Raphael Kühner; Bernhard Gerth [1898], Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache: Teil II. Satzlehre. [info] [word count] [KuhnerGerth].
Previous Sub2Sect

Next Sub2Sect

382 Gebrauch der Zeitformen. a) Praesens.

1Das Präsens (im Indikative) bezeichnet eine gegenwärtige, d. h. in die Gegenwart des Redenden fallende, in der Gegenwart des Redenden sich entwickelnde Handlung. Der Gebrauch des Präsens im Griechischen stimmt meistens mit dem in anderen Sprachen überein, insofern es

paraa) eine Handlung bezeichnet, die im Augenblicke des Sprechens sich vollzieht: ἱκετεύομέν σε πάντες,

parab) eine gegenwärtig wiederholte Handlung, einen gegenwärtig dauernden Zustand: Σωκράτης ἔφη· οἱ νέοι πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται καὶ ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν. Δύο βασιλεῖς ἄρχουσι τῆς Σπάρτης. Οι' Ἀθηναῖοι ἑκάστου ἔτους θεωρίαν πέμπουσιν εἰς Δῆλον,

parac) eine allgemein für alle Zeiten geltende Behauptung: ὁ ἄνθρωπος θνητός ἐστιν.

paraDoch ist zu betonen, dass das Präsens an sich weder den Begriff der Dauer, noch den der Wiederholung enthält, sondern die Handlung nur in ihrer Entwickelung vor Augen führt.

2Oft wird das Präsens in der Erzählung vergangener Ereignisse gebraucht, indem der Redende sich in die Zeit zurückversetzt, wo die Handlung sich abspielte (Praesens historicum). Auch diese Ausdrucksweise ist allen Sprachen gemein, und zwar nicht bloss als Form der lebendigen und anschaulichen Schilderung, sondern auch in dem nüchternen Stile der Chroniken und Genealogieen; denn auch der Chronist versetzt sich in das Jahr zurück, dessen Ereignisse er aufzählt. So verwendet auch die griechische Sprache, und zwar häufiger als die übrigen verwandten Sprachen, das Präsens historicum in Haupt- und Nebensätzen ebensowohl bei besonderer Lebhaftigkeit der Darstellung als bei dem schlichten Erzählungstone. Th. 1.136 das ganze Kap., ebenso 137. Oft neben Aoristen oder Imperfekten zur Hervorhebung einzelner besonders bemerkenswerter und für die Folge wichtiger Momente, z. B. Hdt. 3.129 ἀγγέλλει τῷ Δαρείω· ὁ δὲ ἄγειν μιν παρ' ἑωυτὸν ἐκέλευσε. 130 ὁ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ἑωυτὸν ἐκφαίνει . . δωρέεται δή μιν μετὰ ταῦτα ὁ Δαρεῖος . . ἀποπέμπει μιν παρὰ τὰς ἑωυτοῦ γυναῖκας. 131 καί μιν δευτέρῳ ἔτεϊ ταλάντου Αἰγινῆται δημοσίῃ μισθοῦνται. 133 ἐξορκοῖ μιν. 134 λέγει

-- 133 --

Ατοσσα τάδε . . ἀμείβεται Δαρεῖος. 135 ἀποστέλλει αὐτοὺς ἐπὶ θάλασσαν. 136 ἐν ᾧ ταῦτα ἔπασχον, ὁ Δημοκήδης ἐς τὴν Κρότωνα ἀπικνέεται. 137 ἀπικνέονται ἐς τὴν Κρότωνα. 138 οἱ Πέρσαι ἐκπίπτουσι τῇσι νηυσὶ ἐς Ἰηπυγίην . . Γίλλος δὲ αἱρέεται κάτοδόν οἱ ἐς Τάραντα γενέσθαι (das Präs. gleichsam neue Scenen des Dramas einführend). 5, 55 ἐπεὶ Ἵππαρχον κτείνουσι Ἀριστογείτων καὶ Ἁρμόδιος, μετὰ ταῦτα ἐτυραννεύοντο Ἀθηναῖοι. 6, 34 ἰόντες δὲ οἱ Δόλογκοι τὴν ἱρὴν ὁδὸν διὰ Φωκέων τε καὶ Βοιωτῶν ἤισαν καί σφεας ὡς οὐδεὶς ἐκάλεε ἐκτράπονται ἐπ' Ἀθηνέων. Th. 6.53 καταλαμβάνουσι τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἥκουσαν. 6, 60 ὡς πολλοί τε καὶ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἤδη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἦσαν . ., ἐνταῦθα ἀναπείθεται εἷς τῶν δεδεμένων. 7, 83 ὁ δ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον· ὡς δ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ . . καὶ ἀναλαμβάνουσί τε τὰ ὅπλα, καὶ οἱ Συρακόσιοι αἰσθάνονται καὶ ἐπαιάνισαν. X. H. 2.4.2 Θρασύβουλος Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. 3 ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπληθής. 4 γιγνώσκοντες ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν λεηλατήσοιεν, εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο, διαπέμπουσιν. 5 Θρασύβουλος καταβαίνει τῆς νυκτός. 10 Θρας. ἀφικνεῖται τῆς νυκτὸς εἰς τὸν Πειραιᾶ. 3. 3, 4 ληγούσης τῆς θυσίας ἐντὸς πένθ' ἡμερῶν καταγορεύει τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλήν. An. 1. 7, 16 ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς μέγας ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. 1. 8, 1 καὶ ἤδη ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν . . ἡνίκα Πατηγύας ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστὸς προφαίνεται. 4. 7, 10 ἔνθα δὴ Καλλίμαχος μηχανᾶταί τι. 11 Ἀγασίας ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον ἃ ἐποίει . . χωρεῖ αὐτὸς καὶ παρέρχεται πάντας. 12 Καλλίμαχος ὡς ὁρᾷ αὐτὸν παριόντα ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος· ἐν δὲ τούτῳ παραθεῖ αὐτοὺς Ἀριστώνυμος . . καὶ οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. 13 ἐπιλαμβάνεται ὡς κωλύσων· ὁ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφότεροι ᾤχοντο . . φερόμενοι καὶ ἀπέθανον. P. Lach. 184a καὶ ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λίθῳ παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα ἀφίεται τοῦ δόρατος, τότ' ἤδη οὐκέτι οἷοί τ' ἦσαν τὸν γέλωτα κατέχειν. Lys. 1.6 ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη. 13, 5 ἐπειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν καὶ τὰ πράγματα ἐν τῇ πόλει ἀσθενέστερα ἐγεγένητο, οὐ πολλῷ ὕστερον ἅι τε νῆες αἱ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται καὶ ἅμα λόγοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο. Dem. 32.5 f. οὑτοσί δ ὡς οὐδὲν εἰδὼς ἄνω μετὰ τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν διέτριβεν. ψόφου δὲ γενομένου αἰσθάνοντἀι οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ὅτι κακόν τι ἐν κοίλῃ νηὶ γίγνεται, καὶ βοηθοῦσι κάτω. ὡς δ ἡλίσκετο ὁ Ἡγέστρατος καὶ δίκην δώσειν ὑπέλαβε, φεύγει καὶ διωκόμενος ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν, διαμαρτὼν δὲ τοῦ λέμβου ἀπεπνίγη. Lycurg. 113 καὶ ψηφίζεται ὁ δῆμος. S. Ai. 288 λαβὼν | ἐμαίετ' ἔγχος ἐξόδους ἕρπειν κενάς. κἀγὼ πιπλήσσω καὶ λέγω. 306 ff. ἔμφρων μόλις πως ξὺν χρόνῳ καθίσταται· | καὶ πλῆρες ἄτης ὡς διοπτεύει στέγος, | παίσας κάρα θώϋξεν. Ant. 254 ὅπως δ ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσκόπος | δείκνυσι,

-- 134 --

πᾶσι θαῦμα δυσχερὲς παρῆν. 269 τέλος δ ὅτ' οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον, | λέγει τις. Vgl. 419—431. 1207—1211. 1226 f. 1233. 1237 f. El. 99. Tr. 21. OR. 780. 787. 798. 807 ff. Auch im Dialog, wenn eine Person sich lebhaft in die von der anderen geschilderte Situation versetzt, z. B. S. OR. 1025 σὺ δ ἐμπολήσας ἢ τυχών μ αὐτῷ δίδως; 1031 τί δ ἄλγος ἴσχοντ' ἐν κακοῖς με λαμβάνεις; Vgl. 1173. Auffallender in Beispielen wie Eur. Hec. 1134 ἦν τις Πριαμιδῶν νεώτατος | Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ | πατὴρ δίδωσι Πρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν. Suppl. 640 Καπανέως γὰρ ἦν λάτρις, | ὃν Ζεὺς κεραυνῷ πυρπόλῳ καταιθαλοῖ. S. El. 425 τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ' Ἡλίῳ | δείκνυσι τοὖναρ, ἔκλυον ἐξηγουμένου. Eur. M. 955 κεκτημένη τε κόσμον, ὅν ποθ' Ἥλιος | πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐκγόνοισιν οἷς. Hec. 963 τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρῄκης ὅροις | ἀπών, ὅτ' ἦλθες δεῦρο u. a. (Aber Stellen wie S. Ant. 1174 καὶ τίς φονεύει; wer ist der Mörder? gehören nicht hierher; vgl. Nr. 4.) An den Chronikenstil erinnern Ausdrucksweisen wie Hdt. 6.71 καί οἱ γίνεται παῖς Ζευξίδημος· οὗτος ὁ Ζ. οὐκ ἐβασίλευσε Σπάρτης· πρὸ Λευτυχίδεω γὰρ τελευτᾷ. Λευτυχίδης δὲ γαμέει δευτέρην γυναῖκα sqq. 5, 41 χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος ἡ ἐσύστερον ἐπελθοῦσα γυνὴ τίκτει τὸν δὴ Κλεομένεα τοῦτον . . ἡ δὲ ὡς ἔτεκε Δωριέα, ἰθέως ἴσχει Λεωνίδην. X. An. 1. 1, 1 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο. Hell. 1. 1, 37 καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο πόλεις Ἑλληνίδας u. a. — Dem Epos ist das Praes. historicum fremd; in den Homerischen Gesängen findet sich kaum eine Spur davon (η, 104 ist wahrscheinlich ein späteres Einschiebsel, und überdies sind die Präsentia anders zu erklären); ein Gleiches gilt von den Nibelungen.Perseus:abo:sec,00001(Smyth 1883)

paraAnmerk. 1. Die Präsentia, mit denen Citate eingeleitet werden (Πλάτων λέγει, Ἡρόδοτος ἐξηγεῖται, Ὅμηρος τὸν Ἀχιλλέα ἐπαινεῖ u. a.) gehören nicht hierher, sondern sind den unter Nr. 4 besprochenen Ausdrücken zu vergleichen. Das λέγειν, ἐξηγεῖσθαι u. s. w. erstreckt sich auch auf die Gegenwart, insofern die citierten Schriftwerke noch existieren. — Über den Wechsel des historischen Präsens mit dem Imperfekt und dem Aorist in der Erzählung s. § 386, 6, über den Infinitiv des Präsens in der or. obliqua s. § 389, 4.

3Das Präsens wird oft von Handlungen gebraucht, die der Vergangenheit und der Gegenwart zugleich angehören, insofern sie von früher her bis in die Zeit des Sprechens fortdauern. So erscheint es in Verbindung mit den Zeitadverbien πάρος ep., πάλαι, ἄρτι, ἀρτίως. Wir übersetzen dann oft πάρος mit sonst, πάλαι mit von jeher, längst. Übrigens erstreckt sich dieser Gebrauch nicht bloss auf den Indikativ, sondern auch auf die übrigen Formen des Präsens. η, 201 αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς | ἡμῖν, εὖτ' ἔρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας, wie sie uns früher deutlich erschienen sind, so erscheinen sie uns noch immer, so oft wir ihnen Opfer darbringen. Μ, 346 ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ |

-- 135 --

ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας, wie früher, so auch jetzt. Vgl. θ, 36. Negativ mit einem Gegensatze: Σ, 386 τίπτε . . ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ; | . . πάρος γε μὲν οὔτι θαμίζεις, jetzt kommst du in mein Haus und besuchst mich, da du doch früher mich nicht besucht hast (= sonst nicht besuchst). ι, 447 κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων | ὕστατος; οὔτι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν. Vgl. Α, 553. δ, 811. S. OR. 289 πάλαι δὲ μὴ παρὼν θαυμάζεται (= πάλαι ἐθαυμάζετο, καὶ νῦν ἔτι θαυμάζεται) schon längst wundere ich mich. Ai. 20 ἰχνεύω πάλαι. Eur. Rh. 322 ἀλλ' οὐδὲν αὐτῶν (τῶν φίλων) δεόμεθ, οἵτινες πάλαι | μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ' . . Ἄρης | ἔθραυε λαίφη τῆσδε γῆς. ρ, 366 πάντοσε χεῖρ' ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη. Dem. 20.141 μεγίστας δίδοτε ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου δωρεὰς τοῖς τοὺς γυμνικοὺς νικῶσιν ἀγῶνας, ihr gebt von jeher, d. i. ihr habt immer gegeben und gebt auch noch. Th. 1.41 φίλον ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον (von früher her) ἐχθρὸς ᾖ.Perseus:abo:sec,00001(Smyth 1885)

4Das Präsens bezeichnet Handlungen, die zwar der Vergangenheit angehören, aber in ihren Wirkungen noch im Augenblicke des Sprechens fortdauern:

paraa) bei den Verben der Wahrnehmung und des Sagens, als: ἀκούω (poet. κλύω), πυνθάνομαι, αἰσθάνομαι, γιγνώσκω, μανθάνω, λέγω u. dergl., wie im Lat. audio, video u. a. und im Deutschen höre, sehe, erfahre, bemerke. Der Inhalt der früheren Wahrnehmung u. s. w. schwebt dem Redenden im Augenblicke des Sprechens noch vor. Ω, 543 καὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι. S. Ph. 261 ὅδ' εἴμ' ἐγώ σοι κεῖνος, ὃν κλύεις ἴσως | τῶν Ἡρακλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων. Vgl. OR. 305. Tr. 68. X. M. 3.5.26 τί δέ; ἐκεῖνο ἀκήκοας, ὅτι Μυσοὶ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ κατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία δύνανται ζῆν ἐλεύθεροι; Καὶ τοῦτό γ, ἔφη, ἀκούω (zuerst ἀκήκοας, hast du gehört? Dann ἀκούω, ja, auch hiervon habe ich Kunde.) Pl. Gorg. 503, c τί δέ; Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα καὶ Περικλέα τουτονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκήκοας; hörst du nicht = weisst du nicht? dann: den auch du hast reden hören. Th. 7.12 u. oft ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι. X. A. 4.6.17 τούτων καὶ πυνθάνομαι ὅτι οὐκ ἄβατόν ἐστι τὸ ὄρος. X. conv. 4, 36 αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων. Pl. civ. 377, a οὐ μανθάνω (ich verstehe nicht), πῶς λέγεις. Ου' μανθάνεις, ἦν δ ἐγώ, ὅτι πρῶτον τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν; Pl. conv. 216, c οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον (Σωκράτη) γιγνώσκει, hat ihn kennen gelernt und kennt ihn nun. Dem. 21.71 ἰσχυρός τις ἦν, μέλας, εὖ οἶδ' ὅτι γιγνώσκουσί τινες ὑμῶν ὃν λέγω. S. El. 347 ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως (eben), ὡς, εἰ λάβοις | σθένος, τὸ τούτων μῖσος ἐκδείξειας ἄν. X. A. 3.2.8 τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς, Kleanor sagt (wie ihr eben gehört

-- 136 --

habt). Th. 6.38 ὥσπερ ἐγὼ λέγω wie gesagt. So λέγομεν Pl. Phileb. 11 c, ubi v. Stallb. Antiph. 3.4 οὐ πρὸς τὰ λεγόμενα ἀπολογεῖται, ubi v. Maetzner. 4, δ, 3 τὰ τῶν κατηγορουμένων, vgl. Lycurg. 150, ubi v. Maetzn. P. Phileb. 12a ταῦθ' οὕτως ὁμολογούμενά φατε; ubi v. Stallb., vgl. Gorg. 476, d. S. Ai. 541 ὦ παῖ, πατὴρ καλεῖ σε. Ganz natürlich bei καλοῦμαι heisse (bin genannt worden und werde noch so genannt), ὁ καλούμενος, der sogenannte.

parab) Bei den Verben des Kommens ἥκω, ἔρχομαι, ἀφικνοῦμαι (poet. ἵκω, ἱκνοῦμαι, ἱκάνω); des Weggehens οἴχομαι, ἀποίχομαι, ἔρρω; ferner bei πέμπω u. κιχάνω ep., erreiche. Die Verba ἥκω und οἴχομαι werden höchst selten in dem einfachen Sinne komme, gehe fort gebraucht, sondern sie bezeichnen den aus der Handlung hervorgegangenen Zustand, also: ἥκω = ich bin da, οἴχομαι = ich bin fort; das Ipf. aber bedeutet sowohl ich war gekommen, war da, war fort, als ich kam, ging fort, und vertritt auch bei beiden Verben den fehlenden Aorist. Ε, 478 καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω. Eur. Hec. 1 ἥκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας λιπών. Hdt. 3.72 φὰς ἄρτι ἥκειν ἐκ Περσέων (venisse, adesse). Th. 1.137 Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ (Corn. Nep. Them. 9, 2 Themistocles veni ad te). Andoc. 1, 35 ἥκουσι καί εἰσιν ἐνθάδε. X. C. 1.3.4 ὑμεῖς μόλις ἀφικνεῖσθε, ὅποι ἡμεῖς πάλαι ἥκομεν, vgl. An. 4. 5, 5. 1. 4, 13 ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι (= ἔλθωσι). Lys. 1.13 ἐκάθευδον ἄσμενος ἥκων ἐξ ἀγροῦ. Th. 1.40 ὡς μετὰ προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεθα, δεδήλωται. ν, 248 τῷ τοι, ξεῖν, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ' ἵκει. Σ, 385 τίπτε . . ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ; vgl. ν, 328. S. El. 8 οἷ δ ἱκάνομεν, | φάσκειν Μυκήνας τὰς πολυχρύσους ὁρᾶν. Ε, 472 πῇ δή τοι μένος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσκες, vgl. Ο, 223. Hdt. 9.58 Μαρδόνιος ἐπύθετο τοὺς Ἕλληνας ἀποιχομένους. Ar. Ach. 210. ἐκπέφευγ, οἴχεται φροῦδος. X. A. 1.4.8 οἶδα ὅπῃ οἴχονται. Cy. 6. 1, 3 οἶδα, ὅτι, ἂν ὑμεῖς ἀπέλθητε, ἔρρει τἀμὰ παντελῶς, dahin ist. Vgl. Conv. 1, 15. Oft b. d. Trag., wie S. El. 925 τέθνηκεν, ὦ τάλαινα· τἀκείνου δέ σοι σωτήρι' ἔρρει. Dem. 18.156 δὸς δὴ τὴν ἐπιστολήν, ἥν, ὡς οὐχ ὑπήκουον οἱ Θηβαῖοι, πέμπει πρὸς τοὺς συμμάχους ὁ Φίλιππος. S. El. 406 μήτηρ με πέμπει πατρὶ τυμβεῦσαι χοάς. Χ, 436 νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει, jetzt hat dich der Tod erreicht und hält dich fest.

parac) Bei den Verben ἀδικῶ (= ἄδικός εἰμι bin im Unrechte, daher sowohl thue Unrecht, als auch habe Unrecht gethan), φεύγω (fliehe und bin auf der Flucht, bin verbannt, angeklagt), νικῶ (bin Sieger), κρατῶ (bin überlegen), ἡττῶμαι (unterliege, bin unterlegen) u. a. X. A. 5.7.29 εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων· εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος. Hell. 1. 7, 20 ἐάν τις τὸν τῶν Ἀθηναίων δῆμον ἀδικῇ u. καὶ ἐὰν καταγνωσθῇ ἀδικεῖν. An. 1. 5, 11 ὁ Κλέαρχος

-- 137 --

κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν. So auch ἀδικοῦμαι Antiph. 4, δ, 9, ubi v. Maetzner, ἀδικούμενος Th. 1.38. X. Hell. 1. 1, 27 ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν (verbannt seien) ὑπὸ τοῦ δήμου. Th. 5.26 ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι. X. A. 1.1.7 φεύγοντας, exsules. P. Menex. 242b τοὺς ἀδίκως φεύγοντας δικαίως κατήγαγον. X. A. 2.1.4 ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ, ὅτι ἡμεῖς νικῶμεν βασιλέα, καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἡμῖν ἔτι μάχεται. 3. 2, 39 τῶν νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σῴζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. Th. 1.23 εἰσὶ (sc. πόλεις) δὲ, αἳ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι. So namentlich auch Partizipien wie ὁ προδιδούς der Verräter u. a. Th. 2.5 Εὐρύμαχος εἷς αὐτῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. Vgl. X. Hell. 7. 3, 3. Th. 3.4 τῶν διαβαλλόντων ἕνα. 2, 2 τοῖς ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείθοντο. 3, 40 u. X. A. 6.3.4 οἱ διαφεύγοντες fuga elapsi et salvi. Lys. 1.33 ὁ τὸν νόμον τιθείς der Gesetzgeber. Dem. 23.34 ὁ τὸ ψήφισμα γράφων der Antragsteller.Perseus:abo:sec,00001(Smyth 1886)

paraIn Beziehung auf die Vergangenheit wird von den oben genannten Verben in gleicher Weise das Imperfekt gebraucht: Th. 3.8 ἦν δὲ Ὀλυμπιὰς ᾗ Δωριεὺς Ῥόδιος τὸ δεύτερον ἐνίκα (Sieger war). X. An. 5. 3, 7 ἐπεὶ δ ἔφευγεν (in der Verbannung war) ὁ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Σκιλλοῦντι, ἀφικνεῖται Μεγάβυζος εἰς Ὀλυμπίαν. Hell. 2. 2, 10 ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν (gefrevelt hatten). Lys. 2.7 ἡγησάμενοι ἐκείνους, εἴ τι ἠδίκουν, ἀποθανόντας δίκην ἔχειν τὴν μεγίστην.

parad) Ebenso in der Dichtersprache γεννῶ, φύω, τίκτω, bin Vater, Mutter, θνῄσκω, bin tot oder ermordet, ὄλλυμαι, bin vernichtet u. a. S. El. 342 δεινόν γέ σ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς | κείνου λελῆσθαι, τῆς δὲ τικτούσης μέλειν. Eur. Ba. 2 Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ' ἡ Κάδμου κόρη. Io 1560. S. OR. 437 τίς δέ μ ἐκφύει βροτῶν; wer ist mein Vater? 118 (Oedip. fragt den Kreon: Ist kein Bote, kein Begleiter des Laïos zurückgekommen? Kreon antwortet:) θνῄσκουσι, sie sind ermordet. Eur. Hec. 695 ὦ τέκνον . ., τίνι μόρῳ θνῄσκεις, | τίνι πότμῳ κεῖσαι; S. OR. 799 ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους, ἐν οἷς | σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεις. Ant. 1174 τεθνᾶσιν· οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι θανεῖν· | Καὶ τίς φονεύει; wer ist der Mörder? Ai. 1128 θεὸς γὰρ ἐκσῴζει με (ist mein Retter), τῷδε δ οἴχομαι. Auch in Prosa öfters ὁ ἀποθνῄσκων. Hdt. 4.190 θάπτουσι τοὺς ἀποθνῄσκοντας οἱ νομάδες κατάπερ οἱ Ἕλληνες. Isae. 4.21, ubi v. Schoemann; so τοὺς ἀπογινομένους θάπτειν in e. Gesetze b. Dem. 43.57. Ebenso in Prosa γίγνομαι stamme ab. Hdt. 3, 160 Ζωπύρου δὲ τούτου γίνεται Μεγάβυζος, ὃς ἐν Αἰγύπτῳ ἐστρατήγησε· Μεγαβύζου δὲ τούτου γίνεται Ζώπυρος, ὃς ἐς Ἀθήνας ηὐτομόλησε.

5Auch eine zukünftige Handlung wird von der Sprache oft durch das Präsens bezeichnet, wie denn das Futur wahrscheinlich

-- 138 --

in allen Sprachen ursprünglich durch das Präsens vertreten wurde und wie es Sprachen giebt, die der Futurform gänzlich ermangeln (vgl. § 380, 1).

paraa) Das Gegenstück zu dem historischen Präsens ist das futurische Präsens der Orakelsprache. Hier sieht der Redende die zukünftigen Ereignisse gleichsam als Augenzeuge sich vor seinen Blicken abspielen. Hdt. 7.140 οὔτε γὰρ ἡ κεφαλὴ μένει ἔμπεδον οὔτε τὸ σῶμα | . . . οὔτε τι μέσσης (sc. πόλιος) | λείπεται, ἀλλ' ἄζηλα πέλει· κατὰ γάρ μιν (sc. πόλιν) ἐρείπει | πῦρ; darauf folgen Futura: ἀπολεῖ, δώσει, ubi v. Baehr. 8, 77 nach lauter Fut. am Schlusse: τότ' ἐλεύθερον Ἑλλάδος ἦμαρ | εὐρύοπα Κρονίδης ἐπάγει καὶ πότνια Νικη. Aesch. Ag. 126 χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευθος. Pind. O. 5.5 Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεται. Arist. Equ. 1087 ἀλλὰ γάρ ἐστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυγωτός, | αἰετὸς ὡς γίγνει καὶ πάσης γῆς βασιλεύσεις. (So auch der Infin. S. Tr. 170 τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν εἱμαρμένα | τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσθαι πόνων.)Perseus:abo:sec,00001 (Smyth 1882)

parab) Ferner wird das Präsens mit rhetorischem Nachdrucke namentlich im Nachsatze hypothetischer Perioden futurisch gebraucht (ebenso wie das Perfekt, vgl. § 384, 5). Eur. Andr. 381 ἢν θάνῃς σύ, παῖς ὅδ ἐκφεύγει μόρον, | σοῦ δ οὐ θελούσης κατθανεῖν τόνδε κτενῶ. Hdt. 6.109 ἢν σὺ γνώμῃ τῇ ἐμῇ προσθῇ, ἔστι τοι πατρὶς ἐλευθέρη . . ἢν δὲ τῶν ἀποσπευδόντων τὴν συμβολὴν ἕλῃ, ὑπάρξει τοι τὰ ἐναντία. Th. 6.91 εἰ αὕτη ἡ πόλις ληφθήσεται, ἔχεται καὶ ἡ πᾶσα Σικελία. Antiph. 3, γ, 11 καταλαβόντες καθαροὶ τῶν ἐγκλημάτων ἔσεσθε, ἀπολύσαντες δὲ ὑπαίτιοι καθίστασθε. 137)

parac) Dagegen tritt der futurische Sinn zurück in Beispielen wie Th. 1.121 μιᾷ νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται· εἰ δ ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν τὰ ναυτικά. 4, 95 ἢν νικήσωμεν, οὐ μή ποτε ὑμῖν Πελοποννήσιοι . . ἐσβάλωσιν· ἐν δὲ μιᾷ μάχῃ τήνδε τε προσκτᾶσθε καὶ ἐκείνην μᾶλλον ἐλευθεροῦτε. 5, 98 πῶς οὐ πολεμώσεσθε αὐτούς; . . κἀν τούτῳ τί ἄλλο ἢ τοὺς μὲν ὑπάρχοντας πολεμίους μεγαλύνετε, τοὺς δὲ μηδὲ μελλήσαντας γενέσθαι ἄκοντας ἐπάγεσθε; Hdt. 6.86, α ποιέετε ὁκότερα βούλεσθε αὐτοί· καὶ γὰρ ἀποδιδόντες ποιέετε ὅσια, καὶ μὴ ἀποδιδόντες τὰ ἐναντία. Hier gilt die Reflexion zwar einem bestimmten bevorstehenden Falle, nimmt jedoch auf das Zeitverhältnis keine Rücksicht. (3, 58 schreibt Stahl ἐρημοῦντες für ἐρημοῦτε, 7, 56 μὲν ἂν ἐλευθεροῦσθαι für μὲν ἐλευθεροῦσθαι.) Anders geartet sind auch Fälle wie X. A. 4.7.3 οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον wir haben keine Lebensmittel (und dieser Zustand wird andauern), wenn wir den Punkt nicht besetzen. — Λ 365 ἦ θήν σ ἐξανύω könnte das Präsens der zuversichtlichen Behauptung

-- 139 --

sein, “ich mache dir schon noch den Garaus”, ist aber wahrscheinlicher als Futur aufzufassen ebenso wie 454 ἐρύουσι.

paraAnmerk. 2. Über den Infinitiv des Präsens st. d. Futurs, s. § 389, Anmerk. 8.

6Nicht selten wird das Präsens der Verben des Gehens, wie ἔρχομαι, πορεύομαι, νέομαι ep. poet., in futurischem Sinne gebraucht, wie auch im Deutschen häufig ich gehe statt ich werde gehen gesagt wird. Σ, 136 ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι, vgl. 101. β, 238. X. Cy. 7. 1, 20 καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν· Ἀλλ' ἐπί γε τούτους ἐγὼ αὐτὸς παρέρχομαι. Vgl. An. 7. 1, 31. Ar. R. 197 εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω (“fährt noch jemand mit?”). (Anderer Art sind Fälle wie Th. 6.40 πόλις ἥδε, καὶ εἰ ἔρχονται Ἀθηναῖοι, ἀμυνεῖται αὐτούς wenn die Athener wirklich im Anzuge sind, X. A. 1.3.7 ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι, ἐπῄνεσαν, Aeschin. 2.183 μικρὰ δ εἰπὼν ἤδη καταβαίνω. Die Handlung erscheint hier als bereits in der Ausführung begriffen.) Regelmässig aber wird εἶμι im Indikative des Präsens in der ionischen Prosa und bei den Attikern futurisch gebraucht, vgl. Thom. M. p. 190 sq. Aesch. Pr. 325 εἶμι καὶ πειράσομαι. Eur. Hec. 1054 ἄπειμι κἀποστήσομαι. 1196 πρὸς τόνδε δ εἶμι καὶ λόγοις ἀμείψομαι. M. 275 οὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, | πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. X. Cy. 1. 2, 15 ἵνα σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία, μικρὸν ἐπάνειμι (paucis repetam). 3. 3, 30 οἱ μὲν ἡμέτερο̄ι μᾶλλον θαρρήσαντες ἀπίασιν, οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες μᾶλλον φοβηθήσονται καὶ αὔριον ἐξίασι. Vgl. 7. 3, 34. 6. 1, 5 ἄπειμι . . στρατηγήσω. An. 1. 3, 11 (σκεπτέον) ὅπως ὡς ἀσφαλέστατα ἄπιμεν καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν. Pl. Apol. 29, e οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ' ἄπειμι, ἀλλ' ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω. Optativ, Infinitiv und Partizip des Präsens haben sowohl Präsens- als Futurbedeutung, vgl. X. H. 5.1.34 προεῖπε τοῖς μὲν εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺς Ἀργείους, τοῖς δὲ εἰ μὴ ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνθου ὅτι πόλεμον ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. 5. 2, 13 προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ παρεσόμεθα συστρατευσόμενοι ἐκεῖνοι ἐφ' ἡμᾶς ἴοιεν. Th. 5.7 ἐνόμιζεν ἀπιέναι ὅταν βούληται se abiturum esse. P. Phaed. 103d καὶ τὸ πῦρ γε αὖ, προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ, ἢ ὑπεξιέναι ἢ ἀπολεῖσθαι. X. C. 1.3.13 ἐπεὶ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ Ἀστυάγης καταλιπεῖν τὸν Κῦρον. Vgl. 5. 4, 29. Th. 5.62. In der Homerischen Sprache hat auch der Indikativ beide Bedeutungen, z. B. futurisch Α, 426 καὶ τότ' ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. Σ, 280 ἂψ πάλιν εἶσ' ἐπὶ νῆας. γ, 367 ἠῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους | εἶμι. Dagegen präsentisch Β, 87 ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων. Λ, 415. Φ, 573 u. s. w. δ, 401 τῆμος ἄρ' ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων . ., ἐκ δ ἐλθὼν κοιμᾶται. ζ, 131. Sonst ist die präsentische Verwendung selten. Aesch. S. 373 καὶ μὴν ἄναξ ὅδ' αὐτὸς Οἰδίπου τόκος |

-- 140 --

εἶσ ubi v. Wellauer. Eum. 242 πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά adeo. Theocr. 25, 90 (ϝέφη) ἅσσα τ' ἐν οὐρανῷ εἶσιν eunt. Th. 4, 61 οὐ γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι δίχα πέφυκε τοῦ ἑτέρου, ἔχθει ἐπίασιν aggrediuntur. P. Phaed. 100b ἔρχομαι . . καὶ εἶμι . . καὶ ἄρχομαι. Conv. 174, b (aber in einem Sprichworte) ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί. 138) Perseus:abo:sec,00001 (Smyth 1879)

7Da die Formen des Präsensstammes die Handlung nur als in der Ausführung begriffen darstellen, ohne Rücksicht auf den wirklichen Abschluss, so muss in Fällen, wo der Abschluss garnicht oder erst später erfolgt ist, das Deutsche oft Umschreibungen mit versuchen, wollen, nahe daran sein und ähnlichen Wendungen zu Hilfe nehmen: βιάζομαι ich versuche zu zwingen (bedränge), πείθω ich suche zu überreden (rede zu), δίδωμι ich will geben (biete an). Wenn man in solchen Fällen von einem Praesens und Imperfectum de conatu spricht, so ist zu beachten, dass diese Spracherscheinung nicht auf einer besonderen Gebrauchsweise der beiden Tempora beruht, sondern auf der unbestimmten Bedeutung der so verwandten Verben: διδόναι z. B. deckt sich nicht mit dem deutschen “geben”, weil dieses den Begriff der abgeschlossenen Handlung enthält, also aoristischer Natur ist im Sinne von § 381, 1, während διδόναι an sich nur “darreichen” bedeutet, wobei es dahingestellt bleibt, ob das Darreichen seinen Abschluss gefunden hat durch die Annahme des Dargereichten und somit zu einem wirklichen Geben geworden ist, oder ob es beim blossen Anbieten geblieben ist.

paraa) Praesens. Ι, 261 σοὶ δ Ἀγαμέμνων | ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. Vgl. 164. 519. X. C. 1.3.14 ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία δίδωμί σοι καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω. Vgl. 8. 5, 19. Dem. 18.103 πόσα χρήματα τοὺς ἡγεμόνας τῶν συμμοριῶν οἴεσθέ μοι διδόναι. Isocr. 6.12 ταύτην (τὴν δόξαν) πείθουσιν ὑμᾶς ἀποβαλεῖν, persuadere student. π, 432 τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα, | παῖδά τ' ἀποκτείνεις bist Mörder, d. i. hegst Mordgedanken, willst morden. Vgl. ι, 406. 408. S. OC. 993 εἴ τις σὲ τὸν δίκαιον αὐτίκ' ἐνθάδε | κτείνοι παραστάς, πότερα πυνθάνοι' ἂν εἰ πατήρ σ ὁ καίνων ἢ τίνοι' ἂν εὐθέως; Dem. 6.15 τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ἀναιρεῖ, οὓς δ ἀπώλεσεν αὐτὸς πρότερον Φωκέας, νῦν σῴζει; X. M. 2.1.14 ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδικοῦντας, quibus repellere conantur (sich wehren). Vgl. Hell. 3. 5, 4. Th. 2.8 προειπόντων (τῶν Λακεδαιμονίων), ὅτι τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦσιν. 6, 88 ξυνέβη . . τούς τε Κορινθίους καὶ τοὺς Συρακοσίους τὰ αὐτὰ καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην δεομένους πείθειν τοὺς Λακεδαιμονίους.

-- 141 --

parab) Imperf. λ, 324 Ἀριάδνην . . Θησεὺς | ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων ἦγε μὲν οὐδ' ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα er war schon auf der Fahrt nach Athen, d. i. wollte sie nach A. führen, vgl. X. A. 6.6.7. ι, 492 καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ ἑταῖροι | μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἐρήτυον ich war schon dabei ihn anzureden, wollte ihn anreden. Φ, 326 πορφύρεον δ ἄρα κῦμα . . ἵστατ' ἀειρόμενον, κατὰ δ ᾕρεε Πηλείωνα. X. A. 1.3.1 Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι . . ὕστερον δ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν. 3. 3, 5 διέφθειρον προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν. 6. 1, 19 ἕκαστος ἔπειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν. 7. 3, 7 ἔπειθον ἀποτρέπεσθαι· οἱ δὲ οὐχ ὑπήκουον. Cy. 5. 5, 22 ἐλθὼν ἔπειθον αὐτούς, καὶ οὓς ἔπεισα, τούτους ἔχων ἐπορευόμην. Vgl. Hdt. 5.104. Dem. 18.105 οὐκ ἔσθ, ὅτι οὐκ ἐδίδοσαν. Isocr. 4, 93 ἐξὸν τιμὰς ἐξαιρέτους λαβεῖν, ἃς αὐτοῖς ἐδίδου βασιλεύς, οὐχ ὑπέμειναν τὰς παρ' ἐκείνου δωρεάς. Th. 4.76 Χαιρώνειαν . . ἄλλοι ἐξ Ὀρχομενοῦ ἐνεδίδοσαν arbeiteten an der Übergabe. X. M. 1.2.29 Κριτίαν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Εὐθυδήμου, ἀπέτρεπε (avertebat, i. e. avertere studebat). Th. 3.24 κήρυκα ἐκπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς, μαθόντες δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπαύσαντο sie waren schon dabei, einen Waffenstillstand zu schliessen, d. i. wollten. Hdt. 1.68 ἐμισθοῦτο (conducere cupiebat) παρ' οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν· χρόνῳ δὲ ὡς ἀνέγνωσε ἐνοικίσθη. 69 χρυσὸν ὠνέοντο (feilschten um Gold, emere volebant) . . Κροῖσος δέ σφι ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. Dem. 32.6 ὡς δ ἡλίσκετο ὁ Ἡγέστρατος, φεύγει καὶ διωκόμενος ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν, cum in eo esset ut caperetur. Vgl. Hdt. 7.181. Eur. J. T. 26 ἐκαινόμην ξίφει, ἀλλ' ἐξέκλεψεν . . Ἄρτεμις man war schon dabei, mich zu morden, vgl. 360. H. f. 538 καὶ τἄμ' ἔθνῃσκε τέκν, ἀπωλλύμην δ ἐγώ liberi mei morituri erant, ego autem peritura, vgl. S. OR. 1454. OC. 274. X. A. 5.8.2. Antiph. 2.3. 5, 37, ubi v. Maetzner. Eine merkwürdige Stelle Hdt. 6.108 καὶ γὰρ καὶ ἐδεδώκεσαν σφέας αὐτοὺς τοῖσι Ἀθηναίοισι οἱ Πλαταιέες (sie hatten sich den Ath. ergeben und standen nun unter der Botmässigkeit derselben, s. § 385) . . . ἔδοσαν δὲ ὧδε (sie hatten sich aber so ergeben, bloss erzählend, s. § 386) πιεζόμενοι ὑπὸ Θηβαίων οἱ Πλαταιέες ἐδίδοσαν πρῶτα παρατυχοῦσι . . Λακεδαιμονίοισι σφέας αὐτούς (wollten sich ergeben), οἱ δὲ οὐ δεκόμενοι ἔλεγόν σφι κτλ. — Besonders häufig wird das Partizip des Präsens so gebraucht. Eur. Ph. 81 ἐγὼ δ ἔριν λύουσ' ὑπόσπονδον μολεῖν ἔπεισα παιδὶ παῖδα, πρὶν ψαῦσαι δορός, ubi v. Schaefer. Vgl. Eur. El. 1024. X. Cy. 5. 1, 22 τῷ νῦν διδόντι ὑμῖν Γωβρύᾳ τείχη, tradituro. Dem. 29.17 οὐδ ἐμοῦ παραδιδόντος (τὸν παῖδα), παραλαβεῖν ἠθέλησεν (cum traditurus essem) u. so öfter in dieser Rede. Hdt. 3.81 τὰ (= ) μὲν Ὀτάνης εἶπε τυραννίδα παύων. X. A. 5.6.31 ὁρῶ ὑμῖν τὰ πλοῖα πέμποντας

-- 142 --

Ἡρακλεώτας missuros. P. Prot. 317a ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι ἀποδρᾶναι πολλὴ μωρία beim Davonlaufen nicht entlaufen können. Th. 3.18 Μιτυληναῖοι ἐπὶ Μήθυμναν ὡς προδιδομένην ἐστράτευσαν, putantes parari proditionem. Vgl. X. H. 4.5.3. So namentlich nach Verben der Bewegung. Eur. Suppl. 120 τούτους θανόντας ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν. X. H. 2.1.29 ἡ πάραλος ἐς τὰς Ἀθήνας ἔπλευσεν ἀπαγγέλλουσα τὰ γεγονότα. Th. 7.25 ἔπεμψαν ἐς τὰς πόλεις πρέσβεις ἀγγέλλοντας (mit der Meldung) τὴν τοῦ Πλημμυρίου λῆψιν. 6, 88 πρέσβεις πέμπειν ἐς Συρακούσας κωλύοντας μὴ ξυμβαίνειν Ἀθηναίοις. — Aus der oben besprochenen allgemeineren Bedeutung der hier in Betracht kommenden Verben erklärt es sich, dass der sogenannte Conatbegriff einerseits nicht auf die Formen des Präsensstammes beschränkt bleibt (vgl. Lys. 30.32 ὑμᾶς πείσουσιν ὡς οὐ χρὴ δίκην παρ' αὐτοῦ λαμβάνειν, sie werden versuchen, euch einzureden), 139) anderseits den Formen des Präsensstammes nicht immer anhaftet, vgl. Pl. civ. 390, e (Hs. fr. 180) δῶρα θεοὺς πείθει. So namentlich in negierten Sätzen: Pl. Apol. 37 a πέπεισμαι' ἑκὼν εἶναι' μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλ' ὑμᾶς τοῦτο οὐ πείθω. Arist. V. 116 ἀνέπειθον αὐτὸν μὴ φορεῖν τριβώνιον | μηδ' ἐξιέναι θύραζ· ὁ δ οὐκ ἐπείθετο (liess sich nicht zureden). Hdt. 2.121, δ ὡς δὲ πολλὰ πρὸς αὐτὴν λέγων οὐκ ἔπειθε, ἐπιτεχνήσασθαι τοἰάδε μιν. Vgl. 5, 104. Th. 3.75 ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο· ὡς δ οὐκ ἔπειθεν er hiess sie aufstehen und sprach ihnen Mut zu; als sie sich aber nicht zureden liessen. ι, 500 ὣς φάσαν, ἀλλ' οὐ πεῖθον.Perseus:abo:sec,00001 (Smyth 1878)

Previous Sub2Sect

Next Sub2Sect


Raphael Kühner; Bernhard Gerth [1898], Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache: Teil II. Satzlehre. [info] [word count] [KuhnerGerth].
Powered by PhiloLogic