Aeschylus, Persians (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Pers.].

Word Count

Total Words: 5348 Total Unique Words: 3022.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 124 
Αἰγυπτίου 1 
Αἰγυπτογενής 1 
Αἴαντος 3 
Βάκτριος 1 
Βαβυλὼν 1 
Βακτρίων 2 
Βατανώχου 1 
Βοιωτῶν 2 
Βόλβης 1 
Βόσπορον 2 
Γᾶ 1 
Γῆ 1 
Γῇ 2 
Δίαιξίν 1 
Δαδάκης 1 
Δαρείου 3 
Δαρειογενής 1 
Δαρειογενὴς 1 
Δαρεῖ 1 
Δαρεῖε 1 
Δαρεῖον 2 
Δαρεῖος 4 
Δαριάν 2 
Δαριᾶνα 1 
Δοτάμας 1 
Δωρίδ 1 
Δωρίδος 1 
Δωρικοῖσιν 1 
Εὐρώπης 1 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 2 
Ζεῦ 2 
Θάρυβίς 1 
Θάρυβις 2 
Θήβας 1 
Θεσσαλῶν 1 
Θρῃκίων 1 
Θρῄκην 1 
Θρῄκης 1 
Κίσσιον 1 
Κηγδαδάταν 1 
Κιλίκων 1 
Κισσίων 1 
Κνίδον 1 
Κυπρίας 1 
Κυχρείας 1 
Κύρου 1 
Κῦρος 1 
Λέσβος 1 
Λίλαιος 2 
Λυδῶν 2 
Λυθίμναν 1 
Λυρναῖος 1 
Λῆμνον 1 
Μάραφις 1 
Μάρδος 1 
Μάρδων 2 
Μάταλλος 1 
Μέμφιδος 1 
Μέμφις 1 
Μήδους 1 
Μαγνητικὴν 1 
Μακεδόνων 1 
Μαραθὼν 1 
Μαριανδυνοῦ 1 
Μασίστρας 1 
Μασίστρης 1 
Μεγαβάτα 1 
Μεγαβάτης 1 
Μηδικόν 1 
Μηλιᾶ 1 
Μητρογαθὴς 1 
Μοῖρ 1 
Μυσοί 1 
Μύκο 1 
Μύσιον 1 
Μύσιος 1 
Μᾶγος 1 
Μῆδος 1 
Νάξος 1 
Νείλου 1 
Νεῖλος 1 
Ξάνθιν 1 
Ξέρξην 1 
Ξέρξης 11 
Ξέρξου 2 
Ξέρξᾳ 1 
Ξέρξῃ 2 
Οἰβάρην 1 
Πάγγαιόν 1 
Πάρθον 1 
Πάρος 1 
Πάφον 1 
Πέρσαι 6 
Πέρσαις 10 
Πέρσας 1 
Παλλάδος 1 
Πελάγων 1 
Περσίδες 2 
Περσίδος 2 
Περσίδων 2 
Περσικοῖς 1 
Περσικοῦ 2 
Περσικὸν 1 
Περσικὸς 1 
Περσικῷ 2 
Περσὶς 4 
Περσᾶν 7 
Περσῶν 10 
Πηγασταγὼν 1 
Πλαταιῶν 1 
Ποσειδῶνος 1 
Προποντίς 1 
Πόντου 1 
Πὰν 1 
Σάμος 1 
Σάρδεις 1 
Σάρδεσι 1 
Σαλαμινιάσι 1 
Σαλαμῖνά 1 
Σαλαμῖνος 3 
Σεισάμης 1 
Σευάλκης 1 
Σησάμα 1 
Σιληνιῶν 1 
Σοσθάνης 1 
Σουσίδαις 1 
Σουσίδος 1 
Σουσιγενῆ 1 
Σουσισκάνης 2 
Σούσας 1 
Σούσων 4 
Σπερχειὸς 1 
Στρυμονίου 1 
Στρυμόνος 1 
Στυγία 1 
Συέννεσίς 1 
Σόλους 1 
Σύριόν 1 
Τάδε 1 
Τήνῳ 1 
Τενάγων 1 
Τμώλου 1 
Τυρίας 1 
Τόλμον 1 
Φαρανδάκης 2 
Φαρνοῦχος 2 
Φοίβου 1 
Φοινίσσης 1 
Φρυγῶν 1 
Φωκέων 1 
Χίος 1 
Χρυσεὺς 1 
Ψάμμις 1 
αν 1 
ανῆ 1 
αἰ 1 
αἰάζει 1 
αἰακτὸς 2 
αἰανῆ 2 
αἰαῖ 10 
αἰδῶ 1 
αἰετὸν 1 
αἰεὶ 2 
αἰθέρος 1 
αἰνέσατ 1 
αἰνῶς 2 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχύνη 1 
αἰτία 1 
αἰτησόμεθα 1 
αἰτοῦ 2 
αἰχμάεντα 1 
αἰχμάζειν 1 
αἰχμὴ 1 
αἰχμᾶς 1 
αἰχμῇ 1 
αἰὲν 1 
αἰὼν 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 2 
αἱματοσφαγὴς 1 
αἱμαχθεῖσα 1 
αἳ 3 
αἴας 2 
αἴρονται 1 
αἴρω 1 
αἴσχη 1 
αἵ 1 
αἶ 1 
αἶα 3 
αἶαν 3 
αὐγαῖς 1 
αὐγὰς 1 
αὐδάν 2 
αὐθημερὸν 1 
αὐξάνειν 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 5 
αὐτοῦ 3 
αὐτός 1 
αὐτὴ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸν 3 
αὐτὸς 3 
αὐτὼ 1 
αὐτῷ 1 
αὐχένι 1 
αὐχένων 1 
αὑτῶν 1 
αὔτ 1 
αὖ 3 
αὖτε 1 
βάγματ 1 
βάδην 1 
βάζειν 1 
βάθος 2 
βάθρων 1 
βάρβαρ 1 
βάρβαρον 2 
βάρη 1 
βάρισιν 1 
βάσκε 2 
βέλεα 1 
βίον 2 
βίοτον 2 
βίοτος 1 
βίου 1 
βίᾳ 2 
βαΰζει 1 
βαθυζώνων 1 
βαθύβουλον 1 
βαιά 2 
βαλήν 2 
βαρίδεσσι 1 
βαρβάροις 1 
βαρβάροισι 1 
βαρβάρου 1 
βαρβάρων 4 
βαρεῖά 1 
βαρύς 1 
βαρὺ 1 
βαρὺς 1 
βασίλεια 2 
βασίλειος 1 
βασιλέως 4 
βασιλεία 1 
βασιλείου 1 
βασιλείῳ 1 
βασιλεὺς 4 
βασιλεῦ 4 
βασιλῆς 2 
βαφῇ 1 
βεβᾶσι 1 
βεβᾶσιν 1 
βελέεσσιν 1 
βιοτᾶς 1 
βλέπει 1 
βλέπω 1 
βλέψαντα 1 
βοάν 1 
βοήν 1 
βορᾶς 1 
βουλεύματα 2 
βουλόμεσθα 1 
βοός 1 
βοὰν 1 
βοᾶτιν 1 
βοᾷ 3 
βρέτη 1 
βρίσας 1 
βραβεὺς 1 
βραχεῖ 1 
βροτοῖς 2 
βροτοῖσιν 2 
βροτὸν 1 
βροτῶν 3 
βρύχιον 1 
βυσσίνοις 1 
βωμοὶ 1 
βωμὸν 1 
βόα 5 
βόλον 1 
γ 10 
γάλα 1 
γάνος 2 
γάρ 6 
γέ 1 
γένει 2 
γένεσθε 1 
γένηται 1 
γέννας 1 
γέννᾳ 1 
γένοιτ 3 
γένος 3 
γένους 1 
γέροντες 1 
γέρων 1 
γέφυραν 1 
γίγνεται 1 
γαίας 3 
γαίᾳ 1 
γαπότους 1 
γαῖ 1 
γαῖαν 5 
γαῖν 1 
γδαβάτας 1 
γε 6 
γείτονα 1 
γειτονῶν 1 
γενέσθαι 1 
γενείου 1 
γενειάδα 1 
γενεᾶς 1 
γενεᾷ 1 
γεραιά 1 
γεραιοί 1 
γεραιοῖς 1 
γεραιὰ 2 
γηραιὸς 1 
γηραλέα 1 
γλώσσης 1 
γλῶσσα 1 
γναπτόμενοι 1 
γνώμης 2 
γοεδνά 2 
γοεδνὸς 1 
γονῇ 1 
γους 1 
γοᾶσθ 1 
γυίων 1 
γυμνός 1 
γυναικοπλη 1 
γυναῖκ 1 
γυναῖκας 1 
γόνυ 1 
γόοις 5 
γόον 1 
γόων 1 
γύναι 3 
γὰρ 54 
γὼ 2 
γᾶ 1 
γᾶν 2 
γᾶς 1 
γᾷ 3 
γῆ 1 
γῆν 2 
γῆς 8 
γῇ 1 
δ 121 
δάι 1 
δάκνει 1 
δάκρυσι 1 
δάσκιον 1 
δέ 8 
δέδοικα 1 
δέδορκεν 1 
δέκ 1 
δέκα 1 
δέμας 2 
δέος 1 
δέργμα 1 
δέσποινα 1 
δέσποτα 2 
δίαινε 2 
δίδυμα 2 
δίεμαι 2 
δίνᾳ 1 
δίοποι 1 
δίρρυμά 1 
δίφρου 1 
δίψῃ 2 
δαίμον 1 
δαίμονα 3 
δαίμονες 2 
δαίμοσιν 1 
δαίμων 8 
δαιμόνι 1 
δαιμόνων 2 
δακνά 1 
δακρύμασιν 1 
δαμασθεὶς 1 
δασμοφοροῦσιν 1 
δαῖμον 3 
δείλαιος 1 
δείματ 1 
δειμαίνειν 1 
δεινά 1 
δειναῖς 1 
δεινοὶ 2 
δεκὰς 1 
δεξιὸν 1 
δεσμώμασιν 1 
δεσποσύνοισιν 1 
δεσπότου 2 
δεύτερον 2 
δεῖπνόν 1 
δεῦρ 1 
δι 1 
διάπλοον 1 
διέπειν 1 
διήγαγες 1 
διαίνεσθε 1 
διαίνομαι 1 
διαίνου 1 
διαβοάσω 1 
διαβὰς 1 
διαγόεν 1 
διαμυδαλέοις 1 
διαπεπραγμένα 1 
διαπεπραγμένου 1 
διαπεπόρθηται 1 
διαπρέπον 1 
διασπαράσσει 1 
διδάσκεται 1 
διδόντες 1 
διδόντων 1 
διεκπερῶμεν 1 
δινούμενοι 1 
διπλάκεσσιν 1 
διπλοῦν 1 
διπλῆ 1 
διχόθεν 1 
διόλωλεν 1 
διώκων 1 
διώλλυθ 1 
διὰ 3 
διῆκε 1 
δμαθέντες 1 
δνοφερῷ 1 
δοκίμως 1 
δοκεῖν 1 
δοκοῦμεν 1 
δοκῶν 1 
δολόμητιν 1 
δον 1 
δορί 1 
δορικράνου 1 
δορὸς 1 
δουρικλύτοις 1 
δούλιον 1 
δοῦλοι 1 
δοῦλον 1 
δράκοντος 1 
δράμημα 1 
δράσαντες 1 
δράσι 1 
δρασμὸν 1 
δρασμῷ 1 
δρόμῳ 1 
δυνάτα 2 
δυοῖν 2 
δυρόμενοι 1 
δυσαιανῆ 1 
δυσβάυκτον 1 
δυσδαίμονά 1 
δυσθρόοις 1 
δυσκλεεστάτῳ 1 
δυσμαῖς 1 
δυσπόλεμον 1 
δυσπόνητε 1 
δυσπότμως 1 
δυστήνων 1 
δυσφρόνως 1 
δυσχίμους 1 
δωρήματα 1 
δόκιμος 1 
δόκουν 1 
δόλον 1 
δόλῳ 1 
δόμοις 3 
δόμος 1 
δόμους 4 
δόμων 4 
δόνακα 1 
δόξῃ 1 
δόρυ 2 
δόσιν 1 
δύα 2 
δύναμις 1 
δύο 1 
δύσβατος 2 
δύσθροα 1 
δύσθροον 1 
δύσλεκτα 1 
δύσορμος 1 
δύστηνος 2 
δύᾳ 2 
δώμασιν 1 
δὲ 67 
δὴ 15 
δὴν 1 
δὶς 3 
δᾴ 1 
δᾴοις 2 
δᾴων 1 
δῆμος 1 
δῆτα 2 
εἰ 6 
εἰδόμην 1 
εἰμι 1 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπὲ 1 
εἰρήνην 1 
εἰς 5 
εἰσακούομεν 1 
εἰσιδεῖν 2 
εἰσορῶ 1 
εἰσὶ 1 
εἰσὶν 1 
εἴ 4 
εἴθ 1 
εἴποι 1 
εἴργειν 1 
εἴσῃ 1 
εἵλετο 1 
εἶδες 1 
εἶμι 1 
εἶναι 1 
εἶπας 2 
εἶχε 2 
εἶχεν 1 
εἷλε 1 
εἷς 1 
εὐέξοδον 1 
εὐήρετμον 1 
εὐαίωνα 1 
εὐαγῆ 1 
εὐβουλίᾳ 1 
εὐγενὲς 1 
εὐδαίμων 1 
εὐδοκίμους 1 
εὐείμονε 1 
εὐειδὴς 1 
εὐθυντήριον 1 
εὐθύμου 1 
εὐθὺς 3 
εὐκλεῶς 1 
εὐκτεάνους 1 
εὐλόγοισι 1 
εὐμενεῖ 1 
εὐμενεῖς 1 
εὐνάτειρα 1 
εὐνα 1 
εὐνατήριον 1 
εὐνὰς 1 
εὐπάτωρ 1 
εὐπετῶς 1 
εὐπρεπὴς 1 
εὐροῇ 1 
εὐρυπόροι 1 
εὐσταλῆ 1 
εὐτάκτως 1 
εὐτλήμονι 1 
εὐτυχεῖ 1 
εὐτυχῶς 2 
εὐφεγγὴς 1 
εὐφρόνην 1 
εὐφρόνης 1 
εὐφρόνως 1 
εὐχάλκοις 1 
εὐχείρωτον 1 
εὐχόμεναι 1 
εὐψυχίαν 1 
εὐψύχῳ 1 
εὐώδης 1 
εὑρόντες 1 
εὔαρκτον 1 
εὔδηλα 1 
εὔθυνος 1 
εὔκοσμον 1 
εὔμαριν 1 
εὔνιδας 1 
εὔνους 1 
εὔξασθαι 1 
εὔποτον 1 
εὔφρονας 1 
εὔφρων 1 
εὖ 9 
εὖθ 1 
εὖτ 2 
ζαπληθῆ 1 
ζευκτηρίαν 1 
ζεύγνυσιν 1 
ζηλωτὸς 1 
ζηλῶ 1 
ζου 1 
ζυγὸν 4 
ζόφον 1 
ζῇ 1 
ηὐτύχει 1 
ηὐφήμησεν 1 
ηὑρῆσθαι 1 
ηὔθυνε 1 
ηὔθυνεν 1 
ηὔχετο 1 
ηὔχουν 1 
ηὗρε 1 
θ 13 
θάλασσα 1 
θάνον 1 
θέλουσα 1 
θέλω 2 
θέλων 1 
θέλῃ 1 
θέρος 1 
θήκας 1 
θήσομεν 1 
θαλάμους 1 
θαλάσσας 3 
θαλάσσης 1 
θαλασσίους 1 
θαλασσόπληκτον 1 
θαλλούσης 1 
θανάτου 1 
θανεῖν 1 
θανοῦσι 1 
θανόντα 1 
θανών 3 
θανὼν 1 
θαρσύνειν 1 
θαυμαστὸς 1 
θείνεται 1 
θείνοντας 1 
θείς 1 
θεοβλαβοῦνθ 1 
θεοκλυτῶν 1 
θεομήστωρ 2 
θεούς 1 
θεοὶ 2 
θεοὺς 2 
θεοῖς 2 
θεοῖσι 1 
θεοῦ 5 
θερμαίνων 1 
θεσφάτοισιν 1 
θεσφάτων 1 
θεόθεν 1 
θεόν 1 
θεός 1 
θεότρεπτα 1 
θεὸς 5 
θεᾶς 1 
θεῖον 2 
θεῶν 10 
θηρᾶσαι 1 
θησαυρὸν 1 
θησαυρὸς 1 
θνατὸς 1 
θνητοῖς 1 
θνητὸν 1 
θνητὸς 1 
θνητῶν 1 
θούριος 3 
θοῦρον 1 
θοῶς 1 
θράσει 3 
θρέψασα 1 
θραύει 1 
θραύμασίν 1 
θρηνεῖτ 1 
θρηνητῆρος 1 
θρόνοισί 1 
θυηπόλῳ 1 
θυμόμαντις 1 
θυμὸν 1 
θυμὸς 1 
θύννους 1 
θώμεθα 1 
θώμιγγος 1 
θὴς 1 
θῖνες 1 
θῦσαι 1 
κάλλει 1 
κάρα 1 
κάρθ 1 
κάρτα 1 
κάτοχα 1 
κάτω 1 
κάτωθεν 1 
κέδν 1 
κέκευθεν 1 
κέκληνται 1 
κέκλιται 1 
κέκοπται 1 
κέλαδος 2 
κέλευθον 3 
κένανδρον 1 
κέρας 1 
κίε 1 
κίρκον 1 
καί 2 
καθ 1 
καθίστασαν 1 
καθίστατο 1 
κακά 5 
κακομέλετον 1 
κακοφάτιδα 1 
κακοῖς 6 
κακοῖσι 1 
κακοῦ 2 
κακωθεὶς 1 
κακόμαντις 1 
κακόν 5 
κακὰ 4 
κακὰν 1 
κακὸν 5 
κακὸς 1 
κακῆς 1 
κακῶν 17 
κακῶς 3 
καλεῖς 1 
καλεῖσθέ 1 
καλεῖται 1 
καλλιρρόου 1 
καλύπτρας 1 
καλύψαι 1 
καλὸν 1 
καλῶς 1 
καρδίαν 1 
καρπὸς 1 
κασιγνήτα 1 
κατ 3 
κατέκρυψας 1 
κατέσχε 1 
κατέφθαρται 3 
κατέφθειρε 1 
κατέφθιτο 2 
κατέχουσιν 1 
καταστάς 1 
καταστρέφεις 1 
καταυχήσας 1 
κατειδὼς 1 
κατερεικόμεναι 1 
κατεῖ 1 
κατεῖχε 2 
κατθανόντα 1 
κατιδόντες 1 
κατοίκτισαι 1 
κατὰ 9 
κατῆρξαν 1 
καὶ 107 
κείνοις 1 
κεδνὴν 1 
κεδνᾶς 1 
κεδνῆς 1 
κεκράτηκεν 1 
κελαινῆς 1 
κελεύθους 1 
κελεύματος 1 
κενανδρίαν 1 
κεναῖσιν 1 
κενοὶ 1 
κενώσας 1 
κερσάμενος 1 
κεχρημένον 1 
κεἰ 1 
κεἴπερ 1 
κεὐγένειαν 1 
κεῖνα 1 
κεῖται 1 
κινεῖς 1 
κλάγξω 2 
κλήρῳ 1 
κλαυμάτων 1 
κλεινῶν 1 
κλόνους 1 
κλύδων 1 
κλύει 1 
κλύειν 3 
κλύοντες 1 
κλύουσαν 1 
κλύουσιν 1 
κλύω 1 
κλύων 3 
κλύῃς 1 
κλῆρον 1 
κλῇσαι 1 
κνέφας 2 
κοινὸν 2 
κοιρανεῖ 1 
κολαστὴς 1 
κολπίαν 1 
κονίσας 1 
κοὐ 3 
κοὐδέπω 1 
κοὐκ 1 
κοὐκέτ 1 
κοὔτε 1 
κοῦφον 1 
κράτη 1 
κρίνομεν 1 
κραιπνῷ 1 
κρατήσειν 1 
κρατεῖ 1 
κρατὸς 1 
κρατῆσαι 1 
κρεοκοποῦσι 1 
κρηναῖον 1 
κρηνὶς 1 
κριτὴς 1 
κροκόβαπτον 1 
κρυσταλλοπῆγα 1 
κρυφαίως 1 
κρυφαίῳ 1 
κρυφαῖον 1 
κταμέναν 1 
κτείνοιεν 1 
κτείνουσα 1 
κυάνεον 1 
κυανώπιδες 1 
κυκλοῦντο 1 
κυρήσας 1 
κυρήσει 1 
κυρεῖ 2 
κωκύμασιν 1 
κωκύματα 1 
κωπήρη 1 
κωπῶν 1 
κόλπον 1 
κόλπους 1 
κόρυμβ 1 
κόρυμβον 1 
κόσμον 2 
κόσμου 1 
κόσμῳ 1 
κύκλος 1 
κύκλῳ 2 
κύρισσον 1 
κύρσαντες 1 
κώπην 1 
κώπης 2 
κἀγὼ 2 
κἀθέων 1 
κἀμὲ 2 
κἀμὸν 1 
κἀνακωκύσας 1 
κἀντεῦθεν 1 
κἀπεστράτευσα 1 
κἀπιβόα 1 
κἀπιδεσπόζει 1 
κἀπικουρίας 1 
κἀποθραύει 1 
κἀπράυνεν 1 
κἄτυχον 1 
κἈργήστης 1 
κῦδος 1 
κῦμα 1 
λάβρῳ 1 
λάβῃ 1 
λάμπειν 1 
λέγεις 4 
λέγουσι 1 
λέγω 1 
λέγων 3 
λέκτρα 1 
λέκτρων 2 
λέλυται 2 
λέξαι 2 
λέξας 1 
λέξον 3 
λέξω 1 
λέπαδν 1 
λήματι 1 
λήξασα 1 
λήξῃ 1 
λίμνας 1 
λα 1 
λαβεῖν 1 
λαβοῦσ 1 
λαβοῦσα 2 
λακίδες 1 
λακίς 1 
λαμπρὸς 1 
λαχοῦσα 1 
λαός 1 
λαὸν 1 
λαὸς 3 
λείπει 1 
λείπεται 1 
λειφθέντες 1 
λειφθῆναι 1 
λεκτὸν 1 
λελειμμένων 1 
λεπτοδόμοις 1 
λευκήρη 1 
λευκόπωλος 1 
λευκὸν 2 
λεύσσων 2 
λεών 1 
λεώς 1 
λεὼς 1 
λιβάσιν 1 
λιγέα 1 
λιγύ 1 
λιμήν 1 
λιμῷ 2 
λινοδέσμῳ 1 
λινόπτεροι 1 
λιποῦσ 1 
λιπών 1 
λισσονόμου 1 
λιταῖσι 1 
λοιμοῦ 1 
λοιποὶ 1 
λοιπὸν 2 
λοιπὸς 1 
λυπρά 1 
λόγοις 2 
λόγον 2 
λόγος 2 
λόγου 1 
λόγους 1 
λόγχης 3 
λόγων 1 
λῆξαι 1 
λῷον 1 
μ 1 
μάλ 2 
μάλα 3 
μάλιστα 1 
μάσσονα 1 
μάσσων 1 
μάταν 2 
μάχην 3 
μάχης 2 
μάχῃ 1 
μέγ 1 
μέγα 2 
μέγαν 4 
μέγας 4 
μέγιστον 1 
μέλαινα 1 
μέλεα 1 
μέλειν 1 
μέλεος 2 
μέλη 1 
μέλι 1 
μέλλειν 1 
μέλλον 2 
μέλλοντ 1 
μέλλουσι 1 
μέλος 1 
μέμνησθ 1 
μέν 3 
μένοιεν 1 
μέντοι 1 
μέριμνα 1 
μέσον 2 
μέτα 2 
μέτοικος 1 
μέτωπον 1 
μή 3 
μήτ 4 
μήτε 2 
μήτηρ 2 
μίμνουσι 1 
μα 1 
μαθεῖν 1 
μαθὼν 1 
μακαρίτας 1 
μακιστῆρα 1 
μακροβίοτος 1 
μακροῦ 1 
μακρᾶς 1 
μαλερῷ 1 
ματρόπολις 1 
μαυροῦσθαι 1 
μαχαιροφόρον 1 
μαχαναῖς 1 
με 1 
μείνας 1 
μεγάλας 1 
μεγάλης 1 
μεγάλου 1 
μεγάλως 2 
μεγάλῳ 1 
μεγέθει 1 
μεγαλαύχων 1 
μεγαυχῆ 1 
μεθέστηκε 1 
μεθείς 1 
μεθιέναι 1 
μεθύστερον 1 
μειλικτήρια 1 
μελέων 1 
μελαίνης 2 
μελαγχίμου 1 
μελαγχίτων 1 
μελις 1 
μεμνημένος 1 
μεμνῆσθαί 1 
μενοῖεν 1 
μεσάκτους 1 
μεσοῦν 1 
μετ 1 
μετάτροπος 1 
μετέχουσαι 1 
μετερρύθμιζε 1 
μηδ 1 
μηδάμ 1 
μηδέ 1 
μηδέπω 1 
μηλοτρόφου 1 
μητρὸς 1 
μηχαναῖς 1 
μιᾶς 1 
μιᾷ 2 
μνημονεύει 1 
μοί 1 
μοίρας 1 
μοι 16 
μολεῖν 2 
μολπηδὸν 1 
μολόντες 1 
μονάδα 1 
μονόζυξ 1 
μου 3 
μοῖρα 1 
μυρία 2 
μυρίας 1 
μυριοταγὸν 1 
μυριόνταρχος 1 
μυριὰς 1 
μυχία 1 
μόγις 1 
μόλωμεν 1 
μόλῃ 1 
μόνης 1 
μόνος 1 
μόρον 3 
μόρῳ 2 
μύθοισι 1 
μὲν 39 
μὴ 7 
μὴν 5 
μὸν 1 
μῆτερ 3 
μῦθον 3 
νέα 2 
νέον 1 
νέος 1 
νέρθεν 1 
νέᾳ 2 
νέῳ 1 
ναΐοισιν 2 
ναί 2 
ναυάρχοις 1 
ναυαγίων 1 
ναυβάτης 1 
ναυβατᾶν 1 
ναυσίν 1 
ναυσὶ 1 
ναυσὶν 2 
ναυτικὸν 1 
ναυτικὸς 1 
ναύτης 1 
ναύφρακτον 1 
ναύφρακτος 1 
ναὶ 1 
ναὸς 2 
ναῦν 1 
ναῦς 3 
ναῶν 10 
νεκροῖσι 1 
νεκρῶν 3 
νεολαία 1 
νεοχμὸν 1 
νερτέροις 1 
νερτέρων 1 
νεόκοτα 1 
νεώς 1 
νεὼς 3 
νεῶν 7 
νημερτῆ 1 
νησιώτιδος 1 
νηὶ 1 
νικῶν 1 
νιν 2 
νομένας 1 
νομίζω 1 
νομίζων 1 
νομίσματα 1 
νος 1 
νοστίμου 1 
νουθετήμασιν 1 
νυκτέροις 1 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 5 
νυν 6 
νυχίαν 1 
νωμῶν 1 
νόριον 1 
νόσος 1 
νόστιμον 1 
νόστοι 1 
νόστου 1 
νόστῳ 1 
νώνυμοι 1 
νὺξ 2 
νᾶες 4 
νᾶσοί 1 
νᾶσος 1 
νῆες 1 
νῆσον 5 
νῆσός 1 
νῦν 13 
ξανθῆς 1 
ξυμμάχων 1 
ξυμφέρειν 1 
ξυνήλικες 1 
ξυνήψατο 1 
ξυναρπάζει 1 
ξυνεμβολῇ 1 
ξυνεὶς 1 
ξύμμαχος 1 
ξύνειμ 1 
ξύννομ 1 
ξὺν 3 
ο 1 
οπόροις 1 
οἰκτείρων 1 
οἰκτρῶς 1 
οἰμωγὴ 1 
οἰοιοῖ 2 
οἰοῖ 3 
οἰχομένων 3 
οἱ 3 
οἲ 3 
οἳ 2 
οἴ 2 
οἴκους 3 
οἴκων 1 
οἴχεται 3 
οἵ 1 
οἵα 1 
οἵαν 1 
οἵδ 1 
οἵδε 1 
οἵτε 1 
οἵᾳ 1 
οἶ 2 
οἶδα 2 
οἶδε 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷαι 1 
οἷον 4 
οἷος 2 
οἷς 1 
οὐ 18 
οὐδ 8 
οὐδέ 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδαμῇ 1 
οὐδαμῶς 3 
οὐδὲ 3 
οὐδὲν 4 
οὐκ 15 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 1 
οὐράνι 1 
οὐρανόν 1 
οὐριεῖν 1 
οὐχ 2 
οὑμὸς 1 
οὓς 4 
οὔ 3 
οὔκ 1 
οὔπω 1 
οὔτ 1 
οὔτε 2 
οὔτι 1 
οὔτινος 1 
οὔτις 2 
οὕ 1 
οὕτως 1 
οὖδας 1 
οὖν 3 
οὖρον 1 
οὖσ 1 
οὗ 2 
οὗπερ 1 
οὗτε 1 
πάγκλαυτον 1 
πάθη 2 
πάθος 2 
πάθους 1 
πάθω 1 
πάλαι 1 
πάλιν 2 
πάλου 1 
πάμμικτον 1 
πάνδυρτον 2 
πάννυχοι 1 
πάντ 5 
πάντα 13 
πάντας 1 
πάντες 2 
πάντων 3 
πάντως 1 
πάνυ 1 
πάρα 5 
πάρεστι 1 
πάρεστιν 2 
πάροιθε 1 
πάροιθεν 2 
πάροικοι 1 
πάσης 1 
πάσχουσι 1 
πάτερ 2 
πάτραν 1 
πάτρᾳ 1 
πέδαις 1 
πέδον 2 
πέλαγος 1 
πέλανον 2 
πέλανος 1 
πέλας 1 
πέλει 1 
πέλοι 1 
πέμπε 1 
πέμπει 2 
πέμπειν 1 
πέμπετε 1 
πέμπτος 1 
πέμψατ 1 
πέμψω 3 
πένθει 1 
πένθος 1 
πέπληγμαι 1 
πέπλοις 1 
πέπλοισι 1 
πέπλον 2 
πέπλους 2 
πέραινε 1 
πέρας 1 
πέρθε 1 
πέρι 4 
πέριξ 2 
πέρσαι 1 
πέσον 1 
πέσῃ 1 
πέτρας 1 
πέτροισιν 1 
πήγνυσιν 1 
πήδη 1 
πήδημα 1 
πήματ 2 
πήματα 1 
πίασμα 1 
πίμπλαται 1 
πίπτει 1 
πίστιν 1 
πίσυνοι 1 
παίδων 2 
παίοντ 1 
παίουσι 1 
παγκάκως 1 
παθεῖν 1 
παιδί 2 
παιδὶ 2 
παιδὸς 2 
παιώνιος 1 
παιᾶν 1 
παλαι 1 
παλαιὸν 2 
παλαιὸς 1 
παλαιᾶς 1 
παμμίκτων 1 
παμμιγῆ 1 
παμπήδην 1 
παμφαὲς 1 
παμφόρου 1 
παναίολ 1 
παντάλαν 1 
πανταρκὴς 1 
πανταχῇ 1 
παντὶ 1 
παντὸς 2 
πανωλέθροισιν 1 
πανώλης 1 
παπαῖ 3 
παρ 2 
παρέχοντες 1 
παρίσταται 1 
παραγγείλας 1 
παρασαίνει 1 
παραστάται 1 
παρασχών 2 
παρεκάλει 1 
παρεῖχε 1 
παρηγορεῖτε 1 
παρθένου 1 
παρουσίαν 1 
παρόντα 2 
παρόντων 1 
παρών 1 
παρῄνεσα 1 
παρῆν 4 
πατρίδ 1 
πατρωνύμιον 1 
πατρὶ 1 
πατρῴων 1 
πατρῴᾳ 1 
πατρῷον 1 
πατὴρ 1 
παῖδ 4 
παῖδας 1 
παῖδες 1 
παῖς 12 
παῦροι 1 
πεί 1 
πεδίον 2 
πεδιήρεις 1 
πεδοστιβὴς 1 
πεζοί 1 
πεζονόμον 1 
πεζούς 1 
πεζὸν 1 
πεζὸς 2 
πεζῷ 1 
πειθάρχῳ 1 
πειράσομαι 1 
πελά 1 
πελάται 1 
πελαγίαν 1 
πελαγίας 1 
πελειοθρέμμονα 1 
πεμπαστὰν 1 
πενθήσομεν 1 
πενθεῖ 1 
πενθητῆρος 1 
πενθοῦσι 1 
πεντάκις 1 
πεντήκοντα 1 
πεπέρακεν 1 
πεπεισμένος 2 
πεπλήγμεθ 2 
πεποιθέναι 1 
πεποιθὼς 1 
πεπραγμένα 1 
πεπραγμένοις 1 
πεπόταται 1 
περ 1 
περάσαντες 1 
περίκλυστοι 1 
περιβαλὼν 1 
περικλύστα 1 
περσέπτολις 1 
περσονομοῦνται 1 
περσονόμου 1 
περὶ 2 
περᾶν 1 
περᾷ 2 
πεσόν 2 
πεφεύγασιν 1 
πεῖραν 1 
πηγή 1 
πηγαῖς 1 
πηγὴ 1 
πηγῆς 2 
πημάτων 1 
πημονὰς 1 
πικρὰν 1 
πιμπράναι 1 
πινύσκετ 1 
πιστεῦσαι 1 
πιστούς 1 
πιστοῖσι 1 
πιστώματα 1 
πιστὰ 3 
πιστὸν 1 
πιστῶν 1 
πιτύλῳ 1 
πιφαύσκων 1 
πλάγκτ 1 
πλάκα 2 
πλέα 1 
πλέον 2 
πλέουσι 1 
πλήθει 1 
πλήθους 1 
πλήθουσα 1 
πλήθουσι 1 
πλαγά 1 
πλαγαῖσι 1 
πλατὺν 1 
πλεκτά 1 
πλεῖον 1 
πλεῖστοι 1 
πλεῖστον 2 
πληγῇ 2 
πλούτου 2 
πλοῦτον 1 
πλοῦτος 3 
πλοῦτός 1 
πλῆθος 8 
πλῆθός 1 
πνεύματι 1 
πνεῦμ 1 
πο 1 
ποίῳ 1 
ποδούχει 1 
ποδοῖν 1 
ποδὶ 2 
ποδὸς 1 
ποθέν 1 
ποθέουσαι 1 
ποθοῦμεν 1 
ποθοῦσαν 1 
ποικίλων 1 
ποιμάνωρ 1 
ποιμα 1 
πολέμοισι 1 
πολέμου 1 
πολέμους 1 
πολέμων 1 
πολίσματα 1 
πολεμίους 1 
πολεμοφθόροισιν 1 
πολεῖ 1 
πολιήταις 1 
πολιαι 1 
πολλάκις 1 
πολλαὶ 1 
πολλοί 1 
πολλοὶ 1 
πολλοῖς 2 
πολλὰ 9 
πολλὰς 1 
πολλὴν 2 
πολλῆς 1 
πολλῶν 4 
πολλῷ 3 
πολυάνδρου 1 
πολυάνδρους 1 
πολυάνδρων 1 
πολυβαφῆ 1 
πολυθρέμμων 1 
πολυναύτας 1 
πολυπενθῆ 1 
πολυχρύσου 1 
πολυχρύσων 1 
πολύ 1 
πολύγομφον 1 
πολύδακρυν 1 
πολύκλαυτε 1 
πολύν 1 
πολύπονον 1 
πολύχειρ 1 
πολύχρυσοι 1 
πολύχρυσος 1 
πολὺς 3 
πομπαῖς 1 
πομποὺς 1 
πονεῖ 1 
πονοῦντες 1 
ποντίαις 1 
ποντίαισιν 2 
ποντίας 1 
ποποῖ 2 
πορθ 1 
πορθμόν 1 
πορθμὸν 1 
πορφυρέᾳ 1 
ποτ 1 
ποταμοῖο 1 
ποτὸν 1 
ποτῷ 1 
που 1 
πού 1 
ποῖ 2 
ποῦ 6 
πράγμαθ 1 
πράξας 2 
πράξασιν 1 
πράξειν 1 
πράσσει 1 
πράσσοιμεν 1 
πράσσοντας 1 
πράυνον 1 
πρέπει 2 
πρέσβεις 1 
πρέσβος 1 
πρεσβείαν 1 
πρευμενεῖς 1 
πρευμενὴς 1 
πρευμενῶς 2 
προγόνων 1 
προδώσομεν 1 
προκείμενον 1 
προλιπόντες 1 
προπέμπετ 1 
προπέμψω 1 
προπίτνοντες 1 
προπομπῶν 1 
προσέβαλον 1 
προσέστην 1 
προσήκει 1 
προσήμεναι 1 
προσαυδᾶν 1 
προσθῆται 1 
προσιδέσθαι 2 
προσκυνῶν 1 
προσπίτνοντές 1 
προσπίτνω 1 
προστροπαῖς 1 
προσφθόγγοις 1 
προφωνεῖ 1 
πρωτόμοιροι 1 
πρόκακα 2 
πρόπαντι 1 
πρόπασα 1 
πρόρριζα 1 
πρόσθε 2 
πρόσθεν 1 
πρόσφθογγόν 1 
πρόσχωρος 1 
πρόσω 1 
πρώτοις 1 
πρὶν 3 
πρὸς 13 
πρᾶγος 1 
πρᾶξις 1 
πρῶν 1 
πρῶνα 1 
πρῶτα 2 
πρῶτον 4 
πρῶτος 3 
πτήξας 1 
πτεροῖς 1 
πυργοδαΐκτους 1 
πυρρὰν 1 
πω 1 
πόθῳ 3 
πόλει 4 
πόλεις 3 
πόλεως 1 
πόλεών 1 
πόλιν 3 
πόλις 3 
πόλισμ 1 
πόλλ 1 
πόνον 2 
πόνος 1 
πόντιον 1 
πόντου 1 
πόνῳ 1 
πόποι 2 
πόρον 7 
πόρους 1 
πόρων 1 
πόσιν 1 
πόσον 1 
πότερα 1 
πότερον 2 
πότμῳ 1 
πύθη 1 
πύργινα 1 
πύργον 1 
πὶ 1 
πὸς 1 
πᾶν 6 
πᾶς 10 
πᾶσ 1 
πᾶσα 4 
πᾶσαι 1 
πᾶσαν 5 
πᾶσι 2 
πᾶσιν 4 
πῆμ 2 
πῆμα 1 
πῖπτον 1 
πῶς 9 
σ 1 
σάκτορι 1 
σάλπιγξ 1 
σάφ 1 
σέβειν 1 
σέβομαι 2 
σέβων 1 
σέθεν 2 
σέλμασιν 1 
σαγαί 1 
σαφές 2 
σαφηνὴς 1 
σαφῶς 2 
σε 4 
σεμνὸν 1 
σεσωσμένον 1 
σεσωσμένος 1 
σεσῶσθαι 1 
σημανοῦσιν 1 
σημῆναι 1 
σθένος 3 
σθαι 1 
σιγῶ 1 
σκάφη 1 
σκαλμὸν 1 
σκεδασθῆναι 1 
σκετο 1 
σκηναῖς 1 
σκηπτουχίᾳ 1 
σκηπτὸς 1 
σκληρᾶς 1 
σκότῳ 1 
σκύλλονται 1 
σκῆπτρον 1 
σμασι 1 
σμῆνος 1 
σοί 1 
σογόνου 1 
σοι 10 
σοὶ 1 
σοῖς 1 
σοῦ 1 
σοῦνται 1 
σπεύδῃ 1 
στάγμα 1 
στάσιν 1 
στάσις 2 
στάχυν 1 
στέγος 1 
στέναζ 1 
στένε 1 
στένει 3 
στένειν 2 
στένεις 1 
στένεται 1 
στένω 1 
στέρεσθαι 1 
στέρν 1 
στα 1 
σταδαῖα 1 
στείλας 1 
στεναγμῶν 1 
στενῷ 1 
στερη 1 
στεῦται 1 
στημορραγοῦσι 1 
στοίχοις 1 
στοιχηγοροίην 1 
στολᾶς 1 
στολῇ 1 
στονόεσσα 1 
στράτευμ 1 
στράτευμα 2 
στρατευμάτοιν 1 
στρατεύματι 2 
στρατεύματος 2 
στρατεύοισθ 1 
στρατιὰν 1 
στρατιὰς 1 
στρατιᾶς 3 
στρατοῦ 11 
στρατόν 6 
στρατός 2 
στρατὸν 3 
στρατὸς 10 
στρατῷ 5 
στυγερᾶς 1 
στυγναί 1 
στυγνὰ 1 
στυγνὰς 1 
στυγνὲ 1 
στυφελοῖς 1 
στυφελοῦ 1 
στόλον 3 
στόλος 1 
στόμα 1 
στόμωμα 1 
στύφλους 1 
στῖφος 2 
συθείς 1 
συλᾶν 1 
συμβαίνει 1 
συμβολῆς 1 
συμβούλους 1 
συμμαχεῖ 1 
συμφορά 1 
συμφορὰ 3 
συμφορὰν 2 
συμφορᾶς 1 
συμφορᾷ 1 
συνάπτεται 1 
συνάπτουσ 1 
συνάψαι 1 
σφε 1 
σφετέραις 1 
σφιν 2 
σφυρηλάτοις 1 
σχήσειν 1 
σχεδίᾳ 1 
σωθεὶς 1 
σωτηρία 1 
σωτηρίας 2 
σωφρονεῖν 1 
σύ 2 
σύδην 1 
σύμβουλοι 1 
σύντομον 1 
σύρδην 1 
σύρονται 1 
σώματι 3 
σὰ 1 
σὸν 2 
σὺ 4 
σὺν 4 
σᾶν 1 
σᾷ 1 
σῴζουσι 1 
σῷ 1 
τ 49 
τάδ 9 
τάδε 7 
τάλαινα 2 
τάλαιναν 1 
τάλαντα 1 
τάλας 2 
τάξαι 1 
τάξιν 2 
τάξις 1 
τάρβει 1 
τάς 1 
τάσδ 1 
τάσδε 1 
τάφου 2 
τάχ 1 
τάχει 1 
τάχιστα 1 
τάχυνε 1 
τέ 2 
τέγγομαί 1 
τέγγουσ 1 
τέθνηκε 1 
τέκνα 1 
τέκνοις 2 
τέκνῳ 1 
τέλη 2 
τέλος 2 
τέμενος 1 
τέρψιν 1 
τέταρτος 1 
τήνδ 6 
τήνδε 3 
τί 9 
τίθησι 1 
τίλλονθ 1 
τίν 1 
τίνα 2 
τίνες 1 
τίνι 2 
τίπορον 1 
τίπτε 1 
τίς 7 
ταγεῖν 1 
ταγοὶ 2 
ταγός 1 
ταγῶν 1 
ταθῇ 1 
ται 1 
ταρβῶ 1 
ταρφύς 1 
ταχεῖά 1 
ταχθεὶς 1 
ταύτῃ 1 
ταὐτοῦ 1 
ταῖσδε 1 
ταῦτ 3 
ταῦτά 3 
ταῦτα 4 
τε 58 
τείνοντα 1 
τεθνᾶσιν 1 
τεκοῦσι 1 
τελευτήν 1 
τελευτὴν 1 
τελευτᾶν 1 
τελεῖν 2 
τεταγμένος 1 
τευχηστήρων 1 
τεύχειν 1 
τεῖνε 1 
τι 8 
τιάρας 1 
τιθείς 1 
τιμωρίαν 1 
τιμὰς 1 
τιμὴν 1 
τιμῆς 1 
τιμῇ 1 
τιν 2 
τινά 1 
τινες 1 
τινος 1 
τις 17 
τλάμονες 1 
τλήμων 1 
τοί 1 
τοία 1 
τοίπερ 1 
τοι 9 
τοιάδ 2 
τοιάνδε 1 
τοιαῦθ 1 
τοιγάρ 1 
τοιγὰρ 2 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδ 2 
τοκέες 2 
τον 1 
τοξικῆς 1 
τοξοδάμαντές 1 
τοξοδάμαντες 1 
τοξοδάμας 1 
τοξουλκὸς 1 
τοξουλκῷ 1 
τοξόδαμνον 1 
τορῶς 1 
τοσαῦτ 1 
τοσουτάριθμον 1 
τοσοῦ 1 
τοσόνδε 3 
τοσόσδε 1 
τοτοῖ 2 
τούσδ 1 
τούσδε 1 
τούτοισιν 1 
τούτω 1 
τούτων 1 
τοὶ 5 
τοὺς 2 
τοῖς 4 
τοῖσδε 2 
τοῦ 4 
τοῦδ 1 
τοῦδέ 1 
τοῦδε 2 
τοῦπερ 1 
τοῦτ 4 
τοῦτό 1 
τράποιντο 1 
τρίρρυμα 1 
τρίσκαλμοι 1 
τρίτος 3 
τρίχα 1 
τραπέντα 1 
τριακάδας 1 
τριπλᾶ 1 
τρισκάλμοισιν 1 
τρισμυρίας 1 
τρισὶν 1 
τριτοσπόρῳ 1 
τρομέονται 1 
τροποῦτο 1 
τροχηλάτοισιν 1 
τρόπῳ 2 
τυτθὰ 1 
τω 1 
τόδ 12 
τόδε 4 
τόθεν 1 
τόν 1 
τόνδε 2 
τόξα 1 
τόξαρχος 1 
τόξου 1 
τόποις 1 
τόπον 1 
τόπος 1 
τόπων 1 
τόσα 1 
τόσος 1 
τότ 2 
τότε 1 
τύχη 1 
τύχην 1 
τύχοι 1 
τύχᾳ 1 
τύχῃ 1 
τἀνταῖα 1 
τἀπιτίμια 1 
τἄμπαλιν 1 
τὰ 15 
τὰν 3 
τὰς 5 
τὴν 3 
τὸ 22 
τὸν 12 
τᾶς 3 
τᾷ 1 
τᾷδ 1 
τᾷδε 1 
τῆλε 1 
τῆρ 1 
τῆς 5 
τῆσδ 1 
τῆσδε 3 
τῇ 1 
τῇδ 2 
τῇδε 1 
τῶν 11 
τῶνδ 3 
τῶνδε 7 
τῷ 1 
φάλαρον 1 
φάνηθι 1 
φάος 5 
φάσθαι 1 
φάτιν 1 
φάτις 1 
φέγγος 1 
φέρε 1 
φέρει 1 
φέρειν 1 
φέρομεν 1 
φέρουσ 1 
φίλα 1 
φίλη 1 
φίλοι 6 
φίλοις 4 
φίλοισι 1 
φίλοισιν 2 
φίλον 1 
φίλος 3 
φίλους 1 
φίλτατ 1 
φίλων 3 
φαίνεται 1 
φαινόμεθ 1 
φανεὶς 1 
φανεῖμεν 1 
φασιν 1 
φασὶν 1 
φαύλως 1 
φεράσπιδες 1 
φερεσσάκης 1 
φευξοίαθ 1 
φεύγοντ 1 
φεῦ 5 
φθάσαντος 1 
φθαρέντες 1 
φθαρέντος 1 
φθεῖραι 1 
φθιμένων 1 
φθινασμάτων 1 
φθιτοῖς 2 
φθόνον 1 
φιλάνορι 1 
φιλεῖ 1 
φιλτάτην 1 
φιλόφρων 1 
φιλόχορος 1 
φλέγων 2 
φλαῦρον 1 
φλογί 1 
φοβεροὶ 1 
φοβερὰν 1 
φοβεῖν 1 
φονίου 1 
φράξαντες 1 
φράσαι 1 
φράσαιμ 1 
φράσον 3 
φρένας 1 
φρένες 1 
φραστός 1 
φρενός 1 
φρενὶ 1 
φρενῶν 3 
φρεσίν 2 
φρονεῖ 1 
φρονεῖν 2 
φρονημάτων 2 
φροντίδα 1 
φροντίς 1 
φροντίσαι 1 
φρὴν 1 
φυγήν 1 
φυγαίχμας 1 
φυγῇ 3 
φυλάσσειν 1 
φυλακαῖς 1 
φωτὸς 2 
φωτῶν 1 
φόβος 2 
φόβου 1 
φόβῳ 2 
φόνου 1 
φύλακες 1 
φύλλοισι 1 
φύρδην 1 
φύσιν 1 
φώς 1 
φὴς 3 
φῶς 2 
φῶτες 1 
χάριν 1 
χάρματα 1 
χέασθαι 1 
χέρες 1 
χέρσον 1 
χέρσου 1 
χέρσῳ 1 
χαίρετ 1 
χαλινῶν 1 
χαλκήρη 1 
χαλκοστόμοις 1 
χαράσσεται 1 
χαρίσασθαι 1 
χαῖρε 1 
χειμῶν 1 
χεροῖν 3 
χερσὶ 1 
χερὶ 1 
χερῶν 2 
χηλαῖς 1 
χθονί 1 
χθονίων 1 
χθονός 4 
χθονὶ 1 
χθονὸς 1 
χθόνα 4 
χθόνιοι 1 
χθών 1 
χθὼν 1 
χιλίαρχος 1 
χιλιὰς 1 
χλιδανῆς 1 
χλιδῆς 1 
χοαῖσι 1 
χοιράδες 1 
χοἰ 1 
χοὰς 4 
χρέος 1 
χρεία 1 
χρεὼν 1 
χρημάτων 1 
χρησμῶν 1 
χρηστά 1 
χρυ 1 
χρυσεοστόλμους 1 
χρόνον 1 
χρόνου 2 
χρόνῳ 1 
χρὴ 4 
χρῶτα 1 
χωρὶς 1 
χώραν 3 
χώρας 3 
χἠ 1 
χὠ 2 
χὤστις 1 
ψάλλ 1 
ψυχήν 1 
ψυχαγωγοῖς 1 
ψυχὴν 1 
ψυχῆς 1 
ψυχῇ 1 
όν 1 
όφυτός 1 
ἀέλπτως 1 
ἀίει 1 
ἀβλαβὴς 1 
ἀγάθ 1 
ἀγαθός 2 
ἀγαθᾶς 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγανόρειος 1 
ἀγαυοῖς 1 
ἀγαῖσι 1 
ἀγγέλλειν 1 
ἀγρέται 1 
ἀγρίας 1 
ἀγχιάλους 1 
ἀγχιγείτων 1 
ἀγών 1 
ἀδείμαντος 1 
ἀεί 1 
ἀείμνηστον 1 
ἀείρων 1 
ἀκάκας 1 
ἀκάματον 1 
ἀκήρατόν 1 
ἀκμή 1 
ἀκμαῖοι 1 
ἀκμῇ 1 
ἀκοντισταὶ 1 
ἀκορεστοτάτοις 1 
ἀκούειν 2 
ἀκούσας 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκτάν 1 
ἀκταὶ 2 
ἀκταῖς 1 
ἀκτὰς 2 
ἀκτᾶς 1 
ἀκτῆς 1 
ἀκτῖνας 1 
ἀκτῖσιν 1 
ἀκόρεστον 1 
ἀκόσμως 1 
ἀκόσμῳ 2 
ἀλάστωρ 1 
ἀλγῶ 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλκίφρων 1 
ἀλκᾶς 2 
ἀλλ 18 
ἀλλά 1 
ἀλλήλαισι 1 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλὰ 6 
ἀλύξει 1 
ἀμβόασον 1 
ἀμείβων 1 
ἀμείνους 1 
ἀμείψας 1 
ἀμεμφής 1 
ἀμηχανεῖν 1 
ἀμιάντου 1 
ἀμμεμείξεται 1 
ἀμπέλου 1 
ἀμπέχει 1 
ἀμφ 2 
ἀμφίζευκτον 1 
ἀμφιβαλεῖν 1 
ἀμφιβαλὼν 1 
ἀμφιλόγως 1 
ἀμφοτέρας 1 
ἀμφότερα 2 
ἀμφὶ 11 
ἀμύσσει 1 
ἀμύσσεται 1 
ἀμώμω 1 
ἀν 2 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάγκας 1 
ἀνάγκη 2 
ἀνάκτορα 1 
ἀνάνδρους 1 
ἀνάνδρων 1 
ἀνάριθμοι 1 
ἀνέξεται 1 
ἀνέρας 1 
ἀνέστην 1 
ἀνήρ 3 
ἀνακαλεῖσθε 1 
ἀνανδρίας 1 
ἀναπομ 1 
ἀναπτύξαι 1 
ἀναπτύξας 1 
ἀναστάσεις 1 
ἀναστρέψας 1 
ἀναύδων 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδροπλήθεια 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 10 
ἀνείης 1 
ἀνθίσταται 1 
ἀνθεμουργοῦ 1 
ἀνθρώπεια 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀντία 2 
ἀντίδουπά 3 
ἀντίδουπον 1 
ἀντίποινα 1 
ἀντεῖχεν 1 
ἀντηλάλαξε 1 
ἀντισηκῶσαι 1 
ἀντρέψῃ 1 
ἀνὰ 1 
ἀνὴρ 5 
ἀνᾴσσων 1 
ἀνῴμωξεν 1 
ἀξιῶσαι 1 
ἀπ 2 
ἀπάταν 1 
ἀπέλειπον 1 
ἀπέρρηξεν 1 
ἀπέσβηκ 1 
ἀπέσκηψεν 1 
ἀπήρκεσαν 1 
ἀπαγγέλλω 1 
ἀπαθεῖς 1 
ἀπε 1 
ἀπηύρα 1 
ἀποπεμψαμένα 1 
ἀποσφαλεῖσιν 1 
ἀποτροπὴν 1 
ἀποτρόποισι 1 
ἀπρόσοιστος 1 
ἀπόνους 1 
ἀπόρθητος 1 
ἀπύων 1 
ἀπώλεσαν 1 
ἀπώλεσεν 3 
ἀπώλετο 1 
ἀπώλλυ 1 
ἀπώλλυτο 1 
ἀπὸ 1 
ἀρίδακρυν 1 
ἀργύρου 1 
ἀριθμὸς 1 
ἀριστεὺς 1 
ἀροῦμεν 1 
ἀρτιζυγίαν 1 
ἀρχαίοισι 1 
ἀρχαίῳ 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχαῖος 1 
ἀρχελείων 1 
ἀρχὴ 1 
ἀρωγὴ 1 
ἀρωγῆς 1 
ἀρωγῶν 1 
ἀσαφηνῆ 1 
ἀσπαίρουσι 1 
ἀστῶν 1 
ἀσφαλές 1 
ἀταλαῖς 1 
ἀτεκμαρτοτάτης 1 
ἀτιμίαν 1 
ἀτὰρ 1 
ἀφ 3 
ἀφήλατο 1 
ἀφείλετο 1 
ἀφεῖσαι 1 
ἀφικνεῖται 1 
ἀφικόμεσθ 1 
ἀφνεῶν 1 
ἀφρασμόνως 1 
ἀχλὺς 1 
ἀχρημάτοισι 1 
ἀϋτῇ 1 
ἀύτει 1 
ἁβροβάται 1 
ἁβροδιαίτων 1 
ἁβροπενθεῖς 1 
ἁβροχίτωνας 1 
ἁβρόγοοι 1 
ἁγεμόνες 1 
ἁγνοί 1 
ἁγνοῦ 1 
ἁγνῆς 1 
ἁλίδονα 1 
ἁλίτυπά 1 
ἁλιρρόθους 1 
ἁλός 1 
ἁμάρτια 1 
ἁνήρ 1 
ἁπάντων 1 
ἁπάσης 2 
ἁρπαγή 1 
ἂμ 1 
ἂν 15 
ἃ 1 
ἄγαγεν 1 
ἄγαγον 1 
ἄγαν 6 
ἄγγελος 1 
ἄγε 1 
ἄγχι 1 
ἄελπτον 3 
ἄιον 1 
ἄιστοι 1 
ἄκακε 2 
ἄκμονες 1 
ἄκοιτιν 1 
ἄκος 1 
ἄκρον 1 
ἄκτωρ 1 
ἄλαστα 1 
ἄλγη 1 
ἄλγος 1 
ἄλγους 2 
ἄλλας 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 2 
ἄλλοι 1 
ἄλλος 4 
ἄλλοσε 1 
ἄλλους 2 
ἄλλων 2 
ἄλλως 1 
ἄλοχοί 1 
ἄλσος 1 
ἄμαχον 1 
ἄμαχος 1 
ἄμεμπτος 1 
ἄν 1 
ἄναες 2 
ἄνακτ 1 
ἄνακτες 1 
ἄνακτι 1 
ἄνακτος 2 
ἄνανδρον 1 
ἄναξ 5 
ἄνασσα 2 
ἄνατον 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 2 
ἄνδρας 2 
ἄνευ 3 
ἄνθη 1 
ἄνθος 3 
ἄνι 3 
ἄνια 3 
ἄνω 1 
ἄπαιδες 1 
ἄπαρχος 1 
ἄπειμι 1 
ἄπο 3 
ἄποινα 1 
ἄποτμον 1 
ἄπριγδ 2 
ἄπριγδα 2 
ἄρ 3 
ἄρα 2 
ἄρασσε 1 
ἄρδει 2 
ἄρειόν 1 
ἄριστα 1 
ἄριστοι 1 
ἄρκυας 1 
ἄρξας 1 
ἄρουραν 1 
ἄρχων 2 
ἄσθματος 1 
ἄσμενον 1 
ἄστυ 6 
ἄταις 1 
ἄταισι 1 
ἄτης 1 
ἄφαρ 1 
ἄφθογγος 1 
ἄφωνα 1 
ἄχη 4 
ἄχος 1 
ἄωρον 1 
ἅδε 1 
ἅζονται 1 
ἅλα 1 
ἅλιον 2 
ἅλμην 1 
ἅμα 1 
ἅπαντες 1 
ἅπερ 1 
ἅρμα 1 
ἅρμασιν 2 
ἆγον 1 
ἆρ 1 
ἆρα 1 
ἆρχε 1 
Ἀ 1 
Ἀγβάτανα 1 
Ἀγβατάνων 2 
Ἀγχάρην 1 
Ἀδεύης 1 
Ἀθάνας 1 
Ἀθήνας 2 
Ἀθαμαντίδος 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀθηνῶν 4 
Ἀθᾶναι 1 
Ἀιδωνεύς 1 
Ἀιδωνεὺς 1 
Ἀμίστρης 1 
Ἀμφιστρεύς 1 
Ἀνδρος 1 
Ἀξίου 1 
Ἀριόμαρδος 2 
Ἀριόμαρδός 1 
Ἀρκτεύς 2 
Ἀρσάκην 1 
Ἀρσάμης 2 
Ἀρτάβης 1 
Ἀρταφρένης 3 
Ἀρτεμβάρης 3 
Ἀσία 1 
Ἀσίαν 1 
Ἀσίας 2 
Ἀσίδος 2 
Ἀσιάδος 1 
Ἀσιατογενὴς 1 
Ἀσιὰς 1 
Ἀσιῆτις 1 
Ἀστάσπης 1 
Ἀσωπὸς 1 
Ἀχαιίδος 1 
Ἀχελωίδες 1 
Ἄλπιστον 1 
Ἄμιστρις 1 
Ἄραβος 1 
Ἄρη 1 
Ἄρης 1 
Ἄτα 2 
Ἅιδου 1 
Ἅλυος 1 
ἐάν 1 
ἐή 1 
ἐβούλευσεν 1 
ἐγγαίαν 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγενόμαν 1 
ἐγκατέσκηψεν 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 6 
ἐδέξαντ 1 
ἐδήλωσας 1 
ἐδεξάμην 1 
ἐδοξάτην 1 
ἐκ 15 
ἐκάλυψεν 1 
ἐκάρπωσεν 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖν 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκικλή 1 
ἐκκενουμένα 1 
ἐκλέλοιπεν 1 
ἐκλείπω 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκολούσθη 1 
ἐκπεπληγμένη 1 
ἐκπεύθου 1 
ἐκπιδύεται 1 
ἐκπλήσαιμί 1 
ἐκπρεπεστάτα 1 
ἐκπρεπεῖς 1 
ἐκράτει 1 
ἐκράτησεν 1 
ἐκράτυνε 1 
ἐκρίνατε 1 
ἐκσωσοίατο 1 
ἐκσῳζοίατο 1 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτήσω 1 
ἐκτελευτήσειν 1 
ἐκτελοῖτο 1 
ἐκτελῆ 1 
ἐκφανεῖς 1 
ἐκφοβεῖ 1 
ἐκφυγεῖν 1 
ἐκφυγόντες 1 
ἐκχέῃ 1 
ἐκύρωσας 1 
ἐκύρωσεν 1 
ἐλάσσονα 1 
ἐλαίας 1 
ἐλαι 1 
ἐλατὴρ 1 
ἐλαύνει 1 
ἐλευθεροῦτε 2 
ἐλεύθερα 1 
ἐληλαμέναι 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθοῦσ 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλπίσιν 1 
ἐλύθη 1 
ἐμή 1 
ἐμαυτῆς 1 
ἐμβατεύει 1 
ἐμβολαῖς 3 
ἐμβολῆς 1 
ἐμβριθὲς 1 
ἐμβόλοις 1 
ἐμοί 1 
ἐμοὶ 4 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῖσι 1 
ἐμοῦ 1 
ἐμφανὴς 1 
ἐμόν 1 
ἐμός 1 
ἐμώρανεν 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὴν 3 
ἐμὸν 1 
ἐμὸς 9 
ἐμᾶς 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 3 
ἐν 22 
ἐνέβη 1 
ἐνέρων 1 
ἐνήλου 1 
ἐναλίων 1 
ἐναργὲς 1 
ἐνδυναστεύσας 1 
ἐνεζόμενοι 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐνυπνίων 2 
ἐξ 5 
ἐξέθρῳσκον 1 
ἐξέπραξεν 1 
ἐξέφθινται 2 
ἐξαλύξαι 1 
ἐξαμείψας 1 
ἐξαμᾷ 1 
ἐξανέστραπται 1 
ἐξανθοῦσ 1 
ἐξαπέφθειραν 1 
ἐξαρκὴς 1 
ἐξειργασμένοις 1 
ἐξειργασμένον 1 
ἐξεκείνωσεν 1 
ἐξορμῶσιν 1 
ἐπ 11 
ἐπάγει 1 
ἐπέκειρεν 1 
ἐπέλθῃ 1 
ἐπέρρηξ 1 
ἐπέσκηψε 1 
ἐπέσπασεν 1 
ἐπέσπε 1 
ἐπέφλεγεν 1 
ἐπήλυδας 1 
ἐπίπαν 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπαμμένει 1 
ἐπανερόμαν 1 
ἐπανθορόντες 1 
ἐπαύλων 1 
ἐπαύσατο 1 
ἐπεί 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπεκύρσαμεν 1 
ἐπεξεχώρει 1 
ἐπευφημεῖτε 1 
ἐπεὶ 6 
ἐπηύθυνε 1 
ἐπικούρων 1 
ἐπιστάτης 1 
ἐπιστενάζετε 1 
ἐπιστολάς 1 
ἐπλήθυον 1 
ἐπορθίαζέ 1 
ἐπορσύνθη 1 
ἐπορσύνοντο 1 
ἐπυργοῦτο 1 
ἐπόχους 2 
ἐπὶ 5 
ἐπῄει 1 
ἐπῆν 1 
ἐρέται 1 
ἐρασθεὶς 1 
ἐρειπίων 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρράχιζον 1 
ἐρωτῆσαι 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 16 
ἐσέρχεται 1 
ἐσθημάτων 2 
ἐσθλά 1 
ἐσθλὸν 1 
ἐσθλὸς 3 
ἐσιδόντ 1 
ἐσορᾶν 1 
ἐσπανίσμεθ 1 
ἐστάθην 1 
ἐστί 2 
ἐστι 3 
ἐστιν 1 
ἐστρατηλάτει 1 
ἐστὶ 1 
ἐστὶν 2 
ἐσφάδαζε 1 
ἐσχάραν 1 
ἐτήτυμον 1 
ἐφ 4 
ἐφάνθη 1 
ἐφέπων 1 
ἐφέταις 1 
ἐφίεσαι 1 
ἐφθαρμένων 1 
ἐφορεύειν 1 
ἐφορμαίνοντα 1 
ἐφορμηθέντες 1 
ἐφύμνουν 1 
ἐχθίων 1 
ἐχθροὶ 1 
ἐχθροῖς 2 
ἐχυροῖς 1 
ἐχυροῖσι 1 
ἐχόντων 1 
ἐχώρει 2 
ἐὴ 1 
ἑδράνων 1 
ἑκά 1 
ἑκατὸν 1 
ἑλειοβάται 1 
ἑνὶ 1 
ἑνὸς 1 
ἑπομένους 1 
ἑπτά 1 
ἑστίας 1 
ἑστιοῦχον 1 
ἑστῶτες 1 
ἑτάρων 1 
ἑτεραλκὴς 1 
ἔβαν 1 
ἔγχη 1 
ἔδωκε 1 
ἔζευξεν 1 
ἔθεθ 1 
ἔθεινον 1 
ἔθειραν 1 
ἔθηκε 1 
ἔθνος 2 
ἔθραυον 1 
ἔκ 1 
ἔκκριτον 1 
ἔκκριτος 1 
ἔκπληξις 1 
ἔκπλουν 1 
ἔκπλους 1 
ἔκτεινεν 1 
ἔκτισαν 1 
ἔκτοθεν 1 
ἔκυρσα 1 
ἔλειπες 1 
ἔλεξας 1 
ἔλεξε 2 
ἔλευσσες 1 
ἔλθ 1 
ἔλιπες 2 
ἔμαθον 1 
ἔμοιγε 1 
ἔμπειρος 1 
ἔν 1 
ἔναιον 1 
ἔνδον 1 
ἔνερθε 1 
ἔνερθεν 2 
ἔνθα 2 
ἔνι 1 
ἔντη 1 
ἔντοσθεν 1 
ἔοικε 1 
ἔπαιον 1 
ἔπαισαν 1 
ἔπαισεν 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπεστι 1 
ἔπεστιν 1 
ἔπι 1 
ἔπος 3 
ἔργον 3 
ἔρεικε 1 
ἔρεσσ 1 
ἔρεσσε 1 
ἔρημόν 1 
ἔρξαντες 1 
ἔρξας 1 
ἔρξω 1 
ἔρρει 1 
ἔρροντας 1 
ἔρρωγεν 1 
ἔς 2 
ἔσκεν 1 
ἔστ 3 
ἔσται 1 
ἔστειλα 1 
ἔστι 3 
ἔστιν 1 
ἔσχομεν 1 
ἔσωθεν 1 
ἔτ 3 
ἔταφον 2 
ἔτεγγ 1 
ἔτι 4 
ἔφθισαν 1 
ἔφοροι 1 
ἔφυ 1 
ἔφυς 1 
ἔχει 3 
ἔχειν 1 
ἔχθος 1 
ἔχοντα 1 
ἔψαυσα 1 
ἔψευσας 1 
ἕβδομος 1 
ἕδη 1 
ἕδος 1 
ἕδραν 1 
ἕκαστος 1 
ἕκατι 1 
ἕκτος 1 
ἕλειον 1 
ἕν 1 
ἕπεται 2 
ἕρκεσιν 1 
ἕρκος 2 
ἕως 3 
Ἑλλάδ 2 
Ἑλλάδα 3 
Ἑλλάδι 1 
Ἑλλάδος 2 
Ἑλλάνων 1 
Ἑλλήνων 5 
Ἑλλήσποντον 1 
Ἑλληνίδων 1 
Ἑλληνικαί 1 
Ἑλληνικὴ 1 
Ἑλλὰς 1 
Ἑρμῆ 1 
Ἕλλας 2 
Ἕλλην 1 
Ἕλληνες 4 
Ἕλληνος 1 
Ἕλλης 2 
Ἕλλησιν 2 
ἠέ 4 
ἠδ 9 
ἠδὲ 4 
ἠπίστατο 1 
ἠπείρου 1 
ἠπειρογενὲς 1 
ἠράσσοντο 1 
ἠρέσσετο 1 
ἠρήμου 1 
ἠσκημένη 1 
ἠχώ 1 
ἠχῇ 1 
ἡ 9 
ἡγεμὼν 2 
ἡγεῖσθαι 1 
ἡγεῖτο 1 
ἡδονὴν 1 
ἡλίου 3 
ἡλικίαν 1 
ἡμέρα 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμέτερον 1 
ἡμερολεγδὸν 1 
ἡμεῖς 2 
ἡμᾶς 2 
ἡμῶν 2 
ἡνίαισί 1 
ἢ 11 
ἢν 1 
ἣν 1 
ἤ 1 
ἤδη 4 
ἤθελον 1 
ἤθη 1 
ἤθροιστ 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλασεν 1 
ἤλγησ 1 
ἤλπισε 1 
ἤματα 1 
ἤνυσεν 5 
ἤπειρον 1 
ἤρκει 1 
ἤχθηρεν 1 
ἥ 1 
ἥβαν 1 
ἥβην 2 
ἥβης 2 
ἥδε 3 
ἥκουσιν 1 
ἥκω 1 
ἥλικές 1 
ἥλιος 1 
ἥξω 1 
ἥσω 1 
ἦ 6 
ἦγε 1 
ἦλθε 5 
ἦλθον 1 
ἦμαρ 1 
ἦν 14 
ἦρεν 1 
ἦρξε 1 
ἦρξεν 2 
ἦσαν 4 
ἦτορ 1 
Ἠδωνίδ 1 
Ἡλίου 1 
ἰή 2 
ἰαχάν 1 
ἰδεῖν 8 
ἰθαιγενὴς 1 
ἰοὶ 1 
ἰσοδαίμων 1 
ἰσορρόπῳ 1 
ἰσχυρὰν 1 
ἰσχύς 1 
ἰσχὺς 2 
ἰσόθεος 2 
ἰχθύων 1 
ἰωὰ 2 
ἰόντ 1 
ἰόντων 1 
ἰώ 6 
ἰὰν 1 
ἰὴ 4 
ἰὼ 7 
ἱέντος 1 
ἱδρύματα 1 
ἱδρῦσθαι 1 
ἱεροῦ 1 
ἱερᾶς 1 
ἱκάνω 1 
ἱκνουμένη 1 
ἱκοῦ 1 
ἱππεὺς 1 
ἱππηλάτας 1 
ἱππιάνακτας 1 
ἱππιοχάρμας 1 
ἱππιοχάρμης 1 
ἱπποβάται 1 
ἱρὸν 1 
ἱστορῶν 1 
ἴθι 2 
ἴσθ 1 
ἴσθι 3 
ἴσον 1 
ἴστ 1 
ἴστε 1 
ἴτε 1 
ἴυγγ 1 
ἴυζ 1 
ἴυζε 1 
ἵετ 1 
ἵησ 1 
ἵμειρ 1 
ἵξεται 1 
ἵππου 2 
ἵππων 2 
Ἰάνων 4 
Ἰαόνιον 1 
Ἰαόνων 2 
Ἰκάρου 1 
Ἰμαῖος 1 
Ἰωνίαν 1 
ὀιστοδέγμονα 1 
ὀλέσας 1 
ὀλίγ 1 
ὀλοοὺς 1 
ὀλωλέναι 1 
ὀλόμενοι 1 
ὀνείδη 1 
ὀνείρασιν 1 
ὀξύ 1 
ὀρθιάζοντες 1 
ὀρσολοπεῖται 1 
ὀρχάμῳ 1 
ὀτοτοτοτοῖ 2 
ὀτοτοτοῖ 2 
ὀτοτοῖ 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφθαλμῷ 1 
ὀχημάτων 1 
ὀᾶ 6 
ὁ 17 
ὁμιλῶν 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 3 
ὁρμᾶται 1 
ὁρμῶντες 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρᾷς 1 
ὁρῶ 3 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὃν 1 
ὄλβον 4 
ὄλβος 1 
ὄλωλε 1 
ὄλωλεν 2 
ὄμμ 1 
ὄμμα 1 
ὄμμασι 1 
ὄμμασιν 2 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντας 1 
ὄντων 1 
ὄπιθεν 1 
ὄρθιον 1 
ὄρος 1 
ὄσσε 1 
ὄφελεν 1 
ὄχθον 1 
ὄχθος 1 
ὄχθου 1 
ὄχλον 1 
ὄχλος 2 
ὄψιν 2 
ὄψις 1 
ὅ 3 
ὅδ 2 
ὅδε 1 
ὅδισμα 1 
ὅθεν 1 
ὅμιλον 1 
ὅμιλος 1 
ὅμως 6 
ὅνπερ 1 
ὅπλοισι 1 
ὅπλων 1 
ὅποι 1 
ὅπως 3 
ὅσαιπερ 1 
ὅσοι 1 
ὅσοιπερ 1 
ὅσον 1 
ὅσσας 1 
ὅστ 1 
ὅστις 4 
ὅταν 4 
ὑδρηλαῖς 1 
ὑμεῖς 3 
ὑμᾶς 2 
ὑμῖν 2 
ὑμῶν 1 
ὑπ 3 
ὑπέρκοποι 1 
ὑπέρφευ 1 
ὑπήκοοι 1 
ὑπήκοος 1 
ὑπαντίαζε 1 
ὑπαντιάζειν 1 
ὑπεκσῴζοιεν 1 
ὑπεμνήσθην 1 
ὑπερβάλλει 1 
ὑπερκόμπων 1 
ὑπερκόμπῳ 1 
ὑπερπόλλους 1 
ὑπερσχὼν 1 
ὑπερτάτη 1 
ὑπερφρονήσας 1 
ὑπεσπανισμένους 1 
ὑπεύθυνος 1 
ὑπηντίαζε 1 
ὑπομιμνήσκεις 1 
ὑποστὰς 1 
ὑπτιοῦτο 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 3 
ὑφ 1 
ὑψηλὸν 1 
ὕβρεως 1 
ὕβρις 1 
ὕμνοις 1 
ὕμνους 1 
ὕπερθέν 1 
ὕπο 3 
ὕποχοι 1 
ὕψιστ 1 
ὕψιστα 1 
Ὑσταίχμας 1 
ὠγυγίους 2 
ὠμοφρόνως 1 
ὠσὶ 1 
ὠφελεῖ 1 
ὡρμήθη 1 
ὡς 37 
ὢ 3 
ὢν 3 
ὣς 2 
ὤλεσε 1 
ὤλλυσαν 1 
ὤμοι 1 
ὤν 2 
ὤπασεν 1 
ὥς 1 
ὥστ 3 
ὥστε 4 
ὦ 21 
ὦρσε 1 
ὧδ 3 
ὧδέ 1 
ὧδε 2 
ὧν 4 
ᾁδοβάται 1 
ᾄσεται 1 
ᾐδοῦντο 1 
ᾠακοστρόφουν 1 
ᾤετ 1 
ᾤχωκε 1 
ῥ 1 
ῥέεθρον 1 
ῥέοντα 1 
ῥέπουσαν 1 
ῥήγνυσιν 1 
ῥήξας 1 
ῥεύματι 1 
ῥεῦμα 1 
ῥοαῖς 1 
ῥοθιάδος 1 
ῥοπῇ 1 
ῥόθος 1 
ῥόθου 1 
ῥόον 1 
ῥώμη 1 
ῥῦμα 1 
Ῥόδον 1 
† 2 

Powered by PhiloLogic