀξίους 1 
ἀπ 1 
ἀπειθεῖν 1 
ἀπειρία 1 
ἀπολαύσεις 6 
ἀπολαύσεως 1 
ἀπονία 1 
ἀπότευγμα 1 
ἀπὸ 1 
ἀρετή 1 
ἀρεταί 1 
ἀρεταῖς 1 
ἀρετὴ 8 
ἀρετῆς 2 
ἀρετῇ 1 
ἀρετῶν 1 
ἀσέβεια 2 
ἀταξία 1 
ἀτιμίαν 6 
ἀτυχίαν 5 
ἀφίστασθαι 1 
ἀφιλόνεικον 2 
ἀφροσύνη 2 
ἀφροσύνης 1 
ἀφροσύνῃ 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλότης 1 
ἃ 2 
ἄγνοιαν 1 
ἄδειαν 1 
ἄνευ 1 
ἄπικρον 1 
ἄρχουσι 1 
ἄτην 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐγκράτεια 2 
ἐγκρατείας 1 
ἐκπλήττονται 1 
ἐλαττώσεις 1 
ἐλαχίστην 1 
ἐλεητικὸν 1 
ἐλευθέριος 1 
ἐλευθερίας 1 
ἐλευθεριότης 2 
ἐλευθεριότητι 1 
ἐλευθεριότητος 1 
ἐλπὶς 1 
ἐμπειρία 2 
ἐμπειρίαν 1 
ἐν 9 
ἐναγωνίους 1 
ἐναντία 2 
ἐνδείας 1 
ἐνεγκεῖν 2 
ἐξουσίαν 1 
ἐπαινετά 1 
ἐπαινετὰ 2 
ἐπαινουμένων 1 
ἐπαριστερότης 1 
ἐπιείκεια 1 
ἐπιθυμίαν 3 
ἐπιθυμητικοῦ 6 
ἐπιορκεῖν 1 
ἐπὶ 7 
ἐσθῆτα 1 
ἐστίν 2 
ἐστι 3 
ἐστιν 2 
ἐστὶ 27 
ἐστὶν 11 
ἐχόντων 2 
ἑκάστη 1 
ἑτέρους 1 
ἔθη 2 
ἔκλυσις 1 
ἔν 1 
ἔργα 1 
ἔργοις 1 
ἔργου 1 
ἔργῳ 1 
ἔστι 8 
ἔτι 4 
ἔχειν 2 
ἔχοντα 1 
ἠρεμαίαις 1 
ἠρεμαῖον 1 
ἡ 19 
ἡγεῖσθαι 1 
ἡγοῦνται 1 
ἡδεῖαν 1 
ἡδονάς 4 
ἡδοναῖς 1 
ἡδονὰς 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδονῶν 5 
ἢ 8 
ἣν 16 
ἤθει 2 
ἤθους 3 
ἤτοι 2 
ἥ 6 
ἥτις 1 
ἧττον 1 
ἴδιον 1 
ἵλεων 1 
ὀδύρεσθαι 1 
ὀλιγωρήματα 1 
ὀλιγωρήσεις 1 
ὀλιγωρία 1 
ὀλιγωρίας 1 
ὀρέγονται 1 
ὀργάς 1 
ὀργήν 1 
ὀργίλου 1 
ὀργιλότης 2 
ὀργιλότητι 1 
ὀργιλότητος 1 
ὀργὴν 1 
ὀργῆς 1 
ὀρθῶς 1 
ὁ 4 
ὁμιλῆσαι 2 
ὁμοίως 1 
ὁμολογίας 2 
ὁπωσοῦν 1 
ὁρίζειν 1 
ὁρμᾶν 1 
ὁρμῶσαν 2 
ὁσιότης 1 
ὄνειδος 2 
ὄντας 1 
ὅθεν 2 
ὅλης 2 
ὅμως 1 
ὑγρότης 1 
ὑπάρχουσιν 1 
ὑπεξαίρεσθαι 1 
ὑπολαμβάνειν 2 
ὑπολαμβάνοντα 1 
ὑπομονητικὸν 1 
ὑπὸ 7 
ὕβριν 1 
ὕβρις 2 
ὕπεστι 1 
ὠθοῦσαν 1 
ῥυπαρός 1 
ῥᾳδιουργὸν 1 
ῥᾳθυμία 1 

Powered by PhiloLogic