Apuleius, Apologia (XML Header) [genre: prose; poetry] [word count] [Apul. Apol.].

Next section

<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI P4//DTD Main DTD Driver File//EN" "http://www.tei-c.org/Guidelines/DTD/tei2.dtd" [
<!ENTITY % TEI.XML "INCLUDE">
<!ENTITY % PersProse PUBLIC "-//Perseus P4//DTD Perseus Prose//EN" "http://www.perseus.tufts.edu/DTD/1.0/PersProse.dtd" >
%PersProse;
]>
<tei.2>
<teiheader>
<filedesc>
<titlestmt>
<title>Apologia</title>
<author>Apuleius</author>
   &fund.Mellon;
   </titlestmt>
   &Perseus.publish;
   <sourcedesc>
<biblstruct>
<monogr>
<author>Apuleius</author>
<title>Apulei Platonici Madaurensis, Pro se de magia liber (Apologia)</title>
<editor>Rudolf Helm</editor>
<imprint>
<publisher>Lipsiae : B.G. Teubneri</publisher>
<date>1912</date>
</imprint>
</monogr>
</biblstruct>
<p>Keyboarding</p></sourcedesc>
</filedesc>
<encodingdesc>
<refsdecl doctype="TEI.2">
<state unit="section" />
</refsdecl>
</encodingdesc>
<profiledesc>
<langusage>
<language id="la">Latin</language>
<language id="greek">Greek</language>
</langusage>
</profiledesc>
</teiheader>
<text><body>
<p><milestone unit="section" n="1" />
<w id="3931409">Certus</w> <w id="3931410">equidem</w> <w id="3931411">eram</w> <w id="3931412">proque</w> <w id="3931413">uero</w> <w id="3931414">obtinebam</w>, <w id="3931416">Maxime</w>
<w id="3931417">Cl</w>(<w id="3931418">audi</w>) <w id="3931419">quique</w> <w id="3931420">in</w> <w id="3931421">consilio</w> <w id="3931422">estis</w>, <w id="3931424">Sicinium</w> <w id="3931425">Aemilianum</w>, <w id="3931427">senem</w> <w id="3931428">notissimae</w> <w id="3931429">temeritatis</w>, <w id="3931431">accusationem</w> <w id="3931432">mei</w> <w id="3931433">prius</w> <w id="3931434">apud</w>
<w id="3931435">te</w> <w id="3931436">coeptam</w> <w id="3931437">quam</w> <w id="3931438">apud</w> <w id="3931439">se</w> <w id="3931440">cogitatam</w> <w id="3931441">penuria</w> <w id="3931442">criminum</w>
<w id="3931443">solis</w> <w id="3931444">conuiciis</w> <w id="3931445">impleturum</w>; <w id="3931447">quippe</w> <w id="3931448">insimulari</w> <w id="3931449">quiuis</w> <w id="3931450">innocens</w> <w id="3931451">potest</w>, <w id="3931453">reuinci</w> <w id="3931454">nisi</w> <w id="3931455">nocens</w> <w id="3931456">non</w> <w id="3931457">potest</w>. <w id="3931459">quo</w> <w id="3931460">ego</w>
<w id="3931461">uno</w> <w id="3931462">praecipue</w> <w id="3931463">confisus</w> <w id="3931464">gratulor</w> <w id="3931465">medius</w> <w id="3931466">fidius</w>, <w id="3931468">quod</w> <w id="3931469">mihi</w>
<w id="3931470">copia</w> <w id="3931471">et</w> <w id="3931472">facultas</w> <w id="3931473">te</w> <w id="3931474">iudice</w> <w id="3931475">optigit</w> <w id="3931476">purgandae</w> <w id="3931477">apud</w> <w id="3931478">imperitos</w> <w id="3931479">philosophiae</w> <w id="3931480">et</w> <w id="3931481">probandi</w> <w id="3931482">mei</w>; <w id="3931484">quanquam</w> <w id="3931485">istae</w>
<w id="3931486">calumniae</w> <w id="3931487">ut</w> <w id="3931488">prima</w> <w id="3931489">specie</w> <w id="3931490">graues</w>, <w id="3931492">ita</w> <w id="3931493">ad</w> <w id="3931494">difficultatem</w>
<w id="3931495">defensionis</w> <w id="3931496">repentinae</w> <w id="3931497">fuere</w>. <w id="3931499">nam</w>, <w id="3931501">ut</w> <w id="3931502">meministi</w>, <w id="3931504">dies</w> <w id="3931505">abhinc</w> <w id="3931506">quintus</w> <w id="3931507">an</w> <w id="3931508">sextus</w> <w id="3931509">est</w>, <w id="3931511">cum</w> <w id="3931512">me</w> <w id="3931513">causam</w> <w id="3931514">pro</w> <w id="3931515">uxore</w>
<w id="3931516">mea</w> <w id="3931517">Pudentilla</w> <w id="3931518">aduersus</w> <w id="3931519">Granios</w> <w id="3931520">agere</w> <w id="3931521">aggressum</w> <w id="3931522">de</w> <w id="3931523">composito</w> <w id="3931524">necopinantem</w> <w id="3931525">patroni</w> <w id="3931526">eius</w> <w id="3931527">incessere</w> <w id="3931528">maledictis</w> <w id="3931529">et</w>
<w id="3931530">insimulare</w> <w id="3931531">magicorum</w> <w id="3931532">maleficiorum</w> <w id="3931533">ac</w> <w id="3931534">denique</w> <w id="3931535">necis</w> <w id="3931536">Pontiani</w> <w id="3931537">priuigni</w> <w id="3931538">mei</w> <w id="3931539">coepere</w>. <w id="3931541">quae</w> <w id="3931542">ego</w> <w id="3931543">cum</w> <w id="3931544">intellegerem</w> <w id="3931545">non</w>
<w id="3931546">tam</w> <w id="3931547">crimina</w> <w id="3931548">iudicio</w> <w id="3931549">quam</w> <w id="3931550">obiectamenta</w> <w id="3931551">iurgio</w> <w id="3931552">prolata</w>,
<w id="3931554">ultro</w> <w id="3931555">eos</w> <w id="3931556">ad</w> <w id="3931557">accusandum</w> <w id="3931558">crebris</w> <w id="3931559">flagitationibus</w> <w id="3931560">prouocaui</w>.
<w id="3931562">ibi</w> <w id="3931563">uero</w> <w id="3931564">Aemilianus</w> <w id="3931565">cum</w> <w id="3931566">te</w> <w id="3931567">quoque</w> <w id="3931568">acrius</w> <w id="3931569">motum</w> <w id="3931570">et</w> <w id="3931571">ex</w>
<w id="3931572">uerbis</w> <w id="3931573">rem</w> <w id="3931574">factam</w> <w id="3931575">uideret</w>, <w id="3931577">quaerere</w> <w id="3931578">occepit</w> <w id="3931579">ex</w> <w id="3931580">diffidentia</w>
<milestone unit="section" n="2" />
<w id="3931581">latibulum</w> <w id="3931582">aliquod</w> <w id="3931583">temeritati</w>. <w id="3931585">igitur</w> <w id="3931586">Pontianum</w> <w id="3931587">fratris</w> <w id="3931588">sui</w> <pb id="p.1" />
<w id="3931589">filium</w>, <w id="3931591">quem</w> <w id="3931592">paulo</w> <w id="3931593">prius</w> <w id="3931594">occisum</w> <w id="3931595">a</w> <w id="3931596">me</w> <w id="3931597">clamitarat</w>, <w id="3931599">postquam</w> <w id="3931600">ad</w> <w id="3931601">subscribendum</w> <w id="3931602">compellitur</w>, <w id="3931604">ilico</w> <w id="3931605">oblitus</w> <w id="3931606">est</w>; <w id="3931608">de</w>
<w id="3931609">morte</w> <w id="3931610">cognati</w> <w id="3931611">adolescentis</w> <w id="3931612">subito</w> <w id="3931613">tacere</w><del><w id="3931614">m</w></del>. <w id="3931616">tanti</w> <w id="3931617">criminis</w> <w id="3931618">descriptione</w> <add><w id="3931619">ne</w></add> <w id="3931620">tamen</w> <w id="3931621">omnino</w> <w id="3931622">desistere</w> <w id="3931623">uideretur</w>, <w id="3931625">calumnia</w><add><w id="3931626">m</w></add> <w id="3931627">magiae</w>, <w id="3931629">quae</w> <w id="3931630">facilius</w> <w id="3931631">infamatur</w> <w id="3931632">quam</w> <w id="3931633">probatur</w>,
<w id="3931635">eam</w> <w id="3931636">solum</w> <w id="3931637">sibi</w> <w id="3931638">delegit</w> <w id="3931639">ad</w> <w id="3931640">accusandum</w>. <w id="3931642">ac</w> <w id="3931643">ne</w> <w id="3931644">id</w> <w id="3931645">quidem</w>
<w id="3931646">de</w> <w id="3931647">professo</w> <w id="3931648">audet</w>, <w id="3931650">uerum</w> <w id="3931651">postera</w> <w id="3931652">die</w> <w id="3931653">dat</w> <w id="3931654">libellum</w> <w id="3931655">nomine</w> <w id="3931656">priuigni</w> <w id="3931657">mei</w> <w id="3931658">Sicini</w> <w id="3931659">Pudentis</w> <w id="3931660">admodum</w> <w id="3931661">pueri</w> <w id="3931662">et</w>
<w id="3931663">adscribit</w> <w id="3931664">se</w> <w id="3931665">ei</w> <w id="3931666">assistere</w>, <w id="3931668">nouo</w> <w id="3931669">more</w> <w id="3931670">per</w> <w id="3931671">alium</w> <w id="3931672">lacessendi</w>,
<w id="3931674">scilicet</w> <w id="3931675">ut</w> <w id="3931676">optentu</w> <w id="3931677">eius</w> <w id="3931678">aetatulae</w> <w id="3931679">ipse</w> <w id="3931680">insimulationis</w> <w id="3931681">falsae</w>
<w id="3931682">non</w> <w id="3931683">plecteretur</w>. <w id="3931685">quod</w> <w id="3931686">tu</w> <w id="3931687">cum</w> <w id="3931688">sollertissime</w> <w id="3931689">animaduertisses</w>
<w id="3931690">et</w> <w id="3931691">iccirco</w> <w id="3931692">eum</w> <w id="3931693">denuo</w> <w id="3931694">iussisses</w> <w id="3931695">proprio</w> <w id="3931696">nomine</w> <w id="3931697">accusationem</w> <w id="3931698">delatam</w> <w id="3931699">sustinere</w>, <w id="3931701">pollicitus</w> <w id="3931702">ita</w> <w id="3931703">facturum</w> <w id="3931704">ne</w> <w id="3931705">sic</w>
<w id="3931706">quidem</w> <w id="3931707">quitus</w> <w id="3931708">est</w> <w id="3931709">ut</w> <w id="3931710">comminus</w> <w id="3931711">ageret</w> <w id="3931712">percelli</w>, <w id="3931714">set</w> <w id="3931715">iam</w> <w id="3931716">et</w>
<w id="3931717">aduersum</w> <w id="3931718">te</w> <w id="3931719">contumaciter</w> <w id="3931720">eminus</w> <w id="3931721">calumniis</w> <w id="3931722">uelitatur</w>. <w id="3931724">ita</w>
<w id="3931725">totiens</w> <w id="3931726">ab</w> <w id="3931727">accusandi</w> <w id="3931728">periculo</w> <w id="3931729">profugus</w> <w id="3931730">in</w> <w id="3931731">assistendi</w> <w id="3931732">uenia</w>
<w id="3931733">perseuerauit</w>. <w id="3931735">igitur</w> <w id="3931736">et</w> <w id="3931737">priusquam</w> <w id="3931738">causa</w> <w id="3931739">ageretur</w>, <w id="3931741">facile</w>
<w id="3931742">intellectu</w> <w id="3931743">cuiuis</w> <w id="3931744">fuit</w>, <w id="3931746">qualisnam</w> <w id="3931747">accusatio</w> <w id="3931748">futura</w> <w id="3931749">esset</w>,
<w id="3931751">cuius</w> <w id="3931752">qui</w> <w id="3931753">fuerat</w> <w id="3931754">professor</w> <w id="3931755">et</w> <w id="3931756">machinator</w> <w id="3931757">idem</w> <w id="3931758">fieri</w> <w id="3931759">auctor</w> <pb id="p.2" />
<w id="3931760">timeret</w>, <w id="3931762">ac</w> <w id="3931763">praesertim</w> <w id="3931764">Sicinius</w> <w id="3931765">Aemilianus</w>, <w id="3931767">qui</w> <w id="3931768">si</w> <w id="3931769">quippiam</w> <w id="3931770">ueri</w> <w id="3931771">in</w> <w id="3931772">me</w> <w id="3931773">explorasset</w>, <w id="3931775">nunquam</w> <w id="3931776">profecto</w> <w id="3931777">tam</w> <w id="3931778">cunctanter</w> <w id="3931779">hominem</w> <w id="3931780">extraneum</w> <w id="3931781">tot</w> <w id="3931782">tantorumque</w> <w id="3931783">criminum</w> <w id="3931784">postulasset</w>, <w id="3931786">qui</w> <w id="3931787">auunculi</w> <w id="3931788">sui</w> <w id="3931789">testamentum</w> <w id="3931790">quod</w> <w id="3931791">uerum</w> <w id="3931792">sciebat</w> <w id="3931793">pro</w> <w id="3931794">falso</w> <w id="3931795">infamarit</w>, <w id="3931797">tanta</w> <w id="3931798">quidem</w> <w id="3931799">pertinacia</w>, <w id="3931801">ut</w>, <w id="3931803">cum</w>
<w id="3931804">Lollius</w> <w id="3931805">Vrbicus</w> <w id="3931806">V</w>. <w id="3931808">C</w>. <w id="3931810">uerum</w> <w id="3931811">uideri</w> <w id="3931812">et</w> <w id="3931813">ratum</w> <w id="3931814">esse</w> <w id="3931815">debere</w>
<w id="3931816">de</w> <w id="3931817">consilio</w> <w id="3931818">consularium</w> <w id="3931819">uirorum</w> <w id="3931820">pronuntiasset</w>, <w id="3931822">contra</w> <w id="3931823">clarissimam</w> <w id="3931824">uocem</w> <w id="3931825">iurauerit</w> <w id="3931826">uecordissimus</w> <w id="3931827">iste</w>, <w id="3931829">tamen</w> <w id="3931830">illud</w>
<w id="3931831">testamentum</w> <w id="3931832">fictum</w> <w id="3931833">esse</w>, <w id="3931835">adeo</w> <w id="3931836">ut</w> <w id="3931837">aegre</w> <w id="3931838">Lollius</w> <w id="3931839">Vrbicus</w> <w id="3931840">ab</w>
<milestone unit="section" n="3" />
<w id="3931841">eius</w> <w id="3931842">pernicie</w> <w id="3931843">temperarit</w>. <w id="3931845">quam</w> <w id="3931846">quidem</w> <w id="3931847">uocem</w> <w id="3931848">et</w> <w id="3931849">tua</w>
<w id="3931850">aequitate</w> <w id="3931851">et</w> <w id="3931852">mea</w> <w id="3931853">innocentia</w> <w id="3931854">fretus</w> <w id="3931855">spero</w> <w id="3931856">in</w> <w id="3931857">hoc</w> <w id="3931858">quoque</w>
<w id="3931859">iudicio</w> <w id="3931860">erupturam</w>, <w id="3931862">quippe</w> <w id="3931863">qui</w> <w id="3931864">sciens</w> <w id="3931865">innocentem</w> <w id="3931866">criminatur</w> <w id="3931867">eo</w> <w id="3931868">sane</w> <w id="3931869">facilius</w>, <w id="3931871">quod</w> <w id="3931872">iam</w>, <w id="3931874">ut</w> <w id="3931875">dixi</w>, <w id="3931877">mentiens</w> <w id="3931878">apud</w>
<w id="3931879">praefectum</w> <w id="3931880">urbi</w> <w id="3931881">in</w> <w id="3931882">amplissima</w> <w id="3931883">causa</w> <w id="3931884">conuictus</w> <w id="3931885">est</w>. <w id="3931887">namque</w> <w id="3931888">peccatum</w> <w id="3931889">semel</w> <w id="3931890">ut</w> <w id="3931891">bonus</w> <w id="3931892">quisque</w> <w id="3931893">postea</w> <w id="3931894">sollicitius</w>
<w id="3931895">cauet</w>, <w id="3931897">ita</w> <w id="3931898">qui</w> <w id="3931899">ingenio</w> <w id="3931900">malo</w> <w id="3931901">est</w> <w id="3931902">confidentius</w> <w id="3931903">integrat</w> <w id="3931904">ac</w>
<w id="3931905">iam</w> <w id="3931906">de</w> <w id="3931907">cetero</w> <w id="3931908">quo</w> <w id="3931909">saepius</w>, <w id="3931911">eo</w> <w id="3931912">apertius</w> <w id="3931913">delinquit</w>. <w id="3931915">pudor</w>
<w id="3931916">enim</w> <w id="3931917">ueluti</w> <w id="3931918">uestis</w> <w id="3931919">quanto</w> <w id="3931920">obsole</w><del><w id="3931921">n</w></del><w id="3931922">tior</w> <w id="3931923">est</w>, <w id="3931925">tanto</w> <w id="3931926">incuriosius</w>
<w id="3931927">habetur</w>. <w id="3931929">et</w> <w id="3931930">ideo</w> <w id="3931931">necessarium</w> <w id="3931932">arbitror</w> <w id="3931933">pro</w> <w id="3931934">integritate</w> <w id="3931935">pudoris</w> <w id="3931936">mei</w>, <w id="3931938">priusquam</w> <w id="3931939">ad</w> <w id="3931940">rem</w> <w id="3931941">aggrediar</w>, <w id="3931943">male</w> <w id="3931944">dicta</w> <w id="3931945">omnia</w>
<w id="3931946">refutare</w>. <w id="3931948">sustineo</w> <w id="3931949">enim</w> <w id="3931950">non</w> <w id="3931951">modo</w> <w id="3931952">meam</w>, <w id="3931954">uerum</w> <w id="3931955">etiam</w>
<w id="3931956">philosophiae</w> <w id="3931957">defensionem</w>, <w id="3931959">cuia</w> <w id="3931960">magnitudo</w> <w id="3931961">uel</w> <w id="3931962">minimam</w>
<w id="3931963">reprehensionem</w> <w id="3931964">pro</w> <add><w id="3931965">ma</w></add><w id="3931966">ximo</w> <w id="3931967">crimine</w> <w id="3931968">aspernatur</w>, <w id="3931970">propter</w> <pb id="p.3" />
<w id="3931971">quod</w> <w id="3931972">paulo</w> <w id="3931973">prius</w> <w id="3931974">patroni</w> <w id="3931975">Aemiliani</w> <w id="3931976">multa</w> <w id="3931977">in</w> <w id="3931978">me</w> <w id="3931979">proprie</w>
<w id="3931980">conficta</w> <w id="3931981">et</w> <w id="3931982">alia</w> <w id="3931983">communiter</w> <w id="3931984">in</w> <w id="3931985">philosophos</w> <w id="3931986">sueta</w> <w id="3931987">ab</w> <w id="3931988">imperitis</w> <w id="3931989">mercennaria</w> <w id="3931990">loquacitate</w> <w id="3931991">effutierunt</w>. <w id="3931993">quae</w> <w id="3931994">etsi</w>
<w id="3931995">possunt</w> <w id="3931996">ab</w> <w id="3931997">his</w> <w id="3931998">utiliter</w> <w id="3931999">blaterata</w> <w id="3932000">ob</w> <w id="3932001">mercedem</w> <w id="3932002">et</w> <w id="3932003">auctoramento</w> <w id="3932004">impudentiae</w> <w id="3932005">depensa</w> <w id="3932006">haberi</w>, <w id="3932008">iam</w> <w id="3932009">concesso</w> <w id="3932010">quodam</w>
<w id="3932011">more</w> <w id="3932012">rabulis</w> <w id="3932013">id</w> <w id="3932014">genus</w>, <w id="3932016">quo</w> <w id="3932017">ferme</w> <w id="3932018">solent</w> <w id="3932019">linguae</w> <w id="3932020">suae</w>
<w id="3932021">uirus</w> <w id="3932022">alieno</w> <w id="3932023">dolori</w> <w id="3932024">locare</w>, <w id="3932026">tamen</w> <w id="3932027">uel</w> <w id="3932028">mea</w> <w id="3932029">causa</w> <w id="3932030">paucis</w>
<w id="3932031">refellenda</w> <w id="3932032">sunt</w>, <w id="3932034">ne</w> <w id="3932035">is</w>, <w id="3932037">qui</w> <w id="3932038">sedulo</w> <w id="3932039">laboro</w> <w id="3932040">ut</w> <w id="3932041">ne</w> <w id="3932042">quid</w> <w id="3932043">maculae</w> <w id="3932044">aut</w> <w id="3932045">inhonestamenti</w> <w id="3932046">in</w> <w id="3932047">me</w> <w id="3932048">admittam</w>, <w id="3932050">uidear</w> <w id="3932051">cuipiam</w>,
<w id="3932053">si</w> <w id="3932054">quid</w> <w id="3932055">ex</w> <w id="3932056">friuolis</w> <w id="3932057">praeteriero</w>, <w id="3932059">id</w> <w id="3932060">agnouisse</w> <w id="3932061">potius</w> <w id="3932062">quam</w>
<w id="3932063">contempsisse</w>. <w id="3932065">est</w> <w id="3932066">enim</w> <w id="3932067">pudentis</w> <w id="3932068">animi</w> <w id="3932069">et</w> <w id="3932070">uerecundi</w>, <w id="3932072">ut</w>
<w id="3932073">mea</w> <w id="3932074">opinio</w> <w id="3932075">fert</w>, <w id="3932077">uel</w> <w id="3932078">falsas</w> <w id="3932079">uitu</w><add><w id="3932080">pe</w></add><w id="3932081">rationes</w> <w id="3932082">grauari</w>, <w id="3932084">cum</w>
<w id="3932085">etiam</w> <w id="3932086">hi</w>, <w id="3932088">qui</w> <w id="3932089">sibi</w> <w id="3932090">delicti</w> <w id="3932091">alicuius</w> <w id="3932092">conscii</w> <w id="3932093">sunt</w>, <w id="3932095">tamen</w>, <w id="3932097">cum</w>
<w id="3932098">male</w> <w id="3932099">audiunt</w>, <w id="3932101">impendio</w> <w id="3932102">commoueantur</w> <w id="3932103">et</w> <w id="3932104">obirascantur</w>,
<w id="3932106">quamquam</w>, <w id="3932108">exinde</w> <w id="3932109">ut</w> <w id="3932110">male</w> <w id="3932111">facere</w> <w id="3932112">coeperunt</w>, <w id="3932114">consueuerint</w>
<w id="3932115">male</w> <w id="3932116">audire</w>, <w id="3932118">quod</w>, <w id="3932120">si</w> <w id="3932121">a</w> <w id="3932122">ceteris</w> <w id="3932123">silentium</w> <w id="3932124">est</w>, <w id="3932126">tamen</w> <w id="3932127">ipsi</w>
<w id="3932128">sibimet</w> <w id="3932129">conscii</w> <w id="3932130">sunt</w> <w id="3932131">posse</w> <w id="3932132">se</w> <w id="3932133">merito</w> <w id="3932134">increpari</w>; <w id="3932136">enimuero</w>
<w id="3932137">bonus</w> <w id="3932138">et</w> <w id="3932139">innoxius</w> <w id="3932140">quisque</w> <w id="3932141">rudis</w> <w id="3932142">et</w> <w id="3932143">imperitas</w> <w id="3932144">auris</w> <w id="3932145">ad</w>
<w id="3932146">male</w> <w id="3932147">audiendum</w> <w id="3932148">habens</w> <w id="3932149">et</w> <w id="3932150">laudis</w> <w id="3932151">assuetudine</w> <w id="3932152">contumeliae</w>
<w id="3932153">insolens</w> <w id="3932154">multo</w> <w id="3932155">tanta</w> <w id="3932156">ex</w> <w id="3932157">animo</w> <w id="3932158">laborat</w> <w id="3932159">ea</w> <w id="3932160">sibi</w> <w id="3932161">immerito</w>
<w id="3932162">dici</w>, <w id="3932164">quae</w> <w id="3932165">ipse</w> <w id="3932166">possit</w> <w id="3932167">aliis</w> <w id="3932168">uere</w> <w id="3932169">obiectare</w>. <w id="3932171">quod</w> <w id="3932172">si</w> <w id="3932173">forte</w>
<w id="3932174">inepta</w> <w id="3932175">uidebor</w> <w id="3932176">et</w> <w id="3932177">oppido</w> <w id="3932178">friuola</w> <w id="3932179">uelle</w> <w id="3932180">defendere</w>, <w id="3932182">illis</w> <w id="3932183">debet</w> <pb id="p.4" />
<w id="3932184">ea</w> <w id="3932185">res</w> <w id="3932186">uitio</w> <w id="3932187">uorti</w>, <w id="3932189">quibus</w> <w id="3932190">turpe</w> <w id="3932191">est</w> <w id="3932192">etiam</w> <w id="3932193">haec</w> <w id="3932194">obiectasse</w>,
<w id="3932196">non</w> <w id="3932197">mihi</w> <w id="3932198">culpae</w> <w id="3932199">dari</w>, <w id="3932201">cui</w> <w id="3932202">honestum</w> <w id="3932203">erit</w> <w id="3932204">etiam</w> <w id="3932205">haec</w> <w id="3932206">diluisse</w>.</p>
<milestone unit="section" n="4" />
<p><w id="3932208">Audisti</w> <w id="3932209">ergo</w> <w id="3932210">paulo</w> <w id="3932211">prius</w> <w id="3932212">in</w> <w id="3932213">principio</w> <w id="3932214">accusationis</w> <w id="3932215">ita</w>
<w id="3932216">dici</w>: <q><w id="3932217">accusamus</w> <w id="3932218">apud</w> <w id="3932219">te</w> <w id="3932220">philosophum</w> <w id="3932221">formonsum</w> <w id="3932222">et</w> <w id="3932223">tam</w>
<w id="3932224">Graece</w> <w id="3932225">quam</w> <w id="3932226">Latine</w></q>—<w id="3932227">pro</w> <w id="3932228">nefas</w>—<q><w id="3932229">disertissimum</w>.</q> <w id="3932231">nisi</w>
<w id="3932232">fallor</w> <w id="3932233">enim</w>, <w id="3932235">his</w> <w id="3932236">ipsis</w> <w id="3932237">uerbis</w> <w id="3932238">accusationem</w> <w id="3932239">mei</w> <w id="3932240">ingressus</w>
<w id="3932241">est</w> <w id="3932242">Tannonius</w> <w id="3932243">Pudens</w>, <w id="3932245">homo</w> <w id="3932246">uere</w> <w id="3932247">ille</w> <w id="3932248">quidem</w> <w id="3932249">non</w> <w id="3932250">disertissimus</w>. <w id="3932252">quod</w> <w id="3932253">utinam</w> <w id="3932254">tam</w> <w id="3932255">grauia</w> <w id="3932256">formae</w> <w id="3932257">et</w> <w id="3932258">facundiae</w>
<w id="3932259">crimina</w> <w id="3932260">uere</w> <w id="3932261">mihi</w> <w id="3932262">opprobrasset</w>; <w id="3932264">non</w> <w id="3932265">difficile</w> <w id="3932266">ei</w> <w id="3932267">respondissem</w> <w id="3932268">quod</w> <add><w id="3932269">H</w></add><w id="3932270">omericus</w> <w id="3932271">Alexander</w> <w id="3932272">Hectori</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><foreign lang="greek"><w id="3932273">οὔ</w> <w id="3932274">τοι</w> <w id="3932275">ἀπόβλητʼ</w> <w id="3932276">ἐστὶ</w> <w id="3932277">θεῶν</w> <w id="3932278">ἐρικυδέα</w> <w id="3932279">δῶρα</w>,</foreign>
<foreign lang="greek"><w id="3932281">ὅσσα</w> <w id="3932282">κεν</w> <w id="3932283">αὐτοὶ</w> <w id="3932284">δῶσιν</w>, <w id="3932286">ἑκὼν</w> <w id="3932287">δʼ</w> <w id="3932288">οὐκ</w> <w id="3932289">ἄν</w> <w id="3932290">τις</w> <w id="3932291">ἕλοιτο</w>,</foreign></quote>
<w id="3932293">munera</w> <w id="3932294">deum</w> <w id="3932295">gloriosissima</w> <w id="3932296">nequaquam</w> <w id="3932297">aspernanda</w>; <w id="3932299">quae</w>
<w id="3932300">tamen</w> <w id="3932301">ab</w> <w id="3932302">ipsis</w> <w id="3932303">tribui</w> <w id="3932304">sueta</w> <w id="3932305">multis</w> <w id="3932306">uolentibus</w> <w id="3932307">non</w> <w id="3932308">obtingunt</w>. <w id="3932310">haec</w> <w id="3932311">ego</w> <w id="3932312">de</w> <w id="3932313">forma</w> <w id="3932314">respondissem</w>. <w id="3932316">praeterea</w>: <w id="3932317">licere</w>
<w id="3932318">etiam</w> <w id="3932319">philosophis</w> <w id="3932320">esse</w> <w id="3932321">uoltu</w> <w id="3932322">liberali</w>; <w id="3932324">Pythagoram</w>, <w id="3932326">qui</w> <w id="3932327">primum</w> <w id="3932328">se</w> <w id="3932329">esse</w> <w id="3932330">philosophum</w> <w id="3932331">nuncuparit</w>, <w id="3932333">eum</w> <w id="3932334">sui</w> <w id="3932335">saeculi</w>
<w id="3932336">excellentissima</w> <w id="3932337">forma</w> <w id="3932338">fuisse</w>; <w id="3932340">item</w> <w id="3932341">Zenonem</w> <w id="3932342">illum</w> <w id="3932343">antiquum</w>
<w id="3932344">Velia</w> <w id="3932345">oriundum</w>, <w id="3932347">qui</w> <w id="3932348">primus</w> <w id="3932349">omnium</w> <foreign lang="greek"><w id="3932350">ἀπορίας</w></foreign> <w id="3932351">sollertissimo</w>
<w id="3932352">artificio</w> <w id="3932353">ambifariam</w> <w id="3932354">dissoluerit</w>, <w id="3932356">eum</w> <w id="3932357">quoque</w> <w id="3932358">Zenonem</w> <pb id="p.5" />
<w id="3932359">longe</w> <w id="3932360">decorissimum</w> <w id="3932361">fuisse</w>, <w id="3932363">ut</w> <w id="3932364">Plato</w> <w id="3932365">autumat</w>; <w id="3932367">itemque</w>
<w id="3932368">multos</w> <w id="3932369">philosophos</w> <w id="3932370">ab</w> <w id="3932371">ore</w> <w id="3932372">honestissimos</w> <w id="3932373">memoriae</w> <w id="3932374">prodi</w>,
<w id="3932376">qui</w> <w id="3932377">gratiam</w> <w id="3932378">corporis</w> <w id="3932379">morum</w> <w id="3932380">honestamentis</w> <w id="3932381">ornauerint</w>.
<w id="3932383">sed</w> <w id="3932384">haec</w> <w id="3932385">defensio</w>, <w id="3932387">ut</w> <w id="3932388">dixi</w>, <w id="3932390">aliquam</w> <w id="3932391">multum</w> <w id="3932392">a</w> <w id="3932393">me</w> <w id="3932394">remota</w>
<w id="3932395">est</w>, <w id="3932397">cui</w> <w id="3932398">praeter</w> <w id="3932399">formae</w> <w id="3932400">mediocritatem</w> <w id="3932401">continuatio</w> <w id="3932402">etiam</w>
<w id="3932403">litterati</w> <w id="3932404">laboris</w> <w id="3932405">omnem</w> <w id="3932406">gratiam</w> <w id="3932407">corpore</w> <w id="3932408">deterget</w>, <w id="3932410">habitudinem</w> <w id="3932411">tenuat</w>, <w id="3932413">sucum</w> <w id="3932414">exsorbet</w>, <w id="3932416">colorem</w> <w id="3932417">obliterat</w>, <w id="3932419">uigorem</w>
<w id="3932420">debilitat</w>. <w id="3932422">capillus</w> <w id="3932423">ipse</w>, <w id="3932425">quem</w> <w id="3932426">isti</w> <w id="3932427">aperto</w> <w id="3932428">mendacio</w> <w id="3932429">ad</w>
<w id="3932430">lenocinium</w> <w id="3932431">decoris</w> <w id="3932432">promissum</w> <w id="3932433">dixere</w>, <w id="3932435">uides</w> <w id="3932436">quam</w> <w id="3932437">sit</w>
<w id="3932438">amoenus</w> <w id="3932439">ac</w> <w id="3932440">delicatus</w>, <w id="3932442">horrore</w> <w id="3932443">implexus</w> <w id="3932444">atque</w> <w id="3932445">impeditus</w>,
<w id="3932447">stuppeo</w> <w id="3932448">tomento</w> <w id="3932449">adsimilis</w> <w id="3932450">et</w> <w id="3932451">inaequaliter</w> <w id="3932452">hirtus</w> <w id="3932453">et</w> <w id="3932454">globosus</w> <w id="3932455">et</w> <w id="3932456">congestus</w>, <w id="3932458">prorsum</w> <w id="3932459">inenodabilis</w> <w id="3932460">diutina</w> <w id="3932461">incuria</w>
<w id="3932462">non</w> <w id="3932463">modo</w> <w id="3932464">comendi</w>, <w id="3932466">sed</w> <w id="3932467">saltem</w> <w id="3932468">expediendi</w> <w id="3932469">et</w> <w id="3932470">discriminandi</w>:
<w id="3932471">satis</w> <w id="3932472">ut</w> <w id="3932473">puto</w> <w id="3932474">crinium</w> <w id="3932475">crimen</w>, <w id="3932477">quod</w> <w id="3932478">illi</w> <w id="3932479">quasi</w> <w id="3932480">capitale</w> <w id="3932481">intenderunt</w>, <w id="3932483">refutatur</w>.</p>
<milestone unit="section" n="5" />
<p><w id="3932485">De</w> <w id="3932486">eloquentia</w> <w id="3932487">uero</w>, <w id="3932489">si</w> <w id="3932490">qua</w> <w id="3932491">mihi</w> <w id="3932492">fuisset</w>, <w id="3932494">neque</w> <w id="3932495">mirum</w>
<w id="3932496">neque</w> <w id="3932497">inuidiosum</w> <w id="3932498">deberet</w> <w id="3932499">uideri</w>, <w id="3932501">si</w> <w id="3932502">ab</w> <w id="3932503">ineunte</w> <w id="3932504">aeuo</w> <w id="3932505">unis</w>
<w id="3932506">studiis</w> <w id="3932507">litterarum</w> <w id="3932508">ex</w> <w id="3932509">summis</w> <w id="3932510">uiribus</w> <w id="3932511">deditus</w> <w id="3932512">omnibus</w> <w id="3932513">aliis</w>
<w id="3932514">spretis</w> <w id="3932515">uoluptatibus</w> <w id="3932516">ad</w> <w id="3932517">hoc</w> <w id="3932518">aeui</w> <w id="3932519">haud</w> <w id="3932520">sciam</w> <w id="3932521">anne</w> <w id="3932522">super</w>
<w id="3932523">omnis</w> <w id="3932524">homines</w> <w id="3932525">impenso</w> <w id="3932526">labore</w> <w id="3932527">diuque</w> <w id="3932528">noctuque</w> <w id="3932529">cum</w> <w id="3932530">despectu</w> <w id="3932531">et</w> <w id="3932532">dispendio</w> <w id="3932533">bonae</w> <w id="3932534">valetudinis</w> <w id="3932535">eam</w> <w id="3932536">quaesissem</w>.
<w id="3932538">sed</w> <w id="3932539">nihil</w> <w id="3932540">ab</w> <w id="3932541">eloquentia</w> <w id="3932542">metuant</w>, <w id="3932544">quam</w> <w id="3932545">ego</w>, <w id="3932547">si</w> <w id="3932548">quid</w> <w id="3932549">omnino</w> <w id="3932550">promoui</w>, <w id="3932552">potius</w> <w id="3932553">spero</w> <w id="3932554">quam</w> <w id="3932555">praesto</w>. <w id="3932557">sane</w> <w id="3932558">quidem</w>,
<w id="3932560">si</w> <w id="3932561">uerum</w> <w id="3932562">est</w> <w id="3932563">quod</w> <w id="3932564">Statium</w> <w id="3932565">Caecilium</w> <w id="3932566">in</w> <w id="3932567">suis</w> <w id="3932568">poematibus</w>
<w id="3932569">scripsisse</w> <w id="3932570">dicunt</w>, <w id="3932572">innocentiam</w> <w id="3932573">eloquentiam</w> <w id="3932574">esse</w>, <w id="3932576">ego</w> <w id="3932577">uero</w>
<w id="3932578">profiteor</w> <w id="3932579">ista</w> <w id="3932580">ratione</w> <w id="3932581">ac</w> <w id="3932582">praefero</w> <w id="3932583">me</w> <w id="3932584">nemini</w> <w id="3932585">omnium</w> <w id="3932586">de</w> <pb id="p.6" />
<w id="3932587">eloquentia</w> <w id="3932588">concessurum</w>. <w id="3932590">quis</w> <w id="3932591">enim</w> <w id="3932592">me</w> <w id="3932593">hoc</w> <w id="3932594">quidem</w> <w id="3932595">pacto</w>
<w id="3932596">eloquentior</w> <w id="3932597">uiuat</w>, <w id="3932599">quippe</w> <w id="3932600">qui</w> <w id="3932601">nihil</w> <w id="3932602">unquam</w> <w id="3932603">cogitaui</w> <w id="3932604">quod</w>
<w id="3932605">eloqui</w> <w id="3932606">non</w> <w id="3932607">auderem</w>? <w id="3932608">eundem</w> <w id="3932609">me</w> <w id="3932610">aio</w> <w id="3932611">facundissimum</w> <w id="3932612">esse</w>,
<w id="3932614">nam</w> <w id="3932615">omne</w> <w id="3932616">peccatum</w> <w id="3932617">semper</w> <w id="3932618">nefas</w> <w id="3932619">habui</w>; <w id="3932621">eundem</w> <w id="3932622">disertissimum</w>, <w id="3932624">quod</w> <w id="3932625">nullum</w> <w id="3932626">meum</w> <w id="3932627">factum</w> <w id="3932628">uel</w> <w id="3932629">dictum</w> <w id="3932630">extet</w>,
<w id="3932632">de</w> <w id="3932633">quo</w> <w id="3932634">di</w><add><w id="3932635">s</w></add><w id="3932636">serere</w> <w id="3932637">publice</w> <w id="3932638">non</w> <w id="3932639">possim</w> <w id="3932640">ita</w>, <w id="3932642">ut</w> <w id="3932643">iam</w> <w id="3932644">de</w> <w id="3932645">uorsibus</w> <w id="3932646">di</w><add><w id="3932647">s</w></add><w id="3932648">sertabo</w> <w id="3932649">quos</w> <w id="3932650">a</w> <w id="3932651">me</w> <w id="3932652">factos</w> <w id="3932653">quasi</w> <w id="3932654">pudendos</w> <w id="3932655">protulerunt</w>, <w id="3932657">cum</w> <w id="3932658">quidem</w> <w id="3932659">me</w> <w id="3932660">animaduertisti</w> <w id="3932661">cum</w> <w id="3932662">risu</w> <w id="3932663">illis</w>
<w id="3932664">suscensentem</w>, <w id="3932666">quod</w> <w id="3932667">eos</w> <w id="3932668">absone</w> <w id="3932669">et</w> <w id="3932670">indocte</w> <w id="3932671">pronuntiarent</w>.</p>
<milestone unit="section" n="6" />
<p><w id="3932673">Primo</w> <w id="3932674">igitur</w> <w id="3932675">legerunt</w> <w id="3932676">e</w> <w id="3932677">ludicris</w> <w id="3932678">meis</w> <w id="3932679">epistolium</w> <w id="3932680">de</w>
<w id="3932681">dentifricio</w> <w id="3932682">uersibus</w> <w id="3932683">scriptum</w> <w id="3932684">ad</w> <w id="3932685">quendam</w> <w id="3932686">Calpurnianum</w>,
<w id="3932688">qui</w> <w id="3932689">cum</w> <w id="3932690">aduersum</w> <w id="3932691">me</w> <w id="3932692">eas</w> <w id="3932693">litteras</w> <w id="3932694">promeret</w>, <w id="3932696">non</w> <w id="3932697">uidit</w>
<w id="3932698">profecto</w> <w id="3932699">cupiditate</w> <w id="3932700">laedendi</w>, <w id="3932702">si</w> <w id="3932703">quid</w> <w id="3932704">mihi</w> <w id="3932705">ex</w> <w id="3932706">illis</w> <w id="3932707">fieret</w>
<w id="3932708">criminosum</w>, <w id="3932710">id</w> <w id="3932711">mihi</w> <w id="3932712">secum</w> <w id="3932713">esse</w> <w id="3932714">commune</w>. <w id="3932716">nam</w> <w id="3932717">petisse</w>
<w id="3932718">eum</w> <w id="3932719">a</w> <w id="3932720">me</w> <w id="3932721">aliquid</w> <w id="3932722">tersui</w> <w id="3932723">dentibus</w> <w id="3932724">uersus</w> <w id="3932725">testantur</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><w id="3932726">Calpurniane</w>, <w id="3932728">salue</w> <w id="3932729">properis</w> <w id="3932730">uersibus</w>.
<lb /><w id="3932732">misi</w>, <w id="3932734">ut</w> <w id="3932735">petisti</w>, <add><w id="3932737">tibi</w></add> <w id="3932738">munditias</w> <w id="3932739">dentium</w>,
<lb /><w id="3932741">nitelas</w> <w id="3932742">oris</w> <w id="3932743">ex</w> <w id="3932744">Arabicis</w> <w id="3932745">frugibus</w>,
<lb /><w id="3932747">tenuem</w>, <w id="3932749">candificum</w>, <w id="3932751">nobilem</w> <w id="3932752">puluisculum</w>,
<lb /><w id="3932754">complanatorem</w> <w id="3932755">tumidulae</w> <w id="3932756">gingiuulae</w>,
<lb /><w id="3932758">conuerritorem</w> <w id="3932759">pridianae</w> <w id="3932760">reliquiae</w>,
<lb /><w id="3932762">ne</w> <w id="3932763">qua</w> <w id="3932764">uisatur</w> <w id="3932765">tetra</w> <w id="3932766">labes</w> <w id="3932767">sordium</w>,
<lb /><w id="3932769">restrictis</w> <w id="3932770">forte</w> <w id="3932771">si</w> <w id="3932772">labellis</w> <w id="3932773">riseris</w>.</quote> <pb id="p.7" />
<w id="3932775">quaeso</w>, <w id="3932777">quid</w> <w id="3932778">habent</w> <w id="3932779">isti</w> <w id="3932780">uersus</w> <w id="3932781">re</w> <w id="3932782">aut</w> <w id="3932783">uerbo</w> <w id="3932784">pudendum</w>,
<w id="3932786">quid</w> <w id="3932787">omnino</w> <w id="3932788">quod</w> <w id="3932789">philosophus</w> <w id="3932790">suum</w> <w id="3932791">nolit</w> <w id="3932792">uideri</w>? <w id="3932793">nisi</w>
<w id="3932794">forte</w> <w id="3932795">in</w> <w id="3932796">eo</w> <w id="3932797">reprehendendus</w> <w id="3932798">sum</w>, <w id="3932800">quod</w> <w id="3932801">Calpurniano</w> <w id="3932802">puluisculum</w> <w id="3932803">ex</w> <w id="3932804">Arabicis</w> <w id="3932805">frugibus</w> <w id="3932806">miserim</w>, <w id="3932808">quem</w> <w id="3932809">multo</w> <w id="3932810">aequius</w> <w id="3932811">erat</w> <w id="3932812">spurcissimo</w> <w id="3932813">ritu</w> <w id="3932814">Hiberorum</w>, <w id="3932816">ut</w> <w id="3932817">ait</w> <w id="3932818">Catullus</w>,
<w id="3932820">sua</w> <w id="3932821">sibi</w> <w id="3932822">urina</w> <q><w id="3932823">dentem</w> <w id="3932824">atque</w> <w id="3932825">russam</w> <w id="3932826">pumicare</w> <w id="3932827">gingiuam</w>.</q>
<milestone unit="section" n="7" />
<w id="3932829">uidi</w> <w id="3932830">ego</w> <w id="3932831">dudum</w> <w id="3932832">uix</w> <w id="3932833">risum</w> <w id="3932834">quosdam</w> <w id="3932835">tenentis</w>, <w id="3932837">cum</w> <w id="3932838">munditias</w> <w id="3932839">oris</w> <w id="3932840">uidelicet</w> <w id="3932841">orator</w> <w id="3932842">ille</w> <w id="3932843">aspere</w> <w id="3932844">accusaret</w> <w id="3932845">et</w> <w id="3932846">dentifricium</w> <w id="3932847">tanta</w> <w id="3932848">indignatione</w> <w id="3932849">pronuntiaret</w>, <w id="3932851">quanta</w> <w id="3932852">nemo</w> <w id="3932853">quisquam</w> <w id="3932854">uenenum</w>. <w id="3932856">quidni</w>? <w id="3932857">crimen</w> <w id="3932858">haud</w> <w id="3932859">contemnendum</w>
<w id="3932860">philosopho</w>, <w id="3932862">nihil</w> <w id="3932863">in</w> <w id="3932864">se</w> <w id="3932865">sordidum</w> <w id="3932866">sinere</w>, <w id="3932868">nihil</w> <w id="3932869">uspiam</w> <w id="3932870">corporis</w> <w id="3932871">aperti</w> <w id="3932872">immundum</w> <w id="3932873">pati</w> <w id="3932874">ac</w> <w id="3932875">fetulentum</w>, <w id="3932877">praesertim</w>
<w id="3932878">os</w>, <w id="3932880">cuius</w> <w id="3932881">in</w> <w id="3932882">propatulo</w> <w id="3932883">et</w> <w id="3932884">conspicuo</w> <w id="3932885">usus</w> <w id="3932886">homini</w> <w id="3932887">creberrimus</w>, <w id="3932889">siue</w> <w id="3932890">ille</w> <w id="3932891">cuipiam</w> <w id="3932892">osculum</w> <w id="3932893">ferat</w> <w id="3932894">seu</w> <w id="3932895">cum</w> <w id="3932896">qui</w><del><w id="3932897">c</w></del><w id="3932898">quam</w>
<w id="3932899">sermocinetur</w> <w id="3932900">siue</w> <w id="3932901">in</w> <w id="3932902">auditorio</w> <w id="3932903">dissertet</w> <w id="3932904">siue</w> <w id="3932905">in</w> <w id="3932906">templo</w>
<w id="3932907">preces</w> <w id="3932908">alleget</w>: <w id="3932909">omnem</w> <w id="3932910">quippe</w> <w id="3932911">hominis</w> <w id="3932912">actum</w> <w id="3932913">sermo</w> <w id="3932914">praeit</w>,
<w id="3932916">qui</w>, <w id="3932918">ut</w> <w id="3932919">ait</w> <w id="3932920">poeta</w> <w id="3932921">praecipuus</w>, <w id="3932923">dentium</w> <w id="3932924">muro</w> <w id="3932925">proficiscitur</w>.
<w id="3932927">dares</w> <w id="3932928">nunc</w> <w id="3932929">aliquem</w> <w id="3932930">similiter</w> <w id="3932931">grandiloquum</w>: <w id="3932932">diceret</w> <w id="3932933">suo</w>
<w id="3932934">more</w>, <w id="3932936">cum</w> <w id="3932937">primis</w> <w id="3932938">cui</w> <w id="3932939">ulla</w> <w id="3932940">fandi</w> <w id="3932941">cura</w> <w id="3932942">sit</w> <w id="3932943">impensius</w> <w id="3932944">cetero</w>
<w id="3932945">corpore</w> <w id="3932946">os</w> <w id="3932947">colendum</w>, <w id="3932949">quod</w> <w id="3932950">esset</w> <w id="3932951">animi</w> <w id="3932952">uestibulum</w> <w id="3932953">et</w>
<w id="3932954">orationis</w> <w id="3932955">ianua</w> <w id="3932956">et</w> <w id="3932957">cogitationum</w> <w id="3932958">comitium</w>; <w id="3932960">ego</w> <w id="3932961">certe</w> <w id="3932962">pro</w>
<w id="3932963">meo</w> <w id="3932964">captu</w> <w id="3932965">dixerim</w> <w id="3932966">nihil</w> <w id="3932967">minus</w> <w id="3932968">quam</w> <w id="3932969">oris</w> <w id="3932970">illuuiem</w> <w id="3932971">libero</w>
<w id="3932972">et</w> <w id="3932973">liberali</w> <w id="3932974">uiro</w> <w id="3932975">competere</w>. <w id="3932977">est</w> <w id="3932978">enim</w> <w id="3932979">ea</w> <w id="3932980">pars</w> <w id="3932981">hominis</w>
<w id="3932982">loco</w> <w id="3932983">celsa</w>, <w id="3932985">uisu</w> <w id="3932986">prompta</w>, <w id="3932988">usu</w> <w id="3932989">facunda</w>; <w id="3932991">nam</w> <w id="3932992">quidem</w> <w id="3932993">feris</w>
<w id="3932994">et</w> <w id="3932995">pecudibus</w> <w id="3932996">os</w> <w id="3932997">humile</w> <w id="3932998">et</w> <w id="3932999">deorsum</w> <w id="3933000">ad</w> <w id="3933001">pedes</w> <w id="3933002">deiectum</w>,
<w id="3933004">uestigio</w> <w id="3933005">et</w> <w id="3933006">pabulo</w> <w id="3933007">proximum</w>, <w id="3933009">nunquam</w> <w id="3933010">ferme</w> <w id="3933011">nisi</w> <w id="3933012">mortuis</w> <pb id="p.8" />
<w id="3933013">aut</w> <w id="3933014">ad</w> <w id="3933015">morsum</w> <w id="3933016">exasperatis</w> <w id="3933017">conspicitur</w>: <w id="3933018">hominis</w> <w id="3933019">uero</w>
<w id="3933020">nihil</w> <w id="3933021">prius</w> <w id="3933022">tacentis</w>, <w id="3933024">nihil</w> <w id="3933025">saepius</w> <w id="3933026">loquentis</w> <w id="3933027">contemplere</w>.
<milestone unit="section" n="8" />
<w id="3933029">uelim</w> <w id="3933030">igitur</w> <w id="3933031">censor</w> <w id="3933032">meus</w> <w id="3933033">Aemilianus</w> <w id="3933034">respondeat</w>, <w id="3933036">unquamne</w>
<w id="3933037">ipse</w> <w id="3933038">soleat</w> <w id="3933039">pedes</w> <w id="3933040">lauare</w>; <w id="3933042">uel</w>, <w id="3933044">si</w> <w id="3933045">id</w> <w id="3933046">non</w> <w id="3933047">negat</w>, <w id="3933049">contendat</w>
<w id="3933050">maiorem</w> <w id="3933051">curam</w> <w id="3933052">munditiarum</w> <w id="3933053">pedibus</w> <w id="3933054">quam</w> <w id="3933055">dentibus</w> <w id="3933056">inpertiendam</w>. <w id="3933058">plane</w> <w id="3933059">quidem</w>, <w id="3933061">si</w> <w id="3933062">quis</w> <w id="3933063">ita</w> <w id="3933064">ut</w> <w id="3933065">tu</w>, <w id="3933067">Aemiliane</w>,
<w id="3933069">nunquam</w> <w id="3933070">ferme</w> <w id="3933071">os</w> <w id="3933072">suum</w> <w id="3933073">nisi</w> <w id="3933074">maledictis</w> <w id="3933075">et</w> <w id="3933076">calumniis</w>
<w id="3933077">aperiat</w>, <w id="3933079">censeo</w> <w id="3933080">ne</w> <w id="3933081">ulla</w> <w id="3933082">cura</w> <w id="3933083">os</w> <w id="3933084">percolat</w> <w id="3933085">neque</w> <w id="3933086">ille</w> <w id="3933087">exotico</w> <w id="3933088">puluere</w> <w id="3933089">dentis</w> <w id="3933090">emaculet</w>, <w id="3933092">quos</w> <w id="3933093">iustius</w> <w id="3933094">carbone</w> <w id="3933095">de</w> <w id="3933096">rogo</w>
<w id="3933097">obteruerit</w>, <w id="3933099">neque</w> <w id="3933100">saltem</w> <w id="3933101">communi</w> <w id="3933102">aqua</w> <w id="3933103">perluat</w>: <w id="3933104">quin</w> <w id="3933105">ei</w>
<w id="3933106">nocens</w> <w id="3933107">lingua</w> <w id="3933108">mendaciorum</w> <w id="3933109">et</w> <w id="3933110">amaritudinum</w> <w id="3933111">praeministra</w>
<w id="3933112">semper</w> <w id="3933113">in</w> <w id="3933114">fetutinis</w> <w id="3933115">et</w> <w id="3933116">olenticetis</w> <w id="3933117">suis</w> <w id="3933118">iaceat</w>. <w id="3933120">nam</w> <w id="3933121">quae</w>
<w id="3933122">malum</w> <w id="3933123">ratio</w> <w id="3933124">est</w> <w id="3933125">linguam</w> <w id="3933126">mundam</w> <w id="3933127">et</w> <w id="3933128">laetam</w>, <w id="3933130">uocem</w>
<w id="3933131">contra</w> <w id="3933132">spurcam</w> <w id="3933133">et</w> <w id="3933134">tetram</w> <w id="3933135">possidere</w>, <w id="3933137">uiperae</w> <w id="3933138">ritu</w> <w id="3933139">niueo</w>
<w id="3933140">denticulo</w> <w id="3933141">atrum</w> <w id="3933142">uenenum</w> <w id="3933143">inspirare</w>? <w id="3933144">ceterum</w> <w id="3933145">qui</w> <w id="3933146">sese</w>
<w id="3933147">sciat</w> <add><w id="3933148">o</w></add><w id="3933149">rationem</w> <w id="3933150">prompturum</w> <w id="3933151">neque</w> <w id="3933152">inutilem</w> <w id="3933153">neque</w> <w id="3933154">iniucundam</w>, <w id="3933156">eius</w> <w id="3933157">merito</w> <w id="3933158">os</w>, <w id="3933160">ut</w> <w id="3933161">bono</w> <w id="3933162">potui</w> <w id="3933163">poculum</w>, <w id="3933165">praelauitur</w>. <w id="3933167">et</w> <w id="3933168">quid</w> <w id="3933169">ego</w> <w id="3933170">de</w> <w id="3933171">homine</w> <w id="3933172">nato</w> <w id="3933173">diutius</w>? <w id="3933174">belua</w> <w id="3933175">immanis</w>, <w id="3933177">crocodillus</w> <w id="3933178">ille</w> <w id="3933179">qui</w> <w id="3933180">in</w> <w id="3933181">Nilo</w> <w id="3933182">gignitur</w>, <w id="3933184">ea</w> <w id="3933185">quoque</w>,
<w id="3933187">ut</w> <w id="3933188">comperior</w>, <w id="3933190">purgandos</w> <w id="3933191">sibi</w> <w id="3933192">dentis</w> <w id="3933193">innoxio</w> <w id="3933194">hiatu</w> <w id="3933195">praebet</w>.
<w id="3933197">nam</w> <w id="3933198">quod</w> <w id="3933199">est</w> <w id="3933200">ore</w> <w id="3933201">amplo</w>, <w id="3933203">set</w> <w id="3933204">elingui</w> <w id="3933205">et</w> <w id="3933206">plerumque</w> <w id="3933207">in</w> <w id="3933208">aqua</w>
<w id="3933209">recluso</w>, <w id="3933211">multae</w> <w id="3933212">hiru</w><del><w id="3933213">n</w></del><w id="3933214">dines</w> <w id="3933215">dentibus</w> <w id="3933216">implectuntur</w>; <w id="3933218">eas</w> <w id="3933219">illi</w>,
<w id="3933221">cum</w> <w id="3933222">egressus</w> <w id="3933223">in</w> <w id="3933224">praeripia</w> <w id="3933225">fluminis</w> <w id="3933226">hiauit</w>, <w id="3933228">una</w> <w id="3933229">ex</w> <w id="3933230">auibus</w> <pb id="p.9" />
<w id="3933231">fluuialibus</w> <w id="3933232">amica</w> <w id="3933233">auis</w> <w id="3933234">iniecto</w> <w id="3933235">rostro</w> <w id="3933236">sine</w> <w id="3933237">noxae</w> <w id="3933238">periculo</w>
<w id="3933239">exculpit</w>.</p>
<milestone unit="section" n="9" />
<p><w id="3933241">Mitto</w> <w id="3933242">haec</w>. <w id="3933244">uenio</w> <w id="3933245">ad</w> <w id="3933246">ceteros</w> <w id="3933247">uorsus</w> <w id="3933248">ut</w> <w id="3933249">illi</w> <w id="3933250">uocant</w>
<w id="3933251">amatorios</w>, <w id="3933253">quos</w> <w id="3933254">tamen</w> <w id="3933255">tam</w> <w id="3933256">dure</w> <w id="3933257">et</w> <w id="3933258">rustice</w> <w id="3933259">legere</w>, <w id="3933261">ut</w>
<w id="3933262">odium</w> <w id="3933263">mouerent</w>. <w id="3933265">sed</w> <w id="3933266">quid</w> <w id="3933267">ad</w> <w id="3933268">magica</w> <w id="3933269">maleficia</w>, <w id="3933271">quod</w> <w id="3933272">ego</w>
<w id="3933273">pueros</w> <w id="3933274">Scriboni</w> <w id="3933275">Laeti</w>, <w id="3933277">amici</w> <w id="3933278">mei</w>, <w id="3933280">carmine</w> <w id="3933281">laudaui</w>? <w id="3933282">an</w>
<w id="3933283">ideo</w> <w id="3933284">magus</w>, <w id="3933286">quia</w> <w id="3933287">poeta</w>? <w id="3933288">quis</w> <w id="3933289">unquam</w> <w id="3933290">fando</w> <w id="3933291">audiuit</w> <w id="3933292">tam</w>
<add><w id="3933293">ueri</w></add><w id="3933294">similem</w> <w id="3933295">suspicionem</w>, <w id="3933297">tam</w> <w id="3933298">aptam</w> <w id="3933299">coniecturam</w>, <w id="3933301">tam</w>
<w id="3933302">proxumum</w> <w id="3933303">argumentum</w>? <q><w id="3933304">fecit</w> <w id="3933305">uorsus</w> <w id="3933306">Apuleius</w>.</q> <w id="3933308">si</w> <w id="3933309">malos</w>,
<w id="3933311">crimen</w> <w id="3933312">est</w>, <w id="3933314">nec</w> <w id="3933315">id</w> <w id="3933316">tamen</w> <w id="3933317">philosophi</w>, <w id="3933319">sed</w> <w id="3933320">poetae</w>; <w id="3933322">sin</w> <w id="3933323">bonos</w>,
<w id="3933325">quid</w> <w id="3933326">accusas</w>? <q><w id="3933327">at</w> <w id="3933328">enim</w> <w id="3933329">ludicros</w> <w id="3933330">et</w> <w id="3933331">amatorios</w> <w id="3933332">fecit</w>.</q> <w id="3933334">num</w>
<w id="3933335">ergo</w> <w id="3933336">haec</w> <w id="3933337">sunt</w> <w id="3933338">crimina</w> <w id="3933339">mea</w> <w id="3933340">et</w> <w id="3933341">nomine</w> <w id="3933342">erratis</w>, <w id="3933344">qui</w> <w id="3933345">me</w>
<w id="3933346">magiae</w> <w id="3933347">detulistis</w>? <w id="3933348">fecere</w> <w id="3933349">tamen</w> <w id="3933350">et</w> <w id="3933351">alii</w> <w id="3933352">talia</w>, <w id="3933354">etsi</w> <w id="3933355">uos</w>
<w id="3933356">ignoratis</w>: <w id="3933357">apud</w> <w id="3933358">Graecos</w> <w id="3933359">Teius</w> <w id="3933360">quidam</w> <w id="3933361">et</w> <w id="3933362">Lacedaemonius</w>
<w id="3933363">et</w> <w id="3933364">Ciu</w><del><w id="3933365">i</w></del><w id="3933366">s</w> <w id="3933367">cum</w> <w id="3933368">aliis</w> <w id="3933369">innumeris</w>, <w id="3933371">etiam</w> <w id="3933372">mulier</w> <w id="3933373">Lesbia</w>, <w id="3933375">lasciue</w>
<w id="3933376">illa</w> <w id="3933377">quidem</w> <w id="3933378">tantaque</w> <w id="3933379">gratia</w>, <w id="3933381">ut</w> <w id="3933382">nobis</w> <w id="3933383">insolentiam</w> <w id="3933384">linguae</w>
<w id="3933385">suae</w> <w id="3933386">dulcedine</w> <w id="3933387">carminum</w> <w id="3933388">commendet</w>, <w id="3933390">apud</w> <w id="3933391">nos</w> <w id="3933392">uero</w> <w id="3933393">Aedituus</w> <w id="3933394">et</w> <w id="3933395">Porcius</w> <w id="3933396">et</w> <w id="3933397">Catulus</w>, <w id="3933399">isti</w> <w id="3933400">quoque</w> <w id="3933401">cum</w> <w id="3933402">aliis</w> <w id="3933403">innumeris</w>. <q><w id="3933405">at</w> <w id="3933406">philosophi</w> <w id="3933407">non</w> <w id="3933408">fuere</w>.</q> <w id="3933410">num</w> <w id="3933411">igitur</w> <w id="3933412">etiam</w>
<w id="3933413">Solonem</w> <w id="3933414">fuisse</w> <w id="3933415">serium</w> <w id="3933416">uirum</w> <w id="3933417">et</w> <w id="3933418">philosophum</w> <w id="3933419">negabis</w>,
<w id="3933421">cuius</w> <w id="3933422">ille</w> <w id="3933423">lasciuissimus</w> <w id="3933424">uersus</w> <w id="3933425">est</w>: <foreign lang="greek"><w id="3933426">μηρῶν</w> <w id="3933427">ἱμείρων</w> <w id="3933428">καὶ</w>
<w id="3933429">γλυκεροῦ</w> <w id="3933430">στόματος</w></foreign>? <w id="3933431">et</w> <w id="3933432">quid</w> <w id="3933433">tam</w> <w id="3933434">petulans</w> <w id="3933435">habent</w> <w id="3933436">omnes</w>
<w id="3933437">uersus</w> <w id="3933438">mei</w>, <w id="3933440">si</w> <w id="3933441">cum</w> <w id="3933442">isto</w> <w id="3933443">uno</w> <w id="3933444">contendantur</w>? <w id="3933445">ut</w> <w id="3933446">taceam</w>
<w id="3933447">scripta</w> <w id="3933448">Diogenis</w> <w id="3933449">Cynici</w> <w id="3933450">et</w> <w id="3933451">Zenonis</w> <w id="3933452">Stoicae</w> <w id="3933453">sectae</w> <w id="3933454">conditoris</w> <pb id="p.10" />
<w id="3933455">id</w> <w id="3933456">genus</w> <w id="3933457">plurima</w>. <w id="3933459">recitem</w> <w id="3933460">denuo</w>, <w id="3933462">ut</w> <w id="3933463">sciant</w> <w id="3933464">me</w> <w id="3933465">eorum</w>
<w id="3933466">non</w> <w id="3933467">pigere</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><w id="3933468">et</w> <w id="3933469">Critias</w> <w id="3933470">mea</w> <w id="3933471">delicia</w> <w id="3933472">est</w> <w id="3933473">et</w> <w id="3933474">salua</w>, <w id="3933476">Charine</w>,
<lb /><w id="3933478">pars</w> <w id="3933479">in</w> <w id="3933480">amore</w> <w id="3933481">meo</w>, <w id="3933483">uita</w>, <w id="3933485">tibi</w> <w id="3933486">remanet</w>;
<lb /><w id="3933488">ne</w> <w id="3933489">metuas</w>; <w id="3933491">nam</w> <w id="3933492">me</w> <w id="3933493">ignis</w> <w id="3933494">et</w> <w id="3933495">ignis</w> <w id="3933496">torreat</w> <w id="3933497">ut</w> <w id="3933498">uult</w>,
<lb /><w id="3933500">hasce</w> <w id="3933501">duas</w> <w id="3933502">flammas</w>, <w id="3933504">dum</w> <w id="3933505">potiar</w>, <w id="3933507">patiar</w>.
<lb /><w id="3933509">hoc</w> <w id="3933510">modo</w> <w id="3933511">sim</w> <w id="3933512">uobis</w>, <w id="3933514">unus</w> <w id="3933515">sibi</w> <w id="3933516">quisque</w> <w id="3933517">quod</w> <w id="3933518">ipse</w> <w id="3933519">est</w>:
<lb /><w id="3933520">hoc</w> <w id="3933521">mihi</w> <w id="3933522">uos</w> <w id="3933523">eritis</w>, <w id="3933525">quod</w> <w id="3933526">duo</w> <w id="3933527">sunt</w> <w id="3933528">oculi</w>.</quote>
<w id="3933530">recitem</w> <w id="3933531">nunc</w> <w id="3933532">et</w> <w id="3933533">alios</w>, <w id="3933535">quos</w> <w id="3933536">illi</w> <w id="3933537">quasi</w> <w id="3933538">intemperantissimos</w>
<w id="3933539">postremum</w> <w id="3933540">legere</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><w id="3933541">florea</w> <w id="3933542">serta</w>, <w id="3933544">meum</w> <w id="3933545">mel</w>, <w id="3933547">et</w> <w id="3933548">haec</w> <w id="3933549">tibi</w> <w id="3933550">carmina</w> <w id="3933551">dono</w>.
<lb /><w id="3933553">carmina</w> <w id="3933554">dono</w> <w id="3933555">tibi</w>, <w id="3933557">serta</w> <w id="3933558">tuo</w> <w id="3933559">genio</w>,
<lb /><w id="3933561">carmina</w>, <w id="3933563">uti</w>, <w id="3933565">Critia</w>, <w id="3933567">lux</w> <w id="3933568">haec</w> <w id="3933569">optata</w> <w id="3933570">canatur</w>,
<lb /><w id="3933572">quae</w> <w id="3933573">bis</w> <w id="3933574">septeno</w> <w id="3933575">uere</w> <w id="3933576">tibi</w> <w id="3933577">remeat</w>,
<lb /><w id="3933579">serta</w> <w id="3933580">autem</w>, <w id="3933582">ut</w> <w id="3933583">laeto</w> <w id="3933584">tibi</w> <w id="3933585">tempore</w> <w id="3933586">tempora</w> <w id="3933587">uernent</w>,
<lb /><w id="3933589">aetatis</w> <w id="3933590">florem</w> <w id="3933591">floribus</w> <w id="3933592">ut</w> <w id="3933593">decores</w>.
<lb /><w id="3933595">tu</w> <w id="3933596">mihi</w> <w id="3933597">das</w> <w id="3933598">contra</w> <w id="3933599">pro</w> <w id="3933600">uerno</w> <w id="3933601">flore</w> <w id="3933602">tuum</w> <w id="3933603">uer</w>,
<lb /><w id="3933605">ut</w> <w id="3933606">nostra</w> <w id="3933607">exuperes</w> <w id="3933608">munera</w> <w id="3933609">muneribus</w>;
<lb /><w id="3933611">pro</w> <w id="3933612">implexis</w> <w id="3933613">sertis</w> <w id="3933614">complexum</w> <w id="3933615">corpore</w> <w id="3933616">redde</w><add><w id="3933617">s</w></add>,
<lb /><w id="3933619">proque</w> <w id="3933620">rosis</w> <w id="3933621">oris</w> <w id="3933622">sauia</w> <w id="3933623">purpurei</w>.
<lb /><w id="3933625">quod</w> <w id="3933626">si</w> <w id="3933627">animam</w> <w id="3933628">inspires</w> <w id="3933629">donaci</w>, <w id="3933631">iam</w> <w id="3933632">carmina</w> <w id="3933633">nostra</w>
<lb /><w id="3933634">cedent</w> <w id="3933635">uicta</w> <w id="3933636">tuo</w> <w id="3933637">dulciloquo</w> <w id="3933638">calamo</w>.</quote></p>
<milestone unit="section" n="10" />
<p><w id="3933640">Habes</w> <w id="3933641">crimen</w> <w id="3933642">meum</w>, <w id="3933644">Maxime</w>, <w id="3933646">quasi</w> <w id="3933647">improbi</w> <w id="3933648">comisatoris</w>
<w id="3933649">de</w> <w id="3933650">sertis</w> <w id="3933651">et</w> <w id="3933652">canticis</w> <w id="3933653">compositum</w>. <w id="3933655">hic</w> <w id="3933656">illud</w> <w id="3933657">etiam</w> <w id="3933658">reprehendi</w>
<w id="3933659">animaduertisti</w>, <w id="3933661">quod</w>, <w id="3933663">cum</w> <w id="3933664">aliis</w> <w id="3933665">nominibus</w> <w id="3933666">pueri</w> <w id="3933667">uocentur</w>,
<w id="3933669">ego</w> <w id="3933670">eos</w> <w id="3933671">Charinum</w> <w id="3933672">et</w> <w id="3933673">Critian</w> <w id="3933674">appellitarim</w>. <w id="3933676">eadem</w> <w id="3933677">igitur</w>
<w id="3933678">opera</w> <w id="3933679">accusent</w> <w id="3933680">C</w>. <w id="3933682">Catul</w><add><w id="3933683">l</w></add><w id="3933684">um</w>, <w id="3933686">quod</w> <w id="3933687">Lesbiam</w> <w id="3933688">pro</w> <w id="3933689">Clodia</w> <w id="3933690">nominarit</w>, <w id="3933692">et</w> <w id="3933693">Ticidam</w> <w id="3933694">similiter</w>, <w id="3933696">quod</w> <w id="3933697">quae</w> <w id="3933698">Metella</w> <w id="3933699">erat</w> <w id="3933700">Perillam</w>
<w id="3933701">scripserit</w>, <w id="3933703">et</w> <w id="3933704">Propertium</w>, <w id="3933706">qui</w> <w id="3933707">Cunthiam</w> <w id="3933708">dicat</w>, <w id="3933710">Hostiam</w> <pb id="p.11" />
<w id="3933711">dissimulet</w>, <w id="3933713">et</w> <w id="3933714">Tibullum</w>, <w id="3933716">quod</w> <w id="3933717">ei</w> <w id="3933718">sit</w> <w id="3933719">Plania</w> <w id="3933720">in</w> <w id="3933721">animo</w>, <w id="3933723">Delia</w>
<w id="3933724">in</w> <w id="3933725">uersu</w>. <w id="3933727">e</w><del><w id="3933728">t</w></del><w id="3933729">quidem</w> <w id="3933730">C</w>. <w id="3933732">Lucilium</w>, <w id="3933734">quanquam</w> <w id="3933735">sit</w> <w id="3933736">iambicus</w>,
<w id="3933738">tamen</w> <w id="3933739">improbarim</w>, <w id="3933741">quod</w> <w id="3933742">Gentium</w> <w id="3933743">et</w> <w id="3933744">Macedonem</w> <w id="3933745">pueros</w>
<w id="3933746">directis</w> <w id="3933747">nominibus</w> <w id="3933748">carmine</w> <w id="3933749">suo</w> <w id="3933750">prostituerit</w>. <w id="3933752">quanto</w> <w id="3933753">modestius</w> <w id="3933754">tandem</w> <w id="3933755">Mantuanus</w> <w id="3933756">poeta</w>, <w id="3933758">qui</w> <w id="3933759">itidem</w> <w id="3933760">ut</w> <w id="3933761">ego</w> <w id="3933762">puerum</w>
<w id="3933763">amici</w> <w id="3933764">sui</w> <w id="3933765">Pollionis</w> <w id="3933766">bucolico</w> <w id="3933767">ludicro</w> <w id="3933768">laudans</w> <w id="3933769">et</w> <w id="3933770">abstinens</w>
<w id="3933771">nominum</w> <w id="3933772">sese</w> <w id="3933773">quidem</w> <w id="3933774">Corydonem</w>, <w id="3933776">puerum</w> <w id="3933777">uero</w> <w id="3933778">Alexin</w>
<w id="3933779">uocat</w>. <w id="3933781">sed</w> <w id="3933782">Aemilianus</w>, <w id="3933784">uir</w> <w id="3933785">ultra</w> <w id="3933786">Virgilianos</w> <w id="3933787">opiliones</w> <w id="3933788">et</w>
<w id="3933789">busequas</w> <w id="3933790">rusticanus</w>, <w id="3933792">agrestis</w> <w id="3933793">quidem</w> <w id="3933794">semper</w> <w id="3933795">et</w> <w id="3933796">barbarus</w>,
<w id="3933798">uerum</w> <w id="3933799">longe</w> <w id="3933800">austerior</w> <w id="3933801">ut</w> <w id="3933802">putat</w> <w id="3933803">Serranis</w> <w id="3933804">et</w> <w id="3933805">Curiis</w> <w id="3933806">et</w>
<w id="3933807">Fabriciis</w>, <w id="3933809">negat</w> <w id="3933810">id</w> <w id="3933811">genus</w> <w id="3933812">uersus</w> <w id="3933813">Platonico</w> <w id="3933814">philosopho</w> <w id="3933815">competere</w>. <w id="3933817">etiamne</w>, <w id="3933819">Aemiliane</w>, <w id="3933821">si</w> <w id="3933822">Platonis</w> <w id="3933823">ipsius</w> <w id="3933824">exemplo</w>
<w id="3933825">doceo</w> <w id="3933826">factos</w>? <w id="3933827">cuius</w> <w id="3933828">nulla</w> <w id="3933829">carmina</w> <w id="3933830">extant</w> <w id="3933831">nisi</w> <w id="3933832">amoris</w> <w id="3933833">elegia</w>;
<w id="3933835">nam</w> <w id="3933836">cetera</w> <w id="3933837">omnia</w>, <w id="3933839">credo</w> <w id="3933840">quod</w> <w id="3933841">tam</w> <w id="3933842">lepida</w> <w id="3933843">non</w> <w id="3933844">erant</w>, <w id="3933846">igni</w>
<w id="3933847">deussit</w>. <w id="3933849">disce</w> <w id="3933850">igitur</w> <w id="3933851">uersus</w> <w id="3933852">Platonis</w> <w id="3933853">philosophi</w> <w id="3933854">in</w> <w id="3933855">puerum</w>
<w id="3933856">Astera</w>, <w id="3933858">si</w> <w id="3933859">tamen</w> <w id="3933860">tantus</w> <w id="3933861">natu</w> <w id="3933862">potes</w> <w id="3933863">litteras</w> <w id="3933864">discere</w>:
<lb /><foreign lang="greek"><w id="3933865">ἀστὴρ</w> <w id="3933866">πρὶν</w> <w id="3933867">μὲν</w> <w id="3933868">ἔλαμπες</w> <w id="3933869">ἐνὶ</w> <w id="3933870">ξωοῖσιν</w> <w id="3933871">Ἑῷος</w>·
<lb /><w id="3933873">νῦν</w> <w id="3933874">δὲ</w> <w id="3933875">θανὼν</w> <w id="3933876">λάμπεις</w> <w id="3933877">Ἕσπερος</w> <w id="3933878">ἐν</w> <w id="3933879">φθιμένοις</w>.</foreign>
<w id="3933881">item</w> <w id="3933882">eiusdem</w> <w id="3933883">Platonis</w> <w id="3933884">in</w> <w id="3933885">Alexin</w> <w id="3933886">Phaedrumque</w> <w id="3933887">pueros</w>
<w id="3933888">coniuncto</w> <w id="3933889">carmine</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><foreign lang="greek"><w id="3933890">νῦν</w> <w id="3933891">ὅτε</w> <w id="3933892">μηδὲν</w> <w id="3933893">Ἄλεξις</w> <w id="3933894">ὅσον</w> <w id="3933895">μόνον</w> <w id="3933896">εἶφʼ</w> <w id="3933897">ὅτι</w> <w id="3933898">καλός</w>,
<lb /><w id="3933900">ὦπται</w> <w id="3933901">καὶ</w> <w id="3933902">πάντῃ</w> <w id="3933903">πᾶσι</w> <w id="3933904">περιβλέπεται</w>.</foreign> <pb id="p.12" />
<lb /><foreign lang="greek"><w id="3933906">θυμέ</w>,</foreign> <ref id="n0" target="ref0" /> <foreign lang="greek"><w id="3933908">μηνύεις</w> <w id="3933909">κυσὶν</w> <w id="3933910">ὀστέον</w></foreign>; <foreign lang="greek"><w id="3933912">εἶτʼ</w> <w id="3933913">ἀνιήσει</w>
<lb /><w id="3933914">ὕστερον</w>. <w id="3933916">οὐχ</w> <w id="3933917">οὕτω</w> <w id="3933918">Φαῖδρον</w> <w id="3933919">ἀπωλέσαμεν</w>;</foreign></quote>
<w id="3933921">ne</w> <w id="3933922">pluris</w> <w id="3933923">commemorem</w>, <w id="3933925">nouissimum</w> <w id="3933926">uersum</w> <w id="3933927">eius</w> <w id="3933928">de</w> <w id="3933929">Dione</w>
<w id="3933930">Syracusano</w> <w id="3933931">si</w> <w id="3933932">dixero</w>, <w id="3933934">finem</w> <w id="3933935">faciam</w>: <foreign lang="greek"><w id="3933936">ὦ</w> <w id="3933937">ἐμὸν</w> <w id="3933938">ἐκμήνας</w> <w id="3933939">θυμὸν</w>
<milestone unit="section" n="11" />
<w id="3933940">ἔρωτι</w> <w id="3933941">Δίων</w></foreign>. <w id="3933943">Sed</w> <w id="3933944">sumne</w> <w id="3933945">ego</w> <w id="3933946">ineptus</w>, <w id="3933948">qui</w> <w id="3933949">haec</w> <w id="3933950">etiam</w> <w id="3933951">in</w>
<w id="3933952">iudicio</w>? <w id="3933953">an</w> <w id="3933954">uos</w> <w id="3933955">potius</w> <w id="3933956">calumniosi</w>, <w id="3933958">qui</w> <w id="3933959">etiam</w> <w id="3933960">haec</w> <w id="3933961">in</w>
<w id="3933962">accusatione</w>, <w id="3933964">quasi</w> <w id="3933965">ullum</w> <w id="3933966">specimen</w> <w id="3933967">morum</w> <w id="3933968">sit</w> <w id="3933969">uersibus</w>
<w id="3933970">ludere</w>? <w id="3933971">Catullum</w> <w id="3933972">ita</w> <w id="3933973">respondentem</w> <w id="3933974">maliuolis</w> <w id="3933975">non</w> <w id="3933976">legistis</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><w id="3933977">nam</w> <w id="3933978">castum</w> <w id="3933979">esse</w> <w id="3933980">decet</w> <w id="3933981">pium</w> <w id="3933982">poetam</w>
<lb /><w id="3933983">ipsum</w>, <w id="3933985">uersiculos</w> <w id="3933986">nihil</w> <w id="3933987">necesse</w> <w id="3933988">est</w>?</quote>
<w id="3933989">Diuus</w> <w id="3933990">Adrianus</w> <w id="3933991">cum</w> <w id="3933992">Voconi</w> <w id="3933993">amici</w> <w id="3933994">sui</w> <w id="3933995">poetae</w> <w id="3933996">tumulum</w>
<w id="3933997">uorsibus</w> <w id="3933998">muneraretur</w>, <w id="3934000">ita</w> <w id="3934001">scripsit</w>: <q><w id="3934002">lasciuus</w> <w id="3934003">uersu</w>, <w id="3934005">mente</w>
<w id="3934006">pudicus</w> <w id="3934007">eras</w>,</q> <w id="3934009">quod</w> <w id="3934010">nunquam</w> <w id="3934011">ita</w> <w id="3934012">dixisset</w>, <w id="3934014">si</w> <w id="3934015">forent</w> <w id="3934016">lepidiora</w> <w id="3934017">carmina</w> <w id="3934018">argumentum</w> <w id="3934019">impudicitiae</w> <w id="3934020">habenda</w>. <w id="3934022">ipsius</w>
<w id="3934023">etiam</w> <w id="3934024">diui</w> <w id="3934025">Adriani</w> <w id="3934026">multa</w> <w id="3934027">id</w> <w id="3934028">genus</w> <w id="3934029">legere</w> <w id="3934030">me</w> <w id="3934031">memini</w>.
<w id="3934033">aude</w> <w id="3934034">sis</w>, <w id="3934036">Aemiliane</w>, <w id="3934038">dicere</w> <w id="3934039">male</w> <w id="3934040">id</w> <w id="3934041">fieri</w>, <w id="3934043">quod</w> <w id="3934044">imperator</w>
<w id="3934045">et</w> <w id="3934046">censor</w> <w id="3934047">diuus</w> <w id="3934048">Adrianus</w> <w id="3934049">fecit</w> <w id="3934050">et</w> <w id="3934051">factum</w> <w id="3934052">memoriae</w> <w id="3934053">reliquit</w>. <w id="3934055">ceterum</w> <w id="3934056">Maximum</w> <w id="3934057">quicquam</w> <w id="3934058">putas</w> <w id="3934059">culpaturum</w>,
<w id="3934061">quod</w> <w id="3934062">sciat</w> <w id="3934063">Platonis</w> <w id="3934064">exemplo</w> <w id="3934065">a</w> <w id="3934066">me</w> <w id="3934067">factum</w>? <w id="3934068">cuius</w> <w id="3934069">uersus</w>
<w id="3934070">quos</w> <w id="3934071">nunc</w> <w id="3934072">percensui</w> <w id="3934073">tanto</w> <w id="3934074">sanctiores</w> <w id="3934075">sunt</w>, <w id="3934077">quanto</w> <w id="3934078">apertiores</w>, <w id="3934080">tanto</w> <w id="3934081">pudicius</w> <w id="3934082">compositi</w>, <w id="3934084">quanto</w> <w id="3934085">simplicius</w> <w id="3934086">professi</w>;
<w id="3934088">namque</w> <w id="3934089">haec</w> <w id="3934090">et</w> <w id="3934091">id</w> <w id="3934092">genus</w> <w id="3934093">omnia</w> <w id="3934094">dissimulare</w> <w id="3934095">et</w> <w id="3934096">occultare</w>
<w id="3934097">peccantis</w>, <w id="3934099">profiteri</w> <w id="3934100">et</w> <w id="3934101">promulgare</w> <w id="3934102">ludentis</w> <w id="3934103">est</w>; <w id="3934105">quippe</w>
<w id="3934106">natura</w> <w id="3934107">uox</w> <w id="3934108">innocentiae</w>, <w id="3934110">silentium</w> <w id="3934111">maleficio</w> <w id="3934112">distributa</w>.
<milestone unit="section" n="12" />
<w id="3934114">mitto</w> <w id="3934115">enim</w> <w id="3934116">dicere</w> <w id="3934117">alta</w> <w id="3934118">illa</w> <w id="3934119">et</w> <w id="3934120">diuina</w> <w id="3934121">Platonica</w>, <w id="3934123">rarissimo</w>
<w id="3934124">cuique</w> <w id="3934125">piorum</w> <w id="3934126">ignara</w>, <w id="3934128">ceterum</w> <w id="3934129">omnibus</w> <w id="3934130">profanis</w> <w id="3934131">incognita</w>: <pb id="p.13" />
<w id="3934132">geminam</w> <w id="3934133">esse</w> <w id="3934134">Venerem</w> <w id="3934135">deam</w>, <w id="3934137">proprio</w> <w id="3934138">quamque</w> <w id="3934139">amore</w> <w id="3934140">et</w>
<w id="3934141">diuersis</w> <w id="3934142">amatoribus</w> <w id="3934143">pollentis</w>; <w id="3934145">earum</w> <w id="3934146">alteram</w> <w id="3934147">uulgariam</w>,
<w id="3934149">quae</w> <w id="3934150">sit</w> <w id="3934151">percita</w> <w id="3934152">populari</w> <w id="3934153">amore</w>, <w id="3934155">non</w> <w id="3934156">modo</w> <w id="3934157">humanis</w>
<w id="3934158">animis</w>, <w id="3934160">uerum</w> <w id="3934161">etiam</w> <w id="3934162">pecuinis</w> <w id="3934163">et</w> <w id="3934164">ferinis</w> <w id="3934165">ad</w> <w id="3934166">libidinem</w>
<w id="3934167">imperitare</w> <w id="3934168">ui</w> <w id="3934169">immodica</w> <w id="3934170">trucique</w> <w id="3934171">perculsorum</w> <w id="3934172">animalium</w>
<w id="3934173">serua</w> <w id="3934174">corpora</w> <w id="3934175">complexu</w> <w id="3934176">uincientem</w>: <w id="3934177">alteram</w> <w id="3934178">uero</w> <w id="3934179">caelitem</w>
<w id="3934180">Venerem</w>, <w id="3934182">praeditam</w> <del><w id="3934183">quae</w> <w id="3934184">sit</w></del> <w id="3934185">optimati</w> <w id="3934186">amore</w>, <w id="3934188">solis</w> <w id="3934189">hominibus</w> <w id="3934190">et</w> <w id="3934191">eorum</w> <w id="3934192">paucis</w> <w id="3934193">curare</w>, <w id="3934195">nullis</w> <w id="3934196">ad</w> <w id="3934197">turpitudinem</w>
<w id="3934198">stimulis</w> <w id="3934199">uel</w> <w id="3934200">illecebris</w> <w id="3934201">sectatores</w> <w id="3934202">suos</w> <w id="3934203">percellentem</w>; <w id="3934205">quippe</w>
<w id="3934206">amorem</w> <w id="3934207">eius</w> <w id="3934208">non</w> <w id="3934209">amoenum</w> <w id="3934210">et</w> <w id="3934211">lasciuum</w>, <w id="3934213">sed</w> <w id="3934214">contra</w> <w id="3934215">incom</w><del><w id="3934216">i</w></del><w id="3934217">tum</w> <w id="3934218">et</w> <w id="3934219">serium</w> <w id="3934220">pulchritudine</w> <w id="3934221">honestatis</w> <w id="3934222">uirtutes</w> <w id="3934223">amatoribus</w> <w id="3934224">suis</w> <w id="3934225">conciliare</w>, <w id="3934227">et</w> <w id="3934228">si</w> <w id="3934229">quando</w> <w id="3934230">decora</w> <w id="3934231">corpora</w>
<w id="3934232">co</w><add><w id="3934233">m</w></add><w id="3934234">mendet</w>, <w id="3934236">a</w> <w id="3934237">contumelia</w> <w id="3934238">eorum</w> <w id="3934239">procul</w> <w id="3934240">absterrere</w>; <w id="3934242">neque</w>
<w id="3934243">enim</w> <w id="3934244">quicquam</w> <w id="3934245">aliud</w> <w id="3934246">in</w> <w id="3934247">corporum</w> <w id="3934248">forma</w> <w id="3934249">diligendum</w> <w id="3934250">quam</w>
<w id="3934251">quod</w> <w id="3934252">ammoneant</w> <w id="3934253">diuinos</w> <w id="3934254">animos</w> <w id="3934255">eius</w> <w id="3934256">pulchritudinis</w>, <w id="3934258">quam</w>
<w id="3934259">prius</w> <w id="3934260">ueram</w> <w id="3934261">et</w> <w id="3934262">sinceram</w> <w id="3934263">inter</w> <w id="3934264">deos</w> <w id="3934265">uidere</w>. <w id="3934267">quapropter</w>, <w id="3934269">ut</w>
<w id="3934270">semper</w>, <w id="3934272">eleganter</w> <w id="3934273">Afranius</w> <w id="3934274">hoc</w> <w id="3934275">scriptum</w> <w id="3934276">relinquat</w>: <q><w id="3934277">amabit</w> <pb id="p.14" />
<w id="3934278">sapiens</w>, <w id="3934280">cupient</w> <w id="3934281">ceteri</w>,</q> <w id="3934283">tamen</w> <w id="3934284">si</w> <w id="3934285">uerum</w> <w id="3934286">uelis</w>, <w id="3934288">Aemiliane</w>,
<w id="3934290">uel</w> <w id="3934291">si</w> <w id="3934292">haec</w> <w id="3934293">intellegere</w> <w id="3934294">unquam</w> <w id="3934295">potes</w>, <w id="3934297">non</w> <w id="3934298">tam</w> <w id="3934299">amat</w>
<milestone unit="section" n="13" />
<w id="3934300">sapiens</w> <w id="3934301">quam</w> <w id="3934302">recordatur</w>. <w id="3934304">da</w> <w id="3934305">igitur</w> <w id="3934306">ueniam</w> <w id="3934307">Platoni</w> <w id="3934308">philosopho</w> <w id="3934309">uersuum</w> <w id="3934310">eius</w> <w id="3934311">de</w> <w id="3934312">amore</w>, <w id="3934314">ne</w> <w id="3934315">ego</w> <w id="3934316">necesse</w> <w id="3934317">habeam</w>
<w id="3934318">contra</w> <w id="3934319">sententiam</w> <w id="3934320">Neoptolemi</w> <w id="3934321">Enniani</w> <w id="3934322">pluribus</w> <w id="3934323">philosophari</w>; <w id="3934325">uel</w> <w id="3934326">si</w> <w id="3934327">tu</w> <w id="3934328">id</w> <w id="3934329">non</w> <w id="3934330">facis</w>, <w id="3934332">ego</w> <w id="3934333">me</w> <w id="3934334">facile</w> <w id="3934335">patiar</w> <w id="3934336">in</w>
<w id="3934337">huiuscemodi</w> <w id="3934338">uersibus</w> <w id="3934339">culpari</w> <w id="3934340">cum</w> <w id="3934341">Platone</w>. <w id="3934343">tibi</w> <w id="3934344">autem</w>,
<w id="3934346">Maxime</w>, <w id="3934348">habeo</w> <w id="3934349">gratiam</w> <w id="3934350">propensam</w>, <w id="3934352">cum</w> <w id="3934353">has</w> <w id="3934354">quoque</w> <w id="3934355">appendices</w> <w id="3934356">defensionis</w> <w id="3934357">meae</w> <w id="3934358">iccirco</w> <w id="3934359">necessarias</w>, <w id="3934361">quia</w> <w id="3934362">accusationi</w>
<w id="3934363">rependuntur</w>, <w id="3934365">tam</w> <w id="3934366">attente</w> <w id="3934367">audis</w>. <w id="3934369">et</w> <w id="3934370">ideo</w> <w id="3934371">hoc</w> <w id="3934372">etiam</w> <w id="3934373">peto</w>,
<w id="3934375">quod</w> <w id="3934376">mihi</w> <w id="3934377">ante</w> <w id="3934378">ipsa</w> <w id="3934379">crimina</w> <w id="3934380">superest</w> <w id="3934381">audias</w>, <w id="3934383">ut</w> <w id="3934384">adhuc</w>
<w id="3934385">fecisti</w>, <w id="3934387">libenter</w> <w id="3934388">et</w> <w id="3934389">diligenter</w>.</p>
<p><w id="3934391">Sequitur</w> <w id="3934392">enim</w> <w id="3934393">de</w> <w id="3934394">speculo</w> <w id="3934395">longa</w> <w id="3934396">illa</w> <w id="3934397">et</w> <w id="3934398">censoria</w> <w id="3934399">oratio</w>,
<w id="3934401">de</w> <w id="3934402">quo</w> <w id="3934403">pro</w> <w id="3934404">rei</w> <w id="3934405">atrocitate</w> <w id="3934406">paene</w> <w id="3934407">diruptus</w> <w id="3934408">est</w> <w id="3934409">Pudens</w> <w id="3934410">clamitans</w>: <q><w id="3934411">habet</w> <w id="3934412">speculum</w> <w id="3934413">philosophus</w>, <w id="3934415">possidet</w> <w id="3934416">speculum</w>
<w id="3934417">philosophus</w>.</q> <w id="3934419">ut</w> <w id="3934420">igitur</w> <w id="3934421">habere</w> <w id="3934422">concedam</w>—<w id="3934423">ne</w> <w id="3934424">aliquid</w>
<w id="3934425">obiecisse</w> <w id="3934426">te</w> <w id="3934427">credas</w>, <w id="3934429">si</w> <w id="3934430">negaro</w>—, <w id="3934432">non</w> <w id="3934433">tamen</w> <w id="3934434">ex</w> <w id="3934435">eo</w> <w id="3934436">accipi</w>
<w id="3934437">me</w> <w id="3934438">necesse</w> <w id="3934439">est</w> <w id="3934440">exornari</w> <w id="3934441">quoque</w> <w id="3934442">ad</w> <w id="3934443">speculum</w> <w id="3934444">solere</w>. <w id="3934446">quid</w>
<w id="3934447">enim</w>? <w id="3934448">si</w> <w id="3934449">choragium</w> <w id="3934450">thymelicum</w> <w id="3934451">possiderem</w>, <w id="3934453">num</w> <w id="3934454">ex</w> <w id="3934455">eo</w>
<w id="3934456">argumentarere</w> <w id="3934457">etiam</w> <w id="3934458">uti</w> <w id="3934459">me</w> <w id="3934460">consuesse</w> <w id="3934461">tragoedi</w><del><w id="3934462">i</w></del> <w id="3934463">syrmate</w>,
<w id="3934465">histrionis</w> <w id="3934466">crocota</w>, †<w id="3934468">orgia</w>, <w id="3934470">mimi</w> <w id="3934471">centunculo</w>? <w id="3934472">non</w> <w id="3934473">opinor</w>.
<w id="3934475">nam</w> <w id="3934476">et</w> <w id="3934477">contra</w> <w id="3934478">plurimis</w> <w id="3934479">rebus</w> <w id="3934480">possessu</w> <w id="3934481">careo</w>, <w id="3934483">usu</w> <w id="3934484">fruor</w>.
<w id="3934486">quod</w> <w id="3934487">si</w> <w id="3934488">neque</w> <w id="3934489">habere</w> <w id="3934490">utendi</w> <w id="3934491">argumentum</w> <w id="3934492">est</w> <w id="3934493">neque</w> <w id="3934494">non</w>
<w id="3934495">utendi</w> <w id="3934496">non</w> <w id="3934497">habere</w> <w id="3934498">et</w> <w id="3934499">speculi</w> <w id="3934500">non</w> <w id="3934501">tam</w> <w id="3934502">possessio</w> <w id="3934503">culpatur</w>
<w id="3934504">quam</w> <w id="3934505">inspectio</w>, <w id="3934507">illud</w> <w id="3934508">etiam</w> <w id="3934509">doceas</w> <w id="3934510">necesse</w> <w id="3934511">est</w>, <w id="3934513">quando</w> <pb id="p.15" />
<w id="3934514">et</w> <w id="3934515">quibus</w> <w id="3934516">praesentibus</w> <w id="3934517">in</w> <w id="3934518">speculum</w> <w id="3934519">inspexerim</w>, <w id="3934521">quoniam</w>,
<w id="3934523">ut</w> <w id="3934524">res</w> <w id="3934525">est</w>, <w id="3934527">magis</w> <w id="3934528">piaculum</w> <w id="3934529">decernis</w> <w id="3934530">speculum</w> <w id="3934531">philosopho</w>
<w id="3934532">quam</w> <w id="3934533">Cereris</w> <w id="3934534">mundum</w> <w id="3934535">profano</w> <w id="3934536">uidere</w>.</p>
<milestone unit="section" n="14" />
<p><w id="3934538">Cedo</w> <w id="3934539">nunc</w>, <w id="3934541">si</w> <w id="3934542">et</w> <w id="3934543">inspexisse</w> <w id="3934544">me</w> <w id="3934545">fateor</w>, <w id="3934547">quod</w> <w id="3934548">tandem</w>
<w id="3934549">crimen</w> <w id="3934550">est</w> <w id="3934551">imaginem</w> <w id="3934552">suam</w> <w id="3934553">nosse</w> <w id="3934554">eamque</w> <w id="3934555">non</w> <w id="3934556">uno</w> <w id="3934557">loco</w>
<w id="3934558">conditam</w>, <w id="3934560">sed</w> <w id="3934561">quoquo</w> <w id="3934562">uelis</w> <w id="3934563">paruo</w> <w id="3934564">speculo</w> <w id="3934565">promptam</w>
<w id="3934566">gestare</w>? <w id="3934567">an</w> <w id="3934568">tu</w> <w id="3934569">ignoras</w> <w id="3934570">nihil</w> <w id="3934571">esse</w> <w id="3934572">aspectabilius</w> <w id="3934573">homini</w>
<w id="3934574">nato</w> <w id="3934575">quam</w> <w id="3934576">formam</w> <w id="3934577">suam</w>? <w id="3934578">equidem</w> <w id="3934579">scio</w> <w id="3934580">et</w> <w id="3934581">filiorum</w> <w id="3934582">cariores</w> <w id="3934583">esse</w> <w id="3934584">qui</w> <w id="3934585">similes</w> <w id="3934586">uidentur</w> <w id="3934587">et</w> <w id="3934588">publicitus</w> <w id="3934589">simulacrum</w>
<w id="3934590">suum</w> <w id="3934591">cuique</w>, <w id="3934593">quod</w> <w id="3934594">uideat</w>, <w id="3934596">pro</w> <w id="3934597">meritis</w> <w id="3934598">praemio</w> <w id="3934599">tribui</w>.
<w id="3934601">aut</w> <w id="3934602">quid</w> <w id="3934603">sibi</w> <w id="3934604">statuae</w> <w id="3934605">et</w> <w id="3934606">imagines</w> <w id="3934607">uariis</w> <w id="3934608">artibus</w> <w id="3934609">effigiatae</w>
<w id="3934610">uolunt</w>? <w id="3934611">nisi</w> <w id="3934612">forte</w> <w id="3934613">quod</w> <w id="3934614">artificio</w> <w id="3934615">elaboratum</w> <w id="3934616">laudabile</w>
<w id="3934617">habetur</w>, <w id="3934619">hoc</w> <w id="3934620">natura</w> <w id="3934621">oblatum</w> <w id="3934622">culpabile</w> <w id="3934623">iudicandum</w> <w id="3934624">est</w>,
<w id="3934626">cum</w> <w id="3934627">sit</w> <w id="3934628">in</w> <w id="3934629">ea</w> <w id="3934630">uel</w> <w id="3934631">magis</w> <w id="3934632">miranda</w> <w id="3934633">et</w> <w id="3934634">facilitas</w> <w id="3934635">et</w> <w id="3934636">similitudo</w>.
<w id="3934638">quippe</w> <w id="3934639">in</w> <w id="3934640">omnibus</w> <w id="3934641">manu</w> <w id="3934642">faciundis</w> <w id="3934643">imaginibus</w> <w id="3934644">opera</w> <w id="3934645">diutina</w> <w id="3934646">sumitur</w>, <w id="3934648">neque</w> <w id="3934649">tamen</w> <w id="3934650">similitudo</w> <w id="3934651">aeque</w> <w id="3934652">ut</w> <w id="3934653">in</w> <w id="3934654">speculis</w>
<w id="3934655">comparet</w>; <w id="3934657">deest</w> <w id="3934658">enim</w> <w id="3934659">et</w> <w id="3934660">luto</w> <w id="3934661">uigor</w> <w id="3934662">et</w> <w id="3934663">saxo</w> <w id="3934664">color</w> <w id="3934665">et</w> <w id="3934666">picturae</w> <w id="3934667">rigor</w> <w id="3934668">et</w> <w id="3934669">motus</w> <w id="3934670">omnibus</w>, <w id="3934672">qui</w> <w id="3934673">praecipua</w> <w id="3934674">fide</w> <w id="3934675">similitudinem</w> <w id="3934676">repraesentat</w>, <w id="3934678">cum</w> <w id="3934679">in</w> <w id="3934680">eo</w> <w id="3934681">uisi</w><add><w id="3934682">te</w></add><w id="3934683">tur</w> <w id="3934684">imago</w> <w id="3934685">mire</w>
<w id="3934686">relata</w>, <w id="3934688">ut</w> <w id="3934689">similis</w>, <w id="3934691">ita</w> <w id="3934692">mobilis</w> <w id="3934693">et</w> <w id="3934694">ad</w> <w id="3934695">omnem</w> <w id="3934696">nutum</w> <w id="3934697">hominis</w>
<w id="3934698">sui</w> <w id="3934699">morigera</w>; <w id="3934701">eadem</w> <w id="3934702">semper</w> <w id="3934703">contemplantibus</w> <w id="3934704">aequaeua</w> <w id="3934705">est</w>
<w id="3934706">ab</w> <w id="3934707">ineunte</w> <w id="3934708">pueritia</w> <w id="3934709">ad</w> <w id="3934710">obeuntem</w> <w id="3934711">senectam</w>, <w id="3934713">tot</w> <w id="3934714">aetatis</w> <w id="3934715">uices</w>
<w id="3934716">induit</w>, <w id="3934718">tam</w> <w id="3934719">uarias</w> <w id="3934720">habitudines</w> <w id="3934721">corporis</w> <w id="3934722">participat</w>, <w id="3934724">tot</w>
<w id="3934725">uultus</w> <w id="3934726">eiusdem</w> <w id="3934727">laetantis</w> <w id="3934728">uel</w> <w id="3934729">dolentis</w> <w id="3934730">imitatur</w>. <w id="3934732">enimuero</w>
<w id="3934733">quod</w> <w id="3934734">luto</w> <w id="3934735">fictum</w> <w id="3934736">uel</w> <w id="3934737">aere</w> <w id="3934738">infusum</w> <w id="3934739">uel</w> <w id="3934740">lapide</w> <w id="3934741">incussum</w> <pb id="p.16" />
<w id="3934742">uel</w> <w id="3934743">cera</w> <w id="3934744">inustum</w> <w id="3934745">uel</w> <w id="3934746">pigmento</w> <w id="3934747">illitum</w> <w id="3934748">uel</w> <w id="3934749">alio</w> <w id="3934750">quopiam</w>
<w id="3934751">humano</w> <w id="3934752">artificio</w> <w id="3934753">adsimulatum</w> <w id="3934754">est</w>, <w id="3934756">non</w> <w id="3934757">multa</w> <w id="3934758">intercapedine</w>
<w id="3934759">temporis</w> <w id="3934760">dissimile</w> <w id="3934761">redditur</w> <w id="3934762">et</w> <w id="3934763">ritu</w> <w id="3934764">cadaueris</w> <w id="3934765">unum</w> <w id="3934766">uultum</w>
<w id="3934767">et</w> <w id="3934768">immobilem</w> <w id="3934769">possidet</w>. <w id="3934771">tantum</w> <w id="3934772">praestat</w> <w id="3934773">imaginis</w> <w id="3934774">artibus</w>
<w id="3934775">ad</w> <w id="3934776">similitudinem</w> <w id="3934777">referundam</w> <w id="3934778">leuitas</w> <w id="3934779">illa</w> <w id="3934780">speculi</w> <w id="3934781">fabra</w> <w id="3934782">et</w>
<w id="3934783">splendor</w> <w id="3934784">opifex</w>.</p>
<milestone unit="section" n="15" />
<p><w id="3934786">Aut</w> <w id="3934787">igitur</w> <w id="3934788">unius</w> <w id="3934789">Hagesilai</w> <w id="3934790">Lacedaemonii</w> <w id="3934791">sententia</w> <w id="3934792">nobis</w>
<w id="3934793">sequenda</w> <w id="3934794">est</w>, <w id="3934796">qui</w> <w id="3934797">se</w> <w id="3934798">neque</w> <w id="3934799">pingi</w> <w id="3934800">neque</w> <w id="3934801">fingi</w> <w id="3934802">unquam</w> <w id="3934803">diffidens</w> <w id="3934804">formae</w> <w id="3934805">suae</w> <w id="3934806">passus</w> <w id="3934807">est</w>, <w id="3934809">aut</w> <w id="3934810">si</w> <w id="3934811">mos</w> <w id="3934812">omnium</w> <w id="3934813">ceterorum</w> <w id="3934814">hominum</w> <w id="3934815">retinendus</w> <w id="3934816">uidetur</w> <w id="3934817">in</w> <w id="3934818">statuis</w> <w id="3934819">et</w> <w id="3934820">imaginibus</w> <w id="3934821">non</w> <w id="3934822">repudiandis</w>, <w id="3934824">cur</w> <w id="3934825">existimes</w> <w id="3934826">imaginem</w> <w id="3934827">suam</w> <w id="3934828">cuique</w>
<w id="3934829">uisendam</w> <w id="3934830">potius</w> <w id="3934831">in</w> <w id="3934832">lapide</w> <w id="3934833">quam</w> <w id="3934834">in</w> <w id="3934835">argento</w>, <w id="3934837">magis</w> <w id="3934838">in</w> <w id="3934839">tabula</w> <w id="3934840">quam</w> <w id="3934841">in</w> <w id="3934842">speculo</w>? <w id="3934843">an</w> <w id="3934844">turpe</w> <w id="3934845">arbitraris</w> <w id="3934846">formam</w> <w id="3934847">suam</w>
<w id="3934848">spectaculo</w> <w id="3934849">assiduo</w> <w id="3934850">explorare</w>? <w id="3934851">an</w> <w id="3934852">non</w> <w id="3934853">Socrates</w> <w id="3934854">philosophus</w>
<w id="3934855">ultro</w> <w id="3934856">etiam</w> <w id="3934857">suasisse</w> <w id="3934858">fertur</w> <w id="3934859">discipulis</w> <w id="3934860">suis</w>, <w id="3934862">crebro</w> <w id="3934863">ut</w> <w id="3934864">semet</w>
<w id="3934865">in</w> <w id="3934866">speculo</w> <w id="3934867">contemplarentur</w>, <w id="3934869">ut</w> <w id="3934870">qui</w> <w id="3934871">eorum</w> <w id="3934872">foret</w> <w id="3934873">pulchritudine</w> <w id="3934874">sibi</w> <w id="3934875">complacitus</w> <w id="3934876">impendio</w> <w id="3934877">procuraret</w>, <w id="3934879">ne</w> <w id="3934880">dignitatem</w>
<w id="3934881">corporis</w> <w id="3934882">malis</w> <w id="3934883">moribus</w> <w id="3934884">dedecoraret</w>, <w id="3934886">qui</w> <w id="3934887">uero</w> <w id="3934888">minus</w> <w id="3934889">se</w>
<w id="3934890">commendabilem</w> <w id="3934891">forma</w> <w id="3934892">putaret</w> <w id="3934893">sedulo</w> <w id="3934894">operam</w> <w id="3934895">daret</w>, <w id="3934897">ut</w>
<w id="3934898">uirtutis</w> <w id="3934899">laude</w> <w id="3934900">turpitudinem</w> <w id="3934901">tegeret</w>? <w id="3934902">adeo</w> <w id="3934903">uir</w> <w id="3934904">omnium</w>
<w id="3934905">sapientissimus</w> <w id="3934906">speculo</w> <w id="3934907">etiam</w> <w id="3934908">ad</w> <w id="3934909">disciplinam</w> <w id="3934910">morum</w> <w id="3934911">utebatur</w>. <w id="3934913">Demost</w><add><w id="3934914">h</w></add><w id="3934915">enen</w> <w id="3934916">uero</w>, <w id="3934918">primarium</w> <w id="3934919">dicendi</w> <w id="3934920">artificem</w>,
<w id="3934922">quis</w> <w id="3934923">est</w> <w id="3934924">qui</w> <w id="3934925">non</w> <w id="3934926">sciat</w> <w id="3934927">semper</w> <w id="3934928">ante</w> <w id="3934929">speculum</w> <w id="3934930">quasi</w> <w id="3934931">ante</w>
<w id="3934932">magistrum</w> <w id="3934933">causas</w> <w id="3934934">meditatum</w>: <w id="3934935">ita</w> <w id="3934936">ille</w> <w id="3934937">summus</w> <w id="3934938">orator</w> <w id="3934939">cum</w>
<w id="3934940">a</w> <w id="3934941">Platone</w> <w id="3934942">philosopho</w> <w id="3934943">facundiam</w> <add><w id="3934944">h</w></add><w id="3934945">ausisset</w>, <w id="3934947">ab</w> <w id="3934948">Eubulide</w>
<w id="3934949">dialectico</w> <w id="3934950">argumentationes</w> <w id="3934951">edidicisset</w>, <w id="3934953">nouissimam</w> <w id="3934954">pronuntiandi</w> <w id="3934955">congruentiam</w> <w id="3934956">ab</w> <w id="3934957">speculo</w> <w id="3934958">petiuit</w>. <w id="3934960">utrum</w> <w id="3934961">igitur</w>
<w id="3934962">putas</w> <w id="3934963">maiorem</w> <w id="3934964">curam</w> <w id="3934965">decoris</w> <w id="3934966">in</w> <w id="3934967">adseueranda</w> <w id="3934968">oratione</w>
<w id="3934969">suscipiendam</w> <w id="3934970">rhetori</w> <w id="3934971">iurganti</w> <w id="3934972">an</w> <w id="3934973">philosopho</w> <w id="3934974">obiurganti</w>,
<w id="3934976">apud</w> <w id="3934977">iudices</w> <w id="3934978">sorte</w> <w id="3934979">ductos</w> <w id="3934980">paulisper</w> <w id="3934981">disceptanti</w> <w id="3934982">an</w> <w id="3934983">apud</w> <pb id="p.17" />
<w id="3934984">omnis</w> <w id="3934985">homines</w> <w id="3934986">semper</w> <w id="3934987">disserenti</w>, <w id="3934989">de</w> <w id="3934990">finibus</w> <w id="3934991">agrorum</w> <w id="3934992">litiganti</w> <w id="3934993">an</w> <w id="3934994">de</w> <w id="3934995">finibus</w> <w id="3934996">bonorum</w> <w id="3934997">et</w> <w id="3934998">malorum</w> <w id="3934999">docenti</w>? <w id="3935000">quid</w>,
<w id="3935002">quod</w> <w id="3935003">nec</w> <w id="3935004">ob</w> <w id="3935005">haec</w> <w id="3935006">debet</w> <w id="3935007">tantummodo</w> <w id="3935008">philosophus</w> <w id="3935009">speculum</w>
<w id="3935010">inuisere</w>; <w id="3935012">nam</w> <w id="3935013">saepe</w> <w id="3935014">oportet</w> <w id="3935015">non</w> <w id="3935016">modo</w> <w id="3935017">similitudinem</w> <w id="3935018">suam</w>,
<w id="3935020">uerum</w> <w id="3935021">etiam</w> <w id="3935022">ipsius</w> <w id="3935023">similitudinis</w> <w id="3935024">rationem</w> <w id="3935025">considerare</w>:
<w id="3935026">num</w>, <w id="3935028">ut</w> <w id="3935029">ait</w> <w id="3935030">Epicurus</w>, <w id="3935032">profectae</w> <w id="3935033">a</w> <w id="3935034">nobis</w> <w id="3935035">imagines</w> <w id="3935036">uelut</w>
<w id="3935037">quaedam</w> <w id="3935038">exuuiae</w> <w id="3935039">iugi</w> <w id="3935040">fluore</w> <w id="3935041">a</w> <w id="3935042">corporibus</w> <w id="3935043">manantes</w>, <w id="3935045">cum</w>
<w id="3935046">leue</w> <w id="3935047">aliquid</w> <w id="3935048">et</w> <w id="3935049">solidum</w> <w id="3935050">offenderunt</w>, <w id="3935052">illisae</w> <w id="3935053">reflectantur</w> <w id="3935054">et</w>
<w id="3935055">retro</w> <w id="3935056">expressae</w> <w id="3935057">contrauersim</w> <w id="3935058">respondeant</w> <w id="3935059">an</w>, <w id="3935061">ut</w> <w id="3935062">alii</w> <w id="3935063">philosophi</w> <w id="3935064">disputant</w>, <w id="3935066">radii</w> <w id="3935067">nostri</w> <w id="3935068">seu</w> <w id="3935069">mediis</w> <w id="3935070">oculis</w> <w id="3935071">proliquati</w>
<w id="3935072">et</w> <w id="3935073">lumini</w> <w id="3935074">extrario</w> <w id="3935075">mixti</w> <w id="3935076">atque</w> <w id="3935077">ita</w> <w id="3935078">uniti</w>, <w id="3935080">ut</w> <w id="3935081">Plato</w> <w id="3935082">arbitratur</w>, <w id="3935084">seu</w> <w id="3935085">tantum</w> <w id="3935086">oculis</w> <w id="3935087">profecti</w> <w id="3935088">sine</w> <w id="3935089">ullo</w> <w id="3935090">foris</w> <w id="3935091">amminiculo</w>, <w id="3935093">ut</w> <w id="3935094">Archytas</w> <w id="3935095">putat</w>, <w id="3935097">seu</w> <w id="3935098">intentu</w> <w id="3935099">ae</w>+<w id="3935100">ris</w> <del><w id="3935101">f</w></del><w id="3935102">acti</w>, <w id="3935104">ut</w> <w id="3935105">Stoici</w>
<w id="3935106">rentur</w>, <w id="3935108">cum</w> <w id="3935109">alicui</w> <w id="3935110">corpori</w> <w id="3935111">inciderunt</w> <w id="3935112">spisso</w> <w id="3935113">et</w> <w id="3935114">splendido</w> <w id="3935115">et</w>
<w id="3935116">leui</w>, <w id="3935118">paribus</w> <w id="3935119">angulis</w> <w id="3935120">quibus</w> <w id="3935121">inciderant</w> <w id="3935122">resultent</w> <w id="3935123">ad</w> <w id="3935124">faciem</w>
<w id="3935125">suam</w> <w id="3935126">reduces</w> <w id="3935127">atque</w> <w id="3935128">ita</w>, <w id="3935130">quod</w> <w id="3935131">extra</w> <w id="3935132">tangant</w> <w id="3935133">ac</w> <w id="3935134">uisant</w>, <w id="3935136">id</w>
<milestone unit="section" n="16" />
<w id="3935137">intra</w> <w id="3935138">speculum</w> <w id="3935139">imaginentur</w>. <w id="3935141">uideturne</w> <w id="3935142">uobis</w> <w id="3935143">debere</w> <w id="3935144">philosophia</w> <w id="3935145">haec</w> <w id="3935146">omnia</w> <w id="3935147">uestigare</w> <w id="3935148">et</w> <w id="3935149">inquirere</w> <w id="3935150">et</w> <w id="3935151">cuncta</w> <w id="3935152">specula</w>,
<w id="3935154">uel</w> <w id="3935155">uda</w> <w id="3935156">uel</w> <w id="3935157">suda</w> <w id="3935158">soli</w>, <w id="3935160">uidere</w>? <w id="3935161">quibus</w> <w id="3935162">praeter</w> <w id="3935163">ista</w> <w id="3935164">quae</w>
<w id="3935165">dixi</w> <w id="3935166">etiam</w> <w id="3935167">illa</w> <w id="3935168">ratiocinatio</w> <w id="3935169">necessaria</w> <w id="3935170">est</w>, <w id="3935172">cur</w> <w id="3935173">in</w> <w id="3935174">planis</w>
<w id="3935175">quidem</w> <w id="3935176">speculis</w> <w id="3935177">ferme</w> <w id="3935178">pares</w> <w id="3935179">optutus</w> <w id="3935180">et</w> <w id="3935181">imagines</w> <w id="3935182">uideantur</w>,
<add><w id="3935184">in</w></add> <w id="3935185">tumidis</w> <w id="3935186">uero</w> <w id="3935187">et</w> <w id="3935188">globosis</w> <w id="3935189">omnia</w> <w id="3935190">defectiora</w>, <w id="3935192">at</w> <w id="3935193">contra</w>
<w id="3935194">in</w> <w id="3935195">cauis</w> <w id="3935196">auctiora</w>; <w id="3935198">ubi</w> <w id="3935199">et</w> <w id="3935200">cur</w> <w id="3935201">laeua</w> <w id="3935202">cum</w> <w id="3935203">dexteris</w> <w id="3935204">permutentur</w>; <w id="3935206">quando</w> <w id="3935207">se</w> <w id="3935208">imago</w> <w id="3935209">eodem</w> <w id="3935210">speculo</w> <w id="3935211">tum</w> <w id="3935212">recondat</w> <pb id="p.18" />
<w id="3935213">penitus</w>, <w id="3935215">tum</w> <w id="3935216">foras</w> <w id="3935217">exerat</w>; <w id="3935219">cur</w> <w id="3935220">caua</w> <w id="3935221">specula</w>, <w id="3935223">si</w> <w id="3935224">exaduersum</w>
<w id="3935225">soli</w> <w id="3935226">retineantur</w>, <w id="3935228">appositum</w> <w id="3935229">fomitem</w> <w id="3935230">accendant</w>; <w id="3935232">qui</w> <w id="3935233">fiat</w>
<w id="3935234">ut</w> <w id="3935235">arcus</w> <w id="3935236">in</w> <w id="3935237">nubibus</w> <w id="3935238">uarie</w>, <w id="3935240">duo</w><del><w id="3935241">s</w></del> <w id="3935242">soles</w> <w id="3935243">aemula</w> <w id="3935244">similitudine</w>
<w id="3935245">uisantur</w>, <w id="3935247">alia</w> <w id="3935248">praeterea</w> <w id="3935249">eiusdem</w> <w id="3935250">modi</w> <w id="3935251">plurima</w>, <w id="3935253">quae</w> <w id="3935254">tractat</w>
<w id="3935255">uolumine</w> <w id="3935256">ingenti</w> <w id="3935257">Archimedes</w> <w id="3935258">Syracusanus</w>, <w id="3935260">uir</w> <w id="3935261">in</w> <w id="3935262">omni</w>
<w id="3935263">quidem</w> <w id="3935264">geometria</w> <w id="3935265">multum</w> <w id="3935266">ante</w> <w id="3935267">alios</w> <w id="3935268">admirabilis</w> <w id="3935269">subtilitate</w>, <w id="3935271">sed</w> <w id="3935272">haud</w> <w id="3935273">sciam</w> <w id="3935274">an</w> <w id="3935275">propter</w> <w id="3935276">hoc</w> <w id="3935277">uel</w> <w id="3935278">maxime</w> <w id="3935279">memorandus</w>, <w id="3935281">quod</w> <w id="3935282">inspexerat</w> <w id="3935283">speculum</w> <w id="3935284">saepe</w> <w id="3935285">ac</w> <w id="3935286">diligenter</w>.
<w id="3935288">quem</w> <w id="3935289">tu</w> <w id="3935290">librum</w>, <w id="3935292">Aemiliane</w>, <w id="3935294">si</w> <w id="3935295">nosses</w> <w id="3935296">ac</w> <w id="3935297">non</w> <w id="3935298">modo</w> <w id="3935299">campo</w>
<w id="3935300">et</w> <w id="3935301">glebis</w>, <w id="3935303">uerum</w> <w id="3935304">etiam</w> <w id="3935305">abaco</w> <w id="3935306">et</w> <w id="3935307">puluisculo</w> <w id="3935308">te</w> <w id="3935309">dedisses</w>,
<w id="3935311">mihi</w> <w id="3935312">istud</w> <w id="3935313">crede</w>, <w id="3935315">quanquam</w> <w id="3935316">teterrimum</w> <w id="3935317">os</w> <w id="3935318">tuum</w> <w id="3935319">minimum</w>
<w id="3935320">a</w> <w id="3935321">Thyesta</w> <w id="3935322">tragico</w> <w id="3935323">demutet</w>, <w id="3935325">tamen</w> <w id="3935326">profecto</w> <w id="3935327">discendi</w> <w id="3935328">cupidine</w> <w id="3935329">speculum</w> <w id="3935330">inuiseres</w> <w id="3935331">et</w> <w id="3935332">aliquando</w> <w id="3935333">relicto</w> <w id="3935334">aratro</w> <w id="3935335">mirarere</w> <w id="3935336">tot</w> <w id="3935337">in</w> <w id="3935338">facie</w> <w id="3935339">tua</w> <w id="3935340">sulcos</w> <w id="3935341">rugarum</w>.</p>
<p><w id="3935343">At</w> <w id="3935344">ego</w> <w id="3935345">non</w> <w id="3935346">mirer</w>, <w id="3935348">si</w> <w id="3935349">boni</w> <w id="3935350">consulis</w> <w id="3935351">me</w> <w id="3935352">de</w> <w id="3935353">isto</w> <w id="3935354">distortissimo</w> <w id="3935355">uultu</w> <w id="3935356">tuo</w> <w id="3935357">dicere</w>, <w id="3935359">de</w> <w id="3935360">moribus</w> <w id="3935361">tuis</w> <w id="3935362">multo</w> <w id="3935363">truculentioribus</w> <w id="3935364">reticere</w>. <w id="3935366">ea</w> <w id="3935367">res</w> <w id="3935368">est</w>: <w id="3935369">praeter</w> <w id="3935370">quod</w> <w id="3935371">non</w> <w id="3935372">sum</w>
<w id="3935373">iurgiosus</w>, <w id="3935375">etiam</w> <w id="3935376">libenter</w> <w id="3935377">te</w> <w id="3935378">nuper</w> <w id="3935379">usque</w> <w id="3935380">albus</w> <w id="3935381">an</w> <w id="3935382">ater</w>
<w id="3935383">esses</w> <w id="3935384">ignoraui</w> <w id="3935385">et</w> <w id="3935386">adhuc</w> <add><w id="3935387">h</w></add><w id="3935388">ercle</w> <w id="3935389">non</w> <w id="3935390">satis</w> <w id="3935391">noui</w>. <w id="3935393">id</w> <w id="3935394">adeo</w>
<w id="3935395">factum</w>, <w id="3935397">quod</w> <w id="3935398">et</w> <w id="3935399">tu</w> <w id="3935400">rusticando</w> <w id="3935401">obscurus</w> <w id="3935402">es</w> <w id="3935403">et</w> <w id="3935404">ego</w> <w id="3935405">discendo</w>
<w id="3935406">occupatus</w>. <w id="3935408">ita</w> <w id="3935409">et</w> <w id="3935410">tibi</w> <w id="3935411">umbra</w> <w id="3935412">ignobilitatis</w> <w id="3935413">a</w> <w id="3935414">probatore</w>
<w id="3935415">obstitit</w>, <w id="3935417">et</w> <w id="3935418">ego</w> <w id="3935419">numquam</w> <w id="3935420">studui</w> <w id="3935421">male</w> <w id="3935422">facta</w> <w id="3935423">cuiusquam</w>
<w id="3935424">cognoscere</w>, <w id="3935426">sed</w> <w id="3935427">semper</w> <w id="3935428">potius</w> <w id="3935429">duxi</w> <w id="3935430">mea</w> <w id="3935431">peccata</w> <w id="3935432">tegere</w>
<w id="3935433">quam</w> <w id="3935434">aliena</w> <w id="3935435">indagare</w>. <w id="3935437">igitur</w> <w id="3935438">hoc</w> <w id="3935439">mihi</w> <w id="3935440">aduersum</w> <w id="3935441">te</w> <w id="3935442">usu</w>
<w id="3935443">uenit</w>, <w id="3935445">quod</w> <w id="3935446">qui</w> <w id="3935447">forte</w> <w id="3935448">constitit</w> <w id="3935449">in</w> <w id="3935450">loco</w> <w id="3935451">lumine</w> <w id="3935452">conlustrato</w>
<w id="3935453">atque</w> <w id="3935454">eum</w> <w id="3935455">alter</w> <w id="3935456">e</w> <w id="3935457">tenebris</w> <w id="3935458">prospectat</w>. <w id="3935460">nam</w> <w id="3935461">ad</w> <w id="3935462">eundem</w> <pb id="p.19" />
<w id="3935463">modum</w> <w id="3935464">tu</w> <w id="3935465">quidem</w>, <w id="3935467">quid</w> <w id="3935468">ego</w> <w id="3935469">in</w> <w id="3935470">propatulo</w> <w id="3935471">et</w> <w id="3935472">celebri</w> <w id="3935473">agam</w>,
<w id="3935475">facile</w> <w id="3935476">e</w> <w id="3935477">tenebris</w> <w id="3935478">tuis</w> <w id="3935479">arbitraris</w>, <w id="3935481">cum</w> <w id="3935482">ipse</w> <w id="3935483">humilitate</w> 
<milestone unit="section" n="17" />
<w id="3935484">abdita</w> <w id="3935485">et</w> <w id="3935486">lucifuga</w> <w id="3935487">non</w> <w id="3935488">sis</w> <w id="3935489">mihi</w> <w id="3935490">mutuo</w> <w id="3935491">conspicuus</w>.</p>
<p><w id="3935493">Ego</w> <w id="3935494">adeo</w> <w id="3935495">seruosne</w> <w id="3935496">tu</w> <w id="3935497">habeas</w> <w id="3935498">ad</w> <w id="3935499">agrum</w> <w id="3935500">colendum</w> <w id="3935501">an</w>
<w id="3935502">ipse</w> <w id="3935503">mutuarias</w> <w id="3935504">operas</w> <w id="3935505">cum</w> <w id="3935506">uicinis</w> <w id="3935507">tuis</w> <w id="3935508">cambies</w>, <w id="3935510">neque</w>
<w id="3935511">scio</w> <w id="3935512">neque</w> <w id="3935513">laboro</w>. <w id="3935515">at</w> <w id="3935516">tu</w> <w id="3935517">me</w> <w id="3935518">scis</w> <w id="3935519">eadem</w> <w id="3935520">die</w> <w id="3935521">tris</w> <w id="3935522">Oeae</w>
<w id="3935523">manu</w> <w id="3935524">misisse</w>, <w id="3935526">idque</w> <w id="3935527">mihi</w> <w id="3935528">patronus</w> <w id="3935529">tuus</w> <w id="3935530">inter</w> <w id="3935531">cetera</w> <w id="3935532">a</w> <w id="3935533">te</w>
<w id="3935534">sibi</w> <w id="3935535">edita</w> <w id="3935536">obiecit</w>, <w id="3935538">quanquam</w> <w id="3935539">modico</w> <w id="3935540">prius</w> <w id="3935541">dixerat</w> <w id="3935542">me</w> <w id="3935543">uno</w>
<w id="3935544">seruo</w> <w id="3935545">comite</w> <w id="3935546">Oeam</w> <w id="3935547">uenisse</w>. <w id="3935549">quod</w> <w id="3935550">quidem</w> <w id="3935551">uelim</w> <w id="3935552">mihi</w>
<w id="3935553">respondeas</w>, <w id="3935555">qui</w> <w id="3935556">potuerim</w> <w id="3935557">ex</w> <w id="3935558">uno</w> <w id="3935559">tris</w> <w id="3935560">manu</w> <w id="3935561">mittere</w>, <w id="3935563">nisi</w> <w id="3935564">si</w>
<w id="3935565">et</w> <w id="3935566">hoc</w> <w id="3935567">magicum</w> <w id="3935568">est</w>. <w id="3935570">tantamne</w> <w id="3935571">esse</w> <w id="3935572">mentiendi</w> <w id="3935573">caecitatem</w>
<w id="3935574">dicam</w> <w id="3935575">an</w> <w id="3935576">consuetudinem</w>? <q><w id="3935577">uenit</w> <w id="3935578">Apuleius</w> <w id="3935579">Oeam</w> <w id="3935580">cum</w> <w id="3935581">uno</w>
<w id="3935582">seruo</w>;</q> <w id="3935584">dein</w> <w id="3935585">pauculis</w> <w id="3935586">uerbis</w> <w id="3935587">intergarritis</w>: <q><w id="3935588">Apuleius</w> <w id="3935589">Oeae</w>
<w id="3935590">una</w> <w id="3935591">die</w> <w id="3935592">tris</w> <w id="3935593">manu</w> <w id="3935594">misit</w>.</q> <w id="3935596">ne</w> <w id="3935597">illud</w> <w id="3935598">quidem</w> <w id="3935599">credibile</w>
<w id="3935600">fuisset</w>, <w id="3935602">cum</w> <w id="3935603">tribus</w> <w id="3935604">uenisse</w>, <w id="3935606">omnes</w> <w id="3935607">liberasse</w>; <w id="3935609">quod</w> <w id="3935610">tamen</w>
<w id="3935611">si</w> <w id="3935612">ita</w> <w id="3935613">fecissem</w>, <w id="3935615">cur</w> <w id="3935616">potius</w> <w id="3935617">tris</w> <w id="3935618">seruos</w> <w id="3935619">inopiae</w> <w id="3935620">signum</w>
<w id="3935621">putares</w> <w id="3935622">quam</w> <w id="3935623">tris</w> <w id="3935624">libertos</w> <w id="3935625">opulentiae</w>? <w id="3935626">nescis</w> <w id="3935627">profecto</w>,
<w id="3935629">nescis</w>, <w id="3935631">Aemiliane</w>, <w id="3935633">philosophum</w> <w id="3935634">accusare</w>, <w id="3935636">qui</w> <w id="3935637">famulitii</w>
<w id="3935638">paucitatem</w> <w id="3935639">obprobraris</w>, <w id="3935641">quam</w> <w id="3935642">ego</w> <w id="3935643">gloriae</w> <w id="3935644">causa</w> <w id="3935645">ementiri</w>
<w id="3935646">debuissem</w>, <w id="3935648">quippe</w> <w id="3935649">qui</w> <w id="3935650">scirem</w> <w id="3935651">non</w> <w id="3935652">modo</w> <w id="3935653">philosophos</w>, <w id="3935655">quorum</w> <w id="3935656">me</w> <w id="3935657">sectatorem</w> <w id="3935658">fero</w>, <w id="3935660">uerum</w> <w id="3935661">etiam</w> <w id="3935662">imperatores</w> <w id="3935663">populi</w>
<w id="3935664">Romani</w> <w id="3935665">paucitate</w> <w id="3935666">seruorum</w> <w id="3935667">gloriatos</w>. <w id="3935669">itane</w> <w id="3935670">tandem</w> <w id="3935671">ne</w>
<w id="3935672">haec</w> <w id="3935673">quidem</w> <w id="3935674">legere</w> <w id="3935675">patroni</w> <w id="3935676">tui</w>: <w id="3935677">M</w>. <w id="3935679">Antonium</w> <w id="3935680">consularem</w> <pb id="p.20" />
<w id="3935681">solos</w> <w id="3935682">octo</w> <w id="3935683">seruos</w> <w id="3935684">domi</w> <w id="3935685">habuisse</w>, <w id="3935687">Carbonem</w> <w id="3935688">uero</w> <w id="3935689">illum</w>,
<w id="3935691">qui</w> <w id="3935692">rebus</w> <w id="3935693">potitus</w> <w id="3935694">est</w>, <w id="3935696">uno</w> <w id="3935697">minus</w>, <w id="3935699">at</w> <w id="3935700">enim</w> <w id="3935701">Manio</w> <w id="3935702">Curio</w>
<w id="3935703">tot</w> <w id="3935704">adoreis</w> <w id="3935705">longe</w> <w id="3935706">incluto</w>, <w id="3935708">quippe</w> <w id="3935709">qui</w> <w id="3935710">ter</w> <w id="3935711">triumphum</w> <w id="3935712">una</w>
<w id="3935713">porta</w> <w id="3935714">egerit</w>, <w id="3935716">ei</w> <w id="3935717">igitur</w> <w id="3935718">Manio</w> <w id="3935719">Curio</w> <w id="3935720">duos</w> <w id="3935721">solos</w> <w id="3935722">in</w> <w id="3935723">castris</w>
<w id="3935724">calones</w> <w id="3935725">fuisse</w>? <w id="3935726">ita</w> <w id="3935727">ille</w> <w id="3935728">uir</w> <w id="3935729">de</w> <w id="3935730">Sabinis</w> <w id="3935731">deque</w> <w id="3935732">Samnitibus</w>
<w id="3935733">deque</w> <w id="3935734">Pyrro</w> <w id="3935735">triumphator</w> <w id="3935736">paucioris</w> <w id="3935737">seruos</w> <w id="3935738">habuit</w> <w id="3935739">quam</w>
<w id="3935740">triumphos</w>. <w id="3935742">M</w>. <w id="3935744">autem</w> <w id="3935745">Cato</w> <w id="3935746">nihil</w> <w id="3935747">oppertus</w>, <w id="3935749">ut</w> <w id="3935750">alii</w> <w id="3935751">de</w> <w id="3935752">se</w>
<w id="3935753">praedicarent</w>, <w id="3935755">ipse</w> <w id="3935756">in</w> <w id="3935757">o</w><del><w id="3935758">pe</w></del><w id="3935759">ratione</w> <w id="3935760">sua</w> <w id="3935761">scriptum</w> <w id="3935762">reliquit</w>,
<w id="3935764">cum</w> <w id="3935765">in</w> <w id="3935766">Hispania</w><add><w id="3935767">m</w></add> <w id="3935768">consul</w> <w id="3935769">proficisceretur</w>, <w id="3935771">tris</w> <w id="3935772">seruos</w> <w id="3935773">solos</w>
<w id="3935774">ex</w> <w id="3935775">urbe</w> <w id="3935776">duxisse</w>; <w id="3935778">quoniam</w> <w id="3935779">ad</w> <w id="3935780">uillam</w> <w id="3935781">publicam</w> <w id="3935782">uenerat</w>,
<w id="3935784">parum</w> <w id="3935785">uisum</w> <w id="3935786">qui</w> <w id="3935787">uteretur</w>, <w id="3935789">iussisse</w> <w id="3935790">duos</w> <w id="3935791">pueros</w> <w id="3935792">in</w> <w id="3935793">foro</w>
<w id="3935794">de</w> <w id="3935795">mensa</w> <w id="3935796">emi</w>, <w id="3935798">eos</w> <w id="3935799">quinque</w> <w id="3935800">in</w> <w id="3935801">Hispaniam</w> <w id="3935802">duxisse</w>. <w id="3935804">haec</w>
<w id="3935805">Pudens</w> <w id="3935806">si</w> <w id="3935807">legisset</w>, <w id="3935809">ut</w> <w id="3935810">mea</w> <w id="3935811">opinio</w> <w id="3935812">est</w>, <w id="3935814">aut</w> <w id="3935815">omnino</w> <w id="3935816">huic</w> <w id="3935817">maledicto</w> <w id="3935818">supersedisset</w> <w id="3935819">aut</w> <w id="3935820">in</w> <w id="3935821">tribus</w> <w id="3935822">seruis</w> <w id="3935823">multitudinem</w> <w id="3935824">comitum</w> <w id="3935825">philosophi</w> <w id="3935826">quam</w> <w id="3935827">paucitatem</w> <w id="3935828">reprehendere</w> <w id="3935829">maluisset</w>.</p>
<milestone unit="section" n="18" />
<p><w id="3935831">Idem</w> <w id="3935832">mihi</w> <w id="3935833">etiam</w> <w id="3935834">paupertatem</w> <w id="3935835">obprobrauit</w>, <w id="3935837">acceptum</w>
<w id="3935838">philosopho</w> <w id="3935839">crimen</w> <w id="3935840">et</w> <w id="3935841">ultro</w> <w id="3935842">profitendum</w>. <w id="3935844">enim</w> <w id="3935845">paupertas</w>
<w id="3935846">olim</w> <w id="3935847">philosophiae</w> <w id="3935848">uernacula</w> <w id="3935849">est</w>, <w id="3935851">frugi</w>, <w id="3935853">sobria</w>, <w id="3935855">paruo</w> <w id="3935856">potens</w>, <w id="3935858">aemula</w> <w id="3935859">laudis</w>, <w id="3935861">aduersum</w> <w id="3935862">diuitias</w> <w id="3935863">possessa</w>, <w id="3935865">habitu</w>
<w id="3935866">secura</w>, <w id="3935868">cultu</w> <w id="3935869">simplex</w>, <w id="3935871">consilio</w> <w id="3935872">benesuada</w>, <w id="3935874">neminem</w> <w id="3935875">umquam</w> <w id="3935876">superbia</w> <w id="3935877">inflauit</w>, <w id="3935879">neminem</w> <w id="3935880">inpotentia</w> <w id="3935881">deprauauit</w>,
<w id="3935883">neminem</w> <w id="3935884">tyrannide</w> <w id="3935885">efferauit</w>, <w id="3935887">delicias</w> <w id="3935888">uentris</w> <w id="3935889">et</w> <w id="3935890">inguinum</w> <pb id="p.21" />
<w id="3935891">neque</w> <w id="3935892">uult</w> <w id="3935893">ullas</w> <w id="3935894">neque</w> <w id="3935895">potest</w>. <w id="3935897">quippe</w> <w id="3935898">haec</w> <w id="3935899">et</w> <w id="3935900">alia</w> <w id="3935901">flagitia</w>
<w id="3935902">diuitiarum</w> <w id="3935903">alumni</w> <w id="3935904">solent</w>; <w id="3935906">maxima</w> <w id="3935907">quaeque</w> <w id="3935908">scelera</w> <w id="3935909">si</w> <w id="3935910">ex</w>
<w id="3935911">omni</w> <w id="3935912">memoria</w> <w id="3935913">hominum</w> <w id="3935914">percenseas</w>, <w id="3935916">nullum</w> <w id="3935917">in</w> <w id="3935918">illis</w> <w id="3935919">pauperem</w> <w id="3935920">reperies</w>, <w id="3935922">ut</w> <w id="3935923">contra</w> <w id="3935924">haut</w> <w id="3935925">temere</w> <w id="3935926">inter</w> <w id="3935927">inlustris</w> <w id="3935928">uiros</w>
<w id="3935929">diuites</w> <w id="3935930">comparent</w>, <w id="3935932">sed</w> <w id="3935933">quemcunque</w> <w id="3935934">in</w> <w id="3935935">aliqua</w> <w id="3935936">laude</w> <w id="3935937">miramur</w>, <w id="3935939">eum</w> <w id="3935940">paupertas</w> <w id="3935941">ab</w> <w id="3935942">incunabulis</w> <w id="3935943">nutricata</w> <w id="3935944">est</w>. <w id="3935946">paupertas</w>, <w id="3935948">inquam</w>, <w id="3935950">prisca</w> <w id="3935951">aput</w> <w id="3935952">saecula</w> <w id="3935953">omnium</w> <w id="3935954">ciuitatium</w>
<w id="3935955">conditrix</w>, <w id="3935957">omnium</w> <w id="3935958">artium</w> <w id="3935959">repertrix</w>, <w id="3935961">omnium</w> <w id="3935962">peccatorum</w>
<w id="3935963">inops</w>, <w id="3935965">omnis</w> <w id="3935966">gloriae</w> <w id="3935967">munifica</w>, <w id="3935969">cunctis</w> <w id="3935970">laudibus</w> <w id="3935971">apud</w> <w id="3935972">omnis</w> <w id="3935973">nationes</w> <w id="3935974">perfuncta</w>. <w id="3935976">eadem</w> <w id="3935977">est</w> <w id="3935978">enim</w> <w id="3935979">paupertas</w> <w id="3935980">apud</w>
<w id="3935981">Graecos</w> <w id="3935982">in</w> <w id="3935983">Aristide</w> <w id="3935984">iusta</w>, <w id="3935986">in</w> <w id="3935987">Phocione</w> <w id="3935988">benigna</w>, <w id="3935990">in</w> <w id="3935991">Epaminonda</w> <w id="3935992">strenua</w>, <w id="3935994">in</w> <w id="3935995">Socrate</w> <w id="3935996">sapiens</w>, <w id="3935998">in</w> <w id="3935999">Homero</w> <w id="3936000">diserta</w>.
<w id="3936002">eadem</w> <w id="3936003">paupertas</w> <w id="3936004">etiam</w> <w id="3936005">populo</w> <w id="3936006">Romano</w> <w id="3936007">imperium</w> <w id="3936008">a</w> <w id="3936009">primordio</w> <w id="3936010">fundauit</w>, <w id="3936012">proque</w> <w id="3936013">eo</w> <w id="3936014">in</w> <add><w id="3936015">h</w></add><w id="3936016">odiernum</w> <w id="3936017">diis</w> <w id="3936018">immortalibus</w>
<w id="3936019">simpulo</w> <w id="3936020">et</w> <w id="3936021">catino</w> <w id="3936022">fictili</w> <w id="3936023">sacrificat</w>. <w id="3936025">quod</w> <w id="3936026">si</w> <w id="3936027">modo</w> <w id="3936028">iudices</w>
<w id="3936029">de</w> <w id="3936030">causa</w> <w id="3936031">ista</w> <w id="3936032">sederent</w> <w id="3936033">C</w>. <w id="3936035">Fabricius</w>, <w id="3936037">Gn</w>. <w id="3936039">Scipio</w>, <w id="3936041">Manius</w>
<w id="3936042">Curius</w>, <w id="3936044">quorum</w> <w id="3936045">filiae</w> <w id="3936046">ob</w> <w id="3936047">paupertatem</w> <w id="3936048">de</w> <w id="3936049">publico</w> <w id="3936050">dotibus</w>
<w id="3936051">donatae</w> <w id="3936052">ad</w> <w id="3936053">maritos</w> <w id="3936054">ierunt</w> <w id="3936055">portantes</w> <w id="3936056">gloriam</w> <w id="3936057">domesticam</w>,
<w id="3936059">pecuniam</w> <w id="3936060">publicam</w>, <w id="3936062">si</w> <w id="3936063">Publicola</w> <w id="3936064">regum</w> <w id="3936065">exactor</w> <w id="3936066">et</w> <w id="3936067">Agrippa</w>
<w id="3936068">populi</w> <w id="3936069">reconciliator</w>, <w id="3936071">quorum</w> <w id="3936072">funus</w> <w id="3936073">ob</w> <w id="3936074">tenuis</w> <w id="3936075">opes</w> <w id="3936076">a</w> <w id="3936077">populo</w>
<w id="3936078">Romano</w> <w id="3936079">collatis</w> <add><w id="3936080">s</w></add><w id="3936081">extantibus</w> <w id="3936082">adornatum</w> <w id="3936083">est</w>, <w id="3936085">si</w> <w id="3936086">Atilius</w> <w id="3936087">Regulus</w>, <w id="3936089">cuius</w> <w id="3936090">agellus</w> <w id="3936091">ob</w> <w id="3936092">similem</w> <w id="3936093">penuriam</w> <w id="3936094">publica</w> <w id="3936095">pecunia</w>
<w id="3936096">cultus</w> <w id="3936097">est</w>, <w id="3936099">si</w> <w id="3936100">denique</w> <w id="3936101">omnes</w> <w id="3936102">illae</w> <w id="3936103">ueteres</w> <w id="3936104">prosapiae</w> <w id="3936105">consulares</w> <w id="3936106">et</w> <w id="3936107">censoriae</w> <w id="3936108">et</w> <w id="3936109">triumphales</w> <w id="3936110">breui</w> <w id="3936111">usura</w> <w id="3936112">lucis</w> <w id="3936113">ad</w>
<w id="3936114">iudicium</w> <w id="3936115">istud</w> <w id="3936116">remissae</w> <w id="3936117">audirent</w>, <w id="3936119">auderesne</w> <w id="3936120">paupertatem</w>
<milestone unit="section" n="19" />
<w id="3936121">philosopho</w> <w id="3936122">exprobrare</w> <w id="3936123">apud</w> <w id="3936124">tot</w> <w id="3936125">consules</w> <w id="3936126">pauperes</w>? <w id="3936127">an</w> <w id="3936128">tibi</w>
<w id="3936129">Claudius</w> <w id="3936130">Maximus</w> <w id="3936131">idoneus</w> <w id="3936132">auditor</w> <w id="3936133">uidetur</w> <w id="3936134">ad</w> <w id="3936135">irridendam</w>
<w id="3936136">paupertatem</w>, <w id="3936138">quod</w> <w id="3936139">ipse</w> <w id="3936140">uberem</w> <w id="3936141">et</w> <w id="3936142">prolixam</w> <w id="3936143">rem</w> <w id="3936144">familiarem</w> <pb id="p.22" />
<w id="3936145">sortitus</w> <w id="3936146">est</w>? <w id="3936147">erras</w>, <w id="3936149">Aemiliane</w>, <w id="3936151">et</w> <w id="3936152">longe</w> <w id="3936153">huius</w> <w id="3936154">animi</w> <w id="3936155">frustra</w>
<w id="3936156">es</w>, <w id="3936158">si</w> <w id="3936159">eum</w> <w id="3936160">ex</w> <w id="3936161">fortunae</w> <w id="3936162">indulgentia</w>, <w id="3936164">non</w> <w id="3936165">ex</w> <w id="3936166">philosophiae</w>
<w id="3936167">censura</w> <w id="3936168">metiris</w>, <w id="3936170">si</w> <w id="3936171">uirum</w> <w id="3936172">tam</w> <w id="3936173">austerae</w> <w id="3936174">sectae</w> <w id="3936175">tamque</w>
<w id="3936176">diutinae</w> <w id="3936177">militiae</w> <w id="3936178">non</w> <w id="3936179">putas</w> <w id="3936180">amiciorem</w> <w id="3936181">esse</w> <w id="3936182">cohercitae</w> <w id="3936183">mediocritati</w> <w id="3936184">quam</w> <w id="3936185">delicatae</w> <w id="3936186">opulentiae</w>, <w id="3936188">fortunam</w> <w id="3936189">uelut</w> <w id="3936190">tunicam</w> <w id="3936191">magis</w> <w id="3936192">concinnam</w> <w id="3936193">quam</w> <w id="3936194">longam</w> <w id="3936195">probare</w>; <w id="3936197">quippe</w> <w id="3936198">etiam</w>
<w id="3936199">ea</w> <w id="3936200">si</w> <w id="3936201">non</w> <w id="3936202">gestetur</w> <w id="3936203">et</w> <w id="3936204">trahatur</w>, <w id="3936206">nihil</w> <w id="3936207">minus</w> <w id="3936208">quam</w> <w id="3936209">lacinia</w>
<w id="3936210">praependens</w> <w id="3936211">impedit</w> <w id="3936212">et</w> <w id="3936213">praecipitat</w>. <w id="3936215">etenim</w> <add><w id="3936216">in</w></add> <w id="3936217">omnibus</w>
<w id="3936218">ad</w> <w id="3936219">uitae</w> <w id="3936220">munia</w> <w id="3936221">utendis</w> <w id="3936222">quicquid</w> <w id="3936223">aptam</w> <w id="3936224">moderationem</w>
<w id="3936225">supergreditur</w>, <del><w id="3936227">h</w></del><w id="3936228">oneri</w> <w id="3936229">potius</w> <w id="3936230">quam</w> <w id="3936231">usui</w> <w id="3936232">exuberat</w>. <w id="3936234">igitur</w> <w id="3936235">et</w>
<w id="3936236">inmodicae</w> <w id="3936237">diuitiae</w> <w id="3936238">uelut</w> <w id="3936239">ingentia</w> <w id="3936240">et</w> <w id="3936241">enormia</w> <w id="3936242">gubernacula</w> <w id="3936243">facilius</w> <w id="3936244">mergunt</w> <w id="3936245">quam</w> <w id="3936246">regunt</w>, <w id="3936248">quod</w> <w id="3936249">habent</w> <w id="3936250">irritam</w>
<w id="3936251">copiam</w>, <w id="3936253">noxiam</w> <w id="3936254">nimietatem</w>. <w id="3936256">quin</w> <w id="3936257">ex</w> <w id="3936258">ipsis</w> <w id="3936259">opulentioribus</w>
<w id="3936260">eos</w> <w id="3936261">potissimum</w> <w id="3936262">uideo</w> <w id="3936263">laudari</w>, <w id="3936265">qui</w> <w id="3936266">nullo</w> <w id="3936267">strepitu</w>, <w id="3936269">modico</w>
<w id="3936270">cultu</w>, <w id="3936272">dissimulatis</w> <w id="3936273">facultatibus</w> <w id="3936274">agunt</w> <w id="3936275">et</w> <w id="3936276">diuitias</w> <w id="3936277">magnas</w>
<w id="3936278">administrant</w> <w id="3936279">sine</w> <w id="3936280">ostentatione</w>, <w id="3936282">sine</w> <w id="3936283">superbia</w>, <w id="3936285">specie</w> <w id="3936286">mediocritatis</w> <w id="3936287">pauperum</w> <w id="3936288">similes</w>. <w id="3936290">quod</w> <w id="3936291">si</w> <w id="3936292">etiam</w> <w id="3936293">ditibus</w> <w id="3936294">ad</w>
<w id="3936295">argumentum</w> <w id="3936296">modestiae</w> <w id="3936297">quaeritur</w> <w id="3936298">imago</w> <w id="3936299">quaepiam</w> <w id="3936300">et</w> <w id="3936301">color</w>
<w id="3936302">paupertatis</w>, <w id="3936304">cur</w> <w id="3936305">eius</w> <w id="3936306">pudeat</w> <w id="3936307">tenuioris</w>, <w id="3936309">qui</w> <w id="3936310">eam</w> <w id="3936311">non</w> <w id="3936312">simulata</w><add><w id="3936313">m</w></add>, <w id="3936315">sed</w> <w id="3936316">uere</w> <w id="3936317">fungimur</w>?</p>
<milestone unit="section" n="20" />
<p><w id="3936318">Possum</w> <w id="3936319">equidem</w> <w id="3936320">tibi</w> <w id="3936321">et</w> <w id="3936322">ipsius</w> <w id="3936323">nominis</w> <w id="3936324">controuersiam</w>
<w id="3936325">facere</w>, <w id="3936327">neminem</w> <w id="3936328">nostrum</w> <w id="3936329">pauperem</w> <w id="3936330">esse</w> <w id="3936331">qui</w> <w id="3936332">superuacanea</w>
<w id="3936333">nolit</w>, <w id="3936335">possit</w> <w id="3936336">necessaria</w>, <w id="3936338">quae</w> <w id="3936339">natura</w> <w id="3936340">oppido</w> <w id="3936341">pauca</w> <w id="3936342">sunt</w>.
<w id="3936344">namque</w> <w id="3936345">is</w> <w id="3936346">plurimum</w> <w id="3936347">habebit</w>, <w id="3936349">qui</w> <w id="3936350">minimum</w> <w id="3936351">desiderabit</w>; <pb id="p.23" />
<w id="3936353">habebit</w> <w id="3936354">enim</w> <w id="3936355">quantum</w> <w id="3936356">uolet</w> <w id="3936357">qui</w> <w id="3936358">uolet</w> <w id="3936359">minimum</w>. <w id="3936361">et</w>
<w id="3936362">idcirco</w> <w id="3936363">diuitiae</w> <w id="3936364">non</w> <w id="3936365">melius</w> <w id="3936366">in</w> <w id="3936367">fundis</w> <w id="3936368">et</w> <w id="3936369">in</w> <w id="3936370">fenore</w> <w id="3936371">quam</w>
<w id="3936372">in</w> <w id="3936373">ipso</w> <w id="3936374">hominis</w> <w id="3936375">animo</w> <w id="3936376">aestimantur</w>, <w id="3936378">qui</w> <w id="3936379">si</w> <w id="3936380">est</w> <w id="3936381">auaritia</w>
<w id="3936382">egenus</w> <w id="3936383">et</w> <w id="3936384">ad</w> <w id="3936385">omne</w> <w id="3936386">lucrum</w> <w id="3936387">inexplebilis</w>, <w id="3936389">nec</w> <w id="3936390">montibus</w> <w id="3936391">auri</w>
<w id="3936392">satiabitur</w>, <w id="3936394">sed</w> <w id="3936395">semper</w> <w id="3936396">aliquid</w>, <w id="3936398">ante</w> <w id="3936399">parta</w> <w id="3936400">ut</w> <w id="3936401">augeat</w>, <w id="3936403">mendicabit</w>. <w id="3936405">quae</w> <w id="3936406">quidem</w> <w id="3936407">uera</w> <w id="3936408">confessio</w> <w id="3936409">est</w> <w id="3936410">paupertatis</w>; <w id="3936412">omnis</w> <w id="3936413">enim</w> <w id="3936414">cupido</w> <w id="3936415">acquirendi</w> <w id="3936416">ex</w> <w id="3936417">opinione</w> <w id="3936418">inopiae</w> <w id="3936419">uenit</w>, <w id="3936421">nec</w>
<w id="3936422">refert</w>, <w id="3936424">quam</w> <w id="3936425">magnum</w> <w id="3936426">sit</w> <w id="3936427">quod</w> <w id="3936428">tibi</w> <w id="3936429">minus</w> <w id="3936430">est</w>. <w id="3936432">non</w> <w id="3936433">habuit</w> <w id="3936434">tantam</w> <w id="3936435">rem</w> <w id="3936436">familiarem</w> <w id="3936437">Philus</w> <w id="3936438">quantam</w> <w id="3936439">Laelius</w>, <w id="3936441">nec</w>
<w id="3936442">Laelius</w> <w id="3936443">quantam</w> <w id="3936444">Scipio</w>, <w id="3936446">nec</w> <w id="3936447">Scipio</w> <w id="3936448">quantam</w> <w id="3936449">Crassus</w> <w id="3936450">Diues</w>,
<w id="3936452">at</w> <w id="3936453">enim</w> <w id="3936454">nec</w> <w id="3936455">Crassus</w> <w id="3936456">Diues</w> <w id="3936457">quantam</w> <w id="3936458">uolebat</w>; <w id="3936460">ita</w> <w id="3936461">cum</w>
<w id="3936462">omnis</w> <w id="3936463">superaret</w>, <w id="3936465">a</w> <w id="3936466">suamet</w> <w id="3936467">auaritia</w> <w id="3936468">superatus</w> <w id="3936469">est</w> <w id="3936470">omnibusque</w> <w id="3936471">potius</w> <w id="3936472">diues</w> <w id="3936473">uisus</w> <w id="3936474">est</w> <w id="3936475">quam</w> <w id="3936476">sibi</w>. <w id="3936478">at</w> <w id="3936479">contra</w> <w id="3936480">hi</w>
<w id="3936481">philosophi</w> <w id="3936482">quos</w> <w id="3936483">commemoraui</w> <w id="3936484">non</w> <w id="3936485">ultra</w> <w id="3936486">uolentes</w> <w id="3936487">quam</w>
<w id="3936488">poterant</w>, <w id="3936490">sed</w> <w id="3936491">congruentibus</w> <w id="3936492">desideriis</w> <w id="3936493">et</w> <w id="3936494">facultatibus</w> <w id="3936495">iure</w>
<w id="3936496">meritoque</w> <w id="3936497">dites</w> <w id="3936498">et</w> <w id="3936499">beati</w> <w id="3936500">fuerunt</w>. <w id="3936502">pauper</w> <w id="3936503">enim</w> <w id="3936504">fis</w> <w id="3936505">appetendi</w> <w id="3936506">egestate</w>, <w id="3936508">diues</w> <w id="3936509">non</w> <w id="3936510">egendi</w> <w id="3936511">satietate</w>, <w id="3936513">quippe</w> <w id="3936514">qui</w>
<w id="3936515">inopia</w> <w id="3936516">desiderio</w>, <w id="3936518">opulentia</w> <w id="3936519">fastidio</w> <w id="3936520">cernuntur</w>. <w id="3936522">igitur</w>,
<w id="3936524">Aemiliane</w>, <w id="3936526">si</w> <w id="3936527">pauperem</w> <w id="3936528">me</w> <w id="3936529">haberi</w> <w id="3936530">uis</w>, <w id="3936532">prius</w> <w id="3936533">auarum</w> <w id="3936534">esse</w>
<w id="3936535">doceas</w> <w id="3936536">necesse</w> <w id="3936537">est</w>. <w id="3936539">quod</w> <w id="3936540">si</w> <w id="3936541">nihil</w> <w id="3936542">in</w> <w id="3936543">animo</w> <w id="3936544">deest</w>, <w id="3936546">de</w>
<w id="3936547">rebus</w> <w id="3936548">extrariis</w> <w id="3936549">quantum</w> <w id="3936550">desit</w> <w id="3936551">non</w> <w id="3936552">laboro</w>, <w id="3936554">quarum</w> <w id="3936555">neque</w>
<milestone unit="section" n="21" />
<w id="3936556">laus</w> <w id="3936557">in</w> <w id="3936558">copia</w> <w id="3936559">neque</w> <w id="3936560">culpa</w> <w id="3936561">in</w> <w id="3936562">penuria</w> <w id="3936563">consistit</w>. <w id="3936565">sed</w> <w id="3936566">finge</w>
<w id="3936567">haec</w> <w id="3936568">aliter</w> <w id="3936569">esse</w> <w id="3936570">ac</w> <w id="3936571">me</w> <w id="3936572">ideo</w> <w id="3936573">pauperem</w>, <w id="3936575">quia</w> <w id="3936576">mihi</w> <w id="3936577">fortuna</w>
<w id="3936578">diuitias</w> <w id="3936579">inuidit</w> <w id="3936580">easque</w>, <w id="3936582">ut</w> <w id="3936583">ferme</w> <w id="3936584">euenit</w>, <w id="3936586">aut</w> <w id="3936587">tutor</w> <w id="3936588">imminuit</w> <w id="3936589">aut</w> <w id="3936590">inimicus</w> <w id="3936591">eripuit</w> <w id="3936592">aut</w> <w id="3936593">pater</w> <w id="3936594">non</w> <w id="3936595">reliquit</w>: <w id="3936596">hocine</w>
<w id="3936597">homini</w> <w id="3936598">opprobrari</w>, <w id="3936600">pauperiem</w>, <w id="3936602">quod</w> <w id="3936603">nulli</w> <w id="3936604">ex</w> <w id="3936605">animalibus</w>
<w id="3936606">uitio</w> <w id="3936607">datur</w>, <w id="3936609">non</w> <w id="3936610">aquilae</w>, <w id="3936612">non</w> <w id="3936613">tauro</w>, <w id="3936615">non</w> <w id="3936616">leoni</w>? <w id="3936617">equus</w> <w id="3936618">si</w> <pb id="p.24" />
<w id="3936619">uirtutibus</w> <w id="3936620">suis</w> <w id="3936621">polleat</w>, <w id="3936623">ut</w> <w id="3936624">sit</w> <w id="3936625">aequabilis</w> <w id="3936626">uector</w> <w id="3936627">et</w> <w id="3936628">cursor</w>
<w id="3936629">pernix</w>, <w id="3936631">nemo</w> <w id="3936632">ei</w> <w id="3936633">penuriam</w> <w id="3936634">pabuli</w> <w id="3936635">exprobrat</w>: <w id="3936636">tu</w> <w id="3936637">mihi</w> <w id="3936638">uitio</w>
<w id="3936639">dabis</w> <w id="3936640">non</w> <w id="3936641">facti</w> <w id="3936642">uel</w> <w id="3936643">dicti</w> <w id="3936644">alicuius</w> <w id="3936645">prauitatem</w>, <w id="3936647">sed</w> <w id="3936648">quod</w>
<w id="3936649">uiuo</w> <w id="3936650">gracili</w> <w id="3936651">lare</w>, <w id="3936653">quod</w> <w id="3936654">paucioris</w> <w id="3936655">habeo</w>, <w id="3936657">parcius</w> <w id="3936658">pasco</w>,
<w id="3936660">leuius</w> <w id="3936661">uestio</w>, <w id="3936663">minus</w> <w id="3936664">obsono</w>? <w id="3936665">atqui</w> <w id="3936666">ego</w> <w id="3936667">contra</w>, <w id="3936669">quantulacumque</w> <w id="3936670">tibi</w> <w id="3936671">haec</w> <w id="3936672">uidentur</w>, <w id="3936674">multa</w> <w id="3936675">etiam</w> <w id="3936676">et</w> <w id="3936677">nimia</w> <w id="3936678">arbitror</w>
<w id="3936679">et</w> <w id="3936680">cupio</w> <w id="3936681">ad</w> <w id="3936682">pauciora</w> <w id="3936683">me</w> <w id="3936684">coercere</w>, <w id="3936686">tanto</w> <w id="3936687">beatior</w> <w id="3936688">futurus</w>
<w id="3936689">quanto</w> <w id="3936690">collectior</w>. <w id="3936692">namque</w> <w id="3936693">animi</w> <w id="3936694">ita</w> <w id="3936695">ut</w> <w id="3936696">corporis</w> <w id="3936697">sanitas</w>
<w id="3936698">expedita</w>, <w id="3936700">imbecillitas</w> <w id="3936701">laciniosa</w> <w id="3936702">est</w>, <w id="3936704">certumque</w> <w id="3936705">signum</w> <w id="3936706">est</w>
<w id="3936707">infirmitatis</w> <w id="3936708">pluribus</w> <w id="3936709">indigere</w>. <w id="3936711">prorsus</w> <w id="3936712">ad</w> <w id="3936713">uiuendum</w> <w id="3936714">uelut</w>
<w id="3936715">ad</w> <w id="3936716">natandum</w> <w id="3936717">is</w> <w id="3936718">melior</w>, <w id="3936720">qui</w> <w id="3936721">onere</w> <w id="3936722">liberior</w>; <w id="3936724">sunt</w> <w id="3936725">enim</w>
<w id="3936726">similiter</w> <w id="3936727">etiam</w> <w id="3936728">in</w> <w id="3936729">ista</w> <w id="3936730">uitae</w> <w id="3936731">humanae</w> <w id="3936732">tempestate</w><del><w id="3936733">s</w></del> <w id="3936734">leuia</w>
<w id="3936735">sustentui</w>, <w id="3936737">grauia</w> <w id="3936738">demersui</w>. <w id="3936740">equidem</w> <w id="3936741">didici</w> <w id="3936742">ea</w> <w id="3936743">re</w> <w id="3936744">praecedere</w> <w id="3936745">maxime</w> <w id="3936746">deos</w> <w id="3936747">hominibus</w>, <w id="3936749">quod</w> <w id="3936750">nulla</w> <w id="3936751">re</w> <w id="3936752">ad</w> <w id="3936753">usum</w>
<w id="3936754">sui</w> <w id="3936755">indigeant</w>, <w id="3936757">igitur</w> <w id="3936758">ex</w> <w id="3936759">nobis</w> <w id="3936760">cui</w> <w id="3936761">quam</w> <w id="3936762">minimis</w> <w id="3936763">opus</w> <w id="3936764">sit</w>,
<w id="3936766">eum</w> <w id="3936767">esse</w> <w id="3936768">deo</w> <w id="3936769">similiorem</w>.</p>
<milestone unit="section" n="22" />
<p><w id="3936771">Proinde</w> <w id="3936772">gratum</w> <w id="3936773">habui</w>, <w id="3936775">cum</w> <w id="3936776">ad</w> <w id="3936777">contumeliam</w> <w id="3936778">diceretis</w>
<w id="3936779">rem</w> <w id="3936780">familiarem</w> <w id="3936781">mihi</w> <w id="3936782">peram</w> <w id="3936783">et</w> <w id="3936784">baculum</w> <w id="3936785">fuisse</w>. <w id="3936787">quod</w> <w id="3936788">utinam</w> <w id="3936789">tantus</w> <w id="3936790">animi</w> <w id="3936791">forem</w>, <w id="3936793">ut</w> <w id="3936794">praeter</w> <w id="3936795">eam</w> <w id="3936796">supellectilem</w>
<w id="3936797">nihil</w> <w id="3936798">quicquam</w> <w id="3936799">requirerem</w>, <w id="3936801">sed</w> <w id="3936802">eundem</w> <w id="3936803">ornatum</w> <w id="3936804">digne</w>
<w id="3936805">gestarem</w>, <w id="3936807">quem</w> <del><w id="3936808">so</w></del><w id="3936809">Crates</w> <w id="3936810">ultro</w> <w id="3936811">diuitiis</w> <w id="3936812">abiectis</w> <w id="3936813">appetiuit</w>.
<del><w id="3936815">so</w></del><w id="3936816">Crates</w>, <w id="3936818">inquam</w>, <w id="3936820">si</w> <w id="3936821">quid</w> <w id="3936822">credis</w>, <w id="3936824">Aemiliane</w>, <w id="3936826">uir</w> <w id="3936827">domi</w> <w id="3936828">inter</w>
<w id="3936829">Thebanos</w> <w id="3936830">proceres</w> <w id="3936831">diues</w> <w id="3936832">et</w> <w id="3936833">nobilis</w> <w id="3936834">amore</w> <w id="3936835">huius</w> <w id="3936836">habitus</w>,
<w id="3936838">quem</w> <w id="3936839">mihi</w> <w id="3936840">obiectas</w>, <w id="3936842">rem</w> <w id="3936843">familiarem</w> <w id="3936844">largam</w> <w id="3936845">et</w> <w id="3936846">uberem</w>
<w id="3936847">populo</w> <w id="3936848">donauit</w>, <w id="3936850">multis</w> <w id="3936851">seruis</w> <w id="3936852">a</w> <w id="3936853">sese</w> <w id="3936854">remotis</w> <w id="3936855">solitatem</w>
<w id="3936856">delegit</w>, <w id="3936858">arbores</w> <w id="3936859">plurimas</w> <w id="3936860">et</w> <w id="3936861">frugiferas</w> <w id="3936862">prae</w> <w id="3936863">uno</w> <w id="3936864">baculo</w> <pb id="p.25" />
<w id="3936865">spreuit</w>, <w id="3936867">uillas</w> <w id="3936868">ornatissimas</w> <w id="3936869">una</w> <w id="3936870">perula</w> <w id="3936871">mutauit</w>, <w id="3936873">quam</w>
<w id="3936874">postea</w> <w id="3936875">comperta</w> <w id="3936876">utilitate</w> <w id="3936877">etiam</w> <w id="3936878">carmine</w> <w id="3936879">laudauit</w> <w id="3936880">flexis</w>
<w id="3936881">ad</w> <w id="3936882">hoc</w> <w id="3936883">Homericis</w> <w id="3936884">uersibus</w>, <w id="3936886">quibus</w> <w id="3936887">ille</w> <w id="3936888">Cretam</w> <w id="3936889">insulam</w>
<w id="3936890">nobilitat</w>. <w id="3936892">principium</w> <w id="3936893">dicam</w>, <w id="3936895">ne</w> <w id="3936896">me</w> <w id="3936897">haec</w> <w id="3936898">ad</w> <w id="3936899">defensionem</w>
<w id="3936900">putes</w> <w id="3936901">confinxisse</w>:
<quote rend="blockquote"><lb /><del><foreign lang="greek"><w id="3936902">κρήτη</w></foreign></del> <ref id="n1" target="ref1" /> <foreign lang="greek"><w id="3936903">τις</w> <w id="3936904">πόλις</w> <w id="3936905">ἐστὶ</w> <w id="3936906">μέσῳ</w> <w id="3936907">ἐνὶ</w> <w id="3936908">οἴνοπι</w>
<lb /><w id="3936909">τύφῳ</w></foreign> <del><foreign lang="greek"><w id="3936910">πόντῳ</w></foreign></del><foreign lang="greek">,</foreign></quote>
<w id="3936912">iam</w> <w id="3936913">cetera</w> <w id="3936914">tam</w> <w id="3936915">mirifica</w>, <w id="3936917">quae</w> <w id="3936918">si</w> <w id="3936919">tu</w> <w id="3936920">legisses</w>, <w id="3936922">magis</w> <w id="3936923">mihi</w>
<w id="3936924">peram</w> <w id="3936925">quam</w> <w id="3936926">nuptias</w> <w id="3936927">Pudentillae</w> <w id="3936928">inuidisses</w>. <w id="3936930">peram</w> <w id="3936931">et</w>
<w id="3936932">baculum</w> <w id="3936933">tu</w> <w id="3936934">philosophis</w>, <w id="3936936">exprobrares</w> <w id="3936937">igitur</w> <w id="3936938">et</w> <w id="3936939">equitibus</w>
<w id="3936940">faleras</w> <w id="3936941">et</w> <w id="3936942">peditibus</w> <w id="3936943">clipeos</w> <w id="3936944">et</w> <w id="3936945">signiferis</w> <w id="3936946">uexilla</w> <w id="3936947">ac</w> <w id="3936948">denique</w>
<w id="3936949">triumphantibus</w> <w id="3936950">quadrigas</w> <w id="3936951">albas</w> <w id="3936952">et</w> <w id="3936953">togam</w> <w id="3936954">palmatam</w>? <w id="3936955">non</w>
<w id="3936956">sunt</w> <w id="3936957">quidem</w> <w id="3936958">ista</w> <w id="3936959">Platonicae</w> <w id="3936960">sectae</w> <w id="3936961">gestamina</w>, <w id="3936963">sed</w> <w id="3936964">Cynicae</w>
<w id="3936965">familiae</w> <w id="3936966">insignia</w>. <w id="3936968">uerum</w> <w id="3936969">tamen</w> <w id="3936970">hoc</w> <w id="3936971">Diogeni</w> <w id="3936972">et</w> <w id="3936973">Antist</w><add><w id="3936974">h</w></add><w id="3936975">eni</w>
<w id="3936976">pera</w> <w id="3936977">et</w> <w id="3936978">baculum</w>, <w id="3936980">quod</w> <w id="3936981">regibus</w> <w id="3936982">diadema</w>, <w id="3936984">quod</w> <w id="3936985">imperatoribus</w> <w id="3936986">paludamentum</w>, <w id="3936988">quod</w> <w id="3936989">pontificibus</w> <w id="3936990">galerum</w>, <w id="3936992">quod</w>
<w id="3936993">lituus</w> <w id="3936994">auguribus</w>. <w id="3936996">Diogenes</w> <w id="3936997">quidem</w> <w id="3936998">Cynicus</w> <w id="3936999">cum</w> <w id="3937000">Alexandro</w> <w id="3937001">magno</w> <w id="3937002">de</w> <w id="3937003">ueritate</w> <w id="3937004">regni</w> <w id="3937005">certabundus</w> <w id="3937006">baculo</w> <w id="3937007">uice</w>
<w id="3937008">sceptri</w> <w id="3937009">gloriabatur</w>. <w id="3937011">ipse</w> <w id="3937012">denique</w> <w id="3937013">Hercules</w> <w id="3937014">inuictus</w>—
<w id="3937015">quoniam</w> <w id="3937016">haec</w> <w id="3937017">tibi</w> <w id="3937018">ut</w> <w id="3937019">quaedam</w> <w id="3937020">mendicabula</w> <del><w id="3937021">a</w></del><w id="3937022">nimis</w>
<w id="3937023">sordent</w>—, <w id="3937025">ipse</w> <w id="3937026">inquam</w> <w id="3937027">Hercules</w> <w id="3937028">lustrator</w> <w id="3937029">orbis</w>, <w id="3937031">purgator</w> <w id="3937032">ferarum</w>, <w id="3937034">gentium</w> <w id="3937035">domitor</w>, <w id="3937037">is</w> <w id="3937038">tamen</w> <w id="3937039">deus</w>, <w id="3937041">cum</w>
<w id="3937042">terras</w> <w id="3937043">peragraret</w>, <w id="3937045">paulo</w> <w id="3937046">prius</w> <w id="3937047">quam</w> <w id="3937048">in</w> <w id="3937049">caelum</w> <w id="3937050">ob</w> <w id="3937051">uirtutes</w>
<w id="3937052">as</w><del><w id="3937053">s</w></del><w id="3937054">citus</w> <w id="3937055">est</w>, <w id="3937057">neque</w> <w id="3937058">una</w> <w id="3937059">pelli</w> <w id="3937060">uestitior</w> <w id="3937061">fuit</w> <w id="3937062">neque</w> <w id="3937063">uno</w>
<w id="3937064">baculo</w> <w id="3937065">comitatior</w>. <pb id="p.26" /></p>
<milestone unit="section" n="23" />
<p><w id="3937067">Quod</w> <w id="3937068">si</w> <w id="3937069">haec</w> <w id="3937070">exempla</w> <w id="3937071">nihili</w> <w id="3937072">putas</w> <w id="3937073">ac</w> <w id="3937074">me</w> <w id="3937075">non</w> <w id="3937076">ad</w> <w id="3937077">causam</w> <w id="3937078">agundam</w>, <w id="3937080">uerum</w> <w id="3937081">ad</w> <w id="3937082">censum</w> <w id="3937083">dis</w><add><w id="3937084">s</w></add><w id="3937085">erundum</w> <w id="3937086">uocasti</w>, <w id="3937088">ne</w>
<w id="3937089">quid</w> <w id="3937090">tu</w> <w id="3937091">rerum</w> <w id="3937092">mearum</w> <w id="3937093">nescias</w>, <w id="3937095">si</w> <w id="3937096">tamen</w> <w id="3937097">nescis</w>, <w id="3937099">profiteor</w>
<w id="3937100">mihi</w> <w id="3937101">ac</w> <w id="3937102">fratri</w> <w id="3937103">meo</w> <w id="3937104">relictum</w> <w id="3937105">a</w> <w id="3937106">patre</w> 〈<w id="3937107">HS</w> <w id="3937108">XX</w>〉 <w id="3937109">paulo</w> <w id="3937110">secus</w>, <w id="3937112">idque</w> <w id="3937113">a</w> <w id="3937114">me</w> <w id="3937115">longa</w> <w id="3937116">peregrinatione</w> <w id="3937117">et</w> <w id="3937118">diutinis</w> <w id="3937119">studiis</w>
<w id="3937120">et</w> <w id="3937121">crebris</w> <w id="3937122">liberalitatibus</w> <w id="3937123">modice</w> <w id="3937124">imminutum</w>. <w id="3937126">nam</w> <w id="3937127">et</w> <w id="3937128">amicorum</w> <w id="3937129">plerisque</w> <w id="3937130">opem</w> <w id="3937131">tuli</w> <w id="3937132">et</w> <w id="3937133">magistris</w> <w id="3937134">plurimis</w> <w id="3937135">gratiam</w>
<w id="3937136">retuli</w>, <w id="3937138">quorundam</w> <w id="3937139">etiam</w> <w id="3937140">filias</w> <w id="3937141">dote</w> <w id="3937142">auxi</w>; <w id="3937144">neque</w> <w id="3937145">enim</w>
<w id="3937146">dubitassem</w> <w id="3937147">equidem</w> <w id="3937148">uel</w> <w id="3937149">uniuersum</w> <w id="3937150">patrimonium</w> <w id="3937151">impendere</w>, <w id="3937153">ut</w> <w id="3937154">acquirerem</w> <w id="3937155">mihi</w> <w id="3937156">quod</w> <w id="3937157">maius</w> <w id="3937158">est</w> <w id="3937159">contemptu</w>
<w id="3937160">patrimonii</w>. <w id="3937162">tu</w> <w id="3937163">uero</w>, <w id="3937165">Aemiliane</w>, <w id="3937167">et</w> <w id="3937168">id</w> <w id="3937169">genus</w> <w id="3937170">homines</w> <w id="3937171">uti</w>
<w id="3937172">tu</w> <w id="3937173">es</w> <w id="3937174">inculti</w> <w id="3937175">et</w> <w id="3937176">agrestes</w>, <w id="3937178">tanti</w> <w id="3937179">re</w> <w id="3937180">uera</w> <w id="3937181">estis</w> <w id="3937182">quantum</w>
<w id="3937183">habetis</w>, <w id="3937185">ut</w> <w id="3937186">arbor</w> <w id="3937187">infecunda</w> <w id="3937188">et</w> <w id="3937189">infelix</w>, <w id="3937191">quae</w> <w id="3937192">nullum</w> <w id="3937193">fructum</w>
<w id="3937194">ex</w> <w id="3937195">sese</w> <w id="3937196">gignit</w>, <w id="3937198">tanti</w> <w id="3937199">est</w> <w id="3937200">in</w> <w id="3937201">pretio</w>, <w id="3937203">quanti</w> <w id="3937204">lignum</w> <w id="3937205">eius</w> <w id="3937206">in</w>
<w id="3937207">trunco</w>. <w id="3937209">at</w> <w id="3937210">tamen</w> <w id="3937211">parce</w> <w id="3937212">postea</w>, <w id="3937214">Aemiliane</w>, <w id="3937216">paupertatem</w>
<w id="3937217">cuipiam</w> <w id="3937218">obiectare</w>, <w id="3937220">qui</w> <w id="3937221">nuper</w> <w id="3937222">usque</w> <w id="3937223">agellum</w> <w id="3937224">Zarathensem</w>,
<w id="3937226">quem</w> <w id="3937227">tibi</w> <w id="3937228">unicum</w> <w id="3937229">pater</w> <w id="3937230">tuus</w> <w id="3937231">reliquerat</w>, <w id="3937233">solus</w> <w id="3937234">uno</w> <w id="3937235">asello</w>
<w id="3937236">ad</w> <w id="3937237">tempestiuum</w> <w id="3937238">imbrem</w> <w id="3937239">triduo</w> <w id="3937240">exarabas</w>. <w id="3937242">neque</w> <w id="3937243">enim</w> <w id="3937244">diu</w>
<w id="3937245">est</w>, <w id="3937247">cum</w> <w id="3937248">te</w> <w id="3937249">crebrae</w> <w id="3937250">mortes</w> <w id="3937251">propinquorum</w> <w id="3937252">immeritis</w> <w id="3937253">hereditatibus</w> <w id="3937254">fulserunt</w>, <w id="3937256">unde</w> <w id="3937257">tibi</w> <w id="3937258">potius</w> <w id="3937259">quam</w> <w id="3937260">ob</w> <w id="3937261">istam</w> <w id="3937262">teterrimam</w> <w id="3937263">faciem</w> <w id="3937264">Charon</w> <w id="3937265">nomen</w> <w id="3937266">est</w>.</p>
<milestone unit="section" n="24" />
<p><w id="3937268">De</w> <w id="3937269">patria</w> <w id="3937270">mea</w> <w id="3937271">uero</w>, <w id="3937273">quod</w> <w id="3937274">eam</w> <w id="3937275">sitam</w> <w id="3937276">Numidiae</w> <w id="3937277">et</w>
<w id="3937278">Gaetuliae</w> <w id="3937279">in</w> <w id="3937280">ipso</w> <w id="3937281">confinio</w> <w id="3937282">mei</w><add><w id="3937283">s</w></add> <w id="3937284">scriptis</w> <w id="3937285">ostendistis</w>, <w id="3937287">quibus</w>
<w id="3937288">memet</w> <w id="3937289">professus</w> <w id="3937290">sum</w>, <w id="3937292">cum</w> <w id="3937293">Lolliano</w> <w id="3937294">Auito</w> <w id="3937295">c</w>. <w id="3937297">u</w>. <w id="3937299">praesente</w>
<w id="3937300">publice</w> <w id="3937301">dissererem</w>, <w id="3937303">Seminumidam</w> <w id="3937304">et</w> <w id="3937305">Semigaetulum</w>, <w id="3937307">non</w>
<w id="3937308">uideo</w> <w id="3937309">quid</w> <w id="3937310">mihi</w> <w id="3937311">sit</w> <w id="3937312">in</w> <w id="3937313">ea</w> <w id="3937314">re</w> <w id="3937315">pudendum</w>, <w id="3937317">haud</w> <w id="3937318">minus</w> <pb id="p.27" />
<w id="3937319">quam</w> <w id="3937320">Cyro</w> <w id="3937321">maiori</w>, <w id="3937323">quod</w> <w id="3937324">genere</w> <w id="3937325">mixto</w> <w id="3937326">fuit</w> <w id="3937327">Semimedus</w> <w id="3937328">ac</w>
<w id="3937329">Semipersa</w>. <w id="3937331">non</w> <w id="3937332">enim</w> <w id="3937333">ubi</w> <w id="3937334">prognatus</w>, <w id="3937336">sed</w> <w id="3937337">ut</w> <w id="3937338">moratus</w> <w id="3937339">quisque</w> <w id="3937340">sit</w> <w id="3937341">spectandum</w>, <w id="3937343">nec</w> <w id="3937344">qua</w> <w id="3937345">regione</w>, <w id="3937347">sed</w> <w id="3937348">qua</w> <w id="3937349">ratione</w>
<w id="3937350">uitam</w> <w id="3937351">uiuere</w> <w id="3937352">inierit</w>, <w id="3937354">considerandum</w> <w id="3937355">est</w>. <w id="3937357">holitori</w> <w id="3937358">et</w> <w id="3937359">cauponi</w> <w id="3937360">merito</w> <w id="3937361">est</w> <w id="3937362">concessum</w> <w id="3937363">holus</w> <w id="3937364">et</w> <w id="3937365">uinum</w> <w id="3937366">ex</w> <w id="3937367">nobilitate</w>
<w id="3937368">soli</w> <w id="3937369">commendare</w>, <w id="3937371">uinum</w> <w id="3937372">Thasium</w>, <w id="3937374">holus</w> <w id="3937375">Phliasium</w>; <w id="3937377">quippe</w>
<w id="3937378">illa</w> <w id="3937379">terrae</w> <w id="3937380">alumna</w> <w id="3937381">multum</w> <w id="3937382">ad</w> <w id="3937383">meliorem</w> <w id="3937384">saporem</w> <w id="3937385">iuuerit</w>
<w id="3937386">et</w> <w id="3937387">regio</w> <w id="3937388">fecunda</w> <w id="3937389">et</w> <w id="3937390">caelum</w> <w id="3937391">pluuium</w> <w id="3937392">et</w> <w id="3937393">uentus</w> <w id="3937394">clemens</w> <w id="3937395">et</w>
<w id="3937396">sol</w> <w id="3937397">apricus</w> <w id="3937398">et</w> <w id="3937399">solum</w> <w id="3937400">sucidum</w>. <w id="3937402">enimuero</w> <w id="3937403">animo</w> <w id="3937404">hominis</w>
<w id="3937405">extrinsecus</w> <w id="3937406">in</w> <w id="3937407">hospitium</w> <w id="3937408">corporis</w> <w id="3937409">immigranti</w> <w id="3937410">quid</w> <w id="3937411">ex</w> <w id="3937412">istis</w>
<w id="3937413">addi</w> <w id="3937414">uel</w> <w id="3937415">minui</w> <w id="3937416">ad</w> <w id="3937417">uirtutem</w> <w id="3937418">uel</w> <w id="3937419">malitiam</w> <w id="3937420">potest</w>? <w id="3937421">quando</w>
<w id="3937422">non</w> <w id="3937423">in</w> <w id="3937424">omnibus</w> <w id="3937425">gentibus</w> <w id="3937426">uaria</w> <w id="3937427">ingenia</w> <w id="3937428">prouenere</w>, <w id="3937430">quanquam</w> <w id="3937431">uideantur</w> <w id="3937432">quaedam</w> <w id="3937433">stultitia</w> <w id="3937434">uel</w> <w id="3937435">sollertia</w> <w id="3937436">insigniores</w>?
<w id="3937437">apud</w> <w id="3937438">socordissimos</w> <w id="3937439">Scythas</w> <w id="3937440">Anacharsis</w> <w id="3937441">sapiens</w> <w id="3937442">natus</w> <w id="3937443">est</w>,
<w id="3937445">apud</w> <w id="3937446">Athenienses</w> <w id="3937447">catos</w> <w id="3937448">Meletides</w> <w id="3937449">fatuus</w>. <w id="3937451">nec</w> <w id="3937452">hoc</w> <w id="3937453">eo</w> <w id="3937454">dixi</w>,
<w id="3937456">quo</w> <w id="3937457">me</w> <w id="3937458">patriae</w> <w id="3937459">meae</w> <w id="3937460">paeniteret</w>, <w id="3937462">etsi</w> <w id="3937463">adhuc</w> <w id="3937464">Syfacis</w> <w id="3937465">oppidum</w> <w id="3937466">essemus</w>. <w id="3937468">quo</w> <w id="3937469">tamen</w> <w id="3937470">uicto</w> <w id="3937471">ad</w> <w id="3937472">Masinissam</w> <w id="3937473">regem</w>
<w id="3937474">munere</w> <w id="3937475">populi</w> <w id="3937476">R</w>. <w id="3937478">concessimus</w> <w id="3937479">ac</w> <w id="3937480">deinceps</w> <w id="3937481">ueteranorum</w>
<w id="3937482">militum</w> <w id="3937483">nouo</w> <w id="3937484">conditu</w><del><w id="3937485">s</w></del> <w id="3937486">splendidissima</w> <w id="3937487">colonia</w> <w id="3937488">sumus</w>, <w id="3937490">in</w>
<w id="3937491">qua</w> <w id="3937492">colonia</w> <w id="3937493">patrem</w> <w id="3937494">habui</w> <w id="3937495">loco</w> <w id="3937496">principis</w> <w id="3937497">IIuiralem</w> <w id="3937498">cunctis</w> <w id="3937499">honoribus</w> <w id="3937500">perfunctum</w>; <w id="3937502">cuius</w> <w id="3937503">ego</w> <w id="3937504">locum</w> <w id="3937505">in</w> <w id="3937506">illa</w> <w id="3937507">re</w> <w id="3937508">p</w>.,
<w id="3937511">exinde</w> <w id="3937512">ut</w> <w id="3937513">participare</w> <w id="3937514">curiam</w> <w id="3937515">coepi</w>, <w id="3937517">nequaquam</w> <w id="3937518">degener</w>
<w id="3937519">pari</w>, <w id="3937521">spero</w>, <w id="3937523">honore</w> <w id="3937524">et</w> <w id="3937525">existimatione</w> <w id="3937526">tueor</w>. <w id="3937528">cur</w> <w id="3937529">ergo</w> <w id="3937530">illa</w>
<w id="3937531">protuli</w>? <w id="3937532">ut</w> <w id="3937533">mihi</w> <w id="3937534">tu</w>, <w id="3937536">Aemiliane</w>, <w id="3937538">minus</w> <w id="3937539">posthac</w> <w id="3937540">suscenseas</w>,
<w id="3937542">potiusque</w> <w id="3937543">ut</w> <w id="3937544">ueniam</w> <w id="3937545">inpertias</w>, <w id="3937547">si</w> <w id="3937548">per</w> <w id="3937549">neglegentiam</w> <w id="3937550">forte</w>
<w id="3937551">non</w> <w id="3937552">elegi</w> <w id="3937553">illud</w> <w id="3937554">tuum</w> <w id="3937555">Atticum</w> <w id="3937556">Zarat</w>, <w id="3937558">ut</w> <w id="3937559">in</w> <w id="3937560">eo</w> <w id="3937561">nascerer</w>. <pb id="p.28" /></p>
<milestone unit="section" n="25" />
<p><w id="3937563">Nonne</w> <w id="3937564">uos</w> <w id="3937565">puditum</w> <w id="3937566">est</w> <w id="3937567">haec</w> <w id="3937568">crimina</w> <w id="3937569">tali</w> <w id="3937570">uiro</w> <w id="3937571">audiente</w>
<w id="3937572">tam</w> <w id="3937573">adseuerate</w> <w id="3937574">obiectare</w>, <w id="3937576">friuola</w> <w id="3937577">et</w> <w id="3937578">inter</w> <w id="3937579">se</w> <w id="3937580">repugnantia</w>
<w id="3937581">simul</w> <w id="3937582">promere</w> <w id="3937583">et</w> <w id="3937584">utraque</w> <w id="3937585">tamen</w> <w id="3937586">reprehendere</w>? <w id="3937587">at</w> <w id="3937588">non</w>
<w id="3937589">contraria</w> <w id="3937590">accusastis</w>? <w id="3937591">peram</w> <w id="3937592">et</w> <w id="3937593">baculum</w> <w id="3937594">ob</w> <w id="3937595">auctoritatem</w>,
<w id="3937597">carmina</w> <w id="3937598">et</w> <w id="3937599">speculum</w> <w id="3937600">ob</w> <w id="3937601">hilaritatem</w>, <w id="3937603">unum</w> <w id="3937604">seruum</w> <w id="3937605">ut</w>
<w id="3937606">deparci</w>, <w id="3937608">tris</w> <w id="3937609">libertos</w> <w id="3937610">ut</w> <w id="3937611">profusi</w>, <w id="3937613">praeterea</w> <w id="3937614">eloquentiam</w> <w id="3937615">Graecam</w>, <w id="3937617">patriam</w> <w id="3937618">barbaram</w>? <w id="3937619">quin</w> <w id="3937620">igitur</w> <w id="3937621">tandem</w> <w id="3937622">expergiscimini</w> <w id="3937623">ac</w> <w id="3937624">uos</w> <w id="3937625">cogitatis</w> <w id="3937626">apud</w> <w id="3937627">Claudium</w> <w id="3937628">Maximum</w> <w id="3937629">dicere</w>,
<w id="3937631">apud</w> <w id="3937632">uirum</w> <w id="3937633">seuerum</w> <w id="3937634">et</w> <w id="3937635">totius</w> <w id="3937636">prouinciae</w> <w id="3937637">negotiis</w> <w id="3937638">occupatum</w>? <w id="3937639">quin</w>, <w id="3937641">inquam</w>, <w id="3937643">uana</w> <w id="3937644">haec</w> <w id="3937645">conuicia</w> <w id="3937646">aufertis</w>? <w id="3937647">quin</w>
<w id="3937648">ostenditis</w> <w id="3937649">quod</w> <w id="3937650">insimulauistis</w>, <w id="3937652">scelera</w> <w id="3937653">immania</w> <w id="3937654">et</w> <w id="3937655">inconcessa</w> <w id="3937656">maleficia</w> <w id="3937657">et</w> <w id="3937658">artis</w> <w id="3937659">nefandas</w>? <w id="3937660">cur</w> <w id="3937661">uestra</w> <w id="3937662">oratio</w> <w id="3937663">rebus</w>
<w id="3937664">flaccet</w>, <w id="3937666">strepitu</w> <w id="3937667">uiget</w>?</p>
<p><w id="3937668">Aggredior</w> <w id="3937669">enim</w> <w id="3937670">iam</w> <w id="3937671">ad</w> <w id="3937672">ipsum</w> <w id="3937673">crimen</w> <w id="3937674">magiae</w>, <w id="3937676">quod</w>
<w id="3937677">ingenti</w> <w id="3937678">tumultu</w> <w id="3937679">ad</w> <w id="3937680">inuidiam</w> <w id="3937681">mei</w> <w id="3937682">accensum</w> <w id="3937683">frustrata</w> <w id="3937684">expectatione</w> <w id="3937685">omnium</w> <w id="3937686">per</w> <w id="3937687">nescio</w> <w id="3937688">quas</w> <w id="3937689">anilis</w> <w id="3937690">fabulas</w> <w id="3937691">defraglauit</w>. <w id="3937693">ecquandone</w> <w id="3937694">uidisti</w>, <w id="3937696">Maxime</w>, <w id="3937698">flammam</w> <w id="3937699">stipula</w>
<w id="3937700">exortam</w> <w id="3937701">claro</w> <w id="3937702">crepitu</w>, <w id="3937704">largo</w> <w id="3937705">fulgore</w>, <w id="3937707">cito</w> <w id="3937708">incremento</w>,
<w id="3937710">sed</w> <w id="3937711">enim</w> <w id="3937712">materia</w> <w id="3937713">leui</w>, <w id="3937715">caduco</w> <w id="3937716">incendio</w>, <w id="3937718">nullis</w> <w id="3937719">reliquiis</w>?
<w id="3937720">em</w> <w id="3937721">tibi</w> <w id="3937722">illa</w> <w id="3937723">accusatio</w> <w id="3937724">iurgiis</w> <w id="3937725">inita</w>, <w id="3937727">uerbis</w> <w id="3937728">aucta</w>, <w id="3937730">argumentis</w> <w id="3937731">defecta</w>, <w id="3937733">nullis</w> <w id="3937734">post</w> <w id="3937735">sententiam</w> <w id="3937736">tuam</w> <w id="3937737">reliquiis</w> <w id="3937738">calumniae</w> <w id="3937739">permansura</w>. <w id="3937741">quae</w> <w id="3937742">quidem</w> <w id="3937743">omnis</w> <w id="3937744">Aemiliano</w> <w id="3937745">fuit</w>
<w id="3937746">in</w> <w id="3937747">isto</w> <w id="3937748">uno</w> <w id="3937749">destinata</w>, <w id="3937751">me</w> <w id="3937752">magum</w> <w id="3937753">esse</w>, <w id="3937755">et</w> <w id="3937756">ideo</w> <w id="3937757">mihi</w> <w id="3937758">libet</w>
<w id="3937759">quaerere</w> <w id="3937760">ab</w> <w id="3937761">eruditissimis</w> <w id="3937762">eius</w> <w id="3937763">aduocatis</w>, <w id="3937765">quid</w> <w id="3937766">sit</w> <w id="3937767">magus</w>.</p>
<p><w id="3937769">Nam</w> <w id="3937770">si</w>, <w id="3937772">quod</w> <w id="3937773">ego</w> <w id="3937774">apud</w> <w id="3937775">plurimos</w> <w id="3937776">lego</w>, <w id="3937778">Persarum</w> <w id="3937779">lingua</w> <pb id="p.29" />
<w id="3937780">magus</w> <w id="3937781">est</w> <w id="3937782">qui</w> <w id="3937783">nostra</w> <w id="3937784">sacerdos</w>, <w id="3937786">quod</w> <w id="3937787">tandem</w> <w id="3937788">est</w> <w id="3937789">crimen</w>,
<w id="3937791">sacerdotem</w> <w id="3937792">esse</w> <w id="3937793">et</w> <w id="3937794">rite</w> <w id="3937795">nosse</w> <w id="3937796">atque</w> <w id="3937797">scire</w> <w id="3937798">atque</w> <w id="3937799">callere</w>
<w id="3937800">leges</w> <w id="3937801">cerimoniarum</w>, <w id="3937803">fas</w> <w id="3937804">sacrorum</w>, <w id="3937806">ius</w> <w id="3937807">religionum</w>, <w id="3937809">si</w> <w id="3937810">quidem</w>
<w id="3937811">magia</w> <w id="3937812">id</w> <w id="3937813">est</w> <w id="3937814">quod</w> <w id="3937815">Plato</w> <w id="3937816">interpretatur</w>, <w id="3937818">cum</w> <w id="3937819">commemorat</w>,
<w id="3937821">quibusnam</w> <w id="3937822">disciplinis</w> <w id="3937823">puerum</w> <w id="3937824">regno</w> <w id="3937825">adulescentem</w> <w id="3937826">Persae</w>
<w id="3937827">imbuant</w>—<w id="3937828">uerba</w> <w id="3937829">ipsa</w> <w id="3937830">diuini</w> <w id="3937831">uiri</w> <w id="3937832">memini</w>, <w id="3937834">quae</w> <w id="3937835">tu</w> <w id="3937836">mecum</w>,
<w id="3937838">Maxime</w>, <w id="3937840">recognosce</w>: <foreign lang="greek"><w id="3937841">δὶς</w> <w id="3937842">ἑπτὰ</w> <w id="3937843">δὲ</w> <w id="3937844">γενόμενον</w> <w id="3937845">ἐτῶν</w> <w id="3937846">τὸν</w> <w id="3937847">παῖδα</w>
<w id="3937848">παραλαμβάνουσιν</w> <w id="3937849">οὓς</w> <w id="3937850">ἐκεῖνοι</w> <w id="3937851">βασιλείους</w> <w id="3937852">παιδαγωγοὺς</w> <w id="3937853">ὀνομάζουσιν</w>· <w id="3937855">εἰσὶν</w> <w id="3937856">δὲ</w> <w id="3937857">ἐξειλεγμένοι</w> <w id="3937858">Περσῶν</w> <w id="3937859">οἱ</w> <w id="3937860">ἄριστοι</w> <w id="3937861">δόξαντες</w>
<w id="3937862">ἐν</w> <w id="3937863">ἡλικίᾳ</w> <w id="3937864">τέτταρες</w>, <w id="3937866">ὅ</w> <w id="3937867">τε</w> <w id="3937868">σοφώτατος</w> <w id="3937869">καὶ</w> <w id="3937870">ὁ</w> <w id="3937871">δικαιότατος</w> <w id="3937872">καὶ</w> <w id="3937873">ὁ</w>
<w id="3937874">σωφρονέστατος</w> <w id="3937875">καὶ</w> <w id="3937876">ὁ</w> <w id="3937877">ἀνδρειότατος</w>. <w id="3937879">ὧν</w> <w id="3937880">ὁ</w> <w id="3937881">μὲν</w> <w id="3937882">μαγείαν</w> <w id="3937883">τε</w>
<w id="3937884">διδάσκει</w> <w id="3937885">τὴν</w> <w id="3937886">Ζωροάστρου</w> <w id="3937887">τοῦ</w> <w id="3937888">Ὠρομάζου</w>· <w id="3937890">ἔστι</w> <w id="3937891">δὲ</w> <w id="3937892">τοῦτο</w>
<milestone unit="section" n="26" />
<w id="3937893">θεῶν</w> <w id="3937894">θεραπεία</w>· <w id="3937896">διδάσκει</w> <w id="3937897">δὲ</w> <w id="3937898">καὶ</w> <w id="3937899">τὰ</w> <w id="3937900">βασιλικά</w>.</foreign> <w id="3937902">auditisne</w>
<w id="3937903">magiam</w>, <w id="3937905">qui</w> <w id="3937906">eam</w> <w id="3937907">temere</w> <w id="3937908">accusatis</w>, <w id="3937910">artem</w> <w id="3937911">esse</w> <w id="3937912">dis</w> <w id="3937913">immortalibus</w> <w id="3937914">acceptam</w>, <w id="3937916">colendi</w> <w id="3937917">eos</w> <w id="3937918">ac</w> <w id="3937919">uenerandi</w> <w id="3937920">pergnaram</w>,
<w id="3937922">piam</w> <w id="3937923">scilicet</w> <w id="3937924">et</w> <w id="3937925">diuini</w> <w id="3937926">scientem</w>, <w id="3937928">iam</w> <w id="3937929">inde</w> <w id="3937930">a</w> <w id="3937931">Zoroastre</w> <w id="3937932">et</w>
<w id="3937933">Oromaze</w> <w id="3937934">auctoribus</w> <w id="3937935">suis</w> <w id="3937936">nobilem</w>, <w id="3937938">caelitum</w> <w id="3937939">antistitam</w>,
<w id="3937941">quippe</w> <w id="3937942">qui</w> <w id="3937943">inter</w> <w id="3937944">prima</w> <w id="3937945">regalia</w> <w id="3937946">docetur</w> <w id="3937947">nec</w> <w id="3937948">ulli</w> <w id="3937949">temere</w>
<w id="3937950">inter</w> <w id="3937951">Persas</w> <w id="3937952">concessum</w> <w id="3937953">est</w> <w id="3937954">magum</w> <w id="3937955">esse</w>, <w id="3937957">haud</w> <w id="3937958">magis</w> <w id="3937959">quam</w>
<w id="3937960">regnare</w>. <w id="3937962">idem</w> <w id="3937963">Plato</w> <w id="3937964">in</w> <w id="3937965">alia</w> <w id="3937966">sermocinatione</w> <w id="3937967">de</w> <w id="3937968">Zalmoxi</w>
<w id="3937969">quodam</w> <w id="3937970">Thraci</w> <w id="3937971">generis</w>, <w id="3937973">sed</w> <w id="3937974">eiusdem</w> <w id="3937975">artis</w> <w id="3937976">uiro</w> <w id="3937977">ita</w> <w id="3937978">scriptum</w> <pb id="p.30" />
<w id="3937979">reliquit</w>: <foreign lang="greek"><w id="3937980">τὰς</w> <w id="3937981">δὲ</w> <w id="3937982">ἐπῳδὰς</w> <w id="3937983">εἶναι</w> <w id="3937984">τοὺς</w> <w id="3937985">λόγους</w> <w id="3937986">τοὺς</w> <w id="3937987">καλούς</w>.</foreign>
<w id="3937989">quod</w> <w id="3937990">si</w> <w id="3937991">ita</w> <w id="3937992">est</w>, <w id="3937994">cur</w> <w id="3937995">mihi</w> <w id="3937996">nosse</w> <w id="3937997">non</w> <w id="3937998">liceat</w> <w id="3937999">uel</w> <w id="3938000">Zalmoxi</w>
<w id="3938001">bona</w> <w id="3938002">uerba</w> <w id="3938003">uel</w> <w id="3938004">Zoroastri</w> <w id="3938005">sacerdotia</w>? <w id="3938006">sin</w> <w id="3938007">uero</w> <w id="3938008">more</w> <w id="3938009">uulgari</w> <w id="3938010">eum</w> <w id="3938011">isti</w> <w id="3938012">proprie</w> <w id="3938013">magum</w> <w id="3938014">existimant</w>, <w id="3938016">qui</w> <w id="3938017">communione</w>
<w id="3938018">loquendi</w> <w id="3938019">cum</w> <w id="3938020">deis</w> <w id="3938021">immortalibus</w> <w id="3938022">ad</w> <w id="3938023">omnia</w> <w id="3938024">quae</w> <w id="3938025">uelit</w> <w id="3938026">incredibili</w><del><w id="3938027">a</w></del> <w id="3938028">quadam</w> <w id="3938029">ui</w> <w id="3938030">cantaminum</w> <w id="3938031">polleat</w>, <w id="3938033">oppido</w> <w id="3938034">miror</w>,
<w id="3938036">cur</w> <w id="3938037">accusare</w> <w id="3938038">non</w> <w id="3938039">timuerint</w> <w id="3938040">quem</w> <w id="3938041">posse</w> <w id="3938042">tantum</w> <w id="3938043">fatentur</w>.
<w id="3938045">neque</w> <w id="3938046">enim</w> <w id="3938047">tam</w> <w id="3938048">occulta</w> <w id="3938049">et</w> <w id="3938050">diuina</w> <w id="3938051">potentia</w> <w id="3938052">caueri</w> <w id="3938053">potest</w>
<w id="3938054">itidem</w> <w id="3938055">ut</w> <w id="3938056">cetera</w>. <w id="3938058">sicarium</w> <w id="3938059">qui</w> <w id="3938060">in</w> <w id="3938061">iudicium</w> <w id="3938062">uocat</w>, <w id="3938064">comitatus</w> <w id="3938065">uenit</w>; <w id="3938067">qui</w> <w id="3938068">uenenarium</w> <w id="3938069">accusat</w>, <w id="3938071">scrupulosius</w> <w id="3938072">cibatur</w>;
<w id="3938074">qui</w> <w id="3938075">furem</w> <w id="3938076">arguit</w>, <w id="3938078">sua</w> <w id="3938079">custodit</w>. <w id="3938081">enimuero</w> <w id="3938082">qui</w> <w id="3938083">magum</w>
<w id="3938084">qualem</w> <w id="3938085">isti</w> <w id="3938086">dicunt</w> <w id="3938087">in</w> <w id="3938088">discrimen</w> <w id="3938089">capitis</w> <w id="3938090">deducit</w>, <w id="3938092">quibus</w>
<w id="3938093">comitibus</w>, <w id="3938095">quibus</w> <w id="3938096">scrupulis</w>, <w id="3938098">quibus</w> <w id="3938099">custodibus</w> <w id="3938100">perniciem</w>
<w id="3938101">caecam</w> <w id="3938102">et</w> <w id="3938103">ineuitabilem</w> <w id="3938104">prohibeat</w>? <w id="3938105">nullis</w> <w id="3938106">scilicet</w>; <w id="3938108">et</w> <w id="3938109">ideo</w>
<milestone unit="section" n="27" />
<w id="3938110">id</w> <w id="3938111">genus</w> <w id="3938112">crimen</w> <w id="3938113">non</w> <w id="3938114">est</w> <w id="3938115">eius</w> <w id="3938116">accusare</w>, <w id="3938118">qui</w> <w id="3938119">credit</w>. <w id="3938121">uerum</w>
<w id="3938122">haec</w> <w id="3938123">ferme</w> <w id="3938124">communi</w> <w id="3938125">quodam</w> <w id="3938126">errore</w> <w id="3938127">imperitorum</w> <w id="3938128">philosophis</w> <w id="3938129">obiectantur</w>, <w id="3938131">ut</w> <w id="3938132">partim</w> <w id="3938133">eorum</w> <w id="3938134">qui</w> <w id="3938135">corporum</w> <w id="3938136">causas</w>
<w id="3938137">meras</w> <w id="3938138">et</w> <w id="3938139">simplicis</w> <w id="3938140">rimantur</w> <w id="3938141">irreligiosos</w> <w id="3938142">putent</w> <w id="3938143">eoque</w> <w id="3938144">aiant</w>
<w id="3938145">deos</w> <w id="3938146">abnuere</w>, <w id="3938148">ut</w> <w id="3938149">Anaxagoram</w> <w id="3938150">et</w> <w id="3938151">Leucippum</w> <w id="3938152">et</w> <w id="3938153">Democritum</w> <w id="3938154">et</w> <w id="3938155">Epicurum</w> <w id="3938156">ceterosque</w> <w id="3938157">rerum</w> <w id="3938158">naturae</w> <w id="3938159">patronos</w>,
<w id="3938161">partim</w> <w id="3938162">autem</w>, <w id="3938164">qui</w> <w id="3938165">prouidentiam</w> <w id="3938166">mundi</w> <w id="3938167">curiosius</w> <w id="3938168">uestigant</w>
<w id="3938169">et</w> <w id="3938170">impensius</w> <w id="3938171">deos</w> <w id="3938172">celebrant</w>, <w id="3938174">eos</w> <w id="3938175">uero</w> <w id="3938176">uulgo</w> <w id="3938177">magos</w> <w id="3938178">nominent</w>, <w id="3938180">quasi</w> <w id="3938181">facere</w> <w id="3938182">etiam</w> <w id="3938183">sciant</w> <w id="3938184">quae</w> <w id="3938185">sciant</w> <w id="3938186">fieri</w>, <w id="3938188">ut</w> <w id="3938189">olim</w>
<w id="3938190">fuere</w> <w id="3938191">Epimenides</w> <w id="3938192">et</w> <w id="3938193">Orpheus</w> <w id="3938194">et</w> <w id="3938195">Pythagoras</w> <w id="3938196">et</w> <w id="3938197">Ostanes</w>,
<w id="3938199">ac</w> <w id="3938200">dein</w> <w id="3938201">similiter</w> <w id="3938202">suspectata</w> <w id="3938203">Empedocli</w> <w id="3938204">catharmoe</w>, <w id="3938206">Socrati</w>
<w id="3938207">daemonion</w>, <w id="3938209">Platonis</w> <foreign lang="greek"><w id="3938210">τὸ</w> <w id="3938211">ἀγαθόν</w></foreign>. <w id="3938213">gratulor</w> <w id="3938214">igitur</w> <w id="3938215">mihi</w>, <w id="3938217">cum</w>
<w id="3938218">et</w> <w id="3938219">ego</w> <w id="3938220">tot</w> <w id="3938221">ac</w> <w id="3938222">tantis</w> <w id="3938223">uiris</w> <w id="3938224">adnumeror</w>. <pb id="p.31" /></p>
<p><w id="3938226">Ceterum</w> <w id="3938227">ea</w> <w id="3938228">quae</w> <w id="3938229">ab</w> <w id="3938230">illis</w> <w id="3938231">ad</w> <w id="3938232">ostendendum</w> <w id="3938233">crimen</w> <w id="3938234">obiecta</w> <w id="3938235">sunt</w> <w id="3938236">uana</w> <w id="3938237">et</w> <w id="3938238">inepta</w> <w id="3938239">simpliciter</w> <w id="3938240">uereor</w>, <w id="3938242">ne</w> <w id="3938243">ideo</w> <w id="3938244">tantum</w> <w id="3938245">crimina</w> <w id="3938246">putes</w>, <w id="3938248">quod</w> <w id="3938249">obiecta</w> <w id="3938250">sunt</w>. <q><w id="3938252">cur</w></q> <w id="3938253">inquit</w>
<q><w id="3938254">piscium</w> <w id="3938255">quaedam</w> <w id="3938256">genera</w> <w id="3938257">quaesisti</w>?</q> <w id="3938258">quasi</w> <w id="3938259">id</w> <w id="3938260">cognitionis</w>
<w id="3938261">gratia</w> <w id="3938262">philosopho</w> <w id="3938263">facere</w> <w id="3938264">non</w> <w id="3938265">liceat</w>, <w id="3938267">quod</w> <w id="3938268">luxurioso</w> <w id="3938269">gulae</w>
<w id="3938270">causa</w> <w id="3938271">liceret</w>. <q><w id="3938273">cur</w> <w id="3938274">mulier</w> <w id="3938275">libera</w> <w id="3938276">tibi</w> <w id="3938277">nupsit</w> <w id="3938278">post</w> <w id="3938279">annos</w>
<w id="3938280">XIII</w> <w id="3938281">uiduitatis</w>?</q> <w id="3938282">quasi</w> <w id="3938283">non</w> <w id="3938284">magis</w> <w id="3938285">mirandum</w> <w id="3938286">sit</w> <w id="3938287">quod</w> <w id="3938288">tot</w>
<w id="3938289">annis</w> <w id="3938290">non</w> <w id="3938291">nubserit</w>. <q><w id="3938293">cur</w> <w id="3938294">prius</w>, <w id="3938296">quam</w> <w id="3938297">tibi</w> <w id="3938298">nuberet</w>, <w id="3938300">scripsit</w>
<w id="3938301">nescio</w> <w id="3938302">quid</w> <w id="3938303">in</w> <w id="3938304">epistula</w> <w id="3938305">quod</w> <w id="3938306">sibi</w> <w id="3938307">uidebatur</w>?</q> <w id="3938308">quasi</w> <w id="3938309">quisquam</w> <w id="3938310">debeat</w> <w id="3938311">causas</w> <w id="3938312">alienae</w> <w id="3938313">sententiae</w> <w id="3938314">reddere</w>. <q><w id="3938316">at</w> <w id="3938317">enim</w>
<w id="3938318">maior</w> <w id="3938319">natu</w> <w id="3938320">non</w> <w id="3938321">est</w> <w id="3938322">iuuenem</w> <w id="3938323">aspernata</w>.</q> <w id="3938325">igitur</w> <w id="3938326">hoc</w> <w id="3938327">ipsum</w>
<w id="3938328">argumentum</w> <w id="3938329">est</w> <w id="3938330">nihil</w> <w id="3938331">opus</w> <w id="3938332">magia</w> <w id="3938333">fuisse</w>, <w id="3938335">ut</w> <w id="3938336">nubere</w> <w id="3938337">uellet</w>
<w id="3938338">mulier</w> <w id="3938339">uiro</w>, <w id="3938341">uidua</w> <w id="3938342">caelibi</w>, <w id="3938344">maior</w> <w id="3938345">iuniori</w>. <w id="3938347">iam</w> <w id="3938348">et</w> <w id="3938349">illa</w>
<w id="3938350">similia</w>: <q><w id="3938351">habet</w> <w id="3938352">quiddam</w> <w id="3938353">Apuleius</w> <w id="3938354">domi</w> <w id="3938355">quod</w> <w id="3938356">sancte</w> <w id="3938357">colit</w>:</q>
<w id="3938358">quasi</w> <w id="3938359">non</w> <w id="3938360">id</w> <w id="3938361">potius</w> <w id="3938362">crimen</w> <w id="3938363">sit</w>, <w id="3938365">quod</w> <w id="3938366">colas</w> <w id="3938367">non</w> <w id="3938368">habere</w>.
<q><w id="3938370">cecidit</w> <w id="3938371">praesente</w> <w id="3938372">Apuleio</w> <w id="3938373">puer</w>.</q> <w id="3938375">quid</w> <w id="3938376">enim</w>, <w id="3938378">si</w> <w id="3938379">iuuenis</w>,
<w id="3938381">quid</w>, <w id="3938383">si</w> <w id="3938384">etiam</w> <w id="3938385">senex</w> <w id="3938386">adsistente</w> <w id="3938387">me</w> <w id="3938388">corruisset</w> <w id="3938389">uel</w> <w id="3938390">morbo</w>
<w id="3938391">corporis</w> <w id="3938392">impeditus</w> <w id="3938393">uel</w> <w id="3938394">lubrico</w> <w id="3938395">soli</w> <w id="3938396">prolapsus</w>? <w id="3938397">hiscine</w>
<w id="3938398">argumentis</w> <w id="3938399">magian</w> <w id="3938400">probatis</w>, <w id="3938402">casu</w> <w id="3938403">pueruli</w> <w id="3938404">et</w> <w id="3938405">matrimonio</w>
<w id="3938406">mulieris</w> <w id="3938407">et</w> <w id="3938408">obsonio</w> <w id="3938409">piscium</w>?</p>
<milestone unit="section" n="28" />
<p><w id="3938410">Possem</w> <w id="3938411">equidem</w> <w id="3938412">bono</w> <w id="3938413">periculo</w> <w id="3938414">uel</w> <w id="3938415">his</w> <w id="3938416">dictis</w> <w id="3938417">contentus</w>
<w id="3938418">perorare</w>: <w id="3938419">quoniam</w> <w id="3938420">mihi</w> <w id="3938421">pro</w> <w id="3938422">accusationis</w> <w id="3938423">longitudine</w> <w id="3938424">largiter</w> <w id="3938425">aquae</w> <w id="3938426">superest</w>, <w id="3938428">cedo</w>, <w id="3938430">si</w> <w id="3938431">uidetur</w>, <w id="3938433">singula</w> <w id="3938434">consideremus</w>.
<w id="3938436">atque</w> <w id="3938437">ego</w> <w id="3938438">omnia</w> <w id="3938439">obiecta</w>, <w id="3938441">seu</w> <w id="3938442">uera</w> <w id="3938443">seu</w> <w id="3938444">falsa</w> <w id="3938445">sunt</w>, <w id="3938447">non</w>
<w id="3938448">negabo</w>, <w id="3938450">sed</w> <w id="3938451">perinde</w> <w id="3938452">atque</w> <w id="3938453">si</w> <w id="3938454">facta</w> <w id="3938455">sint</w> <w id="3938456">fatebor</w>, <w id="3938458">ut</w> <w id="3938459">omnis</w>
<w id="3938460">ista</w> <w id="3938461">multitudo</w>, <w id="3938463">quae</w> <w id="3938464">plurima</w> <w id="3938465">undique</w> <w id="3938466">ad</w> <w id="3938467">audiendum</w> <w id="3938468">conuenit</w>, <pb id="p.32" />
<w id="3938470">aperte</w> <w id="3938471">intellegat</w> <w id="3938472">nihil</w> <w id="3938473">in</w> <w id="3938474">philosophos</w> <w id="3938475">non</w> <w id="3938476">modo</w>
<w id="3938477">uere</w> <w id="3938478">dici</w>, <w id="3938480">sed</w> <w id="3938481">ne</w> <w id="3938482">falso</w> <w id="3938483">quidem</w> <w id="3938484">posse</w> <w id="3938485">confingi</w>, <w id="3938487">quod</w> <w id="3938488">non</w>
<w id="3938489">ex</w> <w id="3938490">innocentiae</w> <w id="3938491">fiducia</w>, <w id="3938493">quamuis</w> <w id="3938494">liceat</w> <w id="3938495">negare</w>, <w id="3938497">tamen</w> <w id="3938498">potius</w>
<w id="3938499">habeant</w> <w id="3938500">defendere</w>. <w id="3938502">primum</w> <w id="3938503">igitur</w> <w id="3938504">argumenta</w> <w id="3938505">eorum</w> <w id="3938506">conuincam</w> <w id="3938507">ac</w> <w id="3938508">refutabo</w> <w id="3938509">nihil</w> <w id="3938510">ea</w> <w id="3938511">ad</w> <w id="3938512">magian</w> <w id="3938513">pertinere</w>; <w id="3938515">dein</w>
<w id="3938516">etsi</w> <w id="3938517">maxime</w> <w id="3938518">magus</w> <w id="3938519">forem</w>, <w id="3938521">tamen</w> <w id="3938522">ostendam</w> <w id="3938523">neque</w> <w id="3938524">causam</w>
<w id="3938525">ullam</w> <w id="3938526">neque</w> <w id="3938527">occasionem</w> <w id="3938528">fuisse</w>, <w id="3938530">ut</w> <w id="3938531">me</w> <w id="3938532">in</w> <w id="3938533">aliquo</w> <w id="3938534">maleficio</w>
<w id="3938535">experirentur</w>. <w id="3938537">ibi</w> <w id="3938538">etiam</w> <w id="3938539">de</w> <w id="3938540">falsa</w> <w id="3938541">inuidia</w> <w id="3938542">deque</w> <w id="3938543">epistulis</w>
<w id="3938544">mulieris</w> <w id="3938545">perperam</w> <w id="3938546">lectis</w> <w id="3938547">et</w> <w id="3938548">nequius</w> <w id="3938549">interpretatis</w> <w id="3938550">deque</w>
<w id="3938551">matrimonio</w> <w id="3938552">meo</w> <w id="3938553">ac</w> <w id="3938554">Pudentillae</w> <w id="3938555">disputabo</w>, <w id="3938557">idque</w> <w id="3938558">a</w> <w id="3938559">me</w>
<w id="3938560">susceptum</w> <w id="3938561">officii</w> <w id="3938562">gratia</w> <w id="3938563">quam</w> <w id="3938564">lucri</w> <w id="3938565">causa</w> <w id="3938566">docebo</w>. <w id="3938568">quod</w>
<w id="3938569">quidem</w> <w id="3938570">matrimonium</w> <w id="3938571">nostrum</w> <w id="3938572">Aemiliano</w> <w id="3938573">huic</w> <w id="3938574">immane</w>
<w id="3938575">quanto</w> <w id="3938576">angori</w> <w id="3938577">quantaeque</w> <w id="3938578">diuidiae</w> <w id="3938579">fuit</w>; <w id="3938581">inde</w> <w id="3938582">omnis</w> <w id="3938583">huiusce</w>
<w id="3938584">accusationis</w> <w id="3938585">obeundae</w> <w id="3938586">ira</w> <w id="3938587">et</w> <w id="3938588">rabies</w> <w id="3938589">et</w> <w id="3938590">denique</w> <w id="3938591">insania</w>
<w id="3938592">exorta</w> <w id="3938593">est</w>. <w id="3938595">quae</w> <w id="3938596">si</w> <w id="3938597">omnia</w> <w id="3938598">palam</w> <w id="3938599">et</w> <w id="3938600">dilucide</w> <w id="3938601">ostendero</w>,
<w id="3938603">tunc</w> <w id="3938604">denique</w> <w id="3938605">te</w>, <w id="3938607">Claudi</w> <w id="3938608">Maxime</w>, <w id="3938610">et</w> <w id="3938611">omnis</w> <w id="3938612">qui</w> <w id="3938613">adsunt</w>
<w id="3938614">contestabor</w> <w id="3938615">puerum</w> <w id="3938616">illum</w> <w id="3938617">Sicinium</w> <w id="3938618">Pudentem</w> <w id="3938619">priuignum</w>
<w id="3938620">meum</w>, <w id="3938622">cuius</w> <w id="3938623">obtentu</w> <w id="3938624">et</w> <w id="3938625">uoluntate</w> <w id="3938626">a</w> <w id="3938627">patruo</w> <w id="3938628">eius</w> <w id="3938629">accusor</w>,
<w id="3938631">nuperrime</w> <w id="3938632">curae</w> <w id="3938633">meae</w> <w id="3938634">ereptum</w>, <w id="3938636">postquam</w> <w id="3938637">frater</w> <w id="3938638">eius</w>
<w id="3938639">Pontianus</w> <w id="3938640">et</w> <w id="3938641">natu</w> <w id="3938642">maior</w> <w id="3938643">et</w> <w id="3938644">moribus</w> <w id="3938645">melior</w> <w id="3938646">diem</w> <w id="3938647">suum</w>
<w id="3938648">obiit</w>, <w id="3938650">atque</w> <w id="3938651">ita</w> <w id="3938652">in</w> <w id="3938653">me</w> <w id="3938654">ac</w> <w id="3938655">matrem</w> <w id="3938656">suam</w> <w id="3938657">nefarie</w> <w id="3938658">efferatum</w>,
<w id="3938660">non</w> <w id="3938661">mea</w> <w id="3938662">culpa</w>, <w id="3938664">desertis</w> <w id="3938665">liberalibus</w> <w id="3938666">studiis</w> <w id="3938667">ac</w> <w id="3938668">repudiata</w>
<w id="3938669">omni</w> <w id="3938670">disciplina</w>, <w id="3938672">scelestis</w> <w id="3938673">accusationis</w> <w id="3938674">huius</w> <w id="3938675">rudimentis</w>
<w id="3938676">patruo</w> <w id="3938677">Aemiliano</w> <w id="3938678">potius</w> <w id="3938679">quam</w> <w id="3938680">fratri</w> <w id="3938681">Pontiano</w> <w id="3938682">similem</w>
<w id="3938683">futurum</w>.</p>
<milestone unit="section" n="29" />
<p><w id="3938685">Nunc</w>, <w id="3938687">ut</w> <w id="3938688">institui</w>, <w id="3938690">proficiscar</w> <w id="3938691">ad</w> <w id="3938692">omnia</w> <w id="3938693">Aemiliani</w>
<w id="3938694">huiusce</w> <w id="3938695">deliramenta</w> <w id="3938696">orsus</w> <w id="3938697">ab</w> <w id="3938698">eo</w>, <w id="3938700">quod</w> <w id="3938701">ad</w> <w id="3938702">suspicionem</w>
<w id="3938703">magiae</w> <w id="3938704">quasi</w> <w id="3938705">ualidissimum</w> <w id="3938706">in</w> <w id="3938707">principio</w> <w id="3938708">dici</w> <w id="3938709">animaduertisti</w>,
<w id="3938711">nonnulla</w> <w id="3938712">me</w> <w id="3938713">piscium</w> <w id="3938714">genera</w> <w id="3938715">per</w> <w id="3938716">quosdam</w> <w id="3938717">piscatores</w> <w id="3938718">pretio</w>
<w id="3938719">quaesisse</w>. <w id="3938721">utrum</w> <w id="3938722">igitur</w> <w id="3938723">horum</w> <w id="3938724">ad</w> <w id="3938725">suspectandam</w> <w id="3938726">magian</w> <pb id="p.33" />
<w id="3938727">ualet</w>? <w id="3938728">quodne</w> <w id="3938729">piscatores</w> <w id="3938730">mihi</w> <w id="3938731">piscem</w> <w id="3938732">quaesierunt</w>? (<w id="3938733">scilicet</w>
<w id="3938734">ergo</w> <w id="3938735">phrygionibus</w> <w id="3938736">aut</w> <w id="3938737">fabris</w> <w id="3938738">negotium</w> <w id="3938739">istud</w> <w id="3938740">dandum</w> <w id="3938741">fuisse</w>
<w id="3938742">atque</w> <w id="3938743">ita</w> <w id="3938744">opera</w> <w id="3938745">cuiusque</w> <w id="3938746">artis</w> <w id="3938747">permutanda</w>, <w id="3938749">si</w> <w id="3938750">uellem</w> <w id="3938751">calumniis</w> <w id="3938752">uestris</w> <w id="3938753">uitare</w>, <w id="3938755">ut</w> <w id="3938756">faber</w> <w id="3938757">mihi</w> <w id="3938758">piscem</w> <w id="3938759">euerreret</w>, <w id="3938761">ut</w>
<w id="3938762">piscator</w> <w id="3938763">mutuo</w> <w id="3938764">lignum</w> <w id="3938765">dedolaret</w>.) <w id="3938767">an</w> <w id="3938768">ex</w> <w id="3938769">eo</w> <w id="3938770">intellexistis</w>
<w id="3938771">maleficio</w> <w id="3938772">quaeri</w> <w id="3938773">pisciculos</w>, <w id="3938775">quod</w> <w id="3938776">pretio</w> <w id="3938777">quaerebantur</w>?
(<w id="3938778">credo</w>, <w id="3938780">si</w> <w id="3938781">conuiuio</w> <w id="3938782">uellem</w>, <w id="3938784">gratis</w> <w id="3938785">quaesissem</w>.) <w id="3938787">quin</w> <w id="3938788">igitur</w>
<w id="3938789">etiam</w> <w id="3938790">ex</w> <w id="3938791">aliis</w> <w id="3938792">plerisque</w> <w id="3938793">me</w> <w id="3938794">arguitis</w>? <w id="3938795">nam</w> <w id="3938796">saepe</w> <w id="3938797">numero</w>
<w id="3938798">et</w> <w id="3938799">uinum</w> <w id="3938800">et</w> <w id="3938801">holus</w> <w id="3938802">et</w> <w id="3938803">pomum</w> <w id="3938804">et</w> <w id="3938805">panem</w> <w id="3938806">pretio</w> <w id="3938807">mutaui</w>.
<w id="3938809">eo</w> <w id="3938810">pacto</w> <w id="3938811">cuppedinariis</w> <w id="3938812">omnibus</w> <w id="3938813">famem</w> <w id="3938814">decernis</w>; <w id="3938816">quis</w> <w id="3938817">enim</w>
<w id="3938818">ab</w> <w id="3938819">illis</w> <w id="3938820">obsonare</w> <w id="3938821">audebit</w>, <w id="3938823">si</w> <w id="3938824">quidem</w> <w id="3938825">statuitur</w> <w id="3938826">omnia</w> <w id="3938827">edulia</w>
<w id="3938828">quae</w> <w id="3938829">depenso</w> <w id="3938830">para</w><add><w id="3938831">n</w></add><w id="3938832">tur</w> <w id="3938833">non</w> <w id="3938834">cenae</w>, <w id="3938836">sed</w> <w id="3938837">magiae</w> <w id="3938838">desiderari</w>?
<w id="3938839">quod</w> <w id="3938840">si</w> <w id="3938841">nihil</w> <w id="3938842">remanet</w> <w id="3938843">suspicionis</w>, <w id="3938845">neque</w> <w id="3938846">in</w> <w id="3938847">piscatoribus</w>
<w id="3938848">mercede</w> <w id="3938849">inuitatis</w> <w id="3938850">ad</w> <w id="3938851">quod</w> <w id="3938852">solent</w>, <w id="3938854">ad</w> <w id="3938855">piscem</w> <w id="3938856">capiundum</w>,
(<w id="3938858">quos</w> <w id="3938859">tamen</w> <w id="3938860">nullos</w> <w id="3938861">ad</w> <w id="3938862">testimonium</w> <w id="3938863">produxere</w>, <w id="3938865">quippe</w> <w id="3938866">qui</w>
<w id="3938867">nulli</w> <w id="3938868">fuerunt</w>), <w id="3938870">neque</w> <w id="3938871">in</w> <w id="3938872">ipso</w> <w id="3938873">pretio</w> <w id="3938874">rei</w> <w id="3938875">uenalis</w> (<w id="3938876">cuius</w>
<w id="3938877">tamen</w> <w id="3938878">quantitatem</w> <w id="3938879">nullam</w> <w id="3938880">taxauere</w>, <w id="3938882">ne</w>, <w id="3938884">si</w> <w id="3938885">mediocre</w> <w id="3938886">pretium</w> <w id="3938887">dixissent</w>, <w id="3938889">contemneretur</w>, <w id="3938891">si</w> <w id="3938892">plurimum</w>, <w id="3938894">non</w> <w id="3938895">crederetur</w>)
—<w id="3938896">si</w> <w id="3938897">in</w> <w id="3938898">his</w>, <w id="3938900">ut</w> <w id="3938901">dico</w>, <w id="3938903">nulla</w> <w id="3938904">suspicio</w> <w id="3938905">est</w>: <w id="3938906">respondeat</w> <w id="3938907">mihi</w>
<w id="3938908">Aemilianus</w>, <w id="3938910">quo</w> <w id="3938911">proximo</w> <w id="3938912">signo</w> <w id="3938913">ad</w> <w id="3938914">accusationem</w> <w id="3938915">magiae</w>
<w id="3938916">sit</w> <w id="3938917">inductus</w>.</p>
<milestone unit="section" n="30" />
<p>'<w id="3938919">Pisces</w>' <w id="3938920">inquit</w> <q><w id="3938921">quaeris</w>.</q> <w id="3938923">nolo</w> <w id="3938924">negare</w>. <w id="3938926">sed</w>, <w id="3938928">oro</w> <w id="3938929">te</w>,
<w id="3938931">qui</w> <w id="3938932">pisces</w> <w id="3938933">quaerit</w>, <w id="3938935">magus</w> <w id="3938936">est</w>? <w id="3938937">equidem</w> <w id="3938938">non</w> <w id="3938939">magis</w> <w id="3938940">arbitror</w>
<w id="3938941">quam</w> <w id="3938942">si</w> <w id="3938943">lepores</w> <w id="3938944">quaererem</w> <w id="3938945">uel</w> <w id="3938946">apros</w> <w id="3938947">uel</w> <w id="3938948">altilia</w>. <w id="3938950">an</w> <w id="3938951">soli</w>
<w id="3938952">pisces</w> <w id="3938953">habent</w> <w id="3938954">aliquit</w> <w id="3938955">occultum</w> <w id="3938956">aliis</w>, <w id="3938958">sed</w> <w id="3938959">magis</w> <w id="3938960">cognitum</w>?
<w id="3938961">hoc</w> <w id="3938962">si</w> <w id="3938963">scis</w> <w id="3938964">quid</w> <w id="3938965">sit</w>, <w id="3938967">magus</w> <w id="3938968">es</w> <w id="3938969">profecto</w>; <w id="3938971">sin</w> <w id="3938972">nescis</w>, <w id="3938974">confitearis</w> <w id="3938975">necesse</w> <w id="3938976">est</w> <w id="3938977">id</w> <w id="3938978">te</w> <w id="3938979">accusare</w> <w id="3938980">quod</w> <w id="3938981">nescis</w>. <w id="3938983">tam</w> <w id="3938984">rudis</w>
<w id="3938985">uos</w> <w id="3938986">esse</w> <w id="3938987">omnium</w> <w id="3938988">litterarum</w>, <w id="3938990">omnium</w> <w id="3938991">denique</w> <w id="3938992">uulgi</w> <w id="3938993">fabularum</w>, <pb id="p.34" />
<w id="3938995">ut</w> <w id="3938996">ne</w> <w id="3938997">fingere</w> <w id="3938998">quidem</w> <w id="3938999">possitis</w> <w id="3939000">ista</w> <w id="3939001">uerisimiliter</w>?
<w id="3939002">quid</w> <w id="3939003">enim</w> <w id="3939004">competit</w> <w id="3939005">ad</w> <w id="3939006">amoris</w> <w id="3939007">ardorem</w> <w id="3939008">accendendum</w> <w id="3939009">piscis</w>
<w id="3939010">brutus</w> <w id="3939011">et</w> <w id="3939012">frigidus</w> <w id="3939013">aut</w> <w id="3939014">omnino</w> <w id="3939015">res</w> <w id="3939016">pelago</w> <w id="3939017">quaesita</w>? <w id="3939018">nisi</w>
<w id="3939019">forte</w> <w id="3939020">hoc</w> <w id="3939021">uos</w> <w id="3939022">ad</w> <w id="3939023">mendacium</w> <w id="3939024">induxit</w>, <w id="3939026">quod</w> <w id="3939027">Venus</w> <w id="3939028">dicitur</w>
<w id="3939029">pelago</w> <w id="3939030">exorta</w>. <w id="3939032">audi</w> <w id="3939033">sis</w>, <w id="3939035">Tannoni</w> <w id="3939036">Pudens</w>, <w id="3939038">quam</w> <w id="3939039">multa</w>
<w id="3939040">nescieris</w>, <w id="3939042">qui</w> <w id="3939043">de</w> <w id="3939044">piscibus</w> <w id="3939045">argumentum</w> <w id="3939046">magiae</w> <w id="3939047">recepisti</w>.
<w id="3939049">at</w> <w id="3939050">si</w> <w id="3939051">Virgilium</w> <w id="3939052">legisses</w>, <w id="3939054">profecto</w> <w id="3939055">scisses</w> <w id="3939056">alia</w> <w id="3939057">quaeri</w> <w id="3939058">ad</w>
<w id="3939059">hanc</w> <w id="3939060">rem</w> <w id="3939061">solere</w>; <w id="3939063">ille</w> <w id="3939064">enim</w>, <w id="3939066">quantum</w> <w id="3939067">scio</w>, <w id="3939069">enumerat</w> <w id="3939070">uittas</w>
<w id="3939071">mollis</w> <w id="3939072">et</w> <w id="3939073">uerbenas</w> <w id="3939074">pinguis</w> <w id="3939075">et</w> <w id="3939076">tura</w> <w id="3939077">mascula</w> <w id="3939078">et</w> <w id="3939079">licia</w> <w id="3939080">discolora</w>, <w id="3939082">praeterea</w> <w id="3939083">laurum</w> <w id="3939084">fragilem</w>, <w id="3939086">limum</w> <w id="3939087">durabilem</w>, <w id="3939089">ceram</w>
<w id="3939090">liquabilem</w>, <w id="3939092">nec</w> <w id="3939093">minus</w> <w id="3939094">quae</w> <w id="3939095">iam</w> <w id="3939096">in</w> <w id="3939097">opere</w> <w id="3939098">serio</w> <w id="3939099">scripsit</w>:
@@@@<w id="3939100">falcibus</w> <w id="3939101">et</w> <w id="3939102">messae</w> <w id="3939103">ad</w> <w id="3939104">lunam</w> <w id="3939105">quaeruntur</w> <w id="3939106">aenis</w>
@@@@<w id="3939107">pubentes</w> <w id="3939108">herbae</w> <w id="3939109">nigri</w> <w id="3939110">cum</w> <w id="3939111">lacte</w> <w id="3939112">ueneni</w>.
@@@@<w id="3939114">quaeritur</w> <w id="3939115">et</w> <w id="3939116">nascentis</w> <w id="3939117">equi</w> <w id="3939118">de</w> <w id="3939119">fronte</w> <w id="3939120">reuulsus</w>
@@@@<w id="3939121">et</w> <w id="3939122">matri</w> <w id="3939123">praereptus</w> <w id="3939124">amor</w>.
<w id="3939126">at</w> <w id="3939127">tu</w> <w id="3939128">piscium</w> <w id="3939129">insimulator</w> <w id="3939130">longe</w> <w id="3939131">diuersa</w> <w id="3939132">instrumenta</w> <w id="3939133">magis</w>
<w id="3939134">attribuis</w>, <w id="3939136">non</w> <w id="3939137">frontibus</w> <w id="3939138">teneris</w> <w id="3939139">detergenda</w>, <w id="3939141">sed</w> <w id="3939142">dorsis</w>
<w id="3939143">squalentibus</w> <w id="3939144">excidenda</w>, <w id="3939146">nec</w> <w id="3939147">fundo</w> <w id="3939148">reuellenda</w>, <w id="3939150">sed</w> <w id="3939151">profundo</w>
<w id="3939152">extrahenda</w>, <w id="3939154">nec</w> <w id="3939155">falcibus</w> <w id="3939156">metenda</w>, <w id="3939158">sed</w> <w id="3939159">hamis</w> <w id="3939160">inuncanda</w>.
<w id="3939162">postremo</w> <w id="3939163">in</w> <w id="3939164">maleficio</w> <w id="3939165">ille</w> <w id="3939166">uenenum</w> <w id="3939167">nominat</w>, <w id="3939169">tu</w> <w id="3939170">pulmentum</w>, <w id="3939172">ille</w> <w id="3939173">herbas</w> <w id="3939174">et</w> <w id="3939175">surculos</w>, <w id="3939177">tu</w> <w id="3939178">squamas</w> <w id="3939179">et</w> <w id="3939180">ossa</w>, <w id="3939182">ille</w>
<w id="3939183">pratum</w> <w id="3939184">decerpit</w>, <w id="3939186">tu</w> <w id="3939187">fluctum</w> <w id="3939188">scrutaris</w>. <w id="3939190">memorassem</w> <w id="3939191">tibi</w>
<w id="3939192">etiam</w> <w id="3939193">Theocriti</w> <w id="3939194">paria</w> <w id="3939195">et</w> <w id="3939196">alia</w> <w id="3939197">Homeri</w> <w id="3939198">et</w> <w id="3939199">Orphei</w> <w id="3939200">plurima</w>,
<w id="3939202">et</w> <w id="3939203">ex</w> <w id="3939204">comoediis</w> <w id="3939205">et</w> <w id="3939206">tragoediis</w> <w id="3939207">Graecis</w> <w id="3939208">et</w> <w id="3939209">ex</w> <w id="3939210">historiis</w> <w id="3939211">multa</w>
<w id="3939212">repetissem</w>, <w id="3939214">ni</w> <w id="3939215">te</w> <w id="3939216">dudum</w> <w id="3939217">animaduertissem</w> <w id="3939218">Graecam</w> <w id="3939219">Pudentillae</w> <pb id="p.35" />
<w id="3939220">epistulam</w> <w id="3939221">legere</w> <w id="3939222">nequiuisse</w>. <w id="3939224">igitur</w> <w id="3939225">unum</w> <w id="3939226">etiam</w>
<w id="3939227">poetam</w> <w id="3939228">Latinum</w> <w id="3939229">attingam</w>, <w id="3939231">uersus</w> <w id="3939232">ipsos</w>, <w id="3939234">quos</w> <w id="3939235">agnoscent</w>
<w id="3939236">qui</w> <w id="3939237">Laeuium</w> <w id="3939238">legere</w>:
@@@@<w id="3939239">philtra</w> <w id="3939240">omnia</w> <w id="3939241">undique</w> <w id="3939242">eruunt</w>:
@@@@<w id="3939243">antipathes</w> <w id="3939244">illud</w> <w id="3939245">quaeritur</w>,
@@@@<w id="3939247">trochiscili</w>, <w id="3939249">ung</w><add><w id="3939250">u</w></add><w id="3939251">es</w>, <w id="3939253">taeniae</w>,
@@@@<w id="3939255">radiculae</w>, <w id="3939257">herbae</w>, <w id="3939259">surculi</w>,
@@@@<w id="3939261">saurae</w> <w id="3939262">inlices</w> <w id="3939263">bicodulae</w>,
@@@@<w id="3939265">hinnientium</w> <w id="3939266">dulcedines</w>.
<milestone unit="section" n="31" />
<w id="3939268">haec</w> <w id="3939269">et</w> <w id="3939270">alia</w> <w id="3939271">quaesisse</w> <w id="3939272">me</w> <w id="3939273">potius</w> <w id="3939274">quam</w> <w id="3939275">pisces</w> <w id="3939276">longe</w> <w id="3939277">uerisimilius</w> <w id="3939278">confinxisses</w> (<w id="3939279">his</w> <w id="3939280">etenim</w> <w id="3939281">fortasse</w> <w id="3939282">per</w> <w id="3939283">famam</w> <w id="3939284">peruulgatam</w> <w id="3939285">fides</w> <w id="3939286">fuisset</w>), <w id="3939288">si</w> <w id="3939289">tibi</w> <w id="3939290">ulla</w> <w id="3939291">eruditio</w> <w id="3939292">adfuisset</w>;
<w id="3939294">enimuero</w> <w id="3939295">piscis</w> <w id="3939296">ad</w> <w id="3939297">quam</w> <w id="3939298">rem</w> <w id="3939299">facit</w> <w id="3939300">captus</w> <w id="3939301">nisi</w> <w id="3939302">ad</w> <w id="3939303">epulas</w>
<w id="3939304">coctus</w>? <w id="3939305">ceterum</w> <w id="3939306">ad</w> <w id="3939307">magian</w> <w id="3939308">nihil</w> <w id="3939309">quicquam</w> <w id="3939310">uidetur</w> <w id="3939311">mihi</w>
<w id="3939312">adiutare</w>. <w id="3939314">dicam</w> <w id="3939315">unde</w> <w id="3939316">id</w> <w id="3939317">coniectem</w>. <w id="3939319">Pythagoram</w> <w id="3939320">plerique</w>
<w id="3939321">Zoroastri</w> <w id="3939322">sectatorem</w> <w id="3939323">similiterque</w> <w id="3939324">magiae</w> <w id="3939325">peritum</w> <w id="3939326">arbitrati</w>
<w id="3939327">tamen</w> <w id="3939328">memoriae</w> <w id="3939329">prodiderunt</w>, <w id="3939331">cum</w> <w id="3939332">animaduertisset</w> <w id="3939333">proxime</w>
<w id="3939334">Metapontum</w> <w id="3939335">in</w> <w id="3939336">litore</w> <w id="3939337">Italiae</w> <w id="3939338">suae</w>, <w id="3939340">quam</w> <w id="3939341">subsiciuam</w> <w id="3939342">Graeciam</w> <w id="3939343">fecerat</w>, <w id="3939345">a</w> <w id="3939346">quibusdam</w> <w id="3939347">piscatoribus</w> <w id="3939348">euerriculum</w> <w id="3939349">trahi</w>,
<w id="3939351">fortunam</w> <w id="3939352">iactus</w> <w id="3939353">eius</w> <w id="3939354">emisse</w> <w id="3939355">et</w> <w id="3939356">pretio</w> <w id="3939357">dato</w> <w id="3939358">iussisse</w> <w id="3939359">ilico</w>
<w id="3939360">piscis</w> <w id="3939361">eos</w>, <w id="3939363">qui</w> <w id="3939364">capti</w> <w id="3939365">tenebantur</w>, <w id="3939367">solui</w> <w id="3939368">retibus</w> <w id="3939369">et</w> <w id="3939370">reddi</w> <pb id="p.36" />
<w id="3939371">profundo</w>; <w id="3939373">quos</w> <w id="3939374">scilicet</w> <w id="3939375">eum</w> <w id="3939376">de</w> <w id="3939377">manibus</w> <w id="3939378">amissurum</w> <w id="3939379">non</w>
<w id="3939380">fuisse</w><del><w id="3939381">t</w></del>, <w id="3939383">si</w> <w id="3939384">quid</w><del><w id="3939385">em</w></del> <w id="3939386">in</w> <w id="3939387">his</w> <w id="3939388">utile</w> <w id="3939389">ad</w> <w id="3939390">magian</w> <w id="3939391">comperisset</w>.
<w id="3939393">sed</w> <w id="3939394">enim</w> <w id="3939395">uir</w> <w id="3939396">egregie</w> <w id="3939397">doctus</w> <w id="3939398">et</w> <w id="3939399">ueterum</w> <w id="3939400">aemulator</w> <w id="3939401">meminerat</w> <w id="3939402">Homerum</w>, <w id="3939404">poetam</w> <w id="3939405">multiscium</w> <w id="3939406">uel</w> <w id="3939407">potius</w> <w id="3939408">cunctarum</w>
<w id="3939409">rerum</w> <w id="3939410">adprime</w> <w id="3939411">peritum</w>, <w id="3939413">uim</w> <w id="3939414">omnem</w> <w id="3939415">medicaminum</w> <w id="3939416">non</w>
<w id="3939417">mari</w>, <w id="3939419">sed</w> <w id="3939420">terrae</w> <add><w id="3939421">a</w></add><w id="3939422">scripsisse</w><del><w id="3939423">t</w></del>, <w id="3939425">cum</w> <w id="3939426">de</w> <w id="3939427">quadam</w> <w id="3939428">saga</w> <w id="3939429">ad</w>
<w id="3939430">hunc</w> <w id="3939431">modum</w> <w id="3939432">memorauit</w>: <foreign lang="greek"><w id="3939433">ἣ</w> <w id="3939434">τόσα</w> <w id="3939435">φάρμακα</w> <w id="3939436">ἤδη</w>, <w id="3939438">ὅσα</w> <w id="3939439">τρέφει</w>
<w id="3939440">εὐρεῖα</w> <w id="3939441">χθών</w></foreign> <w id="3939442">itemque</w> <w id="3939443">alibi</w> <w id="3939444">carminum</w> <w id="3939445">similiter</w>:
@@@@<foreign lang="greek"><w id="3939446">τῇ</w> <w id="3939447">πλεῖστα</w> <w id="3939448">φέρει</w> <w id="3939449">ζείδωρος</w> <w id="3939450">ἄρουρα</w></foreign>
@@@@<foreign lang="greek"><w id="3939451">φάρμακα</w>, <w id="3939453">πολλὰ</w> <w id="3939454">μὲν</w> <w id="3939455">ἐσθλὰ</w> <w id="3939456">μεμιγμένα</w>, <w id="3939458">πολλὰ</w> <w id="3939459">δὲ</w> <w id="3939460">λυγρά</w>,</foreign>
<w id="3939462">cum</w> <w id="3939463">tamen</w> <w id="3939464">numquam</w> <w id="3939465">apud</w> <w id="3939466">eum</w> <w id="3939467">marino</w> <w id="3939468">aliquo</w> <w id="3939469">et</w> <w id="3939470">piscolento</w> <w id="3939471">medicauit</w> <w id="3939472">nec</w> <w id="3939473">Prot</w><del><w id="3939474">h</w></del><w id="3939475">eus</w> <w id="3939476">faciem</w> <w id="3939477">nec</w> <w id="3939478">Vlixes</w> <w id="3939479">scrobem</w>
<w id="3939480">nec</w> <w id="3939481">Aeolus</w> <w id="3939482">follem</w> <w id="3939483">nec</w> <w id="3939484">Helena</w> <w id="3939485">creterram</w> <w id="3939486">nec</w> <w id="3939487">Circe</w> <w id="3939488">poculum</w> <w id="3939489">nec</w> <w id="3939490">Venus</w> <w id="3939491">cingulum</w>. <w id="3939493">at</w> <w id="3939494">uos</w> <w id="3939495">soli</w> <w id="3939496">reperti</w> <w id="3939497">estis</w> <w id="3939498">ex</w>
<w id="3939499">omni</w> <w id="3939500">memoria</w>, <w id="3939502">qui</w> <w id="3939503">uim</w> <add><w id="3939504">h</w></add><w id="3939505">erbarum</w> <w id="3939506">et</w> <w id="3939507">radicum</w> <w id="3939508">et</w> <w id="3939509">surculorum</w> <w id="3939510">et</w> <w id="3939511">lapillorum</w> <w id="3939512">quasi</w> <w id="3939513">quadam</w> <w id="3939514">colluuione</w> <w id="3939515">naturae</w> <w id="3939516">de</w>
<w id="3939517">summis</w> <w id="3939518">montibus</w> <w id="3939519">in</w> <w id="3939520">mare</w> <w id="3939521">transferatis</w> <w id="3939522">et</w> <w id="3939523">penitus</w> <w id="3939524">piscium</w>
<w id="3939525">uentribus</w> <w id="3939526">insuatis</w>. <w id="3939528">igitur</w> <w id="3939529">ut</w> <w id="3939530">solebat</w> <w id="3939531">ad</w> <w id="3939532">magorum</w> <w id="3939533">cerimonias</w> <w id="3939534">aduocari</w> <w id="3939535">Mercurius</w> <w id="3939536">carminum</w> <w id="3939537">uector</w> <w id="3939538">et</w> <w id="3939539">illex</w> <w id="3939540">animi</w>
<w id="3939541">Venus</w> <w id="3939542">et</w> <w id="3939543">Luna</w> <w id="3939544">noctium</w> <w id="3939545">conscia</w> <w id="3939546">et</w> <w id="3939547">manium</w> <w id="3939548">potens</w> <w id="3939549">Triuia</w>,
<w id="3939551">uobis</w> <w id="3939552">auctoribus</w> <w id="3939553">posthac</w> <w id="3939554">Neptunus</w> <w id="3939555">cum</w> <w id="3939556">Salacia</w> <w id="3939557">et</w> <w id="3939558">Portuno</w> <pb id="p.37" />
<w id="3939559">et</w> <w id="3939560">omni</w> <w id="3939561">choro</w> <w id="3939562">Nerei</w> <w id="3939563">ab</w> <w id="3939564">aestibus</w> <w id="3939565">fretorum</w> <w id="3939566">ad</w> <w id="3939567">aestus</w> <w id="3939568">amorum</w> <w id="3939569">transferentur</w>.</p>
<milestone unit="section" n="32" />
<p><w id="3939571">Dixi</w>, <w id="3939573">cur</w> <w id="3939574">non</w> <w id="3939575">arbitrer</w> <w id="3939576">quicquam</w> <w id="3939577">negotii</w> <w id="3939578">esse</w> <w id="3939579">magis</w> <w id="3939580">et</w>
<w id="3939581">piscibus</w>. <w id="3939583">nunc</w>, <w id="3939585">si</w> <w id="3939586">uidetur</w>, <w id="3939588">credamus</w> <w id="3939589">Aemiliano</w> <w id="3939590">solere</w>
<w id="3939591">pisces</w> <w id="3939592">etiam</w> <w id="3939593">ad</w> <w id="3939594">magicas</w> <w id="3939595">potestates</w> <w id="3939596">adiutare</w>. <w id="3939598">num</w> <w id="3939599">ergo</w>
<w id="3939600">propterea</w> <w id="3939601">quicumque</w> <w id="3939602">quaerit</w> <w id="3939603">et</w> <w id="3939604">ipse</w> <w id="3939605">magus</w> <w id="3939606">est</w>? <w id="3939607">eo</w> <w id="3939608">quidem</w> <w id="3939609">pacto</w> <w id="3939610">et</w> <w id="3939611">qui</w> <w id="3939612">myoparonem</w> <w id="3939613">quaesierit</w> <w id="3939614">pirata</w> <w id="3939615">erit</w> <w id="3939616">et</w>
<w id="3939617">qui</w> <w id="3939618">uectem</w> <w id="3939619">perfossor</w> <w id="3939620">et</w> <w id="3939621">qui</w> <w id="3939622">gladium</w> <w id="3939623">sicarius</w>. <w id="3939625">nihil</w> <w id="3939626">in</w>
<w id="3939627">rebus</w> <w id="3939628">omnibus</w> <w id="3939629">tam</w> <w id="3939630">innoxium</w> <w id="3939631">dices</w>, <w id="3939633">quin</w> <w id="3939634">id</w> <w id="3939635">possit</w> <w id="3939636">aliquid</w>
<w id="3939637">aliqua</w> <w id="3939638">obesse</w>, <w id="3939640">nec</w> <w id="3939641">tam</w> <w id="3939642">laetum</w>, <w id="3939644">quin</w> <w id="3939645">possit</w> <w id="3939646">ad</w> <w id="3939647">tristitudinem</w> <w id="3939648">intellegi</w>. <w id="3939650">nec</w> <w id="3939651">tamen</w> <w id="3939652">omnia</w> <w id="3939653">idcirco</w> <w id="3939654">ad</w> <w id="3939655">nequiorem</w>
<w id="3939656">suspicionem</w> <w id="3939657">trahuntur</w>, <w id="3939659">ut</w> <w id="3939660">si</w> <w id="3939661">tus</w> <w id="3939662">et</w> <w id="3939663">casiam</w> <w id="3939664">et</w> <w id="3939665">myrram</w>
<w id="3939666">ceterosque</w> <w id="3939667">id</w> <w id="3939668">genus</w> <w id="3939669">odores</w> <w id="3939670">funeri</w> <w id="3939671">tantum</w> <w id="3939672">emptos</w> <w id="3939673">arbitreris</w>,
<w id="3939675">cum</w> <w id="3939676">et</w> <w id="3939677">medicamento</w> <w id="3939678">parentur</w> <w id="3939679">et</w> <w id="3939680">sacrificio</w>. <w id="3939682">ceterum</w> <w id="3939683">eodem</w>
<w id="3939684">piscium</w> <w id="3939685">argumento</w> <w id="3939686">etiam</w> <w id="3939687">Menelai</w> <w id="3939688">socios</w> <w id="3939689">putabis</w> <w id="3939690">magos</w>
<w id="3939691">fuisse</w>, <w id="3939693">quos</w> <w id="3939694">ait</w> <w id="3939695">poeta</w> <w id="3939696">praecipuus</w> <w id="3939697">flexis</w> <w id="3939698">hamulis</w> <w id="3939699">apud</w> <w id="3939700">Pharum</w>
<w id="3939701">insulam</w> <w id="3939702">famem</w> <w id="3939703">propulsasse</w>; <w id="3939705">etiam</w> <w id="3939706">mergos</w> <w id="3939707">et</w> <w id="3939708">delfinos</w> <w id="3939709">et</w>
<w id="3939710">scillam</w> <w id="3939711">tu</w> <w id="3939712">eodem</w> <w id="3939713">referes</w>, <w id="3939715">etiam</w> <w id="3939716">gulones</w> <w id="3939717">omnes</w>, <w id="3939719">qui</w> <w id="3939720">inpendio</w>
<w id="3939721">a</w> <w id="3939722">piscatoribus</w> <w id="3939723">mercantur</w>, <w id="3939725">etiam</w> <w id="3939726">ipsos</w> <w id="3939727">piscatores</w>, <w id="3939729">qui</w> <w id="3939730">omnium</w> <w id="3939731">generum</w> <w id="3939732">piscis</w> <w id="3939733">arte</w> <w id="3939734">adquirunt</w>. <q><w id="3939736">cur</w> <w id="3939737">ergo</w> <w id="3939738">tu</w> <w id="3939739">quaeris</w>?</q>
<w id="3939740">nolo</w> <w id="3939741">equidem</w> <w id="3939742">nec</w> <w id="3939743">necessarium</w> <w id="3939744">habeo</w> <w id="3939745">tibi</w> <w id="3939746">dicere</w>, <w id="3939748">sed</w> <w id="3939749">per</w> <w id="3939750">te</w>,
<w id="3939752">si</w> <w id="3939753">potes</w>, <w id="3939755">ad</w> <w id="3939756">hoc</w> <w id="3939757">quaesisse</w> <w id="3939758">me</w> <w id="3939759">argue</w>; <w id="3939761">ut</w> <w id="3939762">si</w> <w id="3939763">elleborum</w> <w id="3939764">uel</w>
<w id="3939765">cicutam</w> <w id="3939766">uel</w> <w id="3939767">sucum</w> <w id="3939768">papaueris</w> <w id="3939769">emissem</w>, <w id="3939771">item</w> <w id="3939772">alia</w> <w id="3939773">eiusdem</w>
<w id="3939774">modi</w> <w id="3939775">quorum</w> <w id="3939776">moderatus</w> <w id="3939777">usus</w> <w id="3939778">salutaris</w>, <w id="3939780">sed</w> <w id="3939781">commixtio</w> <w id="3939782">uel</w>
<w id="3939783">quantitas</w> <w id="3939784">noxia</w> <w id="3939785">est</w>, <w id="3939787">quis</w> <w id="3939788">aequo</w> <w id="3939789">animo</w> <w id="3939790">pateretur</w>, <w id="3939792">si</w> <w id="3939793">me</w> <w id="3939794">per</w>
<w id="3939795">haec</w> <w id="3939796">ueneficii</w> <w id="3939797">arcesseres</w>, <w id="3939799">quod</w> <w id="3939800">ex</w> <w id="3939801">illis</w> <w id="3939802">potest</w> <w id="3939803">homo</w> <w id="3939804">occidi</w>? <pb id="p.38" /></p>
<milestone unit="section" n="33" />
<p><w id="3939805">Videamus</w> <w id="3939806">tamen</w>, <w id="3939808">quae</w> <w id="3939809">fuerint</w> <w id="3939810">piscium</w> <w id="3939811">genera</w> <w id="3939812">tam</w>
<w id="3939813">necessaria</w> <w id="3939814">ad</w> <w id="3939815">habendum</w> <w id="3939816">tamque</w> <w id="3939817">rara</w> <w id="3939818">ad</w> <w id="3939819">repperiendum</w>, <w id="3939821">ut</w>
<w id="3939822">merito</w> <w id="3939823">statuto</w> <w id="3939824">praemio</w> <w id="3939825">quaererentur</w>. <w id="3939827">tria</w> <w id="3939828">omnino</w> <w id="3939829">nominauerunt</w>, <w id="3939831">unum</w> <w id="3939832">falsi</w>, <w id="3939834">duo</w> <w id="3939835">mentiti</w>; <w id="3939837">falsi</w>, <w id="3939839">quod</w> <w id="3939840">leporem</w>
<w id="3939841">marinum</w> <w id="3939842">fuisse</w> <w id="3939843">dixerunt</w> <w id="3939844">qui</w> <w id="3939845">alius</w> <w id="3939846">omnino</w> <w id="3939847">piscis</w> <w id="3939848">fuit</w>,
<w id="3939850">quem</w> <w id="3939851">mihi</w> <w id="3939852">Themis</w><del><w id="3939853">c</w></del><w id="3939854">on</w> <w id="3939855">seruus</w> <w id="3939856">noster</w> <w id="3939857">medicinae</w> <w id="3939858">non</w> <w id="3939859">ignarus</w>, <w id="3939861">ut</w> <w id="3939862">ex</w> <w id="3939863">ipso</w> <w id="3939864">audisti</w>, <w id="3939866">ultro</w> <w id="3939867">attulit</w> <w id="3939868">ad</w> <w id="3939869">inspiciundum</w>;
<w id="3939871">nam</w> <w id="3939872">quidem</w> <w id="3939873">leporem</w> <w id="3939874">nondum</w> <w id="3939875">etiam</w> <w id="3939876">inuenit</w>. <w id="3939878">sed</w> <w id="3939879">profiteor</w> <w id="3939880">me</w> <w id="3939881">quaerere</w> <w id="3939882">et</w> <w id="3939883">cetera</w>, <w id="3939885">non</w> <w id="3939886">piscatoribus</w> <w id="3939887">modo</w>, <w id="3939889">uerum</w>
<w id="3939890">etiam</w> <w id="3939891">amicis</w> <w id="3939892">meis</w> <w id="3939893">negotio</w> <w id="3939894">dato</w>, <w id="3939896">quicumque</w> <w id="3939897">minus</w> <w id="3939898">cogniti</w>
<w id="3939899">generis</w> <w id="3939900">piscis</w> <w id="3939901">inciderit</w>, <w id="3939903">ut</w> <w id="3939904">eius</w> <w id="3939905">mihi</w> <w id="3939906">aut</w> <w id="3939907">formam</w> <w id="3939908">commemorent</w> <w id="3939909">aut</w> <w id="3939910">ipsum</w> <w id="3939911">uiuum</w>, <w id="3939913">si</w> <w id="3939914">id</w> <w id="3939915">nequierint</w>, <w id="3939917">uel</w> <w id="3939918">mortuum</w>
<w id="3939919">ostendant</w>. <w id="3939921">quam</w> <w id="3939922">ob</w> <w id="3939923">rem</w> <w id="3939924">id</w> <w id="3939925">faciam</w>, <w id="3939927">mox</w> <w id="3939928">docebo</w>. <w id="3939930">mentiti</w>
<w id="3939931">autem</w> <w id="3939932">sunt</w> <w id="3939933">callidissimi</w> <w id="3939934">accusatores</w> <w id="3939935">mei</w>, <w id="3939937">ut</w> <w id="3939938">sibi</w> <w id="3939939">uidentur</w>,
<w id="3939941">cum</w> <w id="3939942">me</w> <w id="3939943">ad</w> <w id="3939944">finem</w> <w id="3939945">calumniae</w> <w id="3939946">confinxerunt</w> <w id="3939947">duas</w> <w id="3939948">res</w> <w id="3939949">marinas</w>
<w id="3939950">impudicis</w> <w id="3939951">uocabulis</w> <w id="3939952">quaesisse</w>, <w id="3939954">quas</w> <w id="3939955">Tannonius</w> <w id="3939956">ille</w> <w id="3939957">cum</w>
<w id="3939958">utriusque</w> <w id="3939959">sexus</w> <w id="3939960">genitalia</w> <w id="3939961">intellegi</w> <w id="3939962">uellet</w>, <w id="3939964">sed</w> <w id="3939965">eloqui</w> <w id="3939966">propter</w>
<w id="3939967">infantiam</w> <w id="3939968">causidicus</w> <w id="3939969">summus</w> <w id="3939970">nequiret</w>, <w id="3939972">multum</w> <w id="3939973">ac</w> <w id="3939974">diu</w>
<w id="3939975">haesitato</w> <w id="3939976">tandem</w> <w id="3939977">uirile</w> <w id="3939978">marinum</w> <w id="3939979">nescio</w> <w id="3939980">qua</w> <w id="3939981">circumlocutione</w> <w id="3939982">male</w> <w id="3939983">ac</w> <w id="3939984">sordide</w> <w id="3939985">nominauit</w>, <w id="3939987">sed</w> <w id="3939988">enim</w> <w id="3939989">feminal</w> <w id="3939990">nullo</w>
<w id="3939991">pacto</w> <w id="3939992">repperiens</w> <w id="3939993">munditer</w> <w id="3939994">dicere</w> <w id="3939995">ad</w> <w id="3939996">mea</w> <w id="3939997">scripta</w> <w id="3939998">confugit</w>
<w id="3939999">et</w> <w id="3940000">quodam</w> <w id="3940001">libro</w> <w id="3940002">meo</w> <w id="3940003">legit</w>: <q><w id="3940004">interfeminium</w> <w id="3940005">tegat</w> <w id="3940006">et</w> <w id="3940007">femoris</w>
<w id="3940008">obiectu</w> <w id="3940009">et</w> <w id="3940010">palmae</w> <w id="3940011">uelamento</w>.</q></p>
<milestone unit="section" n="34" />
<p><w id="3940013">Hic</w> <w id="3940014">etiam</w> <w id="3940015">pro</w> <w id="3940016">sua</w> <w id="3940017">grauitate</w> <w id="3940018">uitio</w> <w id="3940019">mihi</w> <w id="3940020">uortebat</w>, <w id="3940022">quod</w>
<w id="3940023">me</w> <w id="3940024">nec</w> <w id="3940025">sordidiora</w> <w id="3940026">dicere</w> <w id="3940027">honeste</w> <w id="3940028">pigeret</w>. <w id="3940030">at</w> <w id="3940031">ego</w> <w id="3940032">illi</w> <w id="3940033">contra</w>
<w id="3940034">iustius</w> <w id="3940035">exprobrarim</w>, <w id="3940037">quod</w> <w id="3940038">qui</w> <w id="3940039">eloquentiae</w> <w id="3940040">patrocinium</w>
<w id="3940041">uulgo</w> <w id="3940042">profiteatur</w> <w id="3940043">etiam</w> <w id="3940044">honesta</w> <w id="3940045">dictu</w> <w id="3940046">sordide</w> <w id="3940047">blateret</w> <w id="3940048">ac</w>
<w id="3940049">saepe</w> <w id="3940050">in</w> <w id="3940051">rebus</w> <w id="3940052">nequaquam</w> <w id="3940053">difficilibus</w> <w id="3940054">fringultiat</w> <w id="3940055">uel</w> <w id="3940056">omnino</w> <pb id="p.39" />
<w id="3940057">commutescat</w>. <w id="3940059">cedo</w> <w id="3940060">enim</w>, <w id="3940062">si</w> <w id="3940063">ego</w> <w id="3940064">de</w> <w id="3940065">Veneris</w> <w id="3940066">statua</w> <w id="3940067">nihil</w>
<w id="3940068">dixissem</w> <w id="3940069">neque</w> <w id="3940070">interfeminium</w> <w id="3940071">nominassem</w>, <w id="3940073">quibus</w> <w id="3940074">tandem</w>
<w id="3940075">uerbis</w> <w id="3940076">accusasses</w> <w id="3940077">crimen</w> <w id="3940078">illud</w> <w id="3940079">tam</w> <w id="3940080">stultitiae</w> <w id="3940081">quam</w> <w id="3940082">linguae</w>
<w id="3940083">tuae</w> <w id="3940084">congruens</w>? <w id="3940085">an</w> <w id="3940086">quicquam</w> <w id="3940087">stultius</w> <w id="3940088">quam</w> <w id="3940089">ex</w> <w id="3940090">nominum</w>
<w id="3940091">propinquitate</w> <w id="3940092">uim</w> <w id="3940093">similem</w> <w id="3940094">rerum</w> <w id="3940095">coniectam</w>? <w id="3940096">et</w> <w id="3940097">fortasse</w>
<w id="3940098">an</w> <w id="3940099">peracute</w> <w id="3940100">repperisse</w> <w id="3940101">uobis</w> <w id="3940102">uidebamini</w>, <w id="3940104">ut</w> <w id="3940105">quaesisse</w> <w id="3940106">me</w>
<w id="3940107">fingeretis</w> <w id="3940108">ad</w> <w id="3940109">illecebras</w> <w id="3940110">magicas</w> <w id="3940111">duo</w> <w id="3940112">haec</w> <w id="3940113">marina</w>, <w id="3940115">ueretillam</w> <w id="3940116">et</w> <w id="3940117">uirginal</w>; <w id="3940119">disce</w> <w id="3940120">enim</w> <w id="3940121">nomina</w> <w id="3940122">rerum</w> <w id="3940123">Latina</w>, <w id="3940125">quae</w>
<w id="3940126">propterea</w> <w id="3940127">uarie</w> <w id="3940128">nominaui</w>, <w id="3940130">ut</w> <w id="3940131">denuo</w> <w id="3940132">instructus</w> <w id="3940133">accuses</w>.
<w id="3940135">memento</w> <w id="3940136">tamen</w> <w id="3940137">tam</w> <w id="3940138">ridiculum</w> <w id="3940139">argumentum</w> <w id="3940140">fore</w> <w id="3940141">desiderata</w>
<w id="3940142">ad</w> <w id="3940143">res</w> <w id="3940144">uenerias</w> <w id="3940145">marina</w> <w id="3940146">obscena</w>, <w id="3940148">quam</w> <w id="3940149">si</w> <w id="3940150">dicas</w> <w id="3940151">marinum</w>
<w id="3940152">pectinem</w> <w id="3940153">comendo</w> <w id="3940154">capillo</w> <w id="3940155">quaesitum</w> <w id="3940156">uel</w> <w id="3940157">aucupandis</w> <w id="3940158">uolantibus</w> <w id="3940159">piscem</w> <w id="3940160">accipitrem</w> <w id="3940161">aut</w> <w id="3940162">uenandis</w> <w id="3940163">apris</w> <w id="3940164">piscem</w> <w id="3940165">apriculam</w> <w id="3940166">aut</w> <w id="3940167">eliciendis</w> <w id="3940168">mortuis</w> <w id="3940169">marina</w> <w id="3940170">caluaria</w>. <w id="3940172">respondeo</w>
<w id="3940173">igitur</w> <w id="3940174">ad</w> <w id="3940175">hunc</w> <w id="3940176">uestrum</w> <w id="3940177">locum</w> <w id="3940178">non</w> <w id="3940179">minus</w> <w id="3940180">insulse</w> <w id="3940181">quam</w>
<w id="3940182">absurde</w> <w id="3940183">commentum</w>, <w id="3940185">me</w> <w id="3940186">hasce</w> <w id="3940187">nugas</w> <w id="3940188">marinas</w> <w id="3940189">et</w> <w id="3940190">quiscilias</w>
<w id="3940191">litoralis</w> <w id="3940192">neque</w> <w id="3940193">pretio</w> <w id="3940194">neque</w> <w id="3940195">gratis</w> <w id="3940196">quaesisse</w>.</p>
<milestone unit="section" n="35" />
<p><w id="3940198">Illud</w> <w id="3940199">etiam</w> <w id="3940200">praeterea</w> <w id="3940201">respondeo</w>, <w id="3940203">nescisse</w> <w id="3940204">uos</w>, <w id="3940206">quid</w> <w id="3940207">a</w>
<w id="3940208">me</w> <w id="3940209">quaesitum</w> <w id="3940210">fingeretis</w>. <w id="3940212">haec</w> <w id="3940213">enim</w> <w id="3940214">friuola</w> <w id="3940215">quae</w> <w id="3940216">nominastis</w> <w id="3940217">pleraque</w> <w id="3940218">in</w> <w id="3940219">litoribus</w> <w id="3940220">omnibus</w> <w id="3940221">congestim</w> <w id="3940222">et</w> <w id="3940223">aceruatim</w> <w id="3940224">iacent</w> <w id="3940225">et</w> <w id="3940226">sine</w> <w id="3940227">ullius</w> <w id="3940228">opera</w> <w id="3940229">quamlibet</w> <w id="3940230">leuiter</w> <w id="3940231">motis</w>
<w id="3940232">flucticulis</w> <w id="3940233">ultro</w> <w id="3940234">foras</w> <w id="3940235">euoluuntur</w>. <w id="3940237">quin</w> <w id="3940238">ergo</w> <w id="3940239">dicitis</w> <w id="3940240">me</w>
<w id="3940241">eadem</w> <w id="3940242">opera</w> <w id="3940243">pretio</w> <w id="3940244">impenso</w> <w id="3940245">per</w> <w id="3940246">plurim</w><del><w id="3940247">is</w></del><w id="3940248">os</w> <w id="3940249">piscatoris</w>
<w id="3940250">quaesisse</w> <w id="3940251">de</w> <w id="3940252">litore</w> <w id="3940253">conchulam</w> <w id="3940254">striatam</w> <w id="3940255">testam</w> <w id="3940256">habentem</w>,
<w id="3940258">calculum</w> <w id="3940259">teretem</w>, <w id="3940261">praeterea</w> <w id="3940262">cancrorum</w> <w id="3940263">furcas</w>, <w id="3940265">echin</w><add><w id="3940266">or</w></add><w id="3940267">um</w> <pb id="p.40" />
<w id="3940268">caliculos</w>, <w id="3940270">lolliginum</w> <w id="3940271">ligulas</w>, <w id="3940273">postremo</w> <w id="3940274">assulas</w>, <w id="3940276">festucas</w>,
<w id="3940278">resticulas</w> <w id="3940279">et</w> <w id="3940280">ostracoderma</w> <w id="3940281">Pergami</w> <w id="3940282">uermiculata</w>, <w id="3940284">denique</w> <w id="3940285">muscum</w>
<w id="3940286">et</w> <w id="3940287">algam</w>, <w id="3940289">cetera</w> <w id="3940290">maris</w> <w id="3940291">eiectamenta</w>, <w id="3940293">quae</w> <w id="3940294">ubique</w> <w id="3940295">litorum</w>
<w id="3940296">uentis</w> <w id="3940297">expelluntur</w>, <w id="3940299">salo</w> <w id="3940300">expuuntur</w>, <w id="3940302">tempestate</w> <w id="3940303">reciprocantur</w>,
<w id="3940305">tranquillo</w> <w id="3940306">deseruntur</w>? <w id="3940307">neque</w> <w id="3940308">enim</w> <w id="3940309">minus</w> <w id="3940310">istis</w> <w id="3940311">quae</w> <w id="3940312">commemoraui</w> <w id="3940313">accommodari</w> <w id="3940314">possunt</w> <w id="3940315">similiter</w> <w id="3940316">ex</w> <w id="3940317">uocabulo</w>
<w id="3940318">suspiciones</w>. <w id="3940320">posse</w> <w id="3940321">dicitis</w> <w id="3940322">ad</w> <w id="3940323">res</w> <w id="3940324">uenerias</w> <w id="3940325">sumpta</w> <w id="3940326">de</w> <w id="3940327">mari</w>
<w id="3940328">spuria</w> <w id="3940329">et</w> <w id="3940330">fascina</w> <w id="3940331">propter</w> <w id="3940332">nominum</w> <w id="3940333">similitudinem</w>: <w id="3940334">qui</w>
<w id="3940335">minus</w> <w id="3940336">possit</w> <w id="3940337">ex</w> <w id="3940338">eodem</w> <w id="3940339">litore</w> <w id="3940340">calculus</w> <w id="3940341">ad</w> <w id="3940342">uesicam</w>, <w id="3940344">testa</w>
<w id="3940345">ad</w> <w id="3940346">testamentum</w>, <w id="3940348">cancer</w> <w id="3940349">ad</w> <w id="3940350">ulcera</w>, <w id="3940352">alga</w> <w id="3940353">ad</w> <w id="3940354">quercerum</w>?
<w id="3940355">ne</w> <w id="3940356">tu</w>, <w id="3940358">Claudi</w> <w id="3940359">Maxime</w>, <w id="3940361">nimis</w> <w id="3940362">patiens</w> <w id="3940363">uir</w> <w id="3940364">es</w> <w id="3940365">et</w> <w id="3940366">oppido</w>
<w id="3940367">proxima</w> <w id="3940368">humanitate</w>, <w id="3940370">qui</w> <w id="3940371">hasce</w> <w id="3940372">eorum</w> <w id="3940373">argumentationes</w>
<w id="3940374">diu</w> <w id="3940375">hercle</w> <w id="3940376">perpessus</w> <w id="3940377">sis</w>; <w id="3940379">equidem</w>, <w id="3940381">cum</w> <w id="3940382">haec</w> <w id="3940383">ab</w> <w id="3940384">illis</w> <w id="3940385">quasi</w>
<w id="3940386">grauia</w> <w id="3940387">et</w> <w id="3940388">uincibilia</w> <w id="3940389">dicerentur</w>, <w id="3940391">illorum</w> <w id="3940392">stultitiam</w> <w id="3940393">ridebam</w>,
<w id="3940395">tuam</w> <w id="3940396">patientiam</w> <w id="3940397">mirabar</w>.</p>
<milestone unit="section" n="36" />
<p><w id="3940399">Ceterum</w> <w id="3940400">quam</w> <w id="3940401">ob</w> <w id="3940402">rem</w> <w id="3940403">plurimos</w> <w id="3940404">iam</w> <w id="3940405">piscis</w> <w id="3940406">cognouerim</w>,
<w id="3940408">quorundam</w> <w id="3940409">adhuc</w> <w id="3940410">nescius</w> <w id="3940411">esse</w> <w id="3940412">nolim</w>, <w id="3940414">discat</w> <w id="3940415">Aemilianus</w>,
<w id="3940417">quoniam</w> <w id="3940418">usque</w> <w id="3940419">adeo</w> <w id="3940420">rebus</w> <w id="3940421">meis</w> <w id="3940422">curat</w>; <w id="3940424">quanquam</w> <w id="3940425">est</w>
<w id="3940426">iam</w> <w id="3940427">praecipiti</w> <w id="3940428">aeuo</w> <w id="3940429">et</w> <w id="3940430">occidua</w> <w id="3940431">senectute</w>, <w id="3940433">tamen</w>, <w id="3940435">si</w> <w id="3940436">uidetur</w>,
<w id="3940438">accipiat</w> <w id="3940439">doctrinam</w> <w id="3940440">seram</w> <w id="3940441">plane</w> <w id="3940442">et</w> <w id="3940443">postumam</w>; <w id="3940445">legat</w> <w id="3940446">ueterum</w> <w id="3940447">philosophorum</w> <w id="3940448">monumenta</w>, <w id="3940450">tandem</w> <w id="3940451">ut</w> <w id="3940452">intellegat</w> <w id="3940453">non</w>
<w id="3940454">me</w> <w id="3940455">primum</w> <w id="3940456">haec</w> <w id="3940457">requisisse</w>, <w id="3940459">sed</w> <w id="3940460">iam</w> <w id="3940461">pridem</w> <w id="3940462">maiores</w> <w id="3940463">meos</w>,
<w id="3940465">Aristotelen</w> <w id="3940466">dico</w> <w id="3940467">et</w> <w id="3940468">Theop</w><add><w id="3940469">h</w></add><w id="3940470">rastum</w> <w id="3940471">et</w> <del><w id="3940472">t</w></del><w id="3940473">Eudemum</w> <w id="3940474">et</w> <w id="3940475">Lyconem</w> <w id="3940476">ceterosque</w> <w id="3940477">Platonis</w> <w id="3940478">minores</w>, <w id="3940480">qui</w> <w id="3940481">plurimos</w> <w id="3940482">libros</w> <w id="3940483">de</w>
<w id="3940484">genitu</w> <w id="3940485">animalium</w> <w id="3940486">deque</w> <w id="3940487">uictu</w> <w id="3940488">deque</w> <w id="3940489">particulis</w> <w id="3940490">deque</w> <w id="3940491">omni</w>
<w id="3940492">differentia</w> <w id="3940493">reliquerunt</w>. <w id="3940495">bene</w> <w id="3940496">quod</w> <w id="3940497">apud</w> <w id="3940498">te</w>, <w id="3940500">Maxime</w>, <w id="3940502">causa</w>
<w id="3940503">agitur</w>, <w id="3940505">qui</w> <w id="3940506">pro</w> <w id="3940507">tua</w> <w id="3940508">eruditione</w> <w id="3940509">legisti</w> <w id="3940510">profecto</w> <w id="3940511">Aristotelis</w> <pb id="p.41" />
<foreign lang="greek"><w id="3940512">περὶ</w> <w id="3940513">ζῴων</w> <w id="3940514">γενέσεως</w>, <w id="3940516">περὶ</w> <w id="3940517">ζῴων</w> <w id="3940518">ἀνατομῆς</w>, <w id="3940520">περὶ</w> <w id="3940521">ζῴων</w> <w id="3940522">ἱστορίας</w></foreign>
<w id="3940523">multiiuga</w> <w id="3940524">uolumina</w>, <w id="3940526">praeterea</w> <w id="3940527">problemata</w> <w id="3940528">innumera</w> <w id="3940529">eiusdem</w>, <w id="3940531">tum</w> <w id="3940532">ex</w> <w id="3940533">eadem</w> <w id="3940534">secta</w> <w id="3940535">ceterorum</w>, <w id="3940537">in</w> <w id="3940538">quibus</w> <w id="3940539">id</w> <w id="3940540">genus</w>
<w id="3940541">uaria</w> <w id="3940542">tractantur</w>. <w id="3940544">quae</w> <w id="3940545">tanta</w> <w id="3940546">cura</w> <w id="3940547">conquisita</w> <w id="3940548">si</w> <w id="3940549">honestum</w>
<w id="3940550">et</w> <w id="3940551">gloriosum</w> <w id="3940552">illis</w> <w id="3940553">fuit</w> <w id="3940554">scribere</w>, <w id="3940556">cur</w> <w id="3940557">turpe</w> <w id="3940558">sit</w> <w id="3940559">nobis</w> <w id="3940560">experiri</w>, <w id="3940562">praesertim</w> <w id="3940563">cum</w> <w id="3940564">ordinatius</w> <w id="3940565">et</w> <w id="3940566">cohibilius</w> <w id="3940567">eadem</w>
<w id="3940568">Graece</w> <w id="3940569">et</w> <w id="3940570">Latine</w> <w id="3940571">adnitar</w> <w id="3940572">conscribere</w> <w id="3940573">et</w> <w id="3940574">in</w> <w id="3940575">omnibus</w> <w id="3940576">aut</w>
<w id="3940577">omissa</w> <w id="3940578">adquirere</w> <w id="3940579">aut</w> <w id="3940580">defecta</w> <w id="3940581">supplere</w>? <w id="3940582">permittite</w>, <w id="3940584">si</w>
<w id="3940585">operaest</w>, <w id="3940587">quaedam</w> <w id="3940588">legi</w> <w id="3940589">de</w> <w id="3940590">magicis</w> <w id="3940591">meis</w>, <w id="3940593">ut</w> <w id="3940594">sciat</w> <w id="3940595">me</w>
<w id="3940596">Aemilianus</w> <w id="3940597">plura</w> <w id="3940598">quam</w> <w id="3940599">putat</w> <w id="3940600">quaerere</w> <w id="3940601">et</w> <w id="3940602">sedulo</w> <w id="3940603">explorare</w>.
<w id="3940605">prome</w> <w id="3940606">tu</w> <w id="3940607">librum</w> <w id="3940608">e</w> <w id="3940609">Graecis</w> <w id="3940610">meis</w>, <w id="3940612">quos</w> <w id="3940613">forte</w> <w id="3940614">hic</w> <w id="3940615">amici</w>
<w id="3940616">habuere</w> <w id="3940617">sedulique</w>, <w id="3940619">naturalium</w> <w id="3940620">quaestionum</w>, <w id="3940622">atque</w> <w id="3940623">eum</w>
<w id="3940624">maxime</w>, <w id="3940626">in</w> <w id="3940627">quo</w> <w id="3940628">plura</w> <w id="3940629">de</w> <w id="3940630">piscium</w> <w id="3940631">genere</w> <w id="3940632">tractata</w> <w id="3940633">sunt</w>.
<w id="3940635">interea</w>, <w id="3940637">dum</w> <w id="3940638">hic</w> <w id="3940639">quaerit</w>, <w id="3940641">ego</w> <w id="3940642">exemplum</w> <w id="3940643">rei</w> <w id="3940644">competens</w>
<w id="3940645">dixero</w>.</p>
<milestone unit="section" n="37" />
<p><w id="3940647">Sophocles</w> <w id="3940648">poeta</w> <w id="3940649">Euripidi</w> <w id="3940650">aemulus</w> <w id="3940651">et</w> <w id="3940652">superstes</w>, <w id="3940654">uixit</w>
<w id="3940655">enim</w> <w id="3940656">ad</w> <w id="3940657">extremam</w> <w id="3940658">senectam</w>, <w id="3940660">cum</w> <w id="3940661">igitur</w> <w id="3940662">accusaretur</w> <w id="3940663">a</w>
<w id="3940664">filio</w> <w id="3940665">suomet</w> <w id="3940666">dementiae</w>, <w id="3940668">quasi</w> <w id="3940669">iam</w> <w id="3940670">per</w> <w id="3940671">aetatem</w> <w id="3940672">desiperet</w>,
<w id="3940674">protulisse</w> <w id="3940675">dicitur</w> <w id="3940676">Coloneum</w> <w id="3940677">suam</w>, <w id="3940679">peregregiam</w> <w id="3940680">tragoediarum</w>, <w id="3940682">quam</w> <w id="3940683">forte</w> <w id="3940684">tum</w> <w id="3940685">in</w> <w id="3940686">eo</w> <w id="3940687">tempore</w> <w id="3940688">conscribebat</w>, <w id="3940690">eam</w>
<w id="3940691">iudicibus</w> <w id="3940692">legisse</w> <w id="3940693">nec</w> <w id="3940694">quicquam</w> <w id="3940695">amplius</w> <w id="3940696">pro</w> <w id="3940697">defensione</w>
<w id="3940698">sua</w> <w id="3940699">addidisse</w>, <w id="3940701">nisi</w> <w id="3940702">ut</w> <w id="3940703">audacter</w> <w id="3940704">dementiae</w> <w id="3940705">condemnarent</w>,
<w id="3940707">si</w> <w id="3940708">carmina</w> <w id="3940709">senis</w> <w id="3940710">displicerent</w>. <w id="3940712">ibi</w> <w id="3940713">ego</w> <w id="3940714">comperior</w> <w id="3940715">om</w><del><w id="3940716">a</w></del><w id="3940717">nis</w> <pb id="p.42" />
<w id="3940718">iudices</w> <w id="3940719">tanto</w> <w id="3940720">poetae</w> <w id="3940721">adsurrexisse</w>, <w id="3940723">miris</w> <w id="3940724">laudibus</w> <w id="3940725">eum</w>
<w id="3940726">tulisse</w> <w id="3940727">ob</w> <w id="3940728">argumenti</w> <w id="3940729">sollertiam</w> <w id="3940730">et</w> <w id="3940731">coturnum</w> <w id="3940732">facundiae</w>,
<w id="3940734">nec</w> <w id="3940735">ita</w> <w id="3940736">multum</w> <w id="3940737">omnis</w> <w id="3940738">afuisse</w> <w id="3940739">quin</w> <w id="3940740">accusatorem</w> <w id="3940741">potius</w>
<w id="3940742">dementiae</w> <w id="3940743">condemnarent</w>.</p>
<p><w id="3940745">Inuenisti</w> <w id="3940746">tu</w> <w id="3940747">librum</w>? <w id="3940748">beasti</w>. <w id="3940750">cedo</w> <w id="3940751">enim</w> <w id="3940752">experiamur</w>,
<w id="3940754">an</w> <w id="3940755">et</w> <w id="3940756">mihi</w> <w id="3940757">possint</w> <w id="3940758">in</w> <w id="3940759">iudicio</w> <w id="3940760">litterae</w> <w id="3940761">meae</w> <w id="3940762">prodesse</w>.
<w id="3940764">lege</w> <w id="3940765">pauca</w> <w id="3940766">de</w> <w id="3940767">principio</w>, <w id="3940769">dein</w> <w id="3940770">quaedam</w> <w id="3940771">de</w> <w id="3940772">piscibus</w>. <w id="3940774">at</w>
<w id="3940775">tu</w> <w id="3940776">interea</w>, <w id="3940778">dum</w> <w id="3940779">legit</w>, <del><w id="3940781">t</w></del><w id="3940782">aquam</w><del><w id="3940783">quam</w></del> <w id="3940784">sustine</w>.—</p>
<milestone unit="section" n="38" />
<p><w id="3940786">Audisti</w>, <w id="3940788">Maxime</w>, <w id="3940790">quorum</w> <w id="3940791">pleraque</w> <w id="3940792">scilicet</w> <w id="3940793">legeras</w>
<w id="3940794">apud</w> <w id="3940795">antiquos</w> <w id="3940796">philosophorum</w>. <w id="3940798">et</w> <w id="3940799">memento</w> <w id="3940800">de</w> <w id="3940801">solis</w> <w id="3940802">piscibus</w> <w id="3940803">haec</w> <w id="3940804">uolumina</w> <w id="3940805">a</w> <w id="3940806">me</w> <w id="3940807">conscripta</w>, <w id="3940809">qui</w> <w id="3940810">eorum</w> <w id="3940811">coitu</w> <w id="3940812">progignantur</w>, <w id="3940814">qui</w> <w id="3940815">ex</w> <w id="3940816">limo</w> <w id="3940817">coalescant</w>, <w id="3940819">quotiens</w> <w id="3940820">et</w> <w id="3940821">quid</w> <w id="3940822">anni</w>
<w id="3940823">cuiusque</w> <w id="3940824">eorum</w> <w id="3940825">generis</w> <w id="3940826">feminae</w> <w id="3940827">subent</w><del><w id="3940828">ant</w></del>, <w id="3940830">mares</w> <w id="3940831">suriant</w>,
<w id="3940833">quibus</w> <w id="3940834">membris</w> <w id="3940835">et</w> <w id="3940836">causis</w> <w id="3940837">discrerit</w> <w id="3940838">natura</w> <w id="3940839">uiuiparos</w> <w id="3940840">eorum</w>
<w id="3940841">et</w> <w id="3940842">ouiparos</w>—<w id="3940843">ita</w> <w id="3940844">enim</w> <w id="3940845">Latine</w> <w id="3940846">appello</w> <w id="3940847">quae</w> <w id="3940848">Graeci</w>
<foreign lang="greek"><w id="3940849">ζῳοτόκα</w></foreign> <w id="3940850">et</w> <foreign lang="greek"><w id="3940851">ᾠοτόκα</w></foreign>—<w id="3940852">et</w>, <w id="3940854">ne</w> <add><w id="3940855">o</w></add><w id="3940856">perose</w> <w id="3940857">animalium</w> <w id="3940858">genitum</w>
<w id="3940859">pergam</w>, <w id="3940861">deinde</w> <w id="3940862">de</w> <w id="3940863">differentia</w> <w id="3940864">et</w> <w id="3940865">uictu</w> <w id="3940866">et</w> <w id="3940867">membris</w> <w id="3940868">et</w>
<w id="3940869">aetatibus</w> <w id="3940870">ceterisque</w> <w id="3940871">plurimis</w> <w id="3940872">scitu</w> <w id="3940873">quidem</w> <w id="3940874">necessariis</w>, <w id="3940876">sed</w>
<w id="3940877">in</w> <w id="3940878">iudicio</w> <w id="3940879">alienis</w>. <w id="3940881">pauca</w> <w id="3940882">etiam</w> <w id="3940883">de</w> <w id="3940884">Latinis</w> <w id="3940885">scribtis</w> <w id="3940886">meis</w> <w id="3940887">ad</w>
<w id="3940888">eandem</w> <w id="3940889">peritiam</w> <w id="3940890">pertinentibus</w> <w id="3940891">legi</w> <w id="3940892">iubebo</w>, <w id="3940894">in</w> <w id="3940895">quibus</w> <w id="3940896">animaduertes</w> <w id="3940897">cum</w> <w id="3940898">me</w><add><w id="3940899">morabiles</w> <w id="3940900">res</w> <w id="3940901">et</w></add> <w id="3940902">cognitu</w> <w id="3940903">raras</w>, <w id="3940905">tum</w> <w id="3940906">nomina</w>
<w id="3940907">etiam</w> <w id="3940908">Romanis</w> <w id="3940909">inusitata</w> <w id="3940910">et</w> <w id="3940911">in</w> <w id="3940912">hodiernum</w> <w id="3940913">quod</w> <w id="3940914">sciam</w> <w id="3940915">infecta</w>, <w id="3940917">ea</w> <w id="3940918">tamen</w> <w id="3940919">nomina</w> <w id="3940920">labore</w> <w id="3940921">meo</w> <w id="3940922">et</w> <w id="3940923">studio</w> <w id="3940924">ita</w> <w id="3940925">de</w> <w id="3940926">Graecis</w> <pb id="p.43" />
<w id="3940927">prouenire</w>, <w id="3940929">ut</w> <w id="3940930">tamen</w> <w id="3940931">Latina</w> <w id="3940932">moneta</w> <w id="3940933">percussa</w> <w id="3940934">sint</w>. <w id="3940936">uel</w>
<w id="3940937">dicant</w> <w id="3940938">nobis</w>, <w id="3940940">Aemiliane</w>, <w id="3940942">patroni</w> <w id="3940943">tui</w>, <w id="3940945">ubi</w> <w id="3940946">legerint</w> <w id="3940947">Latine</w> <w id="3940948">haec</w>
<w id="3940949">pronuntiata</w> <w id="3940950">uocabula</w>. <w id="3940952">de</w> <w id="3940953">solis</w> <w id="3940954">aquatilibus</w> <w id="3940955">dicam</w> <w id="3940956">nec</w> <w id="3940957">cetera</w>
<w id="3940958">animalia</w> <w id="3940959">nisi</w> <w id="3940960">in</w> <w id="3940961">communibus</w> <w id="3940962">differentis</w> <w id="3940963">attingam</w>. <w id="3940965">ausculta</w>
<w id="3940966">igitur</w> <w id="3940967">quae</w> <w id="3940968">dicam</w>. <w id="3940970">iam</w> <w id="3940971">me</w> <w id="3940972">clamabis</w> <w id="3940973">magica</w> <w id="3940974">nomina</w> <w id="3940975">Aegyptio</w> <w id="3940976">uel</w> <w id="3940977">Babylonico</w> <w id="3940978">ritu</w> <w id="3940979">percensere</w>: <foreign lang="greek"><w id="3940980">σελάχεια</w>, <w id="3940982">μαλάκεια</w>, <w id="3940984">μαλακόστρακα</w>, <w id="3940986">χονδράκανθα</w>, <w id="3940988">ὀστρακόδερμα</w>, <w id="3940990">καρχαρόδοντα</w>, <w id="3940992">ἀμφίβια</w>,
<w id="3940994">λεπιδωτά</w>, <w id="3940996">φολιδωτά</w>, <w id="3940998">δερμόπτερα</w>, <w id="3941000">στεγανόποδα</w>, <w id="3941002">μονήρη</w>, <w id="3941004">συναγελαστικά</w></foreign>—<w id="3941005">possum</w> <w id="3941006">etiam</w> <w id="3941007">pergere</w>; <w id="3941009">sed</w> <w id="3941010">non</w> <w id="3941011">est</w> <w id="3941012">operae</w> <w id="3941013">in</w>
<w id="3941014">istis</w> <w id="3941015">diem</w> <w id="3941016">terere</w>, <w id="3941018">ut</w> <w id="3941019">sit</w> <w id="3941020">mihi</w> <w id="3941021">tempus</w> <w id="3941022">adgredi</w> <w id="3941023">ad</w> <w id="3941024">cetera</w>.
<w id="3941026">haec</w> <w id="3941027">interim</w> <w id="3941028">quae</w> <w id="3941029">dixi</w> <w id="3941030">pauca</w> <w id="3941031">recita</w> <w id="3941032">Latine</w> <w id="3941033">a</w> <w id="3941034">me</w> <w id="3941035">enuntiata</w>.—</p>
<milestone unit="section" n="39" />
<p><w id="3941037">Vtrum</w> <w id="3941038">igitur</w> <w id="3941039">putas</w> <w id="3941040">philosopho</w> <w id="3941041">non</w> <w id="3941042">secundum</w> <w id="3941043">Cynicam</w>
<w id="3941044">temeritatem</w> <w id="3941045">rudi</w> <w id="3941046">et</w> <w id="3941047">indocto</w>, <w id="3941049">sed</w> <w id="3941050">qui</w> <w id="3941051">se</w> <w id="3941052">Platonicae</w> <w id="3941053">scolae</w>
<w id="3941054">meminerit</w>, <w id="3941056">utrum</w> <w id="3941057">ei</w> <w id="3941058">putas</w> <w id="3941059">turpe</w> <w id="3941060">scire</w> <w id="3941061">ista</w> <w id="3941062">an</w> <w id="3941063">nescire</w>,
<w id="3941065">neglegere</w> <w id="3941066">an</w> <w id="3941067">curare</w>, <w id="3941069">nosse</w> <w id="3941070">quanta</w> <w id="3941071">sit</w> <w id="3941072">etiam</w> <w id="3941073">in</w> <w id="3941074">istis</w> <w id="3941075">prouidentiae</w> <w id="3941076">ratio</w> <w id="3941077">an</w> <add><w id="3941078">de</w></add> <w id="3941079">diis</w> <w id="3941080">immortalibus</w> <w id="3941081">matri</w> <w id="3941082">et</w> <w id="3941083">patri</w>
<w id="3941084">credere</w>? <w id="3941085">Q</w>. <w id="3941087">Ennius</w> <w id="3941088">hedyphagetica</w> <del><w id="3941089">a</w></del> <w id="3941090">uersibus</w> <w id="3941091">scribsit</w>; <w id="3941093">innumerabilia</w> <w id="3941094">genera</w> <w id="3941095">piscium</w> <w id="3941096">enumerat</w>, <w id="3941098">quae</w> <w id="3941099">scilicet</w> <w id="3941100">curiose</w>
<w id="3941101">cognorat</w>. <w id="3941103">paucos</w> <w id="3941104">uersus</w> <w id="3941105">memini</w>, <w id="3941107">eos</w> <w id="3941108">dicam</w>:
@@@@<w id="3941109">Omnibus</w> <w id="3941110">ut</w> <w id="3941111">Clipea</w> <w id="3941112">praestat</w> <w id="3941113">mustela</w> <w id="3941114">marina</w>,
@@@@<w id="3941116">mures</w> <w id="3941117">sunt</w> <w id="3941118">Aeni</w>, <w id="3941120">asp</w><del><w id="3941121">e</w></del><w id="3941122">ra</w> <w id="3941123">ostrea</w> <w id="3941124">plurima</w> <w id="3941125">Abydi</w><del><w id="3941126">mus</w></del>. <pb id="p.44" />
@@@@<w id="3941128">Mytilenae</w> <w id="3941129">est</w> <w id="3941130">pecten</w> <w id="3941131">C</w><add><w id="3941132">h</w></add><w id="3941133">aradrumque</w> <w id="3941134">apud</w> <w id="3941135">Ambraciae</w> <w id="3941136">sus</w>.
@@@@<w id="3941138">Brundisii</w> <w id="3941139">sargus</w> <w id="3941140">bonus</w> <w id="3941141">est</w>; <w id="3941143">hunc</w>, <w id="3941145">magnus</w> <w id="3941146">si</w> <w id="3941147">erit</w>, <w id="3941149">sume</w>.
@@@@<w id="3941151">apriculum</w> <w id="3941152">piscem</w> <w id="3941153">scito</w> <w id="3941154">primum</w> <w id="3941155">esse</w> <w id="3941156">Tarenti</w>;
@@@@<w id="3941158">Surrenti</w> <w id="3941159">t</w><add><w id="3941160">u</w></add> <w id="3941161">elopem</w> <w id="3941162">fac</w> <w id="3941163">emas</w>, <w id="3941165">glaucumque</w> <w id="3941166">aput</w> <w id="3941167">Cumas</w>.
@@@@<w id="3941169">quid</w> <w id="3941170">scarum</w> <w id="3941171">praeterii</w> <w id="3941172">cerebrum</w> <w id="3941173">Iouis</w> <w id="3941174">paene</w> <w id="3941175">sup</w><del><w id="3941176">p</w></del><w id="3941177">remi</w>
@@@@(<w id="3941178">Nestoris</w> <w id="3941179">ad</w> <w id="3941180">patriam</w> <w id="3941181">hic</w> <w id="3941182">capitur</w> <w id="3941183">magnusque</w> <w id="3941184">bonusque</w>)
@@@@<w id="3941185">melanurum</w>, <w id="3941187">turdum</w>, <w id="3941189">merulamque</w> <w id="3941190">umbramque</w> <w id="3941191">marinam</w>. <pb id="p.45" />
@@@@<w id="3941193">polypus</w> <w id="3941194">Corcyrae</w>, <w id="3941196">caluaria</w> <w id="3941197">pinguia</w> <add><w id="3941198">a</w></add><w id="3941199">carnae</w>,
@@@@<w id="3941201">purpura</w><del><w id="3941202">m</w></del>, <w id="3941204">mu</w><del><w id="3941205">r</w></del><w id="3941206">riculi</w>, <w id="3941208">mures</w>, <w id="3941210">dulces</w> <w id="3941211">quoque</w> <w id="3941212">echini</w>.
<w id="3941214">alios</w> <w id="3941215">etiam</w> <w id="3941216">multis</w> <w id="3941217">uersibus</w> <w id="3941218">decorauit</w>, <w id="3941220">et</w> <w id="3941221">ubi</w> <w id="3941222">gentium</w> <w id="3941223">quisque</w> <w id="3941224">eorum</w>, <w id="3941226">qualiter</w> <w id="3941227">assus</w> <w id="3941228">aut</w> <w id="3941229">iurulentus</w> <w id="3941230">optime</w> <w id="3941231">sapiat</w>,
<w id="3941233">nec</w> <w id="3941234">tamen</w> <w id="3941235">ab</w> <w id="3941236">eruditis</w> <w id="3941237">reprehenditur</w>, <w id="3941239">ne</w> <w id="3941240">ego</w> <w id="3941241">reprehendar</w>,
<w id="3941243">qui</w> <w id="3941244">res</w> <w id="3941245">paucissimis</w> <w id="3941246">cognitas</w> <w id="3941247">Graece</w> <w id="3941248">et</w> <w id="3941249">Latine</w> <w id="3941250">propriis</w>
<w id="3941251">et</w> <w id="3941252">elegantibus</w> <w id="3941253">uocabulis</w> <w id="3941254">conscribo</w>.</p>
<milestone unit="section" n="40" />
<p><w id="3941256">Cum</w> <w id="3941257">hoc</w> <w id="3941258">satis</w> <w id="3941259">dixi</w>, <w id="3941261">tum</w> <w id="3941262">aliud</w> <w id="3941263">accipe</w>. <w id="3941265">quid</w> <w id="3941266">enim</w>
<w id="3941267">tandem</w>, <w id="3941269">si</w> <w id="3941270">medicinae</w> <w id="3941271">neque</w> <w id="3941272">instudiosus</w> <w id="3941273">neque</w> <w id="3941274">imperitus</w>
<w id="3941275">quaepiam</w> <w id="3941276">remedia</w> <w id="3941277">ex</w> <w id="3941278">piscibus</w> <w id="3941279">quaero</w>? <w id="3941280">ut</w> <w id="3941281">sane</w> <w id="3941282">sunt</w>
<w id="3941283">plurima</w> <w id="3941284">cum</w> <w id="3941285">in</w> <w id="3941286">aliis</w> <w id="3941287">omnibus</w> <w id="3941288">rebus</w> <w id="3941289">eodem</w> <w id="3941290">naturae</w> <w id="3941291">munere</w>
<w id="3941292">interspersa</w> <w id="3941293">atque</w> <w id="3941294">interseminata</w>, <w id="3941296">tum</w> <w id="3941297">etiam</w> <w id="3941298">nonnulla</w> <w id="3941299">in</w>
<w id="3941300">piscibus</w>. <w id="3941302">an</w> <w id="3941303">remedia</w> <w id="3941304">nosse</w> <w id="3941305">et</w> <w id="3941306">ea</w> <w id="3941307">conquirere</w> <w id="3941308">magi</w> <w id="3941309">potius</w>
<w id="3941310">esse</w> <w id="3941311">quam</w> <w id="3941312">medici</w>, <w id="3941314">quam</w> <w id="3941315">denique</w> <w id="3941316">philosophi</w> <w id="3941317">putas</w>, <w id="3941319">qui</w>
<w id="3941320">illis</w> <w id="3941321">non</w> <w id="3941322">ad</w> <w id="3941323">quaestum</w>, <w id="3941325">sed</w> <w id="3941326">ad</w> <w id="3941327">suppetias</w> <w id="3941328">usurust</w>? <w id="3941329">ueteres</w> <w id="3941330">quidem</w> <w id="3941331">medici</w> <w id="3941332">etiam</w> <w id="3941333">carmina</w> <w id="3941334">remedia</w> <w id="3941335">uulnerum</w> <w id="3941336">norant</w>, <w id="3941338">ut</w> <w id="3941339">omnis</w> <w id="3941340">uetustatis</w> <w id="3941341">certissimus</w> <w id="3941342">auctor</w> <w id="3941343">Homerus</w>
<w id="3941344">docet</w>, <w id="3941346">qui</w> <w id="3941347">facit</w> <w id="3941348">Vlixi</w> <w id="3941349">de</w> <w id="3941350">uulnere</w> <w id="3941351">sanguinem</w> <w id="3941352">profluentem</w>
<w id="3941353">sisti</w> <w id="3941354">cantamine</w>. <w id="3941356">nihil</w> <w id="3941357">enim</w>, <w id="3941359">quod</w> <w id="3941360">salutis</w> <w id="3941361">ferendae</w> <w id="3941362">gratia</w>
<w id="3941363">fit</w>, <w id="3941365">criminosum</w> <w id="3941366">est</w>. <q><w id="3941368">at</w> <w id="3941369">enim</w></q> <w id="3941370">inquit</w> <q><w id="3941371">piscem</w> <w id="3941372">cui</w> <w id="3941373">rei</w>
<w id="3941374">nisi</w> <w id="3941375">malae</w> <w id="3941376">proscidisti</w>, <w id="3941378">quem</w> <w id="3941379">tibi</w> <w id="3941380">Themis</w><del><w id="3941381">c</w></del><w id="3941382">on</w> <w id="3941383">seruus</w> <w id="3941384">attulit</w>?</q>
<w id="3941385">quasi</w> <w id="3941386">uero</w> <w id="3941387">non</w> <w id="3941388">paulo</w> <w id="3941389">prius</w> <w id="3941390">dixerim</w> <w id="3941391">me</w> <w id="3941392">de</w> <w id="3941393">particulis</w>
<w id="3941394">omnium</w> <w id="3941395">animalium</w>, <w id="3941397">de</w> <w id="3941398">situ</w> <w id="3941399">earum</w> <w id="3941400">de</w><del><w id="3941401">ni</w></del><w id="3941402">que</w> <w id="3941403">numero</w> <pb id="p.46" />
<w id="3941404">de</w><del><w id="3941405">ni</w></del><w id="3941406">que</w> <w id="3941407">causa</w> <w id="3941408">conscribere</w> <w id="3941409">ac</w> <w id="3941410">libros</w> <foreign lang="greek"><w id="3941411">ἀνατομῶν</w></foreign> <w id="3941412">Aristoteli</w>
<w id="3941413">et</w> <w id="3941414">explorare</w> <w id="3941415">studio</w> <w id="3941416">et</w> <w id="3941417">augere</w>. <w id="3941419">atque</w> <w id="3941420">adeo</w> <w id="3941421">summe</w> <w id="3941422">miror</w>
<w id="3941423">quod</w> <w id="3941424">unum</w> <w id="3941425">a</w> <w id="3941426">me</w> <w id="3941427">pisciculum</w> <w id="3941428">inspectum</w> <w id="3941429">sciatis</w>, <w id="3941431">cum</w> <w id="3941432">iam</w>
<w id="3941433">plurimos</w>, <w id="3941435">ubicumque</w> <w id="3941436">locorum</w> <w id="3941437">oblati</w> <w id="3941438">sunt</w>, <w id="3941440">aeque</w> <w id="3941441">inspexerim</w>,
<w id="3941443">praesertim</w> <w id="3941444">quod</w> <w id="3941445">nihil</w> <w id="3941446">ego</w> <w id="3941447">clanculo</w>, <w id="3941449">sed</w> <w id="3941450">omnia</w> <w id="3941451">in</w> <w id="3941452">propatulo</w>
<w id="3941453">ago</w>, <w id="3941455">ut</w> <w id="3941456">quiuis</w> <w id="3941457">uel</w> <w id="3941458">extrarius</w> <w id="3941459">arbiter</w> <w id="3941460">adsistat</w>, <w id="3941462">more</w> <w id="3941463">hoc</w> <w id="3941464">et</w>
<w id="3941465">instituto</w> <w id="3941466">magistrorum</w> <w id="3941467">meorum</w>, <w id="3941469">qui</w> <w id="3941470">aiunt</w> <w id="3941471">hominem</w> <w id="3941472">liberum</w>
<w id="3941473">et</w> <w id="3941474">magnificum</w> <w id="3941475">debere</w>, <w id="3941477">si</w> <w id="3941478">qu</w><add><w id="3941479">o</w></add> <w id="3941480">eat</w>, <w id="3941482">in</w> <w id="3941483">primori</w> <w id="3941484">fronte</w>
<w id="3941485">animum</w> <w id="3941486">gestare</w>. <w id="3941488">hunc</w> <w id="3941489">adeo</w> <w id="3941490">pisciculum</w>, <w id="3941492">quem</w> <w id="3941493">uos</w> <w id="3941494">leporem</w>
<w id="3941495">marinum</w> <w id="3941496">nominatis</w>, <w id="3941498">plurimis</w> <w id="3941499">qui</w> <w id="3941500">aderant</w> <w id="3941501">ostendi</w>; <w id="3941503">necdum</w>
<w id="3941504">etiam</w> <w id="3941505">decerno</w> <w id="3941506">quid</w> <w id="3941507">uocent</w>, <w id="3941509">nisi</w> <w id="3941510">quaeram</w> <w id="3941511">sane</w> <w id="3941512">accuratius</w>,
<w id="3941514">quod</w> <w id="3941515">nec</w> <w id="3941516">apud</w> <w id="3941517">ueteres</w> <w id="3941518">philosophos</w> <w id="3941519">proprietatem</w> <w id="3941520">eius</w> <w id="3941521">piscis</w>
<w id="3941522">reperio</w>, <w id="3941524">quanquam</w> <w id="3941525">sit</w> <w id="3941526">omnium</w> <w id="3941527">rarissima</w> <w id="3941528">et</w> <w id="3941529">hercule</w> <w id="3941530">memoranda</w>; <w id="3941532">quippe</w> <w id="3941533">solus</w> <w id="3941534">ille</w>, <w id="3941536">quantum</w> <w id="3941537">sciam</w>, <w id="3941539">cum</w> <w id="3941540">sit</w> <w id="3941541">cetera</w>
<w id="3941542">exossis</w>, <w id="3941544">duodecim</w> <w id="3941545">numero</w> <w id="3941546">ossa</w> <w id="3941547">ad</w> <w id="3941548">similitudinem</w> <w id="3941549">talorum</w>
<w id="3941550">suillorum</w> <w id="3941551">in</w> <w id="3941552">uentre</w> <w id="3941553">eius</w> <w id="3941554">conexa</w> <w id="3941555">et</w> <w id="3941556">catenata</w> <w id="3941557">sunt</w>. <w id="3941559">quod</w>
<w id="3941560">Aristoteles</w> <w id="3941561">si</w> <add><w id="3941562">scisset</w>, <w id="3941564">n</w></add><w id="3941565">umquam</w> <w id="3941566">profecto</w> <w id="3941567">omisisset</w> <w id="3941568">scribto</w>
<w id="3941569">prodere</w>, <w id="3941571">qui</w> <w id="3941572">aselli</w> <w id="3941573">piscis</w> <w id="3941574">solius</w> <w id="3941575">omnium</w> <w id="3941576">in</w> <w id="3941577">medio</w> <w id="3941578">aluo</w>
<milestone unit="section" n="41" />
<w id="3941579">corculum</w> <w id="3941580">situm</w> <w id="3941581">pro</w> <w id="3941582">maximo</w> <w id="3941583">memorauit</w>. <q><w id="3941585">piscem</w></q> <w id="3941586">inquit</w>
<q><w id="3941587">proscidisti</w>.</q> <w id="3941589">hoc</w> <w id="3941590">quis</w> <w id="3941591">ferat</w> <w id="3941592">philosopho</w> <w id="3941593">crimen</w> <w id="3941594">esse</w>, <w id="3941596">quod</w>
<w id="3941597">lanio</w> <w id="3941598">uel</w> <w id="3941599">coquo</w> <w id="3941600">non</w> <w id="3941601">fuisset</w>? <q><w id="3941602">piscem</w> <w id="3941603">proscidisti</w>.</q> <w id="3941605">quod</w>
<w id="3941606">crudum</w>, <w id="3941608">id</w> <w id="3941609">accusas</w>? <w id="3941610">si</w> <w id="3941611">cocto</w> <w id="3941612">uentrem</w> <w id="3941613">rusparer</w>, <w id="3941615">hepatia</w>
<w id="3941616">suffoderem</w>, <w id="3941618">ita</w> <w id="3941619">ut</w> <w id="3941620">apud</w> <w id="3941621">te</w> <w id="3941622">puerulus</w> <w id="3941623">ille</w> <w id="3941624">Sicinius</w> <w id="3941625">Pudens</w>
<w id="3941626">suomet</w> <w id="3941627">obson</w><add><w id="3941628">i</w></add><w id="3941629">o</w> <w id="3941630">discit</w>, <w id="3941632">eam</w> <w id="3941633">rem</w> <w id="3941634">non</w> <w id="3941635">putares</w> <w id="3941636">accusandam</w>;
<w id="3941638">atqui</w> <w id="3941639">maius</w> <w id="3941640">crimen</w> <w id="3941641">est</w> <w id="3941642">philosopho</w> <w id="3941643">comesse</w> <w id="3941644">piscis</w> <w id="3941645">quam</w>
<w id="3941646">inspicere</w>. <w id="3941648">an</w> <w id="3941649">hariolis</w> <w id="3941650">licet</w> <w id="3941651">iocinera</w> <w id="3941652">rimari</w>, <w id="3941654">philosopho</w> <pb id="p.47" />
<w id="3941655">contemplari</w> <w id="3941656">non</w> <w id="3941657">licebit</w>, <w id="3941659">qui</w> <w id="3941660">se</w> <w id="3941661">sciat</w> <w id="3941662">omnium</w> <w id="3941663">animalium</w>
<w id="3941664">haruspicem</w>, <w id="3941666">omnium</w> <w id="3941667">deum</w> <w id="3941668">sacerdotem</w>? <w id="3941669">hoc</w> <w id="3941670">in</w> <w id="3941671">me</w> <w id="3941672">accusas</w>,
<w id="3941674">quod</w> <w id="3941675">ego</w> <w id="3941676">et</w> <w id="3941677">Maximus</w> <w id="3941678">in</w> <w id="3941679">Aristotele</w> <w id="3941680">miramur</w>? <w id="3941681">cuius</w> <w id="3941682">nisi</w>
<w id="3941683">libros</w> <w id="3941684">bibliothecis</w> <w id="3941685">exegeris</w> <w id="3941686">et</w> <w id="3941687">studiosorum</w> <w id="3941688">manibus</w> <w id="3941689">extorseris</w>, <w id="3941691">accusare</w> <w id="3941692">me</w> <w id="3941693">non</w> <w id="3941694">potes</w>. <w id="3941696">sed</w> <w id="3941697">de</w> <w id="3941698">hoc</w> <w id="3941699">paene</w> <w id="3941700">plura</w>
<w id="3941701">quam</w> <w id="3941702">debui</w>.</p>
<p><w id="3941704">Nunc</w> <w id="3941705">praeterea</w> <w id="3941706">uide</w>, <w id="3941708">quam</w> <w id="3941709">ipsi</w> <w id="3941710">sese</w> <w id="3941711">reuincant</w>; <w id="3941713">aiunt</w>
<w id="3941714">mulierem</w> <w id="3941715">magicis</w> <w id="3941716">artibus</w>, <w id="3941718">marinis</w> <w id="3941719">illecebris</w> <w id="3941720">a</w> <w id="3941721">me</w> <w id="3941722">petitam</w>
<w id="3941723">eo</w> <w id="3941724">in</w> <w id="3941725">tempore</w>, <w id="3941727">quo</w> <w id="3941728">me</w> <w id="3941729">non</w> <w id="3941730">negabunt</w> <w id="3941731">in</w> <w id="3941732">Gaetuliae</w> <w id="3941733">mediterran</w><add><w id="3941734">e</w></add><w id="3941735">is</w> <w id="3941736">montibus</w> <w id="3941737">fuisse</w>, <w id="3941739">ubi</w> <w id="3941740">pisces</w> <w id="3941741">per</w> <w id="3941742">Deucalionis</w> <w id="3941743">diluuia</w> <w id="3941744">repperientur</w>. <w id="3941746">quod</w> <w id="3941747">ego</w> <w id="3941748">gratulor</w> <w id="3941749">nescire</w> <w id="3941750">istos</w> <w id="3941751">legisse</w>
<w id="3941752">me</w> <w id="3941753">Theophrasti</w> <w id="3941754">quoque</w> <foreign lang="greek"><w id="3941755">περὶ</w> <w id="3941756">δακέτων</w> <w id="3941757">καὶ</w> <w id="3941758">βλητ</w></foreign><ref id="n2" target="ref2" /><foreign lang="greek"><w id="3941759">ῶν</w></foreign> <w id="3941760">et</w>
<w id="3941761">Nicandri</w> <foreign lang="greek"><w id="3941762">θηριακά</w></foreign>; <w id="3941764">ceterum</w> <w id="3941765">me</w> <w id="3941766">etiam</w> <w id="3941767">ueneficii</w> <w id="3941768">reum</w> <w id="3941769">postularent</w>; <w id="3941771">at</w> <w id="3941772">quidem</w> <w id="3941773">hoc</w> <w id="3941774">negotium</w> <w id="3941775">ex</w> <w id="3941776">lectione</w> <w id="3941777">et</w> <w id="3941778">aemulatione</w>
<w id="3941779">Aristoteli</w> <w id="3941780">nactus</w> <w id="3941781">sum</w>, <w id="3941783">nonnihil</w> <w id="3941784">et</w> <w id="3941785">Platone</w> <w id="3941786">meo</w> <w id="3941787">adhortante</w>,
<w id="3941789">qui</w> <w id="3941790">ait</w> <w id="3941791">eum</w>, <w id="3941793">qui</w> <w id="3941794">ista</w> <w id="3941795">uestiget</w>, <foreign lang="greek"><w id="3941797">ἀμεταμέλητον</w> <w id="3941798">παιδιὰν</w> <w id="3941799">ἐν</w> <w id="3941800">βίῳ</w>
<w id="3941801">παίζειν</w></foreign>.</p>
<milestone unit="section" n="42" />
<p><w id="3941803">Nunc</w> <w id="3941804">quoniam</w> <w id="3941805">pisces</w> <w id="3941806">horum</w> <w id="3941807">satis</w> <w id="3941808">patuerunt</w>, <w id="3941810">accipe</w>
<w id="3941811">aliud</w> <w id="3941812">pari</w> <w id="3941813">quidem</w> <w id="3941814">stultitia</w>, <w id="3941816">sed</w> <w id="3941817">multo</w> <w id="3941818">tanta</w> <w id="3941819">uanius</w> <w id="3941820">et</w>
<w id="3941821">nequius</w> <w id="3941822">excogitatum</w>. <w id="3941824">scierunt</w> <w id="3941825">et</w> <w id="3941826">ipsi</w> <w id="3941827">argumentum</w> <w id="3941828">piscarium</w> <w id="3941829">futile</w> <w id="3941830">et</w> <w id="3941831">nihil</w> <w id="3941832">futurum</w>, <w id="3941834">praeterea</w> <w id="3941835">nouitatem</w> <w id="3941836">eius</w>
<w id="3941837">ridiculam</w>, (<w id="3941839">quis</w> <w id="3941840">enim</w> <w id="3941841">fando</w> <w id="3941842">audiuit</w> <w id="3941843">ad</w> <w id="3941844">magica</w> <w id="3941845">maleficia</w> <pb id="p.48" />
<w id="3941846">disquamari</w> <w id="3941847">et</w> <w id="3941848">exdorsari</w> <w id="3941849">piscis</w> <w id="3941850">solere</w>?), <w id="3941852">potius</w> <w id="3941853">aliquid</w>
<w id="3941854">de</w> <w id="3941855">rebus</w> <w id="3941856">peruulgatioribus</w> <w id="3941857">etiam</w> <w id="3941858">creditis</w> <w id="3941859">fingendum</w> <w id="3941860">esse</w>.
<w id="3941862">igitur</w> <w id="3941863">ad</w> <w id="3941864">praescriptum</w> <w id="3941865">opinionis</w> <w id="3941866">et</w> <w id="3941867">famae</w> <w id="3941868">confinxere</w>
<w id="3941869">puerum</w> <w id="3941870">quempiam</w> <w id="3941871">carmine</w> <w id="3941872">cantatum</w> <w id="3941873">remotis</w> <w id="3941874">arbitris</w>,
<w id="3941876">secreto</w> <w id="3941877">loco</w>, <w id="3941879">arula</w> <w id="3941880">et</w> <w id="3941881">lucerna</w> <w id="3941882">et</w> <w id="3941883">paucis</w> <w id="3941884">consciis</w> <w id="3941885">testibus</w>,
<w id="3941887">ubi</w> <w id="3941888">incantatus</w> <w id="3941889">sit</w>, <w id="3941891">corruisse</w>, <w id="3941893">postea</w> <w id="3941894">nesciente</w><add><w id="3941895">m</w></add> <w id="3941896">sui</w> <w id="3941897">excitatum</w>. <w id="3941899">nec</w> <w id="3941900">ultra</w> <w id="3941901">isti</w> <w id="3941902">quidem</w> <w id="3941903">progredi</w> <w id="3941904">mendacio</w> <w id="3941905">ausi</w>;
<w id="3941907">enim</w> <w id="3941908">fabula</w> <w id="3941909">ut</w> <w id="3941910">impleretur</w>, <w id="3941912">addendum</w> <w id="3941913">etiam</w> <w id="3941914">illud</w> <w id="3941915">fuit</w>,
<w id="3941917">puerum</w> <w id="3941918">eundem</w> <w id="3941919">multa</w> <w id="3941920">praesagio</w> <w id="3941921">praedixisse</w>. <w id="3941923">quippe</w> <w id="3941924">hoc</w>
<w id="3941925">emolumentum</w> <w id="3941926">canticis</w> <w id="3941927">accipimus</w>, <w id="3941929">praesagium</w> <w id="3941930">et</w> <w id="3941931">diuinationem</w>, <w id="3941933">nec</w> <w id="3941934">modo</w> <w id="3941935">uulgi</w> <w id="3941936">opinione</w>, <w id="3941938">uerum</w> <w id="3941939">etiam</w> <w id="3941940">doctorum</w>
<w id="3941941">uirorum</w> <w id="3941942">auctoritate</w> <w id="3941943">hoc</w> <w id="3941944">miraculum</w> <w id="3941945">de</w> <w id="3941946">pueris</w> <w id="3941947">confirmatur</w>.
<w id="3941949">memini</w> <w id="3941950">me</w> <w id="3941951">apud</w> <w id="3941952">Varronem</w> <w id="3941953">philosophum</w>, <w id="3941955">uirum</w> <w id="3941956">accuratissime</w> <w id="3941957">doctum</w> <w id="3941958">atque</w> <w id="3941959">eruditum</w>, <w id="3941961">cum</w> <w id="3941962">alia</w> <w id="3941963">eiusdem</w> <w id="3941964">modi</w>, <w id="3941966">tum</w>
<w id="3941967">hoc</w> <w id="3941968">etiam</w> <w id="3941969">legere</w>: <w id="3941970">Trallibus</w> <w id="3941971">de</w> <w id="3941972">euentu</w> <w id="3941973">Mithridatici</w> <w id="3941974">belli</w>
<w id="3941975">magica</w> <w id="3941976">percontatione</w> <w id="3941977">consultantibus</w> <w id="3941978">puerum</w> <w id="3941979">in</w> <w id="3941980">aqua</w> <w id="3941981">simulacrum</w> <w id="3941982">Mercuri</w> <w id="3941983">contemplantem</w> <w id="3941984">quae</w> <w id="3941985">futura</w> <w id="3941986">erant</w> <w id="3941987">CLX</w>
<w id="3941988">uersibus</w> <w id="3941989">cecinisse</w>. <w id="3941991">itemque</w> <w id="3941992">Fabium</w>, <w id="3941994">cum</w> <w id="3941995">quingentos</w> <w id="3941996">denarium</w> <w id="3941997">perdidisset</w>, <w id="3941999">ad</w> <w id="3942000">Nigidium</w> <w id="3942001">consultum</w> <w id="3942002">uenisse</w>; <w id="3942004">ab</w> <w id="3942005">eo</w>
<w id="3942006">pueros</w> <w id="3942007">carmine</w> <w id="3942008">instinctos</w> <w id="3942009">indicauisse</w>, <w id="3942011">ubi</w> <w id="3942012">locorum</w> <w id="3942013">defossa</w>
<w id="3942014">esset</w> <w id="3942015">crumina</w> <w id="3942016">cum</w> <w id="3942017">parti</w> <w id="3942018">eorum</w>, <w id="3942020">ceteri</w> <w id="3942021">ut</w> <w id="3942022">forent</w> <w id="3942023">distributi</w>;
<w id="3942025">unum</w> <w id="3942026">etiam</w> <w id="3942027">denarium</w> <w id="3942028">ex</w> <w id="3942029">eo</w> <w id="3942030">numero</w> <w id="3942031">habere</w> <w id="3942032">M</w>. <w id="3942034">Catonem</w>
<w id="3942035">philosophum</w>; <w id="3942037">quem</w> <w id="3942038">se</w> <w id="3942039">a</w> <w id="3942040">pedisequo</w> <w id="3942041">in</w> <w id="3942042">stipe</w> <w id="3942043">Apollinis</w>
<w id="3942044">accepisse</w> <w id="3942045">Cato</w> <w id="3942046">confessus</w> <w id="3942047">est</w>.</p>
<milestone unit="section" n="43" />
<p><w id="3942049">Haec</w> <w id="3942050">et</w> <w id="3942051">alia</w> <w id="3942052">apud</w> <w id="3942053">plerosque</w> <w id="3942054">de</w> <w id="3942055">magiis</w> <w id="3942056">et</w> <w id="3942057">pueris</w> <w id="3942058">lego</w> <pb id="p.49" />
<w id="3942059">equidem</w>, <w id="3942061">sed</w> <w id="3942062">dubius</w> <w id="3942063">sententiae</w> <w id="3942064">sum</w>, <w id="3942066">dicamne</w> <w id="3942067">fieri</w> <w id="3942068">posse</w>
<w id="3942069">an</w> <w id="3942070">negem</w>, <w id="3942072">quamquam</w> <w id="3942073">Platoni</w> <w id="3942074">credam</w> <w id="3942075">inter</w> <w id="3942076">deos</w> <w id="3942077">atque</w>
<w id="3942078">homines</w> <w id="3942079">natura</w> <w id="3942080">et</w> <w id="3942081">loco</w> <w id="3942082">medias</w> <w id="3942083">quasdam</w> <w id="3942084">diuorum</w> <w id="3942085">potestates</w>
<w id="3942086">intersitas</w>, <w id="3942088">easque</w> <w id="3942089">diuinationes</w> <w id="3942090">cunctas</w> <w id="3942091">et</w> <w id="3942092">magorum</w> <w id="3942093">miracula</w> <w id="3942094">gubernare</w>; <w id="3942096">quin</w> <w id="3942097">et</w> <w id="3942098">illud</w> <w id="3942099">mecum</w> <w id="3942100">reputo</w> <w id="3942101">posse</w> <w id="3942102">animum</w>
<w id="3942103">humanum</w>, <w id="3942105">praesertim</w> <w id="3942106">puerilem</w> <w id="3942107">et</w> <w id="3942108">simplicem</w>, <w id="3942110">seu</w> <w id="3942111">carminum</w> <w id="3942112">auocamento</w> <w id="3942113">siue</w> <w id="3942114">odorum</w> <w id="3942115">delenimento</w> <w id="3942116">soporari</w> <w id="3942117">et</w> <w id="3942118">ad</w>
<w id="3942119">obliuionem</w> <w id="3942120">praesentium</w> <w id="3942121">externari</w> <w id="3942122">et</w> <w id="3942123">paulisper</w> <w id="3942124">remota</w> <w id="3942125">corporis</w> <w id="3942126">memoria</w> <w id="3942127">redigi</w> <w id="3942128">ac</w> <w id="3942129">redire</w> <w id="3942130">ad</w> <w id="3942131">naturam</w> <w id="3942132">suam</w>, <w id="3942134">quae</w>
<w id="3942135">est</w> <w id="3942136">immortalis</w> <w id="3942137">scilicet</w> <w id="3942138">et</w> <w id="3942139">diuina</w>, <w id="3942141">atque</w> <w id="3942142">ita</w> <w id="3942143">uelut</w> <w id="3942144">quodam</w>
<w id="3942145">sopore</w> <w id="3942146">futura</w> <w id="3942147">rerum</w> <w id="3942148">praesagare</w>. <w id="3942150">uerum</w> <w id="3942151">enimuero</w>, <w id="3942153">ut</w>
<w id="3942154">ista</w> <w id="3942155">sese</w> <w id="3942156">habent</w>, <w id="3942158">si</w> <w id="3942159">qua</w> <w id="3942160">fides</w> <w id="3942161">hisce</w> <w id="3942162">rebus</w> <w id="3942163">impertienda</w> <w id="3942164">est</w>,
<w id="3942166">debet</w> <w id="3942167">ille</w> <w id="3942168">nescio</w> <w id="3942169">qui</w> <w id="3942170">puer</w> <w id="3942171">prouidus</w>, <w id="3942173">quantum</w> <w id="3942174">ego</w> <w id="3942175">audio</w>,
<w id="3942177">et</w> <w id="3942178">corpore</w> <w id="3942179">decorus</w> <w id="3942180">atque</w> <w id="3942181">integer</w> <w id="3942182">deligi</w> <w id="3942183">et</w> <w id="3942184">animo</w> <w id="3942185">sollers</w>
<w id="3942186">et</w> <w id="3942187">ore</w> <w id="3942188">facundus</w>, <w id="3942190">ut</w> <w id="3942191">in</w> <w id="3942192">eo</w> <w id="3942193">aut</w> <w id="3942194">diuina</w> <w id="3942195">potestas</w> <w id="3942196">quasi</w> <w id="3942197">bonis</w>
<w id="3942198">aedibus</w> <w id="3942199">digne</w> <w id="3942200">diuersetur</w>, <w id="3942202">si</w> <w id="3942203">tamen</w> <w id="3942204">ea</w> <w id="3942205">pueri</w> <w id="3942206">corpore</w> <w id="3942207">includitur</w>, <w id="3942209">an</w> <w id="3942210">ipse</w> <w id="3942211">animus</w> <w id="3942212">expergitus</w> <w id="3942213">cito</w> <w id="3942214">ad</w> <w id="3942215">diuinationem</w>
<w id="3942216">suam</w> <w id="3942217">redigatur</w>, <w id="3942219">quae</w> <w id="3942220">ei</w> <w id="3942221">prompte</w> <w id="3942222">insita</w> <w id="3942223">et</w> <w id="3942224">nulla</w> <w id="3942225">obliuione</w>
<w id="3942226">saucia</w> <w id="3942227">et</w> <w id="3942228">hebes</w> <w id="3942229">facile</w> <w id="3942230">resumatur</w>. <w id="3942232">non</w> <w id="3942233">enim</w> <w id="3942234">ex</w> <w id="3942235">omni</w>
<w id="3942236">ligno</w>, <w id="3942238">ut</w> <w id="3942239">Pythagoras</w> <w id="3942240">dicebat</w>, <w id="3942242">debet</w> <w id="3942243">Mercurius</w> <w id="3942244">exculpi</w>.
<w id="3942246">quod</w> <w id="3942247">si</w> <w id="3942248">ita</w> <w id="3942249">est</w>, <w id="3942251">nominate</w>, <w id="3942253">quis</w> <w id="3942254">ille</w> <w id="3942255">fuerit</w> <w id="3942256">puer</w> <w id="3942257">sanus</w>,
<w id="3942259">incolumis</w>, <w id="3942261">ingeniosus</w>, <w id="3942263">decorus</w>, <w id="3942265">quem</w> <w id="3942266">ego</w> <w id="3942267">carmine</w> <w id="3942268">dignatus</w>
<w id="3942269">sim</w> <w id="3942270">initiare</w>. <w id="3942272">ceterum</w> <w id="3942273">Thallus</w>, <w id="3942275">quem</w> <w id="3942276">nominastis</w>, <w id="3942278">medico</w>
<w id="3942279">potius</w> <w id="3942280">quam</w> <w id="3942281">mago</w> <w id="3942282">indiget</w>; <w id="3942284">est</w> <w id="3942285">enim</w> <w id="3942286">miser</w> <w id="3942287">morbo</w> <w id="3942288">comitiali</w> <w id="3942289">ita</w> <w id="3942290">confectus</w>, <w id="3942292">ut</w> <w id="3942293">ter</w> <w id="3942294">an</w> <w id="3942295">quater</w> <w id="3942296">die</w> <w id="3942297">saepe</w> <w id="3942298">numero</w>
<w id="3942299">sine</w> <w id="3942300">ullis</w> <w id="3942301">cantaminibus</w> <w id="3942302">corruat</w> <w id="3942303">omniaque</w> <w id="3942304">membra</w> <w id="3942305">conflictationibus</w> <w id="3942306">debilitet</w>, <w id="3942308">facie</w> <w id="3942309">ulcerosus</w>, <w id="3942311">fronte</w> <w id="3942312">et</w> <w id="3942313">occipitio</w>
<w id="3942314">conquassatus</w>, <w id="3942316">oculis</w> <w id="3942317">hebes</w>, <w id="3942319">naribus</w> <w id="3942320">hiulcus</w>, <w id="3942322">pedibus</w> <w id="3942323">caducus</w>. <pb id="p.50" />
<w id="3942325">maximus</w> <w id="3942326">omnium</w> <w id="3942327">magus</w> <w id="3942328">est</w>, <w id="3942330">quo</w> <w id="3942331">praesente</w> <w id="3942332">Thallus</w>
<w id="3942333">diu</w> <w id="3942334">steterit</w>: <w id="3942335">ita</w> <w id="3942336">plerumque</w> <w id="3942337">morbo</w> <w id="3942338">ceu</w> <w id="3942339">somno</w> <w id="3942340">uergens</w>
<milestone unit="section" n="44" />
<w id="3942341">inclinatur</w>. <w id="3942343">eum</w> <w id="3942344">tamen</w> <w id="3942345">uos</w> <w id="3942346">carminibus</w> <w id="3942347">meis</w> <w id="3942348">subuersum</w>
<w id="3942349">dixistis</w>, <w id="3942351">quod</w> <w id="3942352">forte</w> <w id="3942353">me</w> <w id="3942354">coram</w> <w id="3942355">semel</w> <w id="3942356">decidit</w>. <w id="3942358">conserui</w> <w id="3942359">eius</w>
<w id="3942360">plerique</w> <w id="3942361">adsunt</w>, <w id="3942363">quos</w> <w id="3942364">ex</w><add><w id="3942365">h</w></add><w id="3942366">iberi</w> <w id="3942367">denuntiastis</w>. <w id="3942369">possunt</w> <w id="3942370">dicere</w>
<w id="3942371">omnes</w>, <w id="3942373">quid</w> <w id="3942374">in</w> <w id="3942375">Thallo</w> <w id="3942376">despuant</w>, <w id="3942378">cur</w> <w id="3942379">nemo</w> <w id="3942380">audeat</w> <w id="3942381">cum</w>
<w id="3942382">eo</w> <w id="3942383">ex</w> <w id="3942384">eodem</w> <w id="3942385">catino</w> <w id="3942386">cenare</w>, <w id="3942388">eodem</w> <w id="3942389">poculo</w> <w id="3942390">bibere</w>. <w id="3942392">et</w> <w id="3942393">quid</w>
<w id="3942394">ego</w> <w id="3942395">de</w> <w id="3942396">seruis</w>? <w id="3942397">uos</w> <w id="3942398">ipsi</w> <w id="3942399">uidetis</w>; <w id="3942401">negate</w> <w id="3942402">Thallum</w> <w id="3942403">multo</w>
<w id="3942404">prius</w>, <w id="3942406">quam</w> <w id="3942407">ego</w> <w id="3942408">Oeam</w> <w id="3942409">uenirem</w>, <w id="3942411">corruere</w> <w id="3942412">eo</w> <w id="3942413">morbo</w> <w id="3942414">solitum</w>,
<w id="3942416">medicis</w> <w id="3942417">saepe</w> <w id="3942418">numero</w> <w id="3942419">ostensum</w>, <w id="3942421">negent</w> <w id="3942422">hoc</w> <w id="3942423">conserui</w> <w id="3942424">eius</w>
<w id="3942425">qui</w> <w id="3942426">sunt</w> <w id="3942427">in</w> <w id="3942428">ministerio</w> <w id="3942429">uestro</w>; <w id="3942431">omnium</w> <w id="3942432">rerum</w> <w id="3942433">conuictum</w>
<w id="3942434">me</w> <w id="3942435">fatebor</w>, <w id="3942437">nisi</w> <w id="3942438">rus</w> <w id="3942439">a</w> † <w id="3942440">de</w> <w id="3942441">omnium</w> <w id="3942442">diu</w> <w id="3942443">ablegatus</w> <w id="3942444">est</w>
<w id="3942445">in</w> <w id="3942446">longinquos</w> <w id="3942447">agros</w>, <w id="3942449">ne</w> <w id="3942450">familiam</w> <w id="3942451">contaminaret</w>: <w id="3942452">quod</w> <w id="3942453">ita</w>
<w id="3942454">factum</w> <w id="3942455">nec</w> <w id="3942456">ab</w> <w id="3942457">illis</w> <w id="3942458">negari</w> <w id="3942459">potest</w>. <w id="3942461">eo</w> <w id="3942462">nec</w> <w id="3942463">potuit</w> <w id="3942464">hodie</w> <w id="3942465">a</w>
<w id="3942466">nobis</w> <w id="3942467">exhiberi</w>. <w id="3942469">nam</w> <w id="3942470">ut</w> <w id="3942471">omnis</w> <w id="3942472">ista</w> <w id="3942473">accusatio</w> <w id="3942474">temeraria</w> <w id="3942475">et</w>
<w id="3942476">repentina</w> <w id="3942477">fuit</w>, <w id="3942479">nudius</w> <w id="3942480">tertius</w> <w id="3942481">nobis</w> <w id="3942482">Aemilianus</w> <w id="3942483">denuntiauit</w>,
<w id="3942485">ut</w> <w id="3942486">seruos</w> <w id="3942487">numero</w> <w id="3942488">quindecim</w> <w id="3942489">apud</w> <w id="3942490">te</w> <w id="3942491">exhiberemus</w>. <w id="3942493">adsunt</w>
<w id="3942494">XIIII</w>, <w id="3942496">qui</w> <w id="3942497">in</w> <w id="3942498">oppido</w> <w id="3942499">erant</w>. <w id="3942501">Thallus</w> <w id="3942502">solus</w>, <w id="3942504">ut</w> <w id="3942505">dixi</w>, <w id="3942507">quod</w>
<w id="3942508">ferme</w> <w id="3942509">ad</w> <w id="3942510">centesimum</w> <w id="3942511">lapidem</w> <w id="3942512">longe</w> <w id="3942513">exul</w> <w id="3942514">est</w>, <w id="3942516">is</w> <w id="3942517">Thallus</w>
<w id="3942518">solus</w> <w id="3942519">abest</w>, <w id="3942521">sed</w> <w id="3942522">misimus</w> <w id="3942523">qui</w> <w id="3942524">eum</w> <w id="3942525">curriculo</w> <w id="3942526">aduehat</w>.
<w id="3942528">interroga</w>, <w id="3942530">Maxime</w>, <w id="3942532">XIIII</w> <w id="3942533">seruos</w> <w id="3942534">quos</w> <w id="3942535">exhibemus</w>, <w id="3942537">Thallus</w>
<w id="3942538">puer</w> <w id="3942539">ubi</w> <w id="3942540">sit</w> <w id="3942541">et</w> <w id="3942542">quam</w> <w id="3942543">salue</w> <w id="3942544">agat</w>, <w id="3942546">interroga</w> <w id="3942547">seruos</w> <w id="3942548">accusatorum</w> <w id="3942549">meorum</w>. <w id="3942551">non</w> <w id="3942552">negabunt</w> <w id="3942553">turpissimum</w> <w id="3942554">puerum</w>, <w id="3942556">corpore</w> <w id="3942557">putri</w> <w id="3942558">et</w> <w id="3942559">morbido</w>, <w id="3942561">caducum</w>, <w id="3942563">barbarum</w>, <w id="3942565">rusticanum</w>. <pb id="p.51" />
<w id="3942567">bellum</w> <w id="3942568">uero</w> <w id="3942569">puerum</w> <w id="3942570">elegistis</w>, <w id="3942572">quem</w> <w id="3942573">quis</w> <w id="3942574">sacrificio</w> <w id="3942575">adhibeat</w>,
<w id="3942577">cuius</w> <w id="3942578">caput</w> <w id="3942579">contingat</w>, <w id="3942581">quem</w> <w id="3942582">puro</w> <w id="3942583">pallio</w> <w id="3942584">amiciat</w>, <w id="3942586">a</w> <w id="3942587">quo</w>
<w id="3942588">responsum</w> <w id="3942589">speret</w>. <w id="3942591">uelle</w><add><w id="3942592">m</w></add> <w id="3942593">hercle</w> <w id="3942594">adesset</w>: <w id="3942595">tibi</w> <w id="3942596">eum</w>, <w id="3942598">Aemiliane</w>, <w id="3942600">permisissem</w>, <w id="3942602">et</w> <w id="3942603">tenerem</w>, <w id="3942605">si</w> <w id="3942606">tu</w> <w id="3942607">interrogares</w>; <w id="3942609">iam</w>
<w id="3942610">in</w> <w id="3942611">media</w> <w id="3942612">quaestione</w> <w id="3942613">hic</w> <w id="3942614">ibidem</w> <w id="3942615">pro</w> <w id="3942616">tribunali</w> <w id="3942617">oculos</w> <w id="3942618">trucis</w>
<w id="3942619">in</w> <w id="3942620">te</w> <w id="3942621">inuertisset</w>, <w id="3942623">faciem</w> <w id="3942624">tuam</w> <w id="3942625">spumabundus</w> <w id="3942626">conspuisset</w>,
<w id="3942628">manus</w> <w id="3942629">contraxisset</w>, <w id="3942631">caput</w> <w id="3942632">succussisset</w>, <w id="3942634">postremo</w> <w id="3942635">in</w> <w id="3942636">sinu</w>
<w id="3942637">tuo</w> <w id="3942638">corruisset</w>.</p>
<milestone unit="section" n="45" />
<p><w id="3942640">XIIII</w> <w id="3942641">seruos</w> <w id="3942642">quos</w> <w id="3942643">postulasti</w> <w id="3942644">exhibeo</w>. <w id="3942646">cur</w> <w id="3942647">illis</w> <w id="3942648">ad</w> <w id="3942649">quaestionem</w> <w id="3942650">nihil</w> <w id="3942651">uteris</w>? <w id="3942652">unum</w> <w id="3942653">puerum</w> <w id="3942654">atque</w> <w id="3942655">eum</w> <w id="3942656">caducum</w>
<w id="3942657">requiris</w>, <w id="3942659">quem</w> <w id="3942660">olim</w> <w id="3942661">abesse</w> <w id="3942662">pariter</w> <w id="3942663">mecum</w> <w id="3942664">scis</w>. <w id="3942666">quae</w>
<w id="3942667">alia</w> <w id="3942668">est</w> <w id="3942669">euidentior</w> <w id="3942670">calumnia</w>? <w id="3942671">XIIII</w> <w id="3942672">serui</w> <w id="3942673">petitu</w> <w id="3942674">tuo</w> <w id="3942675">adsunt</w>, <w id="3942677">eos</w> <w id="3942678">dissimulas</w>; <w id="3942680">unus</w> <w id="3942681">puerulus</w> <w id="3942682">abest</w>, <w id="3942684">eum</w> <w id="3942685">insimulas</w>.
<w id="3942687">postremo</w> <w id="3942688">quid</w> <w id="3942689">uis</w>? <w id="3942690">puta</w> <w id="3942691">Thallum</w> <w id="3942692">adesse</w>: <w id="3942693">uis</w> <w id="3942694">probare</w>
<w id="3942695">eum</w> <w id="3942696">praesente</w> <w id="3942697">me</w> <w id="3942698">concidisse</w>? <w id="3942699">ultro</w> <w id="3942700">confiteor</w>. <w id="3942702">carmine</w> <w id="3942703">id</w>
<w id="3942704">factum</w> <w id="3942705">dicis</w>? <w id="3942706">hoc</w> <w id="3942707">puer</w> <w id="3942708">nescit</w>, <w id="3942710">ego</w> <w id="3942711">non</w> <w id="3942712">factum</w> <w id="3942713">reuinco</w>;
<w id="3942715">nam</w> <w id="3942716">caducum</w> <w id="3942717">esse</w> <w id="3942718">puerum</w> <w id="3942719">nec</w> <w id="3942720">tu</w> <w id="3942721">audebis</w> <w id="3942722">negare</w>. <w id="3942724">cur</w>
<w id="3942725">ergo</w> <w id="3942726">carmini</w> <w id="3942727">potius</w> <w id="3942728">quam</w> <w id="3942729">morbo</w> <w id="3942730">attribuatur</w> <w id="3942731">eius</w> <w id="3942732">ruina</w>?
<w id="3942733">an</w> <w id="3942734">euenire</w> <w id="3942735">non</w> <w id="3942736">potuit</w>, <w id="3942738">ut</w> <w id="3942739">forte</w> <w id="3942740">praesente</w> <w id="3942741">me</w> <w id="3942742">idem</w> <w id="3942743">pateretur</w>, <w id="3942745">quod</w> <w id="3942746">saepe</w> <w id="3942747">alias</w> <w id="3942748">multis</w> <w id="3942749">praesentibus</w>? <w id="3942750">quod</w> <w id="3942751">si</w>
<w id="3942752">magnum</w> <w id="3942753">putarem</w> <w id="3942754">caducum</w> <w id="3942755">deicere</w>, <w id="3942757">quid</w> <w id="3942758">opus</w> <w id="3942759">carmine</w> <w id="3942760">fuit</w>,
<w id="3942762">cum</w> <w id="3942763">incensus</w> <w id="3942764">gagates</w> <w id="3942765">lapis</w>, <w id="3942767">ut</w> <w id="3942768">apud</w> <w id="3942769">physicos</w> <w id="3942770">lego</w>, <w id="3942772">pulchre</w>
<w id="3942773">et</w> <w id="3942774">facile</w> <w id="3942775">hunc</w> <w id="3942776">morbum</w> <w id="3942777">exploret</w>, <w id="3942779">cuius</w> <w id="3942780">odore</w> <w id="3942781">etiam</w> <w id="3942782">in</w>
<w id="3942783">uenaliciis</w> <w id="3942784">uulgo</w> <w id="3942785">sanitatem</w> <w id="3942786">aut</w> <w id="3942787">morbum</w> <w id="3942788">uenalium</w> <w id="3942789">experiantur</w>? <w id="3942790">etiam</w> <w id="3942791">orbis</w> <w id="3942792">a</w> <w id="3942793">figulo</w> <w id="3942794">circumactus</w> <w id="3942795">non</w> <w id="3942796">difficile</w>
<w id="3942797">eiusdem</w> <w id="3942798">ualetudinis</w> <w id="3942799">hominem</w> <w id="3942800">uertigine</w> <w id="3942801">sui</w> <w id="3942802">corripit</w>, <w id="3942804">ita</w>
<w id="3942805">spectaculum</w> <w id="3942806">rotationis</w> <w id="3942807">eius</w> <w id="3942808">animum</w> <w id="3942809">saucium</w> <w id="3942810">debilitat</w>; <w id="3942812">ac</w>
<w id="3942813">multo</w> <w id="3942814">plus</w> <w id="3942815">ad</w> <w id="3942816">caducos</w><del><w id="3942817">e</w></del> <w id="3942818">consternendos</w> <w id="3942819">figulus</w> <w id="3942820">ualet</w> <w id="3942821">quam</w> <pb id="p.52" />
<w id="3942822">magus</w>. <w id="3942824">tu</w> <w id="3942825">frustra</w> <w id="3942826">postulasti</w>, <w id="3942828">ut</w> <w id="3942829">seruos</w> <w id="3942830">exhiberem</w>: <w id="3942831">ego</w>
<w id="3942832">non</w> <w id="3942833">de</w> <w id="3942834">nihilo</w> <w id="3942835">postulo</w> <w id="3942836">ut</w> <w id="3942837">nomines</w>, <w id="3942839">quinam</w> <w id="3942840">testes</w> <w id="3942841">huic</w>
<w id="3942842">piaculari</w> <w id="3942843">sacro</w> <w id="3942844">adfuerint</w>, <w id="3942846">cum</w> <w id="3942847">ego</w> <w id="3942848">ruentem</w> <w id="3942849">Thallum</w> <w id="3942850">impellerem</w>. <w id="3942852">unum</w> <w id="3942853">omnino</w> <w id="3942854">nominas</w> <w id="3942855">puerulum</w> <w id="3942856">illum</w> <w id="3942857">Sicinium</w> <w id="3942858">Pudentem</w>, <w id="3942860">cuius</w> <w id="3942861">me</w> <w id="3942862">nomine</w> <w id="3942863">accusas</w>; <w id="3942865">is</w> <w id="3942866">enim</w> <w id="3942867">adfuisse</w> <w id="3942868">se</w> <w id="3942869">dicit</w>; <w id="3942871">cuius</w> <w id="3942872">pueritia</w> <w id="3942873">etsi</w> <w id="3942874">nihil</w> <w id="3942875">ad</w> <w id="3942876">re</w><add><w id="3942877">li</w></add><w id="3942878">gionem</w>
<w id="3942879">refragaretur</w>, <w id="3942881">tamen</w> <w id="3942882">accusatio</w> <w id="3942883">fidem</w> <w id="3942884">deroget</w>. <w id="3942886">facilius</w>
<w id="3942887">fuit</w>, <w id="3942889">Aemiliane</w>, <w id="3942891">ac</w> <w id="3942892">multo</w> <w id="3942893">grauius</w>, <w id="3942895">tete</w> <w id="3942896">ut</w> <w id="3942897">ipsum</w> <w id="3942898">diceres</w> <w id="3942899">interfuisse</w> <w id="3942900">et</w> <w id="3942901">ex</w> <w id="3942902">eo</w> <w id="3942903">sacro</w> <w id="3942904">coepisse</w> <w id="3942905">dementire</w> <w id="3942906">potius</w>
<w id="3942907">quam</w> <w id="3942908">totum</w> <w id="3942909">negotium</w> <w id="3942910">quasi</w> <w id="3942911">ludicrum</w> <w id="3942912">pueris</w> <w id="3942913">donares</w>.
<w id="3942915">puer</w> <w id="3942916">cecidit</w>, <w id="3942918">puer</w> <w id="3942919">uidit</w>: <w id="3942920">num</w> <w id="3942921">etiam</w> <w id="3942922">puer</w> <w id="3942923">aliqui</w> <w id="3942924">incantauit</w>?</p>
<milestone unit="section" n="46" />
<p><w id="3942925">Hic</w> <w id="3942926">satis</w> <w id="3942927">ueteratorie</w> <w id="3942928">Tannonius</w> <w id="3942929">Pudens</w>, <w id="3942931">cum</w> <w id="3942932">hoc</w> <w id="3942933">quoque</w> <w id="3942934">mendacium</w> <w id="3942935">frigere</w> <w id="3942936">ac</w> <w id="3942937">prope</w> <w id="3942938">iam</w> <w id="3942939">omnium</w> <w id="3942940">uultu</w> <w id="3942941">et</w>
<w id="3942942">murmure</w> <w id="3942943">explosum</w> <w id="3942944">uideret</w>, <w id="3942946">ut</w> <w id="3942947">uel</w> <w id="3942948">suspiciones</w> <w id="3942949">quorundam</w>
<w id="3942950">spe</w> <w id="3942951">moraretur</w>, <w id="3942953">ait</w> <w id="3942954">pueros</w> <w id="3942955">alios</w> <w id="3942956">producturum</w>, <w id="3942958">qui</w> <w id="3942959">sint</w>
<w id="3942960">aeque</w> <w id="3942961">a</w> <w id="3942962">me</w> <w id="3942963">incantati</w>, <w id="3942965">atque</w> <w id="3942966">ita</w> <w id="3942967">ad</w> <w id="3942968">aliam</w> <w id="3942969">speciem</w> <w id="3942970">argumenti</w> <w id="3942971">transgressus</w> <w id="3942972">est</w>. <w id="3942974">quod</w> <w id="3942975">quamquam</w> <w id="3942976">dissimulare</w> <w id="3942977">potui</w>,
<w id="3942979">tamen</w> <w id="3942980">ut</w> <w id="3942981">omnia</w>, <w id="3942983">ita</w> <w id="3942984">hoc</w> <w id="3942985">quoque</w> <w id="3942986">ultro</w> <w id="3942987">prouoco</w>. <w id="3942989">cupio</w>
<w id="3942990">enim</w> <w id="3942991">produci</w> <w id="3942992">eos</w> <w id="3942993">pueros</w>, <w id="3942995">quos</w> <w id="3942996">spe</w> <w id="3942997">libertatis</w> <w id="3942998">audio</w> <w id="3942999">confirmatos</w> <w id="3943000">ad</w> <w id="3943001">mentiendum</w>. <w id="3943003">sed</w> <w id="3943004">nihil</w> <w id="3943005">amplius</w> <w id="3943006">dico</w>: <w id="3943007">ut</w>
<w id="3943008">producant</w>. <w id="3943010">postulo</w> <w id="3943011">igitur</w> <w id="3943012">et</w> <w id="3943013">flagito</w>, <w id="3943015">Tannoni</w> <w id="3943016">Pudens</w>,
<w id="3943018">ut</w> <w id="3943019">expleas</w> <w id="3943020">quod</w> <w id="3943021">pollicitus</w>. <w id="3943023">cedo</w> <w id="3943024">pueros</w> <w id="3943025">istos</w>, <w id="3943027">quibus</w>
<w id="3943028">confiditis</w>: <w id="3943029">produc</w>, <w id="3943031">nomina</w> <w id="3943032">qui</w> <w id="3943033">sint</w>. <w id="3943035">mea</w> <w id="3943036">aqua</w> <w id="3943037">licet</w>
<w id="3943038">ad</w> <w id="3943039">hoc</w> <w id="3943040">utare</w>. <w id="3943042">dic</w>, <w id="3943044">inquam</w>, <w id="3943046">Tannoni</w>. <w id="3943048">quid</w> <w id="3943049">taces</w>, <w id="3943051">quid</w>
<w id="3943052">cunctaris</w>, <w id="3943054">quid</w> <w id="3943055">respectas</w>? <w id="3943056">quod</w> <w id="3943057">si</w> <w id="3943058">hic</w> <w id="3943059">nescit</w> <w id="3943060">quid</w> <add><w id="3943061">di</w></add><w id="3943062">dicerit</w> <w id="3943063">aut</w> <w id="3943064">nomina</w> <w id="3943065">oblitus</w> <w id="3943066">est</w>, <w id="3943068">at</w> <w id="3943069">tu</w>, <w id="3943071">Aemiliane</w>, <w id="3943073">cede</w> <w id="3943074">huc</w>, <pb id="p.53" />
<w id="3943076">dic</w> <w id="3943077">quid</w> <w id="3943078">aduocato</w> <w id="3943079">tuo</w> <w id="3943080">mandaueris</w>, <w id="3943082">exhibe</w> <w id="3943083">pueros</w>. <w id="3943085">quid</w>
<w id="3943086">expalluisti</w>? <w id="3943087">quid</w> <w id="3943088">taces</w>? <w id="3943089">hocine</w> <w id="3943090">accusare</w> <w id="3943091">est</w>, <w id="3943093">hocine</w>
<w id="3943094">tantum</w> <w id="3943095">crimen</w> <w id="3943096">deferre</w> <w id="3943097">an</w> <w id="3943098">Claudium</w> <w id="3943099">Maximum</w>, <w id="3943101">tantum</w>
<w id="3943102">uirum</w>, <w id="3943104">ludibrio</w> <w id="3943105">habere</w>, <w id="3943107">me</w> <w id="3943108">calumnia</w> <w id="3943109">insectari</w>? <w id="3943110">quod</w> <w id="3943111">si</w>
<w id="3943112">forte</w> <w id="3943113">patronus</w> <w id="3943114">tuus</w> <w id="3943115">uerbo</w> <w id="3943116">prolapsus</w> <w id="3943117">est</w> <w id="3943118">et</w> <w id="3943119">nullos</w> <w id="3943120">pueros</w>
<w id="3943121">habes</w> <w id="3943122">quos</w> <w id="3943123">producas</w>, <w id="3943125">saltem</w> <w id="3943126">XIIII</w> <w id="3943127">seruis</w> <w id="3943128">quos</w> <w id="3943129">ex</w><add><w id="3943130">h</w></add><w id="3943131">ibui</w> <w id="3943132">ad</w>
<milestone unit="section" n="47" />
<w id="3943133">aliquid</w> <w id="3943134">utere</w>. <w id="3943136">aut</w> <w id="3943137">cur</w> <w id="3943138">sisti</w> <w id="3943139">postulabas</w> <w id="3943140">tantam</w> <w id="3943141">familiam</w>?
<w id="3943142">magiae</w> <w id="3943143">accusans</w> <w id="3943144">de</w> <w id="3943145">XV</w> <w id="3943146">seruis</w> <w id="3943147">denuntiasti</w>: <w id="3943148">quid</w>, <w id="3943150">si</w> <w id="3943151">de</w> <w id="3943152">ui</w>
<w id="3943153">accusares</w>, <w id="3943155">quot</w> <w id="3943156">tandem</w> <w id="3943157">seruos</w> <w id="3943158">postulares</w>? <w id="3943159">sciunt</w> <w id="3943160">ergo</w>
<w id="3943161">aliquid</w> <w id="3943162">XV</w> <w id="3943163">serui</w> <w id="3943164">et</w> <w id="3943165">occultum</w> <w id="3943166">est</w>. <w id="3943168">an</w> <w id="3943169">occultum</w> <w id="3943170">non</w> <w id="3943171">est</w>
<w id="3943172">et</w> <w id="3943173">magicum</w> <w id="3943174">est</w>? <w id="3943175">alterum</w> <w id="3943176">horum</w> <w id="3943177">fatearis</w> <w id="3943178">necesse</w> <w id="3943179">est</w>,
<w id="3943181">aut</w> <w id="3943182">inlicitum</w> <w id="3943183">non</w> <w id="3943184">fuisse</w> <w id="3943185">in</w> <w id="3943186">quo</w> <w id="3943187">tot</w> <w id="3943188">conscios</w> <w id="3943189">non</w> <w id="3943190">timuerim</w>,
<w id="3943192">aut</w> <w id="3943193">si</w> <w id="3943194">inlicitum</w> <w id="3943195">fuit</w>, <w id="3943197">scire</w> <w id="3943198">tot</w> <w id="3943199">conscios</w> <w id="3943200">non</w> <w id="3943201">debuisse</w>.
<w id="3943203">magia</w> <w id="3943204">ista</w>, <w id="3943206">quantum</w> <w id="3943207">ego</w> <w id="3943208">audio</w>, <w id="3943210">res</w> <w id="3943211">est</w> <w id="3943212">legibus</w> <w id="3943213">delegata</w>,
<w id="3943215">iam</w> <w id="3943216">inde</w> <w id="3943217">antiquitus</w> <w id="3943218">XII</w> <w id="3943219">tabulis</w> <w id="3943220">propter</w> <w id="3943221">incredundas</w> <w id="3943222">frugum</w>
<w id="3943223">inlecebras</w> <w id="3943224">interdicta</w>, <w id="3943226">igitur</w> <w id="3943227">et</w> <w id="3943228">occulta</w> <w id="3943229">non</w> <w id="3943230">minus</w> <w id="3943231">quam</w>
<w id="3943232">tetra</w> <w id="3943233">et</w> <w id="3943234">horribilis</w>, <w id="3943236">plerumque</w> <w id="3943237">noctibus</w> <w id="3943238">uigilata</w> <w id="3943239">et</w> <w id="3943240">tenebris</w>
<w id="3943241">abstrusa</w> <w id="3943242">et</w> <w id="3943243">arbitris</w> <w id="3943244">solitaria</w> <w id="3943245">et</w> <w id="3943246">carminibus</w> <w id="3943247">murmurata</w>,
<w id="3943249">cui</w> <w id="3943250">non</w> <w id="3943251">modo</w> <w id="3943252">seruorum</w>, <w id="3943254">uerum</w> <w id="3943255">etiam</w> <w id="3943256">liberorum</w> <w id="3943257">pauci</w>
<w id="3943258">adhibentur</w>: <w id="3943259">et</w> <w id="3943260">tu</w> <w id="3943261">quindecim</w> <w id="3943262">seruos</w> <w id="3943263">uis</w> <w id="3943264">interfuisse</w>? <w id="3943265">nubtiaene</w> <w id="3943266">illae</w> <w id="3943267">fuerunt</w> <w id="3943268">an</w> <w id="3943269">aliud</w> <w id="3943270">celebratum</w> <w id="3943271">officium</w> <w id="3943272">an</w> <w id="3943273">conuiuium</w> <w id="3943274">tempestiuum</w>? <w id="3943275">XV</w> <w id="3943276">serui</w> <w id="3943277">sacrum</w> <w id="3943278">magicum</w> <w id="3943279">participant</w> <w id="3943280">quasi</w> <w id="3943281">XV</w> <w id="3943282">uiri</w> <w id="3943283">sacris</w> <w id="3943284">faciundis</w> <w id="3943285">creati</w>? <w id="3943286">cui</w> <w id="3943287">tamen</w>
<w id="3943288">rei</w> <w id="3943289">tot</w> <w id="3943290">numero</w> <w id="3943291">adhibuissem</w>, <w id="3943293">si</w> <w id="3943294">conscientiae</w> <w id="3943295">nimis</w> <w id="3943296">multi</w>
<w id="3943297">sunt</w>? <w id="3943298">XV</w> <w id="3943299">liberi</w> <w id="3943300">homines</w> <w id="3943301">populus</w> <w id="3943302">est</w>, <w id="3943304">totidem</w> <w id="3943305">serui</w>
<w id="3943306">familia</w>, <w id="3943308">totidem</w> <w id="3943309">uincti</w> <w id="3943310">ergastulum</w>. <w id="3943312">an</w> <w id="3943313">adiutorio</w> <w id="3943314">multitudo</w> <w id="3943315">eorum</w> <w id="3943316">necessaria</w> <w id="3943317">fuit</w>, <w id="3943319">qui</w> <w id="3943320">diutine</w> <w id="3943321">hostias</w> <w id="3943322">lustralis</w> <pb id="p.54" />
<w id="3943323">tenerent</w>? <w id="3943324">at</w> <w id="3943325">nullas</w> <w id="3943326">hostias</w> <w id="3943327">nisi</w> <w id="3943328">gallinas</w> <w id="3943329">nominastis</w>. <w id="3943331">an</w>
<w id="3943332">ut</w> <w id="3943333">grana</w> <w id="3943334">turis</w> <w id="3943335">numerarent</w>, <w id="3943337">an</w> <w id="3943338">ut</w> <w id="3943339">Thallum</w> <w id="3943340">prosternerent</w>?</p>
<milestone unit="section" n="48" />
<p><w id="3943341">Mulierem</w> <w id="3943342">etiam</w> <w id="3943343">liberam</w> <w id="3943344">perductam</w> <w id="3943345">ad</w> <w id="3943346">me</w> <w id="3943347">domum</w>
<w id="3943348">dixistis</w> <w id="3943349">eiusdem</w> <w id="3943350">Thalli</w> <w id="3943351">ualetudinis</w>, <w id="3943353">quam</w> <w id="3943354">ego</w> <w id="3943355">pollicitus</w>
<w id="3943356">sim</w> <w id="3943357">curaturum</w>, <w id="3943359">eam</w> <w id="3943360">quoque</w> <w id="3943361">a</w> <w id="3943362">me</w> <w id="3943363">incantatam</w> <w id="3943364">corruisse</w>.
<w id="3943366">ut</w> <w id="3943367">uideo</w>, <w id="3943369">uos</w> <w id="3943370">palaestritam</w>, <w id="3943372">non</w> <w id="3943373">magum</w> <w id="3943374">accusatum</w> <w id="3943375">uenistis</w>: <w id="3943376">ita</w> <w id="3943377">omnis</w> <w id="3943378">qui</w> <w id="3943379">me</w> <w id="3943380">accessere</w> <w id="3943381">dicitis</w> <w id="3943382">cecidisse</w>. <w id="3943384">negauit</w>
<w id="3943385">tamen</w> <w id="3943386">quaerente</w> <w id="3943387">te</w>, <w id="3943389">Maxime</w>, <w id="3943391">Themison</w> <w id="3943392">medicus</w>, <w id="3943394">a</w> <w id="3943395">quo</w>
<w id="3943396">mulier</w> <w id="3943397">ad</w> <w id="3943398">inspiciendum</w> <w id="3943399">perducta</w> <w id="3943400">est</w>, <w id="3943402">quicquam</w> <w id="3943403">ultra</w>
<w id="3943404">passam</w> <w id="3943405">nisi</w> <w id="3943406">quaesisse</w> <w id="3943407">me</w>, <w id="3943409">ecquid</w> <w id="3943410">illi</w> <w id="3943411">aures</w> <w id="3943412">obtinnirent</w>
<w id="3943413">et</w> <w id="3943414">utra</w> <w id="3943415">earum</w> <w id="3943416">magis</w>; <w id="3943418">ubi</w> <w id="3943419">responderit</w> <w id="3943420">dexteram</w> <w id="3943421">sibi</w> <w id="3943422">aurem</w>
<w id="3943423">nimis</w> <w id="3943424">inquietam</w>, <w id="3943426">confestim</w> <w id="3943427">discessisse</w>. <w id="3943429">hic</w> <w id="3943430">ego</w>, <w id="3943432">Maxime</w>,
<w id="3943434">quanquam</w> <w id="3943435">sedulo</w> <w id="3943436">inpraesentiarum</w> <w id="3943437">a</w> <w id="3943438">laudibus</w> <w id="3943439">tuis</w> <w id="3943440">tempero</w>,
<w id="3943442">necubi</w> <w id="3943443">tibi</w> <w id="3943444">ob</w> <w id="3943445">causam</w> <w id="3943446">istam</w> <w id="3943447">uidear</w> <w id="3943448">blanditus</w>, <w id="3943450">tamen</w>
<w id="3943451">sollertiam</w> <w id="3943452">tuam</w> <w id="3943453">in</w> <w id="3943454">percontando</w> <w id="3943455">nequeo</w> <w id="3943456">quin</w> <w id="3943457">laudem</w>.
<w id="3943459">dudum</w> <w id="3943460">enim</w>, <w id="3943462">cum</w> <w id="3943463">haec</w> <w id="3943464">agitarentur</w> <w id="3943465">et</w> <w id="3943466">illi</w> <w id="3943467">incantatam</w>
<w id="3943468">mulierem</w> <w id="3943469">dicerent</w>, <w id="3943471">medicus</w> <w id="3943472">qui</w> <w id="3943473">adfuerat</w> <w id="3943474">abnueret</w>, <w id="3943476">quaesisti</w>
<w id="3943477">tu</w> <w id="3943478">nimis</w> <w id="3943479">quam</w> <w id="3943480">prudenter</w>, <w id="3943482">quod</w> <w id="3943483">mihi</w> <w id="3943484">emolumentum</w> <w id="3943485">fuerit</w>
<w id="3943486">incantandi</w>. <w id="3943488">responderunt</w>: <q><w id="3943489">ut</w> <w id="3943490">mulier</w> <w id="3943491">rueret</w>.</q> <q><w id="3943493">quid</w> <w id="3943494">deinde</w>?
<w id="3943495">mortua</w> <w id="3943496">est</w>?</q> <w id="3943497">inquis</w>. <w id="3943499">negarunt</w>. <q><w id="3943501">quid</w> <w id="3943502">ergo</w> <w id="3943503">dicitis</w>? <w id="3943504">quod</w>
<w id="3943505">Apulei</w> <w id="3943506">commodum</w>, <w id="3943508">si</w> <w id="3943509">ruisset</w>?</q> <w id="3943510">ita</w> <w id="3943511">enim</w> <w id="3943512">pulchre</w> <w id="3943513">ac</w> <w id="3943514">perseueranter</w> <w id="3943515">tertio</w> <w id="3943516">quaesisti</w>, <w id="3943518">ut</w> <w id="3943519">qui</w> <w id="3943520">scires</w> <w id="3943521">omnium</w> <w id="3943522">factorum</w>
<w id="3943523">rationes</w> <w id="3943524">diligentius</w> <w id="3943525">examinandas</w> <w id="3943526">ac</w> <w id="3943527">saepius</w> <w id="3943528">causas</w> <w id="3943529">quaeri</w>,
<w id="3943531">facta</w> <w id="3943532">concedi</w>, <w id="3943534">eoque</w> <w id="3943535">etiam</w> <w id="3943536">patronos</w> <w id="3943537">litigatorum</w> <w id="3943538">causidicos</w>
<w id="3943539">nominari</w>, <w id="3943541">quod</w> <w id="3943542">cur</w> <w id="3943543">quaeque</w> <w id="3943544">facta</w> <w id="3943545">sint</w> <w id="3943546">expediant</w>. <w id="3943548">ceterum</w>
<w id="3943549">negare</w> <w id="3943550">factum</w> <w id="3943551">facilis</w> <w id="3943552">res</w> <w id="3943553">est</w> <w id="3943554">et</w> <w id="3943555">nullo</w> <w id="3943556">patrono</w> <w id="3943557">indiget</w>:
<w id="3943558">recte</w> <w id="3943559">factum</w> <w id="3943560">uel</w> <w id="3943561">perperam</w> <w id="3943562">docere</w>, <w id="3943564">id</w> <w id="3943565">uero</w> <w id="3943566">multo</w> <w id="3943567">arduum</w>
<w id="3943568">et</w> <w id="3943569">difficile</w> <w id="3943570">est</w>. <w id="3943572">frustra</w> <w id="3943573">igitur</w> <w id="3943574">an</w> <w id="3943575">factum</w> <w id="3943576">sit</w> <w id="3943577">anquiritur</w>,
<w id="3943579">quod</w> <w id="3943580">nullam</w> <w id="3943581">malam</w> <w id="3943582">causam</w> <w id="3943583">habuit</w> <w id="3943584">ut</w> <w id="3943585">fieret</w>. <w id="3943587">ita</w> <w id="3943588">facti</w>
<w id="3943589">reus</w> <w id="3943590">apud</w> <w id="3943591">bonum</w> <w id="3943592">iudicem</w> <w id="3943593">scrupulo</w> <w id="3943594">quaestionis</w> <w id="3943595">liberatur</w>, <pb id="p.55" />
<w id="3943597">si</w> <w id="3943598">nulla</w> <w id="3943599">fuit</w> <w id="3943600">ei</w> <w id="3943601">ratio</w> <w id="3943602">peccandi</w>. <w id="3943604">nunc</w> <w id="3943605">quoniam</w> <w id="3943606">neque</w>
<w id="3943607">incantatam</w> <w id="3943608">neque</w> <w id="3943609">prostratam</w> <w id="3943610">mulierem</w> <w id="3943611">probauerunt</w> <w id="3943612">et</w>
<w id="3943613">ego</w> <w id="3943614">non</w> <w id="3943615">nego</w> <w id="3943616">petitu</w> <w id="3943617">medici</w> <w id="3943618">a</w> <w id="3943619">me</w> <w id="3943620">inspectam</w>, <w id="3943622">dicam</w> <w id="3943623">tibi</w>,
<w id="3943625">Maxime</w>, <w id="3943627">cur</w> <w id="3943628">illud</w> <w id="3943629">de</w> <w id="3943630">aurium</w> <w id="3943631">tinnitu</w> <w id="3943632">quaesierim</w>, <w id="3943634">non</w> <w id="3943635">tam</w>
<w id="3943636">purgandi</w> <w id="3943637">mei</w> <w id="3943638">gratia</w> <w id="3943639">in</w> <w id="3943640">ea</w> <w id="3943641">re</w>, <w id="3943643">quam</w> <w id="3943644">tu</w> <w id="3943645">iam</w> <w id="3943646">praeiudicasti</w>
<w id="3943647">neque</w> <w id="3943648">culpae</w> <w id="3943649">neque</w> <w id="3943650">crimini</w> <w id="3943651">confinem</w>, <w id="3943653">quam</w> <w id="3943654">ut</w> <w id="3943655">ne</w> <w id="3943656">quid</w>
<w id="3943657">dignum</w> <w id="3943658">auribus</w> <w id="3943659">tuis</w> <w id="3943660">et</w> <w id="3943661">doctrinae</w> <w id="3943662">tuae</w> <w id="3943663">congruens</w> <w id="3943664">reticuerim</w>. <w id="3943666">dicam</w> <w id="3943667">igitur</w> <w id="3943668">quam</w> <w id="3943669">breuissime</w> <w id="3943670">potuero</w>; <w id="3943672">etenim</w>
<w id="3943673">admonendus</w> <w id="3943674">es</w> <w id="3943675">mihi</w>, <w id="3943677">non</w> <w id="3943678">docendus</w>.</p>
<milestone unit="section" n="49" />
<p><w id="3943680">Plato</w> <w id="3943681">philosophus</w> <w id="3943682">in</w> <w id="3943683">illo</w> <w id="3943684">praeclarissimo</w> <w id="3943685">Timaeo</w> <w id="3943686">caelesti</w> <w id="3943687">quadam</w> <w id="3943688">facundia</w> <w id="3943689">uniuersum</w> <w id="3943690">mundum</w> <w id="3943691">molitus</w>, <add><w id="3943693">is</w></add> <w id="3943694">igitur</w>
<w id="3943695">postquam</w> <w id="3943696">de</w> <w id="3943697">nostri</w> <w id="3943698">quoque</w> <w id="3943699">animi</w> <w id="3943700">trinis</w> <w id="3943701">potestatibus</w> <w id="3943702">sollertissime</w> <w id="3943703">disseruit</w> <w id="3943704">et</w>, <w id="3943706">cur</w> <w id="3943707">quaeque</w> <w id="3943708">membra</w> <w id="3943709">nobis</w> <w id="3943710">diuina</w>
<w id="3943711">prouidentia</w> <w id="3943712">fabricata</w> <w id="3943713">sint</w>, <w id="3943715">aptissime</w> <w id="3943716">docuit</w>, <w id="3943718">causam</w> <w id="3943719">morborum</w> <w id="3943720">omnium</w> <w id="3943721">trifariam</w> <w id="3943722">percenset</w>. <w id="3943724">primam</w> <w id="3943725">causam</w> <w id="3943726">primordiis</w> <w id="3943727">corporis</w> <w id="3943728">adtribuit</w>, <w id="3943730">si</w> <w id="3943731">ipsae</w> <w id="3943732">elementorum</w> <w id="3943733">qualitates</w>,
<w id="3943735">uuida</w> <w id="3943736">et</w> <w id="3943737">frigida</w> <w id="3943738">et</w> <w id="3943739">h</w><del><w id="3943740">i</w></del><w id="3943741">is</w> <w id="3943742">duae</w> <w id="3943743">aduorsae</w>, <w id="3943745">non</w> <w id="3943746">congruant</w>; <w id="3943748">id</w>
<w id="3943749">adeo</w> <w id="3943750">euenit</w>, <w id="3943752">cum</w> <w id="3943753">quaepiam</w> <w id="3943754">earum</w> <w id="3943755">modo</w> <w id="3943756">excessit</w> <w id="3943757">aut</w> <w id="3943758">loco</w>
<w id="3943759">demigrauit</w>. <w id="3943761">sequens</w> <w id="3943762">causa</w> <w id="3943763">morborum</w> <w id="3943764">inest</w> <w id="3943765">in</w> <w id="3943766">eorum</w> <w id="3943767">uitio</w>,
<w id="3943769">quae</w> <w id="3943770">iam</w> <w id="3943771">concreta</w> <w id="3943772">ex</w> <w id="3943773">simplicibus</w> <w id="3943774">elementis</w> <w id="3943775">una</w> <w id="3943776">tamen</w>
<w id="3943777">specie</w> <w id="3943778">coaluerunt</w>, <w id="3943780">ut</w> <w id="3943781">est</w> <w id="3943782">sanguinis</w> <w id="3943783">species</w> <w id="3943784">et</w> <w id="3943785">uisceris</w> <w id="3943786">et</w>
<w id="3943787">ossi</w> <w id="3943788">et</w> <w id="3943789">medullae</w>, <w id="3943791">porro</w> <w id="3943792">illa</w> <w id="3943793">quae</w> <w id="3943794">ex</w> <w id="3943795">hisce</w> <w id="3943796">singularibus</w>
<w id="3943797">mixta</w> <w id="3943798">sunt</w>. <w id="3943800">tertio</w> <w id="3943801">in</w> <w id="3943802">corpore</w> <w id="3943803">concrementa</w> <w id="3943804">uarii</w> <w id="3943805">fellis</w> <w id="3943806">et</w>
<w id="3943807">turbidi</w> <w id="3943808">spiritus</w> <w id="3943809">et</w> <w id="3943810">pinguis</w> <w id="3943811">humoris</w> <w id="3943812">nouissima</w> <w id="3943813">aegritudinum</w>
<milestone unit="section" n="50" />
<w id="3943814">incitamenta</w> <w id="3943815">sunt</w>. <w id="3943817">quorum</w> <w id="3943818">e</w> <w id="3943819">numero</w> <w id="3943820">praecipuast</w> <w id="3943821">materia</w>
<w id="3943822">morbi</w> <w id="3943823">comitialis</w>, <w id="3943825">de</w> <w id="3943826">quo</w> <w id="3943827">dicere</w> <w id="3943828">exorsus</w> <w id="3943829">sum</w>, <w id="3943831">cum</w> <w id="3943832">caro</w> <w id="3943833">in</w>
<w id="3943834">humorem</w> <w id="3943835">crassum</w> <w id="3943836">et</w> <w id="3943837">spumidum</w> <w id="3943838">inimico</w> <w id="3943839">igni</w> <w id="3943840">conliquescit</w>
<w id="3943841">et</w> <w id="3943842">spiritu</w> <w id="3943843">indidem</w> <w id="3943844">parto</w> <w id="3943845">ex</w> <w id="3943846">candore</w> <w id="3943847">compressi</w> <w id="3943848">aeris</w> <w id="3943849">albida</w> <pb id="p.56" />
<w id="3943850">et</w> <w id="3943851">tumida</w> <w id="3943852">tabes</w> <w id="3943853">fluit</w>. <w id="3943855">ea</w> <w id="3943856">namque</w> <w id="3943857">tabes</w> <w id="3943858">si</w> <w id="3943859">foras</w> <w id="3943860">corporis</w>
<w id="3943861">prospirauit</w>, <w id="3943863">maiore</w> <w id="3943864">dedecore</w> <w id="3943865">quam</w> <w id="3943866">noxa</w> <w id="3943867">diffunditur</w>; <w id="3943869">pectoris</w> <w id="3943870">enim</w> <w id="3943871">primorem</w> <w id="3943872">cutim</w> <w id="3943873">uitiligine</w> <w id="3943874">insignit</w> <w id="3943875">et</w> <w id="3943876">omnimodis</w> <w id="3943877">maculationibus</w> <w id="3943878">conuariat</w>. <w id="3943880">sed</w> <w id="3943881">cui</w> <w id="3943882">hoc</w> <w id="3943883">usu</w> <w id="3943884">uenerit</w>,
<w id="3943886">numquam</w> <w id="3943887">postea</w> <w id="3943888">comitiali</w> <w id="3943889">morbo</w> <w id="3943890">adtemptatur</w>; <w id="3943892">ita</w> <w id="3943893">aegritudinem</w> <w id="3943894">animi</w> <w id="3943895">grauissimam</w> <w id="3943896">leui</w> <w id="3943897">turpitudine</w> <w id="3943898">corporis</w> <w id="3943899">compensat</w>. <w id="3943901">enimuero</w> <w id="3943902">si</w> <w id="3943903">perniciosa</w> <w id="3943904">illa</w> <w id="3943905">dulcedo</w> <w id="3943906">intus</w> <w id="3943907">cohibita</w>
<w id="3943908">et</w> <w id="3943909">bili</w> <w id="3943910">atrae</w> <w id="3943911">sociata</w> <w id="3943912">uenis</w> <w id="3943913">omnibus</w> <w id="3943914">furens</w> <w id="3943915">peruasit</w>, <w id="3943917">dein</w>
<w id="3943918">ad</w> <w id="3943919">summum</w> <w id="3943920">caput</w> <w id="3943921">uiam</w> <w id="3943922">molita</w> <w id="3943923">dirum</w> <w id="3943924">fluxum</w> <w id="3943925">cerebro</w> <w id="3943926">immiscuit</w>, <w id="3943928">ilico</w> <w id="3943929">regalem</w> <w id="3943930">partem</w> <w id="3943931">animi</w> <w id="3943932">debilitat</w>, <w id="3943934">quae</w> <w id="3943935">ratione</w>
<w id="3943936">pollens</w> <w id="3943937">uerticem</w> <w id="3943938">hominis</w> <w id="3943939">uelut</w> <w id="3943940">arcem</w> <w id="3943941">et</w> <w id="3943942">regiam</w> <w id="3943943">insedit</w>.
<w id="3943945">eius</w> <w id="3943946">quippe</w> <w id="3943947">diuinas</w> <w id="3943948">uias</w> <w id="3943949">et</w> <w id="3943950">sapientis</w> <w id="3943951">meatus</w> <w id="3943952">obruit</w> <w id="3943953">et</w>
<w id="3943954">obturbat</w>; <w id="3943956">quod</w> <w id="3943957">facit</w> <w id="3943958">minore</w> <w id="3943959">pernicie</w> <w id="3943960">per</w> <w id="3943961">soporem</w>, <w id="3943963">cum</w>
<w id="3943964">potu</w> <w id="3943965">et</w> <w id="3943966">cibo</w> <w id="3943967">plenos</w> <w id="3943968">comitialis</w> <w id="3943969">morbi</w> <w id="3943970">praenuntia</w> <w id="3943971">strangulatione</w> <w id="3943972">modice</w> <w id="3943973">angit</w>. <w id="3943975">sed</w> <w id="3943976">si</w> <w id="3943977">usque</w> <w id="3943978">adeo</w> <w id="3943979">aucta</w> <w id="3943980">est</w>, <w id="3943982">ut</w>
<w id="3943983">etiam</w> <w id="3943984">uigilantium</w> <w id="3943985">capiti</w> <w id="3943986">offundatur</w>, <w id="3943988">tum</w> <w id="3943989">uero</w> <w id="3943990">repentino</w>
<w id="3943991">mentis</w> <w id="3943992">nubilo</w> <w id="3943993">obtorpescunt</w> <w id="3943994">et</w> <w id="3943995">moribundo</w> <w id="3943996">corpore</w>, <w id="3943998">cessante</w> <w id="3943999">animo</w> <w id="3944000">cadunt</w>. <w id="3944002">eum</w> <w id="3944003">nostri</w> <w id="3944004">non</w> <w id="3944005">modo</w> <w id="3944006">maiorem</w> <w id="3944007">et</w>
<w id="3944008">comitialem</w>, <w id="3944010">uerum</w> <w id="3944011">etiam</w> <w id="3944012">diuinum</w> <w id="3944013">morbum</w>, <w id="3944015">ita</w> <w id="3944016">ut</w> <w id="3944017">Graeci</w>
<foreign lang="greek"><w id="3944018">ἱερὰν</w> <w id="3944019">νόσον</w></foreign>, <w id="3944021">uere</w> <w id="3944022">nuncuparunt</w>, <w id="3944024">uidelicet</w> <w id="3944025">quod</w> <w id="3944026">animi</w> <w id="3944027">partem</w> <w id="3944028">rationalem</w>, <w id="3944030">quae</w> <w id="3944031">longe</w> <w id="3944032">sanctissimast</w>, <w id="3944034">eam</w> <w id="3944035">uiolet</w>.</p>
<milestone unit="section" n="51" />
<p><w id="3944037">Agnoscis</w>, <w id="3944039">Maxime</w>, <w id="3944041">rationem</w> <w id="3944042">Platonis</w> <w id="3944043">quantum</w> <w id="3944044">potui</w>
<w id="3944045">pro</w> <w id="3944046">tempore</w> <w id="3944047">perspicue</w> <w id="3944048">explicatam</w>; <w id="3944050">cui</w> <w id="3944051">ego</w> <w id="3944052">fidem</w> <w id="3944053">arbitratus</w>
<w id="3944054">causam</w> <w id="3944055">diuini</w> <w id="3944056">morbi</w> <w id="3944057">esse</w>, <w id="3944059">cum</w> <w id="3944060">illa</w> <w id="3944061">pestis</w> <w id="3944062">in</w> <w id="3944063">caput</w> <w id="3944064">redu</w><add><w id="3944065">n</w></add><w id="3944066">dauit</w>, <w id="3944068">haudquaquam</w> <w id="3944069">uideor</w> <w id="3944070">de</w> <w id="3944071">nihilo</w> <w id="3944072">percontatus</w>, <w id="3944074">an</w> <w id="3944075">esset</w>
<w id="3944076">mulieri</w> <w id="3944077">illi</w> <w id="3944078">caput</w> <w id="3944079">graue</w>, <w id="3944081">ceruix</w> <w id="3944082">torpens</w>, <w id="3944084">tempora</w> <w id="3944085">pulsata</w>,
<w id="3944087">aures</w> <w id="3944088">sonorae</w>. <del><w id="3944090">et</w></del> <w id="3944091">ceterum</w>, <w id="3944093">quod</w> <w id="3944094">dexterae</w> <w id="3944095">auris</w> <w id="3944096">crebriores</w> <pb id="p.57" />
<w id="3944097">tinnitus</w> <w id="3944098">fatebatur</w>, <w id="3944100">signum</w> <w id="3944101">erat</w> <w id="3944102">morbi</w> <w id="3944103">penitus</w>
<w id="3944104">adacti</w>; <w id="3944106">nam</w> <w id="3944107">dextera</w> <w id="3944108">corporis</w> <w id="3944109">ualidiora</w> <w id="3944110">sunt</w> <w id="3944111">eoque</w> <w id="3944112">minus</w>
<w id="3944113">spei</w> <w id="3944114">ad</w> <w id="3944115">sanitatem</w> <w id="3944116">relinquunt</w>, <w id="3944118">cum</w> <w id="3944119">et</w> <w id="3944120">ipsa</w> <w id="3944121">aegritudini</w>
<w id="3944122">succumbunt</w>. <w id="3944124">Aristoteles</w> <w id="3944125">adeo</w> <w id="3944126">in</w> <w id="3944127">problematis</w> <w id="3944128">scriptum</w>
<w id="3944129">reliquit</w>, <w id="3944131">quibuscumque</w> <w id="3944132">caducis</w> <w id="3944133">a</w> <w id="3944134">dextero</w> <w id="3944135">morbus</w> <w id="3944136">occipiat</w>,
<w id="3944138">eorum</w> <w id="3944139">esse</w> <w id="3944140">difficiliorem</w> <w id="3944141">medelam</w>. <w id="3944143">longum</w> <w id="3944144">est</w>, <w id="3944146">si</w> <w id="3944147">uelim</w>
<w id="3944148">Theophrasti</w> <w id="3944149">quoque</w> <w id="3944150">sententiam</w> <w id="3944151">de</w> <w id="3944152">eodem</w> <w id="3944153">morbo</w> <w id="3944154">recensere</w>;
<w id="3944156">est</w> <w id="3944157">enim</w> <w id="3944158">etiam</w> <w id="3944159">eius</w> <w id="3944160">egregius</w> <w id="3944161">liber</w> <w id="3944162">de</w> <w id="3944163">caducis</w>. <w id="3944165">quibus</w>
<w id="3944166">tamen</w> <w id="3944167">in</w> <w id="3944168">alio</w> <w id="3944169">libro</w>, <w id="3944171">quem</w> <w id="3944172">de</w> <w id="3944173">inuidentibus</w> <w id="3944174">animalibus</w>
<w id="3944175">conscribsit</w>, <w id="3944177">remedio</w> <w id="3944178">esse</w> <w id="3944179">ait</w> <w id="3944180">exuuias</w> <w id="3944181">stelionum</w>, <w id="3944183">quas</w> <w id="3944184">uelut</w>
<w id="3944185">senium</w> <w id="3944186">more</w> <w id="3944187">ceterorum</w> <w id="3944188">serpentium</w> <w id="3944189">temporibus</w> <w id="3944190">statutis</w>
<w id="3944191">exuant</w>; <w id="3944193">sed</w> <w id="3944194">nisi</w> <w id="3944195">confestim</w> <w id="3944196">eripias</w>, <w id="3944198">malignone</w> <w id="3944199">praesagio</w>
<w id="3944200">an</w> <w id="3944201">naturali</w> <w id="3944202">adpetentia</w> <w id="3944203">ilico</w> <w id="3944204">conuertuntur</w> <w id="3944205">et</w> <w id="3944206">deuorant</w>.
<w id="3944208">haec</w> <w id="3944209">idcirco</w> <w id="3944210">commemoraui</w>, <w id="3944212">nobilium</w> <w id="3944213">philosophorum</w> <w id="3944214">disputata</w> <w id="3944215">simul</w> <w id="3944216">et</w> <w id="3944217">libros</w> <w id="3944218">sedulo</w> <w id="3944219">nominaui</w> <w id="3944220">nec</w> <w id="3944221">ullum</w> <w id="3944222">ex</w> <w id="3944223">medicis</w>
<w id="3944224">aut</w> <w id="3944225">poetis</w> <w id="3944226">uolui</w> <w id="3944227">attingere</w>, <w id="3944229">ut</w> <w id="3944230">isti</w> <w id="3944231">desinant</w> <w id="3944232">mirari</w>, <w id="3944234">si</w> <w id="3944235">philosophi</w> <w id="3944236">suapte</w> <w id="3944237">doctrina</w> <w id="3944238">causas</w> <w id="3944239">morborum</w> <w id="3944240">et</w> <w id="3944241">remedia</w> <w id="3944242">nouerunt</w>. <w id="3944244">igitur</w> <w id="3944245">cum</w> <w id="3944246">ad</w> <w id="3944247">inspiciendum</w> <w id="3944248">mulier</w> <w id="3944249">aegra</w> <w id="3944250">curationis</w>
<w id="3944251">gratia</w> <w id="3944252">ad</w> <w id="3944253">me</w> <w id="3944254">perducta</w> <w id="3944255">sit</w> <w id="3944256">atque</w> <w id="3944257">hoc</w> <w id="3944258">et</w> <w id="3944259">medici</w> <w id="3944260">confessione</w>
<w id="3944261">qui</w> <w id="3944262">adduxit</w> <w id="3944263">ad</w> <add><w id="3944264">me</w> <w id="3944265">et</w></add> <w id="3944266">mea</w> <w id="3944267">ratiocinatione</w> <w id="3944268">recte</w> <w id="3944269">factum</w>
<w id="3944270">esse</w> <w id="3944271">conueniat</w>, <w id="3944273">aut</w> <w id="3944274">constituant</w> <w id="3944275">magi</w> <w id="3944276">et</w> <w id="3944277">malefici</w> <w id="3944278">hominis</w>
<w id="3944279">esse</w> <w id="3944280">morbis</w> <w id="3944281">mederi</w>, <w id="3944283">aut</w> <w id="3944284">si</w> <w id="3944285">hoc</w> <w id="3944286">dicere</w> <w id="3944287">non</w> <w id="3944288">audent</w>, <w id="3944290">fateantur</w> <w id="3944291">se</w> <w id="3944292">in</w> <w id="3944293">puero</w> <w id="3944294">et</w> <w id="3944295">muliere</w> <w id="3944296">caducis</w> <w id="3944297">uanas</w> <w id="3944298">et</w> <w id="3944299">prorsus</w>
<w id="3944300">caducas</w> <w id="3944301">calumnias</w> <w id="3944302">intendisse</w>.</p>
<milestone unit="section" n="52" />
<p><w id="3944304">Immo</w> <w id="3944305">enim</w> <w id="3944306">si</w> <w id="3944307">uerum</w> <w id="3944308">uelis</w>, <w id="3944310">Aemiliane</w>, <w id="3944312">tu</w> <w id="3944313">potius</w> <pb id="p.58" />
<w id="3944314">caducus</w> <w id="3944315">qui</w> <w id="3944316">iam</w> <w id="3944317">tot</w> <w id="3944318">calumniis</w> <w id="3944319">cecidisti</w>. <w id="3944321">neque</w> <w id="3944322">enim</w> <w id="3944323">grauius</w> <w id="3944324">est</w> <w id="3944325">corpore</w> <w id="3944326">quam</w> <w id="3944327">corde</w> <w id="3944328">collabi</w>, <w id="3944330">pede</w> <w id="3944331">potius</w> <w id="3944332">quam</w>
<w id="3944333">mente</w> <w id="3944334">corruere</w>, <w id="3944336">in</w> <w id="3944337">cubiculo</w> <w id="3944338">despui</w> <w id="3944339">quam</w> <w id="3944340">in</w> <w id="3944341">isto</w> <w id="3944342">splendidissimo</w> <w id="3944343">coetu</w> <w id="3944344">detestari</w>. <w id="3944346">at</w> <w id="3944347">tu</w> <w id="3944348">fortasse</w> <w id="3944349">te</w> <w id="3944350">putas</w> <w id="3944351">sanum</w>,
<w id="3944353">quod</w> <w id="3944354">non</w> <w id="3944355">domi</w> <w id="3944356">contineris</w>, <w id="3944358">sed</w> <w id="3944359">insaniam</w> <w id="3944360">tuam</w>, <w id="3944362">quoquo</w> <w id="3944363">te</w>
<w id="3944364">duxerit</w>, <w id="3944366">sequeris</w>. <w id="3944368">atqui</w> <w id="3944369">contende</w>, <w id="3944371">si</w> <w id="3944372">uis</w>, <w id="3944374">furorem</w> <w id="3944375">tuum</w>
<w id="3944376">cum</w> <w id="3944377">Thalli</w> <w id="3944378">furore</w>: <w id="3944379">inuenies</w> <w id="3944380">non</w> <w id="3944381">permultum</w> <w id="3944382">interesse</w>, <w id="3944384">nisi</w>
<w id="3944385">quod</w> <w id="3944386">Thallus</w> <w id="3944387">sibi</w>, <w id="3944389">tu</w> <w id="3944390">etiam</w> <w id="3944391">aliis</w> <w id="3944392">furis</w>. <w id="3944394">ceterum</w> <w id="3944395">Thallus</w>
<w id="3944396">oculos</w> <w id="3944397">torquet</w>, <w id="3944399">tu</w> <w id="3944400">ueritatem</w>, <w id="3944402">Thallus</w> <w id="3944403">manus</w> <w id="3944404">contrahit</w>, <w id="3944406">tu</w>
<w id="3944407">patronos</w>, <w id="3944409">Thallus</w> <w id="3944410">pauimentis</w> <w id="3944411">inliditur</w>, <w id="3944413">tu</w> <w id="3944414">tribunalibus</w>;
<w id="3944416">postremo</w> <w id="3944417">ille</w> <w id="3944418">quidquid</w> <w id="3944419">agit</w> <w id="3944420">in</w> <w id="3944421">aegritudine</w> <w id="3944422">facit</w>, <w id="3944424">ignorans</w>
<w id="3944425">peccat</w>: <w id="3944426">at</w> <w id="3944427">tu</w>, <w id="3944429">miser</w>, <w id="3944431">prudens</w> <w id="3944432">et</w> <w id="3944433">sciens</w> <w id="3944434">delinquis</w>, <w id="3944436">tanta</w>
<w id="3944437">uis</w> <w id="3944438">morbi</w> <w id="3944439">te</w> <w id="3944440">instigat</w>; <w id="3944442">falsum</w> <w id="3944443">pro</w> <w id="3944444">uero</w> <w id="3944445">insimulas</w>, <w id="3944447">infectum</w>
<w id="3944448">pro</w> <w id="3944449">facto</w> <w id="3944450">criminaris</w>, <w id="3944452">quem</w> <w id="3944453">innocentem</w> <w id="3944454">liquido</w> <w id="3944455">scis</w>, <w id="3944457">tamen</w>
<w id="3944458">accusas</w> <w id="3944459">ut</w> <w id="3944460">nocentem</w>.</p>
<milestone unit="section" n="53" />
<p><w id="3944462">Quin</w> <w id="3944463">etiam</w>—<w id="3944464">quod</w> <w id="3944465">praeterii</w>—<w id="3944466">sunt</w> <w id="3944467">quae</w> <w id="3944468">fatearis</w>
<w id="3944469">nescire</w>, <w id="3944471">et</w> <w id="3944472">eadem</w> <w id="3944473">rursus</w>, <w id="3944475">quasi</w> <w id="3944476">scias</w>, <w id="3944478">criminari</w><add><w id="3944479">s</w></add>. <w id="3944481">ais</w> <w id="3944482">enim</w>
<w id="3944483">me</w> <w id="3944484">habuisse</w> <w id="3944485">quaedam</w> <w id="3944486">sudariolo</w> <w id="3944487">inuoluta</w> <w id="3944488">apud</w> <w id="3944489">lares</w> <w id="3944490">Pontiani</w>. <w id="3944492">ea</w> <w id="3944493">inuoluta</w> <w id="3944494">quae</w> <w id="3944495">et</w> <w id="3944496">cuius</w> <w id="3944497">modi</w> <w id="3944498">fuerint</w>, <w id="3944500">nescisse</w>
<w id="3944501">te</w> <w id="3944502">confiteris</w>, <w id="3944504">neque</w> <w id="3944505">praeterea</w> <w id="3944506">quemquam</w> <w id="3944507">esse</w> <w id="3944508">qui</w> <w id="3944509">uiderit</w>;
<w id="3944511">tamen</w> <w id="3944512">illa</w> <w id="3944513">contendis</w> <w id="3944514">instrumenta</w> <w id="3944515">magiae</w> <w id="3944516">fuisse</w>. <w id="3944518">nemo</w>
<w id="3944519">tibi</w> <w id="3944520">blandiatur</w>, <w id="3944522">Aemiliane</w>: <w id="3944523">non</w> <w id="3944524">est</w> <w id="3944525">in</w> <w id="3944526">accusando</w> <w id="3944527">uersutia</w>
<w id="3944528">ac</w> <w id="3944529">ne</w> <w id="3944530">impudentia</w> <w id="3944531">quidem</w>, <w id="3944533">ne</w> <w id="3944534">tu</w> <w id="3944535">arbitreris</w>. <w id="3944537">quid</w> <w id="3944538">igitur</w>?
<w id="3944539">furor</w> <w id="3944540">infelix</w> <w id="3944541">acerbi</w> <w id="3944542">animi</w> <w id="3944543">et</w> <w id="3944544">misera</w> <w id="3944545">insania</w> <w id="3944546">crudae</w> <w id="3944547">senectutis</w>. <w id="3944549">his</w> <w id="3944550">enim</w> <w id="3944551">paene</w> <w id="3944552">uerbis</w> <w id="3944553">cum</w> <w id="3944554">tam</w> <w id="3944555">graui</w> <w id="3944556">et</w> <w id="3944557">perspicaci</w>
<w id="3944558">iudice</w> <w id="3944559">egisti</w>: <q><w id="3944560">habuit</w> <w id="3944561">Apuleius</w> <w id="3944562">quaepiam</w> <w id="3944563">linteolo</w> <w id="3944564">inuoluta</w>
<w id="3944565">apud</w> <w id="3944566">lares</w> <w id="3944567">Pontiani</w>. <w id="3944569">haec</w> <w id="3944570">quoniam</w> <w id="3944571">ignoro</w> <w id="3944572">quae</w> <w id="3944573">fuerint</w>,
<w id="3944575">iccirco</w> <w id="3944576">magica</w> <w id="3944577">fuisse</w> <w id="3944578">contendo</w>. <w id="3944580">crede</w> <w id="3944581">igitur</w> <w id="3944582">mihi</w> <w id="3944583">quod</w>
<w id="3944584">dico</w>, <w id="3944586">quia</w> <w id="3944587">id</w> <w id="3944588">dico</w> <w id="3944589">quod</w> <w id="3944590">nescio</w>.</q> <w id="3944592">o</w> <w id="3944593">pulchra</w> <w id="3944594">argumenta</w>
<w id="3944595">et</w> <w id="3944596">aperte</w> <w id="3944597">crimen</w> <w id="3944598">reuincentia</w>. <q><w id="3944600">hoc</w> <w id="3944601">fuit</w>, <w id="3944603">quoniam</w> <w id="3944604">quid</w> <pb id="p.59" />
<w id="3944605">fuerit</w> <w id="3944606">ignoro</w>.</q> <w id="3944608">solus</w> <w id="3944609">repertus</w> <w id="3944610">es</w>, <w id="3944612">Aemiliane</w>, <w id="3944614">qui</w> <w id="3944615">scias</w> <w id="3944616">etiam</w>
<w id="3944617">illa</w> <w id="3944618">quae</w> <w id="3944619">nescis</w>; <w id="3944621">tantum</w> <w id="3944622">super</w> <w id="3944623">omnis</w> <w id="3944624">stultitia</w> <w id="3944625">euectus</w>
<w id="3944626">es</w>, <w id="3944628">quippe</w> <w id="3944629">qui</w> <w id="3944630">sollertissimi</w> <w id="3944631">et</w> <w id="3944632">acerrimi</w> <w id="3944633">philosophorum</w> <w id="3944634">ne</w>
<w id="3944635">is</w> <w id="3944636">quidem</w> <w id="3944637">confidendum</w> <w id="3944638">esse</w> <w id="3944639">aiunt</w> <w id="3944640">quae</w> <w id="3944641">uidemus</w>, <w id="3944643">at</w> <w id="3944644">tu</w>
<w id="3944645">de</w> <w id="3944646">illis</w> <w id="3944647">quoque</w> <w id="3944648">adfirmas</w>, <w id="3944650">quae</w> <w id="3944651">neque</w> <w id="3944652">conspexisti</w> <w id="3944653">umquam</w> <w id="3944654">neque</w> <w id="3944655">audisti</w>. <w id="3944657">Pontianus</w> <w id="3944658">si</w> <w id="3944659">uiueret</w> <w id="3944660">atque</w> <w id="3944661">eum</w> <w id="3944662">interrogares</w>, <w id="3944664">quae</w> <w id="3944665">fuerint</w> <w id="3944666">in</w> <w id="3944667">illo</w> <w id="3944668">inuolucro</w>, <w id="3944670">nescire</w> <w id="3944671">se</w> <w id="3944672">responderet</w>. <w id="3944674">libertus</w> <w id="3944675">eccille</w>, <w id="3944677">qui</w> <w id="3944678">clauis</w> <w id="3944679">eius</w> <w id="3944680">loci</w> <w id="3944681">in</w> <w id="3944682">hodiernum</w>
<w id="3944683">habet</w> <w id="3944684">et</w> <w id="3944685">a</w> <w id="3944686">uobis</w> <w id="3944687">stat</w>, <w id="3944689">numquam</w> <w id="3944690">se</w> <w id="3944691">ait</w> <w id="3944692">inspexisse</w>, <w id="3944694">quanquam</w> <w id="3944695">ipse</w> <w id="3944696">aperiret</w> <w id="3944697">utpote</w> <w id="3944698">promus</w> <w id="3944699">librorum</w>, <w id="3944701">qui</w> <w id="3944702">illic</w> <w id="3944703">erant</w>
<w id="3944704">conditi</w>, <w id="3944706">paene</w> <w id="3944707">cotidie</w> <w id="3944708">et</w> <w id="3944709">clauderet</w>, <w id="3944711">saepe</w> <w id="3944712">nobiscum</w>, <w id="3944714">multo</w>
<w id="3944715">saepius</w> <w id="3944716">solus</w> <w id="3944717">intraret</w>, <w id="3944719">linteum</w> <w id="3944720">in</w> <w id="3944721">mensa</w> <w id="3944722">positum</w> <w id="3944723">cerneret</w>
<w id="3944724">sine</w> <w id="3944725">ullo</w> <w id="3944726">sigillo</w>, <w id="3944728">sine</w> <w id="3944729">uinculo</w>. <w id="3944731">quidni</w> <w id="3944732">enim</w>? <w id="3944733">magicae</w>
<w id="3944734">res</w> <w id="3944735">in</w> <w id="3944736">eo</w> <w id="3944737">occultabantur</w>: <w id="3944738">eo</w> <w id="3944739">neglegentius</w> <w id="3944740">adseruabam</w>, <w id="3944742">sed</w>
<w id="3944743">enim</w> <w id="3944744">libere</w> <w id="3944745">scrutandum</w> <w id="3944746">et</w> <w id="3944747">inspiciendum</w>, <w id="3944749">si</w> <w id="3944750">liberet</w>, <w id="3944752">etiam</w>
<w id="3944753">auferendum</w> <w id="3944754">temere</w> <w id="3944755">exponebam</w>, <w id="3944757">alienae</w> <w id="3944758">custodiae</w> <w id="3944759">commendabam</w>, <w id="3944761">alieno</w> <w id="3944762">arbitrio</w> <w id="3944763">permittebam</w>. <w id="3944765">quid</w> <w id="3944766">igitur</w> <w id="3944767">inpraesentiarum</w> <w id="3944768">uis</w> <w id="3944769">tibi</w> <w id="3944770">credi</w>? <w id="3944771">quodne</w> <w id="3944772">Pontianus</w> <w id="3944773">nescierit</w>, <w id="3944775">qui</w>
<w id="3944776">indiuiduo</w> <w id="3944777">contubernio</w> <w id="3944778">mecum</w> <w id="3944779">uixit</w>, <w id="3944781">id</w> <w id="3944782">te</w> <w id="3944783">scire</w>, <w id="3944785">quem</w> <w id="3944786">numquam</w> <w id="3944787">uiderim</w> <w id="3944788">nisi</w> <w id="3944789">pro</w> <w id="3944790">tribunali</w>? <w id="3944791">an</w> <w id="3944792">quod</w> <w id="3944793">libertus</w> <w id="3944794">adsiduus</w>, <w id="3944796">cui</w> <w id="3944797">omnis</w> <w id="3944798">facultas</w> <w id="3944799">inspiciendi</w> <w id="3944800">fuit</w>, <w id="3944802">quod</w> <w id="3944803">is</w> <w id="3944804">libertus</w>
<w id="3944805">non</w> <w id="3944806">uiderit</w>, <w id="3944808">te</w> <w id="3944809">qui</w> <w id="3944810">numquam</w> <w id="3944811">eo</w> <w id="3944812">accesseris</w> <w id="3944813">uidisse</w>? <w id="3944814">denique</w> <w id="3944815">ut</w>, <w id="3944817">quod</w> <w id="3944818">non</w> <w id="3944819">uidisti</w>, <w id="3944821">id</w> <w id="3944822">tale</w> <w id="3944823">fuerit</w>, <w id="3944825">quale</w> <w id="3944826">dicis</w>: <w id="3944827">atqui</w>, <w id="3944829">stulte</w>, <w id="3944831">si</w> <w id="3944832">hodie</w> <w id="3944833">illud</w> <w id="3944834">sudariolum</w> <w id="3944835">tu</w> <w id="3944836">intercepisses</w>,
<w id="3944838">quicquid</w> <w id="3944839">ex</w> <w id="3944840">eo</w> <w id="3944841">promeres</w>, <w id="3944843">ego</w> <w id="3944844">magicum</w> <w id="3944845">negarem</w>.</p>
<milestone unit="section" n="54" />
<p><w id="3944847">Tibi</w> <w id="3944848">adeo</w> <w id="3944849">permitto</w>, <w id="3944851">finge</w> <w id="3944852">quiduis</w>, <del><w id="3944854">r</w></del><w id="3944855">eminiscere</w>, <w id="3944857">excogita</w>,
<w id="3944859">quod</w> <w id="3944860">possit</w> <w id="3944861">magicum</w> <w id="3944862">uideri</w>: <w id="3944863">tamen</w> <w id="3944864">de</w> <w id="3944865">eo</w> <w id="3944866">tecum</w> <w id="3944867">decertarem</w>. <w id="3944869">aut</w> <w id="3944870">ego</w> <w id="3944871">subiectum</w> <w id="3944872">dicerem</w> <w id="3944873">aut</w> <w id="3944874">remedio</w> <w id="3944875">acceptum</w> <pb id="p.60" />
<w id="3944876">aut</w> <w id="3944877">sacro</w> <w id="3944878">traditum</w> <w id="3944879">aut</w> <w id="3944880">somnio</w> <w id="3944881">imperatum</w>; <w id="3944883">mille</w> <w id="3944884">alia</w>
<w id="3944885">sunt</w> <w id="3944886">quibus</w> <w id="3944887">possem</w> <w id="3944888">more</w> <w id="3944889">communi</w> <w id="3944890">et</w> <w id="3944891">uulgatissima</w> <w id="3944892">obseruationum</w> <w id="3944893">consuetudine</w> <w id="3944894">uere</w> <w id="3944895">refutare</w>. <w id="3944897">nunc</w> <w id="3944898">id</w> <w id="3944899">postulas</w>,
<w id="3944901">ut</w>, <w id="3944903">quod</w> <w id="3944904">deprehensum</w> <w id="3944905">et</w> <w id="3944906">detentum</w> <w id="3944907">tamen</w> <w id="3944908">nihil</w> <w id="3944909">me</w> <w id="3944910">apud</w>
<w id="3944911">bonum</w> <w id="3944912">iudicem</w> <w id="3944913">laederet</w>, <w id="3944915">id</w> <w id="3944916">inani</w> <w id="3944917">suspicione</w> <w id="3944918">incertum</w> <w id="3944919">et</w>
<w id="3944920">incognitum</w> <w id="3944921">condemnet</w>. <w id="3944923">haud</w> <w id="3944924">sciam</w> <w id="3944925">an</w> <w id="3944926">rursus</w>, <w id="3944928">ut</w> <w id="3944929">soles</w>,
<w id="3944931">dicas</w>: <q><w id="3944932">quid</w> <w id="3944933">ergo</w> <w id="3944934">illud</w> <w id="3944935">fuit</w>, <w id="3944937">quod</w> <w id="3944938">linteo</w> <w id="3944939">tectum</w> <w id="3944940">apud</w> <w id="3944941">lares</w>
<w id="3944942">potissimum</w> <w id="3944943">deposuisti</w>?</q> <w id="3944944">itane</w> <w id="3944945">est</w>, <w id="3944947">Aemiliane</w>? <w id="3944948">sic</w> <w id="3944949">accusas</w>,
<w id="3944951">ut</w> <w id="3944952">omnia</w> <w id="3944953">a</w> <w id="3944954">reo</w> <w id="3944955">percontere</w>, <w id="3944957">nihil</w> <w id="3944958">ipse</w> <w id="3944959">adferas</w> <w id="3944960">cognitum</w>.
<q><w id="3944962">quam</w> <w id="3944963">ob</w> <w id="3944964">rem</w> <w id="3944965">piscis</w> <w id="3944966">quaeris</w>?</q> <q><w id="3944967">cur</w> <w id="3944968">aegram</w> <w id="3944969">mulierem</w> <w id="3944970">inspexisti</w>?</q> <q><w id="3944971">quid</w> <w id="3944972">in</w> <w id="3944973">sudario</w> <w id="3944974">habuisti</w>?</q> <w id="3944975">utrum</w> <w id="3944976">tu</w> <w id="3944977">accusatum</w>
<w id="3944978">an</w> <w id="3944979">interrogatum</w> <w id="3944980">uenisti</w>? <w id="3944981">si</w> <w id="3944982">accusatum</w>, <w id="3944984">tute</w> <w id="3944985">argue</w> <w id="3944986">quae</w>
<w id="3944987">dicis</w>, <w id="3944989">si</w> <w id="3944990">interrogatum</w>, <w id="3944992">noli</w> <w id="3944993">praeiudicare</w>, <w id="3944995">quid</w> <w id="3944996">fuerit</w>, <w id="3944998">quod</w>
<w id="3944999">ideo</w> <w id="3945000">te</w> <w id="3945001">necesse</w> <w id="3945002">est</w> <w id="3945003">interrogare</w>, <w id="3945005">quia</w> <w id="3945006">nescis</w>. <w id="3945008">ceterum</w> <w id="3945009">hoc</w>
<w id="3945010">quidem</w> <w id="3945011">pacto</w> <w id="3945012">omnes</w> <w id="3945013">homines</w> <w id="3945014">rei</w> <w id="3945015">constituentur</w>, <w id="3945017">si</w> <w id="3945018">ei</w>, <w id="3945020">qui</w>
<w id="3945021">nomen</w> <w id="3945022">cuiuspiam</w> <w id="3945023">detulerit</w>, <w id="3945025">nulla</w> <w id="3945026">necessitas</w> <w id="3945027">sit</w> <w id="3945028">probandi</w>,
<w id="3945030">omnis</w> <w id="3945031">contra</w> <w id="3945032">facultas</w> <w id="3945033">percontandi</w>. <w id="3945035">quippe</w> <w id="3945036">omnibus</w> <w id="3945037">sic</w>,
<w id="3945039">ut</w> <w id="3945040">forte</w> <w id="3945041">negotium</w> <w id="3945042">magiae</w> <w id="3945043">facessitur</w>, <w id="3945045">quicquid</w> <w id="3945046">omnino</w>
<w id="3945047">egerint</w> <w id="3945048">obicietur</w>. <w id="3945050">uotum</w> <w id="3945051">in</w> <w id="3945052">alicuius</w> <w id="3945053">statuae</w> <w id="3945054">femore</w> <w id="3945055">signasti</w>: <w id="3945056">igitur</w> <w id="3945057">magus</w> <w id="3945058">es</w>; <w id="3945060">aut</w> <w id="3945061">cur</w> <w id="3945062">signasti</w>? <w id="3945063">tacitas</w> <w id="3945064">preces</w>
<w id="3945065">in</w> <w id="3945066">templo</w> <w id="3945067">deis</w> <w id="3945068">allegasti</w>: <w id="3945069">igitur</w> <w id="3945070">magus</w> <w id="3945071">es</w>; <w id="3945073">aut</w> <w id="3945074">quid</w> <w id="3945075">optasti</w>? <w id="3945076">contra</w>: <w id="3945077">nihil</w> <w id="3945078">in</w> <w id="3945079">templo</w> <w id="3945080">precatus</w> <w id="3945081">es</w>: <w id="3945082">igitur</w> <w id="3945083">magus</w>
<w id="3945084">es</w>; <w id="3945086">aut</w> <w id="3945087">cur</w> <w id="3945088">deos</w> <w id="3945089">non</w> <w id="3945090">rogasti</w>? <w id="3945091">similiter</w>, <w id="3945093">si</w> <w id="3945094">posueris</w> <w id="3945095">donum</w>
<w id="3945096">aliquod</w>, <w id="3945098">si</w> <w id="3945099">sacrificaueris</w>, <w id="3945101">si</w> <w id="3945102">uerbenam</w> <w id="3945103">sumpseris</w>. <w id="3945105">dies</w>
<w id="3945106">me</w> <w id="3945107">deficiet</w>, <w id="3945109">si</w> <w id="3945110">omnia</w> <w id="3945111">uelim</w> <w id="3945112">persequi</w>, <w id="3945114">quorum</w> <w id="3945115">rationem</w>
<w id="3945116">similiter</w> <w id="3945117">calumniator</w> <w id="3945118">flagitabit</w>. <w id="3945120">praesertim</w> <w id="3945121">quod</w> <w id="3945122">conditum</w> <w id="3945123">cumque</w>, <w id="3945125">quod</w> <w id="3945126">obsignatum</w>, <w id="3945128">quod</w> <w id="3945129">inclusum</w> <w id="3945130">domi</w> <w id="3945131">adseruatur</w>, <pb id="p.61" />
<w id="3945133">id</w> <w id="3945134">omne</w> <w id="3945135">eodem</w> <w id="3945136">argumento</w> <w id="3945137">magicum</w> <w id="3945138">dicetur</w> <w id="3945139">aut</w>
<w id="3945140">e</w> <w id="3945141">cella</w> <w id="3945142">promptaria</w> <w id="3945143">in</w> <w id="3945144">forum</w> <w id="3945145">atque</w> <w id="3945146">in</w> <w id="3945147">iudicium</w> <w id="3945148">proferetur</w>.</p>
<milestone unit="section" n="55" />
<p><w id="3945150">Haec</w> <w id="3945151">quanta</w> <w id="3945152">sint</w> <w id="3945153">et</w> <w id="3945154">cuiusce</w> <w id="3945155">modi</w>, <w id="3945157">Maxime</w>, <w id="3945159">quantusque</w> <w id="3945160">campus</w> <w id="3945161">calumniis</w> <w id="3945162">hoc</w> <w id="3945163">Aemiliani</w> <w id="3945164">tramite</w> <w id="3945165">aperiatur</w>,
<w id="3945167">quantique</w> <w id="3945168">sudores</w> <w id="3945169">innocentibus</w> <w id="3945170">hoc</w> <w id="3945171">uno</w> <w id="3945172">sudariolo</w> <w id="3945173">adferantur</w>, <w id="3945175">possum</w> <w id="3945176">equidem</w> <w id="3945177">pluribus</w> <w id="3945178">disputare</w>, <w id="3945180">sed</w> <w id="3945181">faciam</w>
<w id="3945182">quod</w> <w id="3945183">institui</w>: <w id="3945184">etiam</w> <w id="3945185">quod</w> <w id="3945186">non</w> <w id="3945187">necesse</w> <w id="3945188">est</w> <w id="3945189">confitebor</w> <w id="3945190">et</w>
<w id="3945191">interrogatus</w> <w id="3945192">ab</w> <w id="3945193">Aemiliano</w> <w id="3945194">respondebo</w>. <w id="3945196">interrogas</w>, <w id="3945198">Aemiliane</w>, <w id="3945200">quid</w> <w id="3945201">in</w> <w id="3945202">sudario</w> <w id="3945203">habuerim</w>. <w id="3945205">at</w> <w id="3945206">ego</w> <w id="3945207">quanquam</w> <w id="3945208">omnino</w>
<w id="3945209">positum</w> <w id="3945210">ullum</w> <w id="3945211">sudarium</w> <w id="3945212">meum</w> <w id="3945213">in</w> <w id="3945214">bybliotheca</w> <w id="3945215">Pontiani</w>
<w id="3945216">possim</w> <w id="3945217">negare</w> <w id="3945218">ac</w>, <add><w id="3945220">si</w></add> <w id="3945221">maxime</w> <w id="3945222">fuisse</w> <w id="3945223">concedam</w>, <w id="3945225">tamen</w>
<w id="3945226">habeam</w> <w id="3945227">dicere</w> <w id="3945228">nihil</w> <w id="3945229">in</w> <w id="3945230">eo</w> <w id="3945231">inuolutum</w> <w id="3945232">fuisse</w>,—<w id="3945234">quae</w> <w id="3945235">si</w>
<w id="3945236">dicam</w>, <w id="3945238">neque</w> <w id="3945239">testimonio</w> <w id="3945240">aliquo</w> <w id="3945241">neque</w> <w id="3945242">argumento</w> <w id="3945243">reuincar</w>,
<w id="3945245">nemo</w> <w id="3945246">est</w> <w id="3945247">enim</w> <w id="3945248">qui</w> <w id="3945249">attigerit</w>, <w id="3945251">unus</w> <w id="3945252">libertus</w>, <w id="3945254">ut</w> <w id="3945255">ais</w>, <w id="3945257">qui</w>
<w id="3945258">uiderit</w>—<w id="3945259">tamen</w>, <w id="3945261">inquam</w>, <w id="3945263">per</w> <w id="3945264">me</w> <w id="3945265">licet</w> <w id="3945266">fuerit</w> <w id="3945267">refertissimum</w>.
<w id="3945269">sic</w> <w id="3945270">enim</w>, <w id="3945272">si</w> <w id="3945273">uis</w>, <w id="3945275">arbitrare</w>, <w id="3945277">ut</w> <w id="3945278">olim</w> <w id="3945279">Vlixi</w> <w id="3945280">socii</w> <w id="3945281">thesaurum</w>
<w id="3945282">repperisse</w> <w id="3945283">arbitrati</w> <w id="3945284">sunt</w>, <w id="3945286">cum</w> <w id="3945287">utrem</w> <w id="3945288">uentosissimum</w> <w id="3945289">manticularentur</w>. <w id="3945291">uin</w> <w id="3945292">dicam</w>, <w id="3945294">cuius</w> <w id="3945295">modi</w> <w id="3945296">illas</w> <w id="3945297">res</w> <w id="3945298">in</w> <w id="3945299">sudario</w>
<w id="3945300">obuolutas</w> <w id="3945301">laribus</w> <w id="3945302">Pontiani</w> <w id="3945303">commendarim</w>? <w id="3945304">mos</w> <w id="3945305">tibi</w> <w id="3945306">geretur</w>.</p>
<p><w id="3945308">Sacrorum</w> <w id="3945309">pleraque</w> <w id="3945310">initia</w> <w id="3945311">in</w> <w id="3945312">Graecia</w> <w id="3945313">participaui</w>. <w id="3945315">eorum</w>
<w id="3945316">quaedam</w> <w id="3945317">signa</w> <w id="3945318">et</w> <w id="3945319">monumenta</w> <w id="3945320">tradita</w> <w id="3945321">mihi</w> <w id="3945322">a</w> <w id="3945323">sacerdotibus</w>
<w id="3945324">sedulo</w> <w id="3945325">conseruo</w>. <w id="3945327">nihil</w> <w id="3945328">insolitum</w>, <w id="3945330">nihil</w> <w id="3945331">incognitum</w> <w id="3945332">dico</w>.
<w id="3945334">uel</w> <w id="3945335">unius</w> <w id="3945336">Liberi</w> <w id="3945337">patris</w> <w id="3945338">mystae</w> <w id="3945339">qui</w> <w id="3945340">adestis</w> <w id="3945341">scitis</w>, <w id="3945343">quid</w>
<w id="3945344">domi</w> <w id="3945345">conditum</w> <w id="3945346">celetis</w> <w id="3945347">et</w> <w id="3945348">absque</w> <w id="3945349">omnibus</w> <w id="3945350">profanis</w> <w id="3945351">tacite</w>
<w id="3945352">ueneremini</w>. <w id="3945354">at</w> <w id="3945355">ego</w>, <w id="3945357">ut</w> <w id="3945358">dixi</w>, <w id="3945360">multiiuga</w> <w id="3945361">sacra</w> <w id="3945362">et</w> <w id="3945363">plurimos</w>
<w id="3945364">ritus</w> <w id="3945365">et</w> <w id="3945366">uarias</w> <w id="3945367">cerimonias</w> <w id="3945368">studio</w> <w id="3945369">ueri</w> <w id="3945370">et</w> <w id="3945371">officio</w> <w id="3945372">erga</w> <pb id="p.62" />
<w id="3945373">deos</w> <w id="3945374">didici</w>. <w id="3945376">nec</w> <w id="3945377">hoc</w> <w id="3945378">ad</w> <w id="3945379">tempus</w> <w id="3945380">compono</w>, <w id="3945382">sed</w> <w id="3945383">abhinc</w>
<w id="3945384">ferme</w> <w id="3945385">triennium</w> <w id="3945386">est</w>, <w id="3945388">cum</w> <w id="3945389">primis</w> <w id="3945390">diebus</w> <w id="3945391">quibus</w> <w id="3945392">Oeam</w>
<w id="3945393">ueneram</w> <w id="3945394">p</w><del><w id="3945395">l</w></del><w id="3945396">ublice</w> <w id="3945397">disserens</w> <w id="3945398">de</w> <w id="3945399">Aesculapii</w> <w id="3945400">maiestate</w> <w id="3945401">eadem</w>
<w id="3945402">ista</w> <w id="3945403">prae</w> <w id="3945404">me</w> <w id="3945405">tuli</w> <w id="3945406">et</w> <w id="3945407">quot</w> <w id="3945408">sacra</w> <w id="3945409">nossem</w> <w id="3945410">percensui</w>. <w id="3945412">ea</w>
<w id="3945413">disputatio</w> <w id="3945414">celebratissima</w> <w id="3945415">est</w>, <w id="3945417">uulgo</w> <w id="3945418">legitur</w>, <w id="3945420">in</w> <w id="3945421">omnibus</w>
<w id="3945422">manibus</w> <w id="3945423">uersatur</w>, <w id="3945425">non</w> <w id="3945426">tam</w> <w id="3945427">facundia</w> <w id="3945428">mea</w> <w id="3945429">quam</w> <w id="3945430">mentione</w>
<w id="3945431">Aesculapii</w> <w id="3945432">religiosis</w> <w id="3945433">Oeensibus</w> <w id="3945434">commendata</w>. <w id="3945436">dicite</w> <w id="3945437">aliquis</w>,
<w id="3945439">si</w> <w id="3945440">qui</w> <w id="3945441">forte</w> <w id="3945442">meminit</w>, <w id="3945444">huius</w> <w id="3945445">loci</w> <w id="3945446">principium</w>.—<w id="3945448">audisne</w>,
<w id="3945450">Maxime</w>, <w id="3945452">multos</w> <w id="3945453">suggerentis</w>? <w id="3945454">immo</w>, <w id="3945456">ecce</w> <w id="3945457">etiam</w> <w id="3945458">liber</w> <w id="3945459">offertur</w>. <w id="3945461">recitari</w> <w id="3945462">ipsa</w> <w id="3945463">haec</w> <w id="3945464">iubebo</w>, <w id="3945466">quoniam</w> <w id="3945467">ostendis</w> 
<milestone unit="section" n="56" />
<w id="3945468">humanissimo</w> <w id="3945469">uultu</w> <w id="3945470">auditionem</w> <w id="3945471">te</w> <w id="3945472">istam</w> <w id="3945473">non</w> <w id="3945474">grauari</w>.—</p>
<p><w id="3945476">Etiamne</w> <w id="3945477">cuiquam</w> <w id="3945478">mirum</w> <w id="3945479">uideri</w> <w id="3945480">potest</w>, <w id="3945482">cui</w> <w id="3945483">sit</w> <w id="3945484">ulla</w>
<w id="3945485">memoria</w> <w id="3945486">religionis</w>, <w id="3945488">hominem</w> <w id="3945489">tot</w> <w id="3945490">mysteriis</w> <w id="3945491">deum</w> <w id="3945492">conscium</w>
<w id="3945493">quaedam</w> <w id="3945494">sacrorum</w> <w id="3945495">crepundia</w> <w id="3945496">domi</w> <w id="3945497">adseruare</w> <w id="3945498">atque</w> <w id="3945499">ea</w>
<w id="3945500">lineo</w> <w id="3945501">texto</w> <w id="3945502">inuoluere</w>, <w id="3945504">quod</w> <w id="3945505">purissimum</w> <w id="3945506">est</w> <w id="3945507">rebus</w> <w id="3945508">diuinis</w>
<w id="3945509">uelamentum</w>? <w id="3945510">quippe</w> <w id="3945511">lana</w>, <w id="3945513">segnissimi</w> <w id="3945514">corporis</w> <w id="3945515">excrementum</w>, <w id="3945517">pecori</w> <w id="3945518">detracta</w> <w id="3945519">iam</w> <w id="3945520">inde</w> <w id="3945521">Orphei</w> <w id="3945522">et</w> <w id="3945523">Pythagorae</w>
<w id="3945524">scitis</w> <w id="3945525">profanus</w> <w id="3945526">uestitus</w> <w id="3945527">est</w>; <w id="3945529">sed</w> <w id="3945530">enim</w> <w id="3945531">mundissima</w> <w id="3945532">lini</w>
<w id="3945533">seges</w> <w id="3945534">inter</w> <w id="3945535">optumas</w> <w id="3945536">fruges</w> <w id="3945537">terra</w> <w id="3945538">exorta</w> <w id="3945539">non</w> <w id="3945540">modo</w> <w id="3945541">indutui</w>
<w id="3945542">et</w> <w id="3945543">amictui</w> <w id="3945544">sanctissimis</w> <w id="3945545">Aegyptiorum</w> <w id="3945546">sacerdotibus</w>, <w id="3945548">sed</w>
<w id="3945549">opertui</w> <w id="3945550">quoque</w> <w id="3945551">rebus</w> <w id="3945552">sacris</w> <w id="3945553">usurpatur</w>. <w id="3945555">atque</w> <w id="3945556">ego</w> <w id="3945557">scio</w>
<w id="3945558">nonnullos</w> <w id="3945559">et</w> <w id="3945560">cum</w> <w id="3945561">primis</w> <w id="3945562">Aemilianum</w> <w id="3945563">istum</w> <w id="3945564">facetiae</w> <w id="3945565">sibi</w>
<w id="3945566">habere</w> <w id="3945567">res</w> <w id="3945568">diuinas</w> <w id="3945569">deridere</w>. <w id="3945571">nam</w>, <w id="3945573">ut</w> <w id="3945574">audio</w> <w id="3945575">partim</w> <w id="3945576">Oe</w><add><w id="3945577">e</w></add><w id="3945578">nsium</w> <w id="3945579">qui</w> <w id="3945580">istum</w> <w id="3945581">nouere</w>, <w id="3945583">nulli</w> <w id="3945584">deo</w> <w id="3945585">ad</w> <w id="3945586">hoc</w> <w id="3945587">aeui</w> <w id="3945588">supplicauit</w>,
<w id="3945590">nullum</w> <w id="3945591">templum</w> <w id="3945592">frequentauit</w>, <w id="3945594">si</w> <w id="3945595">fanum</w> <w id="3945596">aliquod</w> <w id="3945597">praetereat</w>, <pb id="p.63" />
<w id="3945599">nefas</w> <w id="3945600">habet</w> <w id="3945601">adorandi</w> <w id="3945602">gratia</w><del><w id="3945603">m</w></del> <w id="3945604">manum</w> <w id="3945605">labris</w> <w id="3945606">admouere</w>.
<w id="3945608">iste</w> <w id="3945609">uero</w> <w id="3945610">nec</w> <w id="3945611">dis</w> <w id="3945612">rurationis</w>, <w id="3945614">qui</w> <w id="3945615">eum</w> <w id="3945616">pascunt</w> <w id="3945617">ac</w> <w id="3945618">uestiunt</w>,
<w id="3945620">segetis</w> <w id="3945621">ullas</w> <w id="3945622">aut</w> <w id="3945623">uitis</w> <w id="3945624">aut</w> <w id="3945625">gregis</w> <w id="3945626">primitias</w> <w id="3945627">impertit</w>;
<w id="3945629">nullum</w> <w id="3945630">in</w> <w id="3945631">uilla</w> <w id="3945632">eius</w> <w id="3945633">delubrum</w> <w id="3945634">situm</w>, <w id="3945636">nullus</w> <w id="3945637">locus</w> <w id="3945638">aut</w>
<w id="3945639">lucus</w> <w id="3945640">consecratus</w>. <w id="3945642">ecquid</w> <w id="3945643">ego</w> <w id="3945644">de</w> <w id="3945645">luco</w> <w id="3945646">et</w> <w id="3945647">delubro</w> <w id="3945648">loquor</w>?
<w id="3945649">negant</w> <w id="3945650">uidisse</w> <w id="3945651">se</w> <w id="3945652">qui</w> <w id="3945653">fuere</w> <w id="3945654">unum</w> <w id="3945655">saltem</w> <w id="3945656">in</w> <w id="3945657">finibus</w> <w id="3945658">eius</w>
<w id="3945659">aut</w> <w id="3945660">lapidem</w> <w id="3945661">unctum</w> <w id="3945662">aut</w> <w id="3945663">ramum</w> <w id="3945664">coronatum</w>. <w id="3945666">igitur</w> <w id="3945667">adgnomenta</w> <w id="3945668">ei</w> <w id="3945669">duo</w> <w id="3945670">indita</w>: <w id="3945671">Charon</w>, <w id="3945673">ut</w> <w id="3945674">iam</w> <w id="3945675">dixi</w>, <w id="3945677">ob</w> <w id="3945678">oris</w> <w id="3945679">et</w>
<w id="3945680">animi</w> <w id="3945681">diritatem</w>, <w id="3945683">sed</w> <w id="3945684">alterum</w>, <w id="3945686">quod</w> <w id="3945687">libentius</w> <w id="3945688">audit</w>, <w id="3945690">ob</w>
<w id="3945691">deorum</w> <w id="3945692">contemptum</w>, <w id="3945694">Mezentius</w>. <w id="3945696">quapropter</w> <w id="3945697">facile</w> <w id="3945698">intellego</w>
<w id="3945699">hasce</w> <w id="3945700">ei</w> <w id="3945701">tot</w> <w id="3945702">initiorum</w> <w id="3945703">enumerationes</w> <w id="3945704">nugas</w> <w id="3945705">uideri</w>, <w id="3945707">et</w> <w id="3945708">fors</w>
<w id="3945709">anne</w> <w id="3945710">ob</w> <w id="3945711">hanc</w> <w id="3945712">diuini</w> <w id="3945713">contumaciam</w> <w id="3945714">non</w> <w id="3945715">inducat</w> <w id="3945716">animum</w>
<w id="3945717">uerum</w> <w id="3945718">esse</w> <w id="3945719">quod</w> <w id="3945720">dixi</w>, <w id="3945722">me</w> <w id="3945723">sanctissime</w> <w id="3945724">tot</w> <w id="3945725">sacrorum</w> <w id="3945726">signa</w>
<w id="3945727">et</w> <w id="3945728">memoracula</w> <w id="3945729">custodire</w>. <w id="3945731">sed</w> <w id="3945732">ego</w>, <w id="3945734">quid</w> <w id="3945735">de</w> <w id="3945736">me</w> <w id="3945737">Mezentius</w>
<w id="3945738">sentiat</w>, <w id="3945740">manum</w> <w id="3945741">non</w> <w id="3945742">uorterim</w>, <w id="3945744">ceteris</w> <w id="3945745">autem</w> <w id="3945746">clarissima</w>
<w id="3945747">uoce</w> <w id="3945748">profiteor</w>: <w id="3945749">si</w> <w id="3945750">qui</w> <w id="3945751">forte</w> <w id="3945752">adest</w> <w id="3945753">eorundem</w> <w id="3945754">sollemnium</w>
<w id="3945755">mihi</w> <w id="3945756">particeps</w>, <w id="3945758">signum</w> <w id="3945759">dato</w>, <w id="3945761">et</w> <w id="3945762">audias</w> <w id="3945763">licet</w> <w id="3945764">quae</w> <w id="3945765">ego</w>
<w id="3945766">adseruem</w>. <w id="3945768">nam</w> <w id="3945769">equidem</w> <w id="3945770">nullo</w> <w id="3945771">umquam</w> <w id="3945772">periculo</w> <w id="3945773">compellar</w>, <w id="3945775">quae</w> <w id="3945776">reticenda</w> <w id="3945777">accepi</w>, <w id="3945779">haec</w> <w id="3945780">ad</w> <w id="3945781">profanos</w> <w id="3945782">enuntiare</w>.</p>
<milestone unit="section" n="57" />
<p><w id="3945784">Vt</w> <w id="3945785">puto</w>, <w id="3945787">Maxime</w>, <w id="3945789">satis</w> <w id="3945790">uideor</w> <w id="3945791">cuiuis</w> <w id="3945792">uel</w> <w id="3945793">iniquissimo</w>
<w id="3945794">animum</w> <w id="3945795">explesse</w> <w id="3945796">et</w>, <w id="3945798">quod</w> <w id="3945799">ad</w> <w id="3945800">sudarium</w> <w id="3945801">pertineat</w>, <w id="3945803">omnem</w> <pb id="p.64" />
<w id="3945804">criminis</w> <w id="3945805">maculam</w> <w id="3945806">detersisse</w>, <w id="3945808">ac</w> <w id="3945809">bono</w> <w id="3945810">iam</w> <w id="3945811">periculo</w> <w id="3945812">ad</w>
<w id="3945813">testimonium</w> <w id="3945814">illud</w> <w id="3945815">Crassi</w>, <w id="3945817">quod</w> <w id="3945818">post</w> <w id="3945819">ista</w> <w id="3945820">quasi</w> <w id="3945821">grauissimum</w> <w id="3945822">legerunt</w>, <w id="3945824">a</w> <w id="3945825">suspicionibus</w> <w id="3945826">Aemiliani</w> <w id="3945827">transcensurus</w>.
<w id="3945829">testimonium</w> <w id="3945830">ex</w> <w id="3945831">libello</w> <w id="3945832">legi</w> <w id="3945833">audisti</w> <w id="3945834">gumiae</w> <w id="3945835">cuiusdam</w> <w id="3945836">et</w>
<w id="3945837">desperati</w> <w id="3945838">lurconis</w> <w id="3945839">Iuni</w> <w id="3945840">Crassi</w>, <w id="3945842">me</w> <w id="3945843">in</w> <w id="3945844">eius</w> <w id="3945845">domo</w> <w id="3945846">nocturna</w>
<w id="3945847">sacra</w> <w id="3945848">cum</w> <w id="3945849">Appio</w> <w id="3945850">Quintiano</w> <w id="3945851">amico</w> <w id="3945852">meo</w> <w id="3945853">factitasse</w>, <w id="3945855">qui</w> <w id="3945856">ibi</w>
<w id="3945857">mercede</w> <w id="3945858">deuersabatur</w>. <w id="3945860">idque</w> <w id="3945861">se</w> <w id="3945862">ait</w> <w id="3945863">Crassus</w>, <w id="3945865">quamquam</w>
<w id="3945866">in</w> <w id="3945867">eo</w> <w id="3945868">tempore</w> <w id="3945869">uel</w> <w id="3945870">Alexandreae</w> <w id="3945871">fuerit</w>, <w id="3945873">tamen</w> <w id="3945874">taedae</w> <w id="3945875">fumo</w>
<w id="3945876">et</w> <w id="3945877">auium</w> <w id="3945878">plumis</w> <w id="3945879">comperisse</w>. <w id="3945881">scilicet</w> <w id="3945882">eum</w>, <w id="3945884">cum</w> <w id="3945885">Alexandreae</w> <w id="3945886">symposia</w> <w id="3945887">obiret</w>—<w id="3945888">est</w> <w id="3945889">enim</w> <w id="3945890">Crassus</w> <w id="3945891">iste</w>, <w id="3945893">qui</w> <w id="3945894">non</w>
<w id="3945895">inuitus</w> <w id="3945896">de</w> <w id="3945897">die</w> <w id="3945898">in</w> <w id="3945899">ganeas</w> <w id="3945900">conrepat</w>—, <w id="3945902">in</w> <w id="3945903">illo</w> <w id="3945904">cauponii</w>
<w id="3945905">nidore</w> <w id="3945906">pinnas</w> <w id="3945907">de</w> <w id="3945908">penatibus</w> <w id="3945909">suis</w> <w id="3945910">aduectas</w> <w id="3945911">aucupatum</w>,
<w id="3945913">fumum</w> <w id="3945914">domus</w> <w id="3945915">suae</w> <w id="3945916">adgnouisse</w> <w id="3945917">patrio</w> <w id="3945918">culmine</w> <w id="3945919">longe</w> <w id="3945920">exortum</w>. <w id="3945922">quem</w> <w id="3945923">si</w> <w id="3945924">oculis</w> <w id="3945925">uidit</w>, <w id="3945927">ultra</w> <w id="3945928">Vlixi</w> <w id="3945929">uota</w> <w id="3945930">et</w> <w id="3945931">desideria</w>
<w id="3945932">hic</w> <w id="3945933">quidem</w> <w id="3945934">est</w> <w id="3945935">oculatus</w>; <w id="3945937">Vlixes</w> <w id="3945938">fumum</w> <w id="3945939">terra</w> <w id="3945940">sua</w> <w id="3945941">emergentem</w> <w id="3945942">compluribus</w> <w id="3945943">annis</w> <w id="3945944">e</w> <w id="3945945">litore</w> <w id="3945946">prospectans</w> <w id="3945947">frustra</w> <w id="3945948">captauit</w>: <w id="3945949">Crassus</w> <w id="3945950">in</w> <w id="3945951">paucis</w> <w id="3945952">quibus</w> <w id="3945953">afuit</w> <w id="3945954">mensibus</w> <w id="3945955">eundem</w>
<w id="3945956">fumum</w> <w id="3945957">sine</w> <w id="3945958">labore</w> <w id="3945959">in</w> <w id="3945960">taberna</w> <w id="3945961">uinaria</w> <w id="3945962">sedens</w> <w id="3945963">conspexit</w>.
<w id="3945965">sin</w> <w id="3945966">uero</w> <w id="3945967">naribus</w> <w id="3945968">nidorem</w> <w id="3945969">domesticum</w> <w id="3945970">praesensit</w>, <w id="3945972">uincit</w>
<w id="3945973">idem</w> <w id="3945974">sagacitate</w> <w id="3945975">odorandi</w> <w id="3945976">canes</w> <w id="3945977">et</w> <w id="3945978">uulturios</w>; <w id="3945980">cui</w> <w id="3945981">enim</w>
<w id="3945982">cani</w>, <w id="3945984">cui</w> <w id="3945985">uulturio</w> <w id="3945986">Alexandrini</w> <w id="3945987">caeli</w> <w id="3945988">quicquam</w> <w id="3945989">abusque</w>
<w id="3945990">Oeensium</w> <w id="3945991">finibus</w> <w id="3945992">oboleat</w>? <w id="3945993">est</w> <w id="3945994">quidem</w> <w id="3945995">Crassus</w> <w id="3945996">iste</w>
<w id="3945997">summus</w> <w id="3945998">helluo</w> <w id="3945999">et</w> <w id="3946000">omnis</w> <w id="3946001">fumi</w> <w id="3946002">non</w> <w id="3946003">imperitus</w>, <w id="3946005">sed</w> <w id="3946006">profecto</w> <w id="3946007">pro</w> <w id="3946008">studio</w> <w id="3946009">bibendi</w>, <w id="3946011">quo</w> <w id="3946012">solo</w> <w id="3946013">censetur</w>, <w id="3946015">facilius</w> <w id="3946016">ad</w>
<milestone unit="section" n="58" />
<w id="3946017">eum</w> <w id="3946018">Alexandria</w><add><w id="3946019">m</w></add> <w id="3946020">uini</w> <w id="3946021">aura</w> <w id="3946022">quam</w> <w id="3946023">fumi</w> <w id="3946024">perueniret</w>. <w id="3946026">intellexit</w> <w id="3946027">hoc</w> <w id="3946028">et</w> <w id="3946029">ipse</w> <w id="3946030">incredibile</w> <w id="3946031">futurum</w>; <w id="3946033">nam</w> <w id="3946034">dicitur</w> <w id="3946035">ante</w> <pb id="p.65" />
<w id="3946036">horam</w> <w id="3946037">diei</w> <w id="3946038">secundam</w> <w id="3946039">ieiunus</w> <w id="3946040">adhuc</w> <w id="3946041">et</w> <w id="3946042">abstemius</w> <w id="3946043">testimonium</w> <w id="3946044">istud</w> <w id="3946045">uendidisse</w>. <w id="3946047">igitur</w> <w id="3946048">scripsit</w> <w id="3946049">haec</w> <w id="3946050">se</w> <w id="3946051">ad</w> <w id="3946052">hunc</w>
<w id="3946053">modum</w> <w id="3946054">comperisse</w>: <w id="3946055">postquam</w> <w id="3946056">Alexandria</w> <w id="3946057">reuenerit</w>, <w id="3946059">domum</w>
<w id="3946060">suam</w> <w id="3946061">recta</w> <w id="3946062">contendisse</w>, <w id="3946064">qua</w> <w id="3946065">iam</w> <w id="3946066">Quintianus</w> <w id="3946067">migrarat</w>; <w id="3946069">ibi</w>
<w id="3946070">in</w> <w id="3946071">uestibulo</w> <w id="3946072">multas</w> <w id="3946073">auium</w> <w id="3946074">pinnas</w> <w id="3946075">offendisse</w>, <w id="3946077">praeterea</w> <w id="3946078">parietes</w> <w id="3946079">fuligine</w> <w id="3946080">deformatos</w>; <w id="3946082">quaesisse</w> <w id="3946083">causas</w> <w id="3946084">ex</w> <w id="3946085">seruo</w> <w id="3946086">suo</w>,
<w id="3946088">quem</w> <w id="3946089">Oeae</w> <w id="3946090">reliquerit</w>, <w id="3946092">eumque</w> <w id="3946093">sibi</w> <w id="3946094">de</w> <w id="3946095">meis</w> <w id="3946096">et</w> <w id="3946097">Quintiani</w>
<w id="3946098">nocturnis</w> <w id="3946099">sacris</w> <w id="3946100">indicasse</w>. <w id="3946102">quam</w> <w id="3946103">uero</w> <w id="3946104">subtiliter</w> <w id="3946105">compositum</w> <w id="3946106">et</w> <w id="3946107">uerisimiliter</w> <w id="3946108">commentum</w> <w id="3946109">me</w>, <w id="3946111">si</w> <w id="3946112">quid</w> <w id="3946113">eius</w> <w id="3946114">facere</w>
<w id="3946115">uellem</w>, <w id="3946117">non</w> <w id="3946118">domi</w> <w id="3946119">meae</w> <w id="3946120">potius</w> <w id="3946121">facturum</w> <w id="3946122">fuisse</w>, <w id="3946124">Quintianum</w>
<w id="3946125">istum</w>, <w id="3946127">qui</w> <w id="3946128">mihi</w> <w id="3946129">assistit</w>, <w id="3946131">quem</w> <w id="3946132">ego</w> <w id="3946133">pro</w> <w id="3946134">amicitia</w> <w id="3946135">quae</w> <w id="3946136">mihi</w>
<w id="3946137">cum</w> <w id="3946138">eo</w> <w id="3946139">artissima</w> <w id="3946140">est</w> <w id="3946141">proque</w> <w id="3946142">eius</w> <w id="3946143">egregia</w> <w id="3946144">eruditione</w> <w id="3946145">et</w>
<w id="3946146">perfectissima</w> <w id="3946147">eloquentia</w> <w id="3946148">honoris</w> <w id="3946149">et</w> <w id="3946150">laudis</w> <w id="3946151">gratia</w> <w id="3946152">nomino</w>,
<w id="3946154">hunc</w> <w id="3946155">igitur</w> <w id="3946156">Quintianum</w>, <w id="3946158">si</w> <w id="3946159">quas</w> <w id="3946160">auis</w> <w id="3946161">in</w> <w id="3946162">cena</w> <w id="3946163">habuisset</w>
<w id="3946164">aut</w>, <w id="3946166">quod</w> <w id="3946167">aiunt</w>, <w id="3946169">magiae</w> <w id="3946170">causa</w> <w id="3946171">interemisset</w>, <w id="3946173">puerum</w> <w id="3946174">nullum</w>
<w id="3946175">habuisse</w>, <w id="3946177">qui</w> <w id="3946178">pinnas</w> <w id="3946179">conuerreret</w> <w id="3946180">et</w> <w id="3946181">foras</w> <w id="3946182">abiceret</w>; <w id="3946184">praeterea</w> <w id="3946185">fumi</w> <w id="3946186">tantam</w> <w id="3946187">uim</w> <w id="3946188">fuisse</w>, <w id="3946190">ut</w> <w id="3946191">parietes</w> <w id="3946192">atros</w> <w id="3946193">redderet</w>,
<w id="3946195">eamque</w> <w id="3946196">deformitatem</w>, <w id="3946198">quoad</w> <w id="3946199">habitauit</w>, <w id="3946201">passum</w> <w id="3946202">in</w> <w id="3946203">cubiculo</w> <w id="3946204">suo</w> <w id="3946205">Quintianum</w>. <w id="3946207">nihil</w> <w id="3946208">dicis</w>, <w id="3946210">Aemiliane</w>, <w id="3946212">non</w> <w id="3946213">est</w> <w id="3946214">ueri</w>
<w id="3946215">simile</w>, <w id="3946217">nisi</w> <w id="3946218">forte</w> <w id="3946219">Crassus</w> <w id="3946220">non</w> <w id="3946221">in</w> <w id="3946222">cubiculum</w> <w id="3946223">reuersus</w> <w id="3946224">perrexit</w>, <w id="3946226">sed</w> <w id="3946227">suo</w> <w id="3946228">more</w> <w id="3946229">recta</w> <w id="3946230">ad</w> <w id="3946231">focum</w>. <w id="3946233">unde</w> <w id="3946234">autem</w> <w id="3946235">seruus</w>
<w id="3946236">Crassi</w> <w id="3946237">suspicatus</w> <w id="3946238">est</w> <w id="3946239">noctu</w> <w id="3946240">potissimum</w> <w id="3946241">parietes</w> <w id="3946242">fumigatos</w>?
<w id="3946243">an</w> <w id="3946244">ex</w> <w id="3946245">fumi</w> <w id="3946246">colore</w>? <w id="3946247">uidelicet</w> <w id="3946248">fumus</w> <w id="3946249">nocturnus</w> <w id="3946250">nigrior</w> <w id="3946251">est</w>
<w id="3946252">eoque</w> <w id="3946253">diurno</w> <w id="3946254">fumo</w> <w id="3946255">differt</w>. <w id="3946257">cur</w> <w id="3946258">autem</w> <w id="3946259">suspicax</w> <w id="3946260">seruus</w>
<w id="3946261">ac</w> <w id="3946262">tam</w> <w id="3946263">diligens</w> <w id="3946264">passus</w> <w id="3946265">est</w> <w id="3946266">Quintianum</w> <w id="3946267">migrare</w> <w id="3946268">prius</w>
<w id="3946269">quam</w> <w id="3946270">mundam</w> <w id="3946271">domum</w> <w id="3946272">redderet</w>? <w id="3946273">cur</w> <w id="3946274">illae</w> <w id="3946275">plumae</w> <w id="3946276">quasi</w>
<w id="3946277">plumbeae</w> <w id="3946278">tam</w> <w id="3946279">diu</w> <w id="3946280">aduentum</w> <w id="3946281">Crassi</w> <w id="3946282">manserunt</w>? <w id="3946283">non</w> <pb id="p.66" />
<w id="3946284">insimulet</w> <w id="3946285">Crassus</w> <w id="3946286">seruum</w> <w id="3946287">suum</w>: <w id="3946288">ipse</w> <w id="3946289">haec</w> <w id="3946290">potius</w> <w id="3946291">de</w> <w id="3946292">fuligine</w>
<w id="3946293">et</w> <w id="3946294">pinnis</w> <w id="3946295">mentitus</w> <w id="3946296">est</w>, <w id="3946298">dum</w> <w id="3946299">non</w> <w id="3946300">potest</w> <w id="3946301">nec</w> <w id="3946302">in</w> <w id="3946303">testimonio</w>
<w id="3946304">dando</w> <w id="3946305">discedere</w> <w id="3946306">longius</w> <w id="3946307">a</w> <w id="3946308">culina</w>.</p>
<milestone unit="section" n="59" />
<p><w id="3946310">Cur</w> <w id="3946311">autem</w> <w id="3946312">testimonium</w> <w id="3946313">ex</w> <w id="3946314">libello</w> <w id="3946315">legistis</w>? <w id="3946316">Crassus</w>
<w id="3946317">ipse</w> <w id="3946318">ubi</w> <w id="3946319">gentium</w> <w id="3946320">est</w>? <w id="3946321">an</w> <w id="3946322">Alexandriam</w> <w id="3946323">taedio</w> <w id="3946324">domus</w>
<w id="3946325">remeauit</w>? <w id="3946326">an</w> <w id="3946327">parietes</w> <w id="3946328">suos</w> <w id="3946329">detergit</w>? <w id="3946330">an</w>, <w id="3946332">quod</w> <w id="3946333">uerius</w> <w id="3946334">est</w>,
<w id="3946336">ex</w> <w id="3946337">crapula</w> <w id="3946338">helluo</w> <w id="3946339">adtemptatur</w>? <w id="3946340">nam</w> <w id="3946341">equidem</w> <w id="3946342">hic</w> <w id="3946343">Sabratae</w>
<w id="3946344">cum</w> <w id="3946345">hesterna</w> <w id="3946346">die</w> <w id="3946347">animaduerti</w> <w id="3946348">satis</w> <w id="3946349">notabiliter</w> <w id="3946350">in</w> <w id="3946351">medio</w>
<w id="3946352">foro</w> <w id="3946353">tibi</w>, <w id="3946355">Aemiliane</w>, <w id="3946357">obructantem</w>. <w id="3946359">quaere</w> <w id="3946360">a</w> <w id="3946361">nomenclatoribus</w> <w id="3946362">tuis</w>, <w id="3946364">Maxime</w>, <w id="3946366">quamquam</w> <w id="3946367">est</w> <w id="3946368">ille</w> <w id="3946369">cauponibus</w> <w id="3946370">quam</w>
<w id="3946371">nomenclatoribus</w> <w id="3946372">notior</w>, <w id="3946374">tamen</w>, <w id="3946376">inquam</w>, <w id="3946378">interroga</w>, <w id="3946380">an</w> <w id="3946381">hic</w>
<w id="3946382">Iunium</w> <w id="3946383">Crassum</w> <w id="3946384">Oeensem</w> <w id="3946385">uiderint</w>; <w id="3946387">non</w> <w id="3946388">negabunt</w>. <w id="3946390">exhibeat</w> <w id="3946391">nobis</w> <w id="3946392">Aemilianus</w> <w id="3946393">iuuenem</w> <w id="3946394">honestissimum</w>, <w id="3946396">cuius</w>
<w id="3946397">testimonio</w> <w id="3946398">nititur</w>. <w id="3946400">quid</w> <w id="3946401">sit</w> <w id="3946402">diei</w> <w id="3946403">uides</w>: <w id="3946404">dico</w> <w id="3946405">Crassum</w> <w id="3946406">iam</w>
<w id="3946407">dudum</w> <w id="3946408">ebrium</w> <w id="3946409">stertere</w>, <w id="3946411">aut</w> <w id="3946412">secundo</w> <w id="3946413">lauacro</w> <w id="3946414">ad</w> <w id="3946415">repotia</w>
<w id="3946416">cenae</w> <w id="3946417">obeunda</w> <w id="3946418">uinulentum</w> <w id="3946419">sudorem</w> <w id="3946420">in</w> <w id="3946421">balneo</w> <w id="3946422">desudare</w>.
<w id="3946424">is</w> <w id="3946425">tecum</w>, <w id="3946427">Maxime</w>, <w id="3946429">praesens</w> <w id="3946430">per</w> <w id="3946431">libellum</w> <w id="3946432">loquitur</w>, <w id="3946434">non</w>
<w id="3946435">quin</w> <w id="3946436">adeo</w> <w id="3946437">sit</w> <w id="3946438">alienatus</w> <w id="3946439">omni</w> <w id="3946440">pudore</w>, <w id="3946442">ut</w> <w id="3946443">etiam</w>, <w id="3946445">sub</w>
<w id="3946446">oculis</w> <w id="3946447">tuis</w> <w id="3946448">si</w> <w id="3946449">foret</w>, <w id="3946451">sine</w> <w id="3946452">rubore</w> <w id="3946453">ullo</w> <w id="3946454">mentiretur</w>, <w id="3946456">sed</w> <w id="3946457">fortasse</w> <w id="3946458">nec</w> <w id="3946459">tantulum</w> <w id="3946460">potuit</w> <w id="3946461">ebria</w><add><w id="3946462">mine</w></add> <w id="3946463">sibi</w> <w id="3946464">temperare</w>,
<w id="3946466">ut</w> <w id="3946467">hanc</w> <w id="3946468">horam</w> <w id="3946469">sobrie</w> <w id="3946470">expectaret</w>: <w id="3946471">aut</w> <w id="3946472">potius</w> <w id="3946473">Aemilianus</w>
<w id="3946474">de</w> <w id="3946475">consilio</w> <w id="3946476">fecit</w>, <w id="3946478">ne</w> <w id="3946479">eum</w> <w id="3946480">sub</w> <w id="3946481">tam</w> <w id="3946482">seueris</w> <w id="3946483">oculis</w> <w id="3946484">tuis</w> <w id="3946485">constitueret</w>, <w id="3946487">ne</w> <w id="3946488">tu</w> <w id="3946489">beluam</w> <w id="3946490">illam</w> <w id="3946491">uulsis</w> <w id="3946492">maxillis</w> <w id="3946493">foedo</w> <w id="3946494">aspectu</w>
<w id="3946495">de</w> <w id="3946496">facie</w> <w id="3946497">improbares</w>, <w id="3946499">cum</w> <w id="3946500">animaduertisses</w> <w id="3946501">caput</w> <w id="3946502">iuuenis</w>
<w id="3946503">barba</w> <w id="3946504">et</w> <w id="3946505">capillo</w> <w id="3946506">populatum</w>, <w id="3946508">madentis</w> <w id="3946509">oculos</w>, <w id="3946511">cilia</w> <w id="3946512">turgentia</w>, <pb id="p.67" />
<w id="3946514">rictum</w> <add><w id="3946515">latum</w></add>, <w id="3946517">saliuosa</w> <w id="3946518">labia</w>, <w id="3946520">uocem</w> <w id="3946521">absonam</w>, <w id="3946523">manuum</w>
<w id="3946524">tremorem</w>, <w id="3946526">ructus</w><add><w id="3946527">s</w></add><w id="3946528">piram</w><add><w id="3946529">en</w></add>. <w id="3946531">patrimonium</w> <w id="3946532">omne</w> <w id="3946533">iam</w> <w id="3946534">pridem</w>
<w id="3946535">abligurriuit</w>, <w id="3946537">nec</w> <w id="3946538">quicquam</w> <w id="3946539">ei</w> <w id="3946540">de</w> <w id="3946541">bonis</w> <w id="3946542">paternis</w> <w id="3946543">superest</w>,
<w id="3946545">nisi</w> <w id="3946546">una</w> <w id="3946547">domus</w> <w id="3946548">ad</w> <w id="3946549">calumniam</w> <w id="3946550">uenditandam</w>, <w id="3946552">quam</w> <w id="3946553">tamen</w>
<w id="3946554">numquam</w> <w id="3946555">carius</w> <w id="3946556">quam</w> <w id="3946557">in</w> <w id="3946558">hoc</w> <w id="3946559">testimonio</w> <w id="3946560">locauit</w>; <w id="3946562">nam</w>
<w id="3946563">temulentum</w> <w id="3946564">istud</w> <w id="3946565">mendacium</w> <w id="3946566">tribus</w> <w id="3946567">milibus</w> <w id="3946568">nummis</w> <w id="3946569">Aemiliano</w> <w id="3946570">huic</w> <w id="3946571">uendidit</w>, <w id="3946573">idque</w> <w id="3946574">Oeae</w> <w id="3946575">nemini</w> <w id="3946576">ignoratur</w>.</p>
<milestone unit="section" n="60" />
<p><w id="3946578">Omnes</w> <w id="3946579">hoc</w>, <w id="3946581">antequam</w> <w id="3946582">fieret</w>, <w id="3946584">cognouimus</w>, <w id="3946586">et</w> <w id="3946587">potui</w> <w id="3946588">denuntiatione</w> <w id="3946589">impedire</w>, <w id="3946591">nisi</w> <w id="3946592">scirem</w> <w id="3946593">mendacium</w> <w id="3946594">tam</w> <w id="3946595">stultum</w>
<w id="3946596">potius</w> <w id="3946597">Aemiliano</w>, <w id="3946599">qui</w> <w id="3946600">frustra</w> <w id="3946601">redimebat</w>, <w id="3946603">quam</w> <w id="3946604">mihi</w>, <w id="3946606">qui</w>
<w id="3946607">merito</w> <w id="3946608">contemnebam</w>, <w id="3946610">obfuturum</w>. <w id="3946612">uolui</w> <w id="3946613">et</w> <w id="3946614">Aemilianum</w>
<w id="3946615">damno</w> <w id="3946616">adfici</w> <w id="3946617">et</w> <w id="3946618">Crassum</w> <w id="3946619">testimonii</w> <w id="3946620">sui</w> <w id="3946621">dedecore</w> <w id="3946622">prostitui</w>.
<w id="3946624">ceterum</w> <w id="3946625">nudiustertius</w> <w id="3946626">haudquaquam</w> <w id="3946627">occulta</w> <w id="3946628">res</w> <w id="3946629">acta</w> <w id="3946630">est</w>
<w id="3946631">in</w> <w id="3946632">Rufini</w> <w id="3946633">cuiusdam</w> <w id="3946634">domo</w>, <w id="3946636">de</w> <w id="3946637">quo</w> <w id="3946638">mox</w> <w id="3946639">dicam</w>, <w id="3946641">intercessoribus</w> <w id="3946642">et</w> <w id="3946643">deprecatoribus</w> <w id="3946644">ipso</w> <w id="3946645">Rufino</w> <w id="3946646">et</w> <w id="3946647">Calpurniano</w>. <w id="3946649">quod</w>
<w id="3946650">eo</w> <w id="3946651">libentius</w> <w id="3946652">Rufinus</w> <w id="3946653">perfecit</w>, <w id="3946655">quod</w> <w id="3946656">erat</w> <w id="3946657">certus</w> <w id="3946658">ad</w> <w id="3946659">uxorem</w>
<w id="3946660">suam</w>, <w id="3946662">cuius</w> <w id="3946663">stupra</w> <w id="3946664">sciens</w> <w id="3946665">dissimulat</w>, <w id="3946667">non</w> <w id="3946668">minimam</w> <w id="3946669">partem</w> <w id="3946670">praemii</w> <w id="3946671">eius</w> <w id="3946672">Crassum</w> <w id="3946673">relaturum</w>. <w id="3946675">uidi</w> <w id="3946676">te</w> <w id="3946677">quoque</w>,
<w id="3946679">Maxime</w>, <w id="3946681">coitionem</w> <w id="3946682">aduersum</w> <w id="3946683">me</w> <w id="3946684">et</w> <w id="3946685">coniurationem</w> <w id="3946686">eorum</w>
<w id="3946687">pro</w> <w id="3946688">tua</w> <w id="3946689">sapientia</w> <w id="3946690">suspicatum</w>, <w id="3946692">simul</w> <w id="3946693">libellus</w> <w id="3946694">ille</w> <w id="3946695">prolatus</w>
<w id="3946696">est</w>, <w id="3946698">totam</w> <w id="3946699">rem</w> <w id="3946700">uultu</w> <w id="3946701">aspernantem</w>. <w id="3946703">denique</w> <w id="3946704">quamquam</w>
<w id="3946705">sunt</w> <add><w id="3946706">in</w></add><w id="3946707">solita</w> <w id="3946708">audacia</w> <w id="3946709">et</w> <w id="3946710">importuna</w> <w id="3946711">impudentia</w> <w id="3946712">praediti</w>
<w id="3946713">tamen</w> <w id="3946714">testimonio</w> <w id="3946715">Crassi</w>, <w id="3946717">cuius</w> <w id="3946718">oboluisse</w> <w id="3946719">faecem</w> <w id="3946720">uidebant</w>, <pb id="p.68" />
—<w id="3946722">nec</w> <w id="3946723">ipsi</w> <w id="3946724">ausi</w> <w id="3946725">sunt</w> <w id="3946726">perlegere</w> <w id="3946727">nec</w> <w id="3946728">quicquam</w> <w id="3946729">eo</w> <w id="3946730">niti</w>.
<w id="3946732">uerum</w> <w id="3946733">ego</w> <w id="3946734">ista</w> <w id="3946735">propterea</w> <w id="3946736">commemoraui</w>, <w id="3946738">non</w> <w id="3946739">quod</w> <w id="3946740">pinnarum</w> <w id="3946741">formidines</w> <w id="3946742">et</w> <w id="3946743">fuliginis</w> <w id="3946744">maculam</w> <w id="3946745">te</w> <w id="3946746">praesertim</w> <w id="3946747">iudice</w>
<w id="3946748">timerem</w>, <w id="3946750">sed</w> <w id="3946751">ut</w> <w id="3946752">ne</w> <w id="3946753">impunitum</w> <w id="3946754">foret</w> <add><w id="3946755">Crasso</w></add>, <w id="3946757">crassum</w>
<w id="3946758">quod</w> <w id="3946759">Aemiliano</w>, <w id="3946761">homini</w> <w id="3946762">rustico</w>, <w id="3946764">fumum</w> <w id="3946765">uendidit</w>.</p>
<milestone unit="section" n="61" />
<p><w id="3946767">Unum</w> <w id="3946768">etiam</w> <w id="3946769">crimen</w> <w id="3946770">ab</w> <w id="3946771">illis</w>, <w id="3946773">cum</w> <w id="3946774">Pudentillae</w> <w id="3946775">litteras</w>
<w id="3946776">legerent</w>, <w id="3946778">de</w> <w id="3946779">cuiusdam</w> <w id="3946780">sigilli</w> <w id="3946781">fabricatione</w> <w id="3946782">prolatum</w> <w id="3946783">est</w>,
<w id="3946785">quod</w> <w id="3946786">me</w> <w id="3946787">aiunt</w> <w id="3946788">ad</w> <w id="3946789">magica</w> <w id="3946790">maleficia</w> <w id="3946791">occulta</w> <w id="3946792">fabrica</w> <w id="3946793">ligno</w>
<w id="3946794">exquisitissimo</w> <w id="3946795">comparasse</w> <w id="3946796">et</w>, <w id="3946798">cum</w> <w id="3946799">sit</w> <add><w id="3946800">s</w></add><w id="3946801">celeti</w> <w id="3946802">forma</w> <w id="3946803">turpe</w>
<w id="3946804">et</w> <w id="3946805">horribile</w>, <w id="3946807">tamen</w> <w id="3946808">impendio</w> <w id="3946809">colere</w> <w id="3946810">et</w> <w id="3946811">Graeco</w> <w id="3946812">uocabulo</w>
<foreign lang="greek"><w id="3946813">βασιλέα</w></foreign> <w id="3946814">nuncupare</w>. <w id="3946816">nisi</w> <w id="3946817">fallor</w>, <w id="3946819">ordine</w> <w id="3946820">eorum</w> <w id="3946821">uestigia</w>
<w id="3946822">persequor</w> <w id="3946823">et</w> <w id="3946824">singillatim</w> <w id="3946825">apprehendens</w> <w id="3946826">omnem</w> <w id="3946827">calumniae</w>
<w id="3946828">textum</w> <w id="3946829">retexo</w>.</p>
<p><w id="3946831">Occulta</w> <w id="3946832">fuisse</w> <w id="3946833">fabricatio</w> <w id="3946834">sigilli</w> <w id="3946835">quod</w> <w id="3946836">dicitis</w> <w id="3946837">qui</w> <w id="3946838">potest</w>,
<w id="3946840">cuius</w> <w id="3946841">uos</w> <w id="3946842">adeo</w> <w id="3946843">artificem</w> <w id="3946844">non</w> <w id="3946845">ignorastis</w>, <w id="3946847">ut</w> <w id="3946848">ei</w>, <w id="3946850">praesto</w>
<w id="3946851">adesset</w>, <w id="3946853">denuntiaueritis</w>? <w id="3946854">en</w> <w id="3946855">adest</w> <w id="3946856">Cornelius</w> <w id="3946857">Saturninus</w>
<w id="3946858">artifex</w>, <w id="3946860">uir</w> <w id="3946861">inter</w> <w id="3946862">suos</w> <w id="3946863">et</w> <w id="3946864">arte</w> <w id="3946865">laudatus</w> <w id="3946866">et</w> <w id="3946867">moribus</w> <w id="3946868">comprobatus</w>, <w id="3946870">qui</w> <w id="3946871">tibi</w>, <w id="3946873">Maxime</w>, <w id="3946875">paulo</w> <w id="3946876">ante</w> <w id="3946877">diligenter</w> <w id="3946878">sciscitanti</w> <w id="3946879">omnem</w> <w id="3946880">ordinem</w> <w id="3946881">gestae</w> <w id="3946882">rei</w> <w id="3946883">summa</w> <w id="3946884">cum</w> <w id="3946885">fide</w> <w id="3946886">et</w> <w id="3946887">ueritate</w> <w id="3946888">percensuit</w>: <w id="3946889">me</w>, <w id="3946891">cum</w> <w id="3946892">apud</w> <w id="3946893">eum</w> <w id="3946894">multas</w> <w id="3946895">geometricas</w>
<w id="3946896">formas</w> <w id="3946897">e</w> <w id="3946898">buxo</w> <w id="3946899">uidissem</w> <w id="3946900">subtiliter</w> <w id="3946901">et</w> <w id="3946902">adfabre</w> <w id="3946903">factas</w>, <w id="3946905">inuitatum</w> <w id="3946906">eius</w> <w id="3946907">artificio</w> <w id="3946908">quaedam</w> <w id="3946909">mechanica</w> <w id="3946910">ut</w> <w id="3946911">mihi</w> <w id="3946912">elaborasset</w> <w id="3946913">petisse</w>, <w id="3946915">simul</w> <w id="3946916">et</w> <w id="3946917">aliquod</w> <w id="3946918">simulacrum</w> <w id="3946919">cuiuscumque</w>
<w id="3946920">uellet</w> <w id="3946921">dei</w>, <w id="3946923">cui</w> <w id="3946924">ex</w> <w id="3946925">more</w> <w id="3946926">meo</w> <w id="3946927">supplicassem</w>, <w id="3946929">quacumque</w>
<w id="3946930">materia</w>, <w id="3946932">dummodo</w> <w id="3946933">lignea</w>, <w id="3946935">exculperet</w>. <w id="3946937">igitur</w> <w id="3946938">primo</w> <w id="3946939">buxeam</w> <pb id="p.69" />
<w id="3946940">temptasse</w><del><w id="3946941">t</w></del>. <w id="3946943">interim</w> <w id="3946944">dum</w> <w id="3946945">ego</w> <w id="3946946">ruri</w> <w id="3946947">ago</w>, <w id="3946949">Sicinium</w> <w id="3946950">Pontianum</w> <w id="3946951">priuignum</w> <w id="3946952">meum</w>, <w id="3946954">qui</w> <w id="3946955">mihi</w> <w id="3946956">factum</w> <w id="3946957">uolebat</w>, <w id="3946959">impetratos</w>
<w id="3946960">hebeni</w> <w id="3946961">loculos</w> <w id="3946962">a</w> <w id="3946963">muliere</w> <w id="3946964">honestissima</w> <w id="3946965">Capitolina</w> <w id="3946966">ad</w> <w id="3946967">se</w>
<w id="3946968">attulisse</w>, <w id="3946970">ex</w> <w id="3946971">illa</w> <w id="3946972">potius</w> <w id="3946973">materia</w> <w id="3946974">rariore</w> <w id="3946975">et</w> <w id="3946976">durabiliore</w> <w id="3946977">uti</w>
<w id="3946978">faceret</w> <w id="3946979">adhortatum</w>: <w id="3946980">id</w> <w id="3946981">munus</w> <w id="3946982">cum</w> <w id="3946983">primis</w> <w id="3946984">mihi</w> <w id="3946985">gratum</w>
<w id="3946986">fore</w>. <w id="3946988">secundum</w> <w id="3946989">ea</w> <w id="3946990">se</w> <w id="3946991">fecisse</w>, <w id="3946993">proinde</w> <w id="3946994">ut</w> <w id="3946995">loculi</w><del><w id="3946996">s</w></del> <w id="3946997">suppetebant</w>. <w id="3946999">ita</w> <w id="3947000">minutatim</w> <w id="3947001">ex</w> <w id="3947002">tabellis</w> <w id="3947003">compacta</w> <w id="3947004">crassitudine</w>
<w id="3947005">Mercuriolum</w> <w id="3947006">expediri</w> <w id="3947007">potuisse</w>.</p>
<milestone unit="section" n="62" />
<p><w id="3947009">Haec</w> <w id="3947010">ut</w> <w id="3947011">dico</w> <w id="3947012">omnia</w> <w id="3947013">audisti</w>. <w id="3947015">praeterea</w> <w id="3947016">a</w> <w id="3947017">filio</w> <w id="3947018">Capitolinae</w> <w id="3947019">probissimo</w> <w id="3947020">adulescente</w>, <w id="3947022">qui</w> <w id="3947023">praesens</w> <w id="3947024">est</w>, <w id="3947026">sciscitante</w>
<w id="3947027">te</w> <w id="3947028">eadem</w> <w id="3947029">dicta</w> <w id="3947030">sunt</w>: <w id="3947031">Pontianum</w> <w id="3947032">loculos</w> <w id="3947033">petisse</w>, <w id="3947035">Pontianum</w>
<w id="3947036">Saturnino</w> <w id="3947037">artifici</w> <w id="3947038">detulisse</w>. <w id="3947040">etiam</w> <w id="3947041">illud</w> <w id="3947042">non</w> <w id="3947043">negatur</w>,
<w id="3947045">Pontianum</w> <w id="3947046">a</w> <w id="3947047">Saturnino</w> <w id="3947048">perfectum</w> <w id="3947049">sigillum</w> <w id="3947050">recepisse</w>, <w id="3947052">postea</w>
<w id="3947053">mihi</w> <w id="3947054">dono</w> <w id="3947055">dedisse</w>. <w id="3947057">his</w> <w id="3947058">omnibus</w> <w id="3947059">palam</w> <w id="3947060">atque</w> <w id="3947061">aperte</w> <w id="3947062">probatis</w> <w id="3947063">quid</w> <w id="3947064">omnino</w> <w id="3947065">superest</w>, <w id="3947067">in</w> <w id="3947068">quo</w> <w id="3947069">suspicio</w> <w id="3947070">aliqua</w> <w id="3947071">magiae</w>
<w id="3947072">delitescat</w>? <w id="3947073">immo</w> <w id="3947074">quid</w> <w id="3947075">omnino</w> <w id="3947076">est</w>, <w id="3947078">quod</w> <w id="3947079">uos</w> <w id="3947080">manifesti</w>
<w id="3947081">mendacii</w> <w id="3947082">non</w> <w id="3947083">reuincat</w>? <w id="3947084">occulte</w> <w id="3947085">fabricatum</w> <w id="3947086">esse</w> <w id="3947087">dixistis</w>
<w id="3947088">quo</w><add><w id="3947089">d</w></add> <w id="3947090">Pontianus</w> <w id="3947091">splendidissimus</w> <w id="3947092">eques</w> <w id="3947093">fieri</w> <w id="3947094">curauit</w>, <w id="3947096">quod</w>
<w id="3947097">Saturninus</w> <w id="3947098">uir</w> <w id="3947099">grauis</w> <w id="3947100">et</w> <w id="3947101">probe</w> <w id="3947102">inter</w> <w id="3947103">suos</w> <w id="3947104">cognitus</w> <w id="3947105">in</w> <w id="3947106">taberna</w>
<w id="3947107">sua</w> <w id="3947108">sedens</w> <w id="3947109">propalam</w> <w id="3947110">exculpsit</w>, <w id="3947112">quod</w> <w id="3947113">ornatissima</w> <w id="3947114">matrona</w>
<w id="3947115">munere</w> <w id="3947116">suo</w> <w id="3947117">adiuuit</w>, <w id="3947119">quod</w> <w id="3947120">et</w> <w id="3947121">futurum</w> <w id="3947122">et</w> <w id="3947123">factum</w> <w id="3947124">multi</w> <w id="3947125">cum</w>
<w id="3947126">seruorum</w> <w id="3947127">tum</w> <w id="3947128">amicorum</w> <w id="3947129">qui</w> <w id="3947130">ad</w> <w id="3947131">me</w> <w id="3947132">uentitabant</w> <w id="3947133">scierunt</w>.
<w id="3947135">lignum</w> <w id="3947136">a</w> <w id="3947137">me</w> <w id="3947138">toto</w> <w id="3947139">oppido</w> <w id="3947140">et</w> <w id="3947141">quidem</w> <w id="3947142">oppido</w> <w id="3947143">quaesitum</w> <w id="3947144">non</w>
<w id="3947145">piguit</w> <w id="3947146">uos</w> <w id="3947147">commentiri</w>, <w id="3947149">quem</w> <del><w id="3947150">quem</w></del> <w id="3947151">afuisse</w> <w id="3947152">in</w> <w id="3947153">eo</w> <w id="3947154">tempore</w>
<w id="3947155">scitis</w>, <w id="3947157">quem</w> <w id="3947158">ius</w><add><w id="3947159">s</w></add><w id="3947160">isse</w> <w id="3947161">fieri</w> <w id="3947162">qualicumque</w> <w id="3947163">materia</w> <w id="3947164">probatum</w> <w id="3947165">est</w>.</p>
<milestone unit="section" n="63" />
<p><w id="3947167">Tertium</w> <w id="3947168">mendacium</w> <w id="3947169">uestrum</w> <w id="3947170">fuit</w> <w id="3947171">macilentam</w> <w id="3947172">uel</w>
<w id="3947173">omnino</w> <w id="3947174">euisceratam</w> <w id="3947175">formam</w> <w id="3947176">diri</w> <w id="3947177">cadaueris</w> <w id="3947178">fabricatam</w>, <pb id="p.70" />
<w id="3947180">prorsus</w> <w id="3947181">horribilem</w> <w id="3947182">et</w> <w id="3947183">larualem</w>. <w id="3947185">quodsi</w> <w id="3947186">compertum</w> <w id="3947187">habebatis</w> <w id="3947188">tam</w> <w id="3947189">e</w><del><w id="3947190">n</w></del><w id="3947191">uidens</w> <w id="3947192">signum</w> <w id="3947193">magiae</w>, <w id="3947195">cur</w> <w id="3947196">mihi</w> <w id="3947197">ut</w> <w id="3947198">exhiberem</w>
<w id="3947199">non</w> <w id="3947200">denuntiastis</w>? <w id="3947201">an</w> <w id="3947202">ut</w> <w id="3947203">possetis</w> <w id="3947204">in</w> <w id="3947205">rem</w> <w id="3947206">absentem</w> <w id="3947207">libere</w>
<w id="3947208">mentiri</w>? <w id="3947209">cuius</w> <w id="3947210">tamen</w> <w id="3947211">falsi</w> <w id="3947212">facultas</w> <w id="3947213">opportunitate</w> <w id="3947214">quadam</w>
<w id="3947215">meae</w> <w id="3947216">consuetudinis</w> <w id="3947217">uobis</w> <w id="3947218">adempta</w> <w id="3947219">est</w>. <w id="3947221">nam</w> <w id="3947222">morem</w> <w id="3947223">mihi</w>
<w id="3947224">habeo</w>, <w id="3947226">qu</w><add><w id="3947227">o</w></add><w id="3947228">quo</w> <w id="3947229">eam</w>, <w id="3947231">simulacrum</w> <w id="3947232">alicuius</w> <w id="3947233">dei</w> <w id="3947234">inter</w> <w id="3947235">libellos</w>
<w id="3947236">conditum</w> <w id="3947237">gestare</w> <w id="3947238">eique</w> <w id="3947239">diebus</w> <w id="3947240">festis</w> <w id="3947241">ture</w> <w id="3947242">et</w> <w id="3947243">mero</w> <w id="3947244">et</w> <w id="3947245">aliquando</w> <w id="3947246">uictima</w><del><w id="3947247">s</w></del> <w id="3947248">supplicare</w>. <w id="3947250">dudum</w> <w id="3947251">ergo</w> <w id="3947252">cum</w> <w id="3947253">audire</w><add><w id="3947254">m</w></add>
<w id="3947255">sceletum</w> <w id="3947256">perquam</w> <w id="3947257">impudenti</w> <w id="3947258">mendacio</w> <w id="3947259">dictitari</w>, <w id="3947261">iussi</w>,
<w id="3947263">curriculo</w> <w id="3947264">iret</w> <w id="3947265">aliquis</w> <w id="3947266">et</w> <w id="3947267">ex</w> <w id="3947268">hospitio</w> <w id="3947269">meo</w> <w id="3947270">Mercuriolum</w>
<w id="3947271">afferret</w>, <w id="3947273">quem</w> <w id="3947274">mihi</w> <w id="3947275">Saturninus</w> <w id="3947276">iste</w> <w id="3947277">Oeae</w> <w id="3947278">fabricatus</w> <w id="3947279">est</w>.
<w id="3947281">cedo</w> <w id="3947282">tu</w> <w id="3947283">eum</w>, <w id="3947285">uideant</w>, <w id="3947287">teneant</w>, <w id="3947289">considerent</w>. <w id="3947291">em</w> <w id="3947292">uobis</w>,
<w id="3947294">quem</w> <w id="3947295">scele</w><add><w id="3947296">s</w></add><w id="3947297">tus</w> <w id="3947298">ille</w> <w id="3947299">sceletum</w> <w id="3947300">nominabat</w>. <w id="3947302">auditisne</w> <w id="3947303">reclamationem</w> <w id="3947304">omnium</w> <w id="3947305">qui</w> <w id="3947306">adsunt</w>? <w id="3947307">auditisne</w> <w id="3947308">mendacii</w> <w id="3947309">uestri</w>
<w id="3947310">damnationem</w>? <w id="3947311">non</w> <w id="3947312">uos</w> <w id="3947313">tot</w> <w id="3947314">calumniarum</w> <w id="3947315">tandem</w> <w id="3947316">dispudet</w>?
<w id="3947317">hiccine</w> <w id="3947318">est</w> <w id="3947319">sceletus</w>, <w id="3947321">haeccine</w> <w id="3947322">est</w> <w id="3947323">larua</w>, <w id="3947325">hoccine</w> <w id="3947326">est</w> <w id="3947327">quod</w>
<w id="3947328">appellitabatis</w> <w id="3947329">daemonium</w>? <w id="3947330">magicumne</w> <w id="3947331">istud</w> <w id="3947332">an</w> <w id="3947333">sollemne</w>
<w id="3947334">et</w> <w id="3947335">commune</w> <w id="3947336">simulacrum</w> <w id="3947337">est</w>? <w id="3947338">accipe</w> <w id="3947339">quaeso</w>, <w id="3947341">Maxime</w>, <w id="3947343">et</w>
<w id="3947344">contemplare</w>; <w id="3947346">bene</w> <w id="3947347">tam</w> <w id="3947348">puris</w> <w id="3947349">et</w> <w id="3947350">tam</w> <w id="3947351">piis</w> <w id="3947352">manibus</w> <w id="3947353">tuis</w>
<w id="3947354">traditur</w> <w id="3947355">res</w> <w id="3947356">consecrata</w>. <w id="3947358">em</w> <w id="3947359">uide</w>, <w id="3947361">quam</w> <w id="3947362">facies</w> <w id="3947363">eius</w> <w id="3947364">decora</w>
<w id="3947365">et</w> <w id="3947366">suci</w> <w id="3947367">palaestrici</w> <w id="3947368">plena</w> <w id="3947369">sit</w>, <w id="3947371">quam</w> <w id="3947372">hilaris</w> <w id="3947373">dei</w> <w id="3947374">uultus</w>, <w id="3947376">ut</w>
<w id="3947377">decenter</w> <w id="3947378">utrimque</w> <w id="3947379">lanugo</w> <w id="3947380">malis</w> <w id="3947381">deserpat</w>, <w id="3947383">ut</w> <w id="3947384">in</w> <w id="3947385">capite</w>
<w id="3947386">crispatus</w> <w id="3947387">capillus</w> <w id="3947388">sub</w> <w id="3947389">imo</w> <w id="3947390">pillei</w> <w id="3947391">umbraculo</w> <w id="3947392">appareat</w>, <w id="3947394">quam</w>
<w id="3947395">lepide</w> <w id="3947396">super</w> <w id="3947397">tempora</w> <w id="3947398">pares</w> <w id="3947399">pinnulae</w> <w id="3947400">emineant</w>, <w id="3947402">quam</w> <w id="3947403">autem</w>
<w id="3947404">festiue</w> <w id="3947405">circa</w> <w id="3947406">humeros</w> <w id="3947407">uestis</w> <w id="3947408">substricta</w> <w id="3947409">sit</w>. <w id="3947411">hunc</w> <w id="3947412">qui</w> <w id="3947413">sceletum</w> <w id="3947414">audet</w> <w id="3947415">dicere</w>, <w id="3947417">profecto</w> <w id="3947418">ille</w> <w id="3947419">simulacra</w> <w id="3947420">deorum</w> <w id="3947421">nulla</w> <pb id="p.71" />
<w id="3947422">uidet</w> <w id="3947423">aut</w> <w id="3947424">omnia</w> <w id="3947425">neglegit</w>; <w id="3947427">hunc</w> <w id="3947428">denique</w> <w id="3947429">qui</w> <w id="3947430">laruam</w> <w id="3947431">putat</w>,
<w id="3947433">ipse</w> <w id="3947434">est</w> <w id="3947435">laruans</w>.</p>
<milestone unit="section" n="64" />
<p><w id="3947437">At</w> <w id="3947438">tibi</w>, <w id="3947440">Aemiliane</w>, <w id="3947442">pro</w> <w id="3947443">isto</w> <w id="3947444">mendacio</w> <w id="3947445">duit</w> <w id="3947446">deus</w> <w id="3947447">iste</w>
<w id="3947448">superum</w> <w id="3947449">et</w> <w id="3947450">inferum</w> <w id="3947451">commeator</w> <w id="3947452">utrorumque</w> <w id="3947453">deorum</w> <w id="3947454">malam</w>
<w id="3947455">gratiam</w> <w id="3947456">semperque</w> <w id="3947457">obuias</w> <w id="3947458">species</w> <w id="3947459">mortuorum</w>, <w id="3947461">quidquid</w> <w id="3947462">umbrarum</w> <w id="3947463">est</w> <w id="3947464">usquam</w>, <w id="3947466">quidquid</w> <w id="3947467">lemurum</w>, <w id="3947469">quidquid</w> <w id="3947470">manium</w>,
<w id="3947472">quidquid</w> <w id="3947473">laruarum</w>, <w id="3947475">oc</w><del><w id="3947476">c</w></del><w id="3947477">ulis</w> <w id="3947478">tuis</w> <w id="3947479">oggerat</w>, <w id="3947481">omnia</w> <w id="3947482">noctium</w>
<w id="3947483">occursacula</w>, <w id="3947485">omnia</w> <w id="3947486">bustorum</w> <w id="3947487">formidamina</w>, <w id="3947489">omnia</w> <w id="3947490">sepulchrorum</w> <w id="3947491">terriculamenta</w>, <w id="3947493">a</w> <w id="3947494">quibus</w> <w id="3947495">tamen</w> <w id="3947496">aeuo</w> <w id="3947497">et</w> <w id="3947498">merito</w>
<w id="3947499">haud</w> <w id="3947500">longe</w> <w id="3947501">abes</w><del><w id="3947502">t</w></del>. <w id="3947504">ceterum</w> <w id="3947505">Platonica</w> <w id="3947506">familia</w> <w id="3947507">nihil</w> <w id="3947508">nouimus</w> <w id="3947509">nisi</w> <w id="3947510">festum</w> <w id="3947511">et</w> <w id="3947512">laetum</w> <w id="3947513">et</w> <w id="3947514">sollemne</w> <w id="3947515">et</w> <w id="3947516">superum</w> <w id="3947517">et</w>
<w id="3947518">caeleste</w>. <w id="3947520">quin</w> <w id="3947521">altitudinis</w> <w id="3947522">studio</w> <w id="3947523">secta</w> <w id="3947524">ista</w> <w id="3947525">etiam</w> <w id="3947526">caelo</w>
<w id="3947527">ipso</w> <w id="3947528">sublimiora</w> <w id="3947529">quaepiam</w> <w id="3947530">uesti</w><add><w id="3947531">ga</w></add><w id="3947532">uit</w> <w id="3947533">et</w> <w id="3947534">in</w> <w id="3947535">extimo</w> <w id="3947536">mundi</w>
<w id="3947537">tergo</w> <w id="3947538">stetit</w>. <w id="3947540">scit</w> <w id="3947541">me</w> <w id="3947542">uera</w> <w id="3947543">dicere</w> <w id="3947544">Maximus</w>, <w id="3947546">qui</w> <foreign lang="greek"><w id="3947547">τὸν</w> <w id="3947548">ὑπερουράνιον</w> <w id="3947549">τόπον</w></foreign> <w id="3947550">et</w> <foreign lang="greek"><w id="3947551">οὐρανοῦ</w> <w id="3947552">νῶτον</w></foreign> <w id="3947553">legit</w> <w id="3947554">in</w> <w id="3947555">Phaedro</w> <w id="3947556">diligenter</w>. <w id="3947558">idem</w> <w id="3947559">Maximus</w> <w id="3947560">optime</w> <w id="3947561">intellegit</w>, <w id="3947563">ut</w> <w id="3947564">de</w> <w id="3947565">nomine</w>
<w id="3947566">etiam</w> <w id="3947567">uobis</w> <w id="3947568">respondeam</w>, <w id="3947570">quisnam</w> <w id="3947571">sit</w> <w id="3947572">ille</w> <w id="3947573">non</w> <w id="3947574">a</w> <w id="3947575">me</w> <w id="3947576">primo</w>,
<w id="3947578">sed</w> <w id="3947579">a</w> <w id="3947580">Platone</w> <foreign lang="greek"><w id="3947581">βασιλεύς</w></foreign> <w id="3947582">nuncupatus</w>: <foreign lang="greek"><w id="3947583">περὶ</w> <w id="3947584">τὸν</w> <w id="3947585">πάντων</w> <w id="3947586">βασιλέα</w>
<w id="3947587">πάντʼ</w> <w id="3947588">ἐστὶ</w> <w id="3947589">καὶ</w> <w id="3947590">ἐκείνου</w> <w id="3947591">ἕνεκα</w> <w id="3947592">πάντα</w></foreign>, <w id="3947594">quisnam</w> <w id="3947595">sit</w> <w id="3947596">ille</w> <w id="3947597">basileus</w>,
<w id="3947599">totius</w> <w id="3947600">rerum</w> <w id="3947601">naturae</w> <w id="3947602">causa</w> <w id="3947603">et</w> <w id="3947604">ratio</w> <w id="3947605">et</w> <w id="3947606">origo</w> <w id="3947607">initialis</w>, <pb id="p.72" />
<w id="3947609">summus</w> <w id="3947610">animi</w> <w id="3947611">genitor</w>, <w id="3947613">aeternus</w> <w id="3947614">animantum</w> <w id="3947615">sospitator</w>, <w id="3947617">assiduus</w> <w id="3947618">mundi</w> <w id="3947619">sui</w> <w id="3947620">opifex</w>, <w id="3947622">sed</w> <w id="3947623">enim</w> <w id="3947624">sine</w> <w id="3947625">opera</w> <w id="3947626">opifex</w>, <w id="3947628">sine</w>
<w id="3947629">cura</w> <w id="3947630">sospitator</w>, <w id="3947632">sine</w> <w id="3947633">propagatione</w> <w id="3947634">genitor</w>, <w id="3947636">neque</w> <w id="3947637">loco</w> <w id="3947638">neque</w> <w id="3947639">tempore</w> <w id="3947640">neque</w> <w id="3947641">uice</w> <w id="3947642">ulla</w> <w id="3947643">comprehensus</w> <w id="3947644">eoque</w> <w id="3947645">paucis</w>
<milestone unit="section" n="65" />
<w id="3947646">cogitabilis</w>, <w id="3947648">nemini</w> <w id="3947649">effabilis</w>. <w id="3947651">en</w> <w id="3947652">ultro</w> <w id="3947653">augeo</w> <w id="3947654">magiae</w> <w id="3947655">suspicionem</w>: <w id="3947656">non</w> <w id="3947657">respondeo</w> <w id="3947658">tibi</w>, <w id="3947660">Aemiliane</w>, <w id="3947662">quem</w> <w id="3947663">colam</w> <foreign lang="greek"><w id="3947664">βασιλέα</w></foreign>;
<w id="3947666">quin</w> <w id="3947667">si</w> <w id="3947668">ipse</w> <w id="3947669">proconsul</w> <w id="3947670">interroget</w>, <w id="3947672">quid</w> <w id="3947673">sit</w> <w id="3947674">deus</w> <w id="3947675">meus</w>, <w id="3947677">taceo</w>.</p>
<p><w id="3947679">De</w> <w id="3947680">nomine</w> <w id="3947681">ut</w> <w id="3947682">inpraesentiarum</w> <w id="3947683">satis</w> <w id="3947684">dixi</w>. <w id="3947686">quod</w> <w id="3947687">superest</w>, <w id="3947689">nec</w> <w id="3947690">ipse</w> <w id="3947691">sum</w> <w id="3947692">nescius</w> <w id="3947693">quosdam</w> <w id="3947694">circumstantium</w>
<w id="3947695">cupere</w> <w id="3947696">audire</w>, <w id="3947698">cur</w> <w id="3947699">non</w> <w id="3947700">argento</w> <w id="3947701">uel</w> <w id="3947702">auro</w>, <w id="3947704">sed</w> <w id="3947705">potissimum</w>
<w id="3947706">ex</w> <w id="3947707">ligno</w> <w id="3947708">simulacrum</w> <w id="3947709">fieri</w> <w id="3947710">uoluerim</w>, <w id="3947712">idque</w> <w id="3947713">eos</w> <w id="3947714">arbitror</w>
<w id="3947715">non</w> <w id="3947716">tam</w> <w id="3947717">ignoscendi</w> <w id="3947718">quam</w> <w id="3947719">cognoscendi</w> <w id="3947720">causa</w> <w id="3947721">desiderare</w>,
<w id="3947723">ut</w> <w id="3947724">hoc</w> <w id="3947725">etiam</w> <w id="3947726">scrupulo</w> <w id="3947727">liberentur</w>, <w id="3947729">cum</w> <w id="3947730">uideant</w> <w id="3947731">omnem</w>
<w id="3947732">suspicionem</w> <w id="3947733">criminis</w> <w id="3947734">abunde</w> <w id="3947735">confutatam</w>. <w id="3947737">audi</w> <w id="3947738">igitur</w> <w id="3947739">cui</w>
<w id="3947740">cura</w> <w id="3947741">cognoscere</w> <w id="3947742">est</w>, <w id="3947744">sed</w> <w id="3947745">animo</w> <w id="3947746">quantum</w> <w id="3947747">potes</w> <w id="3947748">erecto</w> <w id="3947749">et</w>
<w id="3947750">attento</w>, <w id="3947752">quasi</w> <w id="3947753">uerba</w> <w id="3947754">ipsa</w> <w id="3947755">Platonis</w> <w id="3947756">iam</w> <w id="3947757">senis</w> <w id="3947758">de</w> <w id="3947759">nouissimo</w>
<w id="3947760">legum</w> <w id="3947761">libro</w> <w id="3947762">auditurus</w>: <foreign lang="greek"><w id="3947763">θεοῖσιν</w> <w id="3947764">δὲ</w> <w id="3947765">ἀναθήματα</w> <w id="3947766">χρεὼν</w> <w id="3947767">ἔμμετρα</w>
<w id="3947768">τὸν</w> <w id="3947769">μέτριον</w> <w id="3947770">ἄνδρα</w> <w id="3947771">ἀνατιθέντα</w> <w id="3947772">δωρεῖσθαι</w>. <w id="3947774">γῆ</w> <w id="3947775">μὲν</w> <w id="3947776">οὖν</w>
<w id="3947777">ἑστία</w> <w id="3947778">τε</w> <w id="3947779">οἰκήσεως</w> <w id="3947780">ἱερὰ</w> <w id="3947781">πᾶσι</w> <w id="3947782">πάντων</w> <w id="3947783">θεῶν</w>· <w id="3947785">μηδεὶς</w> <w id="3947786">οὖν</w>
<w id="3947787">δευτέρως</w> <w id="3947788">ἱερὰ</w> <w id="3947789">καθιερούτω</w> <w id="3947790">θεοῖς</w></foreign>—<w id="3947791">hoc</w> <w id="3947792">eo</w> <w id="3947793">prohibet</w>, <w id="3947795">ut</w>
<w id="3947796">delubra</w> <w id="3947797">nemo</w> <w id="3947798">audeat</w> <w id="3947799">priuatim</w> <w id="3947800">constituere</w>; <w id="3947802">censet</w> <w id="3947803">enim</w>
<w id="3947804">satis</w> <w id="3947805">esse</w> <w id="3947806">ciuibus</w> <w id="3947807">ad</w> <w id="3947808">immolandas</w> <w id="3947809">uictimas</w> <w id="3947810">templa</w> <w id="3947811">publica</w>
—<w id="3947812">deinde</w> <w id="3947813">subnectit</w>: <foreign lang="greek"><w id="3947814">χρυσὸς</w> <w id="3947815">δὲ</w> <w id="3947816">καὶ</w> <w id="3947817">ἄργυρος</w> <w id="3947818">ἐν</w> <w id="3947819">ἄλλαις</w>
<w id="3947820">πόλεσιν</w> <w id="3947821">ἰδίᾳ</w> <w id="3947822">καὶ</w> <w id="3947823">ἐν</w> <w id="3947824">ἱεροῖς</w> <w id="3947825">ἐστιν</w> <w id="3947826">ἐπίφθονον</w> <w id="3947827">κτῆμα</w>, <w id="3947829">ἐλέφας</w>
<w id="3947830">δὲ</w> <w id="3947831">ἀπὸ</w> <w id="3947832">λελοιπότος</w> <w id="3947833">ψυχὴν</w> <w id="3947834">σώματος</w> <w id="3947835">οὐκ</w> <w id="3947836">εὔχαρι</w> <w id="3947837">ἀνάθημα</w>,
<w id="3947839">σίδηρος</w> <w id="3947840">δὲ</w> <w id="3947841">καὶ</w> <w id="3947842">χαλκὸς</w> <w id="3947843">πολέμων</w> <w id="3947844">ὄργανα</w>· <w id="3947846">ξύλου</w> <w id="3947847">δὲ</w> <w id="3947848">μονόξυλον</w> <w id="3947849">ὅ</w> <w id="3947850">τι</w> <w id="3947851">ἂν</w> <w id="3947852">θέλῃ</w> <w id="3947853">τις</w> <w id="3947854">ἀνατιθέτω</w>, <w id="3947856">καὶ</w> <w id="3947857">λίθου</w> <w id="3947858">ὡσαύτως</w>.</foreign> <pb id="p.73" />
<w id="3947860">ut</w> <w id="3947861">omnium</w> <w id="3947862">assensus</w> <w id="3947863">declarauit</w>, <w id="3947865">Maxime</w> <w id="3947866">quique</w> <w id="3947867">in</w> <w id="3947868">consilio</w>
<w id="3947869">estis</w>, <w id="3947871">competentissime</w> <w id="3947872">uideor</w> <w id="3947873">usus</w> <w id="3947874">Platone</w> <w id="3947875">ut</w> <w id="3947876">uitae</w> <w id="3947877">magistro</w>, <w id="3947879">ita</w> <w id="3947880">causae</w> <w id="3947881">patrono</w>, <w id="3947883">cuius</w> <w id="3947884">legibus</w> <w id="3947885">obedientem</w> <w id="3947886">me</w>
<w id="3947887">uidetis</w>.</p>
<milestone unit="section" n="66" />
<p><w id="3947889">Nunc</w> <w id="3947890">tempus</w> <w id="3947891">est</w> <w id="3947892">ad</w> <w id="3947893">epistulas</w> <w id="3947894">Pudentillae</w> <w id="3947895">praeuerti</w>, <w id="3947897">uel</w>
<w id="3947898">adeo</w> <w id="3947899">totius</w> <w id="3947900">rei</w> <w id="3947901">ordinem</w> <w id="3947902">paulo</w> <w id="3947903">altius</w> <w id="3947904">petere</w>, <w id="3947906">ut</w> <w id="3947907">omnibus</w>
<w id="3947908">manifestissime</w> <w id="3947909">pateat</w> <w id="3947910">me</w>, <w id="3947912">quem</w> <w id="3947913">lucri</w> <w id="3947914">cupiditate</w> <w id="3947915">inuasisse</w>
<w id="3947916">Pudentillae</w> <w id="3947917">domum</w> <w id="3947918">dictitant</w>, <w id="3947920">si</w> <w id="3947921">ullum</w> <w id="3947922">lucrum</w> <w id="3947923">cogitarem</w>,
<w id="3947925">fugere</w> <w id="3947926">semper</w> <w id="3947927">a</w> <w id="3947928">domo</w> <w id="3947929">ista</w> <w id="3947930">debuisse</w>, <w id="3947932">quin</w> <w id="3947933">et</w> <w id="3947934">in</w> <w id="3947935">ceteris</w>
<w id="3947936">causis</w> <w id="3947937">minime</w> <w id="3947938">prosperum</w> <w id="3947939">matrimonium</w>,—<w id="3947941">nisi</w> <w id="3947942">ipsa</w> <w id="3947943">mulier</w>
<w id="3947944">tot</w> <w id="3947945">incommoda</w> <w id="3947946">uirtutibus</w> <w id="3947947">suis</w> <w id="3947948">repensaret</w>, <w id="3947950">inimicum</w>.</p>
<p><w id="3947952">Neque</w> <w id="3947953">enim</w> <w id="3947954">ulla</w> <w id="3947955">alia</w> <w id="3947956">causa</w> <w id="3947957">praeter</w> <w id="3947958">cassam</w> <w id="3947959">inuidiam</w>
<w id="3947960">repperiri</w> <w id="3947961">potest</w>, <w id="3947963">quae</w> <w id="3947964">iudicium</w> <w id="3947965">istud</w> <w id="3947966">mihi</w> <w id="3947967">et</w> <w id="3947968">multa</w> <w id="3947969">antea</w>
<w id="3947970">pericula</w> <w id="3947971">uitae</w> <w id="3947972">conflauerit</w>. <w id="3947974">ceterum</w> <w id="3947975">cur</w> <w id="3947976">Aemilianus</w> <w id="3947977">commoueretur</w>, <w id="3947979">etsi</w> <w id="3947980">uere</w> <w id="3947981">magum</w> <w id="3947982">me</w> <w id="3947983">comperisset</w>, <w id="3947985">qui</w> <w id="3947986">non</w>
<w id="3947987">modo</w> <w id="3947988">ullo</w> <w id="3947989">facto</w>, <w id="3947991">sed</w> <w id="3947992">ne</w> <w id="3947993">tantulo</w> <w id="3947994">quidem</w> <w id="3947995">dicto</w> <w id="3947996">meo</w> <w id="3947997">laesus</w>
<w id="3947998">est</w>, <w id="3948000">ut</w> <w id="3948001">uideretur</w> <w id="3948002">se</w> <w id="3948003">merito</w> <w id="3948004">ultum</w> <w id="3948005">ire</w>? <w id="3948006">neque</w> <w id="3948007">autem</w> <w id="3948008">gloriae</w>
<w id="3948009">causa</w> <w id="3948010">me</w> <w id="3948011">accusat</w>, <w id="3948013">ut</w> <w id="3948014">M</w>. <w id="3948016">Antonius</w> <w id="3948017">Cn</w>. <w id="3948019">Carbonem</w>, <w id="3948021">C</w>. <w id="3948023">Mucius</w> <w id="3948024">A</w>. <w id="3948026">Albucium</w>, <w id="3948028">P</w>. <w id="3948030">Sulpicius</w> <w id="3948031">Cn</w>. <w id="3948033">Norbanum</w>, <w id="3948035">C</w>. <w id="3948037">Furius</w> <pb id="p.74" />
<w id="3948038">M</w>' <w id="3948039">Aquilium</w>, <w id="3948041">C</w>. <w id="3948043">Curio</w> <w id="3948044">Q</w>. <w id="3948046">Metellum</w>. <w id="3948048">quippe</w> <w id="3948049">homines</w> <w id="3948050">eruditissimi</w> <w id="3948051">iuuenes</w> <w id="3948052">laudis</w> <w id="3948053">gratia</w> <w id="3948054">primum</w> <w id="3948055">hoc</w> <w id="3948056">rudimentum</w>
<w id="3948057">forensis</w> <w id="3948058">operae</w> <w id="3948059">subibant</w>, <w id="3948061">ut</w> <w id="3948062">aliquo</w> <w id="3948063">insigni</w> <w id="3948064">iudicio</w> <w id="3948065">ciuibus</w>
<w id="3948066">suis</w> <w id="3948067">noscerentur</w>. <w id="3948069">qui</w> <w id="3948070">mos</w> <w id="3948071">incipientibus</w> <w id="3948072">adulescentulis</w> <w id="3948073">ad</w>
<w id="3948074">illustrandum</w> <w id="3948075">ingenii</w> <w id="3948076">florem</w> <w id="3948077">apud</w> <w id="3948078">antiquos</w> <w id="3948079">concessus</w> <w id="3948080">diu</w>
<w id="3948081">exoleuit</w>. <w id="3948083">quod</w> <w id="3948084">si</w> <w id="3948085">nunc</w> <w id="3948086">quoque</w> <w id="3948087">frequens</w> <w id="3948088">esset</w>, <w id="3948090">tamen</w> <w id="3948091">ab</w>
<w id="3948092">hoc</w> <w id="3948093">procul</w> <w id="3948094">abfuisset</w>; <w id="3948096">nam</w> <w id="3948097">neque</w> <w id="3948098">facundiae</w> <w id="3948099">ostentatio</w> <w id="3948100">rudi</w>
<w id="3948101">et</w> <w id="3948102">indocto</w> <w id="3948103">neque</w> <w id="3948104">gloriae</w> <w id="3948105">cupido</w> <w id="3948106">rustico</w> <w id="3948107">et</w> <w id="3948108">barbaro</w> <w id="3948109">neque</w>
<w id="3948110">inceptio</w> <w id="3948111">patrociniorum</w> <w id="3948112">capulari</w> <w id="3948113">seni</w> <w id="3948114">congruisset</w>; <w id="3948116">nisi</w> <w id="3948117">forte</w>
<w id="3948118">Aemilianus</w> <w id="3948119">pro</w> <w id="3948120">sua</w> <w id="3948121">seueritate</w> <w id="3948122">exemplum</w> <w id="3948123">dedit</w> <w id="3948124">et</w> <w id="3948125">ipsis</w>
<w id="3948126">maleficiis</w> <w id="3948127">infensus</w> <w id="3948128">accusationem</w> <w id="3948129">istam</w> <w id="3948130">pro</w> <w id="3948131">morum</w> <w id="3948132">integritate</w> <w id="3948133">suscepit</w>. <w id="3948135">at</w> <w id="3948136">hoc</w> <w id="3948137">ego</w> <w id="3948138">Aemiliano</w>, <w id="3948140">non</w> <w id="3948141">huic</w> <w id="3948142">Afro</w>,
<w id="3948144">sed</w> <w id="3948145">illi</w> <w id="3948146">Africano</w> <w id="3948147">et</w> <w id="3948148">Numantino</w> <w id="3948149">et</w> <w id="3948150">praeterea</w> <w id="3948151">Censorio</w> <w id="3948152">uix</w>
<w id="3948153">credidissem</w>: <w id="3948154">ne</w> <w id="3948155">huic</w> <w id="3948156">frutici</w> <w id="3948157">credam</w> <w id="3948158">non</w> <w id="3948159">modo</w> <w id="3948160">odium</w>
<w id="3948161">peccatorum</w>, <w id="3948163">sed</w> <w id="3948164">saltem</w>. <w id="3948166">intellectum</w> <w id="3948167">inesse</w>.</p>
<milestone unit="section" n="67" />
<p><w id="3948169">Quid</w> <w id="3948170">igitur</w> <w id="3948171">est</w>? <w id="3948172">cuiuis</w> <w id="3948173">clarius</w> <w id="3948174">dilucet</w> <w id="3948175">aliam</w> <w id="3948176">rem</w>
<w id="3948177">inuidia</w> <w id="3948178">nullam</w> <w id="3948179">esse</w> <w id="3948180">quae</w> <w id="3948181">hunc</w> <w id="3948182">et</w> <w id="3948183">Herennium</w> <w id="3948184">Rufinum</w>,
<w id="3948186">impulsorem</w> <w id="3948187">huius</w>, <w id="3948189">de</w> <w id="3948190">quo</w> <w id="3948191">mox</w> <w id="3948192">dicam</w>, <w id="3948194">ceterosque</w> <w id="3948195">inimicos</w> <w id="3948196">meos</w> <w id="3948197">ad</w> <w id="3948198">nectendas</w> <w id="3948199">magiae</w> <w id="3948200">calumnias</w> <w id="3948201">prouocarit</w>. 
<w id="3948203">quin</w><add><w id="3948204">que</w></add> <w id="3948205">igitur</w> <w id="3948206">res</w> <w id="3948207">sunt</w>, <w id="3948209">quas</w> <w id="3948210">me</w> <w id="3948211">oportet</w> <w id="3948212">disputare</w>. <w id="3948214">nam</w> <w id="3948215">si</w>
<w id="3948216">probe</w> <w id="3948217">memini</w>, <w id="3948219">quod</w> <w id="3948220">ad</w> <w id="3948221">Pudentillam</w> <w id="3948222">attinet</w>, <w id="3948224">haec</w> <w id="3948225">obiecere</w>:
<w id="3948226">una</w> <w id="3948227">res</w> <w id="3948228">est</w>, <w id="3948230">quod</w> <w id="3948231">numquam</w> <w id="3948232">eam</w> <w id="3948233">uoluisse</w> <w id="3948234">nubere</w> <w id="3948235">post</w>
<w id="3948236">priorem</w> <w id="3948237">maritum</w>, <w id="3948239">sed</w> <w id="3948240">meis</w> <w id="3948241">carminibus</w> <w id="3948242">coactam</w> <w id="3948243">dixere</w>;
<w id="3948245">altera</w> <w id="3948246">res</w> <w id="3948247">est</w> <w id="3948248">de</w> <w id="3948249">epistulis</w> <w id="3948250">eius</w>, <w id="3948252">quam</w> <w id="3948253">confessionem</w> <w id="3948254">magiae</w>
<w id="3948255">putant</w>; <w id="3948257">deinde</w> <w id="3948258">sexagesimo</w> <w id="3948259">anno</w> <w id="3948260">aetatis</w> <w id="3948261">ad</w> <w id="3948262">lubidinem</w> <w id="3948263">nubsisse</w>, <w id="3948265">et</w> <w id="3948266">quod</w> <w id="3948267">in</w> <w id="3948268">uilla</w> <w id="3948269">ac</w> <w id="3948270">non</w> <w id="3948271">in</w> <w id="3948272">oppido</w> <w id="3948273">tabulae</w> <w id="3948274">nubtiales</w> <pb id="p.75" />
<w id="3948275">sint</w> <w id="3948276">consignatae</w>, <w id="3948278">tertio</w> <w id="3948279">et</w> <w id="3948280">quarto</w> <w id="3948281">loco</w> <w id="3948282">obiecere</w>; <w id="3948284">nouissima</w>
<w id="3948285">et</w> <w id="3948286">eadem</w> <w id="3948287">inuidiosissima</w> <w id="3948288">criminatio</w> <w id="3948289">de</w> <w id="3948290">dote</w> <w id="3948291">fuit</w>. <w id="3948293">ibi</w> <w id="3948294">omne</w>
<w id="3948295">uirus</w> <w id="3948296">totis</w> <w id="3948297">uiribus</w> <w id="3948298">adnixi</w> <w id="3948299">effundere</w>, <w id="3948301">ibi</w> <w id="3948302">maxime</w> <w id="3948303">angebantur</w>,
<w id="3948305">atque</w> <w id="3948306">ita</w> <w id="3948307">dixere</w> <w id="3948308">me</w> <w id="3948309">grandem</w> <w id="3948310">dotem</w> <w id="3948311">mox</w> <w id="3948312">in</w> <w id="3948313">principio</w>
<w id="3948314">coniunctionis</w> <w id="3948315">nostrae</w> <w id="3948316">mulieri</w> <w id="3948317">amanti</w> <w id="3948318">remotis</w> <w id="3948319">arbitris</w> <w id="3948320">in</w>
<w id="3948321">uilla</w> <w id="3948322">extorsisse</w>. <w id="3948324">quae</w> <w id="3948325">omnia</w> <w id="3948326">tam</w> <w id="3948327">falsa</w>, <w id="3948329">tam</w> <w id="3948330">nihili</w>, <w id="3948332">tam</w>
<w id="3948333">inania</w> <w id="3948334">ostendam</w> <w id="3948335">adeoque</w> <w id="3948336">facile</w> <w id="3948337">et</w> <w id="3948338">sine</w> <w id="3948339">ulla</w> <w id="3948340">controuersia</w>
<w id="3948341">refutabo</w>, <w id="3948343">ut</w> <w id="3948344">medius</w> <w id="3948345">fidius</w> <w id="3948346">uerear</w>, <w id="3948348">Maxime</w> <w id="3948349">quique</w> <w id="3948350">in</w> <w id="3948351">consilio</w> <w id="3948352">estis</w>, <w id="3948354">ne</w> <w id="3948355">demissum</w> <w id="3948356">et</w> <w id="3948357">subornatum</w> <w id="3948358">a</w> <w id="3948359">me</w> <w id="3948360">accusatorem</w>
<w id="3948361">putetis</w>, <w id="3948363">ut</w> <w id="3948364">inuidiam</w> <w id="3948365">meam</w> <w id="3948366">reperta</w> <w id="3948367">occasione</w> <w id="3948368">palam</w> <w id="3948369">restinguerem</w>. <w id="3948371">mihi</w> <w id="3948372">credite</w>, <w id="3948374">quod</w> <w id="3948375">reabse</w> <w id="3948376">intelle</w><add><w id="3948377">ge</w></add><w id="3948378">tur</w>: <w id="3948379">oppido</w>
<w id="3948380">quam</w> <w id="3948381">mihi</w> <w id="3948382">laborandum</w> <w id="3948383">est</w>, <w id="3948385">ne</w> <w id="3948386">tam</w> <w id="3948387">friuolam</w> <w id="3948388">accusationem</w>
<w id="3948389">me</w> <w id="3948390">potius</w> <w id="3948391">callide</w> <w id="3948392">excogitasse</w> <w id="3948393">quam</w> <w id="3948394">illos</w> <w id="3948395">stulte</w> <w id="3948396">suscepisse</w>
<w id="3948397">existimetis</w>.</p>
<milestone unit="section" n="68" />
<p><w id="3948399">Nunc</w> <w id="3948400">dum</w> <w id="3948401">ordinem</w> <w id="3948402">rei</w> <w id="3948403">breuiter</w> <w id="3948404">persequor</w> <w id="3948405">et</w> <w id="3948406">efficio</w>,
<w id="3948408">ut</w> <w id="3948409">ipse</w> <w id="3948410">Aemilianus</w> <w id="3948411">re</w> <w id="3948412">cognita</w> <w id="3948413">falso</w> <w id="3948414">se</w> <w id="3948415">ad</w> <w id="3948416">inuidiam</w> <w id="3948417">meam</w>
<w id="3948418">inductum</w> <w id="3948419">et</w> <w id="3948420">longe</w> <w id="3948421">a</w> <w id="3948422">vero</w> <w id="3948423">aberrasse</w> <w id="3948424">necesse</w> <w id="3948425">habeat</w> <w id="3948426">confiteri</w>, <w id="3948428">quaeso</w>, <w id="3948430">uti</w> <w id="3948431">adhuc</w> <w id="3948432">fecistis</w> <w id="3948433">uel</w> <w id="3948434">si</w> <w id="3948435">quo</w> <w id="3948436">magis</w> <w id="3948437">etiam</w>
<w id="3948438">potestis</w>, <w id="3948440">ipsum</w> <w id="3948441">fontem</w> <w id="3948442">et</w> <w id="3948443">fundamentum</w> <w id="3948444">iudicii</w> <w id="3948445">huiusce</w>
<w id="3948446">diligentissime</w> <w id="3948447">cognoscatis</w>.</p>
<p><w id="3948449">Aemilia</w> <w id="3948450">Pudentilla</w>, <w id="3948452">quae</w> <w id="3948453">nunc</w> <w id="3948454">mihi</w> <w id="3948455">uxor</w> <w id="3948456">est</w>, <w id="3948458">ex</w> <w id="3948459">quodam</w> <w id="3948460">Sicinio</w> <w id="3948461">Amico</w>, <w id="3948463">quicum</w> <w id="3948464">antea</w> <w id="3948465">nubta</w> <w id="3948466">fuerat</w>, <w id="3948468">Pontianum</w>
<w id="3948469">et</w> <w id="3948470">Pudentem</w> <w id="3948471">filios</w> <w id="3948472">genuit</w> <w id="3948473">eosque</w> <w id="3948474">pupillos</w> <w id="3948475">relictos</w> <w id="3948476">in</w>
<w id="3948477">potestate</w> <w id="3948478">paterni</w> <w id="3948479">aui</w>—<w id="3948480">nam</w> <w id="3948481">superstite</w> <w id="3948482">patre</w> <w id="3948483">Amicus</w>
<w id="3948484">decesserat</w>—<w id="3948485">per</w> <w id="3948486">annos</w> <w id="3948487">ferme</w> <w id="3948488">quattuordecim</w> <w id="3948489">memorabili</w>
<w id="3948490">pietate</w> <w id="3948491">sedulo</w> <w id="3948492">aluit</w>, <w id="3948494">non</w> <w id="3948495">tamen</w> <w id="3948496">libenter</w> <w id="3948497">in</w> <w id="3948498">ipso</w> <w id="3948499">aetatis</w>
<w id="3948500">suae</w> <w id="3948501">flore</w> <w id="3948502">tam</w> <w id="3948503">diu</w> <w id="3948504">uidua</w>. <w id="3948506">sed</w> <w id="3948507">puerorum</w> <w id="3948508">auus</w> <w id="3948509">inuita</w><add><w id="3948510">m</w></add> <pb id="p.76" />
<w id="3948511">eam</w> <w id="3948512">conciliare</w> <w id="3948513">studebat</w> <add><w id="3948514">in</w></add> <w id="3948515">ceterum</w> <w id="3948516">filio</w><del><w id="3948517">s</w></del> <w id="3948518">suo</w><del><w id="3948519">s</w></del> <w id="3948520">Sicinio</w>
<w id="3948521">Claro</w> <w id="3948522">eoque</w> <w id="3948523">ceteros</w> <w id="3948524">procos</w> <w id="3948525">absterrebat</w>; <w id="3948527">et</w> <w id="3948528">praeterea</w> <w id="3948529">minabatur</w>, <w id="3948531">si</w> <w id="3948532">extrario</w> <w id="3948533">nubsisse</w><add><w id="3948534">t</w></add>, <w id="3948536">nihil</w> <w id="3948537">se</w> <w id="3948538">filiis</w> <w id="3948539">eius</w> <w id="3948540">ex</w> <w id="3948541">paternis</w>
<w id="3948542">eorum</w> <w id="3948543">bonis</w> <w id="3948544">testamento</w> <w id="3948545">relicturum</w>. <w id="3948547">quam</w> <w id="3948548">condicione</w><add><w id="3948549">m</w></add> <w id="3948550">cum</w>
<w id="3948551">obstinate</w> <w id="3948552">propositam</w> <w id="3948553">uideret</w> <w id="3948554">mulier</w> <w id="3948555">sapiens</w> <w id="3948556">et</w> <w id="3948557">egregie</w> <w id="3948558">pia</w>,
<w id="3948560">ne</w> <w id="3948561">quid</w> <w id="3948562">filiis</w> <w id="3948563">suis</w> <w id="3948564">eo</w> <w id="3948565">nomine</w> <w id="3948566">incommodaret</w>, <w id="3948568">facit</w> <w id="3948569">quidem</w>
<w id="3948570">tabulas</w> <w id="3948571">nubtiales</w> <w id="3948572">cum</w> <w id="3948573">quo</w> <w id="3948574">iubebatur</w>, <w id="3948576">cum</w> <w id="3948577">Sicinio</w> <w id="3948578">Claro</w>,
<w id="3948580">uerum</w> <w id="3948581">enimuero</w> <w id="3948582">uariis</w> <w id="3948583">frustrationibus</w> <w id="3948584">nuptias</w> <w id="3948585">eludit</w> <w id="3948586">eo</w>
<w id="3948587">ad</w>, <w id="3948589">dum</w> <w id="3948590">puerorum</w> <w id="3948591">auus</w> <w id="3948592">fato</w> <w id="3948593">concessit</w> <w id="3948594">relictis</w> <w id="3948595">filiis</w> <w id="3948596">eius</w>
<w id="3948597">heredibus</w> <w id="3948598">ita</w>, <w id="3948600">ut</w> <w id="3948601">Pontianus</w>, <w id="3948603">qui</w> <w id="3948604">maior</w> <w id="3948605">natu</w> <w id="3948606">erat</w>, <w id="3948608">fratri</w>
<milestone unit="section" n="69" />
<w id="3948609">suo</w> <w id="3948610">tutor</w> <w id="3948611">esset</w>. <w id="3948613">eo</w> <w id="3948614">scrupulo</w> <w id="3948615">liberata</w> <w id="3948616">cum</w> <w id="3948617">a</w> <w id="3948618">principibus</w>
<w id="3948619">uiris</w> <w id="3948620">in</w> <w id="3948621">matrimonium</w> <w id="3948622">peteretur</w>, <w id="3948624">decreuit</w> <w id="3948625">sibi</w> <w id="3948626">diutius</w> <w id="3948627">in</w>
<w id="3948628">uiduitate</w> <w id="3948629">non</w> <w id="3948630">permanendum</w>; <w id="3948632">quippe</w> <w id="3948633">ut</w> <w id="3948634">solitudinis</w> <w id="3948635">taedium</w> <w id="3948636">perpeti</w> <w id="3948637">posset</w>, <w id="3948639">tamen</w> <w id="3948640">aegritudine</w><add><w id="3948641">m</w></add> <w id="3948642">corporis</w> <w id="3948643">ferre</w>
<w id="3948644">non</w> <w id="3948645">poterat</w>. <w id="3948647">mulier</w> <w id="3948648">sancte</w> <w id="3948649">pudica</w>, <w id="3948651">tot</w> <w id="3948652">annis</w> <w id="3948653">uiduitatis</w>
<w id="3948654">sine</w> <w id="3948655">culpa</w>, <w id="3948657">sine</w> <w id="3948658">fabula</w>, <w id="3948660">assuetudine</w> <w id="3948661">coniugis</w> <w id="3948662">torpens</w> <w id="3948663">et</w>
<w id="3948664">diutino</w> <w id="3948665">situ</w> <w id="3948666">uiscerum</w> <w id="3948667">saucia</w>, <w id="3948669">uitiatis</w> <w id="3948670">intimis</w> <w id="3948671">uteri</w> <w id="3948672">saepe</w>
<w id="3948673">ad</w> <w id="3948674">extremum</w> <w id="3948675">uitae</w> <w id="3948676">discrimen</w> <w id="3948677">doloribus</w> <w id="3948678">obortis</w> <w id="3948679">exanimabatur</w>. <w id="3948681">medici</w> <w id="3948682">cum</w> <w id="3948683">obstetricibus</w> <w id="3948684">consentiebant</w> <w id="3948685">penuria</w>
<w id="3948686">matrimonii</w> <w id="3948687">morbum</w> <w id="3948688">quaesitum</w>, <w id="3948690">malum</w> <w id="3948691">in</w> <w id="3948692">dies</w> <w id="3948693">augeri</w>, <w id="3948695">aegritudinem</w> <w id="3948696">ingrauescere</w>; <w id="3948698">dum</w> <w id="3948699">aetatis</w> <w id="3948700">aliquid</w> <w id="3948701">supersit</w>, <w id="3948703">nubtiis</w> <w id="3948704">ualitudinem</w> <w id="3948705">medicandum</w>. <w id="3948707">consilium</w> <w id="3948708">istud</w> <w id="3948709">cum</w> <w id="3948710">alii</w> <pb id="p.77" />
<w id="3948711">approbant</w>, <w id="3948713">tum</w> <w id="3948714">maxime</w> <w id="3948715">Aemilianus</w> <w id="3948716">iste</w>, <w id="3948718">qui</w> <w id="3948719">paulo</w> <w id="3948720">prius</w>
<w id="3948721">confidentissimo</w> <w id="3948722">mendacio</w> <w id="3948723">adseuerabat</w> <w id="3948724">numquam</w> <w id="3948725">de</w> <w id="3948726">nubtiis</w>
<w id="3948727">Pudentillam</w> <w id="3948728">cogitasse</w>, <w id="3948730">priusquam</w> <w id="3948731">foret</w> <w id="3948732">magicis</w> <w id="3948733">maleficiis</w>
<w id="3948734">a</w> <w id="3948735">me</w> <w id="3948736">coacta</w>, <w id="3948738">me</w> <w id="3948739">solum</w> <w id="3948740">repertum</w>, <w id="3948742">qui</w> <w id="3948743">uiduitatis</w> <w id="3948744">eius</w> <w id="3948745">uelut</w>
<w id="3948746">quandam</w> <w id="3948747">uirginitatem</w> <w id="3948748">carminibus</w> <w id="3948749">et</w> <w id="3948750">uenenis</w> <w id="3948751">uiolarem</w>.
<w id="3948753">saepe</w> <w id="3948754">audiui</w> <w id="3948755">non</w> <w id="3948756">de</w> <w id="3948757">nihilo</w> <w id="3948758">dici</w> <w id="3948759">mendacem</w> <w id="3948760">memorem</w> <w id="3948761">esse</w>
<w id="3948762">oportere</w>; <w id="3948764">at</w> <w id="3948765">tibi</w>, <w id="3948767">Aemiliane</w>, <w id="3948769">non</w> <w id="3948770">uenit</w> <w id="3948771">in</w> <w id="3948772">mentem</w>, <w id="3948774">priusquam</w> <w id="3948775">ego</w> <w id="3948776">Oeam</w> <w id="3948777">uenirem</w>, <w id="3948779">te</w> <w id="3948780">litteras</w> <w id="3948781">etiam</w>, <w id="3948783">uti</w> <w id="3948784">nuberet</w>,
<w id="3948786">scribsisse</w> <w id="3948787">ad</w> <w id="3948788">filium</w> <w id="3948789">eius</w> <w id="3948790">Pontianum</w>, <w id="3948792">qui</w> <w id="3948793">tum</w> <w id="3948794">adultus</w>
<w id="3948795">Romae</w> <w id="3948796">agebat</w>. <w id="3948798">cedo</w> <w id="3948799">tu</w> <w id="3948800">epistolam</w> <w id="3948801">uel</w> <w id="3948802">potius</w> <w id="3948803">da</w> <w id="3948804">ipsi</w>:
<w id="3948805">legat</w>, <w id="3948807">sua</w> <w id="3948808">sibi</w> <w id="3948809">uoce</w> <w id="3948810">suisque</w> <w id="3948811">uerbis</w> <w id="3948812">sese</w> <w id="3948813">reuincat</w>.</p>
<p><w id="3948815">Estne</w> <w id="3948816">haec</w> <w id="3948817">tua</w> <w id="3948818">epistola</w>? <w id="3948819">quid</w> <w id="3948820">palluisti</w>? <w id="3948821">nam</w> <w id="3948822">erubescere</w> <w id="3948823">tu</w> <w id="3948824">quidem</w> <w id="3948825">non</w> <w id="3948826">potes</w>. <w id="3948828">estne</w> <w id="3948829">tua</w> <w id="3948830">ista</w> <w id="3948831">subscribtio</w>?—
<w id="3948832">recita</w> <w id="3948833">quaeso</w> <w id="3948834">clarius</w>, <w id="3948836">ut</w> <w id="3948837">omnes</w> <w id="3948838">intellegant</w>, <w id="3948840">quantum</w>
<w id="3948841">lingua</w> <w id="3948842">eius</w> <w id="3948843">manu</w> <w id="3948844">discrepet</w>, <w id="3948846">quantumque</w> <w id="3948847">minor</w> <w id="3948848">illi</w><del><w id="3948849">s</w></del> <w id="3948850">sit</w>
<w id="3948851">mecum</w> <w id="3948852">quam</w> <w id="3948853">secum</w> <w id="3948854">dissensio</w>.—</p>
<milestone unit="section" n="70" />
<p><w id="3948856">Scripsistine</w> <w id="3948857">haec</w>, <w id="3948859">Aemiliane</w>, <w id="3948861">quae</w> <w id="3948862">lecta</w> <w id="3948863">sunt</w>? <q><w id="3948864">nubere</w>
<w id="3948865">illam</w> <w id="3948866">uelle</w> <w id="3948867">et</w> <w id="3948868">debere</w> <w id="3948869">scio</w>, <w id="3948871">sed</w> <w id="3948872">quem</w> <w id="3948873">eligat</w> <w id="3948874">nescio</w>.</q> <w id="3948876">recte</w>
<w id="3948877">tu</w> <w id="3948878">quidem</w>: <w id="3948879">nesciebas</w>; <w id="3948881">Pudentilla</w> <w id="3948882">enim</w> <w id="3948883">tibi</w>, <w id="3948885">cuius</w> <w id="3948886">infesta</w><add><w id="3948887">m</w></add>
<w id="3948888">malignitatem</w> <w id="3948889">probe</w> <w id="3948890">norat</w>, <w id="3948892">de</w> <w id="3948893">ipsa</w> <w id="3948894">re</w> <w id="3948895">tantum</w>, <w id="3948897">ceterum</w> <w id="3948898">de</w>
<w id="3948899">petitore</w> <w id="3948900">nihil</w> <w id="3948901">fatebatur</w>. <w id="3948903">at</w> <w id="3948904">tu</w> <w id="3948905">dum</w> <w id="3948906">eam</w> <w id="3948907">putas</w> <w id="3948908">etiamnum</w>
<w id="3948909">Claro</w> <w id="3948910">fratri</w> <w id="3948911">tuo</w> <w id="3948912">denubturam</w>, <w id="3948914">falsa</w> <w id="3948915">spe</w> <w id="3948916">inductus</w> <w id="3948917">filio</w> <w id="3948918">quoque</w> <w id="3948919">eius</w> <w id="3948920">Pontiano</w> <w id="3948921">auctor</w> <w id="3948922">adsentiendi</w> <w id="3948923">fuisti</w>. <w id="3948925">igitur</w> <w id="3948926">si</w>
<w id="3948927">Claro</w> <w id="3948928">nubsisset</w>, <w id="3948930">homini</w> <w id="3948931">rusticano</w> <w id="3948932">et</w> <w id="3948933">decrepito</w> <w id="3948934">seni</w>, <w id="3948936">sponte</w>
<w id="3948937">eam</w> <w id="3948938">diceres</w> <w id="3948939">sine</w> <w id="3948940">ulla</w> <w id="3948941">magia</w> <w id="3948942">iam</w> <w id="3948943">olim</w> <w id="3948944">nubturisse</w>: <w id="3948945">quoniam</w>
<w id="3948946">iuuenem</w> <w id="3948947">talem</w> <w id="3948948">qualem</w> <w id="3948949">dicitis</w> <w id="3948950">elegit</w>, <w id="3948952">coactam</w> <w id="3948953">fecisse</w> <w id="3948954">ais</w>,
<w id="3948956">ceterum</w> <w id="3948957">semper</w> <w id="3948958">nubtias</w> <w id="3948959">aspernatam</w>. <w id="3948961">nescisti</w>, <w id="3948963">improbe</w>,
<w id="3948965">epistulam</w> <w id="3948966">tuam</w> <w id="3948967">de</w> <w id="3948968">ista</w> <w id="3948969">re</w> <w id="3948970">teneri</w>, <w id="3948972">nescisti</w> <w id="3948973">te</w> <w id="3948974">tuomet</w> <w id="3948975">testimonio</w> <w id="3948976">conuictum</w> <w id="3948977">iri</w>. <w id="3948979">quam</w> <w id="3948980">tamen</w> <w id="3948981">epistolam</w> <w id="3948982">Pudentilla</w> <pb id="p.78" />
<w id="3948983">testem</w> <w id="3948984">et</w> <w id="3948985">indicem</w> <w id="3948986">tuae</w> <w id="3948987">uoluntatis</w>, <w id="3948989">ut</w> <w id="3948990">quae</w> <w id="3948991">te</w> <w id="3948992">leuem</w> <w id="3948993">et</w>
<w id="3948994">mutabilem</w> <w id="3948995">nec</w> <w id="3948996">minus</w> <w id="3948997">mendacem</w> <w id="3948998">et</w> <w id="3948999">inpudentem</w> <w id="3949000">scire</w><add><w id="3949001">t</w></add>,
<w id="3949003">maluit</w> <w id="3949004">retinere</w> <w id="3949005">quam</w> <w id="3949006">mittere</w>. <w id="3949008">ceterum</w> <w id="3949009">ipsa</w> <w id="3949010">de</w> <w id="3949011">ea</w> <w id="3949012">re</w>
<w id="3949013">Pontiano</w> <w id="3949014">suo</w> <w id="3949015">Romam</w> <w id="3949016">scripsit</w>, <w id="3949018">etiam</w> <w id="3949019">causas</w> <w id="3949020">consilii</w> <w id="3949021">sui</w>
<w id="3949022">plene</w> <w id="3949023">allegauit</w>. <w id="3949025">dixit</w> <w id="3949026">illa</w> <w id="3949027">omnia</w> <w id="3949028">de</w> <w id="3949029">ualetudine</w>: <w id="3949030">nihil</w>
<w id="3949031">praeterea</w> <w id="3949032">esse</w>, <w id="3949034">cur</w> <w id="3949035">amplius</w> <w id="3949036">deberet</w> <w id="3949037">obdurare</w>, <w id="3949039">hereditatem</w>
<w id="3949040">auitam</w> <w id="3949041">longa</w> <w id="3949042">uiduitate</w> <w id="3949043">cum</w> <w id="3949044">despectu</w> <w id="3949045">salutis</w> <w id="3949046">suae</w> <w id="3949047">quaesisse</w>, <w id="3949049">eandem</w> <w id="3949050">summa</w> <w id="3949051">industria</w> <w id="3949052">auxisse</w>; <w id="3949054">iam</w> <w id="3949055">deum</w> <w id="3949056">uoluntate</w> <w id="3949057">ipsum</w> <w id="3949058">uxori</w>, <w id="3949060">fratrem</w> <w id="3949061">eius</w> <w id="3949062">uirili</w> <w id="3949063">togae</w> <w id="3949064">idoneos</w> <w id="3949065">esse</w>;
<w id="3949067">tandem</w> <w id="3949068">aliquando</w> <w id="3949069">se</w> <w id="3949070">quoque</w> <w id="3949071">paterentur</w> <w id="3949072">solitudini</w><del><w id="3949073">s</w></del> <w id="3949074">suae</w>
<w id="3949075">et</w> <w id="3949076">aegritudini</w> <w id="3949077">subuenire</w>; <w id="3949079">ceterum</w> <w id="3949080">de</w> <w id="3949081">pietate</w> <w id="3949082">sua</w> <w id="3949083">et</w> <w id="3949084">supremo</w>
<w id="3949085">iudicio</w> <w id="3949086">nihil</w> <w id="3949087">metuerent</w>; <w id="3949089">qualis</w> <w id="3949090">uidua</w> <w id="3949091">eis</w> <w id="3949092">fuerit</w>, <w id="3949094">talem</w>
<w id="3949095">nuptam</w> <w id="3949096">futuram</w>. <w id="3949098">recitari</w> <w id="3949099">iubebo</w> <w id="3949100">exemplum</w> <w id="3949101">epistolae</w> <w id="3949102">huius</w>
<w id="3949103">ad</w> <w id="3949104">filium</w> <w id="3949105">missae</w>.—</p>
<milestone unit="section" n="71" />
<p><w id="3949107">Satis</w> <w id="3949108">puto</w> <w id="3949109">ex</w> <del><w id="3949110">h</w></del><w id="3949111">istis</w> <w id="3949112">posse</w> <w id="3949113">cuiuis</w> <w id="3949114">liquere</w> <w id="3949115">Pudentillam</w>
<w id="3949116">non</w> <w id="3949117">meis</w> <w id="3949118">carminibus</w> <w id="3949119">ab</w> <w id="3949120">obstinata</w> <w id="3949121">uiduitate</w> <w id="3949122">compulsam</w>,
<w id="3949124">sed</w> <w id="3949125">olim</w> <w id="3949126">sua</w> <w id="3949127">sponte</w> <w id="3949128">a</w> <w id="3949129">nubendo</w> <w id="3949130">non</w> <w id="3949131">alienam</w> <add><w id="3949132">uti</w></add><w id="3949133">quam</w>
<w id="3949134">me</w> <w id="3949135">fortasse</w> <w id="3949136">prae</w> <w id="3949137">ceteris</w> <w id="3949138">maluisse</w>. <w id="3949140">quae</w> <w id="3949141">electio</w> <w id="3949142">tam</w> <w id="3949143">grauis</w>
<w id="3949144">feminae</w> <w id="3949145">cur</w> <w id="3949146">mihi</w> <w id="3949147">crimini</w> <w id="3949148">potius</w> <w id="3949149">quam</w> <w id="3949150">honori</w> <w id="3949151">danda</w> <w id="3949152">sit</w>,
<w id="3949154">non</w> <w id="3949155">reperio</w>, <w id="3949157">nisi</w> <w id="3949158">tamen</w> <w id="3949159">miror</w> <w id="3949160">quod</w> <w id="3949161">Aemilianus</w> <w id="3949162">et</w> <w id="3949163">Rufinus</w>
<w id="3949164">id</w> <w id="3949165">iudicium</w> <w id="3949166">mulieris</w> <w id="3949167">aegre</w> <w id="3949168">ferant</w>, <w id="3949170">cum</w> <w id="3949171">hi</w>, <w id="3949173">qui</w> <w id="3949174">Pudentillam</w>
<w id="3949175">in</w> <w id="3949176">matrimonium</w> <w id="3949177">petiuerunt</w>, <w id="3949179">aequo</w> <w id="3949180">animo</w> <w id="3949181">patiantur</w> <w id="3949182">me</w>
<w id="3949183">sibi</w> <w id="3949184">praelatum</w>. <w id="3949186">quod</w> <w id="3949187">quidem</w> <w id="3949188">illa</w> <w id="3949189">ut</w> <w id="3949190">faceret</w>, <w id="3949192">filio</w> <w id="3949193">suo</w>
<w id="3949194">potius</w> <w id="3949195">quam</w> <w id="3949196">animo</w> <w id="3949197">obsecuta</w> <w id="3949198">est</w>. <w id="3949200">ita</w> <w id="3949201">factum</w> <w id="3949202">nec</w> <w id="3949203">Aemilianus</w> <w id="3949204">poterit</w> <w id="3949205">negare</w>. <w id="3949207">nam</w> <w id="3949208">Pontianus</w> <w id="3949209">acceptis</w> <w id="3949210">litteris</w>
<w id="3949211">matris</w> <w id="3949212">confestim</w> <w id="3949213">Roma</w><del><w id="3949214">m</w></del> <w id="3949215">aduolauit</w> <w id="3949216">metuens</w>, <w id="3949218">ne</w> <w id="3949219">si</w> <w id="3949220">quem</w>
<w id="3949221">auarum</w> <w id="3949222">uirum</w> <w id="3949223">nacta</w> <w id="3949224">esset</w>, <w id="3949226">omnia</w>, <w id="3949228">ut</w> <w id="3949229">saepe</w> <w id="3949230">fit</w>, <w id="3949232">in</w> <w id="3949233">mariti</w> <pb id="p.79" />
<w id="3949234">domum</w> <w id="3949235">conferret</w>. <w id="3949237">ea</w> <w id="3949238">sollicitudo</w> <w id="3949239">non</w> <w id="3949240">mediocriter</w> <w id="3949241">animum</w>
<w id="3949242">angebat</w>, <w id="3949244">omnes</w> <w id="3949245">illi</w> <w id="3949246">fratrique</w> <w id="3949247">diuitiarum</w> <w id="3949248">spes</w> <w id="3949249">in</w> <w id="3949250">faculta</w><add><w id="3949251">ti</w></add><w id="3949252">bus</w> <w id="3949253">matris</w> <w id="3949254">sitae</w> <w id="3949255">erant</w>. <w id="3949257">auus</w> <w id="3949258">modicum</w> <w id="3949259">reliquerat</w>, <w id="3949261">mater</w>
<w id="3949262">sestertium</w> <w id="3949263">quadragies</w> <w id="3949264">po</w><add><w id="3949265">s</w></add><w id="3949266">sidebat</w>, <w id="3949268">ex</w> <w id="3949269">quo</w> <w id="3949270">sane</w> <w id="3949271">aliquantam</w>
<w id="3949272">pecuniam</w> <w id="3949273">nullis</w> <w id="3949274">tabulis</w>, <w id="3949276">sed</w>, <w id="3949278">ut</w> <w id="3949279">aequum</w> <w id="3949280">erat</w>, <w id="3949282">mera</w> <w id="3949283">fide</w>
<w id="3949284">acceptam</w> <w id="3949285">filiis</w> <w id="3949286">debebat</w>. <w id="3949288">hunc</w> <w id="3949289">ille</w> <w id="3949290">timorem</w> <w id="3949291">mus</w><add><w id="3949292">s</w></add><w id="3949293">itabat</w>;
<w id="3949295">a</w><add><w id="3949296">d</w></add><w id="3949297">uersari</w> <w id="3949298">propalam</w> <w id="3949299">non</w> <w id="3949300">audebat</w>, <w id="3949302">ne</w> <w id="3949303">uideretur</w> <w id="3949304">diffidere</w>.</p>
<milestone unit="section" n="72" />
<p><w id="3949306">Cum</w> <w id="3949307">in</w> <w id="3949308">hoc</w> <w id="3949309">statu</w> <w id="3949310">res</w> <w id="3949311">esset</w> <w id="3949312">inter</w> <w id="3949313">procationem</w> <w id="3949314">matris</w>
<w id="3949315">et</w> <w id="3949316">metum</w> <w id="3949317">fili</w>, <w id="3949319">fortene</w> <w id="3949320">an</w> <w id="3949321">fato</w> <w id="3949322">ego</w> <w id="3949323">aduenio</w> <w id="3949324">pergens</w> <w id="3949325">Alexandream</w>. <w id="3949327">dixissem</w> <w id="3949328">hercule</w> <q><w id="3949329">quod</w> <w id="3949330">utinam</w> <w id="3949331">numquam</w> <w id="3949332">euenisset</w>,</q> <w id="3949334">ni</w> <w id="3949335">me</w> <w id="3949336">uxoris</w> <w id="3949337">meae</w> <w id="3949338">respectus</w> <w id="3949339">prohiberet</w>. <w id="3949341">hiemps</w>
<w id="3949342">anni</w> <w id="3949343">erat</w>. <w id="3949345">ego</w> <w id="3949346">ex</w> <w id="3949347">fatigatione</w> <w id="3949348">itineris</w> <w id="3949349">aduectus</w> <w id="3949350">apud</w> <w id="3949351">Appios</w> <w id="3949352">i</w><add><w id="3949353">s</w></add><w id="3949354">tos</w> <w id="3949355">amicos</w> <w id="3949356">meos</w>, <w id="3949358">quos</w> <w id="3949359">honoris</w> <w id="3949360">et</w> <w id="3949361">amoris</w> <w id="3949362">gratia</w>
<w id="3949363">nomino</w>, <w id="3949365">aliquam</w> <w id="3949366">multis</w> <w id="3949367">diebus</w> <w id="3949368">decumbo</w>. <w id="3949370">eo</w> <w id="3949371">uenit</w> <w id="3949372">ad</w> <w id="3949373">me</w>
<w id="3949374">Pontianus</w>; <w id="3949376">nam</w> <w id="3949377">fuerat</w> <w id="3949378">mihi</w> <w id="3949379">non</w> <w id="3949380">ita</w> <w id="3949381">pridem</w> <w id="3949382">ante</w> <w id="3949383">multos</w>
<w id="3949384">annos</w> <w id="3949385">Athenis</w> <w id="3949386">per</w> <w id="3949387">quosdam</w> <w id="3949388">communis</w> <w id="3949389">amicos</w> <w id="3949390">conciliatus</w>
<w id="3949391">et</w> <w id="3949392">arto</w> <w id="3949393">postea</w> <w id="3949394">contubernio</w> <w id="3949395">intime</w> <w id="3949396">iunctus</w>. <w id="3949398">facit</w> <w id="3949399">omnia</w>
<w id="3949400">circa</w> <w id="3949401">ho</w><add><w id="3949402">no</w></add><w id="3949403">rem</w> <w id="3949404">meum</w> <w id="3949405">obseruanter</w>, <w id="3949407">circa</w> <w id="3949408">salutem</w> <w id="3949409">sollicite</w>,
<w id="3949411">circa</w> <w id="3949412">amorem</w> <w id="3949413">callide</w>; <w id="3949415">quippe</w> <w id="3949416">etenim</w> <w id="3949417">uidebatur</w> <w id="3949418">sibi</w> <w id="3949419">peridoneum</w> <w id="3949420">maritum</w> <w id="3949421">matri</w> <w id="3949422">repperisse</w>, <w id="3949424">cui</w> <w id="3949425">bono</w> <w id="3949426">periculo</w>
<w id="3949427">totam</w> <w id="3949428">domus</w> <w id="3949429">fortunam</w> <w id="3949430">concrederet</w>. <w id="3949432">ac</w> <w id="3949433">primo</w> <w id="3949434">quidem</w>
<w id="3949435">uoluntatem</w> <w id="3949436">meam</w> <w id="3949437">uerbis</w> <w id="3949438">inuersis</w> <w id="3949439">periclitabundus</w>, <w id="3949441">quoniam</w> <pb id="p.80" />
<w id="3949442">me</w> <w id="3949443">uiae</w> <w id="3949444">cupidum</w> <w id="3949445">et</w> <w id="3949446">conuersum</w> <w id="3949447">ab</w> <w id="3949448">uxoria</w> <w id="3949449">re</w> <w id="3949450">uidebat</w>,
<w id="3949452">orat</w>, <w id="3949454">saltem</w> <w id="3949455">paulisper</w> <w id="3949456">manerem</w>: <w id="3949457">uelle</w> <w id="3949458">se</w> <w id="3949459">mecum</w> <w id="3949460">proficisci</w>. <w id="3949462">hiemem</w> <w id="3949463">alteram</w> <w id="3949464">propter</w> <w id="3949465">Syrtis</w> <w id="3949466">aestus</w> <w id="3949467">et</w> <w id="3949468">bestias</w>
<w id="3949469">opperiendam</w>, <w id="3949471">quod</w> <w id="3949472">illam</w> <w id="3949473">mihi</w> <w id="3949474">infirmitas</w> <w id="3949475">exemisset</w>. <w id="3949477">multis</w>
<w id="3949478">etiam</w> <w id="3949479">precibus</w> <w id="3949480">meis</w> <w id="3949481">Appiis</w> <w id="3949482">aufert</w>, <w id="3949484">ut</w> <w id="3949485">ad</w> <w id="3949486">sese</w> <w id="3949487">in</w> <w id="3949488">domum</w>
<w id="3949489">matris</w> <w id="3949490">suae</w> <w id="3949491">transferar</w>; <w id="3949493">salubriorem</w> <w id="3949494">mihi</w> <w id="3949495">habitationem</w>
<w id="3949496">futuram</w>; <w id="3949498">praeterea</w> <w id="3949499">prospectum</w> <w id="3949500">maris</w>, <w id="3949502">qui</w> <w id="3949503">mihi</w> <w id="3949504">gratissimus</w> <w id="3949505">est</w>, <w id="3949507">liberius</w> <w id="3949508">me</w> <w id="3949509">ex</w> <w id="3949510">ea</w> <w id="3949511">fruiturum</w>.</p>
<milestone unit="section" n="73" />
<p><w id="3949513">Haec</w> <w id="3949514">omnia</w> <w id="3949515">adnixus</w> <w id="3949516">impenso</w> <w id="3949517">studio</w> <w id="3949518">persuadet</w>, <w id="3949520">matrem</w>
<w id="3949521">suam</w> <w id="3949522">suumque</w> <w id="3949523">fratrem</w>, <w id="3949525">puerum</w> <w id="3949526">istum</w>, <w id="3949528">mihi</w> <w id="3949529">commendat</w>.
<w id="3949531">non</w> <w id="3949532">nihil</w> <w id="3949533">a</w> <w id="3949534">me</w> <w id="3949535">in</w> <w id="3949536">communibus</w> <w id="3949537">studiis</w> <w id="3949538">adiuuantur</w>, <w id="3949540">augetur</w> <w id="3949541">oppido</w> <w id="3949542">familiaritas</w>. <w id="3949544">interibi</w> <w id="3949545">reualesco</w>; <w id="3949547">dissero</w> <w id="3949548">aliquid</w>
<w id="3949549">postulantibus</w> <w id="3949550">amicis</w> <w id="3949551">publice</w>; <w id="3949553">omnes</w> <w id="3949554">qui</w> <w id="3949555">aderant</w> <w id="3949556">ingenti</w>
<w id="3949557">celebritate</w> <w id="3949558">basilicam</w>, <w id="3949560">qui</w> <w id="3949561">locus</w> <w id="3949562">auditorii</w> <w id="3949563">erat</w>, <w id="3949565">complentes</w>
<w id="3949566">inter</w> <w id="3949567">alia</w> <w id="3949568">pleraque</w> <w id="3949569">congruentissima</w> <w id="3949570">uoce</w> <q><w id="3949571">insigniter</w></q> <w id="3949572">adclamant</w> <w id="3949573">petentes</w>, <w id="3949575">ut</w> <w id="3949576">remanerem</w>, <w id="3949578">fierem</w> <w id="3949579">ciuis</w> <w id="3949580">Oeensium</w>.
<w id="3949582">mox</w> <w id="3949583">auditorio</w> <w id="3949584">misso</w> <w id="3949585">Pontianus</w> <w id="3949586">eo</w> <w id="3949587">principio</w> <w id="3949588">me</w> <w id="3949589">adortus</w>
<w id="3949590">consensum</w> <w id="3949591">publicae</w> <w id="3949592">uocis</w> <w id="3949593">pro</w> <w id="3949594">diuino</w> <w id="3949595">auspicio</w> <w id="3949596">interpretatur</w>
<w id="3949597">aperitque</w> <w id="3949598">consilium</w> <w id="3949599">sibi</w> <w id="3949600">esse</w>, <w id="3949602">si</w> <w id="3949603">ego</w> <w id="3949604">non</w> <w id="3949605">nolim</w>, <w id="3949607">matrem</w>
<w id="3949608">suam</w>, <w id="3949610">cui</w> <w id="3949611">plurimi</w> <w id="3949612">inhient</w>, <w id="3949614">mecum</w> <w id="3949615">coniungere</w> (<w id="3949616">mihi</w> <w id="3949617">quoniam</w> <w id="3949618">soli</w> <w id="3949619">ait</w> <w id="3949620">rerum</w> <w id="3949621">omnium</w> <w id="3949622">confidere</w> <w id="3949623">sese</w> <w id="3949624">et</w> <w id="3949625">credere</w>);
<w id="3949627">ni</w> <w id="3949628">id</w> <w id="3949629">onus</w> <w id="3949630">recipiam</w>, (<w id="3949632">quoniam</w> <w id="3949633">non</w> <w id="3949634">formosa</w> <w id="3949635">pupilla</w>, <w id="3949637">sed</w>
<w id="3949638">mediocri</w> <w id="3949639">facie</w> <w id="3949640">mater</w> <w id="3949641">liberorum</w> <w id="3949642">mihi</w> <w id="3949643">offeratur</w>)—<w id="3949644">si</w> <w id="3949645">haec</w>
<w id="3949646">reputans</w> <w id="3949647">formae</w> <w id="3949648">et</w> <w id="3949649">diuitiarum</w> <w id="3949650">gratia</w> <w id="3949651">me</w> <w id="3949652">ad</w> <w id="3949653">aliam</w> <w id="3949654">condicionem</w> <w id="3949655">reseruarem</w>, <w id="3949657">neque</w> <w id="3949658">pro</w> <w id="3949659">amico</w> <w id="3949660">neque</w> <w id="3949661">pro</w> <w id="3949662">philosopho</w> <pb id="p.81" />
<w id="3949663">facturum</w>. <w id="3949665">nimis</w> <w id="3949666">multa</w> <w id="3949667">oratio</w> <w id="3949668">est</w>, <w id="3949670">si</w> <w id="3949671">uelim</w> <w id="3949672">memorare</w>,
<w id="3949674">quae</w> <w id="3949675">ego</w> <w id="3949676">contra</w> <w id="3949677">responderim</w>, <w id="3949679">quam</w> <w id="3949680">diu</w> <w id="3949681">et</w> <w id="3949682">quotiens</w> <w id="3949683">inter</w>
<w id="3949684">nos</w> <w id="3949685">uerbigeratum</w> <w id="3949686">sit</w>, <w id="3949688">quot</w> <w id="3949689">et</w> <w id="3949690">qualibus</w> <w id="3949691">precibus</w> <w id="3949692">me</w> <w id="3949693">adgressus</w> <w id="3949694">haud</w> <w id="3949695">prius</w> <w id="3949696">omiserit</w> <w id="3949697">quam</w> <w id="3949698">de</w><add><w id="3949699">ni</w></add><w id="3949700">que</w> <w id="3949701">impetrarit</w>,
<w id="3949703">non</w> <w id="3949704">quin</w> <w id="3949705">ego</w> <w id="3949706">Pudentillam</w> <w id="3949707">iam</w> <w id="3949708">anno</w> <w id="3949709">perpeti</w> <w id="3949710">adsiduo</w> <w id="3949711">conuictu</w> <w id="3949712">probe</w> <w id="3949713">spectassem</w> <w id="3949714">et</w> <w id="3949715">uirtutium</w> <w id="3949716">eius</w> <w id="3949717">dotes</w> <w id="3949718">explorassem</w>, <w id="3949720">sed</w> <w id="3949721">utpote</w> <w id="3949722">peregrinationis</w> <w id="3949723">cupiens</w> <w id="3949724">impedimentum</w>
<w id="3949725">matrimoni</w> <w id="3949726">aliquantisper</w> <w id="3949727">recusaueram</w>. <w id="3949729">mox</w> <w id="3949730">tamen</w> <w id="3949731">talem</w>
<w id="3949732">feminam</w> <w id="3949733">nihilo</w> <w id="3949734">segnius</w> <w id="3949735">uolui</w> <w id="3949736">quam</w> <w id="3949737">si</w> <w id="3949738">ultro</w> <w id="3949739">appetissem</w>.
<w id="3949741">persuaserat</w> <w id="3949742">idem</w> <w id="3949743">Pontianus</w> <w id="3949744">matri</w> <w id="3949745">suae</w>, <w id="3949747">ut</w> <w id="3949748">me</w> <w id="3949749">aliis</w> <w id="3949750">omnibus</w> <w id="3949751">mallet</w>, <w id="3949753">et</w> <w id="3949754">quam</w> <w id="3949755">primum</w> <w id="3949756">hoc</w> <w id="3949757">perficere</w> <w id="3949758">incredibili</w>
<w id="3949759">studio</w> <w id="3949760">auebat</w>. <w id="3949762">uix</w> <w id="3949763">ab</w> <w id="3949764">eo</w> <w id="3949765">tantulam</w> <w id="3949766">moram</w> <w id="3949767">impetramus</w>,
<w id="3949769">dum</w> <w id="3949770">prius</w> <w id="3949771">ipse</w> <w id="3949772">uxorem</w> <w id="3949773">duceret</w>, <w id="3949775">frater</w> <w id="3949776">eius</w> <w id="3949777">uirilis</w> <w id="3949778">togae</w>
<w id="3949779">usum</w> <w id="3949780">auspicaretur</w>: <w id="3949781">tunc</w> <w id="3949782">deinde</w> <w id="3949783">ut</w> <w id="3949784">nos</w> <w id="3949785">coniungeremur</w>.</p>
<milestone unit="section" n="74" />
<p><w id="3949787">Vtinam</w> <w id="3949788">hercule</w> <w id="3949789">possem</w> <w id="3949790">quae</w> <w id="3949791">deinde</w> <w id="3949792">dicenda</w> <w id="3949793">sunt</w>
<w id="3949794">sine</w> <w id="3949795">maximo</w> <w id="3949796">causae</w> <w id="3949797">dispendio</w> <w id="3949798">tran</w><add><w id="3949799">s</w></add><w id="3949800">gredi</w>, <w id="3949802">ne</w> <w id="3949803">Pontiano</w>, <w id="3949805">cui</w>
<del><w id="3949806">h</w></del><w id="3949807">errorem</w> <w id="3949808">suum</w> <w id="3949809">deprecanti</w> <w id="3949810">simpliciter</w> <w id="3949811">ignoui</w>, <w id="3949813">uidear</w> <w id="3949814">nunc</w>
<w id="3949815">leuitatem</w> <w id="3949816">exprobrare</w>. <w id="3949818">confiteor</w> <w id="3949819">enim</w>, <w id="3949821">quod</w> <w id="3949822">mihi</w> <w id="3949823">obiectum</w>
<w id="3949824">est</w>, <w id="3949826">eum</w>, <w id="3949828">postquam</w> <w id="3949829">uxorem</w> <w id="3949830">duxerit</w>, <w id="3949832">a</w> <w id="3949833">compecti</w> <w id="3949834">fide</w> <w id="3949835">desciuisse</w> <w id="3949836">ac</w> <w id="3949837">derepente</w> <w id="3949838">animi</w> <w id="3949839">mutatum</w> <w id="3949840">quod</w> <w id="3949841">antea</w> <w id="3949842">nimio</w>
<w id="3949843">studio</w> <w id="3949844">festinarat</w> <w id="3949845">pari</w> <w id="3949846">pertinacia</w> <w id="3949847">prohibitum</w> <w id="3949848">isse</w>, <w id="3949850">denique</w>
<w id="3949851">ne</w> <w id="3949852">matrimonium</w> <w id="3949853">nostrum</w> <w id="3949854">coalesceret</w>, <w id="3949856">quiduis</w> <w id="3949857">pati</w>, <w id="3949859">quiduis</w>
<w id="3949860">facere</w> <w id="3949861">paratum</w> <w id="3949862">fuisse</w>, <w id="3949864">quamquam</w> <w id="3949865">omnis</w> <w id="3949866">illa</w> <w id="3949867">tam</w> <w id="3949868">foeda</w>
<w id="3949869">animi</w> <w id="3949870">mutatio</w> <w id="3949871">et</w> <w id="3949872">suscepta</w> <w id="3949873">contra</w> <w id="3949874">matrem</w> <w id="3949875">simultas</w> <w id="3949876">non</w>
<w id="3949877">ipsi</w> <w id="3949878">uitio</w> <w id="3949879">uortenda</w> <w id="3949880">sit</w>, <w id="3949882">sed</w> <w id="3949883">socero</w> <w id="3949884">eius</w> <w id="3949885">eccilli</w> <w id="3949886">Herennio</w>
<w id="3949887">Rufino</w>, <w id="3949889">qui</w> <w id="3949890">unum</w> <w id="3949891">neminem</w> <w id="3949892">in</w> <w id="3949893">terris</w> <w id="3949894">uiliorem</w> <w id="3949895">se</w> <w id="3949896">aut</w> <w id="3949897">improbiorem</w> <pb id="p.82" />
<w id="3949898">aut</w> <w id="3949899">inquinatiorem</w> <w id="3949900">reliquit</w>. <w id="3949902">paucis</w> <w id="3949903">hominem</w>,
<w id="3949905">quam</w> <w id="3949906">modestissime</w> <w id="3949907">potero</w>, <w id="3949909">necessario</w> <w id="3949910">demonstrabo</w>, <w id="3949912">ne</w>, <w id="3949914">si</w>
<w id="3949915">omnino</w> <w id="3949916">de</w> <w id="3949917">eo</w> <w id="3949918">reticuero</w>, <w id="3949920">operam</w> <w id="3949921">perdiderit</w>, <w id="3949923">quod</w> <w id="3949924">negotium</w>
<w id="3949925">istud</w> <w id="3949926">mihi</w> <w id="3949927">ex</w> <w id="3949928">summis</w> <w id="3949929">uiribus</w> <w id="3949930">conflauit</w>.</p>
<p><w id="3949932">Hic</w> <w id="3949933">est</w> <w id="3949934">enim</w> <w id="3949935">pueruli</w> <w id="3949936">huius</w> <w id="3949937">instigator</w>, <w id="3949939">hic</w> <w id="3949940">accusationis</w>
<w id="3949941">auctor</w>, <w id="3949943">hic</w> <w id="3949944">aduocatorum</w> <w id="3949945">conductor</w>, <w id="3949947">hic</w> <w id="3949948">testium</w> <w id="3949949">coemptor</w>,
<w id="3949951">hic</w> <w id="3949952">totius</w> <w id="3949953">calumniae</w> <w id="3949954">fornacula</w>, <w id="3949956">hic</w> <w id="3949957">Aemiliani</w> <w id="3949958">huius</w> <w id="3949959">fax</w> <w id="3949960">et</w>
<w id="3949961">flagellum</w>, <w id="3949963">idque</w> <w id="3949964">apud</w> <w id="3949965">omnis</w> <w id="3949966">intemperantissime</w> <w id="3949967">gloriatur</w>,
<w id="3949969">me</w> <w id="3949970">suo</w> <w id="3949971">machinatu</w> <w id="3949972">reum</w> <w id="3949973">postulatum</w>. <w id="3949975">et</w> <w id="3949976">sane</w> <w id="3949977">habet</w> <w id="3949978">in</w>
<del><w id="3949979">h</w></del><w id="3949980">istis</w> <w id="3949981">quod</w> <w id="3949982">sibi</w> <w id="3949983">plaudat</w>. <w id="3949985">est</w> <w id="3949986">enim</w> <w id="3949987">omnium</w> <w id="3949988">litium</w> <w id="3949989">depector</w>, <w id="3949991">omnium</w> <w id="3949992">falsorum</w> <w id="3949993">commentator</w>, <w id="3949995">omnium</w> <w id="3949996">simulationum</w> <w id="3949997">architectus</w>, <w id="3949999">omnium</w> <w id="3950000">malorum</w> <w id="3950001">seminarium</w>, <w id="3950003">nec</w> <w id="3950004">non</w>
<w id="3950005">idem</w> <w id="3950006">libidinum</w> <w id="3950007">ganearumque</w> <w id="3950008">locus</w>, <w id="3950010">lustrum</w>, <w id="3950012">lupanar</w>, <w id="3950014">iam</w>
<w id="3950015">inde</w> <w id="3950016">ab</w> <w id="3950017">ineunte</w> <w id="3950018">aeuo</w> <w id="3950019">cunctis</w> <w id="3950020">probris</w> <w id="3950021">palam</w> <w id="3950022">notus</w>, <w id="3950024">olim</w>
<w id="3950025">in</w> <w id="3950026">pueritia</w>, <w id="3950028">priusquam</w> <w id="3950029">isto</w> <w id="3950030">caluitio</w> <w id="3950031">deformaretur</w>, <w id="3950033">emasculatoribus</w> <w id="3950034">suis</w> <w id="3950035">ad</w> <w id="3950036">omnia</w> <w id="3950037">infanda</w> <w id="3950038">morigerus</w>, <w id="3950040">mox</w> <w id="3950041">in</w> <w id="3950042">iuuentute</w> <w id="3950043">saltandis</w> <w id="3950044">fabulis</w> <w id="3950045">exossis</w> <w id="3950046">plane</w> <w id="3950047">et</w> <w id="3950048">eneruis</w>, <w id="3950050">sed</w>, <w id="3950052">ut</w>
<w id="3950053">audio</w>, <w id="3950055">indocta</w> <w id="3950056">et</w> <w id="3950057">rudi</w> <w id="3950058">mollitia</w>; <w id="3950060">negatur</w> <w id="3950061">enim</w> <w id="3950062">quicquam</w>
<milestone unit="section" n="75" />
<w id="3950063">histrionis</w> <w id="3950064">habuisse</w> <w id="3950065">praeter</w> <w id="3950066">impudicitiam</w>. <w id="3950068">in</w> <w id="3950069">hac</w> <w id="3950070">etiam</w>
<w id="3950071">aetate</w> <w id="3950072">qua</w> <w id="3950073">nunc</w> <w id="3950074">est</w>—<w id="3950075">qui</w> <w id="3950076">istum</w> <w id="3950077">di</w> <w id="3950078">perduint</w>! <w id="3950079">multus</w>
<w id="3950080">honos</w> <w id="3950081">auribus</w> <w id="3950082">praefandus</w> <w id="3950083">est</w>—<w id="3950084">domus</w> <w id="3950085">eius</w> <w id="3950086">tota</w> <w id="3950087">lenonia</w>,
<w id="3950089">tota</w> <w id="3950090">familia</w> <w id="3950091">contaminata</w>: <w id="3950092">ipse</w> <w id="3950093">propudiosus</w>, <w id="3950095">uxor</w> <w id="3950096">lupa</w>,
<w id="3950098">filii</w> <w id="3950099">similes</w>: <w id="3950100">prorsus</w> <w id="3950101">diebus</w> <w id="3950102">ac</w> <w id="3950103">noctibus</w> <w id="3950104">ludibrio</w> <w id="3950105">iuuentutis</w> <pb id="p.83" />
<w id="3950106">ianua</w> <w id="3950107">calcibus</w> <w id="3950108">propulsata</w>, <w id="3950110">fenestrae</w> <w id="3950111">canticis</w> <w id="3950112">circumstrepitae</w>,
<w id="3950114">triclinium</w> <w id="3950115">comisatoribus</w> <w id="3950116">inquietum</w>, <w id="3950118">cubiculum</w> <w id="3950119">adulteris</w>
<w id="3950120">peruium</w>; <w id="3950122">neque</w> <w id="3950123">enim</w> <w id="3950124">ulli</w> <w id="3950125">ad</w> <w id="3950126">introeundum</w> <w id="3950127">metus</w> <w id="3950128">est</w>, <w id="3950130">nisi</w>
<w id="3950131">qui</w> <w id="3950132">pretium</w> <w id="3950133">marito</w> <w id="3950134">non</w> <w id="3950135">attulit</w>. <w id="3950137">ita</w> <w id="3950138">ei</w> <w id="3950139">lecti</w> <w id="3950140">sui</w> <w id="3950141">contumelia</w> <w id="3950142">uectigalis</w> <w id="3950143">est</w>. <w id="3950145">olim</w> <w id="3950146">sollers</w> <w id="3950147">suo</w>, <w id="3950149">nunc</w> <w id="3950150">coniugis</w> <w id="3950151">corpore</w> <w id="3950152">uulgo</w> <w id="3950153">meret</w>; <w id="3950155">cum</w> <w id="3950156">ipso</w> <w id="3950157">plerique</w>, <w id="3950159">nec</w> <w id="3950160">mentior</w>, <w id="3950162">cum</w>
<w id="3950163">ipso</w>, <w id="3950165">inquam</w>, <w id="3950167">de</w> <w id="3950168">uxoris</w> <w id="3950169">noctibus</w> <w id="3950170">paciscuntur</w>. <w id="3950172">iam</w> <w id="3950173">illa</w>
<w id="3950174">inter</w> <w id="3950175">uirum</w> <w id="3950176">et</w> <w id="3950177">uxorem</w> <w id="3950178">no</w><del><w id="3950179">n</w></del><w id="3950180">ta</w><del><w id="3950181">m</w></del> <w id="3950182">conlusio</w>: <w id="3950183">qui</w>
<w id="3950184">amplam</w> <w id="3950185">stipem</w> <w id="3950186">mulieri</w> <w id="3950187">detulerunt</w>, <w id="3950189">nemo</w> <w id="3950190">eos</w> <w id="3950191">obseruat</w>,
<w id="3950193">suo</w> <w id="3950194">arbitratu</w> <w id="3950195">discedunt</w>; <w id="3950197">qui</w> <w id="3950198">inaniores</w> <w id="3950199">uenere</w>, <w id="3950201">signo</w> <w id="3950202">dato</w>
<w id="3950203">pro</w> <w id="3950204">adulteris</w> <w id="3950205">deprehenduntur</w>, <w id="3950207">et</w> <w id="3950208">quasi</w> <w id="3950209">ad</w> <w id="3950210">discendum</w>
<w id="3950211">uenerint</w>, <w id="3950213">non</w> <w id="3950214">prius</w> <w id="3950215">abeunt</w> <w id="3950216">quam</w> <w id="3950217">aliquid</w> <w id="3950218">scripserint</w>. <w id="3950220">quid</w>
<w id="3950221">enim</w> <w id="3950222">faciat</w> <w id="3950223">homo</w> <w id="3950224">miser</w> <w id="3950225">ampliuscula</w> <w id="3950226">fortuna</w> <w id="3950227">deuolutus</w>,
<w id="3950229">quam</w> <w id="3950230">tamen</w> <w id="3950231">fraude</w> <w id="3950232">patris</w> <w id="3950233">ex</w> <w id="3950234">inopinato</w> <w id="3950235">inuenerat</w>? <w id="3950236">pater</w>
<w id="3950237">eius</w> <w id="3950238">plurimis</w> <w id="3950239">creditoribus</w> <w id="3950240">defaeneratus</w> <w id="3950241">maluit</w> <w id="3950242">pecuniam</w>
<w id="3950243">quam</w> <w id="3950244">pudorem</w>; <w id="3950246">nam</w> <w id="3950247">cum</w> <w id="3950248">undique</w> <w id="3950249">uersum</w> <w id="3950250">tabulis</w> <w id="3950251">flagitaretur</w> <w id="3950252">et</w> <w id="3950253">quasi</w> <w id="3950254">insanus</w> <w id="3950255">ab</w> <w id="3950256">omnibus</w> <w id="3950257">obuiis</w> <w id="3950258">teneretur</w>, <q><w id="3950260">pax</w></q>
<w id="3950261">inquit</w>, <w id="3950263">negat</w> <w id="3950264">posse</w> <w id="3950265">dissoluere</w>, <w id="3950267">anulos</w> <w id="3950268">aureos</w> <w id="3950269">et</w> <w id="3950270">omnia</w>
<w id="3950271">insignia</w> <w id="3950272">dignitatis</w> <w id="3950273">abicit</w>, <w id="3950275">cum</w> <w id="3950276">creditoribus</w> <w id="3950277">depaciscitur</w>.
<w id="3950279">pleraque</w> <w id="3950280">tamen</w> <w id="3950281">rei</w> <w id="3950282">familiaris</w> <w id="3950283">in</w> <w id="3950284">nomen</w> <w id="3950285">uxoris</w> <w id="3950286">callidissima</w>
<w id="3950287">fraude</w> <w id="3950288">confert</w>: <w id="3950289">ipse</w> <w id="3950290">egens</w>, <w id="3950292">nudus</w> <w id="3950293">et</w> <w id="3950294">ignominia</w> <w id="3950295">sua</w> <w id="3950296">tutus</w>
<w id="3950297">reliquit</w> <w id="3950298">Rufino</w> <w id="3950299">huic</w>, <w id="3950301">non</w> <w id="3950302">mentior</w>, <w id="3950304">sestertium</w> 〈<w id="3950305">XXX</w>〉 <w id="3950306">deuorandum</w>; <w id="3950308">tantum</w> <w id="3950309">enim</w> <w id="3950310">ad</w> <w id="3950311">eum</w> <w id="3950312">ex</w> <w id="3950313">bonis</w> <w id="3950314">matris</w> <w id="3950315">liberum</w>
<w id="3950316">uenit</w> <w id="3950317">praeter</w> <w id="3950318">quod</w> <w id="3950319">ei</w> <w id="3950320">uxor</w> <w id="3950321">sua</w> <w id="3950322">cotidianis</w> <w id="3950323">dotibus</w> <w id="3950324">quaesiuit</w>. <w id="3950326">quae</w> <w id="3950327">tamen</w> <w id="3950328">omnia</w> <w id="3950329">in</w> <w id="3950330">paucis</w> <w id="3950331">annis</w> <w id="3950332">ita</w> <w id="3950333">hic</w> <w id="3950334">degulator</w> <pb id="p.84" />
<w id="3950335">studiose</w> <w id="3950336">in</w> <w id="3950337">uentrem</w> <w id="3950338">condidit</w> <w id="3950339">et</w> <w id="3950340">omnimodis</w> <w id="3950341">conlurchinationibus</w> <w id="3950342">dilapidauit</w>, <w id="3950344">ut</w> <w id="3950345">crederes</w> <w id="3950346">metuere</w>, <w id="3950348">ne</w> <w id="3950349">quid</w>
<w id="3950350">habere</w> <w id="3950351">ex</w> <w id="3950352">fraude</w> <w id="3950353">paterna</w> <w id="3950354">diceretur</w>; <w id="3950356">homo</w> <w id="3950357">iustus</w> <w id="3950358">et</w> <w id="3950359">morum</w>
<w id="3950360">dedit</w> <w id="3950361">operam</w>, <w id="3950363">quod</w> <w id="3950364">male</w> <w id="3950365">partum</w> <w id="3950366">erat</w> <w id="3950367">ut</w> <w id="3950368">male</w> <w id="3950369">periret</w>,
<w id="3950371">nec</w> <w id="3950372">quicquam</w> <w id="3950373">ei</w> <w id="3950374">relictum</w> <w id="3950375">est</w> <w id="3950376">ex</w> <w id="3950377">largiore</w> <w id="3950378">fortuna</w> <w id="3950379">praeter</w>
<w id="3950380">ambitionem</w> <w id="3950381">miseram</w> <w id="3950382">et</w> <w id="3950383">profundam</w> <w id="3950384">gulam</w>.</p>
<milestone unit="section" n="76" />
<p><w id="3950386">Ceterum</w> <w id="3950387">uxor</w> <w id="3950388">iam</w> <w id="3950389">propemodum</w> <w id="3950390">uetula</w> <w id="3950391">et</w> <w id="3950392">effeta</w> <w id="3950393">totam</w>
<w id="3950394">domum</w> <w id="3950395">contumeliis</w> <add><w id="3950396">alere</w></add> <w id="3950397">abnuit</w>; <w id="3950399">filia</w> <w id="3950400">autem</w> <w id="3950401">per</w>
<w id="3950402">adulescentulos</w> <w id="3950403">ditiores</w> <w id="3950404">inuitamento</w> <w id="3950405">matris</w> <w id="3950406">suae</w> <w id="3950407">nequicquam</w>
<w id="3950408">circumlata</w>, <w id="3950410">quibusdam</w> <w id="3950411">etiam</w> <w id="3950412">procis</w> <w id="3950413">ad</w> <w id="3950414">experiundum</w> <w id="3950415">permissa</w>, <w id="3950417">nisi</w> <w id="3950418">in</w> <w id="3950419">facilitatem</w> <w id="3950420">Pontiani</w> <w id="3950421">incidisset</w>, <w id="3950423">fortasse</w> <w id="3950424">an</w>
<w id="3950425">adhuc</w> <w id="3950426">uidua</w> <w id="3950427">ante</w> <w id="3950428">quam</w> <w id="3950429">nubta</w> <w id="3950430">domi</w> <w id="3950431">sedisset</w>. <w id="3950433">Pontianus</w>
<w id="3950434">ei</w> <w id="3950435">multum</w> <w id="3950436">quidem</w> <w id="3950437">dehortantibus</w> <w id="3950438">nobis</w> <w id="3950439">nuptiarum</w> <w id="3950440">titulum</w>
<w id="3950441">falsum</w> <w id="3950442">et</w> <w id="3950443">imaginarium</w> <w id="3950444">donauit</w>, <w id="3950446">non</w> <w id="3950447">nescius</w> <w id="3950448">eam</w> <w id="3950449">paulo</w>
<w id="3950450">ante</w>, <w id="3950452">quam</w> <w id="3950453">duceret</w>, <w id="3950455">a</w> <w id="3950456">quodam</w> <w id="3950457">honestissimo</w> <w id="3950458">iuuene</w>, <w id="3950460">cui</w>
<w id="3950461">prius</w> <w id="3950462">pacta</w> <w id="3950463">fuerat</w>, <w id="3950465">post</w> <w id="3950466">satietatem</w> <w id="3950467">derelictam</w>. <w id="3950469">uenit</w> <w id="3950470">igitur</w>
<w id="3950471">ad</w> <w id="3950472">eum</w> <w id="3950473">noua</w> <w id="3950474">nupta</w> <w id="3950475">secura</w> <w id="3950476">et</w> <w id="3950477">intrepida</w>, <w id="3950479">pudore</w> <w id="3950480">dispoliato</w>,
<w id="3950482">flore</w> <w id="3950483">exsoleto</w>, <w id="3950485">flammeo</w> <w id="3950486">obsoleto</w>, <w id="3950488">uirgo</w> <w id="3950489">rursum</w> <w id="3950490">post</w> <w id="3950491">recens</w>
<w id="3950492">repudium</w>, <w id="3950494">nomen</w> <w id="3950495">potius</w> <w id="3950496">adferens</w> <w id="3950497">puellae</w> <w id="3950498">quam</w> <w id="3950499">integritatem</w>. <w id="3950501">uectabatur</w> <w id="3950502">octaphoro</w>, <w id="3950504">uidistis</w> <w id="3950505">profecto</w> <w id="3950506">qui</w> <w id="3950507">adfuistis</w>, <w id="3950509">quam</w> <w id="3950510">improba</w> <w id="3950511">iuuenum</w> <w id="3950512">circumspectatrix</w>, <w id="3950514">quam</w>
<w id="3950515">inmodica</w> <w id="3950516">sui</w> <w id="3950517">ostentatrix</w>. <w id="3950519">quis</w> <w id="3950520">non</w> <w id="3950521">disciplina</w><add><w id="3950522">m</w></add> <w id="3950523">matris</w>
<w id="3950524">agnouit</w>, <w id="3950526">cum</w> <w id="3950527">in</w> <w id="3950528">puella</w> <w id="3950529">uideret</w> <w id="3950530">i</w><add><w id="3950531">m</w></add><w id="3950532">medicatum</w> <w id="3950533">os</w> <w id="3950534">et</w> <w id="3950535">purpurissatas</w> <pb id="p.85" />
<w id="3950536">genas</w> <w id="3950537">et</w> <w id="3950538">inlices</w> <w id="3950539">oculos</w>. <w id="3950541">dos</w> <w id="3950542">erat</w> <w id="3950543">a</w> <w id="3950544">creditore</w>
<w id="3950545">omnis</w> <w id="3950546">ad</w> <w id="3950547">terruncium</w> <w id="3950548">pridie</w> <w id="3950549">sumpta</w> <w id="3950550">et</w> <w id="3950551">quidem</w> <w id="3950552">grandior</w>
<w id="3950553">quam</w> <w id="3950554">domus</w> <w id="3950555">exhausta</w> <w id="3950556">et</w> <w id="3950557">plena</w> <w id="3950558">liberis</w> <w id="3950559">postulabat</w>.</p>
<milestone unit="section" n="77" />
<p><w id="3950561">Sed</w> <w id="3950562">enim</w> <w id="3950563">iste</w>, <w id="3950565">ut</w> <w id="3950566">est</w> <w id="3950567">rei</w> <w id="3950568">modicus</w>, <w id="3950570">spei</w> <w id="3950571">immodicus</w>,
<w id="3950573">pari</w> <w id="3950574">auaritia</w> <w id="3950575">et</w> <w id="3950576">egestate</w> <w id="3950577">totum</w> <w id="3950578">Pudentillae</w> <w id="3950579">quadragiens</w>
<w id="3950580">praesumptione</w> <w id="3950581">cassa</w> <w id="3950582">deuorarat</w> <w id="3950583">eoque</w> <w id="3950584">me</w> <w id="3950585">amoliendum</w>
<w id="3950586">ratus</w>, <w id="3950588">quo</w> <w id="3950589">facilius</w> <w id="3950590">Pontiani</w> <w id="3950591">facilitatem</w>, <w id="3950593">Pudentillae</w> <w id="3950594">solitudinem</w> <w id="3950595">circumueniret</w>, <w id="3950597">infit</w> <w id="3950598">generum</w> <w id="3950599">suum</w> <w id="3950600">obiurgare</w>, <w id="3950602">quod</w>
<w id="3950603">matrem</w> <w id="3950604">suam</w> <w id="3950605">mihi</w> <w id="3950606">desponderat</w>; <w id="3950608">suadet</w>, <w id="3950610">quam</w> <w id="3950611">primum</w> <w id="3950612">ex</w>
<w id="3950613">tanto</w> <w id="3950614">periculo</w>, <w id="3950616">dum</w> <w id="3950617">licet</w>, <w id="3950619">pedem</w> <w id="3950620">referat</w>, <w id="3950622">rem</w> <w id="3950623">matris</w> <w id="3950624">ipse</w>
<w id="3950625">potius</w> <w id="3950626">habeat</w> <w id="3950627">quam</w> <w id="3950628">homini</w> <w id="3950629">extrario</w> <w id="3950630">sciens</w> <w id="3950631">transmittat</w>;
<w id="3950633">ni</w> <w id="3950634">ita</w> <w id="3950635">faciat</w>, <w id="3950637">inicit</w> <w id="3950638">scrupulum</w> <w id="3950639">amanti</w> <w id="3950640">adulescentulo</w> <w id="3950641">ueterator</w>, <w id="3950643">minatur</w> <w id="3950644">se</w> <w id="3950645">filiam</w> <w id="3950646">abducturum</w>. <w id="3950648">quid</w> <w id="3950649">multis</w>? <w id="3950650">iuuenem</w> <w id="3950651">simplicem</w>, <w id="3950653">praeterea</w> <w id="3950654">nouae</w> <w id="3950655">nuptae</w> <w id="3950656">inlecebris</w> <w id="3950657">obfrenatum</w> <w id="3950658">suo</w> <w id="3950659">arbitratu</w> <w id="3950660">de</w> <w id="3950661">uia</w> <w id="3950662">deflectit</w>. <w id="3950664">it</w> <w id="3950665">ille</w> <w id="3950666">ad</w> <w id="3950667">matrem</w>
<w id="3950668">uerborum</w> <w id="3950669">Rufini</w> <w id="3950670">gerulus</w>, <w id="3950672">sed</w> <w id="3950673">nequicquam</w> <w id="3950674">temptata</w> <w id="3950675">eius</w>
<w id="3950676">grauitate</w> <w id="3950677">ultro</w> <w id="3950678">ipse</w> <w id="3950679">leuitatis</w> <w id="3950680">et</w> <w id="3950681">inconstantiae</w> <w id="3950682">increpitus</w>
<w id="3950683">reportat</w> <w id="3950684">ad</w> <w id="3950685">socerum</w> <w id="3950686">haud</w> <w id="3950687">mollia</w>: <w id="3950688">matri</w> <w id="3950689">suae</w> <w id="3950690">praeter</w> <w id="3950691">ingenium</w> <w id="3950692">placidissimum</w> <w id="3950693">immobili</w> <w id="3950694">iram</w> <w id="3950695">quoque</w> <w id="3950696">sua</w> <w id="3950697">expostulatione</w> <w id="3950698">accessisse</w>, <w id="3950700">non</w> <w id="3950701">mediocre</w> <w id="3950702">pertinaciae</w> <w id="3950703">adiumentum</w>;
<w id="3950705">respondisse</w> <w id="3950706">eam</w> <w id="3950707">denique</w> <w id="3950708">non</w> <w id="3950709">clam</w> <w id="3950710">se</w> <w id="3950711">esse</w> <w id="3950712">Rufini</w> <w id="3950713">exoratione</w> <w id="3950714">secum</w> <w id="3950715">expostulari</w>; <w id="3950717">eo</w> <w id="3950718">uel</w> <w id="3950719">magis</w> <w id="3950720">sibi</w> <w id="3950721">auxilium</w> <w id="3950722">mariti</w>
<w id="3950723">aduersum</w> <w id="3950724">eius</w> <w id="3950725">desperatam</w> <w id="3950726">auaritiam</w> <w id="3950727">comparandum</w>.</p>
<milestone unit="section" n="78" />
<p><w id="3950729">Hisce</w> <w id="3950730">auditis</w> <w id="3950731">exacerbatus</w> <w id="3950732">aquariolus</w> <w id="3950733">iste</w> <w id="3950734">uxoris</w> <w id="3950735">suae</w>
<w id="3950736">ita</w> <w id="3950737">ira</w> <w id="3950738">extumuit</w>, <w id="3950740">ita</w> <w id="3950741">exarsit</w> <w id="3950742">furore</w>, <w id="3950744">ut</w> <w id="3950745">in</w> <w id="3950746">feminam</w> <w id="3950747">sanctissimam</w> <w id="3950748">et</w> <w id="3950749">pudicissimam</w> <w id="3950750">praesente</w> <w id="3950751">filio</w> <w id="3950752">eius</w> <w id="3950753">digna</w> <w id="3950754">cubiculo</w> <pb id="p.86" />
<w id="3950755">suo</w> <w id="3950756">diceret</w>, <w id="3950758">amatricem</w> <w id="3950759">eam</w>, <w id="3950761">me</w> <w id="3950762">magum</w> <w id="3950763">et</w> <w id="3950764">ueneficum</w>
<w id="3950765">clamitaret</w> <w id="3950766">multis</w> <w id="3950767">audientibus</w> (<w id="3950768">quos</w>, <w id="3950770">si</w> <w id="3950771">uoles</w>, <w id="3950773">nominabo</w>):
<w id="3950774">se</w> <w id="3950775">mihi</w> <w id="3950776">sua</w> <w id="3950777">manu</w> <w id="3950778">mortem</w> <w id="3950779">allaturum</w>. <w id="3950781">uix</w> <w id="3950782">hercule</w> <w id="3950783">possum</w>
<w id="3950784">irae</w> <w id="3950785">moderari</w>, <w id="3950787">ingens</w> <w id="3950788">indignatio</w> <w id="3950789">animo</w> <w id="3950790">oboritur</w>. <w id="3950792">tune</w>,
<w id="3950794">effeminatissime</w>, <w id="3950796">tua</w> <w id="3950797">manu</w> <w id="3950798">cuiquam</w> <w id="3950799">uiro</w> <w id="3950800">mortem</w> <w id="3950801">minitari</w><add><w id="3950802">s</w></add>?
<w id="3950803">at</w> <w id="3950804">qua</w> <w id="3950805">tandem</w> <w id="3950806">manu</w>? <w id="3950807">Philomelae</w> <w id="3950808">an</w> <w id="3950809">Medeae</w> <w id="3950810">an</w> <w id="3950811">Clyteme</w><del><w id="3950812">n</w></del><w id="3950813">strae</w>? <w id="3950814">quas</w> <w id="3950815">tamen</w> <w id="3950816">cum</w> <w id="3950817">saltas</w>—<w id="3950818">tanta</w> <w id="3950819">mo</w><add><w id="3950820">l</w></add><w id="3950821">litia</w>
<w id="3950822">animi</w>, <w id="3950824">tanta</w> <w id="3950825">formido</w> <w id="3950826">ferri</w> <w id="3950827">est</w>—, <w id="3950829">sine</w> <w id="3950830">cludine</w> <w id="3950831">saltas</w>. <w id="3950833">sed</w>
<w id="3950834">ne</w> <w id="3950835">longius</w> <w id="3950836">ab</w> <w id="3950837">ordine</w> <w id="3950838">digrediar</w>: <w id="3950839">Pudentilla</w> <w id="3950840">postquam</w> <w id="3950841">filium</w>
<w id="3950842">uidet</w> <w id="3950843">praeter</w> <w id="3950844">opinionem</w> <w id="3950845">contra</w> <w id="3950846">suam</w> <w id="3950847">esse</w> <w id="3950848">sententiam</w>
<w id="3950849">deprauatum</w>, <w id="3950851">rus</w> <w id="3950852">profecta</w> <w id="3950853">scripsit</w> <w id="3950854">ad</w> <w id="3950855">eum</w> <w id="3950856">obiurgandi</w>
<w id="3950857">gratia</w> <w id="3950858">illas</w> <w id="3950859">famosissimas</w> <w id="3950860">litteras</w>, <w id="3950862">quibus</w>, <w id="3950864">ut</w> <w id="3950865">isti</w> <w id="3950866">aiebant</w>,
<w id="3950868">confessa</w> <w id="3950869">est</w> <w id="3950870">sese</w> <w id="3950871">mea</w> <w id="3950872">magia</w> <w id="3950873">in</w> <w id="3950874">amorem</w> <w id="3950875">inductam</w> <w id="3950876">dementire</w>; <w id="3950878">quas</w> <w id="3950879">tamen</w> <w id="3950880">litteras</w> <w id="3950881">tabulario</w> <w id="3950882">Pontiani</w> <w id="3950883">praesente</w> <w id="3950884">et</w>
<w id="3950885">contra</w> <w id="3950886">scribente</w> <w id="3950887">Aemiliano</w> <w id="3950888">nudius</w> <w id="3950889">tertius</w> <w id="3950890">tuo</w> <w id="3950891">iussu</w>, <w id="3950893">Maxime</w>,
<w id="3950895">testato</w> <w id="3950896">describsimus</w>; <w id="3950898">in</w> <w id="3950899">quibus</w> <w id="3950900">omnia</w> <w id="3950901">contra</w> <w id="3950902">praedicationem</w>
<milestone unit="section" n="79" />
<w id="3950903">istorum</w> <w id="3950904">pro</w> <w id="3950905">me</w> <w id="3950906">reperiuntur</w>. <w id="3950908">quamquam</w>, <w id="3950910">etsi</w> <w id="3950911">destrictius</w>
<w id="3950912">magum</w> <w id="3950913">me</w> <w id="3950914">dixisset</w>, <w id="3950916">posset</w> <w id="3950917">uideri</w> <w id="3950918">excusabunda</w> <w id="3950919">se</w> <w id="3950920">filio</w>
<w id="3950921">uim</w> <w id="3950922">meam</w> <w id="3950923">quam</w> <w id="3950924">uoluntatem</w> <w id="3950925">suam</w> <w id="3950926">causari</w> <w id="3950927">maluisse</w>. <w id="3950929">an</w>
<w id="3950930">sola</w> <w id="3950931">Phaedra</w> <w id="3950932">falsum</w> <w id="3950933">epistolium</w> <w id="3950934">de</w> <w id="3950935">amore</w> <w id="3950936">commenta</w> <w id="3950937">est</w>,
<w id="3950939">ac</w> <w id="3950940">non</w> <w id="3950941">omnibus</w> <w id="3950942">mulieribus</w> <w id="3950943">haec</w> <w id="3950944">ars</w> <w id="3950945">usitata</w> <w id="3950946">est</w>, <w id="3950948">ut</w>, <w id="3950950">cum</w>
<w id="3950951">aliquid</w> <w id="3950952">eius</w> <w id="3950953">modi</w> <w id="3950954">uelle</w> <w id="3950955">coeperunt</w>, <w id="3950957">malint</w> <w id="3950958">coactae</w> <w id="3950959">uideri</w>?
<w id="3950960">quod</w> <w id="3950961">si</w> <w id="3950962">etiam</w> <w id="3950963">animo</w> <w id="3950964">ita</w> <w id="3950965">putauit</w>, <w id="3950967">me</w> <w id="3950968">magum</w> <w id="3950969">esse</w>, <w id="3950971">idcircone</w> <pb id="p.87" />
<w id="3950972">magus</w> <w id="3950973">habear</w>, <w id="3950975">quia</w> <w id="3950976">hoc</w> <w id="3950977">scripsit</w> <w id="3950978">Pudentilla</w>? <w id="3950979">uos</w> <w id="3950980">tot</w>
<w id="3950981">argumentis</w>, <w id="3950983">tot</w> <w id="3950984">testibus</w>, <w id="3950986">tanta</w> <w id="3950987">oratione</w> <w id="3950988">magum</w> <w id="3950989">me</w> <w id="3950990">non</w>
<w id="3950991">probatis</w>: <w id="3950992">illa</w> <w id="3950993">uno</w> <w id="3950994">uerbo</w> <w id="3950995">probaret</w>? <w id="3950996">et</w> <w id="3950997">quanto</w> <w id="3950998">tandem</w>
<w id="3950999">grauius</w> <w id="3951000">habendum</w> <w id="3951001">est</w> <w id="3951002">quod</w> <w id="3951003">in</w> <w id="3951004">iudicio</w> <w id="3951005">subscribitur</w> <w id="3951006">quam</w>
<w id="3951007">quod</w> <w id="3951008">in</w> <w id="3951009">epistola</w> <w id="3951010">scribitur</w>. <w id="3951012">quin</w> <w id="3951013">tu</w> <w id="3951014">me</w> <w id="3951015">meismet</w> <w id="3951016">factis</w>,
<w id="3951018">non</w> <w id="3951019">alienis</w> <w id="3951020">uerbis</w> <w id="3951021">reuincis</w>? <w id="3951022">ceterum</w> <w id="3951023">eadem</w> <w id="3951024">uia</w> <w id="3951025">multi</w> <w id="3951026">rei</w>
<w id="3951027">cuiusuis</w> <w id="3951028">maleficii</w> <w id="3951029">postulabuntur</w>, <w id="3951031">si</w> <w id="3951032">ratum</w> <w id="3951033">futurum</w> <w id="3951034">est</w>
<w id="3951035">quod</w> <w id="3951036">quisque</w> <w id="3951037">in</w> <w id="3951038">epistola</w> <w id="3951039">sua</w> <w id="3951040">uel</w> <w id="3951041">amore</w> <w id="3951042">uel</w> <w id="3951043">odio</w> <w id="3951044">cuiuspiam</w> <w id="3951045">scripserit</w>. <q><w id="3951047">magum</w> <w id="3951048">te</w> <w id="3951049">scripsit</w> <w id="3951050">Pudentilla</w>: <w id="3951051">igitur</w>
<w id="3951052">magus</w> <w id="3951053">es</w>.</q> <w id="3951055">quid</w>, <w id="3951057">si</w> <w id="3951058">consulem</w> <w id="3951059">me</w> <w id="3951060">scripsisset</w>: <w id="3951061">consul</w> <w id="3951062">essem</w>?
<w id="3951063">quid</w> <w id="3951064">enim</w>, <w id="3951066">si</w> <w id="3951067">pictorem</w>, <w id="3951069">si</w> <w id="3951070">medicum</w>, <w id="3951072">quid</w> <w id="3951073">denique</w>, <w id="3951075">si</w>
<w id="3951076">innocentem</w>? <w id="3951077">num</w> <w id="3951078">aliquid</w> <w id="3951079">horum</w> <w id="3951080">putares</w> <w id="3951081">idcirco</w>, <w id="3951083">quod</w>
<w id="3951084">illa</w> <w id="3951085">dixisset</w>? <w id="3951086">nihil</w> <w id="3951087">scilicet</w>. <w id="3951089">atqui</w> <w id="3951090">periniurium</w> <w id="3951091">est</w> <w id="3951092">ei</w>
<w id="3951093">fidem</w> <w id="3951094">in</w> <w id="3951095">peioribus</w> <add><w id="3951096">habere</w>, <w id="3951098">cui</w> <w id="3951099">in</w> <w id="3951100">melioribus</w></add> <w id="3951101">non</w> <w id="3951102">haberes</w>,
<w id="3951104">posse</w> <w id="3951105">litteras</w> <w id="3951106">eius</w> <w id="3951107">ad</w> <w id="3951108">perniciem</w>, <w id="3951110">non</w> <w id="3951111">posse</w> <w id="3951112">ad</w> <w id="3951113">salutem</w>.
<q><w id="3951115">sed</w></q> <w id="3951116">inquit</w> <q><w id="3951117">animi</w> <add><w id="3951118">furens</w></add> <w id="3951119">fuit</w>, <w id="3951121">efflictim</w> <w id="3951122">te</w> <w id="3951123">amabat</w>.</q>
<w id="3951125">concedo</w> <w id="3951126">interim</w>. <w id="3951128">num</w> <w id="3951129">tamen</w> <w id="3951130">omnes</w> <w id="3951131">qui</w> <w id="3951132">amantur</w> <w id="3951133">magi</w>
<w id="3951134">sunt</w>, <w id="3951136">si</w> <w id="3951137">hoc</w> <w id="3951138">forte</w> <w id="3951139">qui</w> <w id="3951140">amat</w> <w id="3951141">scripserit</w>? <w id="3951142">c</w><add><w id="3951143">r</w></add><w id="3951144">edo</w> <w id="3951145">nunc</w> <w id="3951146">quod</w>
<w id="3951147">Pudentilla</w> <w id="3951148">me</w> <w id="3951149">in</w> <w id="3951150">eo</w> <w id="3951151">tempore</w> <w id="3951152">non</w> <w id="3951153">amabat</w>, <w id="3951155">siquidem</w> <w id="3951156">id</w>
<milestone unit="section" n="80" />
<w id="3951157">foras</w> <w id="3951158">scripsit</w>, <w id="3951160">quod</w> <w id="3951161">palam</w> <w id="3951162">erat</w> <w id="3951163">mihi</w> <w id="3951164">obfuturum</w>. <w id="3951166">postremo</w> <w id="3951167">quid</w> <w id="3951168">uis</w>, <w id="3951170">sanam</w> <w id="3951171">an</w> <w id="3951172">insanam</w> <w id="3951173">fuisse</w>, <w id="3951175">dum</w> <w id="3951176">scriberet</w>?
<w id="3951177">sanam</w> <w id="3951178">dices</w>? <w id="3951179">nihil</w> <w id="3951180">ergo</w> <w id="3951181">erat</w> <w id="3951182">magicis</w> <w id="3951183">artibus</w> <w id="3951184">passa</w>.
<w id="3951186">insanam</w> <w id="3951187">respondebis</w>? <w id="3951188">nesciit</w> <w id="3951189">ergo</w> <w id="3951190">quid</w> <w id="3951191">scribserit</w>, <w id="3951193">eoque</w>
<w id="3951194">ei</w> <w id="3951195">fides</w> <w id="3951196">non</w> <w id="3951197">habenda</w> <w id="3951198">est</w>; <w id="3951200">immo</w> <w id="3951201">etiam</w>, <w id="3951203">si</w> <w id="3951204">fuisset</w> <w id="3951205">insana</w>,
<w id="3951207">insanam</w> <w id="3951208">se</w> <w id="3951209">esse</w> <w id="3951210">nescisset</w>. <w id="3951212">nam</w> <w id="3951213">ut</w> <w id="3951214">absurde</w> <w id="3951215">facit</w> <w id="3951216">qui</w>
<w id="3951217">tacere</w> <w id="3951218">se</w> <w id="3951219">dicit</w>, <w id="3951221">quod</w> <w id="3951222">ibidem</w> <w id="3951223">dicendo</w> <w id="3951224">tacere</w> <w id="3951225">sese</w> <w id="3951226">non</w> <w id="3951227">tacet</w> <pb id="p.88" />
<w id="3951228">et</w> <w id="3951229">ipsa</w> <w id="3951230">professione</w> <w id="3951231">quod</w> <w id="3951232">profitetur</w> <w id="3951233">infirmat</w>, <w id="3951235">ita</w> <w id="3951236">uel</w> <w id="3951237">magis</w>
<w id="3951238">hoc</w> <w id="3951239">repugnat</w>: <q><w id="3951240">ego</w> <w id="3951241">insanio</w>,</q> <w id="3951243">quod</w> <w id="3951244">uerum</w> <w id="3951245">non</w> <w id="3951246">est</w>, <w id="3951248">nisi</w>
<w id="3951249">sciens</w> <w id="3951250">dicit</w>; <w id="3951252">porro</w> <w id="3951253">sanus</w> <w id="3951254">est</w>, <w id="3951256">qui</w> <w id="3951257">scit</w> <w id="3951258">quid</w> <w id="3951259">sit</w> <w id="3951260">insania</w>,
<w id="3951262">quippe</w> <w id="3951263">insania</w> <w id="3951264">scire</w> <w id="3951265">se</w> <w id="3951266">non</w> <w id="3951267">potest</w>, <w id="3951269">non</w> <w id="3951270">magis</w> <w id="3951271">quam</w>
<w id="3951272">caecitas</w> <w id="3951273">se</w> <w id="3951274">uidere</w>. <w id="3951276">igitur</w> <w id="3951277">Pudentilla</w> <w id="3951278">compos</w> <w id="3951279">mentis</w> <w id="3951280">fuit</w>,
<w id="3951282">si</w> <w id="3951283">compotem</w> <w id="3951284">mentis</w> <w id="3951285">se</w> <w id="3951286">non</w> <w id="3951287">putabat</w>. <w id="3951289">possum</w>, <w id="3951291">si</w> <w id="3951292">uelim</w>,
<w id="3951294">pluribus</w>, <w id="3951296">sed</w> <w id="3951297">mitto</w> <w id="3951298">dialectica</w>. <w id="3951300">ipsas</w> <w id="3951301">litteras</w> <w id="3951302">longe</w> <w id="3951303">aliud</w>
<w id="3951304">clamantis</w> <w id="3951305">et</w> <w id="3951306">quasi</w> <w id="3951307">dedita</w> <w id="3951308">opera</w> <w id="3951309">ad</w> <w id="3951310">iudicium</w> <w id="3951311">istud</w> <w id="3951312">praeparatas</w> <w id="3951313">et</w> <w id="3951314">accommodatas</w> <w id="3951315">recitabo</w>. <w id="3951317">accipe</w> <w id="3951318">tu</w> <w id="3951319">et</w> <w id="3951320">lege</w>,
<w id="3951322">usque</w> <w id="3951323">dum</w> <w id="3951324">ego</w> <w id="3951325">interloquar</w>.—</p>
<p><w id="3951327">Sustine</w> <w id="3951328">paulisper</w> <w id="3951329">quae</w> <w id="3951330">secuntur</w>; <w id="3951332">nam</w> <w id="3951333">ad</w> <w id="3951334">deuerticulum</w>
<w id="3951335">rei</w> <w id="3951336">uentum</w> <w id="3951337">est</w>. <w id="3951339">adhuc</w> <w id="3951340">enim</w>, <w id="3951342">Maxime</w>, <w id="3951344">quantum</w> <w id="3951345">equidem</w>
<w id="3951346">animaduerti</w>, <w id="3951348">nusquam</w> <w id="3951349">mulier</w> <w id="3951350">magiam</w> <w id="3951351">nominauit</w>, <w id="3951353">sed</w>
<w id="3951354">ordinem</w> <w id="3951355">repetiuit</w> <w id="3951356">eundem</w>, <w id="3951358">quem</w> <w id="3951359">ego</w> <w id="3951360">paulo</w> <w id="3951361">prius</w>, <w id="3951363">de</w> <w id="3951364">longa</w>
<w id="3951365">uiduitate</w>, <w id="3951367">de</w> <w id="3951368">remedio</w> <w id="3951369">ualetudinis</w>, <w id="3951371">de</w> <w id="3951372">uoluntate</w> <w id="3951373">nubendi</w>,
<w id="3951375">de</w> <w id="3951376">meis</w> <w id="3951377">laudibus</w>, <w id="3951379">quas</w> <w id="3951380">ex</w> <w id="3951381">Pontiano</w> <w id="3951382">cognouerat</w>, <w id="3951384">de</w> <w id="3951385">suasu</w>
<w id="3951386">ipsius</w>, <w id="3951388">ut</w> <w id="3951389">mihi</w> <w id="3951390">potissimum</w> <w id="3951391">nuberet</w>.</p>
<milestone unit="section" n="81" />
<p><w id="3951393">Haec</w> <w id="3951394">usque</w> <w id="3951395">adhuc</w> <w id="3951396">lecta</w> <w id="3951397">sunt</w>. <w id="3951399">superest</w> <w id="3951400">ea</w> <w id="3951401">pars</w> <w id="3951402">epistulae</w>, <w id="3951404">quae</w> <w id="3951405">similiter</w> <w id="3951406">pro</w> <w id="3951407">me</w> <w id="3951408">scripta</w> <w id="3951409">in</w> <w id="3951410">memet</w> <w id="3951411">ipsum</w>
<w id="3951412">uertit</w> <w id="3951413">cornua</w>, <w id="3951415">ad</w> <w id="3951416">expellendum</w> <w id="3951417">a</w> <w id="3951418">me</w> <w id="3951419">crimen</w> <w id="3951420">magiae</w> <w id="3951421">sedulo</w>
<del><w id="3951422">o</w></del><w id="3951423">missa</w> <w id="3951424">memorabili</w> <w id="3951425">laude</w> <w id="3951426">Rufini</w> <w id="3951427">uice</w><add><w id="3951428">m</w></add> <w id="3951429">mutauit</w> <w id="3951430">et</w> <w id="3951431">ultro</w>
<w id="3951432">contrariam</w> <w id="3951433">mihi</w> <w id="3951434">opinionem</w> <w id="3951435">quorundam</w> <w id="3951436">Oeensium</w> <w id="3951437">quasi</w>
<w id="3951438">mago</w> <w id="3951439">quaesiuit</w>. <w id="3951441">multa</w> <w id="3951442">fando</w>, <w id="3951444">Maxime</w>, <w id="3951446">audisti</w>, <w id="3951448">etiam</w>
<w id="3951449">plura</w> <w id="3951450">legendo</w> <w id="3951451">didicisti</w>, <w id="3951453">non</w> <w id="3951454">pauca</w> <w id="3951455">experiendo</w> <w id="3951456">comperisti</w>:
<w id="3951457">sed</w> <w id="3951458">enim</w> <w id="3951459">uersutiam</w> <w id="3951460">tam</w> <w id="3951461">insidiosam</w>, <w id="3951463">tam</w> <w id="3951464">admirabili</w>
<w id="3951465">scelere</w> <w id="3951466">conflatam</w> <w id="3951467">negabis</w> <w id="3951468">te</w> <w id="3951469">umquam</w> <w id="3951470">cognouisse</w>. <w id="3951472">quis</w>
<w id="3951473">Palamedes</w>, <w id="3951475">qui</w><add><w id="3951476">s</w></add> <w id="3951477">Sisyphus</w>, <w id="3951479">quis</w> <w id="3951480">denique</w> <w id="3951481">Eurybates</w> <w id="3951482">aut</w> <pb id="p.89" />
<w id="3951483">Phrynondas</w> <w id="3951484">talem</w> <w id="3951485">excogitasset</w>? <w id="3951486">omnes</w> <w id="3951487">isti</w> <w id="3951488">quos</w> <w id="3951489">nominaui</w>
<w id="3951490">et</w> <w id="3951491">si</w> <w id="3951492">qui</w> <w id="3951493">praeterea</w> <w id="3951494">fuerunt</w> <w id="3951495">dolo</w> <w id="3951496">memorandi</w>, <w id="3951498">si</w> <w id="3951499">cum</w> <w id="3951500">hac</w> <w id="3951501">una</w>
<w id="3951502">Rufini</w> <w id="3951503">fallacia</w> <w id="3951504">contendantur</w>, <w id="3951506">macc</w><del><w id="3951507">h</w></del><w id="3951508">i</w> <w id="3951509">prorsus</w> <w id="3951510">et</w> <w id="3951511">bucc</w><del><w id="3951512">h</w></del><w id="3951513">ones</w>
<w id="3951514">uidebuntur</w>. <w id="3951516">o</w> <w id="3951517">mirum</w> <w id="3951518">commentum</w>! <w id="3951519">o</w> <w id="3951520">subtilitas</w> <w id="3951521">digna</w>
<w id="3951522">carcere</w> <w id="3951523">et</w> <w id="3951524">robore</w>! <w id="3951525">quis</w> <w id="3951526">credat</w> <w id="3951527">effici</w> <w id="3951528">potuisse</w>, <w id="3951530">ut</w> <w id="3951531">quae</w>
<w id="3951532">defensio</w> <w id="3951533">fuerat</w>, <w id="3951535">eadem</w> <w id="3951536">manentibus</w> <w id="3951537">eisdem</w> <w id="3951538">litteris</w> <w id="3951539">in</w> <w id="3951540">accusationem</w> <w id="3951541">transuerteretur</w>? <w id="3951542">est</w> <w id="3951543">hercule</w> <w id="3951544">incredibile</w>. <w id="3951546">sed</w>
<w id="3951547">hoc</w> <w id="3951548">incredibile</w> <w id="3951549">qui</w> <w id="3951550">sit</w> <w id="3951551">factum</w>, <w id="3951553">probabo</w>.</p>
<milestone unit="section" n="82" />
<p><w id="3951555">Obiurgatio</w> <w id="3951556">erat</w> <w id="3951557">matris</w> <w id="3951558">ad</w> <w id="3951559">filium</w>, <w id="3951561">quod</w> <w id="3951562">me</w>, <w id="3951564">talem</w>
<w id="3951565">uirum</w> <w id="3951566">qualem</w> <w id="3951567">sibi</w> <w id="3951568">praedicasset</w>, <w id="3951570">nunc</w> <w id="3951571">de</w> <w id="3951572">Rufini</w> <w id="3951573">sententia</w>
<w id="3951574">magum</w> <w id="3951575">dictitaret</w>. <w id="3951577">uerba</w> <w id="3951578">ipsa</w> <w id="3951579">ad</w> <w id="3951580">hunc</w> <w id="3951581">modum</w> <w id="3951582">se</w> <w id="3951583">habebant</w>: <foreign lang="greek"><w id="3951584">Ἀπολέϊος</w> <w id="3951585">μάγος</w>, <w id="3951587">καὶ</w> <w id="3951588">ἐγὼ</w> <w id="3951589">ὑπʼ</w> <w id="3951590">αὐτοῦ</w> <w id="3951591">μεμάγευμαι</w> <w id="3951592">καὶ</w>
<w id="3951593">ἐρῶ</w>. <w id="3951595">ἐλθὲ</w> <w id="3951596">τοίνυν</w> <w id="3951597">πρὸς</w> <w id="3951598">ἐμέ</w>, <w id="3951600">ἕως</w> <w id="3951601">ἔτι</w> <w id="3951602">σωφρονῶ</w>.</foreign> <w id="3951604">haec</w> <w id="3951605">ipsa</w>
<w id="3951606">uerba</w> <w id="3951607">Rufinus</w> <w id="3951608">quae</w> <w id="3951609">Graece</w> <w id="3951610">interposui</w> <w id="3951611">sola</w> <w id="3951612">excerpta</w> <w id="3951613">et</w> <w id="3951614">ab</w>
<w id="3951615">ordine</w> <w id="3951616">suo</w> <w id="3951617">seiugata</w> <w id="3951618">quasi</w> <w id="3951619">confessionem</w> <w id="3951620">mulieris</w> <w id="3951621">circumferens</w> <w id="3951622">et</w> <w id="3951623">Pontianum</w> <w id="3951624">flentem</w> <w id="3951625">per</w> <w id="3951626">forum</w> <w id="3951627">ductans</w> <w id="3951628">uulgo</w>
<w id="3951629">ostendebat</w>, <w id="3951631">ipsas</w> <w id="3951632">mulieris</w> <w id="3951633">litteras</w> <w id="3951634">illatenus</w> <w id="3951635">qua</w> <w id="3951636">dixi</w> <w id="3951637">legendas</w> <w id="3951638">praebebat</w>, <w id="3951640">cetera</w> <w id="3951641">supra</w> <w id="3951642">et</w> <w id="3951643">infra</w> <w id="3951644">scribta</w> <w id="3951645">occultabat</w>;
<w id="3951647">turpiora</w> <w id="3951648">esse</w> <w id="3951649">quam</w> <w id="3951650">ut</w> <w id="3951651">ostenderentur</w> <w id="3951652">dictitabat</w>: <w id="3951653">satis</w> <w id="3951654">esse</w>
<w id="3951655">confessionem</w> <w id="3951656">mulieris</w> <w id="3951657">de</w> <w id="3951658">magia</w> <w id="3951659">cognosci</w>. <w id="3951661">quid</w> <w id="3951662">quaeris</w>?
<w id="3951663">uerisimile</w> <w id="3951664">omnibus</w> <w id="3951665">uisum</w>; <w id="3951667">quae</w> <w id="3951668">purgandi</w> <w id="3951669">mei</w> <w id="3951670">gratia</w>
<w id="3951671">scripta</w> <w id="3951672">erant</w>, <w id="3951674">eadem</w> <w id="3951675">mihi</w> <w id="3951676">immanem</w> <w id="3951677">inuidiam</w> <w id="3951678">apud</w> <w id="3951679">imperitos</w> <w id="3951680">conciuere</w>. <w id="3951682">turbabat</w> <w id="3951683">impurus</w> <w id="3951684">hic</w> <w id="3951685">in</w> <w id="3951686">medio</w> <w id="3951687">foro</w>
<w id="3951688">bacchabundus</w>, <w id="3951690">epistulam</w> <w id="3951691">saepe</w> <w id="3951692">aperiens</w> <w id="3951693">proquiritabat</w>:
<q><w id="3951694">Apuleius</w> <w id="3951695">magus</w>; <w id="3951697">dicit</w> <w id="3951698">ipsa</w> <w id="3951699">quae</w> <w id="3951700">sentit</w> <w id="3951701">et</w> <w id="3951702">patitur</w>; <w id="3951704">quid</w>
<w id="3951705">uultis</w> <w id="3951706">amplius</w>?</q> <w id="3951707">nemo</w> <w id="3951708">erat</w> <w id="3951709">qui</w> <w id="3951710">pro</w> <w id="3951711">me</w> <w id="3951712">ferret</w> <w id="3951713">ac</w> <w id="3951714">sic</w> <pb id="p.90" />
<w id="3951715">responderet</w>: <q><w id="3951716">totam</w> <w id="3951717">sodes</w> <w id="3951718">epistulam</w> <w id="3951719">cedo</w>: <w id="3951720">sine</w> <w id="3951721">omnia</w>
<w id="3951722">inspiciam</w>, <add><w id="3951724">a</w></add> <w id="3951725">principio</w> <w id="3951726">ad</w> <w id="3951727">finem</w> <w id="3951728">perlegam</w>. <w id="3951730">multa</w>
<w id="3951731">sunt</w>, <w id="3951733">quae</w> <w id="3951734">sola</w> <w id="3951735">prolata</w> <w id="3951736">calumniae</w> <w id="3951737">possint</w> <w id="3951738">uideri</w> <w id="3951739">obnoxia</w>.
<w id="3951741">cuiauis</w> <w id="3951742">oratio</w> <w id="3951743">insimulari</w> <w id="3951744">potest</w>, <w id="3951746">si</w> <w id="3951747">ea</w> <w id="3951748">quae</w> <w id="3951749">ex</w> <w id="3951750">prioribus</w>
<w id="3951751">nexa</w> <w id="3951752">sunt</w> <w id="3951753">principio</w> <w id="3951754">sui</w> <w id="3951755">defrudentur</w>, <w id="3951757">si</w> <w id="3951758">quaedam</w> <w id="3951759">ex</w>
<w id="3951760">ordine</w> <w id="3951761">scriptorum</w> <w id="3951762">ad</w> <w id="3951763">lubidinem</w> <w id="3951764">supprimantur</w>, <w id="3951766">si</w> <w id="3951767">quae</w>
<w id="3951768">simulationis</w> <w id="3951769">causa</w> <w id="3951770">dicta</w> <w id="3951771">sunt</w> <w id="3951772">adseuerantis</w> <w id="3951773">pronuntiatione</w> <w id="3951774">quam</w> <w id="3951775">exprobrantis</w> <w id="3951776">legantur</w>.</q> <w id="3951778">haec</w> <w id="3951779">et</w> <w id="3951780">id</w> <w id="3951781">genus</w>
<w id="3951782">ea</w> <w id="3951783">quam</w> <w id="3951784">merito</w> <w id="3951785">tunc</w> <w id="3951786">dici</w> <w id="3951787">potuerunt</w>; <w id="3951789">ipse</w> <w id="3951790">ordo</w> <w id="3951791">epistulae</w>
<w id="3951792">ostendat</w>.</p>
<milestone unit="section" n="83" />
<p><w id="3951794">At</w> <w id="3951795">tu</w>, <w id="3951797">Aemiliane</w>, <w id="3951799">recognosce</w>, <w id="3951801">an</w> <w id="3951802">et</w> <w id="3951803">haec</w> <w id="3951804">mecum</w>
<w id="3951805">testato</w> <w id="3951806">descripseris</w>: <foreign lang="greek"><w id="3951807">βουλομένην</w> <w id="3951808">γάρ</w> <w id="3951809">με</w> <w id="3951810">διʼ</w> <w id="3951811">ἃς</w> <w id="3951812">εἶπον</w> <w id="3951813">αἰτίας</w> <w id="3951814">γαμηθῆναι</w>, <w id="3951816">αὐτὸς</w> <w id="3951817">ἔπεισας</w> <w id="3951818">τοῦτον</w> <w id="3951819">ἀντὶ</w> <w id="3951820">πάντων</w> <w id="3951821">αἱρεῖσθαι</w>, <w id="3951823">θαυμάζων</w> <w id="3951824">τὸν</w> <w id="3951825">ἄνδρα</w> <w id="3951826">καὶ</w> <w id="3951827">σπουδάζων</w> <w id="3951828">αὐτὸν</w> <w id="3951829">οἰκεῖον</w>
<w id="3951830">ὑμῖν</w> <w id="3951831">διʼ</w> <w id="3951832">ἐμοῦ</w> <w id="3951833">ποιεῖσθαι</w>. <w id="3951835">νῦν</w> <w id="3951836">δὲ</w> <w id="3951837">ὡς</w> <w id="3951838">κατ</w></foreign><ref id="n3" target="ref3" /><foreign lang="greek"><w id="3951839">οροι</w> <w id="3951840">ἡμῶν</w>
<w id="3951841">κακοήθεις</w> <w id="3951842">σε</w> <w id="3951843">ἀναπείθουσιν</w>, <w id="3951845">αἰφνίδιον</w> <w id="3951846">ἐγένετο</w> <w id="3951847">Ἀπολέϊος</w>
<w id="3951848">μάγος</w>, <w id="3951850">καὶ</w> <w id="3951851">ἐγὼ</w> <w id="3951852">μεμάγευμαι</w> <w id="3951853">ὑπʼ</w> <w id="3951854">αὐτοῦ</w> <w id="3951855">καὶ</w> <w id="3951856">ἐρῶ</w>. <w id="3951858">ἐλθὲ</w> <w id="3951859">τοίνυν</w> <w id="3951860">πρὸς</w> <w id="3951861">ἐμέ</w>, <w id="3951863">ἕως</w> <w id="3951864">ἔτι</w> <w id="3951865">σωφρονῶ</w>.</foreign> <pb id="p.91" /></p>
<p><w id="3951867">Oro</w> <w id="3951868">te</w>, <w id="3951870">Maxime</w>, <w id="3951872">si</w> <w id="3951873">litterae</w> <w id="3951874">ita</w>, <w id="3951876">ut</w> <w id="3951877">partim</w> <w id="3951878">uocales</w>
<w id="3951879">dicuntur</w>, <w id="3951881">etiam</w> <w id="3951882">propriam</w> <w id="3951883">uocem</w> <w id="3951884">usurparent</w>, <w id="3951886">si</w> <w id="3951887">uerba</w> <w id="3951888">ita</w>,
<w id="3951890">ut</w> <w id="3951891">poetae</w> <w id="3951892">aiunt</w>, <w id="3951894">pinnis</w> <w id="3951895">apta</w> <w id="3951896">uulgo</w> <w id="3951897">uolarent</w>, <w id="3951899">nonne</w>, <w id="3951901">cum</w>
<w id="3951902">primum</w> <w id="3951903">epistolam</w> <w id="3951904">istam</w> <w id="3951905">Rufinus</w> <w id="3951906">mala</w> <w id="3951907">fide</w> <w id="3951908">excerperet</w>,
<w id="3951910">pauca</w> <w id="3951911">legeret</w>, <w id="3951913">multa</w> <w id="3951914">et</w> <w id="3951915">meliora</w> <w id="3951916">sciens</w> <w id="3951917">reticeret</w>, <w id="3951919">nonne</w>
<w id="3951920">tunc</w> <w id="3951921">ceterae</w> <w id="3951922">litterae</w> <w id="3951923">sceleste</w> <w id="3951924">se</w> <w id="3951925">detineri</w> <w id="3951926">proclamassent</w>,
<w id="3951928">uerba</w> <w id="3951929">suppressa</w> <w id="3951930">de</w> <w id="3951931">Rufini</w> <w id="3951932">manibus</w> <w id="3951933">foras</w> <w id="3951934">euolassent</w>, <w id="3951936">totum</w> <w id="3951937">forum</w> <w id="3951938">tumultu</w> <w id="3951939">complessent</w>: <q><w id="3951940">se</w> <w id="3951941">quoque</w> <w id="3951942">a</w> <w id="3951943">Pudentilla</w>
<w id="3951944">missas</w>, <w id="3951946">sibi</w> <w id="3951947">etiam</w> <w id="3951948">quae</w> <w id="3951949">dicerent</w> <w id="3951950">mandata</w>; <w id="3951952">improbo</w> <w id="3951953">ac</w>
<w id="3951954">nefario</w> <w id="3951955">homini</w> <w id="3951956">per</w> <w id="3951957">alienas</w> <w id="3951958">litteras</w> <w id="3951959">falsum</w> <w id="3951960">facere</w> <w id="3951961">temptanti</w>
<w id="3951962">nec</w> <w id="3951963">auscultarent</w>, <w id="3951965">sibi</w> <w id="3951966">potius</w> <w id="3951967">audirent</w>; <w id="3951969">Apuleium</w> <w id="3951970">magiae</w> <w id="3951971">non</w>
<w id="3951972">accusatum</w> <w id="3951973">a</w> <w id="3951974">Pudentilla</w>, <w id="3951976">sed</w> <w id="3951977">accusante</w> <w id="3951978">Rufino</w> <w id="3951979">absolutum</w>?</q>
<w id="3951980">quae</w> <w id="3951981">omnia</w> <w id="3951982">etsi</w> <w id="3951983">tum</w> <w id="3951984">dicta</w> <w id="3951985">non</w> <w id="3951986">sunt</w>, <w id="3951988">tamen</w> <w id="3951989">nunc</w>, <w id="3951991">cum</w> <w id="3951992">magis</w>
<w id="3951993">prosunt</w>, <w id="3951995">luce</w> <w id="3951996">inlustrius</w> <w id="3951997">apparent</w>. <w id="3951999">patent</w> <w id="3952000">artes</w> <w id="3952001">tuae</w>, <w id="3952003">Rufine</w>,
<w id="3952005">fraudes</w> <w id="3952006">hiant</w>, <w id="3952008">detectum</w> <w id="3952009">mendacium</w> <w id="3952010">est</w>: <w id="3952011">ueritas</w> <w id="3952012">olim</w> <w id="3952013">interuersa</w> <w id="3952014">nun</w><add><w id="3952015">c</w></add> <w id="3952016">se</w> <w id="3952017">fert</w> <w id="3952018">et</w> <w id="3952019">uelut</w> <w id="3952020">alto</w> <w id="3952021">barathro</w> <w id="3952022">calumnia</w> <w id="3952023">se</w> <w id="3952024">mergit</w>.</p>
<milestone unit="section" n="84" />
<p><w id="3952026">Ad</w> <w id="3952027">litteras</w> <w id="3952028">Pudentillae</w> <w id="3952029">prouocastis</w>: <w id="3952030">litteris</w> <w id="3952031">uinco</w>,
<w id="3952033">quarum</w> <w id="3952034">si</w> <w id="3952035">uultis</w> <w id="3952036">extremam</w> <w id="3952037">quoque</w> <w id="3952038">clausulam</w> <w id="3952039">audire</w>, <w id="3952041">non</w>
<w id="3952042">inuidebo</w>. <w id="3952044">dic</w> <w id="3952045">tu</w>, <w id="3952047">quibus</w> <w id="3952048">uerbis</w> <w id="3952049">epistulam</w> <w id="3952050">finierit</w> <w id="3952051">mulier</w>
<w id="3952052">obcantata</w>, <w id="3952054">uecors</w>, <w id="3952056">amens</w>, <w id="3952058">amans</w>: <foreign lang="greek"><w id="3952059">Ἐγὼ</w> <w id="3952060">οὔτε</w> <w id="3952061">μεμάγευμαι</w>
<w id="3952062">οὔ</w></foreign><del><foreign lang="greek"><w id="3952063">τε</w></foreign></del><foreign lang="greek"><w id="3952064">τʼ</w> <w id="3952065">ἐρῶ</w>. <w id="3952067">τὴν</w> <w id="3952068">εἱμαρμένην</w> <w id="3952069">ἐκφ</w>.</foreign> <w id="3952071">etiamne</w> <w id="3952072">amplius</w>? <pb id="p.92" />
<w id="3952073">reclamat</w> <w id="3952074">uobis</w> <w id="3952075">Pudentilla</w> <w id="3952076">et</w> <w id="3952077">sanitatem</w> <w id="3952078">suam</w> <w id="3952079">a</w> <w id="3952080">uestris</w>
<w id="3952081">calumniis</w> <w id="3952082">quodam</w> <w id="3952083">praeconio</w> <w id="3952084">uindicat</w> <w id="3952085">nubendi</w> <w id="3952086">autem</w> <w id="3952087">seu</w>
<w id="3952088">rationem</w> <w id="3952089">seu</w> <w id="3952090">necessitatem</w> <w id="3952091">fato</w> <w id="3952092">adscribit</w>, <w id="3952094">a</w> <w id="3952095">quo</w> <w id="3952096">multum</w>
<w id="3952097">magia</w> <w id="3952098">remota</w> <w id="3952099">est</w> <w id="3952100">uel</w> <w id="3952101">potius</w> <w id="3952102">omnino</w> <w id="3952103">sublata</w>. <w id="3952105">quae</w> <w id="3952106">enim</w>
<w id="3952107">relinquitur</w> <w id="3952108">uis</w> <w id="3952109">cantaminibus</w> <w id="3952110">et</w> <w id="3952111">ueneficiis</w>, <w id="3952113">si</w> <w id="3952114">fatum</w> <w id="3952115">rei</w>
<w id="3952116">cuiusque</w> <w id="3952117">ueluti</w> <w id="3952118">uiolentissimus</w> <w id="3952119">torrens</w> <w id="3952120">neque</w> <w id="3952121">retineri</w> <w id="3952122">potest</w>
<w id="3952123">neque</w> <w id="3952124">impelli</w>? <w id="3952125">igitur</w> <w id="3952126">hac</w> <w id="3952127">sententia</w> <w id="3952128">sua</w> <w id="3952129">Pudentilla</w> <w id="3952130">non</w>
<w id="3952131">modo</w> <w id="3952132">me</w> <w id="3952133">magum</w>, <w id="3952135">sed</w> <w id="3952136">omnino</w> <w id="3952137">esse</w> <w id="3952138">magiam</w> <w id="3952139">negauit</w>. <w id="3952141">bene</w>,
<w id="3952143">quod</w> <w id="3952144">integras</w> <w id="3952145">epistolas</w> <w id="3952146">matris</w> <w id="3952147">Pontianus</w> <w id="3952148">ex</w> <w id="3952149">more</w> <w id="3952150">adseruauit</w>; <w id="3952152">bene</w>, <w id="3952154">quod</w> <w id="3952155">uos</w> <w id="3952156">festinatio</w> <w id="3952157">iudicii</w> <w id="3952158">anteuortit</w>, <w id="3952160">ne</w> <w id="3952161">quid</w>
<w id="3952162">in</w> <w id="3952163">istis</w> <w id="3952164">litteris</w> <w id="3952165">ex</w> <w id="3952166">otio</w> <w id="3952167">nouaretis</w>. <w id="3952169">tuum</w> <w id="3952170">hoc</w>, <w id="3952172">Maxime</w>,
<w id="3952174">tuaeque</w> <w id="3952175">prouidentiae</w> <w id="3952176">beneficium</w> <w id="3952177">est</w>, <w id="3952179">quod</w> <w id="3952180">a</w> <w id="3952181">principio</w> <w id="3952182">intellectas</w> <w id="3952183">calumnias</w>, <w id="3952185">ne</w> <w id="3952186">corroborarentur</w> <w id="3952187">tempore</w>, <w id="3952189">praecipitasti</w> <w id="3952190">et</w> <w id="3952191">nulla</w><del><w id="3952192">m</w></del> <w id="3952193">impertita</w> <w id="3952194">mora</w> <w id="3952195">subneruiasti</w>. <w id="3952197">finge</w> <w id="3952198">nunc</w>
<w id="3952199">aliquid</w> <w id="3952200">matrem</w> <w id="3952201">filio</w> <w id="3952202">secretis</w> <w id="3952203">litteris</w> <w id="3952204">de</w> <w id="3952205">amore</w>, <w id="3952207">uti</w> <w id="3952208">adsolet</w>,
<w id="3952210">confessam</w>. <w id="3952212">hocine</w> <w id="3952213">uerum</w> <w id="3952214">fuit</w>, <w id="3952216">Rufine</w>, <w id="3952218">hoc</w> <w id="3952219">non</w> <w id="3952220">dico</w> <w id="3952221">pium</w>,
<w id="3952223">sed</w> <w id="3952224">saltem</w> <w id="3952225">humanum</w>, <w id="3952227">prouulgari</w> <w id="3952228">eas</w> <w id="3952229">litteras</w> <w id="3952230">et</w> <w id="3952231">potissimum</w>
<w id="3952232">fili</w> <w id="3952233">praeconio</w> <w id="3952234">puplicari</w>? <w id="3952235">sed</w> <w id="3952236">sum</w><add><w id="3952237">ne</w></add> <w id="3952238">ego</w> <w id="3952239">insci</w><add><w id="3952240">t</w></add><w id="3952241">us</w>, <w id="3952243">qui</w>
<w id="3952244">postulo</w>, <w id="3952246">ut</w> <w id="3952247">alienum</w> <w id="3952248">pudorem</w> <w id="3952249">conserues</w> <w id="3952250">qui</w> <w id="3952251">tuum</w> <w id="3952252">perdideris</w>?</p>
<milestone unit="section" n="85" />
<p><w id="3952253">Cur</w> <w id="3952254">autem</w> <w id="3952255">praeterita</w> <w id="3952256">conqueror</w>, <w id="3952258">cum</w> <w id="3952259">non</w> <w id="3952260">sint</w> <w id="3952261">minus</w>
<w id="3952262">acerba</w> <w id="3952263">praesentia</w>? <w id="3952264">hocusque</w> <w id="3952265">a</w> <w id="3952266">uobis</w> <w id="3952267">miserum</w> <w id="3952268">istum</w>
<w id="3952269">puerum</w> <w id="3952270">deprauatum</w>, <w id="3952272">ut</w> <w id="3952273">matris</w> <w id="3952274">suae</w> <w id="3952275">epistulas</w> <w id="3952276">quas</w> <w id="3952277">putat</w>
<w id="3952278">amatorias</w> <w id="3952279">pro</w> <w id="3952280">tribunali</w> <w id="3952281">procons</w>(<w id="3952282">ulari</w>) <w id="3952283">recitet</w> <w id="3952284">apud</w> <w id="3952285">uirum</w>
<w id="3952286">sanctissimum</w> <w id="3952287">Cl</w>(<w id="3952288">audium</w>) <w id="3952289">Maximum</w>, <w id="3952291">ante</w> <w id="3952292">has</w> <w id="3952293">imp</w>(<w id="3952294">eratoris</w>) <pb id="p.93" />
<w id="3952295">Pii</w> <w id="3952296">statuas</w> <w id="3952297">filius</w> <w id="3952298">matri</w> <w id="3952299">suae</w> <w id="3952300">pudenda</w> <w id="3952301">exprobret</w> <w id="3952302">stupra</w> <w id="3952303">et</w>
<w id="3952304">amores</w> <w id="3952305">obiectet</w>? <w id="3952306">quis</w> <w id="3952307">tam</w> <w id="3952308">est</w> <w id="3952309">mitis</w> <w id="3952310">quin</w> <w id="3952311">exacerbescat</w>?
<w id="3952312">tune</w>, <w id="3952314">ultime</w>, <w id="3952316">parentis</w> <w id="3952317">tuae</w> <w id="3952318">animum</w> <w id="3952319">in</w> <w id="3952320">istis</w> <w id="3952321">scrutaris</w>,
<w id="3952323">oculos</w> <w id="3952324">obseruas</w>, <w id="3952326">suspiritus</w> <w id="3952327">numeras</w>, <w id="3952329">adfectiones</w> <w id="3952330">exploras</w>,
<w id="3952332">tabulas</w> <w id="3952333">intercipis</w>, <w id="3952335">amorem</w> <w id="3952336">reuincis</w>? <w id="3952337">tune</w>, <w id="3952339">quid</w> <w id="3952340">in</w> <w id="3952341">cubiculo</w> <w id="3952342">agat</w>, <w id="3952344">perquiris</w>, <w id="3952346">ne</w> <w id="3952347">mater</w> <w id="3952348">tua</w> <w id="3952349">non</w> <w id="3952350">dico</w> <w id="3952351">amatrix</w>, <w id="3952353">sed</w>
<w id="3952354">ne</w> <w id="3952355">omnino</w> <w id="3952356">femina</w> <w id="3952357">aest</w><add><w id="3952358">imetur</w>. <w id="3952360">nihil</w></add><w id="3952361">ne</w> <w id="3952362">tu</w> <w id="3952363">in</w> <w id="3952364">ea</w> <w id="3952365">cogitas</w> <w id="3952366">nisi</w>
<w id="3952367">unam</w> <w id="3952368">parentis</w> <w id="3952369">religionem</w>? <w id="3952370">o</w> <w id="3952371">infelix</w> <w id="3952372">uterum</w> <w id="3952373">tuum</w>, <w id="3952375">Pudentilla</w>, <w id="3952377">o</w> <w id="3952378">sterilitas</w> <w id="3952379">liberis</w> <w id="3952380">potior</w>, <w id="3952382">o</w> <w id="3952383">infausti</w> <w id="3952384">decem</w> <w id="3952385">menses</w>,
<w id="3952387">o</w> <w id="3952388">ingrati</w> <w id="3952389">XIIII</w> <w id="3952390">anni</w> <w id="3952391">uiduitatis</w>! <w id="3952392">uipera</w>, <w id="3952394">ut</w> <w id="3952395">audio</w>, <w id="3952397">exeso</w>
<w id="3952398">matris</w> <w id="3952399">utero</w> <w id="3952400">in</w> <w id="3952401">lucem</w> <w id="3952402">proserpit</w> <w id="3952403">atque</w> <w id="3952404">ita</w> <w id="3952405">parricidio</w> <w id="3952406">gignitur</w>: <w id="3952407">at</w> <w id="3952408">enim</w> <w id="3952409">tibi</w> <w id="3952410">a</w> <w id="3952411">filio</w> <w id="3952412">iam</w> <w id="3952413">adulto</w> <w id="3952414">acerbiores</w> <w id="3952415">morsus</w>
<w id="3952416">uiuenti</w> <w id="3952417">et</w> <w id="3952418">uidenti</w> <w id="3952419">offeruntur</w>. <w id="3952421">silentium</w> <w id="3952422">tuum</w> <w id="3952423">laniatur</w>,
<w id="3952425">pudor</w> <w id="3952426">tuus</w> <w id="3952427">carpitur</w>, <w id="3952429">pectus</w> <w id="3952430">tuum</w> <w id="3952431">foditur</w>, <w id="3952433">uiscera</w> <w id="3952434">intima</w>
<w id="3952435">protrahuntur</w>. <w id="3952437">hascine</w> <w id="3952438">gratias</w> <w id="3952439">bonus</w> <w id="3952440">filius</w> <w id="3952441">matri</w> <w id="3952442">rependis</w>
<w id="3952443">ob</w> <w id="3952444">datam</w> <w id="3952445">uitam</w>, <w id="3952447">ob</w> <w id="3952448">adquisitam</w> <w id="3952449">hereditatem</w>, <w id="3952451">ob</w> <w id="3952452">XIIII</w>
<w id="3952453">annorum</w> <w id="3952454">longas</w> <w id="3952455">alimonias</w>? <w id="3952456">hiscine</w> <w id="3952457">te</w> <w id="3952458">patruus</w> <w id="3952459">disciplinis</w>
<w id="3952460">erudiuit</w>, <w id="3952462">ut</w>, <w id="3952464">si</w> <w id="3952465">compertum</w> <w id="3952466">habeas</w> <w id="3952467">filios</w> <w id="3952468">tibi</w> <w id="3952469">similes</w> <w id="3952470">futuros</w>,
<w id="3952472">non</w> <w id="3952473">audeas</w> <w id="3952474">ducere</w> <w id="3952475">uxorem</w>? <w id="3952476">est</w> <w id="3952477">ille</w> <w id="3952478">poetae</w> <w id="3952479">uersus</w> <w id="3952480">non</w>
<w id="3952481">ignotus</w>: <q><w id="3952482">odi</w> <w id="3952483">puerulos</w> <w id="3952484">praecoqui</w> <w id="3952485">sapientia</w>,</q> <w id="3952487">sed</w> <w id="3952488">enim</w> <w id="3952489">malitia</w> <w id="3952490">praecoqui</w> <w id="3952491">puerum</w> <w id="3952492">quis</w> <w id="3952493">non</w> <w id="3952494">auersetur</w> <w id="3952495">atque</w> <w id="3952496">oderit</w>,
<w id="3952498">cum</w> <w id="3952499">uideat</w> <w id="3952500">uelut</w> <w id="3952501">monstrum</w> <w id="3952502">quoddam</w> <w id="3952503">prius</w> <w id="3952504">robustum</w>
<w id="3952505">scelere</w> <w id="3952506">quam</w> <w id="3952507">tempore</w>, <w id="3952509">ante</w> <w id="3952510">nocentem</w> <w id="3952511">quam</w> <w id="3952512">potentem</w>, <w id="3952514">uiridi</w>
<w id="3952515">pueritia</w>, <w id="3952517">cana</w> <w id="3952518">malitia</w>? <w id="3952519">uel</w> <w id="3952520">potius</w> <w id="3952521">hoc</w> <w id="3952522">magis</w> <w id="3952523">noxium</w>, <pb id="p.94" />
<w id="3952525">quod</w> <w id="3952526">cum</w> <w id="3952527">uenia</w> <w id="3952528">perniciosus</w> <w id="3952529">est</w> <w id="3952530">et</w> <w id="3952531">nondum</w> <w id="3952532">poenae</w>, <w id="3952534">iam</w>
<w id="3952535">iniuriae</w> <w id="3952536">sufficit</w>—<w id="3952537">iniuriae</w> <w id="3952538">dico</w>? <w id="3952539">immo</w> <w id="3952540">enim</w> <w id="3952541">sceleri</w> <w id="3952542">aduersum</w> <w id="3952543">parentem</w> <w id="3952544">nefando</w>, <w id="3952546">immani</w>, <w id="3952548">impetibili</w>.</p>
<milestone unit="section" n="86" />
<p><w id="3952550">Athenienses</w> <w id="3952551">quidem</w> <w id="3952552">propter</w> <w id="3952553">commune</w> <w id="3952554">ius</w> <w id="3952555">humanitatis</w>
<w id="3952556">ex</w> <w id="3952557">captiuis</w> <w id="3952558">epistulis</w> <w id="3952559">Philippi</w> <w id="3952560">Macedonis</w> <w id="3952561">hostis</w> <w id="3952562">sui</w> <w id="3952563">unam</w>
<w id="3952564">epistulam</w>, <w id="3952566">cum</w> <w id="3952567">singulae</w> <w id="3952568">publice</w> <w id="3952569">legerentur</w>, <w id="3952571">recitari</w> <w id="3952572">prohibuerunt</w>, <w id="3952574">quae</w> <w id="3952575">erat</w> <w id="3952576">ad</w> <w id="3952577">uxorem</w> <w id="3952578">Olympiadem</w> <w id="3952579">conscripta</w>;
<w id="3952581">hosti</w> <w id="3952582">potius</w> <w id="3952583">pepercerunt</w>, <w id="3952585">ne</w> <w id="3952586">maritale</w> <w id="3952587">secretum</w> <w id="3952588">diuulgarent</w>, <w id="3952590">praeferendum</w> <w id="3952591">rati</w> <w id="3952592">fas</w> <w id="3952593">commune</w> <w id="3952594">propriae</w> <w id="3952595">ultioni</w>.
<w id="3952597">tales</w> <w id="3952598">hostes</w> <w id="3952599">aduersum</w> <w id="3952600">hostem</w>: <w id="3952601">tu</w> <w id="3952602">qualis</w> <w id="3952603">filius</w> <w id="3952604">aduersum</w>
<w id="3952605">matrem</w>. <w id="3952607">uides</w>, <w id="3952609">quam</w> <w id="3952610">similia</w> <w id="3952611">contendam</w>. <w id="3952613">tu</w> <w id="3952614">tamen</w> <w id="3952615">filius</w>
<w id="3952616">matris</w> <w id="3952617">epistulas</w> <w id="3952618">de</w> <w id="3952619">amore</w>, <w id="3952621">ut</w> <w id="3952622">ais</w>, <w id="3952624">scriptas</w> <w id="3952625">in</w> <w id="3952626">isto</w> <w id="3952627">coetu</w>
<w id="3952628">legis</w>, <w id="3952630">in</w> <w id="3952631">quo</w> <w id="3952632">si</w> <w id="3952633">aliquem</w> <w id="3952634">poetam</w> <w id="3952635">lasciuiorem</w> <w id="3952636">iubereris</w>
<w id="3952637">legere</w>, <w id="3952639">profecto</w> <w id="3952640">non</w> <w id="3952641">auderes</w>; <w id="3952643">pudore</w> <w id="3952644">tamen</w> <w id="3952645">aliquo</w> <w id="3952646">impedirere</w>. <w id="3952648">immo</w> <w id="3952649">enim</w> <w id="3952650">nunquam</w> <w id="3952651">matris</w> <w id="3952652">tuae</w> <w id="3952653">litteras</w> <w id="3952654">attigisses</w>, <w id="3952656">si</w> <w id="3952657">ullas</w> <w id="3952658">alias</w> <w id="3952659">litteras</w> <w id="3952660">attigisses</w>. <w id="3952662">at</w> <w id="3952663">quam</w> <w id="3952664">ausus</w>
<w id="3952665">es</w> <w id="3952666">tuam</w> <w id="3952667">ipsius</w> <w id="3952668">epistulam</w> <w id="3952669">legendam</w> <w id="3952670">dare</w>, <w id="3952672">quam</w> <w id="3952673">nimis</w>
<w id="3952674">irreuerenter</w>, <w id="3952676">nimis</w> <w id="3952677">contumeliose</w> <w id="3952678">et</w> <w id="3952679">turpiter</w> <w id="3952680">de</w> <w id="3952681">matre</w>
<w id="3952682">tua</w> <w id="3952683">scriptam</w>, <w id="3952685">cum</w> <w id="3952686">adhuc</w> <w id="3952687">in</w> <w id="3952688">eius</w> <w id="3952689">sinu</w> <w id="3952690">alerere</w>, <w id="3952692">miseras</w>
<w id="3952693">clanculo</w> <w id="3952694">ad</w> <w id="3952695">Pontianum</w>, <w id="3952697">scilicet</w> <w id="3952698">ne</w> <w id="3952699">semel</w> <w id="3952700">peccasses</w> <w id="3952701">ac</w> <w id="3952702">tam</w>
<w id="3952703">bonum</w> <w id="3952704">tuum</w> <w id="3952705">factum</w> <w id="3952706">optutu</w> <w id="3952707">capesseret</w>. <w id="3952709">miser</w>, <w id="3952711">non</w> <w id="3952712">intellegis</w> <w id="3952713">iccirco</w> <w id="3952714">patruum</w> <w id="3952715">tuum</w> <w id="3952716">hoc</w> <w id="3952717">fieri</w> <w id="3952718">passum</w>, <w id="3952720">quod</w> <w id="3952721">se</w>
<w id="3952722">hominibus</w> <w id="3952723">purgaret</w>, <w id="3952725">si</w> <w id="3952726">ex</w> <w id="3952727">litteris</w> <w id="3952728">tuis</w> <w id="3952729">nosceretur</w> <w id="3952730">te</w> <w id="3952731">etiam</w>
<w id="3952732">prius</w>, <w id="3952734">quam</w> <w id="3952735">ad</w> <w id="3952736">eum</w> <w id="3952737">commigrasses</w>, <w id="3952739">etiam</w> <w id="3952740">cum</w> <w id="3952741">matri</w>
<w id="3952742">blandirere</w>, <w id="3952744">tamen</w> <w id="3952745">iam</w> <w id="3952746">tum</w> <w id="3952747">uolpionem</w> <w id="3952748">et</w> <w id="3952749">impium</w> <w id="3952750">fuisse</w>. <pb id="p.95" />
<milestone unit="section" n="87" />
<w id="3952752">ceterum</w> <w id="3952753">nequeo</w> <w id="3952754">in</w> <w id="3952755">animum</w> <w id="3952756">inducere</w> <w id="3952757">tam</w> <w id="3952758">stultum</w> <w id="3952759">Aemilianum</w> <w id="3952760">esse</w>, <w id="3952762">ut</w> <w id="3952763">arbitretur</w> <w id="3952764">mihi</w> <w id="3952765">litteras</w> <w id="3952766">pueri</w> <w id="3952767">et</w> <w id="3952768">eiusdem</w>
<w id="3952769">accusatoris</w> <w id="3952770">me</w><add><w id="3952771">i</w></add> <w id="3952772">offuturas</w>.</p>
<p><w id="3952774">Fuit</w> <w id="3952775">et</w> <w id="3952776">illa</w> <w id="3952777">commenticia</w> <w id="3952778">epistula</w> <w id="3952779">neque</w> <w id="3952780">mea</w> <w id="3952781">manu</w>
<w id="3952782">scripta</w> <w id="3952783">neque</w> <w id="3952784">uerisimiliter</w> <w id="3952785">conficta</w>, <w id="3952787">qua</w> <w id="3952788">uideri</w> <w id="3952789">uolebant</w>
<w id="3952790">blanditiis</w> <w id="3952791">a</w> <w id="3952792">me</w> <w id="3952793">mulierem</w> <w id="3952794">sollicitatam</w>. <w id="3952796">cur</w> <w id="3952797">ego</w> <w id="3952798">blandirem</w>,
<w id="3952800">si</w> <w id="3952801">magia</w> <w id="3952802">confidebam</w>? <w id="3952803">qua</w> <w id="3952804">autem</w> <w id="3952805">uia</w> <w id="3952806">ad</w> <w id="3952807">istos</w> <w id="3952808">peruenit</w>
<w id="3952809">epistula</w>, <w id="3952811">ad</w> <w id="3952812">Pudentillam</w> <w id="3952813">scilicet</w> <w id="3952814">per</w> <w id="3952815">aliquem</w> <w id="3952816">fidelem</w> <w id="3952817">missa</w>,
<w id="3952819">ut</w> <w id="3952820">in</w> <w id="3952821">re</w> <w id="3952822">tali</w> <w id="3952823">accurari</w> <w id="3952824">solet</w>? <w id="3952825">cur</w> <w id="3952826">praeterea</w> <w id="3952827">tam</w> <w id="3952828">uitiosis</w>
<w id="3952829">uerbis</w>, <w id="3952831">tam</w> <w id="3952832">barbaro</w> <w id="3952833">sermone</w> <w id="3952834">ego</w> <w id="3952835">scriberem</w>, <w id="3952837">quem</w> <w id="3952838">idem</w>
<w id="3952839">dicunt</w> <w id="3952840">nequaquam</w> <w id="3952841">Graecae</w> <w id="3952842">linguae</w> <w id="3952843">imperitum</w>? <w id="3952844">cur</w> <w id="3952845">autem</w>
<w id="3952846">tam</w> <w id="3952847">absurdis</w> <w id="3952848">tamque</w> <w id="3952849">tabernariis</w> <w id="3952850">blanditiis</w> <w id="3952851">subigitarem</w>,
<w id="3952853">quem</w> <w id="3952854">idem</w> <w id="3952855">aiunt</w> <w id="3952856">uersibus</w> <w id="3952857">amatoriis</w> <w id="3952858">satis</w> <w id="3952859">scite</w> <w id="3952860">lasciuire</w>?
<w id="3952861">sic</w> <w id="3952862">est</w> <w id="3952863">profecto</w>, <w id="3952865">cuiuis</w> <w id="3952866">palam</w> <w id="3952867">est</w>: <w id="3952868">hic</w>, <w id="3952870">qui</w> <w id="3952871">epistulam</w>
<w id="3952872">Pudentillae</w> <w id="3952873">Graecatiorem</w> <w id="3952874">legere</w> <w id="3952875">non</w> <w id="3952876">potuerat</w>, <w id="3952878">hanc</w> <w id="3952879">ut</w>
<w id="3952880">suam</w> <w id="3952881">facilius</w> <w id="3952882">legit</w> <w id="3952883">et</w> <w id="3952884">aptius</w> <w id="3952885">commendauit</w>.</p>
<p><w id="3952887">Sed</w> <w id="3952888">iam</w> <w id="3952889">de</w> <w id="3952890">epistulis</w> <w id="3952891">satis</w> <w id="3952892">dictum</w> <w id="3952893">habebo</w>, <w id="3952895">si</w> <w id="3952896">hoc</w> <w id="3952897">unum</w>
<w id="3952898">addidero</w>: <w id="3952899">Pudentillam</w>, <w id="3952901">quae</w> <w id="3952902">scribserat</w> <w id="3952903">dissimulamenti</w> <w id="3952904">causa</w>
<w id="3952905">et</w> <w id="3952906">deridiculi</w>: <foreign lang="greek"><w id="3952907">ἐλθὲ</w> <w id="3952908">τοίνυν</w>, <w id="3952910">ἕως</w> <w id="3952911">ἔτι</w> <w id="3952912">σωφρονῶ</w>,</foreign> <w id="3952914">post</w> <w id="3952915">hasce</w>
<w id="3952916">litteras</w> <w id="3952917">euocasse</w> <w id="3952918">ad</w> <w id="3952919">se</w> <w id="3952920">filios</w> <w id="3952921">et</w> <w id="3952922">nurum</w>, <w id="3952924">cum</w> <w id="3952925">his</w> <w id="3952926">ferme</w>
<w id="3952927">duobus</w> <w id="3952928">mensibus</w> <w id="3952929">conuersatam</w>. <w id="3952931">dicat</w> <w id="3952932">hic</w> <w id="3952933">pius</w> <w id="3952934">filius</w>, <w id="3952936">quid</w>
<w id="3952937">in</w> <w id="3952938">eo</w> <w id="3952939">tempore</w> <w id="3952940">sequius</w> <w id="3952941">agentem</w> <w id="3952942">uel</w> <w id="3952943">loquentem</w> <w id="3952944">matrem</w>
<w id="3952945">suam</w> <w id="3952946">propter</w> <w id="3952947">insaniam</w> <w id="3952948">uiderit</w>; <w id="3952950">neget</w> <w id="3952951">eam</w> <w id="3952952">rationibus</w> <w id="3952953">uilliconum</w> <w id="3952954">et</w> <w id="3952955">upilionum</w> <w id="3952956">et</w> <w id="3952957">equisonum</w> <w id="3952958">sollertissime</w> <w id="3952959">subscripsisse</w>; <w id="3952961">neget</w> <w id="3952962">fratrem</w> <w id="3952963">suum</w> <w id="3952964">Pontianum</w> <w id="3952965">grauiter</w> <w id="3952966">ab</w> <w id="3952967">ea</w>
<w id="3952968">monitum</w>, <w id="3952970">ut</w> <w id="3952971">sibi</w> <w id="3952972">ab</w> <w id="3952973">insidiis</w> <w id="3952974">Rufini</w> <w id="3952975">caueret</w>; <w id="3952977">neget</w> <w id="3952978">uere</w>
<w id="3952979">obiurgatum</w>, <w id="3952981">quod</w> <w id="3952982">litteras</w>, <w id="3952984">quas</w> <w id="3952985">ad</w> <w id="3952986">eum</w> <w id="3952987">miserat</w>, <w id="3952989">uulgo</w>
<w id="3952990">circumtulisset</w> <w id="3952991">nec</w> <w id="3952992">tamen</w> <w id="3952993">bona</w> <w id="3952994">fide</w> <w id="3952995">legisset</w>; <w id="3952997">neget</w> <w id="3952998">post</w> <pb id="p.96" />
<w id="3952999">ista</w> <w id="3953000">quae</w> <w id="3953001">dixi</w> <w id="3953002">matrem</w> <w id="3953003">suam</w> <w id="3953004">mihi</w> <w id="3953005">apud</w> <w id="3953006">uillam</w> <w id="3953007">iam</w> <w id="3953008">pridem</w>
<w id="3953009">condicto</w> <w id="3953010">loco</w> <w id="3953011">nubsisse</w>. <w id="3953013">quippe</w> <w id="3953014">ita</w> <w id="3953015">placuerat</w>, <w id="3953017">in</w> <w id="3953018">suburbana</w>
<w id="3953019">uilla</w> <w id="3953020">potius</w> <w id="3953021">ut</w> <w id="3953022">coniungeremur</w>, <w id="3953024">ne</w> <w id="3953025">ciues</w> <w id="3953026">denuo</w> <w id="3953027">ad</w> <w id="3953028">sportulas</w>
<w id="3953029">conuolarent</w>, <w id="3953031">cum</w> <w id="3953032">haud</w> <w id="3953033">pridem</w> <w id="3953034">Pudentilla</w> <w id="3953035">de</w> <w id="3953036">suo</w> <w id="3953037">quinquaginta</w> <w id="3953038">milia</w> <w id="3953039">nummum</w> <add><w id="3953040">in</w></add> <w id="3953041">populum</w> <w id="3953042">expunxisset</w> <w id="3953043">ea</w> <w id="3953044">die</w>,
<w id="3953046">qua</w> <w id="3953047">Pontianus</w> <w id="3953048">uxorem</w> <w id="3953049">duxit</w> <w id="3953050">et</w> <w id="3953051">hic</w> <w id="3953052">puerulus</w> <w id="3953053">toga</w> <w id="3953054">est</w> <w id="3953055">inuolutus</w>, <w id="3953057">praeterea</w>, <w id="3953059">ut</w> <w id="3953060">conuiuiis</w> <w id="3953061">multis</w> <w id="3953062">ac</w> <w id="3953063">molestiis</w> <w id="3953064">supersederemus</w>, <w id="3953066">quae</w> <w id="3953067">ferme</w> <w id="3953068">ex</w> <w id="3953069">more</w> <w id="3953070">nouis</w> <w id="3953071">maritis</w> <w id="3953072">obeunda</w> <w id="3953073">sunt</w>.</p>
<milestone unit="section" n="88" />
<p><w id="3953075">Habes</w>, <w id="3953077">Aemiliane</w>, <w id="3953079">causam</w> <w id="3953080">totam</w>, <w id="3953082">cur</w> <w id="3953083">tabulae</w> <w id="3953084">nubtiales</w>
<w id="3953085">inter</w> <w id="3953086">me</w> <w id="3953087">ac</w> <w id="3953088">Pudentillam</w> <w id="3953089">non</w> <w id="3953090">in</w> <w id="3953091">oppido</w> <w id="3953092">sint</w>, <w id="3953094">sed</w> <w id="3953095">in</w> <w id="3953096">uilla</w>
<w id="3953097">suburbana</w> <w id="3953098">consignatae</w>: <w id="3953099">ne</w> <w id="3953100">quinquaginta</w> <w id="3953101">milia</w> <w id="3953102">nummum</w>
<w id="3953103">denuo</w> <w id="3953104">profundenda</w> <w id="3953105">essent</w> <w id="3953106">nec</w> <w id="3953107">tecum</w> <w id="3953108">aut</w> <w id="3953109">apud</w> <w id="3953110">te</w> <w id="3953111">cenandum</w>.
<w id="3953113">estne</w> <w id="3953114">causa</w> <w id="3953115">idonea</w>? <w id="3953116">miror</w> <w id="3953117">tamen</w>, <w id="3953119">quod</w> <w id="3953120">tu</w> <w id="3953121">a</w><del><w id="3953122">m</w></del> <w id="3953123">uilla</w><del><w id="3953124">m</w></del>
<w id="3953125">tantopere</w> <w id="3953126">abhorreas</w>, <w id="3953128">qui</w> <w id="3953129">plerumque</w> <w id="3953130">rure</w> <w id="3953131">uersere</w>. <w id="3953133">lex</w>
<w id="3953134">quidem</w> <w id="3953135">Iulia</w> <w id="3953136">de</w> <w id="3953137">maritandis</w> <w id="3953138">ordinibus</w> <w id="3953139">nusquam</w> <w id="3953140">sui</w> <w id="3953141">ad</w>
<w id="3953142">hunc</w> <w id="3953143">modum</w> <w id="3953144">interdicit</w>: <q><w id="3953145">uxorem</w> <w id="3953146">in</w> <w id="3953147">uilla</w> <w id="3953148">ne</w> <w id="3953149">ducito</w>;</q>
<w id="3953151">immo</w> <w id="3953152">si</w> <w id="3953153">uerum</w> <w id="3953154">uelis</w>, <w id="3953156">uxor</w> <w id="3953157">ad</w> <w id="3953158">prolem</w> <w id="3953159">multo</w> <w id="3953160">auspicatius</w>
<w id="3953161">in</w> <w id="3953162">uilla</w> <w id="3953163">quam</w> <w id="3953164">in</w> <w id="3953165">oppido</w> <w id="3953166">ducitur</w>, <w id="3953168">in</w> <w id="3953169">solo</w> <w id="3953170">uberi</w> <w id="3953171">quam</w> <w id="3953172">in</w>
<w id="3953173">loco</w> <w id="3953174">sterili</w>, <w id="3953176">in</w> <w id="3953177">agri</w> <w id="3953178">cespite</w> <w id="3953179">quam</w> <w id="3953180">in</w> <w id="3953181">fori</w> <w id="3953182">silice</w>. <w id="3953184">mater</w>
<w id="3953185">futura</w> <w id="3953186">in</w> <w id="3953187">ipso</w> <w id="3953188">materno</w> <w id="3953189">si</w><add><w id="3953190">nu</w></add> <w id="3953191">nubat</w>, <w id="3953193">in</w> <w id="3953194">segete</w> <w id="3953195">adulta</w>,
<w id="3953197">super</w> <w id="3953198">fecundam</w> <w id="3953199">glebam</w>, <w id="3953201">uel</w> <w id="3953202">enim</w> <w id="3953203">sub</w> <w id="3953204">ulmo</w> <w id="3953205">marita</w> <w id="3953206">cubet</w>,
<w id="3953208">in</w> <w id="3953209">ipso</w> <w id="3953210">gremio</w> <w id="3953211">terrae</w> <w id="3953212">matris</w>, <w id="3953214">inter</w> <w id="3953215">suboles</w> <w id="3953216">herbarum</w> <w id="3953217">et</w>
<w id="3953218">propagines</w> <w id="3953219">uitium</w> <w id="3953220">et</w> <w id="3953221">arborum</w> <w id="3953222">germina</w>. <w id="3953224">ibi</w> <w id="3953225">et</w> <w id="3953226">ille</w> <w id="3953227">celeberrimus</w> <w id="3953228">in</w> <w id="3953229">comoediis</w> <w id="3953230">uersus</w> <w id="3953231">de</w> <w id="3953232">proximo</w> <w id="3953233">congruit</w>: <foreign lang="greek"><w id="3953234">παίδων</w>
<w id="3953235">ἐπʼ</w> <w id="3953236">ἀρότῳ</w> <w id="3953237">γνησίων</w> <w id="3953238">ἐπὶ</w> <w id="3953239">σπορᾷ</w>.</foreign> <w id="3953241">Romanorum</w> <w id="3953242">etiam</w> <w id="3953243">maioribus</w> <pb id="p.97" />
<w id="3953244">Quintis</w> <w id="3953245">et</w> <w id="3953246">Serranis</w> <w id="3953247">et</w> <w id="3953248">multis</w> <w id="3953249">aliis</w> <w id="3953250">similibus</w> <w id="3953251">non</w>
<w id="3953252">modo</w> <w id="3953253">uxores</w>, <w id="3953255">uerum</w> <w id="3953256">etiam</w> <w id="3953257">consulatus</w> <w id="3953258">et</w> <w id="3953259">dictaturae</w> <w id="3953260">in</w>
<w id="3953261">agris</w> <w id="3953262">offerebantur</w>. <w id="3953264">cohibe</w><del><w id="3953265">b</w></del><w id="3953266">am</w> <w id="3953267">me</w> <w id="3953268">in</w> <w id="3953269">tam</w> <w id="3953270">prolixo</w> <w id="3953271">loco</w>,
<w id="3953273">ne</w> <w id="3953274">tibi</w> <w id="3953275">gratum</w> <w id="3953276">faciam</w>, <w id="3953278">si</w> <w id="3953279">uillam</w> <w id="3953280">laudauero</w>.</p>
<milestone unit="section" n="89" />
<p><w id="3953282">De</w> <w id="3953283">aetate</w> <w id="3953284">uero</w> <w id="3953285">Pudentillae</w>, <w id="3953287">de</w> <w id="3953288">qua</w> <w id="3953289">post</w> <w id="3953290">ista</w> <w id="3953291">satis</w>
<w id="3953292">confidenter</w> <w id="3953293">mentitus</w> <w id="3953294">es</w>, <w id="3953296">ut</w> <w id="3953297">etiam</w> <w id="3953298">sexaginta</w> <w id="3953299">annos</w> <w id="3953300">natam</w>
<w id="3953301">diceres</w> <w id="3953302">nubsisse</w>, <w id="3953304">de</w> <w id="3953305">ea</w> <w id="3953306">tibi</w> <w id="3953307">paucis</w> <w id="3953308">respondebo</w>: <w id="3953309">nam</w> <add><w id="3953310">non</w></add>
<w id="3953311">necesse</w> <w id="3953312">est</w> <w id="3953313">in</w> <w id="3953314">re</w> <w id="3953315">tam</w> <w id="3953316">perspicua</w> <w id="3953317">pluribus</w> <w id="3953318">disputare</w>.</p>
<p><w id="3953320">Pater</w> <w id="3953321">eius</w> <w id="3953322">natam</w> <w id="3953323">sibi</w> <w id="3953324">filiam</w> <w id="3953325">more</w> <w id="3953326">ceterorum</w> <w id="3953327">professus</w> <w id="3953328">est</w>. <w id="3953330">tabulae</w> <w id="3953331">eius</w> <w id="3953332">partim</w> <w id="3953333">tabulario</w> <w id="3953334">publico</w> <w id="3953335">partim</w>
<w id="3953336">domo</w> <w id="3953337">adseruantur</w>, <w id="3953339">quae</w> <w id="3953340">iam</w> <w id="3953341">tibi</w> <w id="3953342">ob</w> <w id="3953343">os</w> <w id="3953344">obiciuntur</w>. <w id="3953346">porrige</w> <w id="3953347">tu</w> <w id="3953348">Aemiliano</w> <w id="3953349">tabulas</w> <w id="3953350">istas</w>: <w id="3953351">linum</w> <w id="3953352">consideret</w>, <w id="3953354">signa</w>
<w id="3953355">quae</w> <w id="3953356">impressa</w> <w id="3953357">sunt</w> <w id="3953358">recognoscat</w>, <w id="3953360">consules</w> <w id="3953361">legat</w>, <w id="3953363">annos</w>
<w id="3953364">computet</w>, <w id="3953366">quos</w> <w id="3953367">sexaginta</w> <w id="3953368">mulieri</w> <w id="3953369">adsignabat</w>. <w id="3953371">probet</w> <w id="3953372">quinque</w> <w id="3953373">et</w> <w id="3953374">quinquaginta</w>: <w id="3953375">lustro</w> <w id="3953376">mentitus</w> <w id="3953377">sit</w>. <w id="3953379">parum</w> <w id="3953380">hoc</w> <w id="3953381">est</w>,
<w id="3953383">liberalius</w> <w id="3953384">agam</w>,—<w id="3953386">nam</w> <w id="3953387">et</w> <w id="3953388">ipse</w> <w id="3953389">Pudentillae</w> <w id="3953390">multos</w> <w id="3953391">annos</w>
<w id="3953392">largitus</w> <w id="3953393">est</w>, <w id="3953395">redonabo</w> <w id="3953396">igitur</w> <w id="3953397">uicissim</w> <w id="3953398">decem</w> <w id="3953399">annos</w>—
<w id="3953400">Mezentius</w> <w id="3953401">cum</w> <w id="3953402">Vlixe</w> <w id="3953403">errauit</w>: <w id="3953404">quinquaginta</w> <w id="3953405">saltem</w> <w id="3953406">annorum</w> <w id="3953407">mulierem</w> <w id="3953408">ostendat</w>. <w id="3953410">quid</w> <w id="3953411">multis</w>? <w id="3953412">ut</w> <w id="3953413">cum</w> <w id="3953414">quadruplatore</w> <w id="3953415">agam</w>, <w id="3953417">bis</w> <w id="3953418">duplum</w> <w id="3953419">quinquennium</w> <w id="3953420">faciam</w>, <w id="3953422">uiginti</w>
<w id="3953423">annos</w> <w id="3953424">semel</w> <w id="3953425">detraham</w>. <w id="3953427">iube</w>, <w id="3953429">Maxime</w>, <w id="3953431">consules</w> <w id="3953432">computari</w>:
<w id="3953433">nisi</w> <w id="3953434">fallor</w>, <w id="3953436">inuenies</w> <w id="3953437">nunc</w> <w id="3953438">Pudentillae</w> <w id="3953439">haud</w> <w id="3953440">multo</w> <w id="3953441">amplius</w> <pb id="p.98" />
<w id="3953442">quadragensimum</w> <w id="3953443">annum</w> <w id="3953444">aetatis</w> <w id="3953445">ire</w>. <w id="3953447">o</w> <w id="3953448">falsum</w> <w id="3953449">audax</w> <w id="3953450">et</w>
<w id="3953451">nimium</w>, <w id="3953453">o</w> <w id="3953454">mendacium</w> <w id="3953455">uiginti</w> <w id="3953456">annorum</w> <w id="3953457">exilio</w> <w id="3953458">puniendum</w>.
<w id="3953460">dimidio</w> <w id="3953461">tanta</w>, <w id="3953463">Aemiliane</w>, <w id="3953465">mentiris</w>, <w id="3953467">falsa</w> <w id="3953468">audes</w> <w id="3953469">sesquealtera</w>.
<w id="3953471">si</w> <w id="3953472">triginta</w> <w id="3953473">annos</w> <w id="3953474">pro</w> <w id="3953475">decem</w> <w id="3953476">dixisses</w>, <w id="3953478">posses</w> <w id="3953479">uideri</w> <w id="3953480">computationis</w> <w id="3953481">gestu</w> <w id="3953482">errasse</w>, <w id="3953484">quos</w> <w id="3953485">circulare</w> <w id="3953486">debueris</w> <w id="3953487">digitos</w> <w id="3953488">adgessisse</w>.
<w id="3953490">cum</w> <w id="3953491">uero</w> <w id="3953492">quadraginta</w>, <w id="3953494">quae</w> <w id="3953495">facilius</w> <w id="3953496">ceteris</w> <w id="3953497">porrecta</w> <w id="3953498">palma</w>
<w id="3953499">significantur</w>, <w id="3953501">ea</w> <w id="3953502">quadraginta</w> <w id="3953503">tu</w> <w id="3953504">dimidio</w> <w id="3953505">auges</w>, <w id="3953507">non</w> <w id="3953508">potes</w><del><w id="3953509">t</w></del>
<w id="3953510">digitorum</w> <w id="3953511">gestu</w> <w id="3953512">errasse</w>, <w id="3953514">nisi</w> <w id="3953515">forte</w> <w id="3953516">triginta</w> <w id="3953517">annorum</w> <w id="3953518">Pudentillam</w> <w id="3953519">ratus</w> <w id="3953520">binos</w> <w id="3953521">cuiusque</w> <w id="3953522">anni</w> <w id="3953523">consules</w> <w id="3953524">numerasti</w>.</p>
<milestone unit="section" n="90" />
<p><w id="3953526">Missa</w> <w id="3953527">haec</w> <w id="3953528">facio</w>. <w id="3953530">uenio</w> <w id="3953531">nunc</w> <w id="3953532">ad</w> <w id="3953533">ipsum</w> <w id="3953534">stirpem</w> <w id="3953535">accusationis</w>, <w id="3953537">ad</w> <w id="3953538">ipsam</w> <w id="3953539">causam</w> <w id="3953540">maleficii</w>. <w id="3953542">respondeat</w> <w id="3953543">Aemilianus</w> <w id="3953544">et</w> <w id="3953545">Rufinus</w>, <w id="3953547">ob</w> <w id="3953548">quod</w> <w id="3953549">emolumentum</w>, <w id="3953551">etsi</w> <w id="3953552">maxime</w>
<w id="3953553">magus</w> <w id="3953554">forem</w>, <w id="3953556">Pudentillam</w> <w id="3953557">carminibus</w> <w id="3953558">et</w> <w id="3953559">uenenis</w> <w id="3953560">ad</w> <w id="3953561">matrimonium</w> <w id="3953562">pellexissem</w>. <w id="3953564">atque</w> <w id="3953565">ego</w> <w id="3953566">scio</w> <w id="3953567">plerosque</w> <w id="3953568">reos</w> <w id="3953569">alicuius</w> <w id="3953570">facinoris</w> <w id="3953571">postulatos</w>, <w id="3953573">si</w> <w id="3953574">fuisse</w> <w id="3953575">quaepiam</w> <w id="3953576">causae</w> <w id="3953577">probarentur</w>, <w id="3953579">hoc</w> <w id="3953580">uno</w> <w id="3953581">se</w> <w id="3953582">tamen</w> <del><w id="3953583">h</w></del><w id="3953584">abunde</w> <w id="3953585">defendisse</w>, <w id="3953587">uitam</w>
<w id="3953588">suam</w> <w id="3953589">procul</w> <w id="3953590">ab</w> <w id="3953591">huiusmodi</w> <w id="3953592">sceleribus</w> <w id="3953593">abhorrere</w> <w id="3953594">nec</w> <w id="3953595">id</w>
<w id="3953596">sibi</w> <w id="3953597">obesse</w> <w id="3953598">debere</w>, <w id="3953600">quod</w> <w id="3953601">uideantur</w> <w id="3953602">quaedam</w> <w id="3953603">fuisse</w> <w id="3953604">ad</w>
<w id="3953605">maleficiundum</w> <w id="3953606">inuitamenta</w>; <w id="3953608">non</w> <w id="3953609">enim</w> <w id="3953610">omnia</w> <w id="3953611">quae</w> <w id="3953612">fieri</w>
<w id="3953613">pot</w><add><w id="3953614">u</w></add><w id="3953615">erint</w> <w id="3953616">pro</w> <w id="3953617">factis</w> <w id="3953618">habenda</w>, <w id="3953620">rerum</w> <w id="3953621">uices</w> <w id="3953622">uarias</w> <w id="3953623">euenire</w>:
<w id="3953624">certum</w> <w id="3953625">indicem</w> <w id="3953626">cuiusque</w> <w id="3953627">animum</w> <w id="3953628">esse</w>; <w id="3953630">qui</w> <w id="3953631">semper</w> <w id="3953632">eodem</w>
<w id="3953633">ingenio</w> <w id="3953634">ad</w> <w id="3953635">uirtutem</w> <w id="3953636">uel</w> <w id="3953637">malitiam</w> <w id="3953638">moratus</w> <w id="3953639">firmum</w> <w id="3953640">argumentum</w> <pb id="p.99" />
<w id="3953641">est</w> <w id="3953642">accipiendi</w> <w id="3953643">criminis</w> <w id="3953644">aut</w> <w id="3953645">respuendi</w>. <w id="3953647">haec</w> <w id="3953648">ego</w>
<w id="3953649">quamquam</w> <w id="3953650">possim</w> <w id="3953651">merito</w> <w id="3953652">dicere</w>, <w id="3953654">tamen</w> <w id="3953655">uobis</w> <w id="3953656">condono</w>
<w id="3953657">nec</w> <w id="3953658">satis</w> <w id="3953659">mihi</w> <w id="3953660">duco</w>, <w id="3953662">si</w> <w id="3953663">me</w> <w id="3953664">omnium</w> <w id="3953665">quae</w> <w id="3953666">insimulastis</w>
<w id="3953667">abunde</w> <w id="3953668">purgaui</w>, <add><w id="3953670">ni</w></add><w id="3953671">si</w> <w id="3953672">nusquam</w> <w id="3953673">passus</w> <w id="3953674">sum</w> <w id="3953675">uel</w> <w id="3953676">exiguam</w>
<w id="3953677">suspicionem</w> <w id="3953678">magiae</w> <w id="3953679">consistere</w>. <w id="3953681">reputate</w> <w id="3953682">uobiscum</w>, <w id="3953684">quanta</w>
<w id="3953685">fiducia</w> <w id="3953686">innocentiae</w> <w id="3953687">meae</w> <w id="3953688">quantoque</w> <w id="3953689">despectu</w> <w id="3953690">uestri</w> <w id="3953691">agam</w>:
<w id="3953692">si</w> <w id="3953693">una</w> <w id="3953694">causa</w> <w id="3953695">uel</w> <w id="3953696">minima</w> <w id="3953697">fuerit</w> <w id="3953698">inuenta</w>, <w id="3953700">cur</w> <w id="3953701">ego</w> <w id="3953702">debuerim</w>
<w id="3953703">Pudentillae</w> <w id="3953704">nubtias</w> <w id="3953705">ob</w> <w id="3953706">aliquod</w> <w id="3953707">meum</w> <w id="3953708">commodum</w> <w id="3953709">appetere</w>, <w id="3953711">si</w> <w id="3953712">quamlibet</w> <w id="3953713">modicum</w> <w id="3953714">emolumentum</w> <w id="3953715">probaueritis</w>,
<w id="3953717">ego</w> <w id="3953718">ille</w> <w id="3953719">sim</w> <w id="3953720">Carmendas</w> <w id="3953721">uel</w> <w id="3953722">Damigeron</w> <w id="3953723">uel</w> † <w id="3953724">his</w> <w id="3953725">Moses</w> <w id="3953726">uel</w>
<w id="3953727">I</w><del><w id="3953728">oh</w></del><w id="3953729">annes</w> <w id="3953730">uel</w> <w id="3953731">Apollobex</w> <w id="3953732">uel</w> <w id="3953733">ipse</w> <w id="3953734">Dardanus</w> <w id="3953735">uel</w> <w id="3953736">quicumque</w> <w id="3953737">alius</w> <w id="3953738">post</w> <w id="3953739">Zoroastren</w> <w id="3953740">et</w> <w id="3953741">Hostanen</w> <w id="3953742">inter</w> <w id="3953743">magos</w> <w id="3953744">celebratus</w> <w id="3953745">est</w>.</p>
<milestone unit="section" n="91" />
<p><w id="3953747">Vide</w> <w id="3953748">quaeso</w>, <w id="3953750">Maxime</w>, <w id="3953752">quem</w> <w id="3953753">tumultum</w> <w id="3953754">suscitarint</w>,
<w id="3953756">quoniam</w> <w id="3953757">ego</w> <w id="3953758">paucos</w> <w id="3953759">magorum</w> <w id="3953760">nominatim</w> <w id="3953761">percensui</w>. <w id="3953763">quid</w>
<w id="3953764">faciam</w> <w id="3953765">tam</w> <w id="3953766">rudibus</w>, <w id="3953768">tam</w> <w id="3953769">barbaris</w>? <w id="3953770">doceam</w> <w id="3953771">rursum</w> <w id="3953772">haec</w>
<w id="3953773">et</w> <w id="3953774">multo</w> <w id="3953775">plura</w> <w id="3953776">alia</w> <w id="3953777">nomina</w> <w id="3953778">in</w> <w id="3953779">bybliothecis</w> <w id="3953780">publicis</w> <w id="3953781">apud</w>
<w id="3953782">clarissimos</w> <w id="3953783">scriptores</w> <w id="3953784">me</w> <w id="3953785">legisse</w> <w id="3953786">an</w> <w id="3953787">disputem</w> <w id="3953788">longe</w> <w id="3953789">aliud</w>
<w id="3953790">esse</w> <w id="3953791">notitiam</w> <w id="3953792">nominum</w>, <w id="3953794">aliud</w> <w id="3953795">artis</w> <w id="3953796">eiusdem</w> <w id="3953797">communionem</w>
<w id="3953798">nec</w> <w id="3953799">debere</w> <w id="3953800">doctrinae</w> <w id="3953801">instrumentum</w> <w id="3953802">et</w> <w id="3953803">eruditionis</w> <w id="3953804">memoriam</w> <w id="3953805">pro</w> <w id="3953806">confessione</w> <w id="3953807">criminis</w> <w id="3953808">haberi</w> <w id="3953809">an</w>, <w id="3953811">quod</w> <w id="3953812">multo</w>
<w id="3953813">praestabilius</w> <w id="3953814">est</w>, <w id="3953816">tua</w> <w id="3953817">doctrina</w>, <w id="3953819">Claudi</w> <w id="3953820">Maxime</w>, <w id="3953822">tuaque</w>
<w id="3953823">perfecta</w> <w id="3953824">eruditione</w> <w id="3953825">fretus</w> <w id="3953826">contemnam</w> <w id="3953827">stultis</w> <w id="3953828">et</w> <w id="3953829">impolitis</w> <pb id="p.100" />
<w id="3953830">ad</w> <w id="3953831">haec</w> <w id="3953832">respondere</w>? <w id="3953833">ita</w> <w id="3953834">potius</w> <w id="3953835">faciam</w>: <w id="3953836">quid</w> <w id="3953837">illi</w> <w id="3953838">existiment</w>, <w id="3953840">nauci</w> <w id="3953841">non</w> <w id="3953842">putabo</w>; <w id="3953844">quod</w> <w id="3953845">institui</w> <w id="3953846">pergam</w> <w id="3953847">disputare</w>:
<w id="3953848">nullam</w> <w id="3953849">mihi</w> <w id="3953850">causam</w> <w id="3953851">fuisse</w> <w id="3953852">Pudentillam</w> <w id="3953853">ueneficiis</w> <w id="3953854">ad</w>
<w id="3953855">nuptias</w> <w id="3953856">prolectandi</w>.</p>
<p><w id="3953858">Formam</w> <w id="3953859">mulieris</w> <w id="3953860">et</w> <w id="3953861">aetatem</w> <w id="3953862">ipsi</w> <w id="3953863">ultro</w> <w id="3953864">improbauerunt</w>
<w id="3953865">idque</w> <w id="3953866">mihi</w> <w id="3953867">uitio</w> <w id="3953868">dederunt</w>, <w id="3953870">talem</w> <w id="3953871">uxorem</w> <w id="3953872">causa</w> <w id="3953873">auaritiae</w>
<w id="3953874">concupisse</w> <w id="3953875">atque</w> <w id="3953876">adeo</w> <w id="3953877">primo</w> <w id="3953878">dotem</w> <w id="3953879">in</w> <w id="3953880">congressu</w> <w id="3953881">grandem</w> <w id="3953882">et</w> <w id="3953883">uberem</w> <w id="3953884">rapuisse</w>. <w id="3953886">ad</w> <w id="3953887">haec</w>, <w id="3953889">Maxime</w>, <w id="3953891">longa</w> <w id="3953892">oratione</w>
<w id="3953893">fatigare</w> <w id="3953894">te</w> <w id="3953895">non</w> <w id="3953896">est</w> <w id="3953897">consilium</w>; <w id="3953899">nihil</w> <w id="3953900">uerbis</w> <w id="3953901">opus</w> <w id="3953902">est</w>, <w id="3953904">cum</w>
<w id="3953905">multo</w> <w id="3953906">disertius</w> <w id="3953907">ipsae</w> <w id="3953908">tabulae</w> <w id="3953909">loquantur</w>, <w id="3953911">in</w> <w id="3953912">quibus</w> <w id="3953913">omnia</w>
<w id="3953914">contra</w>, <w id="3953916">quam</w> <w id="3953917">isti</w> <w id="3953918">ex</w> <w id="3953919">sua</w> <w id="3953920">rapacitate</w> <w id="3953921">de</w> <w id="3953922">me</w> <w id="3953923">quoque</w> <w id="3953924">coniectauerunt</w>, <w id="3953926">facta</w> <w id="3953927">impraesentiarum</w> <w id="3953928">et</w> <w id="3953929">prouisa</w> <w id="3953930">in</w> <w id="3953931">posterum</w>
<w id="3953932">deprehendis</w>: <w id="3953933">iam</w> <w id="3953934">primum</w> <w id="3953935">mulieris</w> <w id="3953936">locupletissimae</w> <w id="3953937">modicam</w>
<w id="3953938">dotem</w> <w id="3953939">neque</w> <w id="3953940">eam</w> <w id="3953941">datam</w>, <w id="3953943">sed</w> <w id="3953944">tantum</w> <w id="3953945">modo</w> <add><w id="3953946">creditam</w></add>,
<w id="3953948">praeter</w> <w id="3953949">haec</w> <w id="3953950">ea</w> <w id="3953951">condicione</w> <w id="3953952">factam</w> <w id="3953953">coniunctionem</w>, <w id="3953955">nullis</w> <w id="3953956">ex</w>
<w id="3953957">me</w> <w id="3953958">susceptis</w> <w id="3953959">liberis</w> <add><w id="3953960">si</w></add> <w id="3953961">uita</w> <w id="3953962">demigrasset</w>, <w id="3953964">uti</w> <w id="3953965">dos</w> <w id="3953966">omnis</w>
<w id="3953967">apud</w> <w id="3953968">filios</w> <w id="3953969">eius</w> <w id="3953970">Pontianum</w> <w id="3953971">et</w> <w id="3953972">Pudentem</w> <w id="3953973">maneret</w>, <w id="3953975">sin</w> <w id="3953976">uero</w>
<w id="3953977">uno</w> <w id="3953978">unaue</w> <w id="3953979">superstite</w> <w id="3953980">diem</w> <w id="3953981">suum</w> <w id="3953982">obisset</w>, <w id="3953984">uti</w> <w id="3953985">tum</w> <w id="3953986">diuidua</w>
<w id="3953987">pars</w> <w id="3953988">dotis</w> <w id="3953989">posteriori</w> <w id="3953990">filio</w>, <w id="3953992">reliqua</w> <w id="3953993">prioribus</w> <w id="3953994">cederet</w>.</p>
<milestone unit="section" n="92" />
<p><w id="3953996">Haec</w>, <w id="3953998">ut</w> <w id="3953999">dico</w>, <w id="3954001">tabulis</w> <w id="3954002">ipsis</w> <w id="3954003">docebo</w>. <w id="3954005">fors</w> <w id="3954006">fuat</w> <w id="3954007">an</w> <w id="3954008">ne</w>
<w id="3954009">sic</w> <w id="3954010">quidem</w> <w id="3954011">credat</w> <w id="3954012">Aemilianus</w> <w id="3954013">sola</w> <w id="3954014">trecenta</w> <w id="3954015">milia</w> <w id="3954016">nummum</w>
<w id="3954017">scripta</w> <w id="3954018">eorumque</w> <w id="3954019">repetitionem</w> <w id="3954020">filiis</w> <w id="3954021">Pudentillae</w> <w id="3954022">pacto</w>
<w id="3954023">datam</w>. <w id="3954025">cape</w> <w id="3954026">sis</w> <w id="3954027">ipse</w> <w id="3954028">tu</w> <w id="3954029">manibus</w> <w id="3954030">tuis</w> <w id="3954031">tabulas</w> <w id="3954032">istas</w>, <w id="3954034">da</w>
<w id="3954035">impulsori</w> <w id="3954036">tuo</w> <w id="3954037">Rufino</w>: <w id="3954038">legat</w>, <w id="3954040">pudeat</w> <w id="3954041">illum</w> <w id="3954042">tumidi</w> <w id="3954043">animi</w>
<w id="3954044">sui</w> <w id="3954045">et</w> <w id="3954046">ambitiosae</w> <w id="3954047">mendicitatis</w>; <w id="3954049">quippe</w> <w id="3954050">ipse</w> <w id="3954051">egens</w>, <w id="3954053">nudus</w> <pb id="p.101" />
<w id="3954054">CCCC</w> <w id="3954055">milibus</w> <w id="3954056">nummum</w> <w id="3954057">a</w> <w id="3954058">creditore</w> <w id="3954059">acceptis</w> <w id="3954060">filiam</w> <w id="3954061">dotauit</w>, <w id="3954063">Pudentilla</w> <w id="3954064">locuples</w> <w id="3954065">femina</w> <w id="3954066">trecentis</w> <w id="3954067">milibus</w> <w id="3954068">dotis</w> <w id="3954069">fuit</w>
<w id="3954070">contenta</w> <w id="3954071">et</w> <w id="3954072">maritum</w> <w id="3954073">habet</w>, <w id="3954075">et</w> <w id="3954076">multis</w> <w id="3954077">saepe</w> <w id="3954078">et</w> <w id="3954079">ingentibus</w>
<w id="3954080">dotibus</w> <w id="3954081">spretis</w>, <w id="3954083">inani</w> <w id="3954084">nomine</w> <w id="3954085">tantulae</w> <w id="3954086">dotis</w> <w id="3954087">contentum</w>,
<w id="3954089">ceterum</w> <w id="3954090">praeter</w> <w id="3954091">uxorem</w> <w id="3954092">suam</w> <w id="3954093">nihil</w> <w id="3954094">computantem</w>, <w id="3954096">omnem</w>
<w id="3954097">supellectilem</w> <w id="3954098">cunctasque</w> <w id="3954099">diuitias</w> <w id="3954100">in</w> <w id="3954101">concordia</w> <w id="3954102">coniugii</w> <w id="3954103">et</w>
<w id="3954104">mutuo</w> <w id="3954105">amore</w> <w id="3954106">ponentem</w>. <w id="3954108">quamquam</w> <w id="3954109">quis</w> <w id="3954110">omnium</w> <w id="3954111">uel</w>
<w id="3954112">exigue</w> <w id="3954113">rerum</w> <w id="3954114">peritus</w> <w id="3954115">culpare</w> <w id="3954116">auderet</w>, <w id="3954118">si</w> <w id="3954119">mulier</w> <w id="3954120">uidua</w> <w id="3954121">et</w>
<w id="3954122">mediocri</w> <w id="3954123">forma</w>, <w id="3954125">at</w> <w id="3954126">non</w> <w id="3954127">aetate</w> <w id="3954128">mediocri</w>, <w id="3954130">nubere</w> <w id="3954131">uolens</w>
<w id="3954132">longa</w> <w id="3954133">dote</w> <w id="3954134">et</w> <w id="3954135">molli</w> <w id="3954136">condicione</w> <w id="3954137">inuitasset</w> <w id="3954138">iuuenem</w> <w id="3954139">neque</w>
<w id="3954140">corpore</w> <w id="3954141">neque</w> <w id="3954142">animo</w> <w id="3954143">neque</w> <w id="3954144">fortuna</w> <w id="3954145">paenitendum</w>? <w id="3954146">uirgo</w>
<w id="3954147">formosa</w> <w id="3954148">etsi</w> <w id="3954149">sit</w> <w id="3954150">oppido</w> <w id="3954151">pauper</w>, <w id="3954153">tamen</w> <del><w id="3954154">h</w></del><w id="3954155">abunde</w> <w id="3954156">dotata</w> <w id="3954157">est</w>;
<w id="3954159">affert</w> <w id="3954160">quippe</w> <w id="3954161">ad</w> <w id="3954162">maritum</w> <w id="3954163">nouum</w> <w id="3954164">animi</w> <w id="3954165">indolem</w>, <w id="3954167">pulchritudinis</w> <w id="3954168">gratiam</w>, <w id="3954170">floris</w> <w id="3954171">rudimentum</w>. <w id="3954173">ipsa</w> <w id="3954174">uirginitatis</w> <w id="3954175">commendatio</w> <w id="3954176">iure</w> <w id="3954177">meritoque</w> <w id="3954178">omnibus</w> <w id="3954179">maritis</w> <w id="3954180">acceptissima</w> <w id="3954181">est</w>;
<w id="3954183">nam</w> <w id="3954184">quodcumque</w> <w id="3954185">aliud</w> <w id="3954186">in</w> <w id="3954187">dotem</w> <w id="3954188">acceperis</w>, <w id="3954190">potes</w>, <w id="3954192">cum</w>
<w id="3954193">libuit</w>, <w id="3954195">ne</w> <w id="3954196">sis</w> <w id="3954197">beneficio</w> <w id="3954198">obstrictus</w>, <w id="3954200">omne</w> <w id="3954201">ut</w> <w id="3954202">acceperas</w> <w id="3954203">retribuere</w>, <w id="3954205">pecuniam</w> <w id="3954206">renumerare</w>, <w id="3954208">mancipia</w> <w id="3954209">restituere</w>, <w id="3954211">domo</w>
<w id="3954212">demigrare</w>, <w id="3954214">praediis</w> <w id="3954215">cedere</w>: <w id="3954216">sola</w> <w id="3954217">uirginitas</w> <w id="3954218">cum</w> <w id="3954219">semel</w>
<w id="3954220">accepta</w> <w id="3954221">est</w>, <w id="3954223">reddi</w> <w id="3954224">nequitur</w>, <w id="3954226">sola</w> <w id="3954227">apud</w> <w id="3954228">maritum</w> <w id="3954229">ex</w> <w id="3954230">rebus</w>
<w id="3954231">dotalibus</w> <w id="3954232">remanet</w>. <w id="3954234">uidua</w> <w id="3954235">autem</w> <w id="3954236">qualis</w> <w id="3954237">nuptiis</w> <w id="3954238">uenit</w>,
<w id="3954240">talis</w> <w id="3954241">diuortio</w> <w id="3954242">digreditur</w>; <w id="3954244">nihil</w> <w id="3954245">affert</w> <w id="3954246">inreposcibile</w>, <w id="3954248">sed</w>
<w id="3954249">uenit</w> <w id="3954250">iam</w> <w id="3954251">ab</w> <w id="3954252">alio</w> <w id="3954253">praeflorata</w>, <w id="3954255">certe</w> <w id="3954256">tibi</w> <w id="3954257">ad</w> <w id="3954258">quae</w> <w id="3954259">uelis</w>
<w id="3954260">minime</w> <w id="3954261">docilis</w>, <w id="3954263">non</w> <w id="3954264">minus</w> <w id="3954265">suspectans</w> <w id="3954266">nouam</w> <w id="3954267">domum</w> <w id="3954268">quam</w>
<w id="3954269">ipsa</w> <w id="3954270">iam</w> <w id="3954271">ob</w> <w id="3954272">unum</w> <w id="3954273">diuortium</w> <w id="3954274">suspectanda</w>, <w id="3954276">siue</w> <w id="3954277">illa</w> <w id="3954278">morte</w>
<w id="3954279">amisit</w> <w id="3954280">maritum</w>, <w id="3954282">ut</w> <w id="3954283">scaeui</w> <w id="3954284">ominis</w> <w id="3954285">mulier</w> <w id="3954286">et</w> <w id="3954287">infausti</w> <w id="3954288">coniugii</w> <w id="3954289">minime</w> <w id="3954290">appetenda</w>, <w id="3954292">seu</w> <w id="3954293">repudio</w> <w id="3954294">digressa</w> <w id="3954295">est</w>, <w id="3954297">utramuis</w> <pb id="p.102" />
<w id="3954298">habe</w><add><w id="3954299">n</w></add><w id="3954300">s</w> <w id="3954301">culpam</w> <w id="3954302">mulier</w>, <w id="3954304">quae</w> <w id="3954305">aut</w> <w id="3954306">tam</w> <w id="3954307">intolerabilis</w> <w id="3954308">fuit</w>, <w id="3954310">ut</w>
<w id="3954311">repudiaretur</w>, <w id="3954313">aut</w> <w id="3954314">tam</w> <w id="3954315">insolens</w>, <w id="3954317">ut</w> <w id="3954318">repudiaret</w>. <w id="3954320">ob</w> <w id="3954321">haec</w>
<w id="3954322">et</w> <w id="3954323">alia</w> <w id="3954324">uiduae</w> <w id="3954325">dote</w> <w id="3954326">aucta</w> <w id="3954327">procos</w> <w id="3954328">sollicitant</w>. <w id="3954330">quod</w> <w id="3954331">Pudentilla</w> <w id="3954332">quoque</w> <w id="3954333">in</w> <w id="3954334">alio</w> <w id="3954335">marito</w> <w id="3954336">fecisset</w>, <w id="3954338">si</w> <w id="3954339">philosophum</w> <w id="3954340">spernentem</w> <w id="3954341">dotis</w> <w id="3954342">non</w> <w id="3954343">rep</w><add><w id="3954344">p</w></add><w id="3954345">erisset</w>.</p>
<milestone unit="section" n="93" />
<p><w id="3954347">Age</w> <w id="3954348">uero</w>, <w id="3954350">si</w> <w id="3954351">auaritiae</w> <w id="3954352">causa</w> <w id="3954353">mulierem</w> <w id="3954354">concupissem</w>,
<w id="3954356">quid</w> <w id="3954357">mihi</w> <w id="3954358">utilius</w> <w id="3954359">ad</w> <w id="3954360">possidendam</w> <w id="3954361">domum</w> <w id="3954362">eius</w> <w id="3954363">fuit</w> <w id="3954364">quam</w>
<w id="3954365">simultatem</w> <w id="3954366">inter</w> <w id="3954367">matrem</w> <w id="3954368">et</w> <w id="3954369">filios</w> <w id="3954370">serere</w>, <w id="3954372">alienare</w> <w id="3954373">ab</w> <w id="3954374">eius</w>
<w id="3954375">animo</w> <w id="3954376">liberorum</w> <w id="3954377">caritatem</w>, <w id="3954379">quo</w> <w id="3954380">liberius</w> <w id="3954381">et</w> <w id="3954382">artius</w> <w id="3954383">desolatam</w>
<w id="3954384">mulierem</w> <w id="3954385">solus</w> <w id="3954386">possiderem</w>? <w id="3954387">fuitne</w> <w id="3954388">hoc</w> <w id="3954389">praedonis</w>? <w id="3954390">quod</w>
<w id="3954391">uos</w> <w id="3954392">fingitis</w>. <w id="3954394">ego</w> <w id="3954395">uero</w> <w id="3954396">quietis</w> <w id="3954397">et</w> <w id="3954398">concordiae</w> <w id="3954399">et</w> <w id="3954400">pietatis</w>
<w id="3954401">auctor</w>, <w id="3954403">conciliator</w>, <w id="3954405">fauisor</w> <w id="3954406">non</w> <w id="3954407">modo</w> <w id="3954408">noua</w> <w id="3954409">odia</w> <w id="3954410">non</w> <w id="3954411">serui</w>,
<w id="3954413">sed</w> <w id="3954414">uetera</w> <w id="3954415">quoque</w> <w id="3954416">funditus</w> <w id="3954417">extirpaui</w>. <w id="3954419">suasi</w> <w id="3954420">uxori</w> <w id="3954421">meae</w>,
<w id="3954423">cuius</w>, <w id="3954425">ut</w> <w id="3954426">isti</w> <w id="3954427">aiunt</w>, <w id="3954429">iam</w> <w id="3954430">uniuersas</w> <w id="3954431">opes</w> <w id="3954432">transuoraram</w>,
<w id="3954434">suasi</w>, <w id="3954436">inquam</w>, <w id="3954438">ac</w> <w id="3954439">denique</w> <w id="3954440">persuasi</w>, <w id="3954442">ut</w> <w id="3954443">filiis</w> <w id="3954444">pecuniam</w>
<w id="3954445">suam</w> <w id="3954446">reposcentibus</w>, <w id="3954448">de</w> <w id="3954449">qua</w> <w id="3954450">supra</w> <w id="3954451">dixeram</w>, <w id="3954453">ut</w> <w id="3954454">eam</w> <w id="3954455">pecuniam</w> <w id="3954456">sine</w> <w id="3954457">mora</w> <w id="3954458">redderet</w> <w id="3954459">in</w> <w id="3954460">praedis</w> <w id="3954461">uili</w> <w id="3954462">aestimatis</w> <w id="3954463">et</w>
<w id="3954464">quanto</w> <w id="3954465">ipsi</w> <w id="3954466">uolebant</w>, <w id="3954468">praeterea</w> <w id="3954469">ex</w> <w id="3954470">re</w> <w id="3954471">familiari</w> <w id="3954472">sua</w> <w id="3954473">fructuosissimos</w> <w id="3954474">agros</w> <w id="3954475">et</w> <w id="3954476">grandem</w> <w id="3954477">domum</w> <w id="3954478">opulente</w> <w id="3954479">ornatam</w>
<w id="3954480">magnamque</w> <w id="3954481">uim</w> <w id="3954482">tritici</w> <w id="3954483">et</w> <w id="3954484">ordei</w> <w id="3954485">et</w> <w id="3954486">uini</w> <w id="3954487">et</w> <w id="3954488">oliui</w> <w id="3954489">ceterorumque</w> <w id="3954490">fructuum</w>, <w id="3954492">seruos</w> <w id="3954493">quoque</w> <w id="3954494">haud</w> <w id="3954495">minus</w> <w id="3954496">CCCC</w>, <w id="3954498">pecora</w>
<w id="3954499">amplius</w> <w id="3954500">neque</w> <w id="3954501">pauca</w> <w id="3954502">neque</w> <w id="3954503">abiecti</w> <w id="3954504">pretii</w> <w id="3954505">donaret</w>, <w id="3954507">ut</w> <w id="3954508">eos</w>
<w id="3954509">et</w> <w id="3954510">ex</w> <w id="3954511">ea</w> <w id="3954512">parte</w> <w id="3954513">quam</w> <w id="3954514">tribuisset</w> <w id="3954515">securos</w> <w id="3954516">haberet</w> <w id="3954517">et</w> <w id="3954518">ad</w>
<w id="3954519">cetera</w> <w id="3954520">hereditatis</w> <w id="3954521">bona</w> <w id="3954522">spe</w><del><w id="3954523">i</w></del> <w id="3954524">inuitaret</w>. <w id="3954526">haec</w> <w id="3954527">ergo</w> <w id="3954528">ab</w> <w id="3954529">inuita</w> <w id="3954530">Pudentilla</w>—<w id="3954531">patietur</w> <w id="3954532">enim</w> <w id="3954533">me</w>, <w id="3954535">uti</w> <w id="3954536">res</w> <w id="3954537">fuit</w>, <w id="3954539">ita</w>
<w id="3954540">dicere</w>—<w id="3954541">aegre</w> <w id="3954542">extudi</w>, <w id="3954544">ingentibus</w> <w id="3954545">precibus</w> <w id="3954546">inuitae</w> <w id="3954547">et</w> <pb id="p.103" />
<w id="3954548">iratae</w> <w id="3954549">extorsi</w>, <w id="3954551">matrem</w> <w id="3954552">filiis</w> <w id="3954553">reconciliaui</w>, <w id="3954555">priuignos</w> <w id="3954556">meos</w>
<w id="3954557">primo</w> <w id="3954558">hoc</w> <w id="3954559">uitrici</w> <w id="3954560">beneficio</w> <w id="3954561">grandi</w> <w id="3954562">pecunia</w> <w id="3954563">auxi</w>.</p>
<milestone unit="section" n="94" />
<p><w id="3954565">Cognitum</w> <w id="3954566">hoc</w> <w id="3954567">est</w> <w id="3954568">tota</w> <w id="3954569">ciuitate</w>. <w id="3954571">Rufinum</w> <w id="3954572">omnes</w> <w id="3954573">execrati</w> <w id="3954574">me</w> <w id="3954575">laudibus</w> <w id="3954576">tulere</w>. <w id="3954578">uenerat</w> <w id="3954579">ad</w> <w id="3954580">nos</w>, <w id="3954582">priusquam</w>
<w id="3954583">istam</w> <w id="3954584">donationem</w> <w id="3954585">perficeret</w>, <w id="3954587">cum</w> <w id="3954588">dissimili</w> <w id="3954589">isto</w> <w id="3954590">fratre</w> <w id="3954591">suo</w>
<w id="3954592">Pontianus</w>, <w id="3954594">pedes</w> <w id="3954595">nostros</w> <w id="3954596">aduolutus</w> <w id="3954597">ueniam</w> <w id="3954598">et</w> <w id="3954599">obliuionem</w>
<w id="3954600">praeteritorum</w> <w id="3954601">omnium</w> <w id="3954602">postularat</w>, <w id="3954604">flens</w> <w id="3954605">et</w> <w id="3954606">manus</w> <w id="3954607">nostras</w>
<w id="3954608">osculabundus</w> <w id="3954609">ac</w> <w id="3954610">dicens</w> <w id="3954611">paenitere</w> <w id="3954612">quod</w> <w id="3954613">Rufino</w> <w id="3954614">et</w> <w id="3954615">similibus</w>
<w id="3954616">auscultarit</w>. <w id="3954618">petit</w> <w id="3954619">postea</w> <w id="3954620">suppliciter</w>, <w id="3954622">uti</w> <w id="3954623">se</w> <w id="3954624">Lolliano</w> <w id="3954625">quoque</w> <w id="3954626">Auito</w> <w id="3954627">C</w>. <w id="3954629">V</w>. <w id="3954631">purgem</w>, <w id="3954633">cui</w> <w id="3954634">haud</w> <w id="3954635">pridem</w> <w id="3954636">tirocinio</w> <w id="3954637">orationis</w> <w id="3954638">suae</w> <w id="3954639">fuerat</w> <w id="3954640">a</w> <w id="3954641">me</w> <w id="3954642">commendatus</w>; <w id="3954644">quippe</w> <w id="3954645">compererat</w>
<w id="3954646">ante</w> <w id="3954647">paucos</w> <w id="3954648">dies</w> <w id="3954649">omnia</w> <w id="3954650">me</w>, <w id="3954652">ut</w> <w id="3954653">acta</w> <w id="3954654">erant</w>, <w id="3954656">ad</w> <w id="3954657">eum</w> <w id="3954658">perscripsisse</w>. <w id="3954660">id</w> <w id="3954661">quoque</w> <w id="3954662">a</w> <w id="3954663">me</w> <w id="3954664">impetrat</w>. <w id="3954666">itaque</w> <w id="3954667">acceptis</w>
<w id="3954668">litteris</w> <w id="3954669">Carthaginem</w> <w id="3954670">pergit</w>, <w id="3954672">ubi</w> <w id="3954673">iam</w> <w id="3954674">prope</w> <w id="3954675">exacto</w> <w id="3954676">consulatus</w> <w id="3954677">sui</w> <w id="3954678">munere</w> <w id="3954679">Lollianus</w> <w id="3954680">Auitus</w> <w id="3954681">te</w>, <w id="3954683">Maxime</w>, <w id="3954685">opperiebatur</w>. <del><w id="3954687">h</w></del><w id="3954688">is</w> <w id="3954689">epistulis</w> <w id="3954690">meis</w> <w id="3954691">lectis</w> <w id="3954692">pro</w> <w id="3954693">sua</w> <w id="3954694">eximia</w> <w id="3954695">humanitate</w>
<w id="3954696">gratulatus</w> <w id="3954697">Pontiano</w>, <w id="3954699">quod</w> <w id="3954700">cito</w> <del><w id="3954701">h</w></del><w id="3954702">errorem</w> <w id="3954703">suum</w> <w id="3954704">correxisset</w>,
<w id="3954706">rescripsit</w> <w id="3954707">mihi</w> <w id="3954708">per</w> <w id="3954709">eum</w> <w id="3954710">quas</w> <w id="3954711">litteras</w>, <w id="3954713">di</w> <w id="3954714">boni</w>, <w id="3954716">qua</w> <w id="3954717">doctrina</w>, <w id="3954719">quo</w> <w id="3954720">lepore</w>, <w id="3954722">qua</w> <w id="3954723">uerborum</w> <w id="3954724">amoenitate</w> <w id="3954725">simul</w> <w id="3954726">et</w>
<w id="3954727">iucunditate</w>, <w id="3954729">prorsus</w> <w id="3954730">ut</w> <q><w id="3954731">uir</w> <w id="3954732">bonus</w> <w id="3954733">dicendi</w> <w id="3954734">peritus</w>.</q> <w id="3954736">scio</w>
<w id="3954737">te</w>, <w id="3954739">Maxime</w>, <w id="3954741">libenter</w> <w id="3954742">eius</w> <w id="3954743">litteras</w> <w id="3954744">auditurum</w>; <w id="3954746">et</w> <w id="3954747">quide</w><add><w id="3954748">m</w></add>
<w id="3954749">si</w> <w id="3954750">praelegam</w>, <w id="3954752">mea</w> <w id="3954753">uoce</w> <w id="3954754">pronuntiabo</w>. <w id="3954756">cedo</w> <w id="3954757">tu</w> <w id="3954758">Auiti</w> <w id="3954759">epistulas</w>, <w id="3954761">ut</w> <w id="3954762">quae</w> <w id="3954763">semper</w> <w id="3954764">ornamento</w> <w id="3954765">mihi</w> <w id="3954766">fuerunt</w> <w id="3954767">sint</w> <w id="3954768">nunc</w>
<w id="3954769">etiam</w> <w id="3954770">saluti</w>. <w id="3954772">at</w> <w id="3954773">tu</w> <w id="3954774">licebit</w> <w id="3954775">aquam</w> <w id="3954776">sinas</w> <w id="3954777">fluere</w>; <w id="3954779">namque</w>
<w id="3954780">optimi</w> <w id="3954781">uiri</w> <w id="3954782">litteras</w> <w id="3954783">ter</w> <w id="3954784">et</w> <w id="3954785">quater</w> <w id="3954786">aueo</w> <w id="3954787">quantouis</w> <w id="3954788">temporis</w>
<w id="3954789">dispendio</w> <w id="3954790">lectitare</w>.— <pb id="p.104" /></p>
<milestone unit="section" n="95" />
<p><w id="3954792">Non</w> <w id="3954793">sum</w> <w id="3954794">nescius</w> <w id="3954795">debuisse</w> <w id="3954796">me</w> <w id="3954797">post</w> <w id="3954798">istas</w> <w id="3954799">Auiti</w> <w id="3954800">litteras</w>
<w id="3954801">perorare</w>. <w id="3954803">quem</w> <w id="3954804">enim</w> <w id="3954805">laudatorem</w> <w id="3954806">locupletiorem</w>, <w id="3954808">quem</w>
<w id="3954809">testem</w> <w id="3954810">uitae</w> <w id="3954811">meae</w> <w id="3954812">sanctiorem</w> <w id="3954813">producam</w>, <w id="3954815">quem</w> <w id="3954816">denique</w>
<w id="3954817">aduocatum</w> <w id="3954818">facundiorem</w>? <w id="3954819">multos</w> <w id="3954820">in</w> <w id="3954821">uita</w> <w id="3954822">mea</w> <w id="3954823">Romani</w>
<w id="3954824">nominis</w> <w id="3954825">disertos</w> <w id="3954826">uiros</w> <w id="3954827">sedulo</w> <w id="3954828">cognoui</w>, <w id="3954830">sed</w> <w id="3954831">sum</w> <del><w id="3954832">m</w></del><w id="3954833">aeque</w>
<w id="3954834">neminem</w> <w id="3954835">ammiratus</w>. <w id="3954837">nemo</w> <w id="3954838">est</w> <w id="3954839">hodie</w>, <w id="3954841">quantum</w> <w id="3954842">mea</w> <w id="3954843">opinio</w>
<w id="3954844">fert</w>, <w id="3954846">alicuius</w> <w id="3954847">in</w> <w id="3954848">eloquentia</w> <w id="3954849">laudis</w> <w id="3954850">et</w> <w id="3954851">spei</w>, <w id="3954853">quin</w> <w id="3954854">Auitus</w>
<w id="3954855">esse</w> <w id="3954856">longe</w> <w id="3954857">malit</w>, <w id="3954859">si</w> <w id="3954860">cu</w><add><w id="3954861">m</w></add> <w id="3954862">eo</w> <w id="3954863">se</w> <w id="3954864">remota</w> <w id="3954865">inuidia</w> <w id="3954866">uelit</w> <w id="3954867">conferre</w>; <w id="3954869">quippe</w> <w id="3954870">omnes</w> <w id="3954871">fandi</w> <w id="3954872">uirtutes</w> <w id="3954873">paene</w> <w id="3954874">diuersae</w> <w id="3954875">in</w> <w id="3954876">illo</w>
<w id="3954877">uiro</w> <w id="3954878">congruunt</w>. <w id="3954880">quamcumque</w> <w id="3954881">ora</w><add><w id="3954882">tio</w></add><w id="3954883">nem</w> <w id="3954884">struxerit</w> <w id="3954885">Auitus</w>,
<w id="3954887">ita</w> <w id="3954888">illa</w> <w id="3954889">erit</w> <w id="3954890">undique</w> <w id="3954891">sui</w> <w id="3954892">perfecte</w> <w id="3954893">absoluta</w>, <w id="3954895">ut</w> <w id="3954896">in</w> <w id="3954897">illa</w>
<w id="3954898">neque</w> <w id="3954899">Cato</w> <w id="3954900">grauitatem</w> <w id="3954901">requirat</w> <w id="3954902">neque</w> <w id="3954903">Laelius</w> <w id="3954904">lenitatem</w>
<w id="3954905">nec</w> <w id="3954906">Gracchus</w> <w id="3954907">impetum</w> <w id="3954908">nec</w> <w id="3954909">Caesar</w> <w id="3954910">calorem</w> <w id="3954911">nec</w> <add><w id="3954912">H</w></add><w id="3954913">ortensius</w>
<w id="3954914">distributionem</w> <w id="3954915">nec</w> <w id="3954916">Caluus</w> <w id="3954917">argutias</w> <w id="3954918">nec</w> <w id="3954919">parsimoniam</w>
<w id="3954920">Salustius</w> <w id="3954921">nec</w> <w id="3954922">opulentiam</w> <w id="3954923">Cicero</w>: <w id="3954924">prorsus</w>, <w id="3954926">inquam</w>, <w id="3954928">ne</w>
<w id="3954929">omnis</w> <w id="3954930">persequar</w>, <w id="3954932">si</w> <w id="3954933">Auitum</w> <w id="3954934">audias</w>, <w id="3954936">neque</w> <w id="3954937">additum</w> <w id="3954938">quicquam</w> <w id="3954939">uelis</w> <w id="3954940">neque</w> <w id="3954941">detractum</w> <w id="3954942">neque</w> <w id="3954943">autem</w> <w id="3954944">aliquid</w> <w id="3954945">commutatum</w>.</p>
<p><w id="3954947">Video</w>, <w id="3954949">Maxime</w>, <w id="3954951">quam</w> <w id="3954952">benigne</w> <w id="3954953">audias</w>, <w id="3954955">quae</w> <w id="3954956">in</w> <w id="3954957">amico</w>
<w id="3954958">tuo</w> <w id="3954959">Auito</w> <w id="3954960">recognosces</w>. <w id="3954962">tua</w> <w id="3954963">me</w> <w id="3954964">comitas</w>, <w id="3954966">ut</w> <w id="3954967">uel</w> <w id="3954968">pauca</w>
<w id="3954969">dicerem</w> <w id="3954970">de</w> <w id="3954971">eo</w>, <w id="3954973">inuitauit</w>. <w id="3954975">at</w> <w id="3954976">non</w> <w id="3954977">usque</w> <w id="3954978">adeo</w> <w id="3954979">tuae</w> <w id="3954980">beniuolentiae</w> <w id="3954981">indulgebo</w>, <w id="3954983">ut</w> <w id="3954984">mihi</w> <w id="3954985">permittam</w> <w id="3954986">iam</w> <w id="3954987">propemodum</w>
<w id="3954988">fesso</w> <w id="3954989">in</w> <w id="3954990">causa</w> <w id="3954991">prorsus</w> <w id="3954992">ad</w> <w id="3954993">finem</w> <w id="3954994">inclinata</w> <w id="3954995">de</w> <w id="3954996">egregiis</w> <w id="3954997">uirtutibus</w> <w id="3954998">eius</w> <w id="3954999">nunc</w> <w id="3955000">demum</w> <w id="3955001">incipere</w>, <w id="3955003">quin</w> <w id="3955004">potius</w> <w id="3955005">eas</w> <w id="3955006">integris</w>
<milestone unit="section" n="96" />
<w id="3955007">uiribus</w> <w id="3955008">et</w> <w id="3955009">tempori</w> <w id="3955010">libero</w> <w id="3955011">seruem</w>. <w id="3955013">nunc</w> <w id="3955014">enim</w> <w id="3955015">mihi</w>, <w id="3955017">quod</w>
<w id="3955018">aegre</w> <w id="3955019">fero</w>, <w id="3955021">a</w> <w id="3955022">commemoratione</w> <w id="3955023">tanti</w> <w id="3955024">uiri</w> <w id="3955025">ad</w> <w id="3955026">pestes</w> <w id="3955027">istas</w>
<w id="3955028">oratio</w> <w id="3955029">reuoluenda</w> <w id="3955030">est</w>.</p>
<p><w id="3955032">Audesne</w> <w id="3955033">te</w> <w id="3955034">ergo</w>, <w id="3955036">Aemiliane</w>, <w id="3955038">cum</w> <w id="3955039">Auito</w> <w id="3955040">conferre</w>? <pb id="p.105" />
<w id="3955041">quemme</w> <w id="3955042">ille</w> <w id="3955043">bonum</w> <w id="3955044">uirum</w> <w id="3955045">ait</w>, <w id="3955047">cuius</w> <w id="3955048">animi</w> <w id="3955049">disputationem</w>
<w id="3955050">tam</w> <w id="3955051">plene</w> <w id="3955052">suis</w> <w id="3955053">litteris</w> <w id="3955054">collaudat</w>, <w id="3955056">eum</w> <w id="3955057">tu</w> <w id="3955058">magiae</w> <w id="3955059">maleficii</w>
<w id="3955060">criminis</w> <w id="3955061">insectabere</w>? <w id="3955062">an</w> <w id="3955063">inuasisse</w> <w id="3955064">me</w> <w id="3955065">domum</w> <w id="3955066">Pudentillae</w>
<w id="3955067">et</w> <w id="3955068">concipilare</w> <w id="3955069">bona</w> <w id="3955070">eius</w> <w id="3955071">tu</w> <w id="3955072">magis</w> <w id="3955073">dolere</w> <w id="3955074">debes</w> <w id="3955075">quam</w>
<w id="3955076">doluisset</w> <w id="3955077">Pontianus</w>, <w id="3955079">qui</w> <w id="3955080">mihi</w> <w id="3955081">ob</w> <w id="3955082">paucorum</w> <w id="3955083">dierum</w> <w id="3955084">uestro</w>
<w id="3955085">scilicet</w> <w id="3955086">instinctu</w> <w id="3955087">ortas</w> <w id="3955088">simultates</w> <w id="3955089">etiam</w> <w id="3955090">absenti</w> <w id="3955091">apud</w>
<w id="3955092">Auitum</w> <w id="3955093">satisfecit</w>, <w id="3955095">qui</w> <w id="3955096">mihi</w> <w id="3955097">apud</w> <w id="3955098">tantum</w> <w id="3955099">uirum</w> <w id="3955100">gratias</w>
<w id="3955101">egit</w>? <w id="3955102">puta</w> <w id="3955103">me</w> <w id="3955104">acta</w> <w id="3955105">apud</w> <w id="3955106">Auitum</w>, <w id="3955108">non</w> <w id="3955109">litteras</w> <w id="3955110">ipsius</w>
<w id="3955111">legisse</w>. <w id="3955113">quid</w> <w id="3955114">posses</w> <w id="3955115">uel</w> <w id="3955116">quas</w> <w id="3955117">quis</w> <w id="3955118">in</w> <w id="3955119">isto</w> <w id="3955120">negotio</w> <w id="3955121">accusare</w>?
<w id="3955122">Pontianus</w> <w id="3955123">ipse</w> <w id="3955124">quod</w> <w id="3955125">a</w> <w id="3955126">matre</w> <w id="3955127">donatum</w> <w id="3955128">acceperat</w> <w id="3955129">meo</w>
<w id="3955130">muneri</w> <w id="3955131">acceptum</w> <w id="3955132">ferebat</w>, <w id="3955134">Pontianus</w> <w id="3955135">me</w> <w id="3955136">uitricum</w> <w id="3955137">sibi</w> <w id="3955138">contigisse</w> <w id="3955139">intimis</w> <w id="3955140">affectionibus</w> <w id="3955141">laetabatur</w>. <w id="3955143">quod</w> <w id="3955144">utinam</w> <w id="3955145">incolumis</w> <w id="3955146">Carthagine</w> <w id="3955147">reuertisset</w>. <w id="3955149">uel</w>, <w id="3955151">quoniam</w> <w id="3955152">sic</w> <w id="3955153">ei</w> <w id="3955154">fuerat</w>
<w id="3955155">fato</w> <w id="3955156">decretum</w>, <w id="3955158">utinam</w> <w id="3955159">tu</w>, <w id="3955161">Rufine</w>, <w id="3955163">supremum</w> <w id="3955164">eius</w> <w id="3955165">iudicium</w>
<w id="3955166">non</w> <w id="3955167">impedisses</w>. <w id="3955169">quas</w> <w id="3955170">mihi</w> <w id="3955171">aut</w> <w id="3955172">coram</w> <w id="3955173">aut</w> <w id="3955174">denique</w> <w id="3955175">in</w> <w id="3955176">testamento</w> <w id="3955177">gratias</w> <w id="3955178">egisset</w>. <w id="3955180">litteras</w> <w id="3955181">tamen</w>, <w id="3955183">quas</w> <w id="3955184">ad</w> <w id="3955185">me</w> <w id="3955186">Carthagine</w><del><w id="3955187">m</w></del> <w id="3955188">uel</w> <w id="3955189">iam</w> <w id="3955190">adueniens</w> <w id="3955191">ex</w> <w id="3955192">itinere</w> <w id="3955193">praemisit</w>, <w id="3955195">quas</w> <w id="3955196">adhuc</w>
<w id="3955197">ualidus</w>, <w id="3955199">quas</w> <w id="3955200">iam</w> <w id="3955201">aeger</w>, <w id="3955203">plenas</w> <w id="3955204">honoris</w>, <w id="3955206">plenas</w> <w id="3955207">amoris</w>,
<w id="3955209">quaeso</w>, <w id="3955211">Maxime</w>, <w id="3955213">paulisper</w> <w id="3955214">recitari</w> <w id="3955215">sinas</w>, <w id="3955217">ut</w> <w id="3955218">sciat</w> <w id="3955219">frater</w>
<w id="3955220">eius</w>, <w id="3955222">accusator</w> <w id="3955223">meus</w>, <w id="3955225">quam</w> <w id="3955226">in</w> <w id="3955227">omnibus</w> <w id="3955228">minor</w> <w id="3955229">u</w><add><w id="3955230">it</w></add><w id="3955231">ae</w> <w id="3955232">curriculum</w> <w id="3955233">cum</w> <w id="3955234">fratre</w> <w id="3955235">optumae</w> <w id="3955236">memoriae</w> <w id="3955237">uiro</w><del><w id="3955238">c</w></del> <w id="3955239">currat</w>.— <pb id="p.106" /></p>
<milestone unit="section" n="97" />
<p><w id="3955241">Audistine</w> <w id="3955242">uocabula</w>, <w id="3955244">quae</w> <w id="3955245">mihi</w> <w id="3955246">Pontianus</w> <w id="3955247">frater</w> <w id="3955248">tuus</w>
<w id="3955249">tribuerat</w> <w id="3955250">me</w> <w id="3955251">parentem</w> <w id="3955252">suum</w>, <w id="3955254">me</w> <w id="3955255">dominum</w>, <w id="3955257">me</w> <w id="3955258">magistrum</w>
<w id="3955259">cum</w> <w id="3955260">saepe</w> <w id="3955261">alias</w>, <w id="3955263">tum</w> <w id="3955264">in</w> <w id="3955265">extremo</w> <w id="3955266">te</w><add><w id="3955267">m</w></add><w id="3955268">pore</w> <w id="3955269">uitae</w> <w id="3955270">uocans</w>,
<w id="3955272">postquam</w> * * * ; <w id="3955274">tuas</w> <w id="3955275">quoque</w> <w id="3955276">paris</w> <w id="3955277">epistolas</w> <w id="3955278">promerem</w>,
<w id="3955280">si</w> <w id="3955281">uel</w> <w id="3955282">exiguam</w> <w id="3955283">moram</w> <w id="3955284">tanti</w> <w id="3955285">putarem</w>. <w id="3955287">potius</w> <w id="3955288">testamentum</w>
<w id="3955289">illud</w> <w id="3955290">recens</w> <w id="3955291">tui</w> <w id="3955292">fratris</w> <w id="3955293">quamquam</w> <w id="3955294">inperfectum</w> <w id="3955295">tamen</w> <w id="3955296">proferri</w> <w id="3955297">cuperem</w>, <w id="3955299">in</w> <w id="3955300">quo</w> <w id="3955301">mei</w> <w id="3955302">officiosissime</w> <w id="3955303">et</w> <w id="3955304">honestissime</w>
<w id="3955305">meminit</w>. <w id="3955307">quod</w> <w id="3955308">tamen</w> <w id="3955309">testamentum</w> <w id="3955310">Rufinus</w> <w id="3955311">neque</w> <w id="3955312">comparari</w> <w id="3955313">neque</w> <w id="3955314">perfici</w> <w id="3955315">passus</w> <w id="3955316">est</w> <w id="3955317">pudore</w> <w id="3955318">perditae</w> <w id="3955319">hereditatis</w>,
<w id="3955321">quam</w> <add><w id="3955322">praemium</w></add> <w id="3955323">paucorum</w> <w id="3955324">mensium</w>, <w id="3955326">quibus</w> <w id="3955327">socer</w> <w id="3955328">Pontiani</w> <w id="3955329">fuit</w>, <w id="3955331">magno</w> <w id="3955332">quidem</w> <w id="3955333">pretio</w> <w id="3955334">noctium</w> <w id="3955335">computarat</w>.
<w id="3955337">praeterea</w> <w id="3955338">nescio</w> <w id="3955339">quos</w> <w id="3955340">Chaldaeos</w> <w id="3955341">consuluerat</w>, <w id="3955343">quo</w> <w id="3955344">lucro</w>
<w id="3955345">filiam</w> <w id="3955346">collocaret</w>, <w id="3955348">qui</w>, <w id="3955350">ut</w> <w id="3955351">audio</w>, <w id="3955353">utinam</w> <w id="3955354">illud</w> <w id="3955355">non</w> <w id="3955356">uere</w>
<w id="3955357">respondissent</w>, <w id="3955359">primum</w> <w id="3955360">eius</w> <w id="3955361">maritum</w> <w id="3955362">in</w> <w id="3955363">paucis</w> <w id="3955364">mensibus</w>
<w id="3955365">moriturum</w>; <w id="3955367">cetera</w> <w id="3955368">enim</w> <w id="3955369">de</w> <w id="3955370">hereditate</w>, <w id="3955372">ut</w> <w id="3955373">adsolent</w>, <w id="3955375">ad</w>
<w id="3955376">consulentis</w> <w id="3955377">uotum</w> <w id="3955378">confinxerunt</w>. <w id="3955380">uerum</w>, <w id="3955382">ut</w> <w id="3955383">dii</w> <w id="3955384">uoluere</w>,
<w id="3955386">quasi</w> <w id="3955387">caeca</w> <w id="3955388">bestia</w> <w id="3955389">in</w> <w id="3955390">cassum</w> <w id="3955391">hiauit</w>. <w id="3955393">Pontianus</w> <w id="3955394">enim</w>
<w id="3955395">filiam</w> <w id="3955396">Rufini</w> <w id="3955397">male</w> <w id="3955398">compertam</w> <w id="3955399">non</w> <w id="3955400">modo</w> <w id="3955401">heredem</w> <w id="3955402">non</w>
<w id="3955403">reliquit</w>, <w id="3955405">sed</w> <w id="3955406">ne</w> <w id="3955407">honesto</w> <w id="3955408">quidem</w> <w id="3955409">legato</w> <w id="3955410">impertiuit</w>, <w id="3955412">quippe</w>
<w id="3955413">qui</w> <w id="3955414">ei</w> <w id="3955415">ad</w> <w id="3955416">ignominiam</w> <w id="3955417">lintea</w> <w id="3955418">adscribi</w> <w id="3955419">ducentorum</w> <w id="3955420">fere</w>
<w id="3955421">denariorum</w> <w id="3955422">iusserit</w>, <w id="3955424">ut</w> <w id="3955425">intellegeretur</w> <w id="3955426">iratus</w> <w id="3955427">potius</w> <w id="3955428">aestimasse</w> <w id="3955429">eam</w> <w id="3955430">quam</w> <w id="3955431">oblitus</w> <w id="3955432">praeterisse</w>. <w id="3955434">scribsit</w> <w id="3955435">autem</w>
<w id="3955436">heredes</w> <w id="3955437">tam</w> <w id="3955438">hoc</w> <w id="3955439">testamento</w> <w id="3955440">quam</w> <w id="3955441">priore</w>, <w id="3955443">quod</w> <w id="3955444">lectum</w>
<w id="3955445">est</w>, <w id="3955447">matrem</w> <w id="3955448">cum</w> <w id="3955449">fratre</w>, <w id="3955451">cui</w>, <w id="3955453">ut</w> <w id="3955454">uides</w>, <w id="3955456">admodum</w> <w id="3955457">puero</w>
<w id="3955458">eandem</w> <w id="3955459">illam</w> <w id="3955460">filiae</w> <w id="3955461">suae</w> <w id="3955462">machinam</w> <w id="3955463">Rufinus</w> <w id="3955464">admouet</w> <w id="3955465">ac</w> <pb id="p.107" />
<w id="3955466">mulierem</w> <w id="3955467">aliquam</w> <w id="3955468">multo</w> <w id="3955469">natu</w> <w id="3955470">maiorem</w>, <w id="3955472">nuperrime</w> <w id="3955473">uxorem</w>
<w id="3955474">fratris</w>, <w id="3955476">misero</w> <w id="3955477">puero</w> <w id="3955478">obicit</w> <w id="3955479">et</w> <w id="3955480">obsternit</w>.</p>
<milestone unit="section" n="98" />
<p><w id="3955482">A</w><del><w id="3955483">i</w></del><w id="3955484">t</w> <w id="3955485">ille</w> <w id="3955486">puellae</w> <w id="3955487">meretricis</w> <w id="3955488">blandimentis</w> <w id="3955489">et</w> <w id="3955490">lenonis</w>
<w id="3955491">patris</w> <w id="3955492">illectamentis</w> <w id="3955493">captus</w> <w id="3955494">et</w> <w id="3955495">possessus</w>, <w id="3955497">exinde</w> <w id="3955498">ut</w> <w id="3955499">frater</w>
<w id="3955500">eius</w> <w id="3955501">animam</w> <w id="3955502">edidit</w>, <w id="3955504">relicta</w> <w id="3955505">matre</w> <w id="3955506">ad</w> <w id="3955507">patruum</w> <w id="3955508">commigrauit</w>, <w id="3955510">quo</w> <w id="3955511">facilius</w> <w id="3955512">remotis</w> <w id="3955513">nobis</w> <w id="3955514">coepta</w> <w id="3955515">perficerentur</w>; <w id="3955517">fauet</w>
<w id="3955518">enim</w> <w id="3955519">Rufino</w> <w id="3955520">Aemilianus</w> <w id="3955521">et</w> <w id="3955522">prouentum</w> <w id="3955523">cupit</w>.—<w id="3955525">ehem</w>, <w id="3955527">recte</w>
<w id="3955528">uos</w> <w id="3955529">ammonetis</w>: <w id="3955530">etiam</w> <w id="3955531">suam</w> <w id="3955532">spem</w> <w id="3955533">bonus</w> <w id="3955534">patruus</w> <w id="3955535">temperat</w>
<w id="3955536">in</w> <w id="3955537">isto</w> <w id="3955538">ac</w> <w id="3955539">fouet</w>, <w id="3955541">qui</w> <w id="3955542">sciat</w> <w id="3955543">intestati</w> <w id="3955544">pueri</w> <w id="3955545">legitimum</w> <w id="3955546">magis</w>
<w id="3955547">quam</w> <w id="3955548">iustum</w> <w id="3955549">heredem</w> <w id="3955550">futurum</w>. <w id="3955552">nollem</w> <w id="3955553">hercule</w> <w id="3955554">hoc</w> <w id="3955555">a</w> <w id="3955556">me</w>
<w id="3955557">profectum</w>; <w id="3955559">non</w> <w id="3955560">fuit</w> <w id="3955561">meae</w> <w id="3955562">moderationis</w> <w id="3955563">tacitas</w> <w id="3955564">omnium</w>
<w id="3955565">suspiciones</w> <w id="3955566">palam</w> <w id="3955567">abrumpere</w>; <w id="3955569">male</w> <w id="3955570">uos</w>, <w id="3955572">qui</w> <w id="3955573">sugge</w><add><w id="3955574">s</w></add><w id="3955575">sistis</w>.
<w id="3955577">plane</w> <w id="3955578">quidem</w>, <w id="3955580">si</w> <del><w id="3955581">p</w></del><w id="3955582">uerum</w> <w id="3955583">uelis</w>, <w id="3955585">multi</w> <w id="3955586">mirantur</w>, <w id="3955588">Aemiliane</w>,
<w id="3955590">tam</w> <w id="3955591">repentinam</w> <w id="3955592">circa</w> <w id="3955593">puerum</w> <w id="3955594">istum</w> <w id="3955595">pietatem</w> <w id="3955596">tuam</w>, <w id="3955598">postquam</w> <w id="3955599">frater</w> <w id="3955600">eius</w> <w id="3955601">Pontianus</w> <w id="3955602">est</w> <w id="3955603">mortuus</w>, <w id="3955605">cum</w> <w id="3955606">antea</w> <w id="3955607">tam</w>
<w id="3955608">ignotus</w> <w id="3955609">illi</w> <w id="3955610">fueris</w>, <w id="3955612">ut</w> <w id="3955613">saepe</w> <w id="3955614">ne</w> <w id="3955615">in</w> <w id="3955616">occursu</w> <w id="3955617">quidem</w> <w id="3955618">filium</w>
<w id="3955619">fratris</w> <w id="3955620">tui</w> <w id="3955621">de</w> <w id="3955622">facie</w> <w id="3955623">agnosceres</w>. <w id="3955625">at</w> <w id="3955626">nunc</w> <w id="3955627">adeo</w> <w id="3955628">patientem</w>
<w id="3955629">te</w> <w id="3955630">ei</w> <w id="3955631">praebes</w> <w id="3955632">itaque</w> <w id="3955633">eum</w> <w id="3955634">indulgentia</w> <w id="3955635">corrumpis</w>, <w id="3955637">adeo</w> <w id="3955638">ei</w>
<w id="3955639">nulla</w> <w id="3955640">re</w> <w id="3955641">aduersare</w>, <w id="3955643">ut</w> <w id="3955644">per</w> <w id="3955645">haec</w> <w id="3955646">suspicacioribus</w> <w id="3955647">fidem</w> <w id="3955648">facias</w>.
<w id="3955650">inuestem</w> <w id="3955651">a</w> <w id="3955652">nobis</w> <w id="3955653">accepisti</w>: <w id="3955654">uesticipem</w> <w id="3955655">ilico</w> <w id="3955656">reddidisti</w>;
<w id="3955658">cum</w> <w id="3955659">a</w> <w id="3955660">nobis</w> <w id="3955661">regeretur</w>, <w id="3955663">ad</w> <w id="3955664">magistros</w> <w id="3955665">itabat</w>: <w id="3955666">ab</w> <w id="3955667">iis</w> <w id="3955668">nunc</w>
<w id="3955669">magna</w> <w id="3955670">fugela</w> <w id="3955671">in</w> <w id="3955672">ganeum</w> <w id="3955673">fugit</w>, <w id="3955675">amicos</w> <w id="3955676">serios</w> <w id="3955677">aspernatur</w>,
<w id="3955679">cum</w> <w id="3955680">adulescentulis</w> <w id="3955681">postremissumis</w> <w id="3955682">inter</w> <w id="3955683">scorta</w> <w id="3955684">et</w> <w id="3955685">pocula</w>
<w id="3955686">puer</w> <w id="3955687">hoc</w> <w id="3955688">aeui</w> <w id="3955689">conuiuium</w> <w id="3955690">agitat</w>. <w id="3955692">ipse</w> <w id="3955693">domi</w> <w id="3955694">tuae</w> <w id="3955695">rector</w>,
<w id="3955697">ipse</w> <w id="3955698">familiae</w> <w id="3955699">dominus</w>, <w id="3955701">ipse</w> <w id="3955702">magister</w> <w id="3955703">conuiuio</w>; <w id="3955705">in</w> <w id="3955706">ludo</w>
<w id="3955707">quoque</w> <w id="3955708">gladiatorio</w> <w id="3955709">frequens</w> <w id="3955710">uisi</w><add><w id="3955711">ta</w></add><w id="3955712">tor</w> <w id="3955713">nomina</w> <w id="3955714">gladiatorum</w> <pb id="p.108" />
<w id="3955715">et</w> <w id="3955716">pugnas</w> <w id="3955717">et</w> <w id="3955718">uulnera</w> <w id="3955719">plane</w> <w id="3955720">quidem</w> <w id="3955721">ut</w> <w id="3955722">puer</w> <w id="3955723">honestus</w> <w id="3955724">ab</w> <w id="3955725">ipso</w> <w id="3955726">lanista</w> <w id="3955727">docetur</w>; <w id="3955729">loquitur</w> <w id="3955730">nunquam</w> <w id="3955731">nisi</w> <w id="3955732">Punice</w> <w id="3955733">et</w> <w id="3955734">si</w> <w id="3955735">quid</w> <w id="3955736">adhuc</w> <w id="3955737">a</w> <w id="3955738">matre</w> <w id="3955739">graecissat</w>; <w id="3955741">enim</w> <w id="3955742">Latine</w>
<w id="3955743">loqui</w> <w id="3955744">neque</w> <w id="3955745">uult</w> <w id="3955746">neque</w> <w id="3955747">potest</w>. <w id="3955749">audisti</w>, <w id="3955751">Maxime</w>, <w id="3955753">paulo</w>
<w id="3955754">ante</w>, <w id="3955756">pro</w> <w id="3955757">nefas</w>, <w id="3955759">priuignum</w> <w id="3955760">meum</w>, <w id="3955762">fratrem</w> <w id="3955763">Pontiani</w>,
<w id="3955765">diserti</w> <w id="3955766">iuuenis</w>, <w id="3955768">uix</w> <w id="3955769">singulas</w> <w id="3955770">syllabas</w> <w id="3955771">fringultientem</w>, <w id="3955773">cum</w>
<w id="3955774">ab</w> <w id="3955775">eo</w> <w id="3955776">quaereres</w>, <w id="3955778">dona</w><add><w id="3955779">s</w></add><w id="3955780">setne</w> <w id="3955781">illis</w> <w id="3955782">mater</w> <w id="3955783">quae</w> <w id="3955784">ego</w> <w id="3955785">dicebam</w>
<w id="3955786">me</w> <w id="3955787">adnitente</w> <w id="3955788">donata</w>.</p>
<milestone unit="section" n="99" />
<p><w id="3955790">Testor</w> <w id="3955791">igitur</w> <w id="3955792">te</w>, <w id="3955794">Claudi</w> <w id="3955795">Maxime</w>, <w id="3955797">uosque</w>, <w id="3955799">qui</w> <w id="3955800">in</w> <w id="3955801">consilio</w> <w id="3955802">estis</w>, <w id="3955804">uosque</w> <w id="3955805">etiam</w>, <w id="3955807">qui</w> <w id="3955808">tribunal</w> <w id="3955809">mecum</w> <w id="3955810">adsistitis</w>,
<w id="3955812">haec</w> <w id="3955813">damna</w> <w id="3955814">et</w> <w id="3955815">dedecora</w> <w id="3955816">morum</w> <w id="3955817">eius</w> <w id="3955818">patruo</w> <w id="3955819">huic</w> <w id="3955820">et</w> <w id="3955821">candidato</w> <w id="3955822">illo</w> <w id="3955823">socero</w> <w id="3955824">adsignanda</w> <w id="3955825">meque</w> <w id="3955826">posthac</w> <w id="3955827">boni</w> <w id="3955828">consulturum</w>, <w id="3955830">quod</w> <w id="3955831">talis</w> <w id="3955832">priuignus</w> <w id="3955833">curae</w> <w id="3955834">meae</w> <w id="3955835">iugum</w> <w id="3955836">ceruice</w>
<w id="3955837">excusserit</w>, <w id="3955839">neque</w> <w id="3955840">postea</w> <w id="3955841">pro</w> <w id="3955842">eo</w> <w id="3955843">matri</w> <w id="3955844">eius</w> <w id="3955845">supplicaturum</w>.
<w id="3955847">nam</w>, <w id="3955849">quod</w> <w id="3955850">paenissime</w> <w id="3955851">oblitus</w> <w id="3955852">sum</w>, <w id="3955854">nuperrime</w> <w id="3955855">cum</w> <w id="3955856">testamentum</w> <w id="3955857">Pudentilla</w> <w id="3955858">post</w> <w id="3955859">mortem</w> <w id="3955860">Pontiani</w> <w id="3955861">filii</w> <w id="3955862">sui</w> <w id="3955863">in</w> <w id="3955864">mala</w>
<w id="3955865">ualetudine</w> <w id="3955866">scrib</w><del><w id="3955867">s</w></del><w id="3955868">eret</w>, <w id="3955870">diu</w> <w id="3955871">sum</w> <w id="3955872">aduersus</w> <w id="3955873">illam</w> <w id="3955874">renisus</w>, <w id="3955876">ne</w>
<w id="3955877">hunc</w> <w id="3955878">ob</w> <w id="3955879">tot</w> <w id="3955880">insignis</w> <w id="3955881">contumelias</w>, <w id="3955883">ob</w> <w id="3955884">tot</w> <w id="3955885">iniurias</w> <w id="3955886">exheredaret</w>; <w id="3955888">elogium</w> <w id="3955889">grauissimum</w> <w id="3955890">iam</w> <w id="3955891">totum</w> <w id="3955892">medius</w> <w id="3955893">fidius</w> <w id="3955894">perscriptum</w> <w id="3955895">ut</w> <w id="3955896">aboleret</w>, <w id="3955898">impensis</w> <w id="3955899">precibus</w> <w id="3955900">oraui</w><del><w id="3955901">t</w></del>; <w id="3955903">postremo</w>,
<w id="3955905">ni</w> <w id="3955906">impetrarem</w>, <w id="3955908">diuersurum</w> <w id="3955909">me</w> <w id="3955910">ab</w> <w id="3955911">ea</w> <w id="3955912">comminatus</w> <w id="3955913">sum</w>:
<w id="3955914">mihi</w> <w id="3955915">hanc</w> <w id="3955916">ueniam</w> <w id="3955917">tribueret</w>, <w id="3955919">malum</w> <w id="3955920">filium</w> <w id="3955921">beneficio</w> <w id="3955922">uinceret</w>, <w id="3955924">me</w> <w id="3955925">inuidia</w> <w id="3955926">omni</w> <w id="3955927">liberaret</w>. <w id="3955929">nec</w> <w id="3955930">prius</w> <w id="3955931">destiti</w> <w id="3955932">quam</w>
<w id="3955933">ita</w> <w id="3955934">fecit</w>. <w id="3955936">doleo</w> <w id="3955937">me</w> <w id="3955938">huncce</w> <w id="3955939">scrupulum</w> <w id="3955940">Aemiliano</w> <w id="3955941">dempsisse</w>, <pb id="p.109" />
<w id="3955943">tam</w> <w id="3955944">inopinatam</w> <w id="3955945">rem</w> <w id="3955946">ei</w> <w id="3955947">indicasse</w>. <w id="3955949">specta</w> <w id="3955950">quaeso</w>,
<w id="3955952">Maxime</w>, <w id="3955954">ut</w> <w id="3955955">hisce</w> <w id="3955956">auditis</w> <w id="3955957">subito</w> <w id="3955958">obstipuerit</w>, <w id="3955960">ut</w> <w id="3955961">oculos</w> <w id="3955962">ad</w>
<w id="3955963">terram</w> <w id="3955964">demiserit</w>; <w id="3955966">enim</w> <w id="3955967">longe</w> <w id="3955968">sequius</w> <w id="3955969">ratus</w> <w id="3955970">fuerat</w>, <w id="3955972">nec</w>
<w id="3955973">inmerito</w>: <w id="3955974">mulierem</w> <w id="3955975">filii</w> <w id="3955976">contumeliis</w> <w id="3955977">infectam</w>, <w id="3955979">meis</w> <w id="3955980">officiis</w>
<w id="3955981">deuinctam</w> <w id="3955982">sciebat</w>. <w id="3955984">de</w> <w id="3955985">me</w> <w id="3955986">quoque</w> <w id="3955987">fuit</w> <w id="3955988">quod</w> <w id="3955989">timeret</w>:
<w id="3955990">quiuis</w> <w id="3955991">uel</w> <w id="3955992">aeque</w> <w id="3955993">ut</w> <w id="3955994">ego</w> <w id="3955995">spernens</w> <w id="3955996">hereditatis</w> <w id="3955997">tamen</w> <w id="3955998">uindicari</w> <w id="3955999">de</w> <w id="3956000">tam</w> <w id="3956001">inofficioso</w> <w id="3956002">priuigno</w> <w id="3956003">non</w> <w id="3956004">recusasset</w>. <w id="3956006">haec</w>
<w id="3956007">praecipue</w> <w id="3956008">sollicitudo</w> <w id="3956009">eos</w> <w id="3956010">ad</w> <w id="3956011">accusationem</w> <w id="3956012">mei</w> <w id="3956013">stimulauit</w>:
<w id="3956014">hereditatem</w> <w id="3956015">omnem</w> <w id="3956016">mihi</w> <w id="3956017">relictam</w> <w id="3956018">falso</w> <w id="3956019">ex</w> <w id="3956020">sua</w> <w id="3956021">auaritia</w>
<w id="3956022">coniectauere</w>. <w id="3956024">soluo</w> <w id="3956025">uos</w> <w id="3956026">in</w> <w id="3956027">praeteritum</w> <w id="3956028">isto</w> <w id="3956029">metu</w>. <w id="3956031">namque</w> <w id="3956032">animum</w> <w id="3956033">meum</w> <w id="3956034">neque</w> <w id="3956035">hereditatis</w> <w id="3956036">neque</w> <w id="3956037">ultionis</w> <w id="3956038">occasio</w>
<w id="3956039">potuit</w> <w id="3956040">loco</w> <w id="3956041">demouere</w>. <w id="3956043">pugnaui</w> <w id="3956044">cum</w> <w id="3956045">irata</w> <w id="3956046">matre</w> <w id="3956047">pro</w> <w id="3956048">priuigno</w> <w id="3956049">malo</w> <w id="3956050">uitricus</w>, <w id="3956052">ueluti</w> <w id="3956053">pater</w> <w id="3956054">pro</w> <w id="3956055">optimo</w> <w id="3956056">filio</w> <w id="3956057">aduersus</w> <w id="3956058">nouercam</w>, <w id="3956060">nec</w> <w id="3956061">satis</w> <w id="3956062">fuit</w>, <w id="3956064">ni</w> <w id="3956065">bonae</w> <w id="3956066">uxoris</w> <w id="3956067">prolixam</w>
<w id="3956068">liberalitatem</w> <w id="3956069">circa</w> <w id="3956070">me</w> <w id="3956071">nimio</w> <w id="3956072">plus</w> <w id="3956073">aequo</w> <w id="3956074">coercerem</w>.</p>
<milestone unit="section" n="100" />
<p><w id="3956076">Cedo</w> <w id="3956077">tu</w> <w id="3956078">testamentum</w> <w id="3956079">iam</w> <w id="3956080">inimico</w> <w id="3956081">filio</w> <w id="3956082">a</w> <w id="3956083">matre</w> <w id="3956084">factum</w>
<w id="3956085">me</w>, <w id="3956087">quem</w> <w id="3956088">isti</w> <w id="3956089">praedonem</w> <w id="3956090">dicunt</w>, <w id="3956092">uerba</w> <w id="3956093">singula</w> <w id="3956094">cum</w> <w id="3956095">precibus</w> <w id="3956096">praeeunte</w><del><w id="3956097">m</w></del>. <w id="3956099">rumpi</w> <w id="3956100">tabulas</w> <w id="3956101">istas</w> <w id="3956102">iube</w>, <w id="3956104">Maxime</w>: <w id="3956105">inuenies</w> <w id="3956106">filium</w> <w id="3956107">heredem</w>, <w id="3956109">mihi</w> <w id="3956110">uero</w> <w id="3956111">tenue</w> <w id="3956112">nescio</w> <w id="3956113">quid</w> <w id="3956114">honoris</w>
<w id="3956115">gratia</w> <w id="3956116">legatum</w>, <w id="3956118">ne</w>, <w id="3956120">si</w> <w id="3956121">quid</w> <w id="3956122">ei</w> <w id="3956123">humanitus</w> <w id="3956124">attigisset</w>, <w id="3956126">nomen</w>
<w id="3956127">maritus</w> <w id="3956128">in</w> <w id="3956129">uxoris</w> <w id="3956130">tabulis</w> <w id="3956131">non</w> <w id="3956132">haberem</w>. <w id="3956134">cape</w> <w id="3956135">ist</w><del><w id="3956136">a</w></del><w id="3956137">ut</w> <w id="3956138">matris</w>
<w id="3956139">tuae</w> <w id="3956140">testamentum</w>, <w id="3956142">uere</w> <w id="3956143">hoc</w> <w id="3956144">quidem</w> <w id="3956145">inofficiosum</w>; <w id="3956147">qui</w><add><w id="3956148">d</w></add><w id="3956149">ni</w>?
<w id="3956150">in</w> <w id="3956151">quo</w> <w id="3956152">obsequentissimum</w> <w id="3956153">maritum</w> <w id="3956154">exheredauit</w>, <w id="3956156">inimicissimum</w> <w id="3956157">filium</w> <w id="3956158">scribsit</w> <w id="3956159">heredem</w>, <w id="3956161">immo</w> <w id="3956162">enimuero</w> <w id="3956163">non</w> <w id="3956164">filium</w>,
<w id="3956166">sed</w> <w id="3956167">Aemiliani</w> <w id="3956168">spes</w> <w id="3956169">et</w> <w id="3956170">Rufini</w> <w id="3956171">nuptias</w>, <w id="3956173">set</w> <w id="3956174">temulentum</w> <w id="3956175">illud</w>
<w id="3956176">collegium</w>, <w id="3956178">parasitos</w> <w id="3956179">tuos</w>. <w id="3956181">accipe</w>, <w id="3956183">inquam</w>, <w id="3956185">filiorum</w> <w id="3956186">optime</w>,
<w id="3956188">et</w> <w id="3956189">positis</w> <w id="3956190">paulisper</w> <w id="3956191">epistulis</w> <w id="3956192">amatoriis</w> <w id="3956193">matris</w> <w id="3956194">lege</w> <w id="3956195">potius</w>
<w id="3956196">testamentum</w>: <w id="3956197">si</w> <w id="3956198">quid</w> <w id="3956199">quasi</w> <w id="3956200">insana</w> <w id="3956201">scripsit</w>, <w id="3956203">hic</w> <w id="3956204">reperies</w> <pb id="p.110" />
<w id="3956205">et</w> <w id="3956206">quidem</w> <w id="3956207">mox</w> <w id="3956208">a</w> <w id="3956209">principio</w>: <q><w id="3956210">Sicinius</w> <w id="3956211">Pudens</w> <w id="3956212">filius</w> <w id="3956213">meus</w>
<w id="3956214">mihi</w> <w id="3956215">heres</w> <w id="3956216">esto</w>.</q> <w id="3956218">fateor</w>, <w id="3956220">qui</w> <w id="3956221">ho</w><add><w id="3956222">c</w></add> <w id="3956223">legerit</w> <w id="3956224">insanum</w> <w id="3956225">putabit</w>.
<w id="3956227">hicine</w> <w id="3956228">filius</w> <w id="3956229">heres</w>, <w id="3956231">qui</w> <w id="3956232">te</w> <w id="3956233">in</w> <w id="3956234">ipso</w> <w id="3956235">fratris</w> <w id="3956236">sui</w> <w id="3956237">funere</w> <w id="3956238">aduocata</w> <w id="3956239">perditissimorum</w> <w id="3956240">iuuenum</w> <w id="3956241">manu</w> <w id="3956242">uoluit</w> <w id="3956243">excludere</w>
<w id="3956244">e</w> <w id="3956245">domo</w> <w id="3956246">quam</w> <w id="3956247">ipsa</w> <w id="3956248">donaueras</w>, <w id="3956250">qui</w> <w id="3956251">te</w> <w id="3956252">sibi</w> <w id="3956253">a</w> <w id="3956254">fratre</w> <w id="3956255">coheredem</w> <w id="3956256">relictam</w> <w id="3956257">grauiter</w> <w id="3956258">et</w> <w id="3956259">acerbe</w> <w id="3956260">tulit</w>, <w id="3956262">qui</w> <w id="3956263">confestim</w> <w id="3956264">te</w>
<w id="3956265">cum</w> <w id="3956266">tuo</w> <w id="3956267">luctu</w> <w id="3956268">et</w> <w id="3956269">maerore</w> <w id="3956270">deseruit</w> <w id="3956271">et</w> <w id="3956272">ad</w> <w id="3956273">Rufinum</w> <w id="3956274">et</w>
<w id="3956275">Aemilianum</w> <w id="3956276">de</w> <w id="3956277">sinu</w> <w id="3956278">tuo</w> <w id="3956279">aufugit</w>, <w id="3956281">qui</w> <add><w id="3956282">t</w></add><w id="3956283">ibi</w> <w id="3956284">plurimas</w> <w id="3956285">postea</w>
<w id="3956286">contumelias</w> <w id="3956287">dixit</w> <w id="3956288">coram</w> <w id="3956289">et</w> <w id="3956290">adiuuante</w> <w id="3956291">patruo</w> <w id="3956292">fecit</w>, <w id="3956294">qui</w>
<w id="3956295">nomen</w> <w id="3956296">tuum</w> <w id="3956297">pro</w> <w id="3956298">tribunalibus</w> <w id="3956299">uentilauit</w>, <w id="3956301">qui</w> <w id="3956302">pudorem</w>
<w id="3956303">tuum</w> <w id="3956304">tuismet</w> <w id="3956305">litteris</w> <w id="3956306">conatus</w> <w id="3956307">est</w> <w id="3956308">publice</w> <w id="3956309">dedecorare</w>, <w id="3956311">qui</w>
<w id="3956312">maritu</w><add><w id="3956313">m</w></add> <w id="3956314">tuum</w>, <w id="3956316">quem</w> <w id="3956317">elegeras</w>, <w id="3956319">quem</w>, <w id="3956321">ut</w> <w id="3956322">ipse</w> <w id="3956323">obiciebat</w>,
<w id="3956325">efflictim</w> <w id="3956326">amabas</w>, <w id="3956328">capitis</w> <w id="3956329">accusauit</w>? <w id="3956330">aperi</w> <w id="3956331">quaeso</w>, <w id="3956333">bone</w>
<w id="3956334">puer</w>, <w id="3956336">aperi</w> <w id="3956337">testamentum</w>: <w id="3956338">facilius</w> <w id="3956339">insaniam</w> <w id="3956340">matris</w> <w id="3956341">sic</w>
<w id="3956342">probabis</w>.</p>
<p><w id="3956344">Quid</w> <w id="3956345">abnuis</w>, <w id="3956347">quid</w> <w id="3956348">recusas</w>, <w id="3956350">postquam</w> <w id="3956351">sollicitudinem</w> <w id="3956352">de</w>
<milestone unit="section" n="101" />
<w id="3956353">hereditate</w> <w id="3956354">materna</w> <w id="3956355">reppulisti</w>? <w id="3956356">at</w> <w id="3956357">ego</w> <w id="3956358">hasce</w> <w id="3956359">tabulas</w>,
<w id="3956361">Maxime</w>, <w id="3956363">hic</w> <w id="3956364">ibidem</w> <w id="3956365">pro</w> <w id="3956366">pedibus</w> <w id="3956367">tuis</w> <w id="3956368">abicio</w> <w id="3956369">testorque</w> <w id="3956370">me</w>
<w id="3956371">deinceps</w> <w id="3956372">incuriosius</w> <w id="3956373">habiturum</w>, <w id="3956375">quid</w> <w id="3956376">Pudentilla</w> <w id="3956377">testamento</w>
<w id="3956378">suo</w> <w id="3956379">scribat</w>. <w id="3956381">ipse</w> <w id="3956382">iam</w>, <w id="3956384">ut</w> <w id="3956385">libet</w>, <w id="3956387">matrem</w> <w id="3956388">suam</w> <w id="3956389">de</w> <w id="3956390">cetero</w>
<w id="3956391">exoret</w>: <w id="3956392">mihi</w>, <w id="3956394">ut</w> <w id="3956395">ultra</w> <w id="3956396">pro</w> <w id="3956397">eo</w> <w id="3956398">deprecer</w>, <w id="3956400">locum</w> <w id="3956401">non</w> <w id="3956402">reliquit</w>.
<w id="3956404">ipse</w> <w id="3956405">iam</w>, <w id="3956407">ut</w> <add><w id="3956408">qui</w></add> <w id="3956409">sui</w> <w id="3956410">potens</w> <w id="3956411">ac</w> <w id="3956412">uir</w> <w id="3956413">acerbissimas</w> <w id="3956414">litteras</w>
<w id="3956415">matri</w> <w id="3956416">dictet</w>, <w id="3956418">iram</w> <w id="3956419">eius</w> <w id="3956420">deleniat</w>; <w id="3956422">qui</w> <w id="3956423">potuit</w> <w id="3956424">perorare</w>,
<w id="3956426">poterit</w> <w id="3956427">exorare</w>. <w id="3956429">mihi</w> <w id="3956430">iam</w> <w id="3956431">dudum</w> <w id="3956432">satis</w> <w id="3956433">est</w>, <w id="3956435">si</w> <w id="3956436">non</w> <w id="3956437">modo</w>
<w id="3956438">crimina</w> <w id="3956439">obiecta</w> <w id="3956440">plenissime</w> <w id="3956441">dilui</w>, <w id="3956443">uerum</w> <w id="3956444">etiam</w> <w id="3956445">radicem</w>
<w id="3956446">iudicii</w> <w id="3956447">huius</w>, <w id="3956449">id</w> <w id="3956450">est</w> <w id="3956451">hereditatis</w> <w id="3956452">quaesitae</w> <w id="3956453">inuidiam</w>, <w id="3956455">funditus</w>
<w id="3956456">sustuli</w>. <pb id="p.111" /></p>
<p><w id="3956458">Illud</w> <w id="3956459">etiam</w>, <del><w id="3956461">c</w></del> <w id="3956462">ne</w> <w id="3956463">quid</w> <w id="3956464">omnium</w> <w id="3956465">praeteream</w>, <w id="3956467">priusquam</w> <w id="3956468">peroro</w>, <w id="3956470">falso</w> <w id="3956471">obiectum</w> <w id="3956472">reuincam</w>. <w id="3956474">dixistis</w> <w id="3956475">me</w> <w id="3956476">magna</w>
<w id="3956477">pecunia</w> <w id="3956478">mulieris</w> <w id="3956479">pulcherrimum</w> <w id="3956480">praedium</w> <w id="3956481">meo</w> <w id="3956482">nomine</w>
<w id="3956483">emisse</w>. <w id="3956485">dico</w> <w id="3956486">exiguum</w> <w id="3956487">herediolum</w> <w id="3956488">LX</w> <w id="3956489">milibus</w> <w id="3956490">nummum</w>,
<w id="3956492">id</w> <w id="3956493">quoque</w> <w id="3956494">non</w> <w id="3956495">me</w>, <w id="3956497">sed</w> <w id="3956498">Pudentillam</w> <w id="3956499">suo</w> <w id="3956500">nomine</w> <w id="3956501">emisse</w>,
<w id="3956503">Pudentillae</w> <w id="3956504">nomen</w> <w id="3956505">in</w> <w id="3956506">tabulis</w> <w id="3956507">esse</w>, <w id="3956509">Pudentillae</w> <w id="3956510">nomine</w> <w id="3956511">pro</w>
<w id="3956512">eo</w> <w id="3956513">agello</w> <w id="3956514">tributum</w> <w id="3956515">dependi</w>. <w id="3956517">praesens</w> <w id="3956518">est</w> <w id="3956519">quaestor</w> <w id="3956520">publicus</w>, <w id="3956522">cui</w> <w id="3956523">depensum</w> <w id="3956524">est</w>, <w id="3956526">Coruinius</w> <w id="3956527">Celer</w>, <w id="3956529">uir</w> <w id="3956530">ornatus</w>; <w id="3956532">adest</w>
<w id="3956533">etiam</w> <w id="3956534">tutor</w> <w id="3956535">auctor</w> <w id="3956536">mulieris</w>, <w id="3956538">uir</w> <w id="3956539">grauissimus</w> <w id="3956540">et</w> <w id="3956541">sanctissimus</w>, <w id="3956543">omni</w> <w id="3956544">cum</w> <w id="3956545">honore</w> <w id="3956546">mihi</w> <w id="3956547">nominandus</w>, <w id="3956549">Cassius</w> <w id="3956550">Longinus</w>.
<w id="3956552">quaere</w>, <w id="3956554">Maxime</w>, <w id="3956556">cuius</w> <w id="3956557">emptionis</w> <w id="3956558">auctor</w> <w id="3956559">fuerit</w>, <w id="3956561">quantulo</w>
<w id="3956562">pretio</w> <w id="3956563">mulier</w> <w id="3956564">locuples</w> <w id="3956565">agellum</w> <w id="3956566">suum</w> <w id="3956567">praestinarit</w>.—</p>
<p><del><w id="3956569">testimonium</w> <w id="3956570">Cassi</w> <w id="3956571">Longini</w> <w id="3956572">tutoris</w> <w id="3956573">et</w> <w id="3956574">Coruini</w> <w id="3956575">Clementis</w>
<w id="3956576">quaestor</w>(<w id="3956577">is</w>)</del></p>
<p><w id="3956578">Estne</w> <w id="3956579">ita</w> <w id="3956580">ut</w> <w id="3956581">dixi</w>? <w id="3956582">uspiam</w> <w id="3956583">in</w> <w id="3956584">hac</w> <w id="3956585">emptione</w> <w id="3956586">nomen</w>
<w id="3956587">meum</w> <w id="3956588">ascriptum</w> <w id="3956589">est</w>? <w id="3956590">num</w> <w id="3956591">ipsum</w> <w id="3956592">heredioli</w> <w id="3956593">pretium</w> <w id="3956594">inuidiosum</w> <w id="3956595">est</w>, <w id="3956597">num</w> <w id="3956598">uel</w> <w id="3956599">hoc</w> <w id="3956600">saltem</w> <w id="3956601">in</w> <w id="3956602">me</w> <w id="3956603">collatum</w>?</p>
<milestone unit="section" n="102" />
<p><w id="3956604">Quid</w> <w id="3956605">etiam</w> <w id="3956606">est</w>, <w id="3956608">Aemiliane</w>, <w id="3956610">quod</w> <w id="3956611">non</w> <w id="3956612">te</w> <w id="3956613">iudice</w> <w id="3956614">refutauerim</w>? <w id="3956615">quod</w> <w id="3956616">pretium</w> <w id="3956617">magiae</w> <w id="3956618">meae</w> <w id="3956619">repperisti</w>? <w id="3956620">cur</w>
<w id="3956621">ergo</w> <w id="3956622">Pudentillae</w> <w id="3956623">animum</w> <w id="3956624">ueneficiis</w> <w id="3956625">flecterem</w>? <w id="3956626">quod</w> <w id="3956627">ut</w>
<w id="3956628">ex</w> <w id="3956629">ea</w> <w id="3956630">commodum</w> <w id="3956631">caperem</w>? <w id="3956632">uti</w> <w id="3956633">dotem</w> <w id="3956634">mihi</w> <w id="3956635">modicam</w>
<w id="3956636">potius</w> <w id="3956637">quam</w> <w id="3956638">a</w><del><w id="3956639">m</w></del><w id="3956640">mpla</w><add><w id="3956641">m</w></add> <w id="3956642">diceret</w>? <w id="3956643">o</w> <w id="3956644">praeclara</w> <w id="3956645">carmina</w>.
<w id="3956647">an</w> <w id="3956648">ut</w> <w id="3956649">eam</w> <w id="3956650">dotem</w> <w id="3956651">filiis</w> <w id="3956652">suis</w> <w id="3956653">magis</w> <w id="3956654">restipularetur</w> <w id="3956655">quam</w>
<w id="3956656">penes</w> <w id="3956657">me</w> <w id="3956658">sineret</w>? <w id="3956659">quid</w> <w id="3956660">addi</w> <w id="3956661">ad</w> <w id="3956662">hanc</w> <w id="3956663">magiam</w> <w id="3956664">potest</w>? <pb id="p.112" />
<w id="3956665">an</w> <w id="3956666">uti</w> <w id="3956667">rem</w> <w id="3956668">familiarem</w> <w id="3956669">suam</w> <w id="3956670">meo</w> <w id="3956671">adhortatu</w> <w id="3956672">pleramque</w> <w id="3956673">filiis</w>
<w id="3956674">condonasset</w>, <w id="3956676">quae</w> <w id="3956677">nihil</w> <w id="3956678">illis</w> <w id="3956679">ante</w> <w id="3956680">me</w> <w id="3956681">maritum</w> <w id="3956682">fuerat</w> <w id="3956683">largita</w>,
<w id="3956685">mihi</w> <add><w id="3956686">nihil</w></add> <w id="3956687">quicquam</w> <w id="3956688">impertiret</w>? <w id="3956689">o</w> <w id="3956690">graue</w> <w id="3956691">ueneficium</w>
<w id="3956692">dicam</w> <w id="3956693">an</w> <w id="3956694">ingratum</w> <w id="3956695">beneficium</w>. <w id="3956697">an</w> <w id="3956698">ut</w> <w id="3956699">testamento</w>, <w id="3956701">quod</w>
<w id="3956702">irata</w> <w id="3956703">filio</w> <w id="3956704">scribebat</w>, <w id="3956706">filium</w> <w id="3956707">potius</w>, <w id="3956709">cui</w> <w id="3956710">offensa</w> <w id="3956711">erat</w>, <w id="3956713">quam</w>
<w id="3956714">me</w>, <w id="3956716">cui</w> <w id="3956717">deuincta</w>, <w id="3956719">heredem</w> <w id="3956720">relinqueret</w>? <w id="3956721">hoc</w> <w id="3956722">quidem</w> <w id="3956723">multis</w>
<w id="3956724">cantaminibus</w> <w id="3956725">difficile</w> <w id="3956726">impetraui</w>. <w id="3956728">putate</w> <w id="3956729">uos</w> <w id="3956730">causam</w>
<w id="3956731">non</w> <w id="3956732">apud</w> <w id="3956733">Cl</w>(<w id="3956734">audium</w>) <w id="3956735">Maximum</w> <w id="3956736">agere</w>, <w id="3956738">uirum</w> <w id="3956739">aequum</w> <w id="3956740">et</w>
<w id="3956741">iustitiae</w> <w id="3956742">pertinacem</w>, <w id="3956744">sed</w> <w id="3956745">alium</w> <w id="3956746">aliquem</w> <w id="3956747">prauum</w> <w id="3956748">et</w> <w id="3956749">saeuum</w>
<w id="3956750">iudicem</w> <w id="3956751">substituite</w>, <w id="3956753">accusationum</w> <w id="3956754">fautorem</w>, <w id="3956756">cupidum</w> <w id="3956757">condem</w><del><w id="3956758">p</w></del><w id="3956759">nandi</w>: <w id="3956760">date</w> <w id="3956761">ei</w> <w id="3956762">quod</w> <w id="3956763">sequatur</w>, <w id="3956765">ministrate</w> <w id="3956766">uel</w> <w id="3956767">tantulam</w> <w id="3956768">uerisimilem</w> <w id="3956769">occasionem</w> <w id="3956770">secundum</w> <w id="3956771">uos</w> <w id="3956772">pronuntiandi</w>;
<w id="3956774">saltim</w> <w id="3956775">fingite</w> <w id="3956776">aliquid</w>, <w id="3956778">eminiscimini</w> <w id="3956779">quod</w> <w id="3956780">respondeatis</w>, <w id="3956782">qui</w>
<w id="3956783">uos</w> <w id="3956784">ita</w> <w id="3956785">rogarit</w>. <w id="3956787">et</w> <w id="3956788">quoniam</w> <w id="3956789">omnem</w> <w id="3956790">conatum</w> <w id="3956791">necesse</w> <w id="3956792">est</w>
<w id="3956793">quaepiam</w> <w id="3956794">causa</w> <w id="3956795">praecedat</w>, <w id="3956797">respondete</w> <w id="3956798">qui</w> <w id="3956799">Apuleium</w> <w id="3956800">dicitis</w> <w id="3956801">animum</w> <w id="3956802">Pudentillae</w> <w id="3956803">magicis</w> <w id="3956804">illectamentis</w> <w id="3956805">ad</w><del><w id="3956806">h</w></del><w id="3956807">ortum</w>,
<w id="3956809">quid</w> <w id="3956810">ex</w> <w id="3956811">ea</w> <w id="3956812">petierit</w>, <w id="3956814">cur</w> <w id="3956815">fecerit</w>. <w id="3956817">formam</w> <w id="3956818">eius</w> <w id="3956819">uoluerat</w>?
<w id="3956820">negatis</w>. <w id="3956822">diuitias</w> <w id="3956823">saltim</w> <w id="3956824">concupierat</w>? <w id="3956825">negant</w> <w id="3956826">tabulae</w>
<w id="3956827">dotis</w>, <w id="3956829">negant</w> <w id="3956830">tabulae</w> <w id="3956831">donationis</w>, <w id="3956833">negant</w> <w id="3956834">tabulae</w> <w id="3956835">testamenti</w>, <w id="3956837">in</w> <w id="3956838">quibus</w> <w id="3956839">non</w> <w id="3956840">modo</w> <w id="3956841">non</w> <w id="3956842">cupide</w> <w id="3956843">appetisse</w>, <w id="3956845">uerum</w>
<w id="3956846">etiam</w> <w id="3956847">dure</w> <w id="3956848">reppulisse</w> <w id="3956849">liberalitatem</w> <w id="3956850">suae</w> <w id="3956851">uxoris</w> <del><w id="3956852">h</w></del><w id="3956853">ostenditur</w>.
<w id="3956855">quae</w> <w id="3956856">igitur</w> <w id="3956857">alia</w> <w id="3956858">causa</w> <w id="3956859">est</w>? <w id="3956860">quid</w> <w id="3956861">ommutuistis</w>? <w id="3956862">quid</w>
<w id="3956863">tacetis</w>? <w id="3956864">ubi</w> <w id="3956865">illud</w> <w id="3956866">libelli</w> <w id="3956867">uestri</w> <w id="3956868">atrox</w> <w id="3956869">principium</w> <w id="3956870">nomine</w>
<w id="3956871">priuigni</w> <w id="3956872">mei</w> <w id="3956873">form</w><del><w id="3956874">orm</w></del><w id="3956875">atum</w>: <q><w id="3956876">hunc</w> <w id="3956877">ego</w>, <w id="3956879">domine</w> <w id="3956880">Maxime</w>,
<milestone unit="section" n="103" />
<w id="3956882">reum</w> <w id="3956883">apud</w> <w id="3956884">te</w> <w id="3956885">facere</w> <w id="3956886">institui</w>?</q> <w id="3956887">quin</w> <w id="3956888">igitur</w> <w id="3956889">addis</w>; <q><w id="3956891">reum</w>
<w id="3956892">magistrum</w>, <w id="3956894">reum</w> <w id="3956895">uitricum</w>, <w id="3956897">reum</w> <w id="3956898">deprecatorem</w>?</q> <w id="3956899">sed</w> <w id="3956900">quid</w>
<w id="3956901">deinde</w>? <q><w id="3956902">plurimorum</w> <w id="3956903">maleficiorum</w> <w id="3956904">et</w> <w id="3956905">manifestissimorum</w>.</q> <pb id="p.113" />
<w id="3956907">cedo</w> <w id="3956908">unum</w> <w id="3956909">de</w> <w id="3956910">plurimis</w>, <w id="3956912">cedo</w> <w id="3956913">dubium</w> <w id="3956914">uel</w> <w id="3956915">saltem</w> <w id="3956916">obscurum</w>
<w id="3956917">de</w> <w id="3956918">manifestissimis</w>. <w id="3956920">ceterum</w> <w id="3956921">ad</w> <w id="3956922">haec</w>, <w id="3956924">quae</w> <w id="3956925">obiecistis</w>, <w id="3956927">numera</w>
<w id="3956928">an</w> <w id="3956929">binis</w> <w id="3956930">uerbis</w> <w id="3956931">respondeam</w>. <q><w id="3956933">dentes</w> <w id="3956934">sp</w><add><w id="3956935">l</w></add><w id="3956936">endidas</w>:</q> <w id="3956937">ignosce</w>
<w id="3956938">munditiis</w>. <q><w id="3956940">specula</w> <w id="3956941">inspicis</w>:</q> <w id="3956942">debet</w> <w id="3956943">philosophus</w>. <q><w id="3956945">uersus</w>
<w id="3956946">facis</w>:</q> <w id="3956947">licet</w> <w id="3956948">fieri</w>. <q><w id="3956950">pisces</w> <w id="3956951">exploras</w>:</q> <w id="3956952">Aristoteles</w> <w id="3956953">docet</w>.
<q><w id="3956955">lignum</w> <w id="3956956">consecras</w>:</q> <w id="3956957">Plato</w> <w id="3956958">suadet</w>. <q><w id="3956960">uxorem</w> <w id="3956961">ducis</w>:</q> <w id="3956962">leges</w>
<w id="3956963">iubent</w>. <q><w id="3956965">prior</w> <w id="3956966">natu</w> <w id="3956967">is</w><add><w id="3956968">ta</w></add> <w id="3956969">est</w>:</q> <w id="3956970">solet</w> <w id="3956971">fieri</w>. <q><w id="3956973">lucrum</w> <w id="3956974">sectatus</w> <w id="3956975">es</w>:</q> <w id="3956976">dotalis</w> <w id="3956977">accipe</w>, <w id="3956979">donationem</w> <w id="3956980">recordare</w>, <w id="3956982">testamentum</w>
<w id="3956983">lege</w>. <w id="3956985">quae</w> <w id="3956986">si</w> <w id="3956987">omnia</w> <w id="3956988">affatim</w> <w id="3956989">retudi</w>, <w id="3956991">si</w> <w id="3956992">calumnias</w> <w id="3956993">omnes</w>
<w id="3956994">refutaui</w>, <w id="3956996">si</w> <w id="3956997">me</w> <w id="3956998">in</w> <w id="3956999">omnibus</w> <w id="3957000">non</w> <w id="3957001">modo</w> <w id="3957002">criminibus</w>, <w id="3957004">uerum</w>
<w id="3957005">etiam</w> <w id="3957006">maledictis</w> <w id="3957007">procul</w> <w id="3957008">a</w> <w id="3957009">culpa</w> <del><w id="3957010">philosophiae</w></del> <w id="3957011">tutus</w> <w id="3957012">sum</w>,
<w id="3957014">si</w> <w id="3957015">philosophiae</w> <w id="3957016">honorem</w>, <w id="3957018">qui</w> <w id="3957019">mihi</w> <w id="3957020">salute</w> <w id="3957021">mea</w> <w id="3957022">antiquior</w>
<w id="3957023">est</w>, <w id="3957025">nusquam</w> <w id="3957026">minui</w>, <w id="3957028">immo</w> <w id="3957029">contra</w> <w id="3957030">ubique</w> <w id="3957031">si</w> <w id="3957032">cum</w> <w id="3957033">septem</w>
<w id="3957034">pennis</w> <w id="3957035">eum</w> <w id="3957036">tenui</w>: <w id="3957037">si</w> <w id="3957038">haec</w>, <w id="3957040">ut</w> <w id="3957041">dico</w>, <w id="3957043">ita</w> <w id="3957044">sunt</w>, <w id="3957046">possum</w>
<w id="3957047">securus</w> <w id="3957048">existimationem</w> <w id="3957049">tuam</w> <w id="3957050">reuereri</w> <w id="3957051">quam</w> <w id="3957052">potestatem</w>
<w id="3957053">uereri</w>, <w id="3957055">quod</w> <w id="3957056">minus</w> <w id="3957057">graue</w> <w id="3957058">et</w> <w id="3957059">uerendum</w> <w id="3957060">mihi</w> <w id="3957061">arbitror</w> <w id="3957062">a</w><del><w id="3957063">c</w></del>
<w id="3957064">procons</w>(<w id="3957065">ule</w>) <w id="3957066">damnari</w> <w id="3957067">quam</w> <w id="3957068">si</w> <w id="3957069">a</w> <w id="3957070">tam</w> <w id="3957071">bono</w> <w id="3957072">tamque</w> <w id="3957073">emendato</w> <w id="3957074">uiro</w> <w id="3957075">improber</w>.</p>
<p><w id="3957077">Dixi</w>. <pb id="p.114" />
</p></body>

Next section


Apuleius, Apologia (XML Header) [genre: prose; poetry] [word count] [Apul. Apol.].
Powered by PhiloLogic