William J. Slater [1969], Lexicon to Pindar (Trustees of Tufts University, Berlin) [word count] [pindar_dico01].
Previous Section

ΑΑ ἀάταἀάτα v. ἀυάτα ἀβάπτιστοςἀβάπτιστος met.    1not dipped, buoyant ἀβάπτιστος εἶμι φελλὸς ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας i. e. untouched by the slanders of others P. 2.80 ἌβαριςἌβαρις who came to the Athenians as envoy from the Hyperboreans when famine was affecting Greece. test. Harpocration, s. v. Ἄβαρις. ὁ δὲ χρόνος ἐν ᾧ παραγέγονε διαφωνεῖται, ὁ δὲ Πίνδαρος κατὰ Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέα sc. λέγει παραγενέσθαι fr. 270. Ἄβας̆αβας king of Argos, grandfather of Adrastos. “μόνος (Ἄδραστος) — ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Ἄβαντος εὐρυχόρους ἀγυιάς” (εἰς τὸ Ἄργος. Σ) P. 8.55 ]ντ' Ἄβαντος[ Δ. 1. 9. ἄβατοςᾰβᾰτος    1unattainable τὸ πόρσω δ' ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοις met. of the lands beyond the pillars of Hercules O. 3.44 cf. οὐκέτι πρόσω ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος περᾶν εὐμαρές N. 3.21 ἌβδηροςἌβδηρος a son of Poseidon and eponymous hero of Abdera, an Ionian city of Thrace.    1Ναί]δος Θρονίας Ἄβδηρε χαλκοθώραξ [Πος]ειδᾶνός τε παῖ Pae. 2.1 Ἄβδ]ηρε (δάφν]ηρε supp. Radt) Pae. 2.104 ἀβλαβήςἀβλᾰβής    1unscathed, secure τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων pr. O. 13.27ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖP. 8.54 ἀβοατίᾰβοᾱτί    1without needing to be called, unsummoned πολλά νιν πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν· ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον κείνου γε πείθεσθ' ἀναξίαις ἑκόντες (Tric: κἀβοατί codd: ἀμαχητί Σ paraphr.) N. 8.9 ἀβουλίαᾰβουλία    1illadvisedness, thoughtlessness καὶ κεῖνος ἀβουλίᾰ ὕστατος θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν (Byz.: ἀβουλίαις codd.) O. 10.41 ἁβρόςἁβρός (-όν: : -όν, acc.; , acc.)    a of material things, delicate, graceful ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα sc. Ἴαμος O. 6.55 ἁβρὰ Κρηθεὶς Ἱππολύτα N. 5.26 ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας στέφανον I. 8.66    b met. of non-material things, splendid τὶν δὲ κῦδος ἁβρὸν νικάσας ἀνέθηκε O. 5.7 εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι P. 3.110 τιμὰ δὲ γίνεται, ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων N. 7.32 ὃς δἀμφἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν I. 1.50 [μέριμναν ἁβροτέραν (coni. Stadtmüller, Wil.: ἀγροτέραν codd.) O. 2.54]    c n. pl. pro adv. ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν (i. e. εὖ) fr. 2. 1. ἁβρόταςἁβρότας    1splendour, prosperity, cf. ἁβρός (b) ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος ἔπι μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις P. 8.89 ἐπεὶ ἀμφ' Ἑλένᾳ πυρωθέντων Τρώων ἔλυσε δόμους ἁβρότατος P. 11.34 [ἀγάᾱγά ,    1bend, curve σαίνων ποτὶ πάντας ἀγὰν πάγχυ διαπλέκει (Boeckh: ἄταν Heyne: ἄγαν codd.) P. 2.82] ἀγάζομαιᾰγάζομαι    1reverence, worship πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν (= Ἑστίαν), πολλὰ δὲ κνίσᾳ N. 11.6 ἀγάθεοςᾱγᾰθεος    1most holy ἐν Πυθῶνι ἀγαθέᾳ P. 9.71 ἐν ἀγαθέᾳ Πυθῶνι N. 6.34 ἀγαθόςᾰγᾰθός (-ῷ, -όν; -οί, -ῶν, -οῖσι, -οῖς, -οῖσιν: -άν: -ῷ, -όν; -ῶν)    1 of persons, noble, good    a adj., distinguished πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν O. 7.91 esp. in physical prowess, ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες ἐγένοντ O. 9.28 Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι P. 8.100 οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν N. 10.51 καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδαναν I. 5.26    b m. subs., the noble, esp. of those distinguished by social position and athletic prowess. ἀδύνατα δἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν P. 2.81 ἁδόντα δεἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν P. 2.96 οὐ φθονέων ἀγαθοῖς P. 3.71 τὰ μὲν ὦν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῳ φέρειν, ἀλλ' ἀγαθοί P. 3.83 οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς P. 4.285 ἐν δἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες P. 10.71 ποτίφορος δ' ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος N. 7.63 τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς; I. 1.5 τιμὰ δ' ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται I. 7.26 τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει I. 8.69    2 of things, honourable, of honour ὁ δ' ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχωντ' ἀγαθαί O. 7.10 ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει φῶτα N. 4.83 ἐν λόγοις δ' ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών (Schr.: ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖσθαι codd.: ἀγαθοῖσί μιν αἰνεῖσθαι Mingarelli.) N. 11.17 ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν ἔπος εἰπόντ' ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.46 χρὴ δ' ἀγαθὰν ἐλπίδ ἀνδρὶ μέλειν I. 8.15    3 add. inf., good ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δὔ ἄγκυραι i. e. “useful” O. 6.100ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι.” O. 6.17    4 n. subs., good, good fortune ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ O. 2.33 esp. in pl., πένθος δὲ πίτνει βαρὺ κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν O. 2.24 ἄλλα δ' ἐπ ἄλλον ἔβαν ἀγαθῶν O. 8.13 ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὗχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.30    5 dub. ex. [ἀγαθὰ σωτῆρας (codd. Clem. Alex: ἀλαθέας ὥρας ex Hesych. Boeckh.) fr. 30. 6.]

-- 2 --

Ἀγαθωνίδας̆αγᾰθωνίδας a favourite of Pindar, Wil., Kl. Sch. 4. 181. ὄφρα σὺν Χειμάρῳ μεθύων Ἀγαθωνίδᾳ βάλω κότταβον (Wil.: Ἀγάθωνι δὲ codd.: i. e.    1in honour of Agathonidas) fr. 128. 2. ἀγακλεήςᾰγακλεής    1far-famed Ἀνταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν P. 9.106 γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34 ]Δᾶλον ἀγακλέα[ Pae. 4.12 παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Pae. 5.48 ἀγακτίμενοςᾰγακτῐμενος    1well-built Κυράνας ἀγακτιμέναν πόλιν P. 5.81 ἀγάλλωᾰγάλλω    1honour, do honour to τὸν μὲν (sc. Πέλοπα) ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν δίφρον O. 1.86 καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος N. 5.43 med./pass.,]ν ἀγαλλομ[ (ἵπ[ποισι]ν ἀγαλλόμ[ενος supp. Snell ex alio papyri fragmento.) fr. 215b. 13. ἄγαλμαἄγαλμα (ἄγαλμα nom., voc., acc.; ἀγάλματα acc.),    a glory, delight χαριέντα δ' ἕξει πόνον χώρας ἄγαλμα sc. ὕμνος (contra Wil., ἄγαλμα “ist die Jugend, welche singen soll, der Schmuck des Landes.”) N. 3.13 ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων ἅπτομαι φέρων Λυδίαν μίτραν καναχηδὰ πεποικιλμέναν, Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα (i. e. τὸν ποικίλον ὕμνον Σ.) N. 8.16 εὐάρματε χρυσοχίτων ἱερώτατον ἄγαλμα, Θήβα (others assume Pindar to have some particular statue in mind.) fr. 195.    b statue οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ, ὥστ' ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ ἐπ αὐτᾶς βαθμίδος ἑσταότ N. 5.1    c monument ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ' Ἀίδα, ξεστὸν πέτρον i. e. tombstone N. 10.67 ἄγαμαιᾰγαμαι    1be amazed at    a c. acc. ἴυξεν δδύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς P. 4.238    b c. gen. ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον], γλυκείας ὀπὸς ἀγασθέντες ὅτι ξένοι ἔφθινον (sc. θεοί, with which ἀγασθέντες may possibly be joined. v. Κηληδών.) Pae. 8.75

-- 3 --

Ἀγαμεμνόνιος̆αγᾰμεμνόνιος    1of Agamemnon Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ πόρεὐ Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ' εὔσκιον νηλὴς γυνά P. 11.20 Ἀγαμήδης̆αγᾰμήδης one of the legendary founders of the Delphic temple of Apollo. v. test. ad fr. 3. τὰν Ἀγαμήδεϊ Τρεφωνίῳ θ' Ἑκαταβόλου συμβουλίαν λαβών fr. 2. 2. ἄγανᾰγαν    1too much οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' ὦν φιλόνικος ἄγαν O. 6.19κοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ' ἄγαν.” P. 4.151 τὸν δ' αὖ καταμεμφθέντ ἄγαν ἰσχὺν N. 11.30 σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς fr. 35b. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (sc. χαλεπώτατοί εἰσι.) fr. 210. [ἄγαν codd. contra met.: ἄταν Heyne.) P. 2.82] ἀγανόςᾰγᾰνός    1gentle, mild ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους (sc. Ἱέρων v. Schr., Pyth. Comm. ad loc.) P. 2.8 τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι P. 2.24 ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ' ἀμείφθη P. 4.101 ἀγανᾷ χλοαρὸν γελάσσαις ὀφρύι P. 9.38 χρὴ δὲ κωμάζοντ' ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστάσαι I. 3.8 κατεκρίθης δὲ θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν (sc. Ἄπολλον.) Pae. 16.7 = fr. 149 Schr. ἀγανόφρωνᾰγᾰνόφρων    1gentle of spirit ἀγανόφρων Κοίου θυγάτηρ Leto. Pae. 12.12 ἀγάνωρᾰγᾱνωρ    1proud (not of persons)    a proud, magnificent ἀγάνορι μισθῷ P. 3.55 ἀγάνορα πλοῦτον P. 10.18 ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις I. 1.43    b proud, spirited ἀγάνορος ἵππου O. 9.23 πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν N. 9.28 ἀγαπάζωᾰγᾰπάζω    1welcome act. & med. μειλιχίοις τε λόγοις ἀγαπάζοντ (sc. Ἰάσονα) P. 4.241 ἐν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.53 ἀγαπατόςᾰγᾰπᾱτός    a desirable ἀγαπατὰ δὲ (sc. ἐστί) καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι N. 8.4    b with which one must be content, well loved, of only children, cf. Hesych. ἀγαπητόν: μονογενῆ ἐν ᾇ πρῶτον εὐνάσθην ἀγαπατὸς ὑπὸ σπαργάνοις (Pindar speaks of himself.) fr. 193. ἀγαπάωᾰγᾰπάω    1love, pass. καὶ ξένων εὐεργεσίαις ἀγαπᾶται (sc. Λάμπων.) I. 6.70 ἈγασικλέηςἈγᾰσικλέης son of Pagondas q. v., perhaps the boy chosen to lead the daphnephoric procession for Apollo Ismenios in Thebes. πιστὰ δ' Ἀγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν (Ἀγασικλει Π: — λελτ;γτ;ιλτ;γτ; Maas. cf.    1εὐκλεᾶ P. 12.24) Παρθ. 2. 38. ἀγαυόςᾰγαυός    1illustrious, august ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν P. 4.72 ἀγαυὸν καλάμῳ συνάγεν θρόον Pae. 9.36 βασιλῆες ἀγαυοὶ fr. 133. 3. ἀγάφθεγκτος, -ονᾰγάφθεγκτος, -ον    1loudly sounding ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν O. 6.91 ἀγγελίαἀγγελία (-ας, -ᾳ, -αν; -αι, -αις.)    a message, news, announcement μιν ἀγγελίαις Εὐρυσθέος ἔντὐ ἀνάγκα πατρόθεν O. 3.28 ξείνων δ' εὖ πρασσόντων ἔσαναν αὐτίκ ἀγγελίαν ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί O. 4.5 παντᾷ ἀγγελίαν πέμψω ταύταν O. 9.25 ἔλθ, Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ' ἀγγελίαν O. 14.21 φέρων μέλος ἔρχομαι ἀγγελίαν τετραορίας P. 2.4 τὰν πολύκοινον ἀνδέξατ' ἀγγελίαν P. 2.41νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ Ἄδραστος ἥρωςP. 8.50ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαι.” I. 8.41 ]πικρο[τά]ταν κλάγεν ἀγγε[λία]ν ζαμενε[ (supp. Lobel.) fr. 169. 34.    b conveying of news αὔξεται καὶ Μοῖσα δἰ ἀγγελίας ὀρθᾶς P. 4.279    c pro pers. Tidings Ἑρμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις Ἰφίων Ἀγγελίας O. 8.82 ἀγγέλλωἀγγέλλω    1proclaim    a ἐθελήσω ξυνὸν· ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον O. 7.21 Πυθιάδος δἐν δρόμῳ κάρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλλων Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου ἅρμασι P. 1.32 ἐθέλω χαλκάσπιδα Πυθιονίκαν σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν P. 9.2    b of divinities, proclaim (in an oracle) ἄγγελλε δὲ φοινικόπεζα λόγον παρθένος εὐμενὴς Ἑκάτα τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι (ἄγγειλε coni. Wil.) Pae. 2.77

-- 4 --

ἄγγελοςἄγγελος (-ος, -ον; -οι, -ων.)    1messenger ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν (sc. Ὅμηρος.) P. 4.278 παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν N. 1.59 ἑκόντι δ' ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος ἄγγελος ἔβαν N. 6.57 ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον εὐρυβίαν ἄγοντες Pae. 6.101 fig. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός, ἠυκόμων σκυτάλα Μοισᾶν (sc. Αἰνέας, the chorus leader.) O. 6.90 ἄγγοςἄγγος    1jar, = ὑδρία. γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν (i. e. εἰς Ἄργος) ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις (τοῖς γὰρ ἀθληταῖς τοῖς τὰ Παναθήναια νενικηκόσι δίδοται ὑδρία ἐλαίου πλήρης. Σ.) N. 10.36 ἄγεᾰγε impv. ἄγω,    1come now!    a c. impv., “δῶρα Κυπρίας ἄγ' εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς χάριν τέλλεται, πέδασονO. 1.75 ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε, θυμέ O. 2.89ἄγε, φίλτρον τόδἵππειον δέκευO. 13.68 ἄγε, κουφοῖσιν ἐκνεῦσαι ποσίν (Maas: ἀλλὰ codd: ἄνα Kayser.) O. 13.114 ἄγἔπειτἐξεύρωμεν ὕμνον P. 1.60 εὔθυν' ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα N. 6.28    b c. ind., “ἀλλ' ἄγε τῶνδε τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμN. 10.82 ἀγείρωἀγείρω in tmesis v.    1ἐπαγείρω P. 9.54 ἀγέλαᾰγέλα (-α, -αν; -αι, -αις, -ας.)    1herdβοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημP. 4.149 φοίνισσα δὲ Θρηικίων ἀγέλα ταύρων P. 4.205 ὁ δὲ κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ θη]ρῶν ἀγέλαις Δ. 2. 23. Λάκαινα μὲν παρθένων ἀγέλα (cf. Plut., Ages. 2.) fr. 112. φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγγυιον λτ;γτ;ενοφῶν ἐπάγαγ (i. e. a group of prostitutes.) fr. 122. 19. ἰαχεῖ βαρυφθεγκτᾶν ἀγέλαι λεόντων fr. 239. ἁγεμονεύωᾱγεμονεύω    1lead the way    a abs., τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος ἄρκεσε Κρόνιον παρ' ὄχθον ἁγεμονεῦσαι κωμάζοντι Ἐφαρμόστῳ O. 9.3    b c. acc. cogn., κεῖναι γὰρ (sc. ἡμίονοι) ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται O. 6.25 ἁγεμώνᾱγεμών (-ών, -όνος, -όνα; -όνεσσι.)    1leader, lord Ὀλύμπιος ἁγεμὼν (Ζεύς) O. 9.57 εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται P. 4.274ὑπερφιάλου ἁγεμόνος δείσαντες ὕβριν” (i. e. of Pelias.) P. 4.112 ὁ τὰν μὲν (sc. Θήβαν) παρὰ καλλιρόῳ Δίρκᾳ φιλαρμάτου πόλιος ᾤκισσεν ἁγεμόνα I. 8.20 ἀγένειοςᾰγένειος    1beardless, as subs. beardless youth εἰ δἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ i. e. the fame Melesias wins from youths whom he has trained O. 8.54 οἶον δἐν Μαραθῶνι συλαθεὶς ἀγενείων μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων O. 9.89 ἁγέομαιᾱγέομαι    1lead, guide    a abs., μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45 Δαμαίνας πα[ῖ, ἐ]να[ισίμ]ῳ νῦν μοι ποδὶ στείχων ἁγέο Παρθ. 2. 67.    b c. gen., be leader in πολλοῖσι δ' ἅγημαι σοφίας ἑτέροις P. 4.248 φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο παντοίων νόμων N. 5.25 ἀγέρωχος, -ονᾰγέρωχος, -ον    1proud, (not of persons). νίκας ἀγερώχου O. 10.79 τιμάν, πλούτου στεφάνωμ' ἀγέρωχον P. 1.50 ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν N. 6.33 [ἈγεσίλαςἈγεσίλας coni. Maas: Ἁγησίλαν, Ἀρκεσίλαν codd., v. Ἀρκεσίλας 2. N. 11.11] ἀγήραοςᾰγήρᾰος    1not growing old, unaging ἑτέροισι δέ κῦδος ἀγήραον παρέδωκ P. 2.52 κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι (sc. θεοί.) fr. 143. 1. ἏγησίαςἏγησίας (aspiravit Schr.) son of Sostratos, of the clan Iamidai, with homes in Syracuse and Stymphalos, Olympic victor 468 B. C.    1Ἁγησία, τὶν δ' αἶνος ἑτοῖμος O. 6.12 Ἁγησία O. 6.77 σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις Ἁγησία δέξαιτο κῶμον O. 6.98 ἉγησίδαμοςἏγησίδᾱμος (aspiravit Schr.)    1 of Epizephyrian Lokris, son of Archestratos, Olympic victor 476 B. C. Ἴλᾳ φερέτω χάριν Ἁγησίδαμος O. 10.18 Ἁγησίδαμ O. 10.92, O. 11.12    2 of Akragas, father of Chromios. Ἁγησιδάμου παῖ N. 1.29 δέδορκεν παιδὶ τοῦθ' Ἁγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N. 9.42

-- 5 --

ἏγησίλαςἏγησίλας (aspiravit Schr.) father of Theoxenos of Tenedos, cf. (?) Ἀγεσίλας. ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν καὶ Χάρις υἱὸν Ἁγησίλα fr. 123. 15. ἉγησίμαχοςἏγηςῐμᾰχος (aspiravit Hermann) forefather of Alkimidas. Σαοκλείδα, ὃς ὑπέρτατος Ἁγησιμάχοἰ ὑέων γένετο (Maas: Ἁγησιμάχῳ codd.) N. 6.22 ἁγησίχοροςᾱγηςῐχορος (aspiravit Schr.)    1leading off the dancing ἁγησιχόρων προοιμίων P. 1.4 ἁγητήρᾱγητήρ    1leader, lord ἁγητὴρ ἀνήρ (sc. Ἱέρων.) P. 1.69 ἁγίζωᾰγίζω    1consecrate πατρὶ (sc. Διί) μὲν βωμῶν ἁγισθέντων O. 3.19 ἄγκειμαιἄγκειμαι v. ἀνάκειμαι. ἀγκομίζωἀγκομίζω v. ἀνακομίζω. ἀγκύλοςἀγκῠλος    1curving, curved ἀγκύλῳ κρατὶ (of an eagle.) P. 1.8 ἀγκυλότοξοςἀγκῠλότοξος    1with curved bows Μήδειοι ἀγκυλότοξοι P. 1.78 ἄγκυραἄγκῡρα (-αν; -αι, -ας.)    1anchor ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δὔ ἄγκυραι O. 6.101ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς Ἀργοῦς χαλινόν.” P. 4.24 ἐπεὶ δἐμβόλου κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν P. 4.192 κώπαν σχάσον, ταχὺ δἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε, χοιράδος ἄλκαρ πέτρας P. 10.51 met., ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ' ἄγκυραν I. 6.13 ἀγκώνἀγκών    1bent arm πολλά μοι ὑπ' ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας φωνάεντα συνετοῖσιν O. 2.83 Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων N. 5.42 ἀγλαίαἀγλᾰῑα (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -ᾶν, -αις, -αισιν.)    a triumph πάτρῳ τἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Bergk: ἀγλαίαν ἔδειξεν ἅπασαν codd.: ἅπασαν del. byz.) P. 6.46 ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἁπτόμεσθα P. 10.28 esp. in games, σύνδικος δ' αὐτῷ Ἰολάου τύμβος ἐνναλία τ Ἐλευσὶς ἀγλαίαισιν O. 9.99 πολλὰ μὲν νικαφόρον ἀγλαίαν ὤπασαν ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελθόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις O. 13.14 σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν τινα νάσῳ N. 1.13 ἐν Κρίσᾳ δ' εὐρυσθενὴς εἶδ Ἀπόλλων μιν πόρε τἀγλαίαν I. 2.18    b triumphal festivity, celebration φόρμιγξ . τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαίας ἀρχά, P. 1.2 ἀγλαίαισιν δ' ἀστυνόμοις ἐπιμεῖξαι λαόν N. 9.31 Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ' ἀοιδᾶν δεύτερον fr. 75. 7. ὀρχήστ' ἀγλαίας ἀνάσσων, εὐρυφάρετ Ἀπολλον fr. 148.    c fragg. ]ἀγλαιᾶν Pae. 3.5 ]ων ἀγλαίαις[ fr. 215. 10.    d pro pers., Festivity, one of the Graces, cf. Hes. Theog. 906—9. ὦ πότνἰ Ἀγλαία φιλησίμολπέ τ' Εὐφροσύνα, θεῶν κρατίστου παῖδες O. 14.13 ἀριστεύοισιν καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγλαία fr. 199. 3. ἀγλαίζωἀγλᾰίζω    a act., delight πολλοῖς μὲν ἐνάλου, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ἀγλαίσας (sc. τὴν Ἀγροτέραν ἅμα θεὸν καὶ Δίκτυνναν.)? fr. 357.    b med., take delight in ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ. (sc. Ἱέρων.) O. 1.14 ἀ]γλαίζεται[ Παρθ. 2. 107. ἀγλαόγυιος, ονἀγλᾰόγυιος, ον    1with beautiful limbs ἀγλαόγυιον Ἥβαν N. 7.4 ἀγλαόδενδρος, -ονἀγλᾰόδενδρος, -ον    1with lovely trees κλυτὰν Λοκρῶν ματέρ' ἀγλαόδενδρον (τὴν Ὀποῦντα. Σ.) O. 9.20 ἀγλαόθρονος, -ονἀγλᾰόθρονος, -ον    1splendidly enthroned Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις O. 13.96 Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν N. 10.1 ἀγλαόκαρπος, -ονἀγλᾰόκαρπος, -ον    a with splendid fruit ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας fr. 106. 6.    b with beautiful wrists [ἀγλαόκαρπον Νηρέος θύγατρα (v.l. ἀγλαόκολπον, -καρνον, -κρανον.) N. 3.56] ἁ δὲ τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀλαθέας ὥρας fr. 30. 6. ἀγλαόκολπος, -ονἀγλᾰόκολπος, -ον    1with lovely bosom ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγατρα (v. l. ἀγλαόκαρπον, -καρνον, -κρανον. sc. Θέτιν.) N. 3.56 ]ἀγλαοκ[όλπου] Δωρίδος (supp. Lobel.) Θρ. 4. 4.

-- 6 --

ἀγλαόκουρος, -ονἀγλᾰόκουρος, -ον    1with its splendid youth τὰνὀλβίαν Κόρινθονἀγλαόκουρον O.13.5. [ἀγλαόκρανος, -καρνοςἀγλαόκρανος, -καρνος v. ἀγλαόκολπος.] ἀγλαόκωμος, -ονἀγλᾰόκωμος, -ον    1of triumphant celebration Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ ἀγλαόκωμον O. 3.6 ἀγλαόςἀγλᾰός (ἀγλαός, -όν; -οί, -ῶν: -ά, -ᾶς, -άν; -αί, -αῖς, -αῖσι: -όν acc. -ῷ; -ῶν, -οῖς.)    a of persons, famous, distinguished εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ O. 14.7 ἄραντο γὰρ νίκας ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως I. 6.62 ἀγλαός τ' Ποσειδὰν I. 8.27    b of objects, events, splendid ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι O. 1.91 ἀπ' ἀγλαῶν δενδρέων O. 2.73 ᾧτινι σὸν γέρας ἕσπετ' ἀγλαόν O. 8.11 οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ' ἀγλαοί P. 4.82 ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων (byz.: ἀγαθῶν, ἀγαυῶν codd.) P. 5.52 τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ καὶ σεμνὸν ἀγλααῖσι μερίμναις Πυθίου Θεάριον N. 3.69 Ἀμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον N. 4.20 ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας N. 11.4 ἀγλααὶ νῖκαι N. 11.20 μιν εὐφώνων πτερύγεσσιν ἀερθέντ' ἀγλααῖς Πιερίδων I. 1.64 πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρον I. 8.2 θύεται γὰρ ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλάδος Pae. 6.62 ἀγλαάν τἐς αὐλὰν Pae. 7.3 ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες Pae. 12.15 ἀγ]λαὸς ἃς ἀνἑρκε[ Pae. 12.20 χερσίν τἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ' ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. . ὅσ ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν (Reiske: ἀγλαόχθων codd.). fr. 220. 2. ]σ' ἀγλαὸν μέλος[ ?fr. 333a. 13. τερφθὲν ἱαροῖς[ ]αματ' ἀγλαοῖς ?fr. 338. 7. ἀγλαοτρίαιναἀγλᾰολτ;γτ;τρῐαινα    1with splendid trident, of Poseidon; as subs. τότ' Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι O. 1.40 ἀγλαοχαίταςἀγλαοχαίτας    1with splendid hair ]αν ἵν' ἀγλαοχαίταν[ Πα. 7.e. 2. ἄγλωσσοςἄγλωσσος    1speechless, without a word ἧ τιν' ἄγλωσσον μέν, ηλτ;γτ;τορ δ ἄλκιμον λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει N. 8.24 ἁγνόςἁγνός (ἁγνῷ, -όν; -οί: -άν; -αί: -όν acc.: superl. -όταται)    1holy.    a of persons, divine or semi-divine καὶ ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν (sc. Ἥλιον.) O. 7.60Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναί.” P. 4.103ἁγνὸν Ἀπόλλων”. P. 9.64 ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται fr. 133. 5.    b of things, belonging to, or administered by divinities καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ' ἁμᾶ θῆκε O. 3.21 ἀείδει μὲν ἅλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν sc. of Pallas Athene. O. 5.10 τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί (cf. Ἁφαίστοιο v. 25) P. 1.21 ἔνθ' ἁγνὸν Ποσειδάωνος ἕσσαντ ἐνναλίου τέμενος P. 4.204 πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ I. 6.74 (Ζεύς) ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34. δενδρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς αὐξάνοι, ἁγνὸν φέγγος ὀπώρας fr. 153.    c frag. ]ἁγνᾶς αγι[ Πα. 7. c. 1. ἀγνώμωνἀγνώμων    1foolish ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν O. 8.60 ἀγνώςἀγνώς    1ignorant (always negatived) c. gen. “ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν δωρήσεται, οὔτε παγκάρπων φυτῶν νάποινον οὔτ' ἀγνῶτα θηρῶν.” P. 9.58 καὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν I. 2.30 [οὐκ ἀγνῶτ' ἀείδω (v. l. ἄγνωτ) I. 2.12] [ἄγνωστοςἄγνωστος v. ἄγνωτος] ἄγνωτος, -ονἄγνωτος, -ον    a act., ignorant, c. gen. φωνὰν ἀκούειν ψευδέων ἄγνωτον (v. l. ἄγνωστον) O. 6.67    b pass., unknown οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν (v. l. ἀγνῶτ. “non obscure, sc. tibi pro tua sapientia, Isthmiacam cano victoriam.” Schr.) I. 2.12 τῶν ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί (Mommsen: ἄγνωστοι codd. “le silence et l'oubli” Puech.) I. 4.30 ἀγοράᾰγορά (ἀγορᾶς, -ᾷ, -άν; -αί.)    a public assembly, gathering ἐν χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι κἀγοραὶ βουλαφόροι O. 12.5 ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί I. 8.26 ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου P. 4.85    b gathering place, market place πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι δίχα κεῖται θανών P. 5.93 Μυρμιδόνες, ὧν παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν Ἀριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε κατ' αἶσαν (εἶραν coni. Mair met. gr.: v. Wil. 277̆{2}) N. 3.14 θεοί, πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν (cf. Thuc. 6. 54. 6. Πεισίστρατος, ὃς τῶν δώδεκα θεῶν βωμὸν τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἄρχων ἀνέθηκε) fr. 75. 5.

-- 7 --

ἀγοράζωᾰγοράζω test., Σ. Ar., Ach. 720, ἀγοράζειν· ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν, Ἀττικῶς· ὅθεν καὶ ἡ Κόριννα, ἐστι τοῦ Πινδάρου ἀττικιστί, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν παρθενίων ἐχρήσατο τῇ λέξει fr. 94d. Snell, = fr. 103 Schr. ἀγόςᾰγός    1leader, chief ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν ὅπλοις ἔδραμον ἀθρόοι N. 1.51 ἄγραἄγρα    1quarry, prey (αἰετός) ὃς ἔλαβεν αἶψα, τηλόθε μεταμαιόμενος, δαφοινὸν ἄγραν ποσίν N. 3.81 πολλοῖς μὲν ἐνάλου, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ?fr. 357. ἈγρεύςἈγρεύς    1the Hunter, epithet of ApolloAristaios, q. v. “Ἀγρέα καὶ Νόμιον τοῖς δ' Ἀρισταῖον καλεῖν.” P. 9.65 ἄγριοςἄγριος    a wild, not domestic ἄγριος ἔλαιος fr. 46.    b wild, fierce κεράιζεν ἀγρίους θῆρας P. 9.21 ]αἴνιγμα παρθένοἰ ἐξ ἀγριᾶν γνάθων[ sc. of the Sphinx. fr. 177d. ἀγρόςἀγρός    1fieldἀγέλας ἀφίημ' ἀγρούς τε πάντας.” P. 4.149 ἀγρότεροςἀγρότερος    a wild, living in the wilds Χίρωνα φῆρ' ἀγρότερον P. 3.4 μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον N. 3.46    b eager in pursuit ἔνεικέ τε χρυσέῳ παρθένον ἀγροτέραν δίφρῳ (i. e. the huntress Cyrene.) P. 9.6 met., ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει τῶν τε καὶ τῶν καιρὸν βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν ἀγροτέραν, (i. e. ambitious: ἁβροτέραν coni. Stadtmüller, Wil.: lect. codicum def. van Leeuwen.) O. 2.54 ἀγρυξίαἀγρυξία    1silence νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται fr. 229. ἄγυιαᾰγυια (ἄγυιαν; -ᾶν, -αῖς, -άς.)    1street with houses, dwellings βρότεα σώμαθ' κατάγει κοίλαν πρὸς ἄγυιαν θνᾳσκόντων i. e. to Hades O. 9.34 πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ (sc. Ἱέρων.) P. 2.58ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Ἄβαντος εὐρυχόρους ἀγυιάς.” (εἰς τὸ Ἄργος. Σ.) P. 8.55 λευκίπποισι Καδμείων μετοικήσαις ἀγυιαῖς i. e. Thebes P. 9.83 ἐν τίν κἐθέλοι ναίειν προγόνων ἐυκτήμονα ζαθέαν ἄγυιαν N. 7.92 Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6. ἀγυιᾶτιςᾰγυιᾱτις    1dwelling among, c. gen. Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις (ἀγυιᾶτι coni. Christ. cf. Kambylis, Anredeformen, 138 n. 1.) P. 11.1 ἄγχι, ἄγχιστοςἄγχι, ἄγχιστος    a prep. c. dat., near, like τεκμαίρει καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν N. 6.9 ]Χαρίτεσσί μοι ἄγχι θ[ (fort. ἀγχιθ[) Pae. 7.10    b superl. ἄγχιστος, very near, ever presentΑπόλλων, ἀνδράσι χάρμα φίλοις, ἄγχιστον ὀπάονα μήλων, Ἀγρέα καὶ ΝόμιονP. 9.64    c n. pl. ἄγχιστα as prep. c. gen., nearest ἀκοντίζων σκοποἶ ἄγχιστα Μοισᾶν N. 9.55 ῥῆμ' ἀλαθείας λτ; γτ; ἄγχιστα βαῖνον (ὁδῶν supp. Hermann: ἐτᾶς Bergk.) I. 2.10 πῦρ πνέοντος ἅ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς (sc. ἡμένη Ἀθηνᾶ.) fr. 146. 2. ἀγχίκρημνος,-ονἀγχίκρημνος,-ον    1clinging to its river banks cf. fr. 201. τάν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον fr. 82 ἀγχίτοκος, -ονἀγχίτοκος, -ον    1near the time of birth ἁ Κοιογενὴς ὠδίνεσσι θυίοισ' ἀγχιτόκοις fr. 33d. 4. ἀγχοῦἀγχοῡ prep. c. dat.    1near λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χείμασιν ἀγχοῦ N. 9.40 ἄγχωἄγχω    1strangle ἀγχομένοις δὲ (δρακόντεσσι) χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων N. 1.46

-- 8 --

ἄγωᾰγω (ἄγεις, -ει, -οντι; -οις, -οι; -ων, -οντα), -οντες; -ειν. aor. ἄγᾰγεν), γᾰγον; ᾰγᾰγών, -όντα; ᾰγᾰγέν (v. l. ἀγαγεῖν). impf. ᾰγεν, ἆγεν), ἆγον. fut. ἄξοισι; ἄξοντα): med. ἀγέσθω.)    1    a bring (persons, things) οὐδὲ ματρὶ φῶτες γαγον (sc. σέ.) O. 1.46 μιν ἔλαφον θήλειαν ἄξονθ O. 3.29 ὑπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν O. 5.14 ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν πολὺν ὗσε χρυσόν O. 7.49 δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας O. 13.29τὸν μὲν ἀμνάσει νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν (v. 1. ἀγαγεῖν.) P. 4.56δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγεινP. 4.161 τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος P. 4.227 οὐ τὰν Ἐπιμαθέος ἄγων ὀψινόου θυγατέρα Πρόφασιν P. 5.27 ἄνδρες τοὺς Ἀριστοτέλης ᾰγαγε ναυσὶ θοαῖς P. 5.87 νιν εὔφρων δέξεται καλλιγύναικι πάτρᾳ δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ' ἀπὸ Δελφῶν P. 9.75 παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δἰ ὅμιλον P. 9.123 Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄυσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων P. 12.12 ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν, κτέατ' ἄγων Τροίαθεν ἀκροθινίων N. 7.41 καί ποτ' ἐς ἑπταπύλους Θήβας ᾰγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18 ἆγε σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν (sc. Ἡρακλέης.) I. 6.28 Θέμιν Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν ἆγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ' ὁδὸν fr. 30. 4. ὧραί τε Θεμίγονοι ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον Ἀπόλλωνι δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγοντες Pae. 1.8 ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον εὐρυβίαν ἄγοντες Pae. 6.103 ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ Pae. 15.3 (Φοῖνιξ· ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι fr. 183.    b drive τὸν (θησαυρὸν ὕμνων) οὔτε χειμέριος ὄμβρος οὔτ' ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι P. 6.13 ὁπόσα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ' ἄγων Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν (sc. Κάρρωτος.) P. 5.36    c bestow αἰὼν δ' μόρσιμος, πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων O. 2.10 ἐς ἀδελφεὸν Χάριτες ἄνθεα τεθρίππων γαγον O. 2.51 ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον αὐτούς τἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.87 κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν P. 3.73 ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν P. 5.66 Ἀλεύα τε παῖδες, Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα P. 10.6 ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω N. 7.62 εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34 met., τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς (sc. ταῖς Συμπληγάσι) ἡμιθέων πλόος γαγεν P. 4.211    d med. take awayἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθωP. 4.230    2    a guide, be one's guide ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί τινος (ποίνιμος coni. Spiegel.) ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα P. 2.17 οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76 ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι P. 7.13 Θώρακος ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ' ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον, φιλέων φιλέοντ ἄγων ἄγοντα προφρόνως P. 10.66 καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει Μοῖρα N. 11.42 Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί (πάντας sc.: Boeckh, Wil. preferred to understand τὸ βιαιότατον as ἀπὸ κοινοῦ with ἄγει and δικαιῶν.) fr. 169. 3.    b guide in various senses, (α) c. pred. adj. ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύναν. i. e. uphold P. 6.20 (β) employ νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει P. 6.47 ἄγει τ' ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς. (v. αἰσχίων.) I. 7.22 (γ) wage, carry onοἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κεφαλᾷ.” P. 9.31    c in tmesis ἐπάγω O. 2.37 ἀνάγω I. 6.62    d frag. ἄγοις, ὦ κλυτά, θεράποντα, Λατοῖ fr. 94c. 3. ἀγώνᾰγών (ἀγών, -ῶνος, -ῶνι, -ῶνα; -ῶνες, -ώνων, -ῶνας.)    a meeting place, gathering ναυσὶ δ' οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ἐς Ὑπερβορέων ἀγῶνα θαυμαστὰν ὁδόν (τὸ ἀθρόισμα. Σ.) P. 10.30 ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντεὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Pae. 6.60    b athletic contest, games μηδ' Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν O. 1.7 τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν Οὔλυμπόνδ' ἰὼν θαητὸν ἀγῶνα νέμειν O. 3.36 Ἑρμᾶν ὃς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων O. 6.79 ἀγῶνές τ' ἔννομοι Βοιωτίων O. 7.84 φυλλοφόρων ἀπ' ἀγώνων O. 8.76 οἶον δ' ἐν Μαραθῶνι συλαθεὶς ἀγενείων μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ ἀργυρίδεσσιν contest against his elders. O. 9.90 ἀγῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός the Olympiad. O. 10.24 Ἥρας τ' ἀγῶν ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ Ἀριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ (ὡς καὶ ἐν Αἰγίνᾳ Ἡραιῶν ἀγομένων κατὰ μίμησιν τοῦ ἐν Ἄργει ἀγῶνος. ἄποικοι γὰρ Ἀργείων. Δίδυμος δὲ φησὶ τὰ Ἑκατόμβαια αὐτὸν νῦν λέγειν ἐπιχώριον ἀγῶνα Αἰγινητῶν διὰ τὴν συγγένειαν. Σ.) P. 8.79 ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν (coni. Hartung: βαθυλείμωνα ἀγὼν ὑπὸ Κίρρας πέτραν codd.) P. 10.16 ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας P. 11.12 Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις P. 11.47 ὠνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, εὐκλεᾶ λαοσόων μνστῆρ' ἀγώνων P. 12.24 ὅδ' ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίαις δέδεκται πρῶτον N. 2.4 ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι (i. e. in the Nemean festival. ἀγῶνι with τὰ οἴκοι. Σ.) N. 2.24 Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών (τοῦ Νεμεαίου ἀγῶνος ἔφορος ὁ Ζεύς. Σ.) N. 3.65 Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα (λέγει δὲ τοῦ Νεμεακοῦ, Κλεωναῖοι γὰρ αὐτὸν διέθηκαν. Σ.) N. 4.17 Ὀρσοτριαίνα ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου i. e. at Isthmian games. N. 4.87 πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς N. 6.59 ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν i. e. the Hekatombaia at Argos in honour of Hera, where the prize was a bronze shield. N. 10.22 ἀγώνων μοῖραν Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι θάλειαν (sc. Διόσκουροι.) N. 10.52 ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων (i. e. individual contests.) I. 1.18 ἐπεί νιν Ἀλκαθόου τ' ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν the Alkathoia at Megara I. 8.67 τιθεμένων ἀγώνων πρόφασις ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον fr. 228. οὐκ ἄναλκις ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (“potius ad O. 1.81 referendum”, Snell) ?fr. 342.    c place of contest ἔλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ' ὡσείτ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω P. 1.44 ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος P. 9.114

-- 9 --

ἀγωνίαᾰγωνία    1contesting, competition τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας O. 2.52 ἀγωνίας δ, ἕρκος οἷον, σθένος “his strength in competition” P. 5.113 μάλα δ' ἐθέλοντι σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν N. 7.10 ἀγώνιοςᾰγώνιος    a competitive, of competition ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ καθελών O. 10.63 ἔν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι I. 5.7 ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ' ἀέθλων I. 9.8 κύνα Ἀμυκλάιαν ἀγωνίῳ ἐλελιζόμενος ποδὶ μίμεο (in a musical contest for hyporchemata) *fr. 107a. 2*.    b epithet of Hermes, patron of contests v. ἐναγώνιος. πάντα δ' ἐξειπεῖν, ὅσ ἀγώνιος Ἑρμᾶς Ἡροδότῳ ἔπορεν ἵπποις I. 1.60 ἀδαήμωνᾰδᾰήμων    1ignorant c. gen. οὔτοι με ξένον οὐδ' ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆβαι fr. 198a. ἀδαήςᾰδᾰής    1ignorant c. gen. ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος Pae. 4.27 ἄδακρυςᾰδακρυς    1without tears ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα O. 2.66 ἀδαμάντινοςᾰδᾰμάντῐνος    1of adamant ἀδαμάντινον ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224 ἀδαμαντοπέδιλος, -ονἀδαμαντοπέδῑλος, -ον    1with bases of adamant ἂν δ' ἐπικράνοις σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες fr. 33d. 8. ἀδάμαςᾰδᾰμας    1adamant κρατεροῖς ἀδάμαντος ἅλοις P. 4.71 ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν fr. 123. 4.

-- 10 --

ἀδείμαντοςᾰδείμαντος    1fearless, of Herakles ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν, σπέρμ' ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος N. 10.17 τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12 ἀδελφεάᾰδελφεά    1sister ἄνευ σέθεν (sc. Ἐλειθυίας) οὐ τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχομεν ἀγλαόγυιον Ἥβαν N. 7.4 ἀδελφεόςᾰδελφεός (ἀδελφεοῦ, -εόν; -εοῖσιν.)    a brother ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν (Xenokrates, br. of Theron.) O. 2.49 ἀδελφεοῖσί τ' ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς (Wil.: ἀδελφεούς τ' ἐπαινήσομεν ἐσθλούς codd: ἀδελφεοὺς καὶ ἐπαινήσομεν ἐσλούς Ahlwardt. sc. the brothers of Thorax.) P. 10.69    b half-brother Ἡράκλεες, σέο δὲ προπράονἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ (Aiakos.) N. 7.86 ταχέως δ' ἐπ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας (Kastor, halfbrother of Polydeukes.) N. 10.73    c pl. pro sing. Ζηνὶ μισγομέναν (Θέτιν) ἢ Διὸς πὰῤ ἀδελφεοῖσιν (πληθυντικῶς δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἀδελφῷ τῷ Ποσειδῶνι. Σ.) I. 8.35 ἀδίαντοςᾰδῐαντος    1not bathed in sweat (v. Snell on Bacch. 17. 122.) (ἄκων), ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον pr. N. 7.73 Ἀδικίᾰαδῐκία    1injustice, pro pers. test. Σ. P. 8.1, ἔφη (ὁ Πίνδαρος) παῖδα εἶναι τῆς Ἀδικίας τὸν Θόρυβον fr. 250a. ἄδικος, -ονᾰδῐκος, -ον    1unjust, wrong ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων P. 6.48 n. pl. pro subs., ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν O. 2.69 ἀδινόςᾰδῐνός    1strong, violent φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν P. 2.53 ἌδματοςἌδμᾱτος son of Pheres, cousin of Jason & Melampos    1Ἄδματος καὶ Μέλαμπος P. 4.126 ἀδόκητοςᾰδόκητος    1not expecting? unexpected? πέσε δ (κῦμ' Ἀίδα) ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα (v. Gerber, A. J. P., 1963, 182.; ἄδοξον Σ. paraphr.) N. 7.31 ἄδολος, -ονᾰδολος, -ον    1without artifice δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει v. Thummer 74̆{4}. pr. O. 7.53 ἁδονάᾱδονά    1pleasure θέλγητρ' ἁδονᾶς fr. 278 = fr. 223. ἄδορπος, -ονᾰδορπος, -ον    1without a feast of c. gen., met. οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν (sc. Αἴγιναν.) Pae. 6.128 Ἀδράστειος̆αδράστειος    1of Adrastos τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ (τὰ Νέμεα· οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας ἀνενεώσαντο τὰ Νέμεα, ὧν εἷς Ἄδραστος. Σ.) N. 10.28 ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος (τὰ Πύθια. Σ.) I. 4.26 Ἀδραστίδαῐαδραστίδαι    1descendants of Adrastos λείφθη δὲ Θέρσανδρος Ἀδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις (Tric.: -ειδᾶν, -είδων codd. γίνεται γὰρ Ἀργείας τῆς Ἀδράστου θυγατρὸς καὶ Πολυνείκους. Σ.) O. 2.45 ἌδραστοςἌδραστος king of Argos and Sikyon, son of Talaos.    1αἶνος ὃν Ἄδραστος ποτἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατ O. 6.13ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ Ἄδραστος ἥρως.P. 8.51 πρὶν γενέσθαι τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν (τουτέστι πρὶν τὰ Νέμεα τεθῆναι. Σ.) N. 8.51 ἱππίων ἀέθλων κορυφάν, ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν Ἄδραστος ἐπ' Ἀσώπου ῥεέθροις (ἀνατίθησι γὰρ τὴν τῶν Πυθίων θέσιν ἐν Σικυῶνι Ἀδράστῳ, ποιητικὴν ἄγων ἄδειαν, Κλεισθένους αὐτὰ διαθέντος. Σ.) N. 9.9 πατρὶ δ' Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ N. 10.12 ἢ ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον (sc. Θήβα.) I. 7.10 ἁδύγλωσσος, -ονᾱδῠγλωσσος, -ον    1sweet tongued ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν ἀδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ O. 13.100 ἁδυεπήςᾱδῠεπής    1with sweet voice ἁδυεπής τε λύρα O. 10.93 ἁδυεπὴς ὕμνος N. 1.4 διὰ τὸν ἁδυεπῆ Ὅμηρον N. 7.21 ἁδύλογος, -ονᾱδῠλογος, -ον    1sweetly speaking ἁδύλογοι δέ νιν λύραι μολπαί τε γινώσκοντι O. 6.96 ἁδυμελήςᾱδῠμελής    1with sweet songs, melodious ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.1<*>. κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας ἁδυμελῆ κελαδήσω O. 11.14 κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ P. 8.70 ἁδυμελεῖ δἐξάρχετε φωνᾷ N. 2.25 ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ I. 7.20

-- 11 --

ἀδύνατοςᾰδῠνᾰτος    1impossible c. acc. and inf. ἀδύνατα δ' ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν P. 2.81 τυχεῖν δ' ἕν ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον N. 7.55 ἁδύπνοος, -ονᾱδύπνοος, -ον    1breathing sweetness, delightful to hear Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22 ἁδᾰπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ (sc. κάρυκες.) I. 2.25 ἁδύςᾱδύς (ἁδεῖα, -είας, -εῖαν; -είας, -εῖαι: ἁδύ acc.: superl. ἁδίσταν.) γλεφάρων ἁδὺ κλάιθρον (sc. ὕπνον.) P. 1.8    1εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν P. 1.90 ἁδείας ἐνίπτων ἐλπίδας P. 4.201ἁδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶςP. 9.41 ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν (ἁδείᾳ ἐν τελετᾷ Σγρ.) N. 10.33 ἁδεῖα δ' ἔνδον μιν ἔκνιξεν χάρις I. 6.50 ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν Ἀφροδίτας εὐθρόνου μνάστειραν ἁδίσταν ὀπώραν I. 2.5 ἄδυτονᾰδῠτον (v. l. ἄδυτος.)    1sacred place, sanctuary ὁ Χρυσοκόμας εὐώδεοσἐξ ἀδύτου εἶπε i. e. the temple of Delphic Apollo O. 7.32 μαντευμάτων δὲ θεσπεσίων δοτῆρα καὶ τελεσσιε[πῆ] θεοῦ ἄδυτον[ (cf. Σ. P. 11.5, πυκνῶς δὲ τίθησιν ὁ Πίνδαρος κατὰ τὸ ἀρσενικὸν τὸν ἄδυτον· [πῆ] supp. Wil.: [πες] Galiano: perhaps the oracle of Apollo Ptoios is meant.) Πα. . 3. ὦ Πάν, Ἀρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ (sc. μεγάλας Ματρός.) fr. 95. 2. ἄδυτοςᾰδῠτος    1not to be entered χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων θησαυρόν i. e. the temple of Apollo Ismenios at Thebes P. 11.4 ἀεθλητάςἀεθλητάς (ᾰε̄-, αε-.)    1athlete χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49 οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν N. 10.51 φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν (ἀν- δράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne.) I. 6.72 ἄεθλονἄεθλον (ᾰελτ;γτ;-, ᾰε̄-, αε-. neut. guaranteed, O. 1.3 O. 9.108, P. 10.24, N. 9.9)    a prize Τλαπολέμῳ ἵσταται μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ' ἀέθλοις O. 7.80 τοῦτο δὲ προσφέρων ἄεθλον (τὸν ὕμνον. Σ.) O. 9.108 τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων P. 1.99 τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24 ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς N. 10.32 ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων I. 1.18 ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα I. 3.9 μαρνάσθω τις ἔρδων ἀμφἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου ἐκμαθών I. 5.55    b contest?, v. von der Mühll, M. H., 1954, 52. εἰ δἄεθλα γαρύεν ἔλδεαι O. 1.3 ἀνὰ δαὐλὸν ἐπαὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν, ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν Ἄδραστος i. e. the Pythian games at Sikyon N. 9.9 ἀεθλονικίαἀεθλονικία (αε-)    1victory in the games ἀεθλονικία δὲ μάλιστ ἀοιδὰν φιλεῖ N. 3.7 ἄεθλοςἄεθλος (ᾰελτ;γτ;-, ᾰε̄-, αε-. masc. guaranteed, O. 1.84, P. 4.165)    1contest ἀέθλων γἕνεκεν O. 1.99 ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου νέμων ἀέθλων τε κορυφάν O. 2.13 νέοις ἐν ἀέθλοις O. 2.43 μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων O. 3.15 μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν O. 3.21 τεαὶ γὰρ ὧραι μ' ἔπεμψαν μάρτυῤ ἀέθλων O. 4.3 ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις O. 5.6 τεθμόν τε μέγιστον ἀέθλων O. 6.69 μοῖράν τ' ἀέθλων O. 6.79 μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων Οὐλυμπία O. 8.1 ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν O. 8.64 ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις O. 13.15 ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν O. 14.24 ἀέθλων Πυθίων P. 3.73 γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν P. 4.253 ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων P. 5.53 νικαφόροις ἐν ἀέθλοις P. 8.26 καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ' ἀέθλοις P. 9.70 ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102 σὺν δ' ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν P. 9.115 γεύεται γὰρ ἀέθλων P. 10.7 μεγάλων δ' ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ N. 1.11 ὅσσα δ' ἀμφ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγονται N. 2.17 τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν N. 2.19 ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ ἑτοῖμος ἔβαν N. 4.73 Νεμέας ἐξ ἐράτων ἀέθλων N. 6.12 ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν (i. e. the Hekatombaia at Argos.) N. 10.23 ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλων. N. 11.23 ἐπεὶ στεφάνους ἓξ ὤπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέθλων (sc. Ἰσθμός.) I. 1.11 ὃς δ' ἀμφ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν, I. 1.50 εὐτυχήσαις ἢ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἢ σθένει πλούτου I. 3.1 ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος I. 4.26 καὶ δεύτερον ἆμαρ ἐτείων τέρμ' ἀέθλων γίνεται, ἰσχύος ἔργον (Er. Schmid: ἀέθλων τέρμα codd.: i. e. the Theban Iolaia) I. 4.67 ἔν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν I. 5.7 καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.5 ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ' ἀέθλων I. 9.8 διαγινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων Ἑλλανίσιν (hypallage: exploits in the games of Greece.) Pae. 4.22    b met. contest, task ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται O. 1.84τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσονP. 4.165 καὶ τάχα πείρατ' ἀέθλων δείκνυεν πατρωίων P. 4.220θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ ἐν Νεμέᾳ” Herakles speaks of the Nemean lion I. 6.48

-- 12 --

ἀεθλοφόροςἀεθλοφόρος (αε-, ᾰε̄-.)    1prize-winning ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν O. 7.7 ἀεθλοφόρου λήματος ἕνεκεν N. 3.83 as subs., ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον N. 6.23 ἀείἀεί v. αἰεί. ἀείδωᾰείδω (ἀείδω, -ει; -ων; -ειν· impf. ᾰειδε), ἄειδον: fut. med. pro act. ἀείσομαι, -εται codd.: aor. ἀεῖσαι: pass. ἀείδεται; -όμενον: impf. ᾰείδετο.)    a sing abs. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22 ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισι ἁρμόζων I. 7.39 χρύσεαι δἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Pae. 8.71    b sing of, celebrate c. acc. ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν O. 5.10 ἀγῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός O. 10.24 Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον O. 14.18 τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Hermann, Boeckh: ὁ σὸς ἀείσεται παῖ codd.: ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Mommsen: locus non sanatus.) N. 4.90 εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ' ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει N. 5.50 γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31 οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.12 τί κάλλιον ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἀεῖσαι; fr. 89a. 3. pass. σε ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας ἀειδόμενον P. 5.24 πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις (Αἴγινα sc.) P. 8.25 παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης N. 7.8 fig. ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις was filled with the songs of O. 10.76 ἀείρωᾰείρω (aor. ειρε, ἀείραις: med. ραντο: pass. ἀείρεται: aor. ἀερθείς, -εῖσα, -έντα. ἀρόμαν v. ἄρνυμαι.)    1 act. lift up τέλος δ' ἀείραις πρὸς στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς fr. 111. 3.    2 med. win, gain cf. ἄρνυμαι, ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου (synizesin αε vidit Schroeder.) I. 6.60    3 pass. be lifted up    a be exalted, extolled ἀρετὰ ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα N. 8.41 εἴη μιν εὐφώνων πτερύγεσσιν ἀερθέντ' ἀγλααῖς Πιερίδων ἔρνεσι φράξαι χεῖρα I. 1.64 σοφίᾳ γὰρ ἀείρεται πλει[ Pae. 14.40 λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ' αἰθέῤ ἀερθέντ (Boeckh: λαμπευθέντα codd.) fr. 227. 3    b be elated νικῶντί γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς ἀνέκραγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν N. 7.75    4 in tmesis, ἀνὰ κάρα τ' ἄειρ[ε v. ἀναείρω Pae. 20.10

-- 13 --

ἀέκωνἀέκων (ᾰε-, αε-.)    1unwilling ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον πράσσοιτο O. 10.29 Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον N. 4.21 ]ου στρατὸς οὐκ ἀέκ[ων (supp. Lobel) fr. 169. 52. ἀέλιος, ἅλιοςἀέλιος, ἅλιος (ᾶε-, αε-, ᾶ-. ἀελίου, ἀελίου, ἀελίοιο, ἁλίῳ, ἅλιον, ἀέλιον. v. Forssman, 6ff.)    a sun μηκέτ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον. O. 1.5 ὀξείαις αὐγαῖς ἀελίου (v. 1. ἁλίου.) O. 3.24σθένος ἀελίου χρύσεον λεύσσομενP. 4.144 αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γυῖον ἐμπεσεῖν N. 7.73 ἀκτὶς ἀελίου, τί πολύσκοπε μήσεαι, ὦ μᾶτερ ὀμμάτων, ἄστρον ὑπέρτατον; Pae. 9.1 ἔλαμψαν δ' ἀελίου δέμας ὅπω[ς Pae. 12.14 τοῖσι μὲν λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύκτα κάτω Θρ. 7. 1.    b sunshine ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις ἅλιον ἔχοντες sc. those who live in the islands of the blessed. O. 2.62 εἰ δ' ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλπετο N. 4.13 ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν i. e. to the upper world fr. 133. 2.    c day Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θἁλίῳἀμφἑνὶ (v. l. τ' ἀλίῳ.) O. 13.37    d frag. ]ἀέλιον δ[ ?fr. 344. 5.    e pro pers., Helios, the Sun god τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ' Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν, Ῥόδον O. 7.14 ἀπεόντος δ' οὔτις ἔνδειξεν λάχος Ἀελίου O. 7.58 Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸς (sc. Aietes.) P. 4.241 μᾶτερ Ἀελίου πολυώνυμε Θεία (Ἁλίου coni. Morel.: cf. Hes. Theog. 371.) I. 5.1 fig. ἁμέραν παῖδ ἀελίου (v. l. ἁλίου Π.) O. 2.32 test. Σ. Theocr. 2. 10. Πίνδαρός φησιν ἐν τοῖς κεχωρισμένοις τῶν Παρθενείων ὅτι τῶν ἐραστῶν οἱ μὲν ἄνδρες εὔχονται λτ;παργτ;εῖναι Ἥλιον, αἱ δὲ γυναῖκες Σελήνην fr. 104. ἀελλόπουςᾰελλόπους    1storm footed ἀελλοπόδων ἵππων N. 1.6, fr. 221. 1. fig. “δίφρους ἀελλόποδας.” P. 4.18 [ἀελπείαἀελπεία v. ἀελπτία.] ἀελπτίαᾰελπτία    1disillusion, disappointment ἀλλἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τινἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ' οὔπω (ἀελπτίᾳ codd.: ἀελπείᾳ Mommsen.) P. 12.31 ἀέναοςἀέναος v. αἰέναος ἀεξίγυιοςᾰεξίγυιος    1strengthening the limbs ἀεξιγυίων ἀέθλων N. 4.73 ἀέξωᾰέξω (ἀέξω, -ει; ἀέξοι; ἄεξε), [ἀέ]ξετε): med. ἀέξονται. v. αὔξω.)    a act. exalt, make to prosper ὦ Τιμόδημε, σὲ δ' ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει N. 2.15 ἐμῶν δ' ὕμνων ἄεξ εὐτερπὲς ἄνθος O. 6.105 ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον αὐτούς τἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88    b med., expand, be exalted ἀέξονται φρένας, ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες their spirits expand fr. 124. 11.    c frag. εὐάμπυκες[ ἀέ]ξετ' ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 1. ]ἀέξω[ P. Ox. 2448. fr. 14. ἄημιᾱημι    1blow met. ὅσσα δ' ἐπ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φώτων ἀπλέτου δόξας I. 4.9 ἀήρᾱήρ    1mist, cloud τότε χρύσεαᾰ ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον ὑμέτερον of Aigina. Πα. . 13. ]ν ἀέρι[ Πα. 17b. 24. ἈθαμαντιάδαςἈθαμαντιάδας    1son of Athamas, i. e. Melikertes. Ἀθαμαντιάδας. fr. 6. ἈθάμαςἈθάμας v. Πτώιος. Ἀθάνα, Ἀθαναίᾰαθᾱνα, Ἀθᾱναία    1Athene cf. Παλλάς. πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν ἀνορούσαισ (Byz.: Ἀθηναία codd.) O. 7.36θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺς Ἀθάνᾳ.” v. Paus. 2. 4. 5 O. 13.82 μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45 τέχνᾳ τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν Γοργόνων οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ' Ἀθάνα P. 12.8 θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ Ἄρει” Zeus speaks N. 10.84 (Ζεύς) ὃς καὶ τυπ εὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34 Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας of the building of the third Delphic temple of Apollo Πα. . . ]Ἀθάνας[ fr. 215c. 1. test. fr. 262 v. Ῥῆσος; v. fr. 146.

-- 14 --

Ἀθᾶναῐαθᾱναι (-αι, -ᾶν, -αιςι), -αισιν.)    1Athens κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.82 ἐν Ἀθάναις O. 9.88 κρανααῖς ἐν Ἀθάναισι O. 13.38 αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι P. 7.1 ταῖς μεγάλαις Ἀθάναις N. 2.8 Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.19 χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49 οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν N. 8.11 Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις I. 2.20 ἐν γουνοῖς Ἀθανᾶν,ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις (Heyne: Ἀθηνᾶν codd.) I. 4.25 θεοί, πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ τἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 4. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι κλειναὶ Ἀθᾶναι fr. 76. 2. ἈθαναίαἈθαναία    1the Athenian one v. Ἀθάνα. cf. Forssman, p. 106. ἈθαναῖοςἈθαναῑος    1Athenian, of Athensκυλίκεσσιν Ἀθαναίαισι fr. 124. 4. pro subs. ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν μισθὸν P. 1.76 ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν i. e. at the Panathenaia N. 10.34 ὅθι παῖδες Ἀθαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ' ἐλευθερίας at the battle of Artemision fr. 77. 1. ἀθάνατος, -α -ονᾱθᾰνᾰτος, -α -ον (-ον; -οι, -ων, -οις, οισιν, -ους: -α, -αν; -αι, -αιςι): -ου, -ου, ον)    1immortal καλεῖσθαί νιν τοῦτ' ὄνυμ ἀθάνατον O. 6.57 μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε P. 3.61 ἀθανάτα Θέτις P. 3.100 Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ' ἀθανάτου στόματος (τῆς Μηδείας εἶπεν. Σ. cf. Hes. Theog. 992.) P. 4.11θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον” (sc. Ἀρισταῖον) P. 9.63 ἵν' ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν I. 2.28 τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι I. 4.40 τοὶ δ' ἐπὶ γλεφάροις νεῦσαν ἀθανάτοισιν I. 8.46 ἐλπίσιν ἀθανάταις ἁρμοῖ φέρονται fr. 10. ἐμοὶ δὲ τοῦτο[ν δ]ιέδω[κ.ν] ἀθάνα- τον πόνον i. e. of creating poetry Πα. 7B. 22. — ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος Pae. 15.2 ]δολιχὰ δ' ὁδὸς ἀθανάτω[ν Δ. . 1. ἀθάναται δὲ βροτοῖς ἁμέραι, σῶμα δ ἐστὶ θνατόν “hören nimmer auf” Wil. Παρθ. 1. 1. ὁ [Λοξ]ίας [πρό]φρων ἀθανάταν χάριν Θήβαις ἐπιμείξων Παρθ. 2. . τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει μόνον fr. 121. 3. ἀ]θανάταισι πρ[ (supp. Lobel.) Θρ. 4. 10. as subs. pl., gods ἀθανάτουςκλέψαις ἀθάνατοί οἱ πάλιν O. 1.65 Ζεύς τε καὶ (v. l. ἀθανάτων) O. 1.60 προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι O. 7.55 τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων O. 8.25 χωρὶς ἀθανάτων O. 9.41 ἓν παρ' ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι P. 3.82 ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ P. 12.4 παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν N. 1.58 Ζεὺς θανάτων βασιλεὺς N. 5.35 ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις N. 6.5 ἀθανάτων βασιλεὺς N. 10.16 τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων φίλος I. 4.59 ὀ δ' ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνος I. 7.39 ἔδοξ' ἦρα καὶ ἀθανάτοις, ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν I. 8.59 ]καὶ πόθεν ἀθαν[άτων ἔρις ἄ]ρξατο (supp. Bury.) Πα. . . πλεῖστα μὲν δῶρ' ἀθανάτοις ἀνέχοντες fr. 119. 3. Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων fr. 169. 2. ἄθεμιςᾰθεμις    1lawless, impious Ἴσχύος Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον P. 3.32πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἄθεμιν ἀποσυλᾶσαιP. 4.109 ἄθεοςᾰθεος    1godless. impiousἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέωνP. 4.162 Ἀθόως̆αθόως the peninsula of Athos πέραν Ἀ[θόω] (supp. Arnim e Σ.) Pae. 2.61 ἀθρέωᾰθρέω    1observe, heed τὸ Καστόρειον δθέλων ἄθρησον P. 2.70 ]ἀθρέων αν[ fr. 260. 8. ἀθρόοςἀθρόος    a all together Ἰσθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ θήσω φανέῤ ἀθρ O. 13.98 ἀθρόαις πέντενύκτεσσιν full P. 4.130 ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν ὅπλοις ἔδραμον ἀθρόοι N. 1.51χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον Pae. 4.42 fig. ἐς κακότατ' ἀθρόαν complete P. 2.35    b close set (στέφανοι) τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαίτας I. 1.28 ὅντιν' ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ νικάσαντ ἀνέδησαν ἔθειραν I. 5.8

-- 15 --

ἄθυρμαᾰθυρμα    1plaything, delight τόνδε κῶμον ἀνέρων, Ἀπολλώνιον ἄθυρμα P. 5.23 ἀθύρωᾰθῡρω    a play, perform in play c. acc. cogn. ξανθὸς δ' Ἀχιλεὺς τὰ μὲν μένων φιλύρας ἐν δόμοις παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα N. 3.44    b sport with, take delight in Ὅμηρος αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν I. 4.39 αἰαῖαἰαῑ ? ]αιαιαν[ Θρ. 6. 6. ΑἰακίδαςΑἰᾰκίδας (Αἰακίδᾳ, -αν; -αι, -ᾶν, -αις, -ας.)    a son of Aiakos Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ P. 3.87 ἀλλ' Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον i. e. Telamon I. 6.35ΠηλέιΑἰακίδᾳ.” I. 8.39    b descendant of Aiakos pl., ἐχρῆν δέ τινἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι i. e. Neoptolemos N. 7.45 Ἀχιλεύς, οὗρος Αἰακιδᾶν I. 8.55 ἀπείρονας ἀρετὰς [Αἰακ]ιδᾶν (supp. Turyn.) Pae. 6.177    c fig., people of Aigina Αἰακιδᾶν τ' εὐερκὲς ἄλσος O. 13.109 ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσος P. 8.23 τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν N. 3.64 δέξαιτο δ' Αἰακιδᾶν ἠύπυργον ἕδος N. 4.11 ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.8 Αἰακίδαις ἔρνεα πρῶτος λτ;ἔνεικενγτ; ἀπ' Ἀλφεοῦ N. 6.17 ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας N. 6.46 πόλιν γὰρ φιλομόλπων οἰκεῖ δορικτύπων Αἰακιδᾶν N. 7.10 τὸ δ' ἐμόν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται I. 5.20 ὦ χρυσάρματοι Αἰακίδαι I. 6.19 ἁ μὲν πόλις Αἰακιδᾶν fr. 242. ΑἰακόςΑἰᾰκός (-οῦ, -ῷ, -όν.) son of Zeus and Aigina, father of Peleus, Telamon, Phokos, first king and patron deity of Aigina.    1χώραν Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ O. 8.30 ἀποπέμπων Αἰακὸν O. 8.50 πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ P. 8.99 Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν N. 3.28 ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.71 προθύροισιν δ' Αἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ Αἰακοῦ. Σ.) N. 5.53 λέγοντι γὰρ Αἰακόν μιν (= Δία) ὑπὸ ματροδόκοις γοναῖς φυ τεῦσαι N. 7.84 ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων ἅπτομαι N. 8.13 ἀλλ' ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ παίδων τε I. 5.35 (Οἰνοπίαν) δῖον ἔνθα τέκες Αἰακὸν βαρυσφαράγῳ πατρὶ κεδνότατον ἐπιχθονίων I. 8.22 κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1 ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ (cf. titulum, Αἰγινήταις εἰς Αἰακόν) Πα. 1. 3. ]Αἰακ[ (cf. tit. Αἰγινή[ταις.) Πα. 22h. 7. αἰανήςαἰᾱνής    1irritating, nagging ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας P. 1.83 ἐμβάλλων τ' ἐριπλεύρῳ φυᾷ κέντρον αἰανὲς P. 4.236 γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49 εἴ τις ἀνδρῶν κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον I. 3.2 [ΑἰάντειοςΑἰάντειος v. Αἴας b.] ΑἴαςΑἴας (Αἴας, -αντος, -αντα, -αν.)    a son of Telamon, of Salamis. ἐν Τροίᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν N. 2.14 ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν' ἔχει πατρῴαν N. 4.48 οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος N. 7.26 cf. χρυσέων δ' Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν sc. after the contest with Odysseus over Achilles' armour N. 8.27 ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν I. 4.35 καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ I. 5.48 οὐδ' ἔστιν πόλις ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος οὐδἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός I. 6.26καί νιν ὄρνιχος φανέντος κέκλευ ἐπώνυμον εὐρυβίαν Αἴαντα” (v. ἐπώνυμος.) I. 6.53 ὑπερμενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἶαν (voc., v. ἀκαμαντοχάρμας) fr. 184.    b son of Ileus, of Lokris. Αἶαν, τεόν τ' ἐν δαιτί, Ἰλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν (Hermann: Αἰάντειόν τ codd.: Αἰάντεόν τ Boeckh.) O. 9.112

-- 16 --

ΑἰγᾶθενΑἰγᾱθεν    1from Aigai, a town in Euboia, also a city in Achaia, both sacred to Poseidon. Ποσειδάωνα ὅς Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται Ἰσθμὸν Δωρίαν N. 5.37 ΑἰγαῖοςΑἰγαῑος sc. πόντος,    1Aegean sea πεφόρητο δ' ἐπ Αἰγαῖον θαμά sc. Asteria, a floating island Πα. 7B. 49. Αἰγείδαι, ΑἰγειδαιΑἰγείδαι, Αἰγεῑδαι the descendants of Aigeus, one of the Theban Spartoi, a clan with branches at Thebes and Sparta: v. Wil., 477ff., Fränkel, D. & P., 485̆{2}, 486̆{2}, Σπάρτας ὅθεν γεγενναμένοι ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοι πατέρες (whether as ancestors of Pindar himself or the chorus, is unclear.) P. 5.75 ἕλον δ' Ἀμύκλας Αἰγεῖδαι σέθεν (= Θήβας)    1ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυθίοις I. 7.15 αἰγιβάταςαἰγιβάτας    1mounting she-goats Μένδητα αἰγιβάται ὅθι τράγοι γυναιξὶ μίσγονται (Hermann: αἰγίβατοι, -βοτον codd.) fr. 201. 2. ΑἰγιμιόςΑἰγῐμιός father of Dymas and Pamphylos and therefore one of the founders of the Dorian race.    1θέλοντι δὲ Παμφύλου καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοι ὄχθαις ὕπο Ταυγέτου ναίοντες αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς P. 1.64 τῷ Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν (sc. Ἀπόλλων) ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε i. e. the three Dorian tribes; Dymanes, Pamphyloi, and from Hyllos, son of Herakles, Hylleis. P. 5.72 σὺν θεῶν δέ νιν (= Αἴγιναν) αἴσᾳ Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο I. 9.2 ΑἴγιναΑἴγῑνα    a the island Αἰγίνᾳ τε νικῶνθ' ἑξάκις (Boeckh: Αἰγίνᾳ, Αἴγινά codd.) O. 7.86 ἐξένεπε δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν O. 8.20 Αἰγίνᾳ τε γὰρΝίσου τ' ἐν λόφῳ P. 9.90 τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν N. 3.3 ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ ἀκάτῳ, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ ἀπ Αἰγίνας N. 5.3 οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν Διός τ' ἐκγόνων N. 7.50 Αἴγινανδιαπρεπέα νᾶσον I. 5.43 Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς I. 6.8 Ἀχιλεύς, οὖρος Αἰακιδᾶν, Αἴγιναν σφετέραν τε ῥίζαν πρόφαινεν I. 8.56 κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1    b a nymph, daughter of Asopos, mother of Aiakos by Zeus, mother of Menoitios by Aktor. υἱὸν δ' Ἄκτορος Αἰγίνας τε Μενοίτιον O. 9.70 Αἴγινα φίλα μᾶτερ P. 8.98 Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον, Αἰγίνας ἕκατι N. 4.22 Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον N. 8.6 χρὴ δ' ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίν Αιγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν I. 8.16 ὑδάτεσσι δ' ἐπ Ἀσώπου ποτ ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν (Ζεύς sc.) Pae. 6.137 ΑἰγίναθεΑἰγῑνᾱθε    1at Aiginaτὺ δ' Αἰγίναθε δίς, Εὐθύμενες, ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων (Ed. Schwartz: Αἰγινα θεᾶς codd.: Αἴγινα θεοῦ Er. Schmid.) N. 5.41 ΑἰγίοχοςΑἰγῐοχος    1he who holds the Aegis i. e. Zeus. πὰρ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον ἀμφέπων I. 4.58 αἰγίςαἰγίς    1aegis ἀλκάεσσά τε Παλλάδος αἰγὶς μυρίων φθογγάζεται κλαγγαῖς δρακόντων Δ. 2. 17. ΑἴγισθοςΑἴγισθος murderer of Agamemnon, slain by Orestes. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ' Αἴγισθον ἐν φοναῖς (sc. Ὀρέστας) P. 11.37 αἴγλααἴγλα (-α, -αν.)    1radiance, brilliance    a lit. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς μόλεν i. e. of day N. 1.35    b met. brilliance, glory πατρὸς δὲ Θεσσαλοἶ ἐπ' Ἀλφεοῦ ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται O. 13.36 κῶμόν τ' ἀέθλων Πυθίων αἴγλαν στεφάνοις P. 3.73 ἀλλ' ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν P. 8.96 αἰγλάειςαἰγλᾱεις    1gleaming, shining ἐπὶ γὰρ Ἑρμᾶς αἰγλάεντα τίθησι κόσμον (sc. τοῖς ἵπποις.) P. 2.10κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳP. 4.231

-- 17 --

ΑἰγύπτιοςΑἰγύπτιος    1of Egypt Αἰγυπτίαν Μένδητα πὰρ κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον Νείλου κέρας in the Nile delta fr. 201. 1. ΑἴγυπτοςΑἴγυπτος    1Egypt πολλὰ δ' Αἰγύπτῳ κατῴκισθεν ἄστη ταῖς Ἐπάφου παλάμαις (καταοίκισεν coni. Maas: Αἰγύπτοιο κατῴκισεν Heyne.) N. 10.5 τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον fr. 82. ἈίδαςἈίδας (ᾰᾰ-, αἰ-. Ἀίδας, Ἀίδα, Ἄιδα, Ἀίδᾳ, Ἀίδαν.)    a god of death, husband of Persephone fr. 37. Ἀΐδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ O. 8.72 οὐδ' Ἀΐδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον O. 9.33 εἰς Ἀΐδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται O. 10.92 εἰς Ἀΐδα δόμον κατέβα (Byz.: Ἀίδαο codd.) P. 3.11 ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ' Ἀΐδα N. 7.31 ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ' Ἀΐδα, ξεστὸν πέτρολτ;γτ; i. e. tombstone N. 10.67 ψυχὰν Ἀΐδᾳ τελέων I. 1.68 Ἀΐδαν γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν I. 6.15    b the underworld. “πὰρ χθόνιον Ἄιδα στόμα” (Ἀΐδα scribendum?) P. 4.44 ἕτεροι λαχόντες Ἀΐδαν βασιλέες ἱεροί P. 5.96 αἰδέομαιαἰδέομαι    a pay due reverence to aor. pass. pro med., δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες, Ἐννοσίδα γένος, αἰδεσθέντες ἀλκάν obeying their innate valour. P. 4.173    b feel ashamed, hesitate c. inf., “ἐν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντ, ἀμφανδὸν ἁδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶςP. 9.41 αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον N. 5.14 αἰδοῖοςαἰδοῑος (superl. αἰδοιέστατος, αἰδοιότατος coni.)    1revered, honoured κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος (v. 1. -έστατον.) O. 3.42 αἰδοία Χάρις O. 6.76 αἰδοίαν χάριν O. 7.89ἀνδρὸς αἰδοίου.” P. 4.29 αἰδοιότατον γέρας (Er. Schmid.: αἰδοιέστατον codd.) P. 5.18 αἰδοῖος μὲν ἧν ἀστοῖς ὁμιλεῖν (ἀμφίβολον. ἤτοι γὰρ αὐτὸς ἦν ἐντροπῆς ἄξιος ὁμιλῶν τοῖς ἀστοῖς, ἢ αὐτὸς ἐνετρέπετο ἐν τῷ τοῖς ἀστοῖς ὁμιλεῖν. Σ.) I. 2.37 ἥρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ' ἀμφὶ τράπεζαν θαμά fr. 187. ἄιδριςᾰιδρις    1unwitting, ignorant ἄιδρις ἀνήρ Ixion P. 2.37 ἀιδροδίκαςᾰιδροδίκας    1lawless θῆρας ἀιδροδίκας N. 1.63 αἰδώςαἰδώς (αἰδώς, -οῖ coni., -ῶ.)    a abs., sense of honour Ζεῦ τέλεἰ, αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν O. 13.115εἴ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαιP. 4.146 καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ modesty P. 9.12 αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν N. 9.33 τὸ δ' εὐβουλίᾳ τε καὶ α[ἰδ]οῖ ἐγκείμενον αἰεὶ θάλλει Pae. 2.51    b c. gen., reverence, regard for ἐν δ' ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ ἀνθρώποισι προμαθέος αἰδώς O. 7.44 ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ' αἰδῶ respect for her parents P. 4.218 αἰεί, αἰέν, αείαἰεί, αἰέν, ᾰεί (ἀέ coni. Hermann, P. 9.88)    1always, ever    a αἰεὶ μενοινῶν O. 1.58 φιλεῖ δέ μιν Παλλὰς αἰεί O. 2.27 ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.61 αἰεὶ δ' ἀμφ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται O. 5.15 μέγα τοι κλέος αἰεί O. 8.10 ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί O. 9.56 θέλοντι δὲ Παμφύλου καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοιαἰεὶ μένεινΔωριεῖς P. 1.64 Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67 εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν P. 1.90 χρὴ δὲ κατ' αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον P. 2.34 καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός P. 2.72 τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο P. 4.256 ἀρεταὶ δ' αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι P. 9.76 Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται (coni. Hermann: αἰεὶ, ἀεὶ codd.; ἅμα Bergk.) P. 9.88 ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός (Hermann: αἰεὶ codd.) N. 6.3 ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας N. 7.39 παιδῶν δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν N. 7.100 ἅπτεται δ' ἐσλῶν ἀεί (Tricl.: αἰεὶ codd.) N. 8.22 θάλλοντες αἰεὶ σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλος I. 4.4 διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί I. 4.42 τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν I. 8.13 ἀεὶ θάλλει Pae. 2.52    b at any time τὸ δ' αἰεὶ παρά- μερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν O. 1.99 οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ' αἰεὶ βροτῷ P. 2.75 τὸν δ' ἀμφέποντ αἰεὶ φρασὶν δαίμον ἀσκήσω P. 3.108 τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων (Byz.: ἀεὶ codd.) N. 6.55    c frag. ]τιν ἀεὶ πρ[ Πα. 13a. 19. ὀδμὰ δ' ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται αἰεὶ<—>† (locum cruce notavit Snell.) Θρ. 7. 9.

-- 18 --

αἰέναος, ἀέναος,-οναἰένᾰος, ἀέναος,-ον    1everflowing    a met., unending, continuous αἰέναον σέβοντι πατρὸς Ὀλυμπίοιο τιμάν (Schroeder: ἀένναον codd.: ἀέναον Byz.) O. 14.12 καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις αἰενάου πυρός (Schr.: ἀένν- codd.: ἀέν- Byz.) P. 1.6 ἕσπετο δ' αἰενάου πλούτου νέφος fr. 119. 4.    b ever prepared καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις (Pauw: ἀενάοις codd.) N. 11.8    c frag. ]ἀέναος ωσο[ Pae. 21.14 αἰετόςαἰετός (-ός, -οῦ, -όν; -οί, -ῶν)    1eagle    a lit., εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός P. 1.6 θεός, ὃ καὶ πτερόεντ' αἰετὸν κίχε P. 2.50 χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδρος ἱέρεα P. 4.4 θάρσος τε τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο (sc. Ἀρκεσίλας.) P. 5.112 ἔστι δ' αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς N. 3.80 καὶ πέραν πόντοιο πάλλοντ' αἰετοί N. 5.21 ἀλώπηξ, αἰετοῦ ἅ τ' ἀναπιτναμένα ῤόμβον ἴσχει I. 4.47 πέμψεν θεὸς ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν I. 6.50    b pediment = ἀέτωμα, cf. O. 13.21 χρύσεαι δ' ἕξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες (v. 1. ἀετοῦ. of the third temple of Apollo at Delphi.) Pae. 8.70    c test. v. ὀμφαλός fr. 54. ΑἰήταςΑἰήτας father of Medea, king of Kolchis    1Αἰήτα ζαμενὴς παῖς P. 4.10πρὸς Αἰήτα θαλάμουςP. 4.160 κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μεῖξαν Αἰήτᾳ παρ' αὐτῷ sc. the Argonauts P. 4.213 ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224 ἴυξεν δ' ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει Αἰήτας P. 4.238 αἰθέριοςαἰθέριος ]σφιν ἔγειρον[ ]αἰθέρἰ ἑλικ[ (Snell: αἰθέρι Zuntz.) Πα. 13a. 18. αἰθήραἰθήρ (ὁ, ἡ. αἰθήρ, -έρος, -έρα).)    1sky, heaven    a lit. ἐρήμας δἰ αἰθέρος O. 1.6 φαεννὸν ἐς αἰθέρα O. 7.67 αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου (Schr.: ψυχρᾶς codd.) O. 13.88 πίτναν τ' ἐς αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ N. 5.11 φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει, αἰθέρα κνισάεντι λακτίζοισα καπνῷ I. 4.66    b met. ἀρετὰ ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα N. 8.42 λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ' αἰθέῤ ἀερθέντα fr. 227. 3.    c frag. ]φαεννὸς αἰθήρ[ Pae. 3.17 αἰθερ[ Pae. 7.11 ΑἰθίοψΑἰθῐοψ (Αἰθίοπα; -όπων, -όπεσσι, -οπας.)    1Ethiopian Ἀοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα (i. e. Memnon.) O. 2.83 m. pl as subs., ἐναρίμβροτον ἀναμείναις στράταρχον Αἰθιόπων Μέμνονα P. 6.31 ἐγχεσφόροις ἐπιμείξαις Αἰθιόπεσσι χεῖρας (sc. Αχιλλεύς) N. 3.62 καὶ ἐς Αἰθίοπας Μέμνονος οὐκ ἀπονοστήσαντος ἔπαλτο (sc. ὄνυμ' αὐτῶν) N. 6.49 στράταρχον Αἰθιόπων ἄφοβον Μέμνονα χαλκοάραν I. 5.40 test., v. fr. 282. αἰθόςαἰθός    1shining, blazingαἰθᾶς ἐπ' ἀσπίδοςP. 8.46 αἴθωαἴθω    1blaze καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οὔ (Boeckh: αἰθούςςας codd.) O. 7.48 med., ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου O. 1.1 χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένου πυρός Pae. 6.97 αἰθομένα τε δαὶς Δ. 2. 10. αἴθωναἴθων    1blazing    a αἴθωνα κεραυνὸν O. 10.83 ῥόον καπνοῦ αἴθων P. 1.23 αἴθων δὲ κεραυνὸς P. 3.58 αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γυῖον ἐμπεσεῖν N. 7.73    b tawny αἴθων ἀλώπηξ O. 11.19 αἴλινοςαἴλινος i. e. αἶ Λίνου,    1dirge (v. Fraenkel on Agam. 121) ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὕμενι, the dirge for Linos Θρ. 3. 6. αἷμααἷμα (αἷμα, -ατος, αἷμα.)    1blood    a lit. ]ἐνέπισε κεκραμέν' ἐν αἵματι fr. 111. 1.    b met., murder, slaughter ἥρως ὅτι ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος ἐπέμειξε θνατοῖς P. 2.32 ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται I. 7.27    c met., stock, line, childτετράτων παίδων κ' ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν λάβε ἄπειρονthe children of the fourth generation P. 4.48 Ζευ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ' ἀγών (πρόγονος τῶν Αἰακιδῶν ὁ Ζεύς. Σ.) N. 3.65 κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτρας Καλλίας N. 6.35 συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ' ἀπὸ Σπάρτας N. 11.34    d frag. ]αιμαπολ[ fr. 111. 6.

-- 19 --

αἱμακουρίααἱμακουρία    1funeral sacrifice νῦν δ' ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται, Ἀλφεοῦ πόρῳ κλιθεὶς τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ (sc. Πέλοψ. Βοιωτικὴ ἡ φωνή. Βοιωτοὶ γὰρ αἱμακουρίας τὰ τῶν νεκρῶν ἐναγίσματα λέγουσιν. Σ.) O. 1.90 αἱμάσσωαἱμάσσω    1make bloody Ἀχιλέος· ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι ῥαίνων φόνῳ πεδίον I. 8.50 ΑἵμονεςΑἵμονες a nation of Thessaly.    1Ἰαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱμόνεσσιν N. 4.56 αἱμύλοςαἱμῠλος    1flattering πάρφασιςαἱμύλων μύθων ὁμόφοιτος (Tricl.: αἱμυλίων codd.) N. 8.33 ΑἰνέαςΑἰνέας leader of the chorus.    1ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα O. 6.88 αἰνέωαἰνέω (αἰνέω, -εῖ, -έοντι codd.: αἴνει; αἰνέων; αἰνεῖν: fut. αἰνέσω; αἰνήσειν: aor. αἴνησα, -εν, -αν; opt. αἰνήσαις; αἰνῆσαι: med. αἰνεῖσθαι codd.)    a praise αἰνήσαις ἓ καὶ υἱόν O. 9.14 αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οῖνον O. 9.48ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαιP. 4.140 [αἰνέοντι codd.: ἐπαινέοντι Byz. P. 5.107] κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ' ἔννεπεν P. 9.95 αὐτὸν μὰνσεμνὸν αἰνήσειν νόμον N. 1.72 ἕπεται δὲ λόγῳ δίκας ἄωτος, ἐσλὸν αἰνεῖν N. 3.29 οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι N. 4.93 [ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖσθαι (codd. contra metr.: ἀγαθοῖσί μιν αἰνεῖσθαι coni. Mingarelli: ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι Schroeder.) N. 11.17] τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει I. 8.69 σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς fr. 35b. σὲ δ' ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα fr. 81 ad Δ. 2. ἄλλα δἄλλοισιν νόμιμα, σφετέραν δ' αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος fr. 215. 3. esp. of Pindar's own hymn, νιν αἰνέω μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων O. 4.14 ἄνδρα παρ' Ἀλφείῳ στεφανωσάμενον αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα O. 7.16 παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου αἴνησα O. 10.100 ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν P. 1.43 φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω N. 7.63 αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39 add. inf., αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαι I. 5.59    b approve ἄλλον αἴνησεν γάμον κρύβδαν πατρός agreed to P. 3.13 τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ, μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε, εὐανθἔ ἀπεπνεύσας ἁλικίαν (ζηλῶν Σ. emulating) I. 7.32    c frag. άινειτ[ P. Oxy. 2447. fr. 13. ΑἰνησίδαμοςΑἰνησίδᾱμος father of Theron and Xenokrates. πρέπει τὸν Αἰνησιδάμου ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν Theron O. 2.46 βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμεῖξαι πρεπόντως Theron O. 3.9    1ἵν' ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν I. 2.28 αἰνητόςαἰνητός    1deserving praise, praiseworthy n. pl. as subs., αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39 αἴνιγμααἴνιγμα    1riddle sc. of the Sphinx. αἴνιγμα παρθένοἰ ἐξ ἀγριᾶν γνάθων fr. 177a. αἰνίσσομαιαἰνίσσομαι    1predict cf. Hesych., ἠινίξατο· ὑπεσήμανεν. λόγον τὸν ὅνπερ ποτ' Ὀικλέος παῖς αἰνίξατο (Boeckh: ᾐνίξατο codd.) P. 8.40 αἰνοπαθήςαἰνοπαθής ?    1suffering dreadfully ]αἰνοπα[θ (supp. Lobel.) Θρ. 5c. 3. αἶνοςαἶνος    1praise ἀλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος O. 2.95 Ἁγησία, τὶν δ' αἶνος ἑτοῖμος O. 6.12 ἀφθόνητος δ' αἶνος Ὀλυμπιονίκαις οὗτος ἀγκεῖται O. 11.7 Ὀρτυγία σέθεν ἁδυεπὴς ὕμνος ὁρμᾶται θέμεν αἶνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων N. 1.6

-- 20 --

αἰνόςαἰνός    1awful, dreadful ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται P. 1.15 αἰνῷ φόβῳ P. 5.61 αἰνὰν ὕβριν P. 11.55 αἴξαἴξ    1she-goat Σκύριαι δ' ἐς ἄμελξιν γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται fr. 106. 4. ΑἰολάδαςΑἰολᾰδας of Thebes, husband of Damaina, father of Pagondas. φιλέων δ' ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ Αἰολάδᾳ καὶ γένει εὐτυχίαν τετάσθαι Παρθ. 1. 12. πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 9. ΑἰολεύςΑἰολεύς    1Aeolian as subs. Ἀμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν Ὀρέστᾳ, Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ' ἀνάγων (sc. Πείσανδρος, q. v.; cf. Strabo 333, οἱ ἐντὸς (sc. Ἰσθμοῦ) Αἰολεῖς πρότερον ἦσαν, κ. τ. λ.) N. 11.35 Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον ὕμνων (Βοιώτιος. Σ.: <αὐλός> supp. Bergk. “itaque Pindarus de suo carmine loqui videtur,” adnot. Snell.) *fr. 191*. Αἰοληίς, ΑἰολίςΑἰοληίς, Αἰολίς    1Aeolian, of the Aeolian musical mode. Αἰοληίδι μολπᾷ O. 1.102 ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς P. 2.69 Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν (Turyn: αἰολίσιν, αἰολῖσιν codd.: Αἰολῇσιν Boeckh.) N. 3.79 ΑἰολίδαςΑἰολίδας    a son of Aiolos Αἰολίδαν δὲ Σίσυφον fr. 5.    b descendant of Aiolosεὕδεις, Αἰολίδα βασιλεῦ;” i. e. Bellerophon, gt.-grandson of A. O. 13.67 θέσφατον ἦν Πελίαν ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν χείρεσσιν i. e. at the hands of Jason, grandson of Aiolos P. 4.72 αἰόλλειαἰόλλει v. ἐόλει. αἰολοβρέντας,-βρόνταςαἰολοβρέντας,-βρόντας    1with flashing thunderbolt αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ (-βρέντα coni. Snell: cf. ἀργιβρέντας.) O. 9.42 ΑἴολοςΑἴολος father of Sisyphos. “λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶP. 4.108 αἰόλοςαἰόλος    1changeful, fickle μέγιστον δ' αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται N. 8.25 αἰπεινόςαἰπεινός    1steep    a lit., αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν P. 4.76 Πυθῶνος αἰπεινᾶς ὁμοκλάροις ἐπόπταις N. 9.5    b met., difficultσοφίαι μὲν αἰπειναί hard to reach O. 9.108 τοῖο δ' ὀργὰν κνίζον αἰπεινοὶ λόγοι repugnant, distasteful N. 5.32 αἰπύςαἰπύς    1sheer    a lit., lying far aboveπιτνάντες θοὰν κλίμακ' οὐρανὸν ἐς αἰπύν fr. 162.    b arduous (cf. Verdenius, Mnem., 1953, 115.) θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν O. 10.42 πρόφασις ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον fr. 228. ΑἴπυτοςΑἴπῠτος son of Elatos, king of Phaisana in Arkadia. οὐδ' ἔλαθ Αἴπυτον κλέπτοισα θεοῖο γόνον (Εὐάδνα sc.) O. 6.36 αἵρε σιςαἵρε σις    1choiceἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παραδίδωμN. 10.82 αἱρέωαἱρέω (aor. ἕλεν), ἕλον, εἷλε; ἕλῃ; ἑλών; ἑλεῖν: med. εἵλετ. pres. not found, cf. P. 1.75).    1 act.    a take up, take away φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ O. 7.1 λέγοντι μὰν Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.53    b seize, capture, overcome ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας ἵππον πτερόεντ O. 13.84 Πηλεὺς ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς N. 3.34 οὐ τετραορίας γε πρὶν δυώδεκα πέτρῳ ἥροάς τ' ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τόσους (sc. Ἀλκυονεύς. overcame.) N. 4.29 εἶλε δὲ Περγαμίαν I. 6.31 ἕλον δ' Ἀμύκλας Αἰγεῖδαι I. 7.14 Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν Pae. 5.36 εἷλε Μήδειαν ἐν Κόλχων δόμοις fr. 172. 7. cf. infra (e).    c win, gain νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών O. 8.66 ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.100 εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον P. 2.26 στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ P. 3.74 εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλών P. 5.21 ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἶον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι πρὶν μέσον ἆμαρ ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (post ἑλεῖν distinx. codd., post ἆμαρ Bergk. ἑλεῖν Byz.: ἐλθεῖν codd.) P. 9.113 ὃς ἂν τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24 τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; P. 11.55 καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν Ἐπιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ' ἀρετάν N. 5.52 εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἑλεῖν fr. 108a. 3. met., κόρῳ δ' ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον O. 1.56 ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον (Byz.: ἔσχε, ἔχε codd.) P. 2.30    d take, grasp παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν P. 9.122    e in zeugma, overcome, win ἕλεν δ' Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον O. 1.88    2 med.    a choose ἐπεὶ τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ' οὐρανῷ, εἵλετ αἰῶνα Πολυδεύκης N. 10.59 — [    b dub. (ἀνελέσθαι (v. l. ἀρέσθαι.) O. 9.102 αἱρέομαι (codd. contra met.: ἀρέομαι Dawes.) P. 1.75]

-- 21 --

αἶσααἶσα (αἴσας, -ᾳ, -αν.)    a lit., share, portionἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν αὐτίκα συντελέθειν ἔννομον δωρήσεταιP. 9.56    b met., lot, fortune, destiny θεὸς τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι φιλέων O. 6.102 αἰεὶ δὲ τοιαύταν Ἀμένα παρ' ὕδωρ αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων P. 1.68 γνόντα τὸ πὰρ ποδός, οἵας εἰμὲν αἴσας P. 3.60 τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ' αἶσαν τυραννίδων P. 11.53 ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας N. 6.47 γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34 χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.58 ὀλβίᾳ δ ἅπαντες αἴσᾳ λυσίπονον τελετάν (ὄλβιοι λυσιπόνων τελετᾶν coni. Wil.) fr. 131a, ad Θρ. . ]τοι πρόιδ[ο]ν αἶσαν α[ fr. 140a. 49 (23).    c will, ordinance of a god. Διὸς αἴσᾳ Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον O. 9.42 ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν Ἀριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε κατ' αἶσαν sc. of the Muse N. 3.16 ταύταν μεθέπων Διόθεν αἶσαν N. 6.13 σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο I. 9.1    d κατ' αἶσαν, befittingly βασιλευομέναν οὐ καταἶσαν τιμάν P. 4.107 καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ' αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων P. 10.26    e παρ' αἶσαν, immoderately παρ' αἶσαν ἐξερεθίζων P. 8.13    f frag. ]ιαν αἶσαν[ Πα. 13b. 8. αἴσιοςαἴσιος    1of good omen αἰσίαν δ' ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν (Schroeder: αἴσιον codd.) P. 4.23 οἱ ἀντάυσε βροντᾶς αἴσιον φθέγμα P. 4.197 ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ κατ' ὀρνίχων ὁδόν (Tric.: αἰσιῶν vel lacunam habent codd.) N. 9.18 ΑἰσονίδαςΑἰσονίδας    1son of Aison i. e. Jason. σοφὸν Αἰσονίδαν P. 4.217 ἄισοςᾰῐσος    1unequal met., dissimilar, θνᾴσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες· δαίμων δ' ἄισος (Benedictus e Σ: ἄιστος codd.) I. 7.43 ἀίσσωἀίσσω , (ᾀσσω)    a rise up αὔξεται δ' ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον ᾄσσει, ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα (Boeckh: ἀίσσει σοφοῖς codd.; verba ᾄσσει, αὔξεται suspecta: F. Vogt in locum αὔξεται transposuit ἀίσσει e fine versus, ubi lacunam statuit, plaudente nunc Snell.) N. 8.40    b rush ἐπὶ δὲ στρατὸν ἄις[σε fr. 33a. [ἄιστοςἄιστος v. ἄισος.] ἀιστόωᾰιστόω    1ravage, destroy (of fire) πολλὰν δ' ὄρει πῦρ ἀίστωσεν ὕλαν P. 3.37 χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένου πυρός Pae. 6.97 αἰσχρόςαἰσχρός (comp. αἰσχίων)    1shameful ο]ὐκ αἰσχρὸν πάθοις[ Πα. 13b. 6 ἄγει δ' ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς (αἰσχίω coni. Tricl.: interp. dub.: ? a distinction that is no worse a thing than, just as noble as, his form.) I. 7.22 αἰσχύνωαἰσχῡνω    a scorn αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω P. 3.22    b cast shame on εἰ γάρ τις ὄζους ἐξερείψειεν μεγάλας δρυός, αἰσχύνοι δέ οἱ θαητὸν εἶδος (Mosch.: αἰσχύνῃ codd. fort. recte.) P. 4.264 pass. c. part., have shame cast upon one, be brought to shame, κρύψεν δ' ἅμ ἵπποις (sc. Ζεὺς Ἀμφιάρηον) δουρὶ Περικλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντα μαχατὰν θυμὸν αἰσχυνθῆμεν N. 9.27

-- 22 --

ΑἴσωνΑἴσων son of Kretheus, father of Jason “Αἴσονος παῖςP. 4.118 ΑἰσωνίςΑἰσωνίς test., Σ. Ap. Rhod., 1. 411, Αἰσωνὶς πόλις τῆς Μαγνησίας ἀπὸ τοῦ πατρὸς Ἰάσονος, ὡς καὶ Πίνδαρός φησι fr. 273. αἴτεαἴτε    1or εὖτ' ἂν μόλῃ ξεῖνος αἴτ ὦν ἀστός P. 4.78 αἰτέω, αἴτημιαἰτέω, αἴτημι (αἴτημι, αἰτέω, -εῖς; -έων: impf. αἴτει, αἴτεον: fut. αἰτήσων: pass. αἰτέομαι)    a ask, ask a question of c. dupl. acc., τί ἔρδων φίλος σοί εἴην, τοῦτ' αἴτημί σε fr. 155. 3.    b ask for Διὸς αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα O. 3.17 ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν' εὐρυβίαν αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν ἑᾷ κεφαλᾷ O. 6.60 θεῶν δ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, λτ;γτ;έναρκες, ὑμετέραις τύχαις P. 8.72ἔσσεταί τοι παῖς ὅν αἰτεῖς, ὦ ΤελαμώνI. 6.52 (Ἀνταίου κούραν· τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι asked in marriage P. 9.107    c ask c. inf., ἔρχομαι αἰτήσων (sc. Δία) πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλυταῖς δαιδάλλειν O. 5.20 μοῖραν δ εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων ὀπάζειν, Ζεῦ πᾶτερ N. 9.30 τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν (pass.: Σ, Wil. contra med. interp.) I. 8.5    d ask foll. by impv., αἰτέω σε, ἵλαος δέξαι στεφάνωμα τόδ P. 12.1 αἰτίααἰτία    a blame μείων γὰρ αἰτία O. 1.35    b cause; theme, subject εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδων, μελίφρον' αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε N. 7.11 αἴτιοςαἴτιος    1responsible παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν pr. P. 5.25 ΑἴτναΑἴτνα (-α, -ας, -αν.)    a the Sicilian mountain under which lay the giant Typhos ἀλλὰ Κρόνου παῖ, ὅς Αἴτναν ἔχεις O. 4.6 ταί θ' ὑπ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι πόλιες O. 13.111 κίων δ' οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα P. 1.20 Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.27 κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος ἀμφίκειται fr. 92.    b formerly Katane, a city refounded by Hieron Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον i. e. for Deinomenes P. 1.60 κωμάσομεν παρ' Ἀπόλλωνος Σικυωνόθε, Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν N. 9.2 ζαθέων ἱερῶν ἑπώνυμε πάτερ, κτίστορ Αἴτνας fr. 105a. 3. ΑἰτναῖοςΑἰτναῑος    1of Etna    a epithet of Zeus, v. Cook, Zeus, p. 908. Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος O. 6.96 Ζηνὸς Αἰτναίου χάριν N. 1.6    b epithet of Hieron. παρ' Αἰτναῖον ξένον P. 3.69    c m. pl. as subs. citizens of Aitna μοῖραν δ' εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων ὀπάζειν N. 9.30 ΑἰτωλόςΑἰτωλός    1Aetolian ἀτρεκὴς Ἑλλανοδίκας Αἰτωλὸς ἀνὴρ (Αἰτωλὸς ἀντὶ τοῦ Ἠλεῖος. Σ.) O. 3.12 m. pl. as subs., ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί (sc. ἀνυμνοῦνται.) I. 5.30 test., v. fr. 249a. αἰχμάαἰχμά (-ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν; -αί, -αῖς, -αῖσιν)    a lit., spear παραγορεῖτο μή ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι δαμασιμβρότου αἰχμᾶς (sc. Ἀχιλλεύς.) O. 9.79 ἐν δ' Ἄρης ἀνθεῖ νεῶν οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23 ὁ δἧρα χρόνῳ ἵκετ' αἰχμαῖσιν διδύμαισιν P. 4.79 γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών N. 3.33 οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχ μαῖς καὶ λιθίνοις ὁπότἐν δίσκοις ἵεν I. 1.24    b met., battle υἱοὺς παρμένοντας αἰχμᾷ P. 8.40    c met., fighting-spirit γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς P. 1.66 θρέψε δαἰχμὰν Ἀμφιτρύωνος (sc. Ζεύς.) N. 10.13 Κάστορος δαἰχμὰ Πολυδεύκεός τἐπ' Εὐρώτα ῥεέθροις (sc. γέρας ἔχει.) I. 5.33 ἔνθα βούλαι γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί in Sparta fr. 199. 2.    d company of spearsmen τρίπολιν νᾶσονναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ O. 7.19 [    e dub. αἰχμᾷ (codd. contra metr.: ἀκμᾷ e Σ Boeckh.) N. 6.52 αἰχμᾷ (codd. contra metr.: ἀκμᾷ Pauw.) N. 10.60 αἰχμᾷ (codd.: ἀκμᾷ Pauw.) I. 4.51]    f frag. ]χθονὸς αἰχμα[ fr. 215c. 5.

-- 23 --

αἰχματάςαἰχμᾱτάς    1spearsman, warring, warrior ἀνδράσιν αἰχματαῖσι O. 6.86 στρατὸν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν O. 11.19 Ἰάσονος αἰχματᾶο P. 4.12 ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας Αἰακίδας N. 5.7 αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν N. 9.37 Παιόνων αἰχματᾶν[ Πα. 2. 62. met., καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις P. 1.5 αἶψααἶψα    1quickly αἶψα δἀπὸ κλισιᾶν ὦρτο P. 4.133 (αἰετός) ὃς ἔλαβεν αἶψα δαφοινὸν ἄγραν ποσίν N. 3.81 frag., ]αἶψ[ Πα. 22e. 8. ]αἶψα μετ[ Δ. 4h. 3. αἰψηρόςαἰψηρός    1sudden ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς Παρθ. 2. 17. ἀίωᾰῐω (ἀίει; ἀίοντα: aor. 2. ιεν), ιον; ἀιών. v. Schwyz. 1. 686.)    1hear perceive    a c. acc., vel abs. — ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν Πιερίδων ἀίοντα P. 1.14 τόσσαις ιεν ναοῦ βασιλεὺς Λοξίας P. 3.27 (θρῆνον) τὸν ιε λειβόμενον δυσπενθέι σὺν καμάτῳ P. 12.10 οὐδ' ἔστιν πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος (Hermann e Σ: ἀύει codd.) I. 6.25 ψόφον ἀιὼν ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον (Wil.: ἀίων G-H.) Πα. . . ἀιὼν γὰρ[ (Snell: αϊων Π.) Πα. 22b. 7.    b c. gen. μελπομενᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν ἐπταπύλοις ιον Θήβαις P. 3.91 αἰώναἰών (ὁ, ἡ. αἰών, -ῶνος, -ῶνα)    a span, course of life αἰὼν δ' ἔφεπε μόρσιμος O. 2.10 ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα O. 2.67 μὴ καθέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις ὀρφανὸν γενεᾶς O. 9.60 αἰὼν δ' ἀσφαλὴς οὐκ ἔγεντ οὔτ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ οὔτε P. 3.86 τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ P. 4.186 κλυτᾶς αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο P. 5.7 λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97 νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον Ἀθάναις N. 2.8 ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών N. 3.75 ἐκ πόνων δ' τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα N. 9.44 ἐπεὶ τούτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τοὐρανῷ, εἵλετ' αἰῶνα Πολυδεύκης N. 10.59 αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἄλλ' ἄλλοτ ἐξ ἄλλαξεν I. 3.18 ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα I. 7.42 δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ' ἀνδράσι κρέμαται I. 8.14 πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών fr. 126. 2. ζωὸν δ' ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον existence fr. 131b. 2. ἰσοδένδρου τέκμαρ αἰῶνος θεόφραστον λαχοῖσα (sc. a Dryad nymph.) fr. 165.    b marrow αἰὼν δὲ δἰὀστέων ἐρραίσθη fr. 111. 5. ἀιώνᾱῐών    1bank, shore Ὀγχηστίαισίν τ' ἀιόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν (ἐπειδὴ παράκειται τῇ Ὀγχηστῷ πόλει τῆς Βοιωτίας ἡ Κωπαὶς λίμνη. Σ.) I. 1.33 ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ Παρθ. 2. 46. αἰωρέωαἰωρέω    1make to rise and fall ὁ δὲ κνώσσων ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ (sc. αἰετός.) P. 1.9 ἀκᾶᾰκᾱ    1softly ἀκᾷ δ' ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας P. 4.156 ἀκαμαντολόγχαςᾰκᾰμαντολόγχας    1unwearying with the spear, neverweary of battle Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχᾶν I. 7.10 ἀκαμαντομάχαςᾰκᾰμαντομᾰχας    1never weary of battle Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς ἀκαμαντομάχαι P. 4.171 frag. ἀ]καμαν[τ]ομαχα[ (supp. Lobel.) Πα. 22f. 6. ἀκαμαντόπουςᾰκᾰμαντόπους    1with untiring feet ἀκαμαντοπόδων ἵππων O. 3.3 met. ἐλατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ O. 4.1 ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα O. 5.3 ἀκαμαντοχάρμαςᾰκᾰμαντοχάρμας    1untiring in battle ὑπερμενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἶαν (voc., v. Herodian., 2. 659, 26, ὅτι ἢ κατὰ συνεκδρομὴν τοῦ Αἶαν ἐγένετο ἀκαμαντοχάρμαν μετὰ τοῦ ν, ἢ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν φωνηέντων. v. Kambylis, Anredeformen, 135.) fr. 184. ἀκάμαςᾰκᾰμας    1unwearying πτεροῖσίν τἀκάμαντας ἵππους O. 1.87 πόντου τε γέφυρ' ἀκάμαντος N. 6.39 μ]ιμν' ἀκαμ[ Δ. 4f. 9.

-- 24 --

ἄκαμπτοςᾰκαμπτος    1unflinching, inflexible μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53 [βουλαῖς ἀκάμπτοις (Hermann: ἀκνάμπτοις, ἀκάμποις codd.) P. 4.72]. ἄκασκα]ἄκασκα] ἄκασκα· τὸν [μηδὲ]ν κακὸν ποιοῦντα)[ (supp. Lobel) Σ. fr. 6a (c) = fr. 28. cf. Eustath., proem. Pind. § 21, καὶ τὸ ἀκασκᾶ, ὃ δηλοῖ τὸ ἡσυχῶς (ἀκασκᾷ ed. vulg.). Ἄκαστος̆ακαστος son of Pelias, husband of Hippolyta; king of Iolkos, slain by Peleus.    1λατρίαν Ἴαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱμόνεσσιν δάμαρτος Ἱππολύτας Ἀκάστου δολίαις τέχναισι χρησάμενος N. 4.57 ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις Ἀκάστου εὐνᾶς (sc. Πηλεύς.) N. 5.30 ἄκατοςᾰκᾰτος    1light vessel, boat ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν, ὡς ὅτ' ἄκατον ἐνναλίαν; P. 11.40 ἀλλἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ ἀπ Αἰγίνας N. 5.2 ἀκείομαιᾰκείομαι    1remedy ἐμὲ δ' οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος i. e. quench P. 9.104 [ἀκειρεκόμαςἀκειρεκόμας    1with unshorn hair ἀκειρεκόμᾳ Φοίβῳ (v. l. ἀκερσεκόμᾳ.) P. 3.14 τὸν ἀκειρεκόμαν Φοῖβον (codd.: ἀκερσεκόμαν Schr.) I. 1.7] ἀκέντητοςᾰκέντητος    1not needing the spur δέμας ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων sc. the horse Pherenikos O. 1.21 ἀκέρδειαᾰκέρδεια    1lack of profit, no gain ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους O. 1.53 ἀκερσεκόμαςᾰκερσεκόμας    1with unshorn hair, epithet of Apollo. ἀκερσεκόμᾳ Φοίβῳ (v. l. ἀκειρεκόμᾳ.) P. 3.14 τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον (Schr.: ἀκειρεκόμαν codd.) I. 1.7 ἀκερσεκόμα πάτερ Pae. 9.45 ἄκεσμαᾰκεσμα    1remedy, healing ὃ καὶ βαρειᾶν νόσων ἀκέσματἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ νέμει P. 5.64 ἀκήρατος, -ονᾰκήρᾰτος, -ον    1undamaged, whole ἀκηράτοις ἁνίαις P. 5.32 ]λυσίμβροτον παρθενίᾳ κε[] ἀκηράτων δαίδαλμα[ Pae. 8.81 ἈκιδαλίαἈκιδαλία a spring near Orchomenos, bathing place of Aphrodite and the Graces χεῖρ' Ἀκιδαλίας fr. 244. ἀκίνδυνος, -ονᾰκίνδῡνος, -ον    1involving no danger ἀκίνδυνοι δἀρεταὶ οὔτε παρ' ἀνδράσιν οὔτ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι O. 6.9 βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος παρέχοντι i. e. with no danger of my being disbelieved P. 2.66 τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ P. 4.186 ἀκίνητοςᾰκῑνητος    1motionless οὐδ' Ἀίδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον pr. O. 9.33 ἔπταξαν δ' ἀκίνητοι σιωπᾷ P. 4.57 χθονὸς εὐρείας ἀκίνητον τέρας i. e. Delos fr. 33c. 3. ἀκκίζομαιἀκκίζομαι    1affect to be shocked ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (Boeckh e Suida: ἀγαζ-, ἀτιζ-, ἀτυζ-, codd., cf. Suid., ἀκκιζόμενος· γυναικιζόμενος. “oxymoron” Schroeder.) fr. 203. 1. ἀκλάρωτοςᾰκλᾱρωτος    1without a share of, c. gen. καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν pr. O. 7.59 ἀκλεήςἀκλεής    1inglorious τεά κεν ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν pr. O. 12.15 ἀκλεὴς δἔβα fr. 105b. 3. ἀκμάἀκμά (ἀκμᾷ, ἀκμάν; ᾰκμαί)    a lit., keen edge λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ᾰκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων N. 4.63    b edge, point of a weapon τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν ἐγχέων ἀκμάν P. 1.11 Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ P. 9.81 φαεννᾶς υἱὸν εὖτ' ἐνάριξεν Ἀόος ἀκμᾷ ἔγχεος ζακότοιο (Boeckh e Σ: αἰχμᾷ codd.) N. 6.52 τὸν γὰρ Ἴδας ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ᾰκμᾷ (Pauw: αἰχμᾷ codd.) N. 10.60    c met., prime, height, strength ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ᾰκμὰν μαχαίρᾳ τάμον O. 1.48 ἵνα ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται ᾰκμαί τ' ἰσχύος θρασύπονοι O. 1.96 οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ᾰκμᾷ O. 2.63 cf. ]χειρὸς ἀκμᾷ[ fr. 334b. 9. ὥτε φοινικανθέμου ἧρος ᾰκμᾷ P. 4.64 οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν as regards the keen edge of his temper N. 3.39 οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν· ἀλλ' ὄνοτος μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ ᾰκμᾷ βαρύς (Pauw: αἰχμᾷ codd. κατὰ τοὺς ἀγῶνας. Σ. sens. dub., “at the height of his strength, at the height of the contest”?) I. 4.51υἱὸν χεῖρας Ἄρεί τἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ' ἀκμὰν ποδῶνI. 8.37

-- 25 --

ἄκμωνἄκμων    1anvil met. ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν the anvil of truth P. 1.86 ἄκναμπτος, -ονᾰκναμπτος, -ον    1inflexible, unflinching βουλαῖς ἀκνάμπτοις (v. l. ἀκάμποις: ἀκάμπτοις coni. Hermann.) P. 4.72 ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων (sc. Ἀπόλλων) Πα. . . ]ἀκνάμπτο[ Δ. 4a. 5. ἀκναμπτείἀκναμπτεί    1unflinchingly — ]τ' ἀκναμπτεὶ κρέμασον[ (ἀκαμπτεί coni. Schr.) Δ. 3. 12. ἀκοάᾰκοά    1hearing i. e. what is heard ἀστῶν δ' ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ ἐσλοῖσιν ἐπ ἀλλοτρίοις P. 1.84 εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν P. 1.90 βαιὰ δ' ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς (ἀκόνα coni. Wil.) P. 9.78 ἀκοίταςᾰκοίτας    1husband (Ἱππολύτα) ξυνᾶνα Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ' ἀκοίταν ποικίλοις βουλεύμασιν i. e. Akastos N. 5.28 Ναίδος ἀκοίτας Σιληνός fr. 156. ἄκοιτιςᾰκοιτις    1wife Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο P. 2.34 (Ἡρακλέα) δεξάμενον θαλερὰν Ἥβαν ἄκοιτιν N. 1.71 ποντίαν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρείδων πράξειν ἄκοιτιν (i. e. Θέτιν.) N. 5.36 ἀκόναᾰκόνα    1whetstone φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν i. e. Lampon, who trained his sons I. 6.73 met. δόξαν ἔχω τινἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας (Bergk: ἀκόνας λιγυρᾶς codd.: sens. dub., a reputation for clear sounding whetting of the praises of men?) O. 6.82 ἀκοντίζωᾰκοντίζω    1throw, make a cast οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν I. 1.24 met. of song. εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν, ἀκοντίζων σκοποἶ ἄγχιστα Μοισᾶν N. 9.55 μακρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ' ὅσον ὀργὰν λτ;γτ;εινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν (τὸν ἐμὸν λόγον ῥίψαις ὑπερβαλοῦμαι τοὺς ἄλλους. Σ.) I. 2.35 ἄκορος, -ονᾰκορος, -ον    1without tedium, weariness εἰρεσία δ' ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκορος P. 4.202 ἄκοςᾰκος    1remedy met. καματωδέων δὲ πλαγᾶν ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ καλλίνικον φέρει N. 3.18 εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος i. e. wine Pae. 4.26 ἄκοτοςᾰκοτος    1free from anger πρίν τις εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ' ἄκοτον ἐπὶ μέτρα Pae. 1.3 ἀκούωᾰκούω (ἀκούει, -ομεν, -οντι; -ῃ (v. l. -σῃ); -ων, -οντες; -ειν: aor. ἄκουσας, ἄκουσεν; ἄκουσον, -ατε); -σαις; -σαι.)    a hear, abs. τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι, P. 1.26 ἀκούσατ addressed to the audience P. 6.1 παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκουσον, Ἥρας N. 7.2    b c. acc. τοὶ δ' οὔτ ὦν ἀκοῦσαι οὔτ ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον O. 6.52 οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν ψευδέων ἄγνωτον O. 6.66 [μεγάλαν δ' ἀρετὰν ἀκούοντί ποι P. 5.101 v. infr. c.] εἴ τις ευλτ;γτ; πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ (v. l. ἀκούσῃ i. e. ἐγκωμιάζεται) I. 5.13 νόμων ἀκούοντες θεόδματον κέλαδον fr. 35c. Δ[ιὸ]ς δ' ἄκ[ουσεν ὀ]μφὰν (sc. Κάδμος.) Δ. 2. 2. ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος (sc. Τέρπανδρος.) fr. 125. 3.    c c. gen. Ἑρμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις Ἰφίων Ἀγγελίας O. 8.81 τῶν δἀκούσαις αὐτὸς P. 4.135 μεγαλᾶν δ' ἀρετᾶν δρόσῳ μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν, ἀκούοντί ποι χθονίᾳ φρενὶ (v. l. μεγάλαν δ' ἀρετὰν ῥανθεῖσαν sc. of the dead kings of Cyrene) P. 5.101 ἐν Τροίᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ᾰκουσεν (cf. Hom. Il. 7. 226f.) N. 2.14εἴ ποτ' ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσαςI. 6.43 [ἐπεὶ θεσφάτων ἄκουσαν (codd.: ἐπάκουσαν Tric.) I. 8.31] φόρμιγξ , τᾶς ἀκούει μὲν βάσις P. 1.2    d learn, hear    a c. acc. & inf. πάτραν ἵν' ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεαν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι N. 4.77    II c. acc. & indir. quest., ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἶον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι γάμον P. 9.112    e εὖ ἀκούω, be well spoken of, have a good reputation εὖ δἀκούειν δευτέρα μοῖῤ P. 1.99 εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις ἐξαρκέων N. 1.32 cf. I. 5.13    f frag. ]ν πολλοῖς ἀκοῦσαι Θρ. 4. 13.

-- 26 --

ἄκραἄκρα    1headland, foreland θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; N. 3.27 ἈκραγαντῖνοςἈκρᾰγαντῑνος pro subs.    1a citizen of Akragas εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων, Ἀκραγαντίνων φάος Xenokrates I. 2.17 ἈκράγαςἈκρᾰγας    a a city in Sicily Θήρωνα δὲ ἔρεισμ' Ἀκράγαντος O. 2.6 ἐπί τοι Ἀκράγαντι τανύσαις αὐδάσομαι O. 2.91 κλεινὰν ̆ακράγαντα γεραίρων εὔχομαι O. 3.2 ποταμίᾳ τ' ̆ακράγαντι P. 6.6    b the river Akragas, flowing through the city φιλάγλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων, Φερσεφόνας ἕδος, ἅ τ' ὄχθαις ἔπι μηλοβότου ναίεις ̆ακράγαντος ἐύδματον κολώναν, ὦ ἄνα P. 12.3 ἄκραντος, -ονᾰκραντος, -ον    1not to be fulfilled οὐδ' ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι O. 1.86 ἀκράντοις ἐλπίσιν P. 3.23 n. pl. pro subs. μαθόντες δὲ ἄκραντα γαρύετον O. 2.87 ἀκροθίνιονᾰκροθῑνιον pl.    1best of the spoil ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν, κτέατ' ἄγων Τροίαθεν ἀκροθινίων N. 7.41 πολλοῖς μὲν ἐνάλου, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ἀγλαίσας (sc. τὴν Ἀγροτέραν ἅμα θεὸν καὶ Δικτυνναν.) ?fr. 357. ἀκρόθιςἀκρόθῑς    1choicest spoil, first fruits Ὀλυμπιάδα δ' ἔστασεν Ἡρακλέης ἀκρόθινα πολέμου O. 2.4 τὰν πολέμοιο δόσιν ᾰκρόθινα διελὼν ἔθυε O. 10.57 ἀκρόπολιςἀκρόπολις    1acropolis τεῦξαν δ' ἄλσος ἐν ἀκροπόλει (-πόλι coni. Schr.) O. 7.49 ἄκροςἄκρος (ἄκρον acc.: -ας, -ᾳ, -αν; -ᾶν, -αις; ον acc.: -οτάτῳ.)    a lit. highest Ζηνὸς ἐπ' ᾰκροτάτῳ βωμῷ O. 6.70 ἀπ' ἄκρας Ταινάρου i. e. the headland of Tainaron P. 4.174 καὶ σκοπιαῖσιν [ἄκρ]α ὀρέων ὕπερ ἔστα (supp. Meineke.) fr. 51a. 3. πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ' ᾰκραν ἀνορούσαισ on the highest part of O. 7.36    b met. νικαφόρον ἀγλαίαν ὤπασαν ἄκραις ἀρεταῖς O. 13.15 ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν ᾰκρον P. 9.118 ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, πρὶν τέλος ἄκρον ἱκέσθαι I. 4.32 ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν I. 7.18    c of time, first, foremost, earliest ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο P. 5.7 ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ P. 11.10    d met., pro subs., peak, summit τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; P. 11.55 ἔστι δἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκρον N. 1.11 ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον N. 6.23    e dub. ἦ γὰρ αὐτῶν μετάστασιν ἄκραν[ θῆ]κε. (supp. Snell.) Δ. 4. 40. ἀκρόσοφοςἀκρόσοφος    1highest in wisdom στρατὸν μηδ' ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν O. 11.19 ἀκρότομοςἀκρότομος ?    1abrupt ἀκρο]τόμοι[ς πέ] τραισι[ (supp. Snell: ]ιομοι Lobel.) fr. 215b. 10. ἌκρωνἌκρων father of Psaumis of Kamarina    1καὶ ὃν πατέρ' Ἄκρων ἐκάρυξε O. 5.8 ἀκρωτήριονἀκρωτήριον    1height σεμνόν τ' ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος τοιοῖσδε βέλεσσιν i. e. the hill of Kronos at Olympia O. 9.7 ἀκτάἀκτά (ἀκτᾶς, -άν; -αῖς, -αῖσιν.)    a shore Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς (ἀπὸ τοῦ Ἄργους. Σ.) O. 7.33ἥρως ἐπ' ἀκταῖσιν θορών” sc. of lake Tritonis P. 4.36 ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν I. 2.42 met., πελάγει δ' ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν of the effect of wine fr. 124. 7.    b river bank παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα P. 1.79 Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ' εὔσκιον P. 11.21 βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου N. 9.40 ἀκτίςἀκτίς (-ίς, -ῖνος, -ῖνα, -ίς; -ῖνες, -ίνων, -ῖσιν, -ῖνας)    a ray, beam, shining    a of the sun ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ (i. e. Ἥλιος) O. 7.70 ἀκτὶς ἀελίου ὦ μᾶτερ ὀμμάτων, ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον. Pae. 9.1    b ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα (sc. Ἴαμος) O. 6.55 λαμπραὶ δἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς P. 4.198    b met., flashing brilliance, radiance σπέρμ' ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ (Hermann: περ ὑμετέρας ἀκτῖνας ὄλβου, -ῳ, -ον codd.) P. 4.255 Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις P. 11.48 διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί I. 4.42 τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρακεὶς fr. 123. 2.

-- 27 --

ἌκτωρἌκτωρ father of Menoitios    1υἱὸν δ' Ἄκτορος Μενοίτιον O. 9.69 ἀκύμωνᾰκῡμων    1waveless ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει fr. 140b. 16. ἄκωνᾰκων (-οντι, -οντα); -όντεσσιν)    1javelin, shaft.    a lit. ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν O. 10.71οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν οὐδ' ἀκόντεσσιντιμὰν δάσασθαιP. 4.148 ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε μαρναμένα (sc. Κυράνα) P. 9.20 χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδαρον ἄκοντα πάλλων N. 3.45 ἀπομνύω μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ' ὥτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν N. 7.71 ἐφορμαθεὶς δ' ἄῤ ἄκοντι θοῷ, ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν N. 10.69    b met. of poetry. cf. N. 7.71 ἐμὲ δ' εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον O. 13.93 ἔλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ' ὡσείτ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω P. 1.44 μάτηρ ἀκόντων fr. 6b. b. ἀλάθειαᾰλᾱθεια (-εια), -είας, -είᾳ, -ειαν, -εια)    1truth    a τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι O. 7.69 Οὐλυμπία, δέσποιν' ἀλαθείας O. 8.2 ὅ τ' ἐξελέγχων μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον χρόνος O. 10.54 εἰ δὲ νόῳ τις ἐχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν P. 3.103 οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθεἰ ἀτρεκής (v. l. ἀτρεκές.) N. 5.17 εἰ γὰρ ἦν ἓ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν N. 7.25 φυλάξαι ῥῆμ' ἀλαθείας λτ;γτ; ἄγχιστα βαῖνον, χρήματα χρήματ ἀνήρ” (ἐτᾶς supp. Bergk: ὁδῶν Hermann.) I. 2.10    b pro pers. θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός O. 10.4 ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσ' Ἀλάθεια fr. 205. ἀλαθήςᾰλᾱθής (-ής, -εῖ, -έα, -ῆ; -έσιν, -έας)    1true ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον O. 1.28 αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ O. 2.92 γνῶναί τ' ἔπειτ ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν λόγοις εἰ φεύγομεν O. 6.89 ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἁδύγλωσσος βοὰ O. 13.98 Ἰσμήνιον δ' ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων θῶκον P. 11.6 τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀλαθέας ὥρας (Boeckh ex Hesych.: ἀγαθὰ σωτῆρας codd.: ὅτι κυκλίσμῷ πάντα ποιοῦσιν. Hesych.) fr. 30. 6. dub., Hesych., s. v. ἀλαθεῖς· οἱ μηδὲν ἐπιλανθανόμενοι ὡς Πίνδαρος. “fort. recte trahitur ad fr. 30. 6.” nott. Snell. fr. 331. frag. ]αι τὸ δἀλαθὲ[ς ] κατέστα φάος[ ?fr. 337. 9. ἀλαλάᾰλᾰλά    a wild cry ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγδουποι στοναχαὶ μανίαι τ' ἀλαλαί τ ὀρίνεται in the Dionysaic rites Δ. 2. 13.    b battle cry ὄφρα πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν N. 3.60 ἢ ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων; (τῆς μάχης, διὰ τὰς ἐν αὐτῷ θορυβώδεις φωνάς. Σ.) I. 7.10    c pro pers. κλῦθ' Ἀλαλά, Πολέμου θύγατερ, ἐγχέων προοίμιον fr. 78. 1. ἀλαλάζωᾰλᾰλάζω    1cry out Ἀθαναίαἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ O. 7.37 ἀλαλατόςᾰλᾰλᾱτός    1battle cry λίσσομαι νεῦσον Κρονίων, ἥμερον ὄφρα κατ' οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ ἀλαλατὸς ἔχῃ P. 1.72 ἀλάομαιᾰλάομαι    1stray c. gen., from νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν, ὃς ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται fr. 105b. 1. met., εὐφροσύνας ἀλᾶται (sc. Tantalos.) O. 1.58 [ἀλαόςἀλαός ,    1blind ]ἀλαον ἀνδρὸς λ[ (sed alia possis.) fr. 173. 3]

-- 28 --

Ἀλάτας̆αλᾱτας a Dorian who defeated the Sisyphidai and became king of Corinth— ὔμμιν δέ, παῖδες Ἀλάτα i. e. Corinthians O. 13.14 Ἀλατ[Λα]κεδαιμ[ον fr. 6a. i. ἄλγοςἄλγος    1grief, sore ἱστᾶσιν ἄλγος ἐμφανές (sc. οἱ ἄγαν ἐν πόλεσι φιλοτιμώμενοι. v. l. ἢ στάσιν, ἄλγος) fr. 210. ἀλεγεινόςᾰλεγεινός    1distressing Κῆρες ὀλβοθρέμμονες μεριμναμάτων ἀλεγεινῶν fr. 277 ad fr. 223. ἀλέγωᾰλέγω    1heed    a consider, reckon pass. Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται O. 2.78    b honour Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων O. 11.15 φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (Hermann: συναλέγειν codd.) I. 8.46 ἈλεῖοςἈλεῑος    1of Elis κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς Ἀλεῖοι at the Olympic festival I. 2.24 ἌλεκτραιἌλεκτραι sc. πύλαι. the Elektran gate of Thebes towards Plataia τῷ μὲν (sc. Ἡρακλεῖ)    1Ἀλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν I. 4.61 ἀλέκτωρᾰλέκτωρ    1cock, esp. fighting cock, emblem of Himera τεά κεν ἐνδομάχας ἅτ' ἀλέκτωρ συγγόνῳ παῤ ἑστίᾳ ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν O. 12.14 Ἀλέξανδρος̆αλέξανδρος v. fr. 6a. b. Ἀλεξιβιάδας̆αλεξῐβῐάδας    1son of Alexibias i. e. the charioteer Karrhotos Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45 Ἀλεξίδαμος̆αλεξῐδᾱμος acc. to schol. an ancestor of Telesikrates    1ἔνθ' Ἀλεξίδαμος παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν P. 9.121 ἀλεξίμβροτος, -ονᾰλεξίμβροτος, -ον    1giving assistance to men Ἀπολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πομπαῖς (sc. against illness) P. 5.91 πελεμιζόμενοι ὑπ' ἀλεξιμβρότῳ λόγχᾳ N. 8.30 ἀλέξωᾰλέξω (pf. ἄλαλκε)    1ward off τι from τινι ἐθέλοντι δ' ἀλέξειν Ὕβριν O. 13.9 θάνατονἄλαλκε (codd. contra metr.: μόρον ἄλαλκε coni. Mommsen: θάνατον ἆλκε coni. Maas.) O. 10.105 φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχου Πελίαο παῖς· ἄλαλκε δὲ Χίρων N. 4.60 ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀ[λ]έξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς (ἀ[ρ]ήξων Π̆{S}; ἀέξων Π. in marg.) Pae. 6.10 ἈλέραἈλέρα mother of Tityos Ἀλέρας υἱόν fr. 294. Ἀλευάδας̆αλευάδας    1descendant of Aleuas ]ν Ἀλευαδαν[ Θρ. 5. 9. cf. Σ. N. 7.103, Ἀλευάδας εἴωθε Πίνδαρος καλεῖν τοὺς Θεσσαλούς. Ἀλεύας̆αλεύας s. of Herakles and king of Thessaly Ἀλεύα τε παῖδες i. e. the family of Thorax of Larissa, of the clan Aleuadai P. 10.5 ἀλίβατος, -ονᾱλῐβᾰτος, -ον    1steep ἵκοντο δ' ὑψηλοῖο πέτραν ἀλίβατον Κρονίου O. 6.64 ἁλιερκήςᾰλῐερκής    1sea-girt, sea-flanked τάνδ ἁλιερκέα χώραν (sc. Αἴγιναν.) O. 8.25 ταί θὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι (v. Fränkel, D & P, 522.) P. 1.18 τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ I. 1.9 ἁλιεύςἁλιεύς ?    1fisher test., Σ. Theocrit 5. 14b, φησὶ δὲ καὶ Πίνδαρος τῶν ἁλιέων αὐτὸν (= Πᾶνα) φροντίζειν fr. 98. ἀλίθιοςᾱλῐθιος    1purposeless (but cf. Wil., S. & S., 176̆{1}.) χόλος δοὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11 ἁλικίαᾱλῐκία (-ίας, -ίᾳ, -ίαν.)    a age, lifeφύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνονO. 4.27ἀλλ' ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολεῖP. 4.157 θεόθεν ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ P. 11.51    b esp. youth, youthfulness κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε P. 5.109 δέδορκεν παιδὶ τοῦθ' Ἁγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N. 9.42 εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον I. 7.34 Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε ἀνεγειρέτω κῶμον I. 8.1 χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίᾳ fr. 123. 1.    c youth, young men ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν (v. l. βάλετ' ἀλικίαν.) P. 1.74 [? I. 8.1]    a frag. ]καθ' ἁλικίαν[ Θρ. 5a. 5. ἇλιξἇλιξ    a adj. of the same age ἁλίκεσσι συμπόταις O. 1.61 ὑμεναίων, ἅλικες οἷα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ' ἀοιδαῖς P.3.17.    b pro subs., companions of the same age ἅλιξιν σὺν ἄλλοις. P. 4.187 θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις P. 10.58 ἄλλοισι δ' ἅλικες ἄλλοι. N. 4.91 ἅλικας δ' ἐλθόντας οἴκοι τ ἐκράτει Νίσου τ ἐν εὐαγκεῖ λόφω N. 5.45 ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας στέφανον I. 8.66

-- 29 --

ἅλιοςᾰλιος    1of, by the sea μετὰ κόραισι Νηρῆος ἁλίαις O. 2.29 ἁλίαισιν πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν O. 9.72 ἁλίοιο γέροντος i. e. Nereus. P. 9.94 ἁλίῳ Pae. 6.149 ἁλίαι[ fr. 140a. 51 (25). ἁλίου δελφῖνος fr. 140b. 15. ἐπ' οἶδμἅλιον fr. 221. 4. ἁλίπλακτος, -ονᾰλίπλακτος, -ον    1sea-beatenτᾶσδἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς” i. e. Thera. P. 4.14 ἉλιρόθιοςἉλῐρόθιος Halirothios, father of Samos of Mantinea. Σᾶμος ὁἉλιροθίου (e Σ Boeckh: σᾶμ' Ἁλιρροθίους) codd.) O. 10.70 ἅλιςᾰλις    1in abundance γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις Pae. 4.24 ἎλιςἎλις    1Elis within whose territory was Olympia “ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς ἎλινO. 1.78 σεμνόν τἀκρωτήριον Ἄλιδος the hill of Kronos O. 9.7 στρατὸν μυχοῖς ἥμενον Ἄλιδος O. 10.33 ἁλίσκομαιᾰλίσκομαι    1be captured, takenΠέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαι ἁλίσκεταιO. 8.42 met., ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα (Er. Schmid: ἑαλ- codd.) P. 3.57 ἀλιτόξενος, -ονᾰλῐτόξενος, -ον    1wronging one's friends ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον O. 10.6 ἀλιτρόςᾰλιτρός n. pl. pro subs.,    1wrongdoing τὰ δἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις O. 2.59 m. pl. pro subs., wrongdoers αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39 ἀλκάἀλκά (-ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν; -αί)    a valour, courage    I sing., τόνδ' ἀνέρα ὁρῶντ ἀλκάν i. e. with courage in his gaze O. 9.111 τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ O. 10.100 αἰδεσθέντες ἀλκάν P. 4.173γεύεται δ' ἀλκᾶς ἀπειράντουP. 9.35 ὦ Τιμόδημε, σὲ δἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει N. 2.14 κρίνεται δ' ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν I. 5.11 met., ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει (construe with τρέφει or καρτερώτατον v. von der Mühll, M. H., 1954, 52.) O. 1.112 c. gen., δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν courage, strength against N. 7.96    II pl., valiant actions ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι N. 7.12 ]ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν [ὕψιστον ἵστατ]αι[ (ἀλκᾷ Theon ap. Σ.) Pae. 2.37    b fight τὰ δὲ καί ποτἐν ἀλκᾷ πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν O. 13.55    c in periphrasis, c. gen., valorous... καί ποτε χαλκότοξον Ἀμαζόνων μετἀλκὰν ἕπετό οἱ N. 3.38 ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ I. 4.35    d frag. ]ἀλκὰν Ἀχελωίου κρανίον τοῦτο ζάθε[ον Pae. 21.9 ]εν ἀλκὰνεοις φιλ[ ?fr. 348a. ἀλκάειςἀλκᾱεις    1valiant ἀλκάεντας Δαναοὺς τρέψαις O. 9.72 ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε P. 5.71 ἀλκάεσσά τε Παλλάδος αἰγὶς Δ. 2. 17. ἈλκάθοοςἈλκᾰθοος son of Pelops, in whose honour games were held in Megara ἐπεί νιν Ἀλκαθόου τ' ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν (Tric.: Ἀλκάθου cod.) I. 8.67 ἈλκαίδαςἈλκᾰίδας    1son of Alkaios i. e. Amphitryon ]π' Ἀλκαίδα[ Πα. 20. 4. pl. pro sing., Ἡρακλέης, σεμνὸν θάλος Ἀλκαιδᾶν O. 6.68 test., v. fr. 291 of Herakles. ἄλκαρἄλκαρ    1defence, protection ταχὺ δ' ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε, χοιράδος ἄλκαρ πέτρας P. 10.52 ἈλκιμέδωνἈλκῐμέδων son of Iphion of Aigina, of the clan Blepsiadai, victor in boys' wrestling at Olympia    1Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ θῆκεν Ὀλυμπιονίκαν O. 8. 17. Ἀλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών O. 8.65

-- 30 --

ἈλκιμίδαςἈλκῐμῐδας son of Theon of Aigina, of the clan Bassidai, victor in boys' wrestling at Nemea    1τεκμαίρει καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν N. 6.8 Ἀλκίμιδᾰ (Hartung, met. gr.: Ἀλκιμίδας codd.) N. 6.60 ἄλκιμοςἄλκῐμος    1valiant, brave Διὸς ἄλκιμος υἱὸς Herakles O. 10.44 καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.15 ἦ τινἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ' ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει N. 8.24 ἐπεὶ δ' ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Pae. 6.98 ἈλκμάνἈλκμάν son of Amphiareus, one of the Epigonoi “θαέομαι σαφὲς δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς Ἀλκμᾶν' ἐπ ἀσπίδος νωμῶντα πρῶτον ἐν Κάδμου πύλαιςP. 8.46 χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν πὰρ ἀοίδιμον (unexplained) P. 8.57 ἈλκμανίδαιἈλκμᾱνίδαι    1Alkmaionidai an Athenian clan Ἀλκμανιδᾶν εὐρυσθενεῖ γενεᾷ P. 7.2 ἈλκμήναἈλκμήνα (Ἀλκμάνα passim scripsit Schr.) wife of Amphitryon, mother of Herakles and Iphikles    1Ἀλκμήνας κασίγνητον νόθον Λικύμνιον O. 7.27 Ἀλκμήνας θἑλικογλεφάρου Λήδας τε P. 4.172 τέκε οἱ (= Ἀμφιτρύωνι) καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαίφρων ἐν μόναις ὠδῖσιν Ἀλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν (v. l. Ἀλκμάνα) P. 9.85 γυναῖκας, ὅσαι τύχον Ἀλκμήνας ἀρήγοισαι λέχει N. 1.49 Ζεὺς ἐπ' Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν N. 10.11 (Θήβα) ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12 υἱὸς Ἀλκμήνας I. 4.55 Ἀλκμήνας τέκος I. 6.30 Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ fr. 172. 3. ἀλκτήρἀλκτήρ    1helper against, protector from c. gen. Ἀσκλαπιόν, ἥροα παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα νούσων P. 3.7 ἈλκυονεύςἈλκῠονεύς a giant slain by Herakles and Telamon (Ἡρακλέης) σὺν ᾧ ποτε Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ    1Μέροπας καὶ τὸν μέγαν πολεμιστὰν ἔκπαγλον Ἀλκυονῆ N. 4.27 πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βουβόταν οὔρει ἴσον Φλέγραισιν εὑρὼν Ἀλκυονῆ (sc. Ἡρακλέης.) I. 6.33 ἀλκυώνἀλκυών    1halcyon bird test., Σ ad Ap. Rhod., 1. 1085, concerning the halcyon bird that foretold calm for Jason and the Argonauts εἴληφε δὲ τὰ περὶ τῶν ἁλκυόνων παρὰ Πινδάρου ἐκ Παιάνων· εὐλόγως δὲ ὄσσαν εἶπε τὴν τοῦ ἁλκυόνος φωνήν. ὑπὸ γὰρ Ἥρας ἦν ἀπεσταλμένη, ὥς φησι Πίνδαρος fr. 62. ἀλλάἀλλά A not combined with another particle.    1 following a neg. sentence, clause; clarifying a previous denial οὐ χθόνα ταράσσοντες οὐδὲ πόντιον ὕδωρ ἀλλὰ ἄδακρυν νέμονται βίοτον O. 2.65 κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ O. 2.96 οὐδἔλαθ' Αἴπυτον . ἀλλ ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν O. 6.37 ἐκέλευσεν μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι O. 7.67 οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλἅμα O. 8.45 εὔχομαι μὴ θέμεν, ἀλλ O. 8.87 οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ O. 14.9 σὐ δύναται νήπιοι κόσμῳ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί P. 3.83 μή τινα λειμόμενονμένεινἀλλ P. 4.186 ὃς οὐ ἀφίκετοἀλλ P. 5.30 κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν· ἀλλὰ κρέμαται P. 5.34 οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76 οὔθἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνων τέρψιας ἀλλ P. 9.20 τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος P. 12.30 οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ' ἐόντων εὖ τε παθεῖν N. 1.32 οὐ λαθὼνἭραν ἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεα N. 1.39 οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ·ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος , γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ N. 5.2 εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμαν N. 8.35 οὐδὲ Κρονίων στείχειν ἐπώτρυν, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου N. 9. 20. δένδρεά τοὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ' ἐναμείβοντι N. 11.42 σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ· ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν N. 11.44 οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλἐφἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος I. 1.26 οὐδέ ποτε ὑπέστειλἱστίον . ἀλλἐπέρα I. 2.41 οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν· ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι I. 4.50 σφετέρας δ' οὐ φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἡρακλέης· ἀλλ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ ὅλον προεκθείς. Σ.) I. 6.35 τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον, ἀλλά οἱ I. 8.57 οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν ἀλλ' ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς Pae. 6.128 ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ις]τὰς ἐφίλη[ς.]ν Παρθ. 2. . οὐ κό]ρῳ ἀλλ ἀρετᾷ (e Σ supp. Lobel.) fr. 169. 15.    2 without preceding negative; modifying a previous statement    a ἀλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος O. 2.95 ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶρος O. 3.23 ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν O. 7.61 οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυᾴταν ὑπερᾴφανον ὦρσεν P. 2.28 ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν P. 2.89 ἀλλ' ἐπεὶ P. 3.38 ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεται P. 3.54οὐδ' ἀπιθησέ νιν, ἀλλP. 4.36 οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ' ἀγλαοί ἀλλ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 8.83 ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλἐν ἕκτᾳ P. 4.132ἔσομαι τοῖος· ἀλλ' ἤδη P. 4.157 ἀλλἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210 σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ' ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ P. 8.96 ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέρα P. 11.36 [ἄτᾳ codd.: ἀλλ coni. Boeckh. P. 11.55] ἀλλἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο P. 12.18 εὗρεν θεός· ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον P. 12.22 ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις N. 6.4 ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν N. 7.44 ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν N. 10.45 ἀλλ' οὔ νιν φλάσαν N. 10.68 ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.29 ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14 ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν·ἀλλ' ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει I. 4.23 ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν· ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος I. 7.37 ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν I. 8.11 ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30 (Delos floated on the waves,) ἀλλἁ Κοιογένης ὁπότ' ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες ἀπώρουσαν κίονες fr. 33d. 3. ὄλβον ἐγκατέθηκαν . ἀλλὰ[ ]ἐπέπεσε μοῖρα Pae. 2.63 ἀλλ' οὔτε ματέῤ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Pae. 6.105 ἀλλά μιν Κρόνου παῖδες ἔκρυψαν Pae. 8.72 σῶμα δ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος , ζώει Παρθ. 1. 16. (a description of those that do not love Theoxenos,) ἀλλἐγὼ τάκομαι fr. 123. 10.    b where the qualification provides a climax, cf. 3. b. infra. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει, Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34    c simply introducing a new attitude ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς O. 10.86 ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224 ἀλλεὔχεται P. 4.293    3 introducing imperative, simm.    a imperative proper. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17 ἀλλὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.12 ἀλλὰ Κρόνου παῖ, Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον (v. l. ἀλλὦ.) O. 4.6 ὦ Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων O. 6.22 ἀλλ' ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε- θμὸν O. 7.87 ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ Ἀλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι O. 8.9 ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5 ὦ Μοῖσ, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν O. 10.3 ἀλλ' ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά P. 1.85ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.152 ἀλλ' ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε N. 9.3 ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8 ἀλλ' ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν N. 10.21ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντI. 8.35    b where the imperative denotes a climax. cf. 2b supra ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Σκυρίαι δὲ . ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ματεύειν (ἀλλά om. codd. Athenaei.) fr. 106. 6.    c where the following sentence has imperative force “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοι σαφέως.” P. 4.116 cf. I. 8.35    d introducing a wish, prayer ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Dissen: περάσαι σὺν codd.) N. 11.9 ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω, ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Pae. 9.7    4 in various minor uses.    a introducing statement of intent by poet ἀλλἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι O. 8.74, cf. P. 4.141 ἀλλὰ πάνδοξον Αἰολάδα σταθυὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 6.    b introducing oracular utterance “ἀλλὰ μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει” (elocutionem oraculi propriam agnovit Blass.) Pae. 2.73    c following a rhetorical question “τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν —; ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84 τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει P. 10.4 B compounded with other particles.    1 ἀλλὰ γάρ, ἀλλὰ γάρ.    a where both particles preserve their original force: yet since ἀλλὰ παρθένοι γὰρ τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα. 6. 53, cf. O. 4.1ff., Wil. on Eur., Her. 138.    b emphasising a main point in contrast to preceding: yet εἰ δὲ δή τινἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη O. 1.55 οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον. ἀλλ ἐν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ O. 6.53ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ κώλυεν μεῖναιP. 4.32 χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον. ἀλλἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.16 (an enumeration of the glories of Thebes,) ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις (v. Schadew. 268̆{5}) I. 7.16    c emphasising a maxim, breaking off narrative. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ' Ἀίδα N. 7.30 ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52    d frag. ἀ]λλὰ γὰρ τ[ fr. 60a. 11.    2 ἀλλά τοι, ἀλλὰ τοι: emphatic, yet ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων P. 3.19ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμN. 10.82 ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰἀνθρώπων I. 4.37    3 ἀλλὰ μέν: opposing what precedes. ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρὶ P. 3.77    4 ἀλλ' ἦ. ἀλλ ἦ μακ[ρ]ότερον fr. 6a. e.    5 ἀλλὰ γε. ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν Pae. 4.28 C    a frag. ἀλλ' οἶος ἄπλατον κεράιζε fr. 93 ἀλλὰ θαυμάζω fr. 122. 13.    b dub. [ἀλλὰ καὶ (coni. Hermann: ἅμα codd. contra metr.) O. 1.104] [ἀλλὰ (codd. contra met.: ἄνα Kayser: ἄγε Maas.) O. 13.114] [ἢ πόντου κενέωσιν ἀλλὰ πέδον (codd. Dion. Hal. contra metr.: <˘> ἂμ Hermann.) Pae. 9.16]    c μὲν ἀλλά v. μέν.

-- 33 --

ἄλλᾳἄλλᾳ    1in another way Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλοτ' ἄλλᾳ ταρασσέμεν (Heyne: ἀλλὰ χρὴ ταρασσέμεν codd.) P. 11.42 ἀλλάλουςἀλλᾱλους    1each other τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον P. 4.93 γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι P. 4.223 ἀλλαλοφονίαἀλλᾱλοφονία    1murder at one another's hands Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον O. 2.42 ἀλλαλοφόνοιἀλλᾱλοφόνοι    1that murdered each other ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς sc. Otos and Ephialtes fr. 163. ἀλλάσσωἀλλάσσω    1change, intrans. med., alternate ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος in alternate generations N. 11.38 cf. I. 3.18 ἀλλοδαπόςἀλλοδᾰπός    1foreign, of another landἀλλοδαπᾶν γυναικῶνP. 4.50 ἐν ἀλλοδαπαῖς ἀρούραις P. 4.254 met., θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; N. 3.26 m. pl. pro subs. θαμὰ δ' ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι ἐντί N. 1.22 ἄλλοθιἄλλοθι    1elsewhereμέγαν ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω; Pae. 4.48 ἀλλοῖοςἀλλοῑος    1of different kinds always with another ἀλλο-word. ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι O. 7.95 ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν P. 3.50 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖαι πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων P. 3.104 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει I. 4.5 ἄλλοτ' ἀλλοῖα φρόνει keep different moods for different times fr. 43. 5. frag. ἄλλο[τε δἀλ]λοῖαι περι[ (supp. Lobel.) Θρ. 4. 7. [ἆλλοςἆλλος = ἠλεός,    1distraught φθονερὰ δ' ἆλλος ἀνὴρ βλέπων (Lobel, Snell: ἄλλος codd.) N. 4.39] ἄλλοςἄλλος (-ος, -ῳ, -ον; -οι, -ων, -οιςι), -ους: -ας, -ᾳ, -αν; -αι, -ᾶν, -αις: -ο, -ου, -ο; -α, -ων, -οις, -α) A adj.    1 other, another, opposed to preceding.    a ἐπί τι καὶ πῆμ' ἄγει παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ O. 2.37 ἄλλον αἴνησεν γάμον P. 3.13 ἕλκεα ῥῆξαν τὰ μὲν ἀμφ' Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραις N. 8.31 οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν (i. e. ὑψηλοτέρας) N. 9.47    b = ἄλλος τις. σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν· φθονερὰ δἄλλος ἀνὴρ βλέπων (ἆλλος coni. Lobel.) N. 4.39    c combined with other adj. μηκέτ' ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον O. 1.6 ἄλλαι δὲ δὔ ἐγένοντ' ἔπειτα χάρμαι O. 9.86 κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ I. 8.34    d = πᾶς ἄλλος. ἄνθεμα φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν , ὕδωρ δ' ἄλλα φέρβει O. 2.73 ἅλιξιν σὺν ἄλλοις P. 4.187 τὰ δἄλλαις ἁμέραις φάσομαι N. 9.42 Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοις I. 4.24 φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν I. 6.73 Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά τ' ἄλλους τ ἀριστέας I. 8.55    2 fig. μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν (= ἄλλοθι, ἐν τείχεσιν, Schr.: cf. Fraenkel on Agam. 437.) P. 4.268    3 combined with another ἄλλο-word. ῥοαὶ δ' ἄλλοτ ἄλλαι ἔβαν O. 2.33 Διαγόρας ἐστεφανώσατο κλεινᾷ τ' ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυχέων Νεμέᾳ τ ἄλλαν ἐπ ἄλλᾳ (sc. νίκαν. one victory after another) O. 7.82 ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον P. 2.13 ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνωνἐπ' ἄλλοτ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον P. 10.54 διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου N. 3.6 μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς (Tric.: ἄλλος, ἄλλος ἄλλοις codd.) I. 1.47 combined with τις. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον P. 2.13 second ἄλλος suppressed, ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι some lead further than others O. 9.104 B subs.    1 another, others (once neut.)    a κεῖνος χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν O. 2.99 μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται φθονεόντων τοῖς O. 6.74ἐπιχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλωνP. 4.118 φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ ἄλλοι N. 7.55 εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖον, ἄλλοισι δ' ἐμπίπτων γελᾷ (i. e. “non ita divitibus.” Schmid.) I. 1.68    b = πᾶς ἄλλος. κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται O. 6.25 κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα περαίτερον ἄλλων O. 8.63 εἰ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους (Hartung: ἄλλων codd.: ἄλλον Morel.) N. 11.13 μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.3    2 combined with another ἄλλο-word.    aἄλλοισι δ' ἄλλοι μέγαλοι (ἀλλοίοισι coni. Blumenthal: ἐπ' ἄλλοις byz.) O. 1.113 ἄλλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος O. 7.11 ἄλλα δ' ἐπ ἄλλον ἔβαν ἀγαθῶν O. 8.12 τοὺς μὲν ὦν λύσαις ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν P. 3.50 δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ' ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει bis P. 8.77 διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου N. 3.6 ἄλλοισι δ' ἅλικες ἄλλοι N. 4.91 ἄλλα δ' ἄλλοισιν νόμιμα, σφετέραν δαἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος fr. 215. 2.    b n. pl. ἄλλα combined with ἄλλοτε. ἄλλ' ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς this way and that P. 2.85 ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ' ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί of inconstant purpose N. 3.41 αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἄλλ' ἄλλοτ ἐξ ἄλλαξεν changes this way and that I. 3.18    c repeated in enumeration. τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχ[υν], τὰν δὲ αὐχένα φέροισαν (sc. ἵππον.) fr. 169. 30. C frag. ]ας ἄλλοι[ fr. 215b. 3.

-- 34 --

ἄλλοτεἄλλοτε (always combined with another ἄλλο-word)    1in one direction and in another met., here and there, this way and that ῥοαὶ δ' ἄλλοτ ἄλλαι ἔβαν O. 2.33 ἄλλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος O. 7.11 ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσουσιν αὖραι O. 7.95 ἀλλ' ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς P. 2.85 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖαι πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων P. 3.104 δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ' ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει (byz.: ἄλλοτε δ codd.) P. 8.77 ἐγκωμίων ἄωτος ὕμνων ἐπ' ἄλλοτ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον P. 10.54 Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλοτ' ἄλλᾳ ταρασσέμεν (sc. φωνάν.) P. 11.42 ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ' ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί N. 3.41 αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἄλλ' ἄλλοτ ἐξ ἄλλαξεν I. 3.18 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει I. 4.5ἄλλοτ' ἀλλοῖα φρόνειkeep a different mood for different occasions fr. 43. 5. frag. ]ἄλλο[τε δ' ἀλ] λοῖαι περι[ (supp. Lobel.) Θρ. 4. 8. ἀλλότριοςἀλλότριος    1 adj.    a of another, belonging to others ἀστῶν δ' ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ ἐσλοῖσιν ἐπ ἀλλοτρίοις P. 1.84 τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον ἀλλοτρίαισι γλώσσαις P. 11.27 τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πανθ' ὁμῶς· εὐθὺς δ ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ ἀλλότριον N. 1.54 ἁνία τ' ἀλλο̆τρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ (αὐτὸς ἡνιόχησε. Σ.) I. 1.15 ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις Πα. 7B. 12. ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς ἔπεχ' ἀλλοτρίᾳ ὠαρίων (sc. Meropae, Oinopionis filiae vel potius uxori. Snell.) fr. 72.    b stranger, alien πλοῦτος ὁ λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον O. 10.89 χάρμα δ' οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέρος P. 1.59    2 subs.    a m. pl., strangers. ἀλλοτρίοισιν μὴ προφαίνειν, τίς φέρεται μόχθος ἄμμιν fr. 42. 1.    b n. pl., what belongs to others οὐδ' ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες N. 3.30 ἅλμαἅλμα    1leap; place for jumping, met. εἰ δ' ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται, μακρά μοι αὐτόθεν ἅλμαθ ὑποσκάπτοι τις (ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν πεντάθλων, οἷς σκάμματα σκάπτονται, ὅταν ἅλλωνται· ἐκείνων γὰρ κατὰ τὸν ἀγῶνα πηδώντων, ὑποσκάπτεται βόθρος ἑκάστου τὸ ἅλμα δεικνύς. Σ.) N. 5.20

-- 35 --

ἅλμαἅλμα    1sea water, salt water ἀβάπτιστος εἶμι φελλὸς ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας P. 2.80ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳP. 4.39 δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσόν κ' εἴποιμι Μελησίαν N. 6.64 φυγόντα νιν καὶ μέλαν ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 1. ]αλμᾳ[ fr. 140a. 73. met., ἔμπα, καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ N. 4.36 ἁλμυρόςἁλμῠρός    1salty, of the salt sea ἀλμυροῖς δ' ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι O. 7.57 μή νυν νεκτα[ρ ]νας ἐμᾶς διψῶντ' α[ ]παῤ ἁλμυρὸν οἴχεσθον Παρθ. 2. 77. ἇλοςἇλος    1nail fig. τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις; P. 4.71 ἄλοχοςᾰλοχος    1wife ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον ἄλοχος the wife of Lokros, Protogeneia O. 9.62 ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς O. 10.86 τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25 (Ἡρακλέης), οὗ κατ' Ὄλυμπον ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ ἔστι N. 10.18 ὁπότ' Ἀμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς (sc. Ζεύς) ἄλοχον μετῆλθεν Ἡρακλείοις γοναῖς; Alkmene I. 7.7 ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἑὰν ἔμμεν I. 8.28 Θέμιν Μοῖραι ἄγον σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς ἔμμεν fr. 30. 5. ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων τε Pae. 8.78 ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς ἔπεχ' ἀλλοτρίᾳ ὠαρίων sc. Meropae, Oinopionis filiae vel potius uxori. Snell. fr. 72. ]φαν ἄλοχον[ Θρ. . 13. ]νιαδας ἄλοχος P. Oxy. 2622 fr. 1. 10 ad ?fr. 346. ἄλπνιστοςἄλπνιστος    1sweetest (v. Wackernagel, Kl. Schr. 831) δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον (Σγρ.: ἀνέλπιστον codd. et lex.: ἄλπιστον Calliergus: τὸν ἥδιστον καὶ προσηνέστατον. Σ.) I. 5.12 ἅλςἅλς (ᾰλός, ᾰλα)    1sea lit. ἐγγὺς ἐλθὼν πολιᾶς ἁλὸς O. 1.71 βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος O. 7.69 ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς P. 2.68 ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων P. 5.88 ἐς μυχοὺς ἁλὸς P. 6.13 ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος περᾶν N. 3.21 οὐ μέμψεταί μ' ἀνὴρ Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων N. 7.65 νιν ἐρειδόμενον ναυαγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ I. 1.37 γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.56 ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες ἦλθον ἄγγελοι Pae. 6.100 ]δἁλινα[ Θρ. 5c. 5. ἄλσοςἄλσος    1precinct, sanctuary, domain (cf. Strabo, 9. 2. 33, οἱ δὲ ποιηταὶ κοσμοῦσιν, ἄλση καλοῦντες τὰ ἱερὰ πάντα, κἂν ᾖ ψιλά· τοιοῦτόν ἐστι καὶ . . . fr. 51a.; but trees are implied in O. 8.9, Pae. 18.2) (ἄλσος, -ει, -ος, -ος; -έων, -εα) Διὸς αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα at Olympia O. 3.18 ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν temple of Athene in Kamarina O. 5.10 τεῦξαν δ' ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκροπόλει temple of Athene in Lindos O. 7.49 ἀλλὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ' Ἀλφεῷ ἄλσος O. 8.9 σταθμᾶτο ζάθεον ἄλσος πατρὶ μεγίστῳ sanctuary of Zeus at Olympia O. 10.45 Αἰακιδᾶν τ' εὐερκὲς ἄλσος O. 13.109 κτίσεν δ' ἄλσεα μείζονα θεῶν P. 5.89 Νεμεαίου ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς ἄλσει N. 2.5 ἐχρῆν δέ τιν' ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι of Apollo at Delphi N. 7.44 γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν δὴ καλέοισιν Ὀλυμπίου Διὸς ἄλσος at Olympia I. I. 2.28 τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα I. 1.57 καὶ μυχοὺς διζάσατο βαλλόμενος κρηπῖδας ἀλσέων (sc. Ἀπόλλων.) fr. 51a. 4. κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν ἄλσος Ἀπόλλωνος at Delphi Πα. . 1. ὦ Κύπου δέσποινα, τεὸν δεῦτ' ἐς ἄλσος φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν λτ;γτ;ενοφῶν ἐπάγαγ temple of Aphrodite Ourania at Corinth fr. 122. 18. ἐν Τυν] δαριδᾶν ἱερῷ [τεμέ]νει πεφυτευμένον ἄ[λσος (supp. Lobel.) at Argos Pae. 18.2 cf. Σ. fr. 140a. 13. met., κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψίγυιον ἄλσος (τοὺς οἴκους φησὶ τὸ ἑστάναι ὡς τὰ ἄλση. Σ.) O. 5.13

-- 36 --

ἌλτιςἌλτις the precinct of Zeus at Olympia περὶ δὲ πάξαις Ἄλτιν μὲν ὅγ' ἐν καθαρῷ διέκρινε sc. Ἡρακλέης (v. l. ἆλιν.) O. 10.45 ἁλυσιωτόςᾰλῠσῐωτός    1made of links πλεκτόν τε χαλκὸν ἁλυσιωτὸν i. e. bronze chain fr. 169. 28. ἀλύσκωἀλύσκω    1escape, avoid Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος οὔ μιν (= Ἡσυχίαν) ᾰλυξεν P. 8.16 ἄλυτοςᾰλῠτος    1indissoluble, inescapable ἴυγγα ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ P. 4.215 Ἀλφεός, -ειόςἈλφεός, -ειός a river flowing past the Olympic sanctuary ὅτε παρ' Ἀλφεῷ σύτο δέμας (sc. Φερενίκου, Hieron's horse) O. 1.20 Ἀλφεοῦ πόρῳ κλιθείς, τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ (sc. Πέλοψ.) O. 1.92 ἕδος Ὀλύμπου νέμων ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ' Ἀλφεοῦ (sc. Ζεύς) O. 2.13 (Ἡρακλέης)    1πενταετηρίδ' ἁμᾶ θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς Ἀλφεοῦ O. 3.22 Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ' Ἀλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα O. 5.18 Εἰλατίδᾳ ὃς ἄνασσε Φαισάνᾳ, λάχε τ' Ἀλφεὸν οἰκεῖν O. 6.34 Ἀλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν (sc. Ἴαμος.) O. 6.58 ἄνδρα παρ' Ἀλφειῷ στεφανωσάμενον O. 7.15 ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ Ἀλφεῷ ἄλσος O. 8.9 θάλλει δ ἀρεταῖσιν σόν τε, Κασταλία, πάρα Ἀλφεοῦ τε ῥέεθρον O. 9.18 (Ἡρακλέης) τιμάσαις πόρον Ἀλφεοῦ μετὰ δώδεκ' ἀνάκτων θεῶν (πρώτῳ τῷ Ἀλφειῷ ἔθυσε ὡς ἐντοπίῳ θεῷ. Σ.) O. 10.48 πατρὸς δὲ Θεσσαλοἶ ἐπ' Ἀλφεοῦ ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται O. 13.35 ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος Ὀρτυγία (ἀπὸ γὰρ καταδυσέων ἀφανῶν εἰς τὴν Ἀρέθουσαν ἀναφαίνεται. Σ.) N. 1.1 κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼν Αἰακίδαις ἔρνεα πρῶτος λτ;ἔνεικενγτ; ἀπ' Ἀλφεοῦ i. e. from Olympic games N. 6.18 εἴη μιν ἔτι καὶ Πυθῶθεν Ὀλυμπιάδων τ' ἐξαιρέτοις Ἀλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα I. 1.66 ἀλώπηξᾰλώπηξ    1fox τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ' αἴθων ἀλώπηξ οὔτ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλά- ξαιντο ἦθος O. 11.19 ὄπισθεν δὲ κεἶμαι θρασειᾶν ἀλωπέκων ξανθὸς λέων fr. 237. as a symbol of cunning, ὑποφάτιες ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελοι P. 2.77 μῆτιν δ' ἀλώπηξ (ἦν sc.), αἰετοῦ ἅ τ' ἀναπιτναμένα ῥόμβον ἴσχει (sc. Μέλισσος.) I. 4.47 ἅλωσιςᾰλωσις    1capture ἁλώσιος ἀντάσαις θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν O. 10.42 Ἰλίου δὲ θῆκεν ἄφαρ ὀψιτέραν ἅλωσιν Pae. 6.81 ἁμᾶᾰμᾱ (Dor. = ἅμα: ἁμᾷ alii, cf. Herodian., 1. 489. 16f. L.)    1together    a adv. ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ ἁμᾶ θῆκε O. 3.21 ἁμᾶ δ' ἔφθαρεν P. 3.36 πίτναν τἐς αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ N. 5.11 Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ N. 7.78    b prep. c. dat. together with φιάλαισι ἅς ποθ' ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν θεμιπλέκτοις ἁμᾶ Λατοίδα στεφάνοις (Vogt: ἅμα Σ: ἀμφὶ codd.) N. 9.52 ἅμαᾰμᾰ    1at the same time    a adv. ὄλβος ἅμ' ἕσπετο O. 6.72 [ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου πέρας ἅμα νέονται (Weiseler: παρὰ σᾶμα codd.) N. 7.20] ἅμα δ' ἐκαίοντ ἐρῆμοι (Er. Schmid: ἁμᾶ codd.) N. 10.72 κτεάνων θ' ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων I. 2.11    b prep. c. dat. together with, at the same time asοὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ' ἅμα πρώτοις ἄρξεται καὶ τερτάτοιςO. 8.45 τοῦ παῖς ἅμ' Ἀτρείδαις Τεύθραντος πεδίον μολὼν ἔστα O. 9.70 πενταέθλῳ ἅμα σταδίου νικῶν δρόμον O. 13.30 ὁ δ' Ἀμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα, κρύψεν δ ἅμ ἵπποις N. 9.25 εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος N. 9.46 τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, ἅμα δ' αὐτῷ κύων fr. 74. ἅμα† (codd. contra met. ἀλλὰ coni. Hermann: ἁμᾷ Wil.: εὖντα Maas.) O. 1.104 Ἀμαζονίςᾰμᾰζονίς pl. pro subs., a race of warrior women in Pontos, against whom Bellerophon and Telamon fought. v. fr. 173. 6. Ἀμαζονίδων τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατὸν sc. Bellerophon O. 13.87

-- 37 --

Ἀμαζώνᾰμᾰζών    1Amazon v. supra. Ἀμαζόνας εὐίππους O. 8.47 χαλκότοξον Ἀμαζόνων μετ' ἀλκὰν ἕσπετό οἱ (sc. Τελαμών.) N. 3.38 καὶ μετὰ ζωστῆρας Ἀμαζόνος ἦλθεν (sc. Πηλεύς: v. l. Ἀμαζόνας. i. e. of Hippolyte, queen of the Amazons) fr. 172. 5. test., Paus. 7. 2. 6., οὐ μὴν πάντα γε τὰ ἐς τὴν θεὸν ἐπύθετο ἐμοὶ δοκεῖν Πίνδαρος, ὃς Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν (sc. τὸ ἐν Διδύμοις τοῦ Ἀπόλλωνος) ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας τε καὶ Θησέα fr. 174. ἀμαιμάκετοςᾰμαιμᾰκετος    1irresistible, unyielding γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14 μένει θυίοισαν ἀμαιμακέτῳ (sc. Ἄρτεμιν) P. 3.33 συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν P. 4.208 ὃς κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ' ἀμαιμακέτου I. 8.35 ἈμάλθειαἈμάλθεια test., v. fr. 249a ad Δ. 2. ἀμαξιτός, -ονᾰμαξῐτός, -ον    1highway met., of the path of song. καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον N. 6.54 pro subs., sc. ὁδόν. μακρά μοι νεῖσθαι κατ' ἀμαξιτόν P. 4.247 Ὁμήρου[ τρι]πτὸν κατ' ἀμαξιτὸν ἰόντες Πα. 7B. 11. ἀμαξοφόρητοςᾰμαξοφόρητος    1waggon-borne νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν ὃς ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται fr. 105b. 2. ἆμαρἆμᾰρ    1day κεῖνο κεῖν' ἆμαρ διαίτασεν P. 9.68 τὸ μὲν πὰρ ἆμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ' οἰκέοντας ἔνδον Ὀλύμπου P. 11.63 καὶ δεύτερον ἆμαρ ἐτείων τέρμ' ἀέθλων γίνεται I. 4.67 ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἆμαρ Pae. 2.76 τῷδ' ἐν ἄματι τερπνῷ Pae. 15.1 opposed to night, ἐκάλει νύκτας ἄματά τ' εὔφρονα P. 4.196 μοιρίδιον ἆμαρ ἢ νύκτες P. 4.256 εὗρεν παρθένοισι πρὶν μέσον ἆμαρ, ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον P. 9.113 ἁμαρτάνωᾰμαρτᾰνω    a abs., be wrong, err εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει O. 1.64    b c. gen. miss, go astray from ὁ δ' ἀποπλέων Σκύρου μὲν ᾰμαρτε (Boeckh: ἅμαρτεν codd.) N. 7.37 ἀμαυρόωᾰμαυρόω (μαυρόω Boeckh.)    1weaken (v. Barrett on Eur., Hipp. 816; McKinlay, Ant. Cl., 1957, 12.) ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος i. e. kiled P. 12.13 met., χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν (ἄδοξον καταστῆσαι Σ.) I. 4.48 med., μηδ' ἀμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ fr. 126. 1. ἀμαχανίαᾰμᾱχᾰνία    1despair, helplessness, extremity ὑπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον O. 5.14 εἶδον τὰ πόλλ' ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν Ἀρχίλοχον P. 2.54 σιγαλὸν ἀμαχανίαν ἔργῳ φυγών P. 9.92 εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Pae. 4.26 ἧλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Pae. 6.10 pl. desperate situations, δύνασαι δὲ βροτο. ῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν N. 7.97 ἀμάχανοςᾰμᾱχᾰνος    1desperate, bewildering πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων P. 2.19 τί δ' ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν pr. Pae. 9.3 c. inf., impossible τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν O. 7.25 τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον ἀλλοτρίαισι γλώσσαις P. 11.26 ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ' ἀμάχανον εὑρέμεν Pae. 6.53 ἄμαχος, -ονᾰμᾰχος, -ον    1unconquerable Ἕκτορα Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα O. 2.82 ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες P. 2.76 ὁ δἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους (sc. Ἡρακλέης.) I. 6.41 c. inf., impossible ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος O. 13.13 dub., ἄμαχοί (τινες) εἰς σοφίαν ?fr. 353. ἀμβαίνωἀμβαίνω v. ἀναβαίνω. ἀμβατόςἀμβᾰτός    1to be climbed, accessible met., ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ' ἀμβατὸς αὐτῷ P. 10.27 ἀμβλύνωἀμβλύνω v. ἀπαμβλύνω, ἀμβλύς. ἀμβλύςἀμβλύς    1dull, sluggish dub. ]βαρβι[τί]ξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ[ (v. l. ἀμβλύνοντα.) fr. 124d. ἀμβολάἀμβολά    1striking up ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα P. 1.4

-- 38 --

ἀμβολάδανἀμβολᾰδᾱν    1by way of prelude, met., ὕπατον δ' ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν the Panathenaic victory is to be a prelude to an Olympic one N. 10.33 ἀμβροσίαἀμβροσία    1ambrosia, food of the gods. νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον θέν νιν O. 1.62νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι, θήσονταί τε νιν ἀθάνατονP. 9.63 ἀ]μβροσία[ P. Oxy. 841. 46. ἀμβρόσιοςἀμβρόσιος    1divine, heavenly ὥρα πότνια, κάρυξ Ἀφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων N. 8.1 λέχει πέλας ἀμβροσίῳ Μελίας Pae. 9.35 μελιγαθὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου fr. 198b. εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων i. e. of poetry P. 4.299 ἄμβροτος, -α -ονἄμβροτος, -α -ον    1immortal Διομήδεα δ' ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε θεόν N. 10.7 ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30 ]ἐλαύνεις ἀν' ἀμβροτ[ Pae. 3.16 λεχέων ἐπ ἀμβρότων[ Pae. 6.140 τότε βάλλεται, τότ ἐπ ἀμβρόταν χθόν ἐραταὶ ἴων φόβαι fr. 75. 16. ἀμείβωᾰμείβω (ἀμείβοντι coni.: aor. μειψεν, -ψαντες: med. ἀμείβεται; -όμενοι, -όμεναι, -ομένοις: fut. ἀμείψομαι: impf. ᾰμείβετο: aor. pass. pro med. ᾰμείφθη.    1    a exchangeἀντὶ δελφίνων ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάςP. 4.17    b pass Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ P. 5.38    2 med. c. aor. pass.    a exchange τι ἀντί τινος, ]νιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι[ Pae. 4.15    b answer ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ' ἀμείφθη P. 4.102 c. acc. dupl., τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴς μῆτιν ἑὰν εὐθὺς ἀμείβετο P. 9.39    c requite τὸ δἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα P. 7.19 ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν γείτον ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι (i. e. ἀντιδίδοντας τῷ θεῷ τὸν ὕμνον ἀντὶ τῶν εἰς τὸν νικηφόρον εὐεργεσιῶν Σ.) I. 1.53    d surpass γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον P. 6.54    e part. in turn, by turn τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ P. 4.93 χαλκέαις δ' ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν ἀμειβόμενοι of oxen (τοὺς πόδας ἐναλλάσσοντες Σ.) P. 4.226 καρποφόροις ἁρούραισιν, αἵτ' ἀμειβόμεναι, τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ αὖτ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.9    3 dub., ἀλλ' ἐν ἀμείβοντι (Musurus: ἐναμείβοντι codd.) N. 11.42 ἀμείλιχοςᾰμείλῐχος    1implacable χειμέριος ὄμβρος, ἔπακτος ἐλθὼν ἐριβρόμου νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος P. 6.12 τὺ δ' ὁπόταν τις ἀμείλιχον καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ P. 8.8 ἀμείρωᾰμείρω    1rob c. acc. & gen. ταύτας δὲ μήποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον P. 6.27 ἄμελξιςᾰμελξις    1milking Σκύριαι δ' ἐς ἄμελξιν γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται fr. 106. 4. ἀμεμφήςᾰμεμφής    1blameless δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν ἐθρέψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν καδόμενοι i. e. honey O. 6.46 Ἀμέναςᾰμένας the river    1Amenanos flowing past Aitna-Katane Ἀμένα παρ' ὕδωρ P. 1.67 ἁμέραᾱμέρα (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -αι, -αις v. Forssman, 11ff.)    1day ὅτ' ἀμφότεροικράτησαν μίαν ἔργον ἀν ἁμέραν O. 9.85 τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις O. 13.39δώδεκα δὲ πρότερον ἁμέραςP. 4.26 τὰ δ' ἄλλαις ἁμέραις φάσομαι N. 9.42 ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ. Δὶ νέμονται, τὰν δ' ὑπὸ κεύθεσι γαίας N. 10.55 ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.16 opposed to night, μηκέτ' ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δἰ αἰθέρος O. 1.6 ἡσύχιμον ἁμέραν παῖδ' ἀελίου O. 2.32 ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62 ἁμέραισιν μὲν . ἀλλ' ἐν ὄρφναισιν P. 1.22 νύκτεσσιν ἔν θ ἁμέραις (ἔν τ' ἀμέραις v. l.) P. 4.130 ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον of a solar eclipse Πα. . 3. σκότει καλύψαι σέλας καθαρὸν ἁμέρας fr. 108b. 5. in general: ἁμέραι δ' ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι O. 1.33 ἕποιτο μοῖρα καὶ ὐστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.18 ἐν πολυφθόροις ἁμέραις N. 8.32 αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἄλλ' ἄλλοτ ἐξ ἄλλαξεν I. 3.18 ἀθάναται δὲ βροτοῖς ἁμέραι, σῶμα δ' ἐστὶ θνατόν (i. e. are never ending, “hören nimmer auf”, Wil. cf. O. 2.32) Παρθ. 1. 15.

-- 39 --

ἀμέρδωᾰμέρδω    1deprive c. acc. & gen. εἰ μὴ στάσι ἀντιάνειρα Κνωσίας σ' ἄμερσε πάτρας O. 12.16 [ἅμεροςᾱμερος codd.: ἥμερος passim Schroeder: sed v. Forssmann, 41 f.] [ἁμερόωᾱμερόω codd., quod def. Forssmann, 41f.: ἡμερόω Schroeder.] ἁμέτεροςᾱμέτερος pl. pro sing. =    1ἐμός. τὰ μὲν ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει O. 11.8 ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας P. 3.2 ὕμνοι ἁμέτεροι P. 3.65ἁμετέρων ἀρχεδικᾶν τοκέωνP. 4.110ἁμετέρων τοκέωνP. 4.150 ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἁμετέρα N. 3.1 ]ς ἁμετέρας ἄπ[ο fr. 59. 8. ἀμέτρητοςᾰμέτρητος    1immeasurable, boundless ἐξ ἀμετρήτας ἁλός I. 1.37 ἀμεύομαιᾰμεύομαι    1surpass ἔλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ' ὡσείτ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ ἀντίους (v. l. ἀμεύσεσθ) P. 1.45 ἀμεύσεσθαι Νάξιον Τείσανδρον (-σασθαι Bergk.) fr. 23. ἀμευσιεπήςᾰμευσιεπής    1surpassing words, faster than words ἀμευσιεπῆ φροντίδα (ταχέως εὑρετικὴν διάνοιαν, Eustath.) fr. 24. ἀμευσίπορος, -ονᾰμευσῐπορος, -ον    1where ways interchange ἧρ' ὦ φίλοι, κατ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν (ἀμευσιπόρους τριόδους Hermann, met. gr.) P. 11.38 ἀμίαντοςᾰμῐαντος    1pure, unblemished ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος fr. 108b. 2. ἅμιλλαᾰμιλλα    1competition, contest ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε O. 5.6 νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν N. 9.12 καὶ γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶλτ;ὑφγτ;ἅρμασιν ἵπποι ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι θαυμασταὶ πέλονται I. 5.6 πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον I. 7.50 ἁμιλλάομαιᾰμιλλάομαι    1strive, contend ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς N. 10.31 ἄμμοροςἄμμορος    a c. gen., without a share in τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν, ἁπάντων καλῶν ἄμμορος; O. 1.84    b abs., unsuccessful, luckless νῦν πέφανται οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας (ἄμορος con. Hermann met. gr.) N. 6.14 ἌμμωνἌμμων cult name of Zeus in Libya “Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοιςP. 4.16 Ἄμμων Ὀλύμπου δέσποτα fr. 36. test., Paus. 9. 6. 1, ἀπέπεμψε δὲ ὁ Πίνδαρος καὶ Λιβύης ἐς Ἀμμωνίους τῷ Ἄμμωνι ὕμνους (ὕμνον coni. Schneider.) fr. 36, cf. fr. 58. ἀμνάμωνἀμνᾱμων    1forgetful ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν pr. I. 7.17 ἀμνασ-ἀμνας- v. ἀναμιμνᾴσκω. ἀμοιβάᾰμοιβά    1return, reward τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι. i. e. returns of favour P. 2.24 γλυκεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν ἐπαύρεο N. 5.48 ἀμοιβαῖοςᾰμοιβαῑος    1given in return ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων O. 1.39 ἁμόςᾱμός pl. pro sing. = ἁμέτερος. οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν ὀλέσσαιP. 3.41μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖςP. 4.27    1ἀοιδὰν . τᾶς ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο N. 3.9λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον ἁμὸν μοιρίδιον τελέσαιI. 6.46 ἄμοχθος, -ονᾰμοχθος, -ον    1avoiding labour οὐδ' ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραιτεῖται χάριν N. 10.30 ἄμπαλοςἄμπᾰλος    1recasting of votes μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν O. 7.61

-- 40 --

ἀμπέλινοςἀμπέλῐνος    1of the vine ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες i. e. by the effects of wine fr. 124. 11. ἀμπελόειςἀμπελόεις    1vine clad ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι ῥαίνων φόνῳ πεδίον (ὅτι κλήμασιν ἀμπέλων πεδηθέντα Τήλεφον ἀνεῖλεν ὁ Ἀχιλλεύς. Σ.) I. 8.49 ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25 ἄμπελοςἄμπελος    1vine φιάλαν ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ O. 7.2 νωμάτω φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ i. e. wine N. 9.52 ]γονουτουν ἀμπελ[ Πα. 13c. 10. ἀμπίπλημιἀμπίπλημι met.,    1fulfil μεταμειβόμενοι δ' ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ ὑπὸ κεύθεσι γαίας πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον N. 10.57 ἀμπλακίαἀμπλᾰκία    1sin, fault ἀμφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι κρέμανται O. 7.24 αἱ δύο δ' ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέθοντι P. 2.30 ἁ δ' ἀποφλαυρίξαισά μιν ἀμπλακίαισι φρενῶν P. 3.13 ἆγε σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν Λαομεδοντιᾶν ὑπὲρ ἀμπλακιᾶν I. 6.29 ἀμπλάκιονἀμπλᾰκιον    1sin, fault τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον P. 11.26 ἀμπλακίσκωἀμπλᾰκίσκω    1miss, fall short of c. gen. ἀνορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν O. 8.67 ἄμπνευμαἄμπνευμα    1breathing-place ἄμπνευμα σεμνὸν Ἀλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος Ὀρτυγία v. Ἀλφεός N. 1.1 ἀμπνέωἀμπνέω    a breathe out, upwards, met. ἦν ὅτι νιν (= Τροίαν) πεπρωμένον λαβρὸν ἀμπνεῦσαι καπνόν O. 8.36 ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς ἀμπνέων πῦρ Δ. 2. 15.    b abs., take breath, a breathing space ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν (ἐπιλαμβάνεται ἑαυτοῦ ὁ Πίνδαρος. Σ.) N. 8.19    c abs., breathe, have life ἀναπνέομεν δ' οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα N. 7.5 ἀμπνοάἀμπνοά    a breathing space, respite μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν O. 8.7    b breath of life, life ἀμπνοὰν στέρνων κάθελεν sc. Ζεύς P. 3.57 met., ἀμπνοὰν δ' ἥρωες ἔστασαν took fresh life P. 4.199 ἀμπολέωἀμπολέω    1go over met., of repetition ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ' ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει N. 7.104, cf. ἀναπολίζω. Ἀμυθάν̆αμῠθάν son of Kretheus, brother of Aison and father of Melampos    1ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν P. 4.126 Ἀμυθαονίδας̆αμῠθᾱονίδας    1descendant of Amythaon, pl.= ?Melampodidai ὑφαίνω δ' Ἀμυθαονίδαισιν ποικίλον ἄνδημα (Boeckh, Christ: Ἀμυθαωνίδαις codd.) fr. 179. Ἀμύκλαῐαμύκλαι a city near Sparta, captured by the Herakleidai with the help of the Theban Aigidai ἔσχον δ' Ἀμύκλας ὄλβιοι (sc. Ἡρακλείδαι.) P. 1.65    1θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις P. 11.32 ἕλον δ' Ἀμύκλας Αἰγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι (sc. ὦ Θήβα.) I. 7.14 Ἀμύκλαθεν̆αμύκλαθεν    1from Amyklai Ἀμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν Ὀρέστᾳ Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ' ἀνάγων (sc. Πείσανδρος) N. 11.34 Ἀμυκλαῖος̆αμυκλαῑος    1of Amyklai Πελασγὸν ἵππον ἢ κύνα Ἀμυκλάιαν μίμεο (-αᾰαν Bergk.) *fr. 107a. 2.* ἀμύμωνᾰμῡμων    1blameless, good Ποσειδάνιον πέφνε Κτέατον ἀμύμονα O. 10.27 Ἀμύντας̆αμύντας king of Macedon, father of Alexander Philellen παῖ θρασύμηδες Ἀμύντα fr. 120. Ἀμυντορίδας̆αμυντορίδας    1descendant of Amyntor, whose grandson Tlepolemos led the Achaean colonization of Rhodes τὸ δ' Ἀμυντορίδαι ματρόθεν Ἀστυδαμείας (sc. εὔχονται. i. e. the descendants of Tlepolemos) O. 7.23 ἀμύνωᾰμῡνω (ἀμύνων; -ειν: impf. ἄμυνεν: med. ἀμύνεται: pass. ἀμύνονται)    1ward off, repulse τι (ἀπό τινος, πρό τινος) καὶ γὰρ αὐτὰ ὀρούσαισ' ἀπὸ στρωμνᾶς ὅμως μυνεν ὕβριν κνωδάλων N. 1.50 ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν ἀμύνειν λοιγὸν Ἐνυαλίου N. 9.37 γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49 ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεταιλοιγὸν ἀμύνωνἐναντίῳ στρατῷ (λοιγὸν ἀμφιβαλὼν coni. A. W. Mair.) I. 7.27 pass., φθονεροὶ δ' ἀμύνονται ἄτᾳ (byz.: ἀμύνοντ' ἄτᾳ, ἄτα codd.: ἆται Hermann: ἄτᾳ expungens <ἀλλ> supp. Boeckh: <τᾶν> Thiersch: med. aut pass. interpr. Σ, edd.: τῇ ἑαυτῶν ἄτῃ καὶ βασκανίᾳ ἀμύνονται καὶ βλάπτονται. Σ.: “Die Neider werden durch Schaden ferngehalten.” Thummer) P. 11.54

-- 41 --

[ἀμφαδόνἀμφαδόν v. ἀμφανδόν.] ἀμφαίνω, ἀναφαίνωἀμφαίνω, ἀναφαίνω    1proclaim, make known ἔνθα νικάσαις ἀνέφᾶνε Κυράναν P. 9.73 νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν N. 9.12 κακόφρονά τ' ἄμφανεν πραπίδων καρπόν (Schr.: ἀχρὶ ἂν ἀμφάνῃ codd. Plutarchi) fr. 211. of oracles, reveal σε πεπρωμένον βασιλἔ ἄμφᾶνεν Κυράνᾳ P. 4.62 — med., have something proclaimedὅδ' ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάντο παίδων λτ;τεγτ; τρίταν πρόσθεν I. 4.71 ἀμφανδόνἀμφανδόν    1in daylight, openlyτοῦτο αἰδέοντ, ἀμφανδὸν ἁδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς” (Er. Schmid: ἀμφαδόν codd.) P. 9.41 ἀμφελίσσωἀμφελίσσω med.,    1coil around τέκνοισιν ὠκείας γνάθους ἀμφελίξασθαι μεμαῶτες (sc. δράκοντες.) N. 1.43 ἀμφέπωἀμφέπω (-έπει; -έπων, -έποντα); -έπειν.    1 attend to, minister to    a of men, worship Ἱέρων φοινικόπεζαν ἀμφέπει Δάματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος O. 6.95    b of divinities, protect τὸν δ' ἀμφέποντ αἰεὶ φρασὶν δαίμον ἀσκήσω P. 3.108    c of physician, attend to ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν, τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων (sc. Asklepios.) P. 3.51    d met., devote oneself to ἀρίστευον παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ' ἀμφέπειν ὅμαδον I. 8.25    2 possess, enjoy    a Ἱέρωνος θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον O. 1.12 νῦν δὲ παρ' Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον ἀμφέπων ναίει (sc. Herakles.) I. 4.59    b of gods, possess, be guardian of μυχόν τ' ἀμφέπει μαντήιον sc. Apollo P. 5.68 καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ' ἀέθλοις (sc. the nymph Libya.) P. 9.70    c cherish, enjoy μάλα δ' ἐθέλοντι σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν N. 7.10 πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων θυμὸν N. 7.91 met., of an oak, μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν (codd.: ἀμφέπῃ coni. Heyne.) P. 4.268    3 possess, met., surround, crown ἐγὼ δὲ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι, κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78    4 frag. ]χος ἀμφέπο[ισ' ἄν]θεα δρέπῃ (supp. Lobel.) Πα. 12. . γλώ]σσαργον ἀμφέπων ἐρεθίζομαι πρὸς ἀυτά[ν fr. 140b. 13. χ]άριν [ἀμ]φέπων χρυ[σο]π[ (supp. Lobel.) fr. 215b. 8. ἀμφέρωἀμφέρω    1bring up med., offer, yield ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.38 ἀμφίἀμφί A prep. I c. acc.    1 of place.    a beside, around παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν O. 1.17 γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον P. 5.24 Ἐφυραίων ὄπ' ἀμφὶ Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν P. 10.56 οὐδέ ποτε ξενίαν οὗρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ' ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν I. 2.40 ἥρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ' ἀμφὶ τράπεζαν θαμά fr. 187.    b at, in θαυμαστὸς ἐὼν φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου O. 9.96    c met., over, in defence of ἁνίκ' ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς ἤρειδε Ποσειδάν O. 9.31    2 of time. during, for λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον O. 1.97 τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον O. 2.30 τραπέζαισί τ' ἀμφὶ δεύτατα κρεῶν σέθεν διεδάσαντο (sign. dub.: during the last courses: others assume ἀμφί to be adverbial, or join it with τραπέζαις) O. 1.50    3 in the manner of, after ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον O. 10.77    4 about, concerning κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων P. 2.15 ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ κατά τιν ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ ἕκαστον ὅσα νέομαι P. 8.69 εὐθὺς δ' ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ ἀλλότριον N. 1.54 ἢ ἀμφ' Ἰόλαον; (sc. θυμὸν τεὸν εὔφρανας;) I. 7.9 ]ν ἀμφὶ πόλιν φλεγε[ Pae. 18.4 II c. gen.    1 about, concerning ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά O. 1.35 σύμβολον δ' οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν O. 12.8 μακρὰ μὲν τὰ Περσέος ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος N. 10.4    2 for the sake of τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν P. 4.276 οἷοι Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν P. 9.105 ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας στέφανον I. 8.66 III c. dat.    1 beside ἦ πολλ' ἀμφὶ κρουνοῖς ἔπαθεν O. 13.63 ἀμφὶ Παγγαίου θεμέθλοις ναιετάοντες P. 4.180 τό σφ' ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον ἀμφ ἀνδριάντι σχεδόν P. 5.40 κεῖνος ἀμφ' Ἀχέροντι ναιετάων N. 4.85 ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν τὰ μὲν ἀμφ' Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ N. 8.30 βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου N. 9.40 ἀμφί τε Παρνασσίαις πέτραις Pae. 2.97    2 round, on ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ κόσμον ἐλαίας O. 3.13 ἀμφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι κρέμανται O. 7.24 τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις O. 13.39 φάρμακον πραὺ τείνων ἀμφὶ γένυι O. 13.85 δεξιτέρῳ μόνον ἀμφὶ ποδί P. 4.96    3 in respect of, in the field of, esp. of what is at stake. αἰεὶ δ' ἀμφ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται πρὸς ἔργον O. 5.15 μήλων τε κνισσαέσσα πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ' ἀέθλοις O. 7.80 εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν O. 8.86 οἷον δ' ἐν Μαραθῶνι μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ' ἀργυρίδεσσιν O. 9.90 ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ O. 13.52 καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα διδοῖτ' ἐπ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς ἔχειν P. 5.119 ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν P. 6.42 ξυναῖσι δ' ἀμφ ἀρεταῖς τέταμαι P. 11.54 ὅσσα δ' ἀμφ ἀέθλοις Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγονται N. 2.17 πέφανται οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας N. 6.14 χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν· τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα N. 8.42 ὃς δ' ἀμφ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρὸν I. 1.50 μαρνάσθω τις ἔρδων ἀμφ' ἀέθλοισιν I. 5.55    4 owing toΠέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεταιO. 8.42 κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν P. 1.12 ὕμνον τὸν ἐδέξαντ' ἀμφ ἀρετᾷ P. 1.80 τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ P. 8.34 μάντιν τ' ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ Ἑλένᾳ πυρωθέντων Τρώων ἔλυσε δόμους ἁβρότατος P. 11.33 σέο δ' ἀμφὶ τρόπῳ τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες (“ton caractère te permet d'employer l'une comme l'autre.” Puech.) N. 1.29 τὸν γὰρ Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς N. 10.60 ἢ ἀμφὶ πυκναῖς Τειρεσίαο βουλαῖς; (sc. θυμὸν τεὸν εὔφρανας;) I. 7.8 Ζεὺς ὅτ' ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ ἔρισαν Ποσειδὰν γάμῳ I. 8.27 πιστὰ δ' Ἀγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν ἀμφὶ προξενίαισι Παρθ. 2. 41.    5 in honour of ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν φόρμιγγἐλελίζων O. 9.13 ἀναβάσομαι στόλον ἀμφ' ἀρετᾷ κελαδέων P. 2.62 ἀμφὶ Νεμέᾳ πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ N. 7.80    6 of time, in the course of ἁλίῳ ἀμφ' ἑνί O. 13.37 B adv., all round ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους P. 4.81 εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις P. 9.120 οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ' ἀμφὶ γέλως γλυκὺς ὦρσεν χάριν P. 8.85

-- 43 --

ἀμφίαλοςἀμφῐᾰλος    1between the seas ἐν δ' ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν i. e. in the Isthmian games O. 13.40 ἈμφιάρηοςἈμφῐᾰρηος (-νος, -αον codd., -ηον; -αρεῖ, -αρῆ codd.: “fuisse -αρεύς arbitror”, Schroeder) a seer, son of Oikles; king of Argos, one of the Seven, married to Eriphyle μάντιν Οἰκλείδαν ποτ' ἐς Ἀμφιάρηον (v. l. -άραον) O. 6.13    1τοιαῦτα μὲν ἐφθέγξατ' Ἁμφιάρηος P. 8.56 φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα (Schr.: Ἀμφιάρηόν (ποτε codd.; sc. Adrastos, driven from Argos by A.) N. 9.13 ὁ δ' Ἀμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα (Schr.: -αρῆι codd.) N. 9.24 μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε (Boeckh: -αον codd.: non habent Σ.) I. 7.33 test., Athenaeus, 12. 7. 513c, τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὁ παραινῶν Ἀμφιλόχῳ τῷ παιδί· κ. τ. λ. fr. 43. ἀμφιβαίνω]ἀμφιβαίνω] ἀμφι[βέ]βακεν[ Πα. 7c (d). 2. ἀμφιβάλλωἀμφιβάλλω    1put τι around τινι, crown with γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις P. 5.31 met., ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται σοφῶν μητίεσσι crowns i. e. occupies the thoughts O. 1.8 frag. ]ἀμφιβαλ[ ?fr. 337. 5. ἀμφιθάλασσοςἀμφιθᾰλασσος    1sea-girt ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν O. 7.33 ἀμφιθαλής]ἀμφιθαλής] ]αμφιθαλεῖ[ Πα. 22 (b). 5. ἀμφίκειμαιἀμφίκειμαι    1lie around κείνῳ μὲν (sc. Τυφῶνι) Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος ἀμφίκειται fr. 92. ἀμφικρέμαμαιἀμφικρέμαμαι pass. c. acc.,    1hang round ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφᾰκρέμανται ἐλπίδες 1. 2. 43. ἀμφικτίονεςἀμφικτῐονες    1those that live around, neighbours κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν ἱπποδρομίας (Boeckh: ἀμφικτυόνων codd.) P. 4.66 στρατῷ τ' ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς ἀνέειπεν (Boeckh: ἀμφικτυόνων codd.) P. 10.8 ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι i. e. in Isthmian games N. 6.39 τοὶ μὲν ὦν λέγονται πρόξενοί ἀμφικτιόνων I. 4.8 τίμαθεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ' ἀμφικτιόνεσσιν Παρθ. 2. 43. ἀμφικυλίνδωἀμφικυλίνδω    1roll around c. acc. & dat., fig., toss upon κεῖνος (sc. φθόνος) καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν φασγάνῳ ἀμφικυλἷσαις i. e. making him fall upon it N. 8.23, cf. Soph., Ajax 907. ἀμφιλαφήςἀμφιλαφής    1wide spreading τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις ἕσποιτο O. 9.82 ἈμφίλοχοςἈμφίλοχος son of Amphiareus. test., Athen., 513C, τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὁ παραινῶν Ἀμφιλόχῳ τῷ παιδί· κ. τ. λ. fr. 43. ἀμφινέμωἀμφινέμω med.,    1dwell around, surround ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται fr. 119. 2. met., δὲ δ' πολὺς ὄλβος ἀμφινέμεται P. 5.14 ἀμφίπεδοςἀμφίπεδος    1encircled by plainἐπὶ λαὸν ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπεδον” i. e. to the shores of Cyrene P. 9.55 ἀμφιπίτνωἀμφιπίτνω    1fall upon and embrace ἐγὼ κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον, μέλιτι εὐάνορα πόλιν καταβρέχων O. 10.98 ἀμφιπολέωἀμφιπολέω    1watch over Ἱμέραν εὐρυσθενἔ ἀμφιπόλει, σώτειρα Τύχα O. 12.2 χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμφιπολεῖν attend to P. 4.271 (ἔρωτες· οἶοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπρίας δώρων N. 8.6 met., “ἀλλ' ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολει” i. e. waits for P. 4.158 frag. ἀ]μφιπολεῖ[ P. Oxy. 1792. fr. 51. ἀμφίπολοςἀμφίπολος    a adj. much visited τύμβον ἀμφίπολον O. 1.93    b subs. attendant (male or female) πέμποισ' ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος O. 6.32 ἀμφιπόλοις δὲ δηριαζόμενον (sc. Νεοπτόλεμον: i. e. attendants of the Delphic temple of Apollo) Pae. 6.117 πολύξεναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πειθοῦς ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ temple prostitutes of Aphrodite fr. 122. 1. frag. πᾶσαι [ ]ἀμφίπολ[οι] Κεφαλλαν[ (supp. Lobel.) Pae. 20.19

-- 44 --

ἀμφίρυτοςἀμφῐρῠτος    1sea-girt ἐν Κέω̆ ἀμφιρύτᾳ (ἀμφιρύτῳ Σγρ.) I. 1.8 Δᾶλον ἀμφιρύταν ?fr. 350. ἀμφίςἀμφίς prep. c. gen.,    1about, concerning γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν ἐσθᾶτος ἀμφίς (ἵν' ᾖ τὸἔπαθλον ἐσθής. Σ.) P. 4.253 ἀμφιτρέχωἀμφιτρέχω    1run round σέλας δ' ἀμφέδραμεν λάβρον Ἁφαίστου P. 3.39 ἈμφιτρίταἈμφῐτρῑτα wife of Poseidon    1χρυσαλακάτοιο πόσις Ἀμφιτρίτας O. 6.105 [Σγρ. O. 7.14] ἈμφιτρύωνἈμφῐτρῠων (-ων, -ωνος, -ωνι, -ων) of Argos, later of Thebes, husband of Alkmene τὸν (Ἰόλαον) —    1κρύψαν ἔνερθ' ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα Ἀμφιτρύωνος σάματι, πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο P. 9.81 ἐν χερὶ δ' Ἀμφιτρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον ἵκετ N. 1.52 οὕνεκ' Ἀμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον at the Herakleia N. 4.20 θρέψε δαἰχμὰν Ἀμφιτρύωνος (sc. Ζεύς.) N. 10.13 καὶ σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν (sc. Herakles and Iolaos.) I. 1.55 ὁπότ' Ἀμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς ἄλοχον μετῆλθεν Ἡρακλείοις γοναῖς (sc. Ζεύς.) I. 7.6 frag. ]οἶκον Ἀμφιτρύωνος[ Pae. 20.16 Ἀμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέω[ν (supp. Lobel.) fr. 169. 48. ἈμφιτρυωνιάδαςἈμφῐτρῠωνῐᾰδας    1son of Amphitryon, epithet of Herakles ἐλαίας, τάν ποτε ἔνεικεν Ἀμφιτρυωνιάδας (byz.: -ίδας codd.) O. 3.14 τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα καρτεραίχμαν Ἀμφιτρυωνιάδαν I. 6.38 Ἀμφιτρυ]ωνιάδας (supp. Lobel.) P. Oxy. 2622, fr. 1. 10 ad ?fr. 346. ἀμφιψαύωἀμφιψαύω v. ἀμφί B and ψαύω. ἀμφορεύςἀμφορεύς    1amphora ἀσκὸς δ' οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις *fr. 104b. 4.* ἀμφότεροςἀμφότερος (-οι, -οις: -α, -ας; -ᾶν, -αις: -ον; -ων, -οιςι), )    1 adj.    a both ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι P. 2.47 καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι ἤλυθον P. 4.124καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ γενέθλιος ἀμφοτέροιςP. 4.167 ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι (sc. ἄνδρες καὶ θεοί.) N. 6.2 ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (καὶ ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς. Σ.) N. 7.94 ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος, καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ (Boeckh e Σ: ἀμφοτέρων, -οις codd.: i. e. songs for both Thebe and Delos.) I. 1.6    b double ἐσθὰς δ' ἀμφοτέρα μιν ἔχεν (v. l. ἀμφότερον) P. 4.79    2 pro subs.    a masc., fem. ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν O. 9.84 ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες (i. e. to both sides, slanderers and slandered) P. 2.76 παρ' ἀμφοτέροις (Peleus and Kadmos) P. 3.93 πατρὸς δ' ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει (Lakedaimon and Thessaly) P. 10.2    b neut. καί νυν ὑπ' ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν (i. e. to the sound of the flute and lyre O. 7.13 ἐδόκησαν ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος on both sides O. 13.57 ἁμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ (success and fame) P. 1.99 πολλοὶ μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί (sign. dub.: τῷ τ' ἀληθεῖ καὶ τῷ ψευδεῖ. Σ.: ?your authority and your wealth cf. vv. 87—8) P. 1.88    3 ἀμφότερα pro adv., both πέποιθα δὲ ξένον μή τιν' ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμακαὶ δύναμιν κυριώτερον δαιδαλωσέμεν O. 1.104    4 ἀμφότερον τε καί, both — andποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαιO. 6.17 εἰ δ' ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπαναῖς τε καὶ πόνοις I. 1.42 ἀμφοτέρωθενἀμφοτέρωθεν    a from both places ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν ἁδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ (i. e. at the Isthmian and Nemean games) O. 13.99    b on both sides εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν πτέρυγ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις P. 1.6 ἄμφωἄμφω    1both χερσὶ δ' ἄρα Κρονίων ῥίψαις δἰ ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων κάθελεν (i. e. through Asklepios and his patient) P. 3.57 ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις P. 4.183 τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου (ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ τῷ Πυθέᾳ. Σ.) I. 5.18

-- 45 --

ἀμώμητοςᾰμώμητος    1faultless, blameless φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον (sc. Rhadamanthus) P. 2.74 ἄνἄν    1 in principal clauses    a c. opt. ἀποίητον οὐδ' ἂν χρόνος δύναιτο θέμεν O. 2.16 λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ' ἄν O. 2.18 τίς ἂν φράσαι δύναιτο; O. 2.100 κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα O. 8.62 [v. l. διαλλάξαιντ' ἄν (διαλλάξαιντο codd. cett.) O. 11.20] τά τ' ἐσσόμενα τότ ἂν φαίην σαφές O. 13.103 ὡς μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν O. 13.46 φιλέων δ' ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις Παρθ. 1. 11.    b c. ind. aor. ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν O. 9.30 παρ' εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ ἀντιπάλων N. 11.26    c dub.    I c. ind. fut. [μαθὼν δέ τις ἂν ἐρεῖ (codd., quorum lectionem recepit Snell, conferens Schwyz-Debr. 2. 351. 2.: ἀνερεῖ Gildersleeve, cf. infra 3.) N. 7.68]    II μέλανος ἂν (δ' ἂν codd.: δ del. Er. Schmid: ἂν om. codex unus: μέλανα δ coni. Hermann: μέλανος ὅγ Bowra.) ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτουλτ;στείχοι> (coni. Wil.: ἐν codd.: θανάτοἰ ἔσχε Shackle: θάνατόν γ' ἔσχε Boeckh: ἄν vel ἀν edd.) P. 11.56 Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων ἔκρινας ἂν κίνδυνον (sic Σ: alii post ἔκρινας distinxerunt, ἄν = ἀνὰ interpretati.) N. 9.35    2 in subord. clause. (cf. ὅταν, ὁπόταν.)    a c. subj.,    I temporal οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν , εὖτ' ἂν δὲ Ἡρακλέης πατρὶ ἑορτὰν κτίσῃ , τότ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν O. 6.67 ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται σάος, πολὺς εὖτ' ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται P. 3.106εὖτ' ἂν μόλῃ P. 4.76 τάκομαι, εὖτ' ἂν ἴδω fr. 123. 11.    II relative ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.100 δίδωσί τε Μοῖσαν οἶς ἂν ἐθέλῃ P. 5.65 εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς ἂν τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ P. 10.23 [τὰ δ' αὐτὸς ἄν τις τύχῃ (codd. contra metr.: ἀντιτύχῃ Mingarelli) N. 4.91]    b c. opt., in relative clause. εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις P. 9.119 in object clause. ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις, ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν O. 7.42    3 dub., due to false division of words. cf. N. 7.68, I. 8.47 [περ ἂν codd.: πέραν corr. Hermann N. 7.75 ἂν ἔχοι codd.: ἀνέχοι corr. Thiersch N. 7.89 ἂν ἀξίαις codd.: ἀναξίαις corr. Alberti N. 8.10]    4 frag. ]οὐκ ἂν παρ[ Θρ. 2. 3. ἀνάἀνά (ἄν in apocope before δ, χ, κ, ν, τ; ἀγ before κ Πα. 7. 12 v. l.; ἄμ before π.) A prep c. acc.    1 of place    a in, throughout ἀν' Ἑλλάδα P. 2.60 δώδεκ' ἂν δρόμων τέμενος (Thiersch: δωδεκαδρομον, -ων codd.) P. 5.33 τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα P. 11.52 Ποσειδάνιον ἂν τέμενος N. 6.41 δάπεδον ἂν τόδε N. 7.83 οἵ τ' ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι N. 8.12 ἁδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ γαῖαν ἀνὰ σφετέραν I. 2.27 εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον I. 7.35 Ἴσθμιον ἂν νάπος Δωρίων ἔλαχεν σελίνων (Hermann: ἀνάπος codex) I. 8.63 [Δᾶλ]ον ἀν' εὔοδμον Pae. 2.97 [ἂν Ζεάθου πόλιν (coni. Wil.: καὶ Ζ. Π.) Πα. . .] ἂν δὲ Ῥόδον κατῴκισθεν fr. 119. 1.    b upon, along εἰ δὲ τέτραπται θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν I. 5.23 ἐλαύνεις ἀν' ἀμβροτ[ Pae. 3.16 ]ἰόντι τηλαυγἔ ἀγ κορυφὰν[ (Π̆{5}: ἂν Π̆.) Πα. . 12. ἀνὰ Δώτιον ἀνθεμόεν πεδίον πέταται (sc. κύων.) *fr. 107a. 4* πρῶτον μὲν Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον ἂμ πεδίον ἦλθεν fr. 172. 4.    c dub. ἢ πόντου κενέωσιν λτ;γτ; ἂμ πέδον (Hermann: ἀλλὰ codd. Dion. Hal.) Pae. 9.16    2 of time, in the course of, during ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν μίαν ἔργον ἀν ἁμέραν O. 9.85 ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49 Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων ἔκρινας, ἂν κίνδυνον ὀξείας ἀυτᾶς (ἂν = κε Σ cum ἔκρινας coniunxit) N. 9.35 B prep. c. dat., upon χρυσέαισί τ' ἀν ἵπποις O. 1.41 ἀν' ἵπποις χρυσέαις O. 8.51 ἀν' ἵπποισι δὲ τέτρασιν O. 10.69 ἀνὰ βωμῷ θεᾶς O. 13.75 εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός P. 1.6 ἀνὰ δ' ἡμιόνοις ξεστᾷ τ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας ἵκετο P. 4.94 θοαῖς ἂν ναυσὶ N. 7.29 ἐπικράνοισι γὰρ ἂν κιόνων fr. 6b. d. ἂν δ' ἐπικράνοις σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες fr. 33d. 7. ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις Πα. 7B. 12. C in tmesis ἀνὰ δ' ἔπαλτ v. ἀναπάλλω O. 13.71 ἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις v. ἀναρπάζω P. 4.34 ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζε v. ἀνασχίζω (ἀναβωλακίας iunctim codd.) P. 4.228 ἀνὰ δ' ἱστία τεῖνον v. ἀνατείνω N. 5.51 ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν v. ἀνόρνυμι N. 9.8 ἀνὰ δ' ἔλυσεν v. ἀναλύω N. 10.90 ἀνὰ δ' ἄγαγον (Er. Schmid: ἀν δ codd.) v. ἀνάγω I. 6.62 ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε v. ἀναείρω Pae. 20.10

-- 46 --

ἄναἄνα    a voc. ἄναξ, q. v. [    b coni. Kayser: ἀλλὰ codd. O. 13.114] ἀναβαίνωἀναβαίνω (ἀναβαίνει; -βαίνων; -βαίνειν: fut. -βάσομαι: aor. 1. ἄμβασε; aor. 2. ἀνέβαν; ἀναβαίς coni.)    1 intrans.    a climb, go up καὶ τοὶ γὰρ ἀνέβαν sc. to the acropolis O. 7.48    b mount (up) ἀναβαὶς δ' εὐθὺς ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν (Turyn: ἀναβὰς codd.) O. 13.86 τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ' ἀναβαίνων ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει N. 9.4    c met. εὐανθέα δ' ἀναβάσομαι στόλον ἀμφ ἀρετᾷ κελαδέων (ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν πλεόντων ἡδέως. Σ.) P. 2.62 τέτειχισται δὲ πάλαι πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν (sc. τοῖς Αἰακίδαις) I. 5.45 πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν fr. 213. 2.    2 trans., causal, make to embark καί ῥά οἱ μάντις Μόψος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων P. 4.191 ἀναβάλλωἀναβάλλω med.,    a strike up, the lyre εἴρειν στεφάνους ἐλαφρόν, ἀναβάλεο N. 7.77    b postponeἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας ἀναβάλλεται γάμον θυγατρόςO. 1.80 πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν θανάτου πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα N. 9.29 [ἀναβωλάκιοςἀναβωλάκιος v.    1βωλάκιος, ἀνασχίζω P. 4.228] [ἀναγέομαιἀνᾱγέομαι    a drive onwards met. εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ with a play on sense b. O. 9.80    b relate βραχύ μοι στόμα πάντ' ἀναγήσασθ, ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν N. 10.19 ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ' ἀρετάς (Mingarelli: ἀγήσασθ codd.) I. 6.56 ἀναγινώσκωἀναγῑνώσκω    a read out τὸν Ὀλυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδα, πόθι φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται O. 10.1    b acknowledge (Νικόμαχος) ὅν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς Ἀλεῖοι (Ahrens: ἀνέγνων codd.) I. 2.23 ἀνάγκαᾰνάγκα (-α, -ας, -ᾳ; -αις)    1necessity, compulsion, constraint ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ with the hostility of necessity O. 2.60 μιν ἔντὐ ἀνάγκα πατρόθεν O. 3.28 σὺν δ' ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μελαλάνωρ ἔσανεν P. 1.51 βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ ἔντεσιν αὐχένας (v. l. ἀνάγκας) P. 4.234 καλὰ γινώσκοντ' ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα P. 4.288 ὥρα πότνια, τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις N. 8.3 κεράιζε Τυφῶνα πεντηκοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ was compelled to fr. 93. βιαίᾳ δαμεὶς ἀνάγκᾳ by inescapable violence Παρθ. 1. 1. σὺν δ' ἀνάγκᾳ πᾶν καλὸν fr. 122. 9. Ταρτάρου πυθμέναπτίξεις ἀφανοῦς σφυρηλάτοις ἀνάγκαις beaten chains of compulsion fr. 207. c. inf., θανεῖν δ' οἷσιν ἀνάγκα O. 1.82 frag. Κρ]ονίων νεῦσεν ἀνάγκᾳ[ Δ. 4. 17.

-- 47 --

ἀναγκαῖοςᾰναγκαῑος    1enforced λυγρόν τἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ' ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ ἀναγκαῖον λέχος (i. e. of Danae) P. 12.15 ]αν λέχεά τ' ἀναγκαῖα δολ[ (sc. of Danae & Polydektes) Δ. 4. 15. ἀνάγωἀνᾰγω    a bring up, raise, awaken ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων sc. Poseidon I. 4.22 ἀνὰ δ' γαγον ἐς φάος οἵαν μοῖραν ὕμνων sc. the sons of Lampon I. 6.62 cf. ὅταν τις βροτήσιος ἀνὴρ πότμου παραδόντος αὐτὸν (= πλοῦτον) ἀνάγῃ πολύφιλον ἑπέταν P. 5.3    b put to sea with Ἀμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν Ὀρέστᾳ, Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ' ἀνάγων i. e. to Tenedos N. 11.35 ἀναδέκομαιἀναδέκομαι    1receive τὰν πολύκοινον ἀνδέξατ' ἀγγελίαν P. 2.41 πολύθυτον ἔρανον ἔνθεν ἀναδεξάμενοι P. 5.78 ἀναδέρωἀναδέρω v. ἀνδέρω. ἀναδέωἀναδέω    a bind on top, crown (med., one's own head) ἀνέδησεν Ὀρτυγίαν στεφάνοις P. 2.6 δάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμας ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν εὐφρόνως P. 10.40 ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν N. 11.28 τῶν (sc. στεφάνων) ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαίτας I. 1.28 Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων (Er. Schmid: ἀνδεῖσθαι codd.) I. 2.16 ἀν]δησάμεναι πλοκάμους μύρτων ὑπ[ (supp. Lobel.) Πα. 13a. 16.    b of the crowns themselves, bind ὅντιν' ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ νικάσαντ ἀνέδησαν ἔθειραν ἢ ταχυτᾶτι ποδῶν I. 5.9 ἀναδίδωμι, ἀνδίδωμιἀναδῐδωμι, ἀνδίδωμι    a give up, deliver up ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν sc. Persephone fr. 133. 3.    b raise and hand to ἄνδωκε δ' αὐτῷ φέρτατος οἰνοδόκον φιάλαν Τελαμὼν I. 6.39 ἀναείρωἀνᾰείρω    1lift up ]ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε (supp. Lobel) Pae. 20.10 ἀναιδήςἀναιδής    1cruel ἀναιδέα θάνατον O. 10.105 δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα N. 11.45 παῦσέν [τ]ἔργ' ἀναιδῆ sc. of Laomedon fr. 140a. 59 (33). ἀναίνομαιἀναίνομαι    1refuse, decline c. inf. Εὐξαντίου [Κρητ]ῶν μαιομένων ὃς ᾰνα[ίνετο] αὐταρχεῖν (ἀνάνατο coni. Wil.) Pae. 4.36 ἀναιρέωἀναιρέω    a take up, awayπαῖδα ὃν κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις ὥραισι καὶ Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἴσειP. 9.61 Ὀρέστα· τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς Ἀρσινόα Κλυταιμήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος P. 11.18 met., ἐρευνασάτω στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών fr. 109. 3.    b med., carry off for oneself, gain τυχεῖν δ' ἕν ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον N. 7.56 [ἀναιρεῖται contra met. codd: ἀνατεί τε H. J. Mette fr. 169. 8.] ἀνάκειμαι, ἄγκειμαιἀνάκειμαι, ἄγκειμαι    1be stored up ἀφθόνητος δ' αἶνος Ὀλυμπιονίκαις οὗτος ἄγκειται (Σ. byz.: ἔγκειται codd.) O. 11.8 πατρὸς δὲ Θεσσαλοἶ ἐπ' Ἀλφεοῦ ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται lies to his credit O. 13.36 [ἄγκειται Maas e Σ: κεῖται codd. I. 5.18] ἀνακομίζωἀνακομίζω (?), ἀγκομίζω    1revive, redeem, fig., make good τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι (Σ̆λ: ἀγκομίσαιθ codd.) P. 4.9 ἀνακράζωἀνακράζω    1cry out νικῶντί γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς ἀνέκραγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν N. 7.76 ἀνακρίμναμιἀνακρίμναμι met.    1suspend, ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων τε μελίφρονι αὐδ[ᾳ (sc. τῶν Κηληδόνων) θυ]μὸν ἀνακριμνάντες Pae. 8.79 ἀνακρίνωἀνακρῑνω med.,    1ask enquire (Βάττον) δυσθρόου φωνᾶς ἀνᾰκρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται P. 4.63 ἀναλίσκωᾰνᾱλίσκω    1spend of time (“hingeben, opfern” Fränkel) τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα ῥέποντα πρὸς ἀῶ spending in a short time the sweet sleep that comes on the eyes about dawn P. 9.25

-- 48 --

ἄναλκιςᾰναλκις    1cowardly ὁ μέγας κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει O. 1.81 οὐκ ἄναλκις, ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (“potius ad O. 1.81 referendum” Snell.) ?fr. 342. ἀναλύωἀνᾰλῠω    1loosen ἀνὰ δ' ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστορος sc. Ζεύς i. e. freed, revived N. 10.90 μόρσιμ' ἀνα[λ]ύεν Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς οὐ τόλμα (i. e. undo, met. from spinning) Pae. 6.94 ἀναμένωἀναμένω    1await, stand firm against c. acc. ὃς ὑπέρφθιτο πατρός, ἐναρίμβροτον ἀναμείναις στράταρχον Αἰθιόπων Μέμνονα (Tric: ἀμμείναις codd.) P. 6.31 ἀναμιμνᾴσκωἀναμιμνᾴσκω    1advise, remind ἦ κεν ἀμνάσειεν οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις παρέμειν P. 1.47τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ' ἐν δώματι Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲνP. 4.54 ἀνάνυτοςᾰνᾱνῠτος    1ineffectual ]σις ἀνανύτοις εὗρεν[ Πα. 13b. 7. ἄναξᾰναξ (ϝαν-, P. 4.89, P. 9.44, P. 11.62, P. 12.3, fr. 140a. 63 (37): ἄναξ, ἄνακτος, ἄνακτι, ἄνακτα, ἄνα, ἄναξ; ἀνάκτων, ἄνακτας coni.)    a adj., king, royal, of gods and heroes, — μετὰ δώδεκ' ἀνάκτων θεῶν O. 10.49υἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ” Euphamos. P. 4.45 πεπρωμένον ἦν φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν (Ahlwardt: γονον ἄνακτα πατρός codex) I. 8.33 ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων (Heyne: ἄνα codd. Plutarchi.) fr. 33. in hypallage, μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ O. 13.108    b subs., of gods and heroes “καὶ σέ, τολμάεις Ἐπιάλτα ἄναξP. 4.89 ὦναξ Apollo. P. 8.67ὦ ἄνα” Apollo. P. 9.44 σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες P. 11.62 ὦ ἄνα Akragas P. 12.3 Πηλεὺς ἄναξ N. 3.33 Πότμος ἄναξ N. 4.42καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, ἄναξ” Zeus N. 10.77 χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας Herakles I. 4.60 φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (Bergk: ἄνακτα codd.: ἄνακτε Tric.) I. 8.47 κείνων λυθέντες σαῖς ὑπὸ χερσίν, ἄναξ Zeus fr. 35. ἄν]ακτος Εὐξαν[τίου Pae. 4.35 ὦναξ[ Πα. 13d. 4. ]ἄναξ Ἄπολλον[ Pae. 16.2 ]ιον ἄνακτα[ Δ. 1. 3. μνάσθηθ' ὅτι τοι ζαθέας Πάρου ἐν γυάλοις ἕσσατο ἄνακτι βωμὸν sc. to Apollo fr. 140a. 63 (37). ἀναξίαᾰναξία    1command ἤθελον κείνου γε πείθεσθ' ἀναξίαις ἑκόντες (Alberti: ἂν ἀξίαις codd.) N. 8.10 ἀναξιφόρμιγξἀναξῐφόρμιγξ    1ruling the lyre ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι O. 2.1 ἀναπάλλωἀναπάλλω med.,    1leap up ἀνὰ δἔπαλτ' ὀρθῷ ποδί (ex ἐφάλλομαι ductum ἐπᾶλτο alii explicc., cf. N. 6.50) O. 13.72 ἀναπάσσωἀναπάσσω    1scatter upon, met. τὶν δ' ἁδυεπής τε λύρα γλυκύς τ αὐλὸς ἀναπάσσει χάριν O. 10.94 ἀνάπαυσιςἀνᾰπαυσις    1rest ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52 ἀναπαύωἀνᾰπαύω med.,    1rest ἀρούραισιν, αἵτ' ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ αὖτ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.11 ἀναπέμπω, ἀμπέμπωἀναπέμπω, ἀμπέμπω    a send up κεῖνο δ' Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει P. 1.26ὅσσα δὲ χθὼν ἠρινὰ φύλλ' ἀναπέμπειP. 9.46    b send away ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; (sc. ὦ Θήβα: ἀπέπεμψας Σ.) I. 7.10 ἀναπίτναμιἀναπίτναμι (-πιτνᾰμεν: med. -πιτνᾰμένα: pass. pf. ἀναπεπτᾰμέναι)    a throw open χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς O. 6.27 Αἴτναν, ἔνθ' ἀναπεπταμέναι ξείνων νενίκανται θύραι ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ N. 9.2    b med., fall on one's back μῆτιν δ' ἀλώπηξ αἰετοῦ ἅ τ ἀναπιτναμένα ῥόμβον ἴσχει (sc. Μέλισσος. ἔοικε δὲ διδάσκειν αὐτοῦ τὸ πάλαισμα ὡς χαμαὶ κειμένου καὶ τὸν μείζονα τέχνῃ νενικηκότος· καὶ γὰρ ἡ ἀλώπηξ ὑπτία τοῖς ποσὶν ἀμύνεται, τὰ μὲν συμβαλλομένη, τὰ δὲ ἀμύσσουσα. Σ.) I. 4.47

-- 49 --

ἀναπλέκωἀναπλέκω    1entwine ἄνθεμα , ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ στεφάνους O. 2.74 ἀναπνέωἀναπνέω v. ἀμπνέω. ἀναπολίζωἀναπολίζω    1cultivate, plough met. ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.3 cf. ἀμπολέω. ἀνάπωτιςἀνᾰπωτις    1ebbing λέγοντι Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν (Tric.: ἄμπωτιν codd.) O. 9.52 ἀναρίθμητος, -ονἀνᾰρίθμητος, -ον    1countless ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι O. 7.25 ἀνάριθμοςἀνᾰρῐθμος    1countless ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ I. 5.50 ἀναρπάζωἀναρπάζω    1snatch up Ὀλύμπιος ἁγεμὼν θύγατρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν Ὀπόεντος ἀναρπάσαις ἕκαλος μίχθη O. 9.58 ἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν P. 4.34 ἀναρρήγνυμιἀναρρήγνυμι    1make to break out, burst out with fig. μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον fr. 180. 1. frag. ]ἀνέρρηξαν[ Δ. 4. 31. ἀναρύωἀνᾰρῠω    1sacrifice ὅταν δ' εὐρυσθενεῖ καρταίποδ ἀναρύῃ Γαιαόχῳ (codd.: αὐερύῃ Σ legisse videntur) O. 13.81 ἀνασπάωἀνασπάω v. ἀνσπάω. ἄνασσαᾰνασσα    1queen, of goddesses διὰ τεάν, ὤνασσα, τιμὰν (sc. ὦ Θεία) I. 5.6 ὤνασσ' Ἀλάθεια fr. 205, 2. cf. ἄνα P. 12.13 ἀνάσσωᾰνάσσω (ϝαν-, O. 13.24)    1rule over, c. gen. ὃς ἀνδρῶν Ἀρκάδων νασσε Φαισάνᾳ O. 6.34 ὕπατ' εὐρὺ ἀνάσσων Ὀλυμπίας Ζεῦ πάτερ O. 13.24 ὅσα τ' Ἀρκάσιν ἀνάσσων† (codd. contra metr.) O. 13.107 Λύκιε καὶ Δάλοἰ ἀνάσσων Φοῖβε P. 1.39 ὀρχήστ' ἀγλαίας ἀνάσσων, εὐρυφάρετῤ Ἄπολλον fr. 148. ἀνασχίζωἀνασχίζω    1cleave, cut up ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον γᾶς (ἀναβωλακίας codd. iunctim: ἀνὰ cum ὀρόγυιαν coniunxit Bergk.) P. 4.228 ἀνατείᾰνᾱτεί ?    1with impunity ἀνατεί τε καὶ ἀπριάτας ἔλασεν (e paraphr. coni. H. J. Mette: ἀναιρεῖται contra metr. Σ in Aristid.) fr. 169. 8. ἀνατείνω, ἀντείνωἀνατείνω, ἀντείνω    a hold up ἐκέλευσεν Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι O. 7.65 ὁ δ' ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα (sc. Ἡρακλέης) N. 1.43 ὁ δ' ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους (sc. Ἡρακλέης: Boeckh: ἀντείναις codd.) I. 6.41 pass., be held up, offered met., μέγιστον δ' αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέτᾰται N. 8.25    b hoist, haul up met. διδοῖ φωνάν, ἀνὰ δ' ἱστία τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίου i. e. hold nothing back N. 5.51    c uphold (πάρφασις· ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ' ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν N. 8.34 ἀνατέλλωἀνατέλλω    1make to rise up, raise    1    a act. Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαθύζωνοι κόραι χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ' εὐτειχέσιν Κάδμου πύλαις I. 6.75    b med. and pass., rise, mount up τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει I. 4.65    2 met., raise to eminence ἦρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ' εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; (sc. ὦ Θήβα.) I. 7.5 ἀνατίθημιἀνατῐθημι    1make as an offering ἔλαφον ἅν ποτε Ταυγέτα ἀντιθεῖσ' Ὀρθωσίᾷ ἔγραψεν ἱεράν O. 3.30 τὶν δὲ (sc. Καμαρίνᾳ) κῦδος ἁβρὸν νικάσας ἀνέθηκε O. 5.8 met., εἰμὶ δ' ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ P. 8.29 λιτανεύω, ἑκαβόλε, Μοισαίαις ἀνατιθεὶς τέχναισι χρηστήριον[ dedicate Pae. 9.39 ἀνατρέχωἀνατρέχω    1ascend c. acc., met., go over εἰ δ' ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ O. 8.54 ἀναφαίνωἀναφαίνω v. ἀμφαίνω. ἀναφέρωἀναφέρω v. ἀμφέρω. ἀναφροντίζωἀναφροντίζω    1contemplate c. acc. & epexeg. inf. ἑτοῖμον ἀνε̆φρόντισεν γάμον Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον Ἱπποδάμειαν σχεθέμεν O. 1.69 ἀναχάζωἀναχάζω    1force back ἀλλ' οὔ νιν φλάσαν οὐδ ἀνέχασσαν (Wakefield: ἀνέχασαν, ἀνέσχασαν codd.) N. 10.69

-- 50 --

ἈνδαισιστρόταἈνδαισιστρότα trainer or mother of chorus leader in Parth. 2. θυγάτηρ Ἀνδαισιστρότα ἃν ἐπάσκησε μήδεσι Παρθ. 2. 71. ἁνδάνωἁνδάνω (ἁνδάνειν: aor. ᾰδον; ᾰδών, -όντι, -όντα; ᾰδεῖν. ϝα-, P. 1.29 P. 6.51, I. 8.18)    1please, be pleasing to c. dat. Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν εὔχομαι O. 3.1 πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ O. 7.17 εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν P. 1.29 ἁδόντα δ' εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν P. 2.96 τίν τ, Ἐλέλιχθον, μάλα ἁδόντι νόῳ, Ποσειδάν, προσέχεται P. 6.51 Καλλίας ἁδὼν ἔρνεσι Λατοῦς N. 6.36 ἐγὼ δ' ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι (sc. εὔχομαι) N. 8.38 χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον (i. e. πολέμων ἦσαν ἔμπειροι. Σ.) I. 4.15 Ζηνί τε ἅδον βασιλέι (Er. Schmid: θ' ἅδον codd: τίμιαι γεγένηνται. Σ.) I. 8.18 ἀνδέκομαιἀνδέκομαι v. ἀναδέκομαι. ἀνδέρωἀνδέρω    1tear the flesh from κρυφᾷ δὲ σκολιαῖς γένυσσιν ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ κεφαλάν (Schr.: ἀναδέροντι, -δέρουσι codd.: sc. Σκύθαι ἵππον νέκρον) fr. 203. 3. ἄνδημαἄνδημα    1head band met. ὑφαίνω δ' Ἀμυθαονίδαισιν ποικίλον ἄνδημα (i. e. ὕμνον.) fr. 179. ἀνδριαντοποιόςἀνδρῐαντοποιός    1sculptor οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ, ὥστ' ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ N. 5.1 ἀνδριάςἀνδρῐάς    1statue τό σφ' ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον ἀμφ ἀνδριάντι σχεδόν P. 5.40 ἑκατοντορόγυιον ἀνδριάντα (sequ. ἀφ' οὗ τῆς κινήσεως τῶν ποδῶν τὸν Νεῖλον πλημμυρεῖν. Σ ad Arat. Phaen. 283: δαίμονα coni. Wil., cll. Philostr., Ap. Tyan. 6. 26) fr. 282. ἀνδροδάμαςἀνδροδᾰμας    a that conquers man φόβος ἀνδροδάμας N. 3.39 ἀνδροδάμαντα δ' ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἴνου (supp. Casaubon, Boeckh: ὀδαμαν codd. Athenaei) fr. 166. 1.    b murdering her husband ἀνδροδάμαντ' Ἐριφύλαν (ἀνδρομάδαν τ v. l.: ἀνδροδάμαν δ coni. Schneidewin: ἡ γὰρ Ἐριφύλη τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα Ἀμφιάραον προὔδωκεν εἰς φόνον. Σ.) N. 9.16 ἀνδροφθόροςἀνδροφθόρος    1man destroying ]ἀνδροφθόρον fr. 177b. ἀνδροφόνος, -ονἀνδροφόνος, -ον    1murdering their husbands Λαμνιᾶν τ' ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων P. 4.252 ἀνεγείρωἀνεγείρω    1awaken met. ἀλλ' ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι χειρῶν ἄωτον O. 8.74 ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν (sc. φάμα παλαιά) ἀλλἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει I. 4.23 Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε ἀνεγειρέτω κῶμον I. 8.3 Μοῖσ' ἀνέγειῤ ἐμέ fr. 6a. e. ἀνεῖπονἀνεῑπον aor.    1proclaim Πυθιάδος δ' ἐν δρόμῳ κάρυξ ἀνέειπέ νιν P. 1.32 στρατῷ τ' ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν P. 10.9 μαθὼν δέ τις ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι (Gildersleeve: ἂν ἐρεῖ codd.) N. 7.68 ἀνεκάςᾰνεκάς    1upwards ὅταν θεοῦ μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν (ἀνακὰς coni. Schneidewin ex Hesych.) O. 2.22 ἀνεμόειςᾱνεμόεις    1windy Αἴτναν ἶπον ἀνεμόεσσαν Τυφῶνος ὀβρίμου O. 4.7 ἐξίει δ' ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν (pr., i. e. to the wind) P. 1.92 ἄνεμοςᾰνεμος (-ος, -ον; -ων, -οις, -ους)    1wind ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα χρῆσις O. 11.1 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖαι πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων P. 3.105 βασιλεὺς ἀνέμων Βορέας P. 4.181 ὠκυπόρους κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους τ' ἐκάλει P. 4.195 βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες P. 4.210 μὴ φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ δαμαλίζοι χρόνον P. 5.120 τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος οὔτ' ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι P. 6.12ψάμαθοι κύμασιν ῥιπαῖς τ' ἀνέμων κλονέονταιP. 9.48 ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν P. 11.39 χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδαρον ἄκοντα πάλλων ἴσα τ' ἀνέμοις (Mosch.: ἴσον τ' ἀνέμοισιν codd.) N. 3.45 θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν N. 3.59 σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον ἔμαθον N. 7.17 παντοδαπῶν ἀνέμων ῥιπαῖσιν fr. 33d. 2. οὐδ' ἀνέμους ἔ[λ]α[θ]εν οὐδὲ τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον Pae. 6.110 ]ναόν· τὸν μὲν Ὑπερβορ[έοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ[ Pae. 8.64 ὠκείας τ ἀνέμων ῥιπάς *fr. 140c. 2*.

-- 51 --

ἀνεμοσφάραγοςᾰνεμοσφᾰρᾰγος    1echoing in the wind ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων P. 9.5 ἀνερέπτομαιἀνερέπτομαι    1carry off ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν sc. Ζεύς. Pae. 6.136 ἄνευᾰνευ prep. c. gen.,    1without ἄνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκαστον O. 9.103 ἄνευ Χαρίτων P. 2.42τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.154 εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται P. 12.28 ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς N. 3.34 κτείνοντ' ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θἑρκέων N. 3.51 οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ νέοντ' ἄνευ στεφάνων N. 4.77 ἄνευ σέθεν οὐ φάος N. 7.2 μόνον ἄνευ συμμαχίας ἴμεν fr. 169. 46. ἄνευθεᾰνευθε , (ν)    a prep. c. gen., far away from, without ψυχὰν Ἀίδᾳ τελέων οὐ φράζεται δόξας ἄνευθεν I. 1.68 ὅστις ἄνευθ' Ἑλικωνιάδων ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 7B. 19. ὑμῖν ἄνευθ' ἐπαγορίας ἔπορεν (Meineke: ἄνωθεν codd.) fr. 122. 6.    b adv., far away τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν ἐγχέων ἀκμάν P. 1.10 ἀνέχωἀνέχω    a uphold, support θεὸν ὃς ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων P. 2.89 εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι (Thiersch: ἂν ἔχοι codd.: sc. the law of neighbourliness) N. 7.89    b offer up πλεῖστα μὲν δῶρ' ἀθανάτοις ἀνέχοντες sc. the people of Akragas fr. 119. 3. ἀνεψιόςᾰνεψιός    1cousin Ἄδματος ἷκεν καὶ Μέλαμπος, εὐμενέοντες ἀνεψιόν Jason P. 4.127 ἀνεψιὸς ζαμενὴς Ἑλένοιο Μέμνων N. 3.63 ἀν]εψιοῦ[ (supp. Blass) ?fr. 333d. 9. ἀνήρᾰνήρ (ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα; ἄνδρες, ἀνδρῶν, ἄνδρεσσι, ἀνδράσιν): ἆνέρι, ἆνέρα; ἆνέρες, ἆνέρων)    1man    1 man in his prime.    a παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν O. 1.17 ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶδιφρηλασίας O. 3.37φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶO. 4.26 ἀκίνδυνοι δ' ἀρεταὶ οὔτε παῤ ἀνδράσιν οὔτ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι O. 6.10 ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων ποικίλον ὕμνον (τῷ τε Ἁγησίᾳ καὶ τοῖς τούτου προγόνοις. Σ.) O. 6.86 ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν O. 7.8 τὰν δ' ἔπειτ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου O. 8.58 Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88 νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23 ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον (Hermann: ἀνδράσι codd.) P. 2.65ἀνδρὸς αἰδοίουP. 4.29 δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων P. 5.22 δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι P. 5.86 τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.107 ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα (i. e. husband) P. 9.118 Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα P. 10.6 κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ' ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν N. 1.33 ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι N. 3.72 ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν N. 8.49 νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις N. 9.12 ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18 ἐντί τοι φίλιπποί τ' αὐτόθι ἄνδρες N. 9.33 ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας N. 9.38 ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις ἀνδράσιν I. 1.9 τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.17 ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ I. 5.50 θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου I. 6.1 περικτίονας ἐνίκασε ἄνδρας I. 8.65 κεἴ μοί τιν' ἄνδρα τῶν θανόντων fr. 4. Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν fr. 29. 2. ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν [ὕψιστον ἵστατ]αι Pae. 2.37 χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.57 ψοφὸν ἀιὼν Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον Pae. 6.9 Ἀλαλά ᾇ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος fr. 78. 3. (ψυχὰς) ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ μέγιστοι ἄνδρες αὔξοντ fr. 133. 5. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135. νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί fr. 199. 2. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (fort. non omnia haec sunt Pindari, nott. Wil.) fr. 210. νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται fr. 229. ὦ Συράκοσαι, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί P. 2.2 ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64 ἀνδρὸς δ' οὔτε γυναικὸς Παρθ. 2. 3. ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (oxymoron intell. Schr.) fr. 203. 1.    b specifically, men or heroes τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ Hagesias O. 6.18 ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Iamidai O. 6.24 εὐθυμάχαν πελώριον ἄνδρα Diagoras O. 7.15 τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τε Diagoras O. 7.89 ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν Epharmostos O. 9.13 ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Opous O. 9.65 ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν Hieron P. 1.42 ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον Ixion P. 2.29 ἄιδρις ἀνήρ (Ixion = ἥρως v. 31) P. 2.37 σάμερον μὲν χρή σε παρ' ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν Arkesilas P. 4.1 ἀνὴρ ἔκπαγλος Jason P. 4.79 ἀνὴρ συγγενέσιν παρεκοινᾶθ Jason P. 4.132 γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν Jason P. 4.123 δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες Euphamos and Periklymenos P. 4.173 Ζήταν Κάλαίν τε ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας P. 4.182 βιατὰς ἀνὴρ Jason P. 4.236 καρτερὸν ἄνδρα Jason P. 4.239 ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί Arkesilas P. 5.107 ὁ θεῖος ἀνὴρ Antilochos P. 6.38 Τελεσικράτη γεγωνεῖν ὄλβιον ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας P. 9.4 ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Hyperboreans P. 10.46 ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Perseus P. 12.18 ἔσταν δ' ἐπ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου Chromios N. 1.20 καὶ ὅδ' ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶτον Timodemos N. 2.3 καί τις ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν Peleus and Telamon N. 5.15 φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον Thearion? N. 7.62 ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν Aristagoras N. 11.11 τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν Herodotos I. 1.34 εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων Xenokrates I. 2.17 ἦλθ' ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν υἱὸς Ἀλκμήνας Herakles v. Fraenkel on Agam. 719. I. 4.53 λευκωθεὶς κάρα μύρτοῖς ὅδ' ἀνὴρ Melissos I. 4.70 κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου ἐφετμαῖς Lampon I. 6.18λίσσομαι παῖδα θρασύν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι” Telamon I. 6.46 φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν Lampon (ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne) I. 6.72ὑπὸ σπλάγχ[νοις] φέροισα τόνδ' ἀνέῤ” Paris. Πα. 8A. 19. ]τῶνδ' ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρονος Aioladas and Pagondas. Παρθ. 2. . Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός fr. 188.    2 generally = ἄνθρωπος.    a ῥοαὶ δ' ἄλλοτ ἄλλαι ἐς ἄνδρας ἔβαν O. 2.34 αἵ γε μὲν ἀνδρῶν κυλίνδοντ' ἐλπίδες O. 12.5 ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται P. 3.105 τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28 λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97 καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (ἀνδρῶν cum τινα Σ: “ἀνδρῶν γιγάντων intellego” Schr.: v. Radt, Mnem., 1966, 169f.) N. 1.65 (ἄρουραι) βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν (Hermann: ἄνδρεσσιν codd.) N. 6.10 παροιχομένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν N. 6.29 τυφλὸν δ' ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος N. 7.24 ἀρετὰ ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα N. 8.41 ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.38χρήματα χρήματ' ἀνήρI. 2.11 εἴ τις ἀνδρῶν κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον I. 3.1 ἀνδρῶν δ' ἀρετὰν σύμφυτον οὐ κατελέγχει (i. e. τῶν προγόνων) I. 3.13 οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀν- δρῶν I. 5.57 δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ' ἀνδράσι κρέμαται I. 8.14 τυφλα[ὶ γὰ]ρ ἀνδρῶν φρένες, ὅστις Πα. 7B. 18. ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ' ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν Pae. 9.4 ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος Pae. 9.20 ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν (v. l. ἀνθρώπων) fr. 213. 3. σφετέραν δ' αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος fr. 215. 3.    b contrasted with the gods ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά O. 1.35 εἰ δὲ δή τιν' ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν O. 1.54 εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται λαθέμεν O. 1.64 προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος O. 1.66 τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς O. 8.8 ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες ἐγένοντ O. 9.28 τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν O. 9.110 cf. O. 10.22, O. 11.10 τάμἰ ἀνδράσι πλούτου O. 13.7 πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι O. 13.16 οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43 (Χίρωνα) νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φίλον P. 3.5θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳP. 4.21 μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής sc. Battos P. 5.94 Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον' ἀνδρῶν φίλων P. 5.123 τὰ δ' οὐκ ἐπ ἀνδράσι κεῖται· δαίμων δὲ παρίσχει P. 8.76 θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον ἀνδράσι χάρμα φίλοις P. 9.64 θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ· εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς P. 10.22 ἀθάνατων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ P. 12.4 κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.9 ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1 μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι (sc. Διόσκουροι). καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54 κρίνεται δ' ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν I. 5.11 ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον (<θεῷ> supp. Heyne: sc. ὑποτρέσαι) fr. 224. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ fr. 225. ]Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 5.    3 generally, a man, anyone ὁ μὰν πλοῦτος ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος O. 2.56 αὐδάσομαι τεκεῖν μή τιν' πόλιν ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν O. 2.93 τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν, ὅτι φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν O. 7.26 κεῖνος ἂν εἴποι τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει O. 8.63 Ἀίδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ O. 8.73 θάξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ O. 10.21 ὅταν εἰς Ἀίδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται O. 10.93 ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως O. 11.10 ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.99 ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα P. 3.56 οὕτω κ' ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν P. 7.20 οὐδ' ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες N. 3.30 φθονερὰ δ' ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει N. 4.39 ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ' ἀνὴρ μαχαίρᾳ N. 7.42 εἰ δὲ γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι N. 7.87 κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ N. 9.15 χρὴ δ' ἀγαθὰν ἐλπίδ ἀνδρὶ μέλειν I. 8.15 καὶ συγγένεἰ ἀνδρὶ φ[ ]στέρξαι Pae. 4.33 τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; fr. 61. 2. παντὶ δ' ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 1. . πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών fr. 126. 2.    4 where the accompanying adj. or subs. bears the emphasis.    a c. subs. ἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας O. 1.79 μάτρωες ἄνδρες O. 6.77 μάντιες ἄνδρες O. 8.2 ἁγητὴρ ἀνὴρ P. 1.69 ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ P. 1.91 ἅτε μάντις ἀνήρ I. 6.51 cf. P. 9.118    b c. adj. οὐ δίκᾳ συναντόμενος ἀλλὰ μαργῶν ὑπ' ἀνδρῶν O. 2.96 Αἰτωλὸς ἀνὴρ O. 3.12 τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ O. 6.7 ἀνδρῶν Ἀρκάδων O. 6.34 ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν O. 7.72 ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι P. 1.33 πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων P. 1.80 ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν P. 1.93 εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει P. 2.86 ἐσλοῖσι ἀνδράσιν P. 3.66 Λακεδαι- μονίων ἀνδρῶν P. 4.257 βροτήσιος ἀνὴρ P. 5.3 ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν P. 12.22 ὃς δὲ διδάκτ' ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ ἄλλα πνέων N. 3.41 Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ' ἀνὴρ N. 7.64 χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν N. 8.42 καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν N. 10.42 κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.45 τὸ τεὸν δ' ἀνδρῶν Ἀχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι I. 1.58 εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34 καὶ κρέσσον' ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ I. 4.34 [ἀνδ]ρὶ σοφῷ (supp. Lobel.) Πα. 1. 3. ἀνδρῶν δικαίων fr. 159. κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν fr. 212.    c c. τις, ἄλλος τις. ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον O. 13.31 εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ O. 14.7 ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον P. 2.13 κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει P. 9.87    5 frag. ]φυγον ἄνδρα[ Pae. 12.22 ]ἔτι δ' ἄνδρ[ Pae. 21.21 κἀ]νδρῶν (supp. Snell.) Δ. 4. e. 4. ]ἀλαον ἀνδρὸς λ[ fr. 173. 3.

-- 54 --

ἀνθεμόειςἀνθεμόεις    1flowery ἀνὰ δώτιον ἀνθεμόεν πεδίον *fr. 107a. 4* ἄνθεμονἄνθεμον    1flower ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει sc. in the isles of the blessed O. 2.72 καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ' ἐέρσας (i. e. coral) N. 7.79 ]ἀνθέμων βα[ (v. l. -εμῳ.) P. Oxy. 841. fr. 46. ἀνθέωἀνθέω    1blossom, flourish χθὼν ὥτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις I. 4.18 met., γείτονες ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς P. 1.66 χρυσοστεφάνου δέ οἱ Ἥβας καρπὸν ἀνθήσαντ' ἀποδρέψαι ἔθελον P. 9.110 ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν P. 10.18 λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ N. 9.39 c. dat., ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως O. 11.10 ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23 ἄνθοςἄνθος (ἄνθος, -ος; ἄνθεα), -έων, -εσιν), α).)    1blossom    a δένδρεά τ' οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον N. 11.41    b pl., blossoms, wreaths, garlands ἐς ἀδελφεὸν Χάριτες ἄνθεα τεθρίππων ἄγαγον O. 2.50 τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίς O. 7.80 Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον N. 4.21 ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Hermann: ἄνθεα codd.) N. 5.54 δύο μὲν σέ τ' ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθἐ Ὀλυμπιάδος N. 6.63 τὰν δὲ λαῶν γενεὰν δαρὸν ἐρέπτοι σώφρονος ἄνθεσιν εὐνομίας Pae. 1.10    c met. ἐμῶν δ' ὕμνων ἄεξ εὐτερπὲς ἄνθος O. 6.105 αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων νεωτέρων O. 9.48σὸν δ' ἄνθος ἥβας ἄρτι κυμαίνειP. 4.158 κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια N. 7.53 ἄν]θεα τοια[υτ ] ὑμνήσιος δρέπῃ (supp. Lobel.) Pae. 12.4 ἀνθρακιάἀνθρᾰκιά    1embersδοιὰ βοῶν θερμὰ πρὸς ἀνθρακιὰν στέψαν” (Schr.: δεἰς ἀνθ. codd.) fr. 168. 2. ἄνθρωποςἄνθρωπος (-ος v. l., -ῳ; -οι, -ων, -οις, -οισιν), -ους)    1man, pl., mankind    a σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀνθρώποις O. 3.18 ἀμφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι κρέμανται O. 7.24 ἐν δ' ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ ἀνθρώποισι προμαθέος αἰδώς O. 7.44 φαντὶ δ' ἀνθρώπων παλαιαὶ ῥήσιες O. 7.54 παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι O. 8.4 Αἴγιναν ἔνθα ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ' ἀνθρώπων O. 8.23 τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν O. 8.53 πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι O. 9.101 ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλεῖστα χρῆσις O. 11.1 πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν O. 12.10 ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων P. 1.68 μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων P. 1.82 ἐν ἀνθρώποισι P. 3.21 πολυπήμονας ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους P. 3.46 εἴ τιν' ἀνθρώπων P. 3.86 Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν, ἀνθρώπων φάτις, — γινώσκομεν P. 3.112 ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν πρῶτον ἀνθρώποισι P. 4.217 ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει P. 4.286 σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (v. l. ἄνθρωποι) P. 8.96 εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται P. 12.28 ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπων N. 9.6 ἔνθ' Ἀρείας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι N. 9.41 ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι N. 10.20 χαλεπὰ δ' ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων N. 10.72 τὸ δ' ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ N. 11.43 μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς I. 1.47 ὅσον ὀργὰν λτ;γτ;εινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν I. 2.36 ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει I. 4.6 ὅσσα δ' ἐπ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας I. 4.9 ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰ ἀνθρώπων I. 4.37 Θεία, σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.3 φ]έρτατος ἀνθρώπων Πα. 13b. 5. ]ἄνθρωπ[ο Pae. 21.18 πρὶν μὲν ἕρπε τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 3. ἁνίκ' ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω fr. 124. 5. ἀν]θρώποις[ Θρ. 4. 9. —    b as opposed to    I gods. — θεόμοροι νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.10ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντP. 9.40 Ἄπολλον, γλυκὺ δ' ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται P. 10.10 σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος N. 8.17 εἰ γάρ τις ἀνθρώπων πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς I. 6.10 εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος ἀτληκηκοτας προστύχῃ fr. 42. 5. ]ἀνθρώπο[ις (supp. Bury) Δ. 2. 3. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6.    II heroes. ἥροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται fr. 133. 6.    III animals. πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63    c a man, anyone καὶ τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι N. 5.18    d womanκαὶ τίς ἀνθρώπων σε χαμαιγενέων πολιᾶς ἐξανῆκεν γαστρός;” P. 4.98τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν;” P. 9.33

-- 55 --

ἁνίαἁνῐα () pl.,    1reins ἀκηράτοις ἁνίαις P. 5.32 χεῖρα · τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ' ἁπάσαις ἁνίαις with full rein I. 2.22 ἁνίαἁνῐα (τά)    1reinsἁνία τ' ἀντ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισινP. 4.18 ἁνία τ' ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ ἐθέλω ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ I. 1.15 ἀνίαᾰνῑα    1(pang of) distressἄνευ ξυνᾶς ἀνίαςP. 4.154 ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς N. 1.53 ἀνιαρόςᾰνῐᾱρός    1grievous, distressing ἀνιαραῖς ἀντικύρσαντες ζάλαις O. 12.11 φαντὶ δ' ἔμμεν τοῦτ ἀνιαρότατον P. 4.288 ζώει κάματον προφυγὼν ἀνιαρόν Παρθ. 1. 19. ἀνίατοςἀνίατος    1incurable ]ἀνίατον εἰ[ fr. 260. 3. ἀνίημιἀνίημι    1raise up Μοῖσ' ἀνέηκέ με (forma epica: ἤγουν ἀνέπεισεν paraphr. Eustathii.) fr. 151. ἁνίκαᾱνῐκα c. ind.,    1at that time when βρέχε θεῶν βασιλεὺς χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν, ἁνίχ' Ἀθαναία κορυφὰν κατ ἄκραν ἀνορούσαισ ἀλάλαξεν O. 7.35 σκύταλον τίναξε χερσίν, ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν O. 9.31 τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν, ἁνίχ' εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν P. 1.48ἁνίκ' ἐπέτοσσεP. 4.24 ἦρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ' εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; (sc. θυμὸν τεὸν εὔφρανας) I. 7.4 ἁ]νίκα Δαρδανίδαις Ἑκάβ[ Πα. 8A. 17. λέγοντι Ζῆνα φυλάξαι προνοίᾳ, ἁνίκ' ἀγανόφρων Κοίου θυγάτηρ λύετο τερπνᾶς ὠδῖνος Pae. 12.12 ]τε καὶ ἁνίκα ναυλοχοι[ ]ήλασαν ἐννύχιον κρυφα[ Pae. 18.9 ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν κέντρον, ἁνίκ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω sc. after dinner at wine fr. 124. 5. ἀνίκατος, -ονᾰνῑκᾱτος, -ον    1unconquerable, with hypallage “βέλος ἐξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμενονP. 4.91 ἁνίοχοςᾱνῐοχος    1chariot driver ἐν τεσσαρά- κοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις P. 5.50 met., Μελησίαν, χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον i. e. a trainer N. 6.66

-- 56 --

ἄνιπποςᾰνιππος    1without horses cf. Bacch. 8. 15. ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος (a chorus of Keans speaks on behalf of their island) Pae. 4.27 ἀνίσταμιἀνίσταμι    a act., set up, appoint c. acc. dupl. ἐμὲ δ' ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν ἐπέων Μοῖσ ἀνέστασ Ἑλλάδι Δ. 2. 25.    b intrans. aor. 2, rise up, appearμή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν” (Wil. Schulze, Q. E. 431̆{2}: -στάσῃς Schnitzer: -στήσης, -ήσας, -ήσῃ, -αίη codd., Σ.) P. 4.155 ἀνοίγωἀνοίγω    1open, cleave, break open τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων P. 5.88 ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] κεραυνῷ χθόν' ἀνοιξάμενο[ι] ἔκρυψαν Pae. 8.73 ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων ?fr. 354. ἀνόμοιοςᾰνόμοιος    1unequal, dissimilar ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν (sc. Aias and Odysseus: τουτέστι οὐδὲ ἐξ ἴσου τοῖς Τρωσὶν ἐπολέμησαν ἀλλ' ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς δειλὸς ἦν, ὁ δὲ Αἴας ὠθεῖτο εἰς τοὺς πολεμίους. Σ.) N. 8.28 ἀνορέαᾱνορέα (-ας, -ᾳ; -αις)    1manliness, courage ἀνορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν O. 8.67 τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ ἀμφέπειν ὅμαδον I. 8.25 ]Κάδμου στρατὸν καὶ Ζεάθου πόλιν, ἀκερσεκόμα πάτερ, ἀνορέας ἐπέτρεψας ἕκατι σαόφρονος (sc. of Teneros) Pae. 9.45 pl., manly exploits ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος ἔπι μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις on the wings of his manly exploits P. 8.91 ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς Ἀριστοφάνεος N. 3.20 ἀνορέαις δ' ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν ἅπτονθ Ἡρακλείαις I. 4.11 ἀνόρνυμιἀνόρνυμι    1rouse, strike up ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν (Morel.: i. e. aor. subj.: ὄρσωμεν codd.) N. 9.8 ἀνορούωἀνορούω    1leap up, start up πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν ἀνορούσαισ ἀλάλαξεν O. 7.37 [ἀνόρουσε v. l. ἐσόρουσε O. 8.40 ]ἄπεπλος ἐκ λεχέων νεοτόκων[ ]οθ[.]νόρουσε περὶ φόβῳ (αὐτόθ' ἀνόρουσε coni. Snell) Pae. 20.15 ἄνοσοςᾰνοσος    1without sickness κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι (sc. θεοί) fr. 143. 1. ἀνσπάωἀνσπάω , (ἀνασπάω)    1draw up (a ship)φέρομεν ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖςP. 4.27 ἄνταἄντα    a adv., face to face, squarely ἔλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν ὥτ' ἀπὸ τόξου ἱείς (Mingarelli: ἄντα σκοποῦ (τετυχεῖν codd.: σκοποῦ ἂν τετυχεῖν Σ.) N. 6.27    b prep. c. gen., againstκείνοις δ' ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος ἄντα δυσμενέων Pae. 2.69 ἀνταγορεύωἀνταγορεύω    1reply ἀκᾷ δ' ἀντᾶγόρευσεν καὶ Πελίας P. 4.156 ἀντάειςἀντᾱεις    1hostile, enemy οὕνεκεν, εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ' ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ κρυπτέτω P. 9.93 ἈνταῖοςἈνταῑος    a son of Poseidon, killed in wrestling with Herakles. καί τοί ποτ' Ἀνταίου δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι, υἱὸς Ἀλκμήνας I. 4.52 cf. fr. 111.    b king of Libya, father of Barke or Alkeis = a?. Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν, Ἀνταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν P. 9.106 ἀνταμοιβάἀνταμοιβά    1return, requital ]τἔρωτος ἀνταμοιβὰν ἐδάσσατο[ στρα]τάρχῳ (Lobel: ἀντ' αμοιβαν Π.) Δ. 4. 42. ἈντανορίδαιἈντᾱνορίδαι    1descendants of Antenor Κυράνας · ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες Ἀντανορίδαι (Λυσίμαχος ἱστορεῖ, παρ' Ἄμνακι βασιλεῖ Λιβύων αὐτοὺς, sc. τοὺς Ἀντηνορίδας, ᾠκηκέναι μὴ βουλομένους συνοικεῖν τοῖς τὸ Ἴλιον πεπορθηκόσι, καὶ ὅτι ἔκτισαν τὸνλόφον Ἀντηνοριδῶν ἐπικεκλημένον. Σ.) P. 5.83

-- 57 --

ἀνταύωἀνταύω    1sound in turn, in answer ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντῦσε βροντᾶς αἴσιον φθέγμα P. 4.197 ἀντάωἀντάω    1meet with, c. gen. ἁλώσιος ἀντάσαις θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν O. 10.42 ἀντείνωἀντείνω v. ἀνατείνω. ἀντερείδωἀντερείδω    1put out τι to meet τινι. χειρί οἱ χεῖρ' ἀντερείσαις P. 4.37 ὅσσα τ' ἔριξε λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων i. e. pitting his strength against Pae. 6.88 ἀντέχωἀντέχω med., met.,    1cling to (the theme of) c. gen. ἐγὼ δ' Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως N. 1.33 ἀντίἀντί prep. c. gen.    a in return for, in consideration of ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα P. 2.17 ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.46 μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ' ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων I. 5.25    b instead ofἀντὶ δελφίνων δ' ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάς, ἁνία τ ἀντ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν ἀελλόποδαςP. 4.17—8. πέτραι δ[ἔφ]α[ν]θεν ἀντὶ φωτῶν Δ. 4. 41. ἀντιάζωἀντῐάζω    a abs., encounter, meet, met. ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι N. 10.20    b c. acc. and dat. ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντιάζωσιν engaged in battle with N. 1.68    c c. dat., meet with, attain to τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται ἀντιάσαις Ἀίδαν γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν ὁ Κλεονίκου παῖς (συντυχών Σ.) I. 6.15    d πρός τι, answer χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων O. 10.84 ἀντιάνειραἀντιᾰνειρα f. adj.,    1setting man against man στάσις ἀντιάνειρα O. 12.16 ἈντίαςἈντῐας a victor related to Theaios of Argos on his mother's side.    1ἐὼν Θρασύκλου Ἀντία τε σύγγονος N. 10.40 ἀντιβολέωἀντῐβολέω    1partake of, attain c. gen. ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον O. 13.30 ἀντίθεοςἀντῐθεος    1god-like ἀντιθεοῖσιν σὺν βαθυζώνοιο διδύμοις παισὶ Λήδας O. 3.35 ἥροας ἀντιθέους P. 1.53 παρ' ἀντιθέῳ Κάδμῳ P. 3.88 ἥροες ἀντίθεοι sc. Argonauts P. 4.58 τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες sc. of Aiakos I. 8.24 Πηλέος ἀντιθέου fr. 172. 1. ἀντίκειμαιἀντῐκειμαι    1be established as recompense τιμὰ δ' ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται I. 7.26 ἀντικύρωἀντῐκύρω    1hit upon, encounter c. dat. οἱ δ' ἀνιαραῖς ἀντικύρσαντες ζάλαις O. 12.12 ἈντίλοχοςἈντῐλοχος son of Nestor.    1Ἀντίλοχος βιατὰς ὃς ὑπέρφθιτο πατρός, ἐναρίμβροτον ἀναμείναις Μέμνονα P. 6.28 ἀντιξοέωἀντιξοέω    1oppose i. e. gainsay Νέμεά τ' οὐκ ἀντιξοεῖ viz. the fact that he has won victories there O. 13.34 ἈντιόπαἈντιόπα an Amazon. test., Paus. 1. 2. 1, ταύταν τὴν Ἀντιόπην Πίνδαρος μέν φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασθῆναι fr. 175. Plut., Vit. Thesei, 28. 2, Θησεὺς ἔχων υἱὸν Ἱππόλυτον ἐξ Ἀντιόπης, ὡς δὲ Πίνδαρός φησι, Δημοφῶντα fr. 176. ἀντίοςἀντῐος    1 adj., opposite, to face    a abs. ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε pr. Pae. 20.10    b c. dat. λέλογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ φέρειν ἀντίον against pr. N. 1.25 Ζεὺς δ' ἀντίος ἤλυθέ οἱ face to face pr. N. 10.79    c c. gen. ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν in the face of pr. O. 9.29    d adverse ἔννεπε δ' ἀντίον ὁρμαίνων τέρας εὐθὺς Ἀπόλλων (οὐ δεξιόν Σ.) O. 8.41    2 pro subs., rival μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους P. 1.45 ἀντίαἀντία n. pl. of ἀντίος.    a pro adv., adversely, otherwiseτὸ δ' οἴκοθεν ἀντία πράξειP. 8.52    b pro prep.    I c. gen., contrary to σὲ δἀντία προτέρων φθέγξομαι O. 1.36 καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ against her father's wishes O. 13.53    II c. dat., against οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς P. 4.285

-- 58 --

ἀντίπαλοςἀντῐπᾰλος    1wrestling against, met. αἰνέω καὶ Πυθέαν χερσὶ δεξιόν, νόῳ ἀντίπαλον matching, a good match I. 5.61 c. gen., πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος γήραος ἀντίπαλον O. 8.71 pro subs., one's wrestling opponent καὶ παρ' εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ ἀντιπάλων N. 11.26 ἀντιτείνωἀντῐτείνω    1strive against c. dat. ἔμπα, καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ N. 4.37 ἀντίτομοςἀντῐτομος n. pl. pro subs.,    1remedy c. gen. φαρμακώσαισ' ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν (κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν ῥιζοτόμων. Σ.) P. 4.221 ἀντιτυγχάνωἀντῐτυγχάνω    1fall in with    a c. gen. ἵνα κρεῶν νιν (sc. Νεοπτόλεμον) ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτᾰχόντ' ἀνὴρ μαχαίρᾳ became involved in N. 7.42    b c. acc., (coni.) τὰ δ' αὐτὸς ἀντιτᾰχῃ, ἔλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι (Mingarelli: ἄν τις τύχῃ codd.: what he himself has encountered) N. 4.91 ἀντιφερίζωἀντῐφερίζω    1set oneself against, match oneselfεἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέωP. 9.50 ἀντιφθέγγομαιἀντιφθέγγομαι    1answer ἀντεφθέγξατο δἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα O. 6.61 ἀντίφθογγοςἀντίφθογγος    1answering the voice ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος (contra R.-E., s. v. Lyra, “was — sich eben auf das Spiel in Oktaven bezieht”) fr. 125. 3. ἀντιφλέγωἀντιφλέγω    1shine in one's face c. acc. ἤδη γὰρ αὐτῷ ὅλον ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα O. 3.20 ἀντλέωἀντλέω met.,    1use to the utmost, make mosi of τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν P. 3.62 ἄντλοςἄντλος    1floodwater ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.53 met., τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳ (i. e. obscurity. ἀφανίζεις. Σ.) P. 8.12 ἄντομαιἄντομαι    1meet; receive, greet τὸ Καστόρειον δ' θέλων ἄθρησον χάριν ἑπτα- κτύπου φόρμιγγος ἀντόμενος P. 2.71 τῶν γὰρ ἀντομένων[ (τῶν ἀντιπάλων. Σ.) Pae. 2.42 ἄντρονἄντρον    1cave Ζεῦ τιμῶν τ' Ἀλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα Ἰδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον (v. Ἰδαῖος) O. 5.18 Τυφὼς . τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον P. 1.17 εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων P. 3.63σεμνὸν ἄντρον, Φιλλυρίδα, προλιπὼνP. 9.30ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41 ἀντρόθε: “ἀντρόθε γὰρ νέομαι” (v. l. ἄντροθε) Jason speaks P. 4.102 ἀνύωᾰνῠω [    a act., kill Περσεὺς ὁπότε τρίτον νυσσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων (Boeckh e Σ: ἄυσεν codd.) P. 12.11]    b med., accomplish θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται P. 2.49 ἄνωᾱνω    1accomplish pass. ἄνεται δὲ πρὸσχάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς (i. e. impers., there is accomplishment for prayers) O. 8.8 σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκἔ ἄνεται πάντα βροτοῖς (Kayser: τὰ γλυκέα γίνεται codd.) O. 14.6 ἄνωᾰνω    1up met. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πολλ' ἄνω τὰ δ αὖ κάτω κυλίνδοντ ἐλπίδες O. 12.6 ἀνώνυμοςἀνώνῠμος (cf. νώνυμνος)    1nameless, inglorious ἀνώνυμον γῆρας · ἕψοι μάταν O. 1.82 ἌξεινοςἌξεινος sc. πόντος    1inhospitable, Black sea cf. N. 4.49 ἐπ' Ἀξείνου στόμα P. 4.203 ἄξιοςἄξιος    1worthy, deserving c. gen. ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι (sc. ἐστί.) I. 3.3 [ἂν ἀξίαις (codd.: ἀναξίαις Alberti) N. 8.10] ἀξιόωἀξιόω pass.,    1think oneself worthy, justified, c. inf. ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου Ἀντία τε σύγγονος, Ἄργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων N. 10.39 ἀοιδάᾰοιδά (-ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν, -ά; -αί, -ᾶν, -αῖς. ἀοι- codd. N. 11.18, v. West at Hes., Theog. 48)    1song ἰανθεὶς ἀοιδαῖς (sc. Ζεύς) O. 2.13 θεόμοροι νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.10 ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς O. 4.3 ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς O. 6.7 ἐσσὶ γὰρ γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν sc. Aineas, the chorus leader O. 6.91 πόλιν μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς O. 9.22 καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ O. 10.91 μακρότεραι Τερψίᾳ θ' ἕψοντ Ἐριτίμῳ τ ἀοιδαί O. 13.42 ἅλικες οἶα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ' ἀοιδαῖς P. 3.19 ἁ δ' ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει P. 3.114 φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ Ὀρφεύς P. 4.176 τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν P. 5.103 κρηπῖδ' ἀοιδᾶν ἵπποισι βαλέσθαι P. 7.3 ἐμὲ δοὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος P. 9.103 τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν P. 10.57 ἀεθλονικία δὲ μάλιστ' ἀοιδὰν φιλεῖ N. 3.7 πάτραν ἵν' ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι N. 4.78 ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ ἀκάτῳ, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ ἀπ Αἰγίνας N. 5.2 παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν (Pauw: ἀοιδοί codd., pap.) N. 6.30 νεοθαλὴς δ' αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ N. 9.49 λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά N. 11.7 μελιγδούποισι δαιδαλθέντα μελιζέμεν ἀοιδαῖς (μελίζεν ἀοιδαῖς coni. Pauw.) N. 11.18 Ὀγχηστίαισίν τ' ἀιόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι I. 1.33 οὐδ' ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ Τερψιχόρας ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀοιδαί I. 2.8 οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν I. 2.32 (φάμα) ἅ τε ὤπασεν τοιάδε τῶν τότ' ἐόντων φύλλ ἀοιδᾶν (Σ, Tric.: ἀοιδάν, ἀοιδῶν codd.) I. 4.27 μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ' ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων I. 5.24 εἴη δὲ Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς I. 6.9 τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶἔλιπον (τι λίπον Schr. coni.: ἐπέλιπον Snell) I. 8.56 ἄρδοντ' ἀοιδαῖς fr. 6b. f. ]ἀοιδαῖς ἐν εὐπλε[κέσσι Pae. 3.12 ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς (sc. Αἴγινα) Πα. . 12. λτ;ἐν ἀοιδᾷ> (supp. Snell e Σ pap.: fort. v. l.) Πα. 1. 2. ἀέ]ξετ' ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 1. ]εες τ ἀοιδαί[ Δ. 3. 1. ἰοδέτων λάχετε στεφάνων τᾶν τ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν, Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν fr. 75. 8. σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ' ἀοιδαῖς Παρθ. 2. 1. ἀνδρὸς δ οὔτε γυναικὸς χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον (i. e. song for a man) Παρθ. 2. 3. [ἀοιδᾷ (coni. Bergk: οἶδα codd.) fr. 107b. 1.] πρέπει δ' ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι καλλίσταις ἀοιδαῖς fr. 121. 2. ἐρατᾶν ὄχημ' ἀοιδᾶν τοῦτό τοι πέμπω fr. 124. 1. ἔντι μὲν χρυσαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι παιάνιδες Θρ. 3. 1. ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν αὐλ[οῖς ἐ]πεφράς[ατο (supp. Schr.) fr. 140b. 2. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει fr. 141. κεκρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς fr. 194. 1. c. gen., εἰ — (sc. καλὰ ἔργα) εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς N. 7.16 θεσπεσία δ' ἐπέων καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος (καύχαις coni. Benedictus) N. 9.7 πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ' ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 1. pro pers., αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι N. 4.3 [dub. ex., v. μιμνᾴσκω frag.]

-- 59 --

ἀοίδιμος, -ονᾰοίδιμος, -ον    a of song ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι πόμ' ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν N. 3.79 ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν (ἀοιδίμων Π̆{S}.) Pae. 6.6    b renowned in song ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι Χάριτες Ἐρχομένου O. 14.3 γᾶς ὀμφαλὸν παρ' ἀοίδιμον P. 8.59 ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι κλειναὶ Ἀθᾶναι fr. 76. 1. ἀοιδόςᾰοιδός    a singer χρυσέα φόρμιγξ, πείθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν P. 1.3 ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἶον ἀποι- χομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς P. 1.94 ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοὶ ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου N. 2.2 [ἀοιδοὶ καὶ λόγιοι codd., Π.: ἀοιδαὶ καὶ λόγοι Pauw. N. 6.30]    b adj., tuneful τὸν ἀοιδότατον κάλαμον fr. 70. 1.

-- 60 --

ἈοσφόροςἈοσφόρος    1dawnbringer, i. e. the morning star ἀλλ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει, Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοις (Bergk: ἑωσφ-, ἁωσφ- codd.) I. 4.24 ἀπαγγέλλωἀπαγγέλλω    1proclaim φάει δὲ πρόσωπον ἐν καθαρῷ πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ λόγοισι θνατῶν εὔδοξον ἅρματι νίκαν Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ the forefront, sc. of my treasury of song, will proclaim P. 6.18 ἀπάγωἀπᾰγω med.,    1take away for oneself εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι (sc. νύμφαν), ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις P. 9.119 ἀπαθήςἀπᾰθής    1unharmed μήτ' ὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297 ἀπάλαιστοςἀπᾰλαιστος    1unbeatable in wrestling, met. οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι, ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν not to be thrown in his speech, Bowra N. 4.94 ἀπαλαμνος, -ον, απάλαμοςἀπᾰλαμνος, -ον, ᾱπάλᾰμος    a helpless ἔχει δ' ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον (byz.: ἀπάλαμνον codd.: sc. Tantalos) O. 1.59    b lawless, violent θανόντων μὲν ἐνθάδ' αὐτίκ ἀπάλαμνοι φρένες ποινὰς ἔτεισαν (βίαιοι Σ.) O. 2.57 ἀπαλέξωἀπαλέξω (red. aor. ἀπᾰλαλκε)    1ward off, keep off ὀξείας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι (sc. Ζεύς) O. 8.85 ἀπαμβλύνωἀπαμβλῡνω    1blunt the edge of, met. ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας P. 1.82 ἀπαναίνομαιᾰπᾰναίνομαι    1spurn εὐθὺς δ' ἀπᾶνάνατο νύμφαν (sc. Πηλεύς) N. 5.33 ἀπάοροςἀπᾱορος met.,    1distant, out of reach c. gen. κατὰ λαύρας δ' ἐχθρῶν ἀπάοροι πτώσσοντι (sc. the defeated athletes) P. 8.86 ἀπάρχωἀπάρχω    1reign far from home (but cf. Fraenkel on Agam. 1227.) Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει ὁ Τελαμωνιάδας since he had been banished from Salamis by Telamon. N. 4.46 ἅπαςᾰπας (ἅπας, ἅπαντα; -αντες, -άντων, -αντας: ἅπασα, -ας, -αν; -αις, -ας: ἅπαν, ἅπαντι, ἅπᾰν; ἁπάντων, ἅπαντα)    1all, every, the whole of A adj.    1 c. def. art.    a which follows — ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς O. 1.30    b which precedes αὐτὸν μὰν ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σχερῷ ἡσυχίαν λαχόντ N. 1.69 ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.72    2 without art. ἁπάντων καλῶν ἄμμορος O. 1.84 ἐν ἅπαντι κράτει in every success O. 10.82 ἅπαν δ' εὑρόντος ἔργον O. 13.17 ἀφθόνητος ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα O. 13.26 στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ' ἅπαν νῶτον κεντεῖ P. 1.28 θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται P. 2.49 ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 4.83 ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν have every care for P. 4.276 πάτρῳ τ' ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Bergk: ἀγλαίαν ἔδειξεν ἅπασαν codd.: ἅπασαν del. byz.) P. 6.46 ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος P. 9.114 ὁ χρυσὸς ἑψόμενος αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας N. 4.83 οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθεἰ ἀτρεκής N. 5.16 μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας N. 6.26 τυχεῖν δ' ἕν ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον N. 7.56 χεῖρα · τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ' ἁπάσαις ἁνίαις full rein I. 2.22 πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες *fr. 104b. 5.*    3 quasi adv., in every respect τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν O. 9.100 νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος N. 8.21 παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος in full flower Θρ. 7. 7, cf. N. 6.2 B subs., everyone, everything ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα O. 6.48 μία δοὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106 χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων O. 10.72 ἀναπνέομεν δ' οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα N. 7.5 θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16 θνᾴσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες I. 7.42 ὀλβίᾳ δ' ἅπαντες αἴσᾳ λυσίπονον τελετάν (ὄλβιοι δ' λυσιπόνων τελετᾶν coni. Wil.) fr. 131a ad Θρ. . μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον fr. 180. 1. C frag. ]ἅπας[ Pae. 10.6

-- 61 --

ἀπάταᾰπᾰτα    1deceit οὐδ' ἀπάταισι θυμὸν τέρπεται ἔνδοθεν P. 2.74 πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἁπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν fr. 213. ἀπατάωᾰπᾰτάω pass.,    1be mistaken ὢ πόποι, ο ἀπατᾶται φροντὶς ἐπαμερίων οὐκ ἰδυῖα fr. 182. ἀπάτερθεᾰπᾰτερθε    1apart ἀπάτερθε δ' ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων μοίρας (Meineke: μοῖραν codd.) O. 7.74 ἀπέδιλοςᾰπέδῑλος    1unshod ποι]κιλω[ν ἐ]κ λεχέω[ν ἀπέ]διλ[ος (]δειλ[ Π.: supp. et corr. Lobel: sc. Diomedes) fr. 169. 36. ἀπειθήςᾰπειθής    1inflexible (Τύχα) ἀπειθής (Reiske: πένθης, πευθὴς codd. Plutarchi: “P. hatte gemeint, der Erfolg ließe sich nicht durch Peitho bestimmen” Wil., Kl. Sch. iv. 505) fr. 40. ἄπειμιἄπειμι    a c. gen., be without ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών . τῶν οὐκ ἄπεσσι (Boeckh: ἄπεστι codd., fort. recte) N. 3.76    b part., absent ἀπέοντος δ' οὔτις ἔνδειξεν λάχος Ἀελίου O. 7.58 ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπέοντων (i. e. what was not his) P. 3.20 ἀπέραντος, ἀπείραντος, -ονᾰπέραντος, ἀπείραντος, -ον    1without bounds, immenseγεύεται δ' ἀλκᾶς ἀπειράντου” v. Fränkel, D & P, 503̆{4}. P. 9.35 χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.38 ἀπείρατοςᾰπείρᾱτος    1inexperienced κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες O. 8.61 τῶν ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί (τῶν μὴ πειρωμένων ἀγῶνος. Σ.) I. 4.30 c. gen., στρατὸν μηδ' ἀπείρατον καλῶν O. 11.18 θαμὰ δ' ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι ἐντί pr. N. 1.23 ἀπείργωἀπείργω    1repel, oppose τοὶ μὲν Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ' ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες O. 13.60 ἀπείριτος, -ονἀπείρῐτος, -ον    1impenetrable (v. W. Schulze, Q. E., 116̆{3}) βατιᾷ τἐν ἀπειρίτῳ (ἀπειράντῳ codd.; ἀπειρίτῳ Heyne) O. 6.54 ἀπειρομάχαςᾰπειρομᾰχας    1inexperienced in battle ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη λόγον ὁ μὴ συνιείς N. 4.30 ἄπειροςᾱπειρος (: -ου, -ῳ, -ον)    a continentαἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον” i. e. Libya. P. 4.48    b world νιν (= Κυράναν) πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθονὸς ῥίζαν ἀπείρου τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν οἰκεῖν i. e. Libya, with Asia and Europe one third of the world P. 9.8    c mainland Νεοπτόλεμος δ' ἀπείρῳ διαπρυσίᾳ (sc. κρατεῖ), βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον (Ἀπείρῳ i. e. Epirus Σ, fort. recte, λέγεται δὲ ὅτι μετὰ τὰ ἐν Ἰλίῳ ταύτης τῆς Ἠπείρου ἦρξεν ὁ Νεοπτόλεμος) N. 4.51 ἄπειρος, -ονᾰπειρος, -ον    1inexperienced, ignorant καὶ νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ' ἀπείροισιν ἀρετὰν Ἀχιλέος I. 8.48 γλυκὺ δὲ πόλεμος ἀπείροισιν, ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ fr. 110. c. gen., ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν I. 8.70 κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι sc. the gods fr. 143. 2. ἄπειροςᾰπειρος = ἀπείρων,    1infinite, boundless ἔνθεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοὶ (v. l. ἀπείρον) fr. 130. 1. ad Θρ. 7. ἀπείρωνᾰπείρων    1boundless, infinite τὰν ἀπείρονα δόξαν P. 2.64 ]ειν ἀπείρονας ἀρετὰς [Αἰακ]ιδᾶν Pae. 6.176 ἄπεπλος, -ονᾰπεπλος, -ον    1unrobed ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ' ἀπὸ στρωμνᾶς (sc. Ἀλκμήνα) N. 1.50 ]ἄπεπλος ἐκ λεχέων νεοτόκων[ (sc. Ἀλκμήνα) Pae. 20.14 ἀπέραντοςᾰπέραντος v. ἀπείραντος. ἈπέσαιςἈπέσαις test., Steph. Byz., 104, 13, Ἀπέ- σαις, ὄρος τῆς Νεμέας, ὡς Πίνδαρος. (Schr.: Ἀπέσας codd.: v. Paus., 2. 15. 3; West ad Hes., Theog. 331) fr. 295.

-- 62 --

ἀπεχθάνομαιἀπεχθάνομαι aor. part.,    1hatedθάνατόν τε φυγὼνκαὶ γῆρας ἀπεχθόμενονN. 10.83 ἀπέχωἀπέχω    1keep away c. acc. & gen. σκοτεινὸν ἀπέχων ψόγον, ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω N. 7.61 οὐδὲ παναγυρίων ξυνᾶν ἀπεῖχον καμπύλον δίφρον I. 4.28 in tmesis, ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν O. 2.69 ἀπήμαντοςᾰπήμαντος    1free from pain ἀπήμαντον ἄγων βίοτον O. 8.87 ἀπήμωνᾰπήμων    1free from pain θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ (contra Σ. ἀβλαβὴς καὶ ἀνόργητος) pr. P. 10.22 τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ' ὁμῶς· εὐθὺς δ ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ ἀλλότριον i. e. indifferent N. 1.54 ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας Pae. 9.8 ἀπήναᾰπήνα    1mule chariot ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ ψαύμιός τε δῶρα O. 5.3 ἀνὰ δ' ἡμιόνοις ξεστᾷ τ ἀπήνᾳ P. 4.94 ἀπιθέωᾰπῐθέω    1disobey c. dat. “οὐδ' ᾰπίθησέ ἱν (Hermann: νιν codd., sed cf. Σ: οὐκ ἀπειθῆ αὐτὸν πεποίηκε πρὸς τὴν ὑποδοχήν) P. 4.36 ἀπιομήδηςᾱπιομήδης    1kindly ]σὺν ἀπιομ[ήδ]ει φιλ[ (supp. Snell) Pae. 7.7 ἄπιστοςᾰπιστος    a unbelievable ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι τὸ πολλάκις O. 1.31 ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον P. 10.50 ἄπιστον ἔειπ (sc. ἐγώ) N. 9.33 ἄπιστά μοι δέδοικα κα[ Πα. 7B. 45.    b unbelieving pl. pro subs. πιστὸν δ' ἀπίστοις οὐδέν fr. 233. ἀπλακ-ἀπλακ- frag. ]   1μενος οὔ κεν ἐς ἀπλακ[ Pae. 18.6 ἄπλατος, -ονἄπλᾱτος, -ον    1unapproachable τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί P. 1.21 παρθενίοις ὑπό τ' ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς i. e. the Gorgons' heads P. 12.9 ἀλλ' οἶος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα πεντηκοντοκέφαλον fr. 93. ἄπλετος, -ονἄπλετος, -ον    1boundless ὅσσα δ' ἐπ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας I. 4.11 ]απλετω[ P. Oxy 2442. fr. 103. ἁπλόοςἁπλόος    1simple, plain ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν N. 8.36 ἀπνευ-ἀπνευ- frag. ]   1αιον δόλον απνευ[ Pae. 8.87 ἀπόᾰπό (   1ἄπο O. 3.9, O. 1.13, P. 5.7, N. 3.8 84, I. 4.53, Πα. 20. 11, 13)    1 prep. c. gen.    a with a verb of motion, from Πίσα τᾶς ἄπο νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.9 Ἴστρου ἄπο σκιαρᾶν παγᾶν O. 3.14 Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν O. 3.27 ἀπὸ Στυμφαλίων τειχέων O. 6.99 Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς O. 7.33 ἀπὸ Μαντινέας O. 10.70 τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων P. 2.3 ἀπ' Ἀρκαδίας P. 3.26 αἶψα δ' ἀπὸ κλισιᾶν ὦρτο P. 4.133 ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ' ἄκρας Ταινάρου P. 4.174 ἀπ' Ἄργεος ἤλυθον P. 8.41 στεῖχ' ἀπ Αἰγίνας N. 5.3 φεῦγε γὰρ πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος N. 9.14 Ἀνταίου δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν ἦλθ' ἀνήρ I. 4.53    b out of, from out of, from, generally ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει ἀπ' ἀγλαῶν δενδρέων O. 2.73 [ἀπ byz.: ὑπ codd. O. 5.14] φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ O. 7.1 ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5 θύγατρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν Ὀπόεντος ἀναρπάσαις O. 9.58 αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου βάλλων O. 13.88 [ἀπὸ coni. Stone: ἐρέω codd.: ἄρα Wil. P. 1.77] φλόγ' ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον P. 4.225 τὸ δ' ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος P. 5.73 δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ' ἀπὸ Δελφῶν P. 9.75 ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο N. 3.9 Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν τ' ἄπο καὶ Μεγάρων δέδορκεν φάος N. 3.84 Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.17 καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.16 χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον' ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49 ἔρνεα πρῶτος λτ;ἔνεικενγτ; ἀπ' Ἀλφεοῦ N. 6.18 ὥτ' ἀπὸ τόξου ἱείς N. 6.28 ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ, τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.60—1. ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Pae. 6.135 ὀμμ]άτων ἄπο σέλας ἐδίνασεν Pae. 20.13 κελάρυξεν ὡς ἀπὸ κρανᾶν φέρτατον ὕδωρ *fr. 104b. 2* ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν fr. 106. 6. στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών fr. 109. 3.    c down from Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17 ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν P. 1.74 καὶ γὰρ αὐτὰ ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ' ἀπὸ στρωμνᾶς N. 1.50 εὖτ' ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον χθόνα μόλῃ P. 4.76 χαμαὶ καταβαὶς ἀφ' ἁρμάτων N. 6.51 ἀπὸ Ταυγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς N. 10.61    d    I far from, deprived of Ἄτλας οὐρανῷ προσπαλαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290    II from off δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν O. 1.13 μελέων ἄπο ποικίλον [σπά]ργανον ἔρριψεν Pae. 20.11    e    I won from ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται φυλλοφόρων ἀπ' ἀγώνων O. 8.76 ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, δύο δ' ἀπὸ Κίρρας P. 7.16 πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο N. 6.59    II coming from συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ' ἀπὸ Σπάρτας N. 11.34 ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν fr. 106. 1. ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος fr. 106. 5. ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου fr. 198b.    III begotten from υἱὸς Δανάας· τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι P. 12.17 ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7 κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτρας Καλλίας N. 6.35 θνατᾶς δ' ἀπὸ ματρὸς ἔφυ fr. 61. 5.    f from the time of, since ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον O. 7.20 μὴ κρύπτε κοινὸν σπέρμ' ἀπὸ Καλλιάνακτος O. 7.93 νιν κλυτᾶς αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι P. 5.7 ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας (ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας. Σ.) P. 5.114 τελέαν δ' ἔχει δόξαν ἀπ ἀρχᾶς P. 8.25    g ἀπὸ γλώσσας, simm. αἶνος ὃν ἀπὸ γλώσσας Ἄδραστος ἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατ O. 6.13 εἰ χρεὼν τοῦθ' ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας κοινὸν εὔξασθαι ἔπος P. 3.2 πολὺν ῥόθον ἵεσαν ἀπὸ στομάτων Ἐλείθυιά τε καὶ Λάχεσις Pae. 12.16 πρὶν μὲν ἕρπε τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 3.    h from, as a result of κοιτάξατο νύκτ' ἀπὸ κείνου χρήσιος O. 13.76    2 in tmesis. ἀπὸ ἔχειν O. 2.69 ἀπὸ ῥίψον O. 9.35 ἀπὸ εἴργοντες O. 13.59 ἀπὸ ἀμβλύνει P. 1.82 ἀπὸ λιπὼν P. 3.101 ἀπὸ δώσω P. 4.67 ἀπὸ ῥίψαις P. 4.232 ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30 ἀπὸ δρέπεσθαι fr. 122. 8. ἀπὸ ὤθεον fr. 166. 3.    3 fragg. ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. ἁμετέρας ἄπ[ο (supp. Lobel) fr. 59. 8.

-- 63 --

ἀποβαίνωἀποβαίνω    1leave Σικυωνόθε δ' ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν (ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ Ἄργος. Σ.) N. 10.43 ἀποβλάπτωἀποβλάπτω    1harm σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν (sc. Μοῖρα) N. 7.60 ἀποδαμέωἀποδᾱμέω    1stay away Μοῖσα δ' οὐκ ἀποδαμεῖ τρόποις ἀπὸ σφετέροισι (i. e. οὐκ εἰσὶν ἄμουσοι. Σ.) P. 10.37 ἀπόδαμοςἀπόδᾱμος    1absent οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντος pr. P. 4.5 ἀποδατέομαιἀποδᾰτέομαι    1share out c. acc. & gen. “πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσονN. 10.86 ἀποδείκνυμιἀποδείκνυμι med.,    1display ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας N. 6.47 ἀποδίδωμιἀποδῐδωμι    a offer ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καί τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ sc. as themes for song P. 4.67    b return i. e. pay ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν (sc. Νεοπτόλεμος) N. 7.44

-- 64 --

ἀποδρέπωἀποδρέπω    1pluck, cull χρυσοστεφάνου δέ οἱ Ἥβας καρπὸν ἀνθήσαντ' ἀποδρέψαι ἔθελον P. 9.110 med., ὑμῖν ἄνευθ' ἐπαγορίας ἔπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσθαι fr. 122. 8. cf. O. 1.13 ἀποθνᾴσκωἀποθνᾴσκω    1die, be killed ἀποθανοῖσα βρόμῳ κεραυνοῦ τανυέθειρα Σεμέλα O. 2.25 ἴστω γὰρ σαφὲς ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων ζώων τ' ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30 ἀποίητοςᾰποίητος    1undone τῶν δὲ πεπραγμένων ἀποίητον οὐδ' ἂν Χρόνος δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος O. 2.16 ἀποικέωἀποικέω    1settle, colonize τάν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον P. 4.258 ἀποικίαᾰποικία    1colony, settlement ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ (ἐποικίᾳ e Σ Hermann: τουτέστι ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. Σ.) O. 1.24 ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων (τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον. Σ.) I. 7.12 ἄποιναᾰποινα (τά)    1reward ἔργοις δε καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς N. 7.16 acc. pro prep. c. gen., in reward for ὄφρα ἄνδρα παρ' Ἀλφειῷ στεφανωσάμενον αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα O. 7.16 ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον ἄποιν' ἀρετᾶς P. 2.14 εὐκλέων δ' ἔργων ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν I. 3.7 Κλεάνδρῳ τις ἀνεγειρέτω κῶμον, Ἰσθμιάδος τε νίκας ἄποινα καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.4 ἀποίχομαιἀποίχομαι    1depart, met., die ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἶον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει P. 1.93 ἤθελον Χίρωνά κε ζώειν τὸν ἀποιχόμενον P. 3.3 ἀπόκειμαιἀπόκειμαι    1lie at a distance, far off met. δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα· προμαθείας δ' ἀπόκεινται ῥοαί N. 11.46 ἀπόκλαροςἀπόκλᾱρος    1without a share in c. gen. πόνων δ' οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν P. 5.54 ἀπολείπωἀπολείπω    1lose ἐν πολέμῳ τόξοις ἀπὸ ψυχὰν λιπὼν P. 3.101 ἀπόλεμος, -ονᾰπόλεμος, -ον    1without war ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν P. 5.66 Ἀπόλλωνᾰπόλλων (-ων, -ωνος, -ωνι, -ωνα, -ον)    a ὑπ' Ἀπόλλωνος γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ Ἀφροδίτας sc. Euadne O. 6.35 δᾶμον Ὑπερβορέων Ἀπόλλωνος θεράποντα O. 3.16 ἔννεπε δ' εὐθὺς Ἀπόλλων as Pythian oracle O. 8.41 (Χάριτες) χρυσότοξον θέμεναι πάρα Πύθιον Ἀπόλλωνα θρόνους O. 14.11 χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον P. 1.1 Κίνυραν , τὸν ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως ἐφίλησ' Ἀπόλλων P. 2.16 εἰς Ἀίδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα, τέχναις Ἀπόλλωνος sc. Koronis P. 3.11 τότ' ἔειπεν Ἀπόλλων P. 3.40 οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντος ἱέρεα χρῆσεν P. 4.5 τῷ μὲν Ἀπόλλων ἅ τε Πυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν ἱπποδρομίας P. 4.66οὔ τί που οὗτος ἈπόλλωνP. 4.87 ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνητος Ὀρφεύς P. 4.176 ἐπ' Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ in Cyrene P. 4.294 ὁ δ' ἀρχαγέτας Ἀπόλλων since his oracle ordered the foundation of Cyrene P. 5.60 Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήἰ, ἐν δαιτὶ (Boeckh: Καρνεῖε) codd.: at Cyrene) P. 5.79 Ἐρεχθέος ἀστῶν, Ἄπολλον, οἳ τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν (i. e. the Alkmaionidai: cf. Herod., 5. 62) P. 7.10 δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ' Ἀπόλλωνος (sc. οἱ Γίγαντες) P. 8.18 εὐρυφαρέτρας ἑκάεργος Ἀπόλλων P. 9.28 Ἄπολλον P. 10.10 Ψπερβορέων . ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ' Ἀπόλλων χαίρει P. 10.35 φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο παντοίων νόμων N. 5.24 μείς τ' ἐπιχώριος, ὃν φίλησ Ἀπόλλων (παρ' Αἰγινήταις Δελφίνιος μὴν ἄγεται Δελφινίου Ἀπόλλωνος ἱερός. Σ.) N. 5.44 κωμάσομεν παρ' Ἀπόλλωνος Σικυω- νόθε, Μοῖσαι, τὰν νεόκτιστον ἐς Αἴτναν i. e. from the temple of Apollo at Sikyon, where were held the games called Pythia N. 9.1 ἐν Κρίσᾳ δ' εὐρυσθενὴς εἶδ Ἀπόλλων μιν πόρε τἀγλαίαν I. 2.18 ἐν χρόνῳ δ' ἔγεντ Ἀπόλλων fr. 33b = fr. 147 Schr. ὧραι [Ἀπόλ]λωνι δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγοντες Pae. 1.8 [παι]ᾶνα [δι]ώξω Δηρηνὸν Ἀπόλλωνα πάρ τ' Ἀφρο[δίταν at Abdera Πα. 2. . ἰήιε, Δάλἰ Ἄπολλον Pae. 5.1 1, 3, . ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν Ἀπόλλων δῶκεν ὁ χρυσοκόμας Ἀστερίας δέμας οἰκεῖν Pae. 5.40 κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν ἄλσος Ἀπόλλωνος at Delphi Πα. . 1. πρὸ πόνων δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν ἔπραθεν, εἰ μὴ φύλασσεν Ἀπόλλων Pae. 6.91 Ἀπόλλωνί γ[ Pae. 7.5 Ἄπολλο[ν Πα. 7B. 1. κλυτοὶ μάντιες Ἀπόλλωνος Pae. 8.13 ]ἄναξ Ἄπολλον[ Pae. 16.2 ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι Ἀπόλλων fr. 94c. 2. παιηο[ν- ] Ἀπόλλωνί τε καὶ[ fr. 140b. 10. ὀρχήστ' ἀγλαίας ἀνάσσων, εὐρυφάρετῤ Ἄπολλον fr. 148. ]εν γάρ, Ἄπολλον[ fr. 215. 8. ]Ἀπόλλωνι μὲν θ[ ?fr. 333a. 4.    b Apollo Agreus or Nomios; cf. Serv. ad Virg. Georg. 1. 14, = Hes. fr. 129. R={3}. “θήσονταί τέ νιν (sc. Ἀρισταῖον) ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων, ἀνδράσι χάρμα φίλοις, ἄγχιστον ὀπάονα μήλων, Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ' Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.64    c test., v. fr. 51a, fr. 55, fr. 56, fr. 100.

-- 65 --

ἈπολλωνιάςἈπολλωνιάς f. adj.,    1belonging to Apollo εἶξον, ὦ Ἀπολλωνιάς (sc. νῆσες. i. e. Delos) I. 1.6 ἈπολλωνίδαςἈπολλωνίδας    1child of Apollo met. Δελφοὶ θεμίστων μάντιες Ἀπολλωνίδαι fr. 192. ἈπολλώνιοςἈπολλώνιος    1of Apollo δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων, Ἀπολλώνιον ἄθυρμα P. 5.23 Ἀπολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πομπαῖς in Cyrene P. 5.90 ἐν πολυχρύσῳ Ἀπολλωνίᾳ νάπᾳ (cf. Σ. ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Πυθοῖ. ἐκεῖ γὰρ ἡ Ἀπολλωνία νάπη, περὶ ἧς ἐν παιᾶσιν εἴρηται. = fr. 69) P. 6.9 ἀπομνύωἀπομνύω    1swear ἀπομνύω μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ' ὥτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν N. 7.70 ἀπονέμωἀπονέμω    1impart ταῦτα, Νικάσιππ, ἀπόνειμον, ὅταν ξεῖνον ἐμμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς I. 2.47 ἄπονοςᾰπονος    1without trouble, pain ἀπονέστερον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον O. 2.62 ἄπονον δ' ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες O. 10.22 ἀπονοστέωἀπονοστέω (-νοστάω Forssman, p. 45f.)    1return καὶ ἐς Αἰθίοπας Μέμνονος οὐκ ἀπονοστήσαντος ἔπαλτο (Ahrens: ἀπονοστάσαντος codd.) N. 6.50 ἀποπέμπωἀποπέμπω    1bring back ἅρμα θοὸν τάνυεν, ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρ' ἀν ἵπποις χρυσέαις O. 8.50 ἀποπλέωἀποπλέω    1sail away, sail back ὁ δ' ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες δ εἰς Ἐφύραν ἵκοντο N. 7.36 ἀποπνέωἀποπνέω    1breathe out ἔπος Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ' ἀθανάτου στόματος uttered P. 4.11 met., εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον (ἐπελεύτησας Σ.) I. 7.34 ἀγχομένοις δὲ χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων caused them to gasp out their lives N. 1.47 ἄποπτοςἄποπτος sign. incert.: ?   1far off, not to be seen ἴδον τ' ἄποπτα[ Δ. 4. 39. ἀπορήγνυμιἀπορήγνυμι    1pass burst forth c. gen. λαμπραὶ δ' ἧλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπορηγνᾰμεναι P. 4.198 ἀπορίαᾰπορία    1desperation, uselessness ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ' ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει N. 7.105 ἄποροςᾰπορος    1impossible, useless c. inf. ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν O. 1.52 νεῖκος δὲ κρεσσόνων ἀποθέσθ' ἄπορον O. 10.40 ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.71 ἀπορούωἀπορούω    1rise up δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώρουσαν χθονίων κίονες fr. 33d. 6. ἀπορρήγνυμιἀπορρήγνυμι v. ἀπορήγνυμι. ἀπορρίπτωἀπορρίπτω    1cast away ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψον O. 9.36 ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις Ἰάσων εἷμα P. 4.232 χαμαιπετὲς δ' ἄῤ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν (byz.: ἀπέρριψεν codd.: uttered) P. 6.37

-- 66 --

ἀποσκίμπτωἀποσκίμπτω    1throw down ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δὔ ἄγκυραι (v. l. ἀπεσκῆφθαι) O. 6.101 ἀποσπάωἀποσπάω    1tear from, met. “ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ὀρέων κευθμῶνας ἔχει σκιοέντων;” (sc. Κυράνα) P. 9.33 [ἀποστάζωἀποστάζω v. ἐπιστάζω] ἀποςυλάωἀποςῡλάω    1rob, c. acc. & gen. “πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέωνP. 4.110 ἀποτίθημιἀποτῐθημι med.,    1put away from oneself, free oneself of c. acc. ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον ἔχθιστον sc. by his victory O. 8.68 νεῖκος δὲ κρεσσόνων ἀποθέσθ' ἄπορον O. 10.40 ἀποτρέπωἀποτρέπω    1turn away ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός N. 4.69 ἀπότροπος, -ονἀπότροπος, -ον pass.    1turned away οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαὶ ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον (sc. βροτῶν τὸ τερπνόν. von Umkehr der Denkart zum Wanken gebracht, Fränkel D & P, 571 n. 14.) P. 8.94 ἀπούραςᾰπούρας aor. part.,    1having wrested c. acc. & gen. “ἀγρούς τε πάντας, τοὺς ἀπούρας ἁμετέρων τοκέων νέμεαι” (ἀπούραις Boeckh, sed v. Schr., proll. 2. 84) P. 4.149 ἀποφαίνωἀποφαίνω med.,    1have proclaimed ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφνατο πυγμαχία λτ;πλεόνωνγτ; ταμίαν στεφάνων N. 6.25 ἀποφέρωἀποφέρω    1deliver, deliver oneself of γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν (sc. Βάττος) P. 5.59 ἀποφεύγωἀποφεύγω    1escape from, avoid τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; (τίς Homan: εἴ τις codd.) P. 11.56 ἀποφθίνωἀποφθίνω med.,    1die ]σώματ' ἀποφθᾰμένων Θρ. 3. 5. ἀποφλαυρίζωἀποφλαυρίζω    1make light of, disparage ἁ δ' ἀποφλαυρίξαισά μιν (Ἀπόλλωνα sc.) P. 3.12 ἄπρακτοςᾰπρακτος    1disabling (πᾶσαν πρᾶξιν κωλύοντα. Wil.) παυσάμενοι δ' ἀπράκτων κακῶν (Schneidewin: ἀπρήκτων codd., def. Forssman, p. 111) I. 8.7 ἀπρίατοςἀπρίατος    1unbought, not paid for ἐπεὶ Γηρυόνα βόας ἀπριάτας ἔλασεν sc. Herakles. fr. 169. 8. ἀπρόσικτοςἀπρόσικτος    1unattainable ἀπροσίκτων δ' ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι N. 11.48 ἀπροσόρατοςᾰπροσόρᾱτος    1not to be looked upon τοὶ δ' ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον O. 2.67 ἅπτωἅπτω (aor. ἅψαι: med. ἅπτομαι, -εται, -όμεσθα, -ονθ; -όμεναι)    a act., kindle met. προφρόνων Μοισᾶν τύχοιμεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ I. 4.43    b med.,    I abs., touch met. αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν (= πόνους) ἁπτόμεναι with their touch N. 4.3    II c. dat., attain to ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἁπτόμεσθα (Tric.: ἁπτόμεθα codd.) P. 10.28 ἀνορέαις δ' ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν ἅπτονθ Ἡρακλείαις I. 4.12    III c. gen., clasp, embrace ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ὑπὲρ τῶνδ ἅπτομαι N. 8.14 met., Θήρων ἅπτεται οἴκοθεν Ἡρακλέος σταλᾶν O. 3.43 ψευδέων δ' οὐχ ἅπτεται sc. Apollo P. 3.29 ὄψον δὲ λόγοι φθονεροῖσιν, ἅπτεται δ' ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ οὐκ ἐρίζει (sc. φθόνος) N. 8.22 ἀπτωτίἀπτωτῐ    1without a fall φῶτας δ' ὀξυρεπεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις (Bergk: ἀπτῶτι codd.: ἐπιρρηματικῶς. Σ.) O. 9.92 ἄπυροςᾰπῠρος    1fireless τεῦξαν δ' ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκροπόλει O. 7.48 ἀπύωᾱπῠω    a sing of, celebrate Ζεῦ, ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς O. 5.19 δὲ δ' Λοκρὶς παρθένος ἀπύει P. 2.19 τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν P. 5.104    b call upon ἄπυεν βαρύκτυπον Εὐτρίαιναν O. 1.72 ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ἀλεύα τε παῖδες P. 10.4 ἀπωθέωᾰπωθέω    1throw off ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον (sc. Κένταυροι) fr. 166. 2. med., reject μακάρων τ' ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος Pae. 4.47

-- 67 --

ἆραἆρα v.    1ἦρα O. 8.46, P. 4.78, N. 5.30, I. 6.55, I. 8.59 ἄραᾰρᾰ    1 not joined with other particles.    a resumptive, after direct speech, ὣς ἄρα, ταῦτ' ἄρα. ὣς ἄρα μάνυε O. 6.52 ὣς ἄρ' ἔειπεν P. 4.156 ὣς ἄρ' αὐδάσαντος P. 4.232 ὣς ἄρ' εἰπὼν P. 9.66 ὣς ἄρ' αὐδάσαντος N. 10.88 ταῦτ' ἄρα οἱ φαμένῳ I. 6.49    b in questions πότερόν νιν ἄρ' Ἰφιγένεἰ ἐπ Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι χόλον; P. 11.22 τίς ἄρ' ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ Καίκου πὰρ ὄχθαις; (Er. Schmid: γὰρ codd.) I. 5.41    c after conjunction introducing a clause καὶ πενταετηρίδ' ὅπως ἄρα ἔστασεν ἑορτὰν O. 10.57    2 in conjunction with    a δέ. ὁ δ' ἄῤ ἐν Πίσᾳ ἔλσαις O. 10.43 ἐν Σπάρτᾳ δ' ἄρα (coni. Wil.: ἐρέω codd.: ἀπὸ Stone) P. 1.77 οὐδ' ἔλαθε σκοπόν. ἐν δ ἄρα μηλοδόκῳ Πυθῶνι P. 3.27 χερσὶ δ' ἄρα Κρονίων ῥίψαις P. 3.57 ἐκ δ' ἄῤ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα P. 4.121 χαμειπετὲς δ' ἄῤ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν P. 6.37 ὁ δ' ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο P. 11.34 ἐκ δ' ἄῤ ἄτλατον δέος πλᾶξε γυναῖκας N. 1.48 ἐχθρὰ δ' ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι N. 8.32 φαινομέναν δ' ἄῤ ἐς ἄταν N. 9.21 οὐδ' ἀνέχασσαν. ἐφορμαθεὶς δ ἄῤ ἄκοντι θοῷ N. 10.69 ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν fr. 123. 13. separatim: περὶ δ' ὑψικόμῳ Ἑλένᾳ χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένου πυρός Pae. 6.96    b μέν. παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν O. 10.52 ἀράᾱρά    1prayerεἴ ποτ' ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσαςI. 6.43 ἀραβέωᾰρᾰβέω    1ring out ταχέως δ' ἀράβη[σε] διαλεύκων ὀστέ[ων] δοῦπος ἐ[ρ]λτ;εγτ;ικομένων (supp. Lobel) fr. 169. 24. ἀραιόςᾰραιός    1slender χ]εῖρας ἀραιάς[ Πα. 13b. 4. ἀραρίσκωἀραρίσκω (?) (pf. intrans. ᾰρᾶρεν); ᾰρᾶρώς, -ότα)    1be fixed, met. τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν N. 3.64 ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ' ἐπιχώριος (προσήρμοσται αὐτῷ πρὸς τὸ νικᾶν αἰεί. Σ.) N. 5.44 part., ἀραρώς. a. fittingἐν ἅπαντι κράτει αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα O. 10.83    b c. dat., fitted with, endowed with κλειναῖς τ' Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις sc. Xenokrates I. 2.19 cf. ἄρμενος. ἀράσσωᾰράσσω    1strike, beat χαλκέαις δ' ὁπλαῖς ᾰράσσεσκον χθόν P. 4.226 ἀράχναςἀράχνας m.    1spider test. Suidas, s. v. ἀράχνας· παρὰ Πινδάρῳ (Boeckh: -ης codd.) fr. 296. ἀργάειςἀργᾱεις    1white ταῦρον ἀργάεντα (contra Σ. εὐθαλῆ καὶ μέγαν) O. 13.69 ἈργεῖοςἈργεῑος    1of Argos    a adj. Ἀσίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ ναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ (ἐπεὶ ὁ Τληπόλεμος φυγὼνἐξ Ἄργους διὰ τὸν τοῦ Λικυμνίου τοῦ μήτρωος φόνον ἀπῄει μετὰ νεῶν καὶ κατὰ χρησμὸν ᾤκισε Ῥόδον. Σ.) O. 7.19 τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν i. e. gulf of Argolis P. 4.49 βραχύ μοι στόμα πάντ' ἀναγήσασθ, ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν (i. e. Ἄργος ἱερόν) N. 10.19    b pro subs. νῦν δ' ἐφίητι (sc. ἁ Μοῖσα) <τὸγτ; τὠργείου φυλάξαι ῥῆμ' χρήματα χρήματ ἀνήρ” i. e. of Aristodemos, cf. Alkaios Z 37, L-P. I. 2.9 τὸν Ἀργείων τρόπον εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις I. 6.58 ἀργεννόειςἀργεννόεις v. ἀργινόεις. ἀργιβρένταςἀργιβρέντας    1of the flashing thunder κελαινεφἔ ἀργιβρένταν Ζῆνα Pae. 12.9 ἀργικέραυνοςἀργῐκέραυνος    1of the flashing thunderboltΔιὸς ἀργικεραύνου O. 8.3 ἀργίλοφοςἀργῐλοφος    1white topped Λο]κρῶν τις, οἵ τ' ἀργίλοφον πὰρ Ζεφυρίου κολώναν ν[ fr. 140b. 4. [ἀργινόειςἀργῑνόεις ,    1gleaming white ἐν ἀργινόεντι μαστῷ (codd.: ἀργεννόεντι Schr.) P. 4.8 ] ἌργοςἌργος (-εος, -ει, -εϊ, -ος) where were held the Heraia or Hekatombaia, the prize being a bronze shield.    1ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν O. 7.83 ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν O. 9.68 Ἄργεί τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν (sc. Ἐφάρμοστος) O. 9.88 Ἄργει θ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις sc. ἐνίκησαν O. 13.107 τῷ Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε (sc. Ἀπόλλων) P. 5.70 ἀπ' Ἄργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν Ἐπίγονοι P. 8.41 ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι γάμον P. 9.112 φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος (sc. Ἄδραστος) N. 9.14 Ἄργος Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε N. 10.2 ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου Ἀντία τε σύγγονος, Ἄργεϊ μὴ κρύπτειν φάος ὄμματων N. 10.40 Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει (sc. γέρας ἔχει. cf. Paus., 2. 18. 1.) I. 5.33 Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; I. 7.11 ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μοναρχεῖν Ἄργει Pae. 4.29 ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1. . ὅπλα δ ἀπ Ἄργεος (sc. ἐξοχώτατά ἐστι) cf. 106. 5.

-- 68 --

ἀργύρεοςἀργῠρεος    1of silver ἁ δὲ ζώναν καταθηκαμένα κάλπιδά τ' ἀργυρέαν O. 6.40 ἀργυρέῳ τόξῳ πολεμίζων Φοῖβος O. 9.32 ἀργυρέαισι δὲ νωμάτω φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ N. 9.51 ἐξ ἀργυρέων κεράτων fr. 166. Μοῖσαι ἀργύρεαι ?fr. 287. ἀργυρίςἀργῠρίς    1silver cup, vessel οἷον δ' ἐν Μαραθῶνι μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ ἀργυρίδεσσιν (ἀργύρειαι φιάλαι ἆθλα ἦσαν ἐν Μαραθῶνι ἐν τοῖς Ἡρακλείοις. Σ.) O. 9.90 ἀργυρόπεζαἀργῠρόπεζα    1silver footed ὑπέδεκτο δ' ἀργυρόπεζ Ἀφροδίτα P. 9.9 ἀργυρόωἀργῠρόω    1besilver Σικυωνόθε δ' ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν (ἀργυραῖς φιάλαις τιμηθέντες. Σ.) N. 10.43 οὐδ' ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ Τερψιχόρας ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀοιδαί (ἀπὸ τοῦ τοὺς γράφοντας ἀργύριον λαμβάνειν. Σ.) I. 2.8 ἈργώἈργώ the ship of Jason and the Argonauts.    1Μήδειαν ναὶ σώτειραν Ἀργοῖ καὶ προπόλοις O. 13.54θοᾶς ἈργοῦςP. 4.25 ναὸς Ἀργοῦς P. 4.185 ἄρδωἄρδω    1water καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν O. 5.12 met., tend, cultivate, ὑγίεντα δ' εἴ τις ὄλβον ἄρδει O. 5.23 τὰν ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ I. 6.64 ἄρδοντ' ἀοιδαῖς[ (fort. ἆρδόν τ legendum) fr. 6b. f. ἈρέαἈρέα v. Ἀρεία. Ἀρέθοισαᾰρέθοισα a spring in Ortygia in Syracuse, supposed to be connected with the Alpheos, N. 1.1    1Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν P. 3.69 Ἀρείαᾰρεία a place on the R. Heloros in S. E. Sicily. βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου ἔνθ Ἀρεας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι (ἄδηλον εἴτε Ἀρείας εἴτε Ῥείας λεκτέον. Σ.: ἐνθ' Ἀρέας Bothe: ἔνθα Ῥέας Boeckh: περὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν συνέστη Ἱπποκράτει τῷ Γελώων τυράννῳ πρὸς τοὺς Συρακουσίους πόλεμος. Σ.) N. 9.41 ἀρείωνᾰρείων    1betterὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ ἌδραστοσἥρωςP. 8.49 παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101 ἀγαπατὰ δὲ τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι N. 8.5 τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν pr. I. 8.13 ἀρετάᾰρετά (-ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν; -αί, -ᾶν, -αῖς, -αῖσιν), -άς)    a distinction, talent, excellence, rarely of purely moral qualities. δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν O. 1.13 γνησίαις ἐπ' ἀρεταῖς O. 2.11 ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος O. 2.53 ἐν δ' ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ ἀνθρώποισι προμαθέος αἰδώς O. 7.43 οὐ φθίνει Κροίσου φιλόφρων ἀρετά P. 1.94 ἀρετᾷ κεκραμένον καθαρᾷ (sc. πλοῦτον) P. 5.2 ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν filial devotion P. 6.42 ξυναῖσι δ' ἀμφ ἀρεταῖς τέταμαι P. 11.54 ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών N. 3.74 ἐμοὶ δ' ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ, εὖ οἶδ ὅτι χρόνος τελέσει N. 4.41 ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.37 Ὅμηρος αὐτοῦ (= Αἴαντος) ὀρθώσαις ἀρετὰν I. 4.38 ἄγει τ' ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς I. 7.22 καὶ νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ' ἀπείροισιν ἀρετὰν Ἀχιλέος I. 8.48 κατερεῖς πόθεν ἔλαβες ναυπρύτανιν δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετ[άν Pae. 6.131 παντὶ δ' ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 1. . εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἑλεῖν fr. 108a. 3. οὐ κό]ρῳ ἀλλ' ἀρετᾷ (supp. Lobel) fr. 169. 15. ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσ' Ἀλάθεια fr. 205. 1. τιθεμένων ἀγώνων πρόφασις ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον fr. 228.    b esp. physical excellence, valour, prowess ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι O. 3.37 προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ ἦλθον τιμάορος Ἰσθμίαισι Λαμπρομάχου μίτραις O. 9.83 πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι O. 9.100 θάξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον ὁρμάσαι κλέος O. 10.20 ὕμνον τὸν ἐδέξαντ' ἀμφ ἀρετᾷ P. 1.80 ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον ἄποιν' ἀρετᾶς P. 2.14 ἀμφ' ἀρετᾷ κελαδέων P. 2.62 ἁ δ' ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει P. 3.114 φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς εὑρέσθαι P. 4.187 μεγαλᾶν δ' ἀρετᾶν δρόσῳ μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν (v. l. μεγάλαν δ' ἀρετὰν ῥανθεῖσαν) P. 5.98 ὃς ἂν χερσὶν ἢ ποδῶν ἀρετᾷ κρατήσαις τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ P. 10.23 ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον N. 6.23 ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης N. 7.7 εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν N. 9.54 λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν I. 1.22 εἰ δ' ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν (ἀρετά, ἀρεταί Σ̆{γρ}.) I. 1.41 μήτ' ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν I. 2.44 τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.17 οἷοι δ' ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ sc. the Aiginetans with their ships I. 9.6    c reputation, renown for prowess, glory ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα O. 7.89 μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν O. 8.6 πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ (v. l. — ίου) φθέγξαι ἑλεῖν Ἐπιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ' ἀρετάν N. 5.53 αὔξεται δ' ἀρετά (sic codd., v. αὔξεται) N. 8.40 ἀνδρῶν δ' ἀρετὰν σύμφυτον οὐ κατελέγχει I. 3.13 καὶ μηκέτι μακροτέραν σπεύδειν ἀρετάν I. 4.13    d pl., deeds of prowess, achievements, exploits ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς O. 1.89 στέφανόν τ' ἀρετᾶν O. 3.18 πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων O. 3.43 τόνδε κῶμον χρονιώτατον φάος εὐρυσθενέων ἀρετᾶν O. 4.10 ὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον δέκευ O. 5.1 ἀμφ' ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται O. 5.15 ἀκίνδυνοι δ' ἀρεταὶ οὔτε παῤ ἀνδράσιν οὔτ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι O. 6.9 τιμῶντες δ' ἀρετὰς ἐς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται O. 6.72 θάλλει δ' ἀρεταῖσιν O. 9.16 τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς O. 11.6 ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελθόντων O. 13.15 ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ O. 13.51 ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς P. 1.41 v. P. 5.98 supra b. ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσος P. 8.22 ἀρεταὶ δ' αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι P. 9.76 κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.9 ἐν κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις N. 1.34 ἀεθλονικία δὲ μάλιστ' ἀοιδὰν φιλεῖ, στεφάνων ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὀπαδόν N. 3.8 παλαιαῖσι δ' ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ N. 3.32 μυριᾶν δ' ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ γεύεται N. 3.42 ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας N. 6.47 θρασύ μοι τόδ' εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν N. 7.51 φλέγεται δ (sc. Ἄργος) ἀρεταῖς μυρίαις ἔργων θρασέων ἕνεκεν N. 10.2 Ζεῦ, μεγάλαι δ' ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν I. 3.4 ὦ Μέλισσ, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας Ἰσθμίοις, ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν I. 4.3 τετείχισται δὲ πάλαι πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν I. 5.45 εἰ γάρ τις ἀνθρώπων πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς I. 6.11 ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ' ἀρετάς I. 6.56 διαγινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων Ἑλλανίσιν (hypallage: exploits in the games of Greece.) Πα. . 22. ]ειν ἀπείρονας ἀρετὰς[ Αἰακ]ιδᾶν Pae. 6.176    e fragg. ]ἀρετα[ Pae. 8.89 ]ἀρετάν τε νέμεις[ ?fr. 333d. 25.

-- 70 --

ἀρήγωᾰρήγω    a assist, c. dat. νεότατι μὲν ἀρήγει θράσος δεινῶν πολέμων lends strength to P. 2.63 γυναῖκας, ὅσαι τύχον Ἀλκμήνας ἀρήγοισαι λέχει assist at her bedside N. 1.49 [ἀρήξων v. l. Pae. 6.10]    b impers., it is fitting, best c. acc. & inf. φέρειν δ' ἐλαφρῶς ἐπαυχένιον λαβόντα ζυγὸν ἀρήγει P. 2.94 ἀρήιοςᾰρήιος    1warlike Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ γένος ἀρήιον i. e. the family of Oidipous O. 2.42 ἀρηΐφιλοςᾰρηῐφῐλος    1warloving ἀρίστευον υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ I. 8.25 ]ἀρηίφιλον[ Πα. 22g. 3. ἌρηςἌρης (ᾰρης, Ἄρεος, Ἄρει) god of war    1Συράκοσαι, βαθυπολέμου τέμενος Ἄρεος P. 2.2θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ ᾰρει” Zeus speaks N. 10.84υἱὸν χεῖρας Ἄρε τ' ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ ἀκμὰν ποδῶν” (Hermann: Ἄρει χεῖρας codex: τ add. Boeckh) I. 8.37 generally, war, battle, slaughter οὐλίῳ μιν ἐν Ἄρει παραγορεῖτο μή ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι αἰχμᾶς O. 9.76 μέλει τέ σφισι Καλλιόπα καὶ χάλκεος Ἄρης O. 10.15 ἐν δ' Ἄρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23 καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης ἰαίνει καρδίαν κώματι P. 1.10 καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν Ἄρει P. 5.85 ἐν πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις P. 10.14 ἀλλὰ χρονίῳ σὺν ᾰρει πέφνεν τε ματέρα P. 11.36 χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον (πολέμων ἦσαν ἔμπειροι. Σ.) I. 4.15 καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ i. e. in the seafight at Salamis against the Persians I. 5.48 χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν Ἄρης ἔμειξεν I. 7.25 ἀριγνώςᾰριγνώς    1famous Ἐνδαίδος ἀριγνῶτες υἱοί (ἀρίγνωτες codd.: v. Wackernagel, Kl. Schr. 1131) N. 5.12 ἀρίγνωτοςἀρίγνωτος    1easily known, plain to see ἀρίγνωτον πέδιλον P. 4.95 ἀρίζηλοςᾰρίζηλος    1conspicuous ὁ μὰν πλοῦτος ἀστὴρ ἀρίζηλος O. 2.55 ἀριθμέωᾰριθμέω    1enumerate ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν, μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς N. 10.46 ἀριθμόςᾰριθμός (-οῦ, -όν)    1number ἐπεὶ ψάμμος ἀρᾰθμὸν περιπέφευγεν O. 2.98 ὡς μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν O. 13.46 τὰ δ' οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ N. 2.23 μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ, πρᾶξιν i. e. a conduct older than the number of your years: of an older man fr. 127. ἌριμαἌριμα (fort. Ἄριμοι) where according to Il. 2. 783, Typhos was buried: v. West at Hes., Theog. 304. κεράιζε Τυφῶνα πεντηκοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ ἐν Ἀρίμοις ποτέ fr. 93. ἀρισθάρματοςᾰρισθάρμᾰτος    1of a victorious chariot ἀρισθάρματον γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις P. 5.30 Ἀρισταγόραςᾰριστᾰγόρας of Tenedos, an athlete for whom N. 11.was written upon his election as prytanis.    1εὖ μὲν Ἀρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον N. 11.3 ἐκ δὲ περικτιόνων ἑκκαίδεκ' Ἀρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι ἐστεφάνωσαν N. 11.19 Ἀρισταῖοςᾰρισταῑος son of Apollo and Cyrene, god of pastoral and agricultural activities. “θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων, ἀνδράσι χάρμα φίλοις ἄγχιστον ὀπάονα μήλων, Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ' Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65 cf. Servius ad Virg., Georg. 1. 14, Aristaeum invocat — quem Hesiodus dicit Apollinem pastoralem. — Pindarus — ait de Cea insula in Arcadiam migrasse ibique vitam coluisse. fr. 251.

-- 71 --

Ἀριστέαςᾰριστέας of Prokonnesos, author of the epic Arimaspea, Herod. 4. 14—5, worshipped as a god in Metapontion. v. fr. 271. ἀριστεύςᾰριστεύς    1noble, chief τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.107 Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά τ' ἄλλους τ ἀριστέας I. 8.55 ἀριστεύωἀριστεύω    1to be best, excel    a abs. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ O. 3.42 κατένευσέν τέ οἱ χαίταις, ἀριστεύοισαν εὐκάρπου χθονὸς Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς i. e. excelling in its fertile land N. 1.14 καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν ἀριστεύει πάλαι (sc. Ἄργος) N. 10.10 ἔν τ' ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν N. 11.14 ἀριστεύοντα γὰρ εν[ fr. 6b. e. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγλαία (Boeckh: -ουσιν, -όντων codd. Plutarchi: sc. in Sparta) fr. 199. 2.    b c. acc., be best at, victorious in στάδιον μὲν ἀριστεύσεν Οἰωνός O. 10.64 ὅσσα τ' ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε O. 13.43 στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ P. 3.74    c c. dat. & inf. τοῦ μὲν ἀντίθεοι ᾰρίστευον υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ ἀμφέπειν ὅμαδον I. 8.25    d frag. ]ἀρ[ις]τεύοντι[ (dubitanter supp. Lobel) Θρ. 6. 3. ἀριστόγονος, -ονᾰριστόγονος, -ον    1with illustrious child σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ (-γόνου e Σ Mommsen) P. 11.3 Ἀριστοκλείδαςᾰριστοκλείδας son of Aristophanes, of Aigina, victor in Nemean pankration.    1Μυρμιδόνες ὧν παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν Ἀριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε κατ' αἶσαν N. 3.15 βοὰ δὲ νικαφόρῳ σὺν Ἀριστοκλείδᾳ πρέπει N. 3.67 ἀριστόμαχοςᾰριστόμᾰχος    1finest of warriors ἀριστομάχου Ἡρακλέος P. 10.3 Ἀριστομένηςᾰριστομένης son of Xenarkes, of Aigina, victor in Pythian wrestling 446 B. C.    1Πυθιόνικον τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ P. 8.5 ὦ Ἀριστόμενες P. 8.80 ἀριστόπονος, -ονᾰριστόπονος, -ον    1doing excellent work ἀριστοπόνοις χερσὶ O. 7.51 ἀριστόποσιςἀριστόποσις    1with the noblest of husbands, most nobly wed ἰὴ ἰὲ βασίλειαν Ὀλυμπίων νύμφαν ἀριστόποσιν i. e. Hera Πα. 21. 4, 12, 20, 28. ἄριστοςᾰριστος    1best, finest ἄριστον μὲν ὕδωρ O. 1.1 νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος O. 13.48 τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμου σοφίας ἄριστον is the best part of (poetic) wisdom P. 2.56 ἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός N. 4.1 ἔβλαστεν δ' υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος N. 8.8 προμάχων ἀν' ὅμιλον, ἔνθ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος I. 7.35 ἀνδρῶν δικαίων Χρόνος σωτὴρ ἄριστος fr. 159. Ἀριστοτέληςᾰριστοτέλης also called Battos, founder of Cyrene.    1ἄνδρες τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς P. 5.87 ἀριστοτέχναςᾰριστοτέχνας    1of surpassing skill Δωδωναῖε μεγασθενὲς ἀριστότεχνα πάτερ Zeus fr. 57. 2. Ἀριστοφάνηςᾰριστοφᾰνης father of Aristokleidas. παῖς Ἀριστοφάνεος (Mommsen: -άνους, -άνευς codd.) N. 3.20 ἈρκαδίαἈρκᾰδία    1Arcadia ἐλθόντ' Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν O. 3.27 Ἑρμᾶν ὃς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων Ἀρκαδίαν τ εὐάνορα τιμᾷ O. 6.80 μάτερ' εὐμήλοιο λείποντ Ἀρκαδίας Stymphalos O. 6.100 ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν, τά τ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις (bronze objects were given as prizes in Arcadian games, v. N. 10.45) O. 7.83 ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη ξένου λέκτροισιν ἀπ' Ἀρκαδίας i. e. Ischys, son of Elatos P. 3.26 ὦ Πάν, Ἀρκαδίας μεδέων fr. 95. 1. test., v. fr. 251. ἈρκάςἈρκᾰς    1Arcadian (Αἴπυτοςὃς ἀνδρῶν Ἀρκάδων ἄνασσε Φαισάνᾳ O. 6.34 ὅσα τ' Ἀρκάσινἀνάσσων μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ (Ἀρκάσι βάσσαις coni. Bergk: locus non sanatus) O. 13.107 pro subs. οἱ δ' Ἀρκάδες O. 9.68 ἈρκεσίλαςἈρκεςῐλας    a Arkesilas IV, son of Battos IV, king of Cyrene, victor in Pythian chariot race 462 B. C. κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ P. 4.2 παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος Ἀρκεσίλας (ὄγδοος γὰρ Ἀρκεσίλαος ἀπὸ Βάττου τοῦ πρώτου. Σ.) P. 4.65 ὦ Ἀρκεσίλα P. 4.250 Ἀρκεσίλα P. 4.298 ὦ θεόμορ' Ἀρκεσίλα P. 5.5 ἀκούοντί ποι σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ' Ἀρκεσίλᾳ (Stephanus: -ίλα codd.: sc. the dead kings of Cyrene) P. 5.103    b Arkesilas father of Aristagoras of Tenedos. ἄνδρα δἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ' Ἀρκεσίλαν (v. l. Ἀγησίλαν unde Ἀγεσίλαν coni. Maas) N. 11.11

-- 72 --

ἀρκέωἀρκέω    a assist, help c. dat. εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Pae. 2.31    b suffice, be enough c. dat. & inf. τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ ἄρκεσε Κρόνιον παρ' ὄχθον ἁγεμονεῦσαι Ἐφαρμόστῳ O. 9.3 ]δύναμις ἀρκεῖ (ὧν σοι] e. g. supp. Snell) Pae. 16.5 ἅρμαἅρμα (ἅρμα, ἅρματι, ἅρμα; ἁρμάτων, ἅρμασιν), ἅρματα)    1chariot ἅρμα θοὸν τάνυεν sc. Poseidon O. 8.49 τίς ἔλαχε στέφανον χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι O. 10.62 εὔδοξον ἅρματι νίκαν P. 6.17 Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ' ἐπέδα P. 6.32 τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι P. 11.46 ἅρμα δ' ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα τ ἔργμασιν νικαφόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος N. 1.7 τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ' ἀναβαίνων N. 9.4 νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν (sc. Ἄδραστος) N. 9.12 ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14 ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν γείτον ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι i. e. Poseidon I. 1.54 ἴστε μὰν Κλεωνύμου δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν I. 3.16 (φάμα): ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν I. 4.25 ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ; ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5 ἅρμα Θηβαῖον (sc. ἐξοχώτατόν ἐστι) fr. 106. 5. παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς οἰχνέων fr. 206. ὑφ' ἅρμασιν ἵππος fr. 234. pl. pro sing., “ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς ἎλινO. 1.77 Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου ἅρμασι P. 1.33 ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον (ἔν τ' ἄρματα v. l.) P. 2.11 χαμαὶ καταβαὶς ἀφ' ἁρμάτων N. 6.51 ἐπεὶ τετραόροισιν ὥθ' ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς (ὡς ἐπὶ τῶν ἁρμάτων ὁ ῥυμὸς μέσος ἐστίν, οὕτως ὁ Σωγένους οἶκος ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν ἔχων τὰ σὰ τεμένη, μέσος ἐστίν. Σ.) N. 7.93 met., chariot of the Muses, i. e. song, ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι σὺν ἅρματι θοῷ κλείζειν O. 1.110 Θώρακος, ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν, τόδ' ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον P. 10.65 ἔσσυταί τε Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος μνᾶμα πυγμάχου κελαδῆσαι I. 8.61 πο] τανὸν ἅρμα Μοισα[ Πα. 7B. 13. ἁρμασίδουποςἁρμασίδουπος ?    1ringing with the sound of chariots test., Eustath., proem. Pind., 16 καὶ ἁρμασιδούπους (sc. καλεῖ ὁ Πίνδαρος) τοὺς ἱππικωτάτους fr. 17. ἁρματηλάταςἁρμᾰτηλᾰτας    1chariot driver πέφανταί θἁρματηλάτας σοφός sc. Arkesilas P. 5.115 ἄρμενοςἄρμενος (med. aor. part., ἀραρίσκω q. v.)    1fitting, proper    a c. dat. ]Ἀπόλλωνί τε καὶ[ ]ἄρμενον (sc. ὄχημα παιηόνων) fr. 140b. 11.    b pro subs., things fitting, what is appropriate Ἀίδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ (εὐτυχήσας Σ.) O. 8.73 γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων (Mingarelli: πάντα codd.) N. 3.58 ἁρμόδιοςἁρμόδιος    1fitting ἔνθα μοι ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμηται N. 1.21 ἁρμόζωἁρμόζω (ἁρμόζω; -οντα, -οισα: ἅρμοζον: ἅρμοσαν; -αις)    1 trans.    a match, fit οὕτω δ' ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα i. e. marrying P. 9.117 εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον' ἐόντα N. 7.98 ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν ἁρμόζων I. 7.39    b arrange, set in order ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ (sc. Ἀφροδίτα) P. 9.13 ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ ἅρμοσαν composed P. 3.114 οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν N. 8.11    2 intrans., suit, fit c. dat. ἐσθὰς ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις P. 4.80 ξείνἰ ἁρμόζοντα τεύχων fitting P. 4.129

-- 73 --

ἁρμοῖἁρμοῑ (fort. ἁρμῷ scribendum)    1at once, just now ἐλπίσιν ἀθανάταις ἁρμοῖ φέρονται (Schneidewin: ἁρμῶ codd. Eustathii: unde scrips. ἁρμῷ edd. vulg.: τὸ ἁρμῶ ἤγουν ἄρτι, ὃ παρ' ἑτέροις ἁρμοῖ λέγεται. Eustath., proem. Pind., 21) fr. 10. ἁρμονίαἁρμονία    a mode, key of music ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ' αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος N. 4.45 ἀοιδὰν κ[αὶ ἁ]ρμονίαν αὐλ[οῖς ἐ]πεφράς[ατο fr. 140b. 2. met., ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ κατά τιν ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ ἕκαστον ὅσα νέομαι (sense and construction obscure: perhaps ἁρμονίαν is the object of καταβλέπειν; v. Burton, 184f., Thummer, 24̆{3}. A metaphorical sense seems to be necessary) P. 8.68    b pro pers., Harmonia, daughter of Ares and Aphrodite, wife of Kadmos. Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν (sc. Κάδμος) P. 3.91 ὦ παῖδες Ἁρμονίας Ino and Semele P. 11.7 γάμον λευκωλένου Ἁρμονίας ὑμνήσομεν; fr. 29. 6. ]ἔνθα ποθ' Ἁρμονίαν [φ]άμα Κάδμον ὑψη[λαῖ]ς πραπίδες[σι λαχεῖν Δ. 2. 27. ἄρνυμαιἄρνυμαι (fut. ᾰρέομαι coni. Dawes: aor. ᾰρηται; ᾰρέσθαι; ᾰρομένῳ coni.: cf. ἀείρω)    1win, gain πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι (v. l. (ἀνελέσθαι) O. 9.102 ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν (Dawes: αἱρέομαι codd.) P. 1.75 τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν (sc. Μοῖρα) N. 7.59 εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος N. 9.46 ὃς δ' ἀμφ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν I. 1.50 ἀρόταςᾰρότας    1ploughman μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, μηλοβότᾳ τ ἀρότᾳ τ ὀρνιχολόχῳ I. 1.48 met., Πιερίδων ἀρόταις δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν sc. poets N. 6.32 ἄροτρονᾰροτρον    1plough ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224 σπασσάμενος δ' ἄρο̆τρον P. 4.234 ἐν δ' ἀρότρῳ βοῦς fr. 234. 2. ἄρουραᾰρουρα (-α, -ας, -αν; -αι, -αις, -αισιν))    a soil, earth pl. fieldsἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευε δοῦναι” (= βώλακα v. 37) P. 4.34 τεκμαίρει καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν N. 6.9 ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι N. 11.39 εἰ καί τι Διωνύσου ἄρο[υρ]α φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Pae. 4.25    b generally, lands, estates εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει i. e. the land of Akragas O. 2.14 ὁμιλέων παρ' οἰκείαις ἀρούραις O. 12.19 καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ' ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ ἢ νύκτες (Hermann: -αισι codd.) P. 4.255 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα (ἐν τοῖς Πυθίοις. Σ.) P. 11.15 Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων ἄρουραν Aigina N. 5.8 γαρύσομαι τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν I. 1.35 ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρού[ραις] ἵππους Μυρμιδόνων in Phthia Pae. 6.106    c met. ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.2 ἀρόωᾰρόω    1plough Μοίσαισί τ' ἔδωκ ἀρόσαι (τουτέστι τοὺς στεφάνους διὰ τὸν ὕμνον. Σ.) N. 10.26 ἁρπάζωἁρπάζω (aor. ἅρπᾰςε); ἁρπάξαισα, -αντες: pass. ἁρπαζομένων)    1seize φθέγξομαι τότ' Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι sc. σε O. 1.40 παῖδ' ἐκ νεκροῦ ἅρπασε (sc. Ἀπόλλων) P. 3.44 Κυράνας· τὰν ὁ χαιτάεις ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων ποτὲ Λατοίδας ἅρπασ (Tricl: ἅρπασεν codd.) P. 9.6 ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ' Ἀίδα N. 10.67 Ἰ]νὼ δἐκ πυ[ρ ἁρπά]ξαισα[ (supp. Lobel: sc. Μελικέρταν) Θρ. . 3. γ]ὰρ ἁρπαζομένων τεθνάμεν[[βρεϝεμαξρ]]μάτων ἢ κακὸν ἔμμεναι (χρη]μάτων e. g. supp. Lobel) fr. 169. 16. in tmesis, ἂν δ' εὐθὺς ἀρπάξαις v. ἀναρπάζω P. 4.34

-- 74 --

ἁρπαλέοςἁρπᾰλέος    1to be eagerly seized, coveted οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν πενταεθλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες P. 8.65 τῶν δ' ἕκαστος ὀρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός P. 10.62 ἄρρηκτοςἄρρηκτος unbreakable, i. e.    1hardy, stoutτὸν μὲν (sc. Αἴαντα) ἄρρηκτον φυάν, ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται θηρός” Herakles speaks I. 6.47 ἈρσινόαἈρςῐνόα nurse of Orestes.    1Ὀρέστα· τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς Ἀρσινόα Κλυταιμήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος P. 11.17 [ἀρτεμίαἀρτεμία v. ἀτρεμία] ἌρτεμιςἌρτεμις (-ις, -ιδος, -ιν) daughter of Leto and Zeus, worshipped esp. in Delos and Ortygia. Ὀρτυγίαν ποταμίας ἕδος Ἀρτέμιδος (Ἀλφειώσας Ἀρτέμιδος ἐκεῖ φασιν εἶναι ἱερόν, ἣν νῦν ποταμίαν εἶπεν. Σ.) P. 2.7 (Κορωνίς)    1δαμεῖσα χρυσέοις τόξοισιν ὑπ' Ἀρτέμιδος P. 3.10Τιτυὸν βέλος Ἀρτέμιδος θήρευσε κραιπνόνP. 4.90 Ὀρτυγία, δέμνιον Ἀρτέμιδος, Δάλου κασιγνήτα N. 1.3 Ἄρτεμις τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50 ]Ἄρτεμιν[ Pae. 4.1 ῥίμφα δ' εἶσιν Ἄρτεμις οἰοπόλας ζεύξαισ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόντων Δ. 2. 19. ἄρτιἄρτι    1lately, i. e. just nowσὸν δ' ἄνθος ἥβας ἄρτι κυμαίνειP. 4.158 ἀρτιεπήςἀρτῐεπής    1clear speaking, ἀντεφθέγξατο δ' ἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα O. 6.61 πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ' ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι I. 5.46 ἄρτιοςἄρτῐος    1proper, right Ἱέρων ἄρτια μηδόμενος O. 6.94 ἀρχάἀρχά (ἀρχά, -ᾶς, -ᾷ, -άν, -ά; -αί, -αῖς)    a kingdom, realm τὰ δ' ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ i. e. here on earth O. 2.58 ἐξεύχετ' ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον O. 13.61 [v. ἀρχαῖος P. 4.106]    b beginning ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον O. 7.20 ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν κελαδησόμεθα tracing the earlier origins of the Olympic festival O. 10.78 μελιγάρυες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλεται (ἀρχαί v. l.) O. 11.5 (φόρμιγξ· τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαίας ἀρχά P. 1.2 τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας; (sc. τοὺς Ἀργοναύτας) P. 4.70 πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχᾶς P. 4.132 τελέαν δ' ἔχει δόξαν ἀπ ἀρχᾶς P. 8.25 Ἄπολλον, γλυκὺ δ' ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται P. 10.10 ἀρχαὶ δὲ (sc. τοῦ ὕμνου) βέβληνται θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.8 ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.20 θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος fr. 108a. 1. με τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίου fr. 122. 14. οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν sc. the initiate in the Eleusinian mysteries fr. 137. 2. ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσ' Ἀλάθεια i. e. basis fr. 205. 1. ἀρχᾶθεν: in the beginning, of old πρόγονοι, ἀρχᾶθεν Ἰαπετονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν O. 9.55 τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν I. 4.7 ἀρχαγέταςἀρχᾱγέτας    1founder of a colony Τλαπολέμῳ Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ sc. in the colonization of Rhodes O. 7.78 ὁ δ' ἀρχαγέτας ἔδωκ Ἀπόλλων (ὁ Ἀπόλλων ἔχρησεν οἰκίσαι τὴν Κυρήνην. Σ.) P. 5.60 ἀρχαγέτᾳ τε [Δ]άλου πίθετο i. e. Apollo fr. 140a. 58 (32). ἀρχαῖοςἀρχαῑος (comp. ἀρχαιέστερον)    a ancient, of ancient times γνῶναί τ' ἔπειτ ἀρχαῖον ὄνειδος εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν O. 6.89 ἀρχαίῳ σάματι O. 10.24ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ τιμάν” (ἀρχὰν ἀγκομίζων coni. Chaeris) P. 4.106 ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον N. 1.34 ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.37 νῦν δ' αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας I. 1.39 [μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀρχαῖον λόγον (codd.: ἀχρεῖον Boeckh, edd. vulg.) fr. 180. 1.] πατρίδ' ἀρχαίαν fr. 215. 6.    b in ancient times, of old πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ O. 13.17 τὸν δ' ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται O. 13.92 Θέμιν Μοῖραι ἆγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ' ὁδὸν σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς ἔμμεν fr. 30. 5.    c ἀρχαιέστερον fr. 45.

-- 75 --

ἀρχεδίκαςἀρχεδῐκας    1legitimate rulerπεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέωνP. 4.110 ἀρχέπολιςἀρχέπολις f. adj.,    1ruling the cityἔνθα νιν (= Κυράναν) ἀρχέπολιν θήσειςP. 9.54 ἈρχέστρατοςἈρχέστρᾰτος father of Hagesidamos of Lokroi.    1τὸν Ὀλυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδα O. 10.2 παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου O. 10.99 Ἀρχεστράτου παῖ Ἁγησίδαμε O. 11.11 ἈρχίλοχοςἈρχῐλοχος the lyric poet of Paros. τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ, καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς i. e. his hymn to Herakles, sung after an athlete's victory O. 9.1    1εἶδον ψογερὸν Ἀρχίλοχον βαρυλόγοις ἔχθεσιν πιαινόμενον P. 2.55 ἀρχόςἀρχός    1leader, ruler αἰετὸς ἀρχὸς οἰωνῶν P. 1.7 οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον i. e. Hieron P. 1.73 ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ Jason P. 4.194 ἀρχοὶ δ' οὐκ ἔτ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες sc. τοῦ Ἄργους N. 9.14 ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν I. 6.50 ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ, πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων master sc. Helios O. 7.71 ἄρχωἄρχω (ἄρχει; ἄρχε; ἄρχειν: impf. ἆρχε: aor. ἄρξαι: med. ἄρχονται; ἀρχομένου, -μενοι, -μένοις, -μεναι: fut. ἄρξεται dub.: impf. ἄρχετο: aor. ἄρξατο.)    1 act., rule    a abs. ἇς Οἰνόμαος ἆρχε O. 10.51    b c. dat. ἤθελον Χίρωνά κε ζώειν βάσσαισί τ' ἄρχειν Παλίου P. 3.4    c c. gen. “βασιλεύς, ὅστις ἄρχει ναός” Jason P. 4.230 [Ἐλέλιχθον, ἄρχεις ὃς ἱππιᾶν ἐσόδων (coni. Bowra: ὀργαῖς πάσαις ὃς ἱππείαν ἔσοδον codd.) P. 6.50]    2 act. and med., begin    a abs. ἀρχομένου δ' ἔργου πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές O. 6.3ἅμα πρώτοις ἄρξεται” (codd.: ῥάξεται coni. Wil.: loc. susp., cf. von der Mühll, M. H., 1964, 50f.) O. 8.45 καὶ πόθεν ἀθαν[άτων ἔρις ἄ]ρξατο (supp. Bury) Πα. . . τί κάλλιον ἀρχομένοις ἢ καταπαυομένοισιν ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ ἀεῖσαι; (v. l. -ομένοισιν) fr. 89a. 1.    b c. acc. ἄρχε δ' οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι, θύγατερ, δόκιμον ὕμνον N. 3.10    c c. gen. “φιλίων δ' ἐπέων ἄρχετο” (v. l. ἄρχεται.) P. 4.30 ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοὶ ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου N. 2.3 βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον N. 4.53 αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν (sc. Μοῖσαι) N. 5.25 [ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοἰ ἤρχετο μόροιο κάρυξ (expectes ἄρχ-, Snell:? was a beginning for) fr. 140a. 67 (41). v. ἔρχομαι]    d c. dat., begin with τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν ἄρξαι καρτεραίχμαν Ἀμφιτρυωνιάδαν I. 6.37    e begin, start upon ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι πρώτα χάρις ἐς πλόον ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον (v. l. ἐρχομένοις) P. 1.34    f frag. ]ἀρχομ[ Πα. 7B. 8. ἀρωγόςᾰρωγός    1succouring c. dat. ΘέρσανδροςἈδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις O. 2.45 ἇςἇς    1while πρόσθε γὰρ νώνυμνος ἆς Οἰνόμαος ἆρχε, βρέχετο πολλᾷ νιφάδι O. 10.51 [ἆς (coni. G-H: τᾶς Π) Πα. 7B. 50]. [ἇς legit Wil.: ἃς G-H. Πα. 12. 20]

-- 76 --

ἄσβεστος, ονἄσβεστος, ον    1inextinguishable met. διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί I. 4.42 ἀσθενήςἀσθενής    1sickly, weak ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων sc. Philoktetes P. 1.55 ἆσθμαἆσθμα    1laboured breathing καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74 ἀσθμαίνωἀσθμαίνω    1pant, gasp σώματα δὲ παρὰ Κρονίδαν Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν (v. l. σώματι, unde σώματι ἀσθμαίνοντι coni. Tric.: i. e. those of the wild animals he slew) N. 3.48 Ἀσίαᾰςῐα    1Asia i. e. Asia minor. Ἀσίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ ναίοντας i. e. in Rhodes O. 7.18 ἀσκέωἀσκέω    1honour Αἴγιναν ἔνθα Σώτειρα Διὸς ξενίου πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ' ἀνθρώπων O. 8.22 τὸν δ' ἀμφέποντ αἰεὶ φρασὶν δαίμον ἀσκήσω P. 3.109 καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις N. 11.8 Ἀσκλαπιός, ἈσκληπιόςἈσκλᾱπιός, Ἀσκληπιός son of Apollo and Koronis.    1τέκτονα νωδυνίας ἥμερον γυιαρκέος Ἀσκλαπιόν P. 3.6 βαθυμῆτα Χίρων τράφε λιθίνῳ Ἰάσον' ἔνδον τέγει καὶ ἔπειτεν Ἀσκληπιόν (Ἀσκλαπιόν coni. Schr.) N. 3.54 ἀσκόςἀσκός    1skin bag ἀσκὸς δ' οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις *fr. 104b. 4.* ἄσμενοςἄσμενος    1glad ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν O. 13.74 [ἆσσονἆσσον coni. Mommsen: †ἀνάσσων codd. O. 13.107] ἄσοφοςᾰσοφος    1unwise τὸ πόρσω δ' ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοις O. 3.45 ἀσπάζομαιἀσπάζομαι    1salute, greet (κάρυκες) ἁδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ χρυσέας ἐν γούνασιν πίτνοντα Νίκας I. 2.25 ἀσπιδόδουποςἀσπῐδόδουπος    1with ringing shields ἔν τ' ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις I. 1.23 ἀσπίςἀσπῐς    1shieldθαέομαι σαφὲς δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς Ἀλκμᾶν' ἐπ ἀσπίδος νωμῶνταP. 8.46 ᾄσσωᾄσσω v. ἀίσσω. ἈστερίαἈστερία sister of Leto, daughter of Koios and Phoebe; a Titan pursued by Zeus and turned into the island of Delos. ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν Ἀπόλλων δῶκεν ὁ χρυσοκόμας Ἀστερίας δέμας οἰκεῖν (v. ἄστρον) Pae. 5.42 ἀστεροπάἀστεροπά    1lightning flash οὐδὲ Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαργουμένους στείχειν ἐπώτρυν N. 9.19 ἀστήρἀστήρ    1star ἀστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε P. 3.75 ὁ μὰν πλοῦτος , ἀστὴρ ἀρίζηλος O. 2.55 ἀστόςἀστός (-ός, -όν; -οί, -ῶν, -οῖς)    1(fellow)citizen ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν the people of Kamarina O. 5.14 ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς O. 6.7 δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων O. 7.90 οἶκον ἥμερον ἀστοῖς, ξένοισι δὲ θεράποντα O. 13.2 ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν P. 1.68 ἀστῶν δ' ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει P. 1.84 ἀδύνατα δ' ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν P. 2.82 βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς P. 3.71 ξεῖνος αἴτ' ὦν ἀστός P. 4.78 ἀπαθὴς δ' αὐτὸς πρὸς ἀστῶν sc. Arkesilas P. 4.297 πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ Ἐρεχθέος ἀστῶν i. e. of the Athenians P. 7.10 οὕνεκεν εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ' ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ κρυπτέτω P. 9.93 πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ὑπὲρ τῶνδ the Aiginetans N. 8.14 ἐγὼ δ' ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι (sc. εὔχομαι) N. 8.38 ἐν λόγοις δ' ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών N. 11.17 αἰδοῖος μὲν ἦν ἀστοῖς ὁμιλεῖν I. 2.37 ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι I. 3.3 δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν I. 4.61 ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων (transp. Hartung: αὔξων ἀστῶν codd.) I. 7.29 λ]αὸν ἀστῶν Pae. 2.48 ]ἀστοῖσι τε[ Pae. 10.13 τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς fr. 109. 1.

-- 77 --

ἀστραβήςἀστρᾰβής    1unswerving, steadfast Ἕκτορα Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα O. 2.82 ἄστρονἄστρον (-ον voc., acc.; -α, -οις)    1star    a of the sun. μηκέτ' ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δἰ αἰθέρος (cf. Σ, ἔδει γὰρ εἰπεῖν ἀστέρα) O. 1.6 ἀκτὶς ἀελίου ὦ μᾶτερ ὀμμάτων, ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον (cf. Σ. Arat., Phaen., 11, λέγεται δὲ καὶ ὁ ἥλιος ἄστρον ἰδίως παρὰ Πινδάρῳ ἄστρον ὑπέρτατον) Pae. 9.2    b pl., stars Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοις I. 4.24 ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα πόντου fr. 136.    c met. τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δ' ἐν Ὀλύμπῳ τηλέφαντον κυανέας χθονὸς ἄστρον perhaps a play on the earlier name of Delos, Asteria, fr. 33c. 5. ὦ Διὸς Ἑλλανίου φαεννὸν ἄστρον Aigina Pae. 6.126 ἄστυἄστυ (ἄστυ, -εος, -ει, -εϊ, -υ; ἄστη, -έων)    1city ἀπάτερθε δ' ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων μοίρας (Meineke: μοῖραν codd.: Lindos, Ialysos, Kamiros, the three cities of Rhodes) O. 7.76 φέροις δὲ Πρωτογενείας ἄστει γλῶσσαν (λέγει δὲ τῆς Ὀποῦντος. Σ.) O. 9.42 ἐν ἄστεϊ Πειράνας Korinth O. 13.61φαμὶ γὰρ Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησίμβροτον Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις” Cyrene P. 4.15 ἄστυ χρυσοθρόνου διανέμειν θεῖον Κυράνας P. 4.260 ὁ Βάττου δ' ἕπεται παλαιὸς ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων, πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον ξένοισι P. 5.56 ξένιον ἄστυ κατέδρακεν Thebes N. 4.23 πολλὰ δ' Αἰγύπτῳ κατῴκισθενἄστη ταῖς Ἐπάφου παλάμαις (ἄστη nom. et acc. interpr. edd.) N. 10.5 νικαφορίαις γὰρ ὅσαιςἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησεν† (Προίτοιο τόδ' ἱπποτρόφον ἄστυ θάλησεν Boeckh: Argos) N. 10.41 ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων Aigina I. 6.69 ὧραί τε Θεμίγονοι [πλάξ]ιππον ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον Pae. 1.7 τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ κα[ (nom.) Pae. 4.32 ]ἄστεϊ κτεάν[ Pae. 21.15 θεοί, πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 3. καὶ λιπαρῷ Σμυρναίων ἄστεϊ fr. 204. ἈστυδάμειαἈστῠδᾰμεια daughter of Amyntor, mother of Tlepolemos. τὸ δ' Αμυντορίδαι ματρόθεν Ἀστυδαμείας (sc. εὔχονται οἱ ἀπὸ Τλαπολέμου) O. 7.24 ἀστύνομοςἀστῠνομος    1administered by the city, public ἀγλαίαισιν δ' ἀστυνόμοις ἐπιμεῖξαι λαόν N. 9.31 ἁσυχ-ἁσυχ- v. ἡσυχ-. ἀσφαλήςἀσφᾰλής    1secure κασιγνήτα τε βάθρον πολίων ἀσφαλὲς Δίκα (Er. Schmid: ἀσφαλής codd.) O. 13.6 πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ' ἀσφαλές P. 2.20 αἰὼν δ' ἀσφαλὴς P. 3.86 ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός N. 6.3 ἀσχολίαἀσχολία    1lack of leisure τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θήσομαι I. 1.2 ἄσχολοςἄσχολος    1without leisure εἰμὶ δ' ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν P. 8.29 Ἀσωπίδεςᾱσωπίδες    1daughters of Asopos χρὴ δ' ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν, πατρὸς οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες Ἀσωπίδων ὁπλόταται (Pauw: Ἀσωπίδων θ codd.: Θήβη καὶ Αἴγινα αἱ Ἀσωποῦ τοῦ Βοιωτιακοῦ ποταμοῦ θυγατέρες. Σ.) I. 8.17 Ἀσώπιοςᾱσώπιος    1of Asopos ὕδατι γὰρ μένοντ' ἐπ Ἀσωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες κώμων νεανίαι (Σ, edd. disagree as to whether this river is the Boeotian Asopos or in Aigina) N. 3.4 Ἀσώπιχοςᾱσώπιχος of Orchomenos, son of Kleodamas, Olympic victor in stadion.    1Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον O. 14.17 Ἀσωπόδωροςᾱσωπόδωρος of Orchomenos, father of Herodotos.    1γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34 Ἀσωπόςᾱσωπός    a a Boeotian river, father of Aigina and Thebe. ὑδάτεσσι δ' ἐπ Ἀσωποῦ ποτ' ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν (sc. Ζεύς) Πα. . 13. ]ασωπο[ Pap. Oxy. 1792 fr. 16.    b a river flowing past Sicyon. (τὰ Πύθια) ἅ τε Θοίβῳ θῆκεν Ἄδραστος ἐπ' Ἀσώπου ῥεέθροις i. e. at Sikyon N. 9.9

-- 78 --

ἄταᾱτα (-ας, -ᾳ dub., -αν. cf. ἀυάτα)    1ruin, doom κόρῳ δ' ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον sc. Τάνταλος O. 1.57 βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας ἵζοισαν ἑὰν πόλιν the city of Augeas destroyed by Herakles O. 10.37 (δόλιος ἀστός) σαίνων ποτὶ πάντας ἄταν πάγχυ διαπλέκει (Heyne: ἀγὰν Boeckh: ἄγαν codd.) P. 2.82 φθονεροὶ δ' ἀμύνονται ἄτᾳ (ἄτᾳ, ἄτα codd.: ἆται Hermann: ἄτᾳ expungens <ἀλλ> add. Boeckh, <τᾶν> Thiersch: locus conclamatus) P. 11.55 φαινομέναν δ' ἄῤ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι N. 9.21 Ἀταβύριονᾰτᾱβῠριον the highest mountain in Rhodes, on whose peak was a temple to Zeus, v. Cook, Zeus, p. 922̆{5}.    1ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων O. 7.87 ἈταλάνταἈταλάντα (?) v. Σ. Δ. 4g. ἀτάλλωᾰτάλλω    1nurture γλυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναορεῖ Ἐλπίς fr. 214. 2. ἀταλόςᾰτᾰλός    1tender πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων θυμὸν N. 7.91 ἀτάρᾰτᾰρ adversative,    1yet    a εὕδει δὲ (sc. αἰῶνος εἴδωλον) πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδόντεσσιν δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν fr. 131 b. 3. Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει.ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν' ἔχει N. 4.47 Μολοσσίᾳ δ' ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον· ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας N. 7.39    b answering μέν. οἵ μὲν κρίθεν· ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς P. 4.169 Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 5.    c ἀτὰρ γε. ἀτὰρ λευκωλένῳ γε Ζεὺς πατὴρ ἤλυθεν Θυώνᾳ P. 3.98 ἀτάρβακτος, -ονᾰτάρβακτος, -ον    1intrepid, dauntless γνώμας ἀταρβάκτοιο P. 4.84 ἀταρβήςᾰταρβής    1unafraid, fearless ἀταρβεῖ φρενί P. 5.51οἶον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κεφαλᾷP. 9.31 ἀτασθαλίαᾰτασθᾰλία    1wickedness ]λαῶν ξενοδαίκτα βασιλῆος ἀτασθαλίᾳ κοτέων θαμά fr. 140a. 57 (31). ἅτεἅτε v. ὅς τε. ἀτειρήςᾰτειρής    1unimpaired ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ O. 2.33 ἀτέκμαρτοςᾰτέκμαρτος    1obscure, unpredictable τὰ δ' εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι pr. P. 10.63 n. pl. pro adv., ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος (Er. Schmid: ἀτέκμαρτον codd.) O. 7.45 ἀτελήςᾰτελής    1ineffectual ὄφρα μὴ ταμίᾳ Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν (pr., sc. Ἀπόλλων) P. 5.62 μυριᾶν δ' ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ γεύεται N. 3.42 ἀτελῆ σοφίας καρπὸν δρέπειν (sc. τοὺς φυσιολογοῦντας) fr. 209. ἀτενήςᾰτενής    1earnest φαῖμέν κε γείτον' ἔμμεναι νόῳ φιλήσαντ ἀτενέι γείτονι χάρμα πάντων ἐπάξιον N. 7.88 n. sing. pro adv., really, absolutely, ὑποφάτιες, ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελοι P. 2.77 ἄτερᾰτερ prep. c. gen.,    1without οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ O. 8.45 ἄτερ δ' εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθαν γόνον O. 9.44 καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ O. 10.91 οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας O. 14.8 Ἀρτέμιδος, ἆς οὐκ ἄτερ ἐδάμασσε πώλους P. 2.7 οὐκ ἄτερ τέχνας P. 2.32 οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ P. 5.76 παλαίοισαν ἄτερ ἐγχέων P. 9.28 πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι P. 10.42 κράτιστον Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ sc. Αἴαντα i. e. excepting N. 7.27 τὸ δ' ἐμὸν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται I. 5.20 ἄτερθε, ἄτερθενᾰτερθε, ἄτερθεν    a prep. c. gen., apart from παραγορεῖτο μή ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι δαμασιμβρότου αἰχμᾶς O. 9.78 ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων τε Pae. 8.77    b adv., apart, separately ἄτερθε δὲ πρὸ δωμάτων ἕτεροι λαχόντες Ἀίδαν βασιλέες ἱεροὶ ἐντί (διακεχωρισμένος τῶν ἄλλων βασι- λέων ἐν τῇ Κυρήνῃ πρὸς τὰ τελευταῖα τῆς ἀγορᾶς κεῖται τεθνηκὼς ὁ Βάττος. Σ.) P. 5.96    c frag. ]ει τις ἄτερθεν[ Πα. 13b. 13. ἄτερθ[εν P. Oxy. 2622, fr. 117 ad ?fr. 346.

-- 79 --

ἀτιμάζωᾰτῑμάζω    1hold in no honour, despise πρὸς δ' Ἀφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἑλικογλεφάρου sc. he who does not love Theoxenos fr. 123. 6. ἀτιμάωᾰτῑμάω    1disregard ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν (= καιρὸν) ἑπτάπυλοι Θῆβαι P. 9.80 ἀτιμίαᾰτῑμία    1derision διάπειρα ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα Λαμνιάδων γυναικῶν ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας O. 4.20 ἄτιμοςᾰτῑμος    1dishonouring, derisive ἀπεθήκατο νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον O. 8.69 ἀτιτάλλωᾰτῐτάλλω    1bring up, rear γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων sc. Cheiron N. 3.58 ἌτλαςἌτλας a Titan.    1καὶ μὰν κεῖνος Ἄτλας οὐρανῷ προσπαλαίει P. 4.289 ἄτλατος, -ονἄτλᾱτος, -ον    1insufferable, dreadful ταύτας περ' ἀτλάτου πάθας O. 6.38 ἐκ δ' ἄῤ ἄτλατον δέος πλᾶξε γυναῖκας N. 1.48 [†ἀτληκηκότας† codd. Stobaei, unde ἀτλάτα κακότας coni. Boeckh fr. 42. 5.] ἀτόλματοςᾰτόλμᾱτος    1unbearable ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεΤαντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός, ἀτόλματον Ἑλλάδι μόχθον I. 8.11 ἄτολμοςᾰτολμος    1unadventurous θυμὸς ἄτολμος ἐών N. 11.32 ἀτραπόςἀτρᾰπός    1path ἐπίσκοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα of the sun in eclipse Pae. 9.5 ἈτρείδαςἈτρείδας    1son of Atreus θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾰτρεδας ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις sc. Agamemnon P. 11.31 pl., Agamemnon and Menelaos. τοῦ παῖς ἅμ' ̆ατρείδαις Τεύθραντος πεδίον μολὼν O. 9.70 τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν Ἀτρεδαις I. 5.38 γεφύρωσέ τ' Ἀτρεδαισι νόστον (Benedictus: ἀτρεάδαισι codd.) I. 8.51 ἀτρέκειαᾰτρέκεια    1precision, exactitude πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν tell precisely fr. 213. 4. pro pers., Rectitude, νέμει γὰρ Ἀτρέκεια πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων O. 10.13 ἀτρεκήςἀτρεκής    a strict, precise, of an Olympic judge ἀτρεκὴς Ἑλλανοδίκας Αἰτωλὸς ἀνὴρ O. 3.12    b precise, exact καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ P. 8.7 ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ' ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί N. 3.41 οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθεἰ ἀτρεκής (v. l. ἀτρεκές codd. Stobaei, Snell) N. 5.17 ἀτρεμίαἀτρεμία    1steadfastness, fearlessness ἄνδρα δἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ' Ἀρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον N. 11.12 [ἀρτεμιᾳ dub. Pae. 12.3] ἈτρεύςἈτρεύς father of Agamemnon. τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες i. e.    1σὺν Ἀτρείδαις O. 13.58 ἄτροποςἄτροπος    1intractable τὸ δ' ἐμὸν οὔ ποτε φάσεικέαρ ἀτρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι ἔπεσι (improper Farnell, edd. vulg., but v. Tugendhat, Hermes, 1960, 404: “starrsinnig, unkonziliant”) N. 7.103 ἄτρυτοςἄτρυτος    1unabating ἐπ' ἄτρυτον πόνον P. 4.178 ἄτρωτος, -ονἄτρωτος, -ον    1unscathed ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ N. 11.10 ἄτρωτοί γε μὰν παῖδες θεῶν I. 3.18 ἀτύζομαιἀτύζομαι    1be terrified αὖθι δ' ἀτυζόμενοι ψυχὰς βάλον (sc. οἱ δύο δράκοντες: v. l. ἀτυζομένω) O. 8.39 ἀτύζονται βοὰν Πιερίδων ἀίοντα (sc. ὅσσα μὴ πεφίηκε Ζεύς) P. 1.13 αὖαὖ    1again, with δέ; emphasizing a distinction as regards what precedes.    a μέν precedes. τόκα μὲν , εὖτ' ἂν δὲ , τότ αὖ O. 6.70 ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον· τὸν δ' αὖ N. 11.30 ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ' αὖ πλουτέοντες fr. 124. 8.    b as opposed to some previous time. ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ. νῦν δ αὖ I. 4.18 ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἆμαρ . νῦν δ' αὖ Pae. 2.80    c in general. πόλλ' ἄνω, τὰ δ αὖ κάτω O. 12.6μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει Σαλμωνεῖ· τρίταισιν δ' ἐν γοναῖς ἄμμες αὖ κείνων φυτευθέντεςP. 4.144

-- 80 --

ἀυάταᾰυᾰτα (Aeol., = ἄτα, q. v.: ἀυάτ-, codd., Snell: αὐάτ-, Mosch., Beck: i. e. ἀϝάτ-. v. Hamm, Gramm. zu Sappho & Alk. § 47.)    1delusion, infatuation (cf. Forssman, p. 15̆{3}, “Nur die Form ἀυάτα hat bei Pindar die alte Bedeutung “Verblendung””: but v. Barrett at Eur., Hipp., 241) ἀλλά νιν (= Ἰξίονα) ὕβρις εἰς ἀυάταν ὑπεράφανον ὦρσεν P. 2.28 ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀυάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος P. 3.24 αὐγάαὐγά    1ray, beam ὀξείαις αὐγαῖς ἀελίου O. 3.24 τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει I. 4.65 ὁ χρυσὸς ἑψόμενος αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας N. 4.83 ΑὐγέαςΑὐγέας king of the Epeians, killed by Herakles.    1πέφνε δ' Εὔρυτον, ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον πράσσοιτο O. 10.28 αὐδάαὐδά    1voice, song ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει Πυθῶνος αἰπεινᾶς ὁμοκλάροις ἐπόπταις (sc. Χρόμιος) N. 9.4 παρθένοι χαλ[κέᾳ] κελαδ[έον]τιγλυκὺν αὐδᾷ [τρόπ]ον Pae. 2.101 ]ος αὐδάν Pae. 4.3 κελ]άδησαν αὐδάν Pae. 7.17 μελίφρονι αὐδ[ᾷ (sc. of the Keledones, q. v.: “hiatus notabilis” Snell) Pae. 8.78 αὐδάειςαὐδᾱεις    1vocal, singing εἶα τειχίζωμεν ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων fr. 194. 3. αὐδάωαὐδάω (αὐδάσομεν aor. subj.)    1speak of, loudly proclaim abs., ὣς ἄρ' αὐδάσαντος (sc. Αἰήτα) P. 4.232 ὣς ἄρ' αὐδάσαντος (sc. Ζηνός) N. 10.89 c. acc., μηδ' Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν O. 1.7 αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον τεκεῖν μή τιν' ἑκατόν γε ἐτέων πόλιν φίλοις ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν Θήρωνος O. 2.92 ὁ δ' ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους αὔδασε τοιοῦτον ἔπος I. 6.42 c. acc. & inf., σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα (sc. ἱέρεα Ἀπόλλωνος) P. 4.61 [αὐερύωαὐερύω v. ἀναρύω] αὖθιαὖθι    1at once αὖθι δ' ἀτυζόμενοι ψυχὰς βάλον O. 8.39 αὐλάαὐλά    1court, hall φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν ξένιον ἄστυ κατέδρακεν Ἡρακλέος ὀλβίαν πρὸς αὐλάν probably the temple of Herakles at the Elektran gates N. 4.24 ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν i. e. the palace of Amphitryon N. 10.16 ἀγ]λαάν τ' ἐς αὐλὰν ὠκεανοῖο []ν Μελίας probably the temple of Apollo Ptoios Pae. 7.3 αὖλαξαὖλαξ    1furrow ὀρθὰς δ' αὔλᾰκας ἐντανύσαις ἤλαυν sc. Jason P. 4.227 αὔλειοςαὔλειος    1belonging to the court of a house ἔσταν δ' ἐπ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου καλὰ μελπόμενος N. 1.19 ΑὐλίςΑὐλίς a Boeotian town on the Euripos. ]ν Αὐλίδ[ P. Oxy. 1792. fr. 49. αὐλίσκοςαὐλίσκος    1pipe σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ' ἀοιδαῖς (G-H: λαισκων, αλισκων Π.) Παρθ. 2. 14. αὐλόςαὐλός (αὐλός -όν; -ῶν, -οῖς) sing. & pl.,    1pipe, flute φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμεῖξαι O. 3.8 ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς O. 5.19 ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ' ἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.12 ἁδυεπής τε λύρα γλυκύς τ' αὐλός O. 10.94 παντᾶᾳ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ' αὐλῶν δονέονται P. 10.39 παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος i. e. Athene P. 12.19 πόμ' ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν N. 3.79 ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8 κλέονται δ' ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς μυρίον χρόνον I. 5.27 χαλκ]έοπ' αὐλῶν ὀμφάν[ Pae. 3.94 ]γλυκὺν κατ αὐλὸν αιθερ[ Pae. 7.11 ἀχεῖ τ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς fr. 75. 18. ]ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν αὐλ[οῖς ἐ]πεφράς[ατο (supp. Schr.) fr. 140b. 3. δελφῖνος · τὸν μὲν αὐλῶν ἐκίνησ' ἐρατὸν μέλος fr. 140b. 17.

-- 81 --

αὐξανω, αὔξωαὐξᾰνω, αὔξω (αὐξάνοι. αὔξεις, -ει, -ομεν; αὔξῃς; αὔξων, -οντες: med. αὔξεται, -ονται); αὐξομέναν. cf. ἀέξω)    a increaseδενδρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς αὐξάνοι fr. 153. met., ὄφρα αὔξῃς οὖρον ὕμνων P. 4.3 αὔξομεν ἔμπυρα χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων, τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς i. e. make great the sacrifice of burnt offerings to I. 4.62    b met., exalt, make to prosper τὰν σὰν πόλιν αὔξων, Καμάρινα, λαοτρόφον O. 5.4 αὔξεται καὶ Μοῖσα δἰ ἀγγελίας ὀρθᾶς P. 4.279 αὔξων δὲ πάτραν Μειδυλιδᾶν λόγον φέρεις P. 8.38 ἀδελφεοῖσί τ' ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν αὔξοντες P. 10.71 γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων N. 3.58 τιμὰ δὲ γίνεται, ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων N. 7.32 ἴστω γὰρ σαφὲς ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων (Hartung: αὔξων ἀστῶν codd.) I. 7.29    c med., grow, rise εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον γαῖαν O. 7.62 met., ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται P. 8.93 γλυκὺ δ' ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται P. 10.10 αὔξεται δ' ἀρετὰ (codd.: αὔξηται metr. gr. Turyn: ἀίσσει e fine versus huc transtulit Fel. Vogt, qui αὔξεται delevit) N. 8.40 νεοθαλὴς δ' αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ N. 9.48 ψυχὰς ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες αὔξοντ i. e. arise fr. 133. 5.    d frag. ]αὔξεις[ Παρθ. 2. . ]αὐξᾳνε[ (Snell: αὐξουη[ G-H.) fr. 140a. 79 (53). αὔρααὔρα    1breeze νᾶσον ὠκεανίδες αὖραι περιπνέοισιν O. 2.72 ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι O. 7.95 ψυχρᾶν ὁπότ' εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε (τὴν χλανίδα. Σ.) O. 9.97 σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.203 ΑὐσόνιοςΑὐσόνιος    1Ausonian i. e. Italian. ὑπὲ]ρ Αὐσονία[ς (ἁλὸς supp. Wil.: i. e. Adriatic) fr. 140b. 6. ἀυτάᾰῡτά    1cry    a musical sound ]γάρ σε λιγυσφαράγων κλυτᾶν ἀυτά, Ἑκαβόλε, φορμίγγων fr. 140a. 60 (34). ἐρεθίζομαι πρὸς ἀυτά[ν (Lobel: e Plutarcho ἀοιδάν subst. G-H.) fr. 140b. 14.    b battle-cry i. e. rush of war ἂν κίνδυνον ὀξείας ἀυτᾶς N. 9.35 αὐταρχέωαὐταρχέω    1be absolute ruler Εὐξαντίου [Κρητ]ῶν μαιομένων ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν Pae. 4.37 αὖτεαὖτε    1 adversative, again    a opposed to μέν. θεὸν ὃς ἀνέχει τοτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ' αὖθ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος P. 2.89 (ἄρουραι) τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δαὖτ' ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.11 ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον δεξάμενοι στεφάνων, νῦν αὖτε Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ Φυλακίδα νικῶντος (Hermann: αὖτ' ἐν codd.) I. 6.5    b opposed to a previous time. ἐκ προτέρων μεταμειψάμενοι καμάτων ἔστασαν ὀρθὰν καρδίαν. ἐν δ' αὖτε χρόνῳ P. 3.96    2 progressive, in question. ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ· τίνα βάλλομεν ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες; O. 2.90    3 frag. τοι δ' αυτ[ dub. ?fr. 338. 9. αὐτίκααὐτῐκα    1at once, suddenly ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων O. 1.47 θανόντων μὲν ἐνθάδ' αὐτίκ ἀπάλαμνοι φρένες ποινὰς ἔτεισαν O. 2.57 ξείνων δ' εὖ πρασσόντων, ἔσαναν αὐτίκ ἀγγελίαν ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί O. 4.5 ἦλθεν δ' Ἴαμος ἐς φάος αὐτίκα O. 6.44 ἐκέλευσεν δ' αὐτίκα O. 7.64 ἐξ ὀνείρου δαὐτίκα ἦν ὕπαρ O. 13.66 τάφε δ' αὐτίκα P. 4.95 αὐτίκα δ' Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸςἔννεπεν P. 4.241 αὐτίκα δ' ἐκ μεγάρων Χίρωνα προσήνεπε φωνᾷ P. 9.29ἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν αὐτίκα συντελέθειν ἔννομον δωρήσεταιP. 9.57 ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος P. 9.114 ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς ὠδῖνα φεύγων μόλεν N. 1.35 ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ' αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος N. 4.44 αὐτίκα γὰρ ἦλθε Λήδας παῖς διώκων N. 10.65 ὣς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα ἕζετ I. 6.55ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41 ]ἀδαυτικ[ dub. P. Oxy. 2445. fr. 28.

-- 82 --

αὖτιςαὖτῐς (αὖθις v. l. O. 1.66, P. 4.273, cf. N. 3.56)    a again, once more. προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος O. 1.66 ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι P. 4.273 ἐμὲ δ' οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων P. 9.104 ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός N. 4.70 ὦ Μέγα, τὸ δ' αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν i. e. from the dead N. 8.44 νῦν δ' αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας I. 1.39    b further, and again (Cheiron reared Jason, then Asklepios) νύμφευσε δ' αὖτις ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγατρα (Boeckh: αὖθις codd.) N. 3.56 αὐτόθεναὐτόθεν    1hence, from this point τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν (i. e. from their exploits at Troy. contra Schadewaldt, 313̆{2}, “von Aigina aus”) N. 3.64 εἰ δ' ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται, μακρά μοι αὐτόθεν ἅλμαθ ὑποσκάπτοι τις (“von hier aus”, Bischoff, Gnomen, 77n. 4.) N. 5.20 αὐτόθιαὐτόθι    1here, in this place ἐντί τοι φίλιπποί ταὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες i. e. in this city of Aigina N. 9.32 αὐτόματοςαὐτόμᾰτος    1spontaneous, unprompted μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ P. 4.60 αὐτόματοι δ' ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο fr. 166. 4. αὐτόρυτοςαὐτόρῠτος    1flowing of its own accord υἱὸς Δανάας· τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι P. 12.17 αὐτόςαὐτός (-ός, -οῦ, -ῷ, -όν; -ῶν, -οῖς, -ούς: -ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν; -αῖς: acc.; -ῶν)    1 emphatic adj., himself, herself    a nom., Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο O. 2.48 ἐπεὶ πολιᾶς εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν O. 7.62 αὐτὸς ὑπαντίασεν, Τυροῦς ἐρασιπλοκάμου γενεά P. 4.135 ἀπαθὴς δ' αὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297 χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω P. 8.56 δέος πλᾶξε γυναῖκας · καὶ γὰρ αὐτὰ ὅμως ἄμυνεν N. 1.50 τὰ δ' αὐτὸς ἀντιτύχῃ, ἔλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι N. 4.91 ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν N. 6.54εἰ μὲν αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις λτ;ναίειν>” N. 10.84 τετράτῳ δ' αὐτὸς ἐπεδάθη fr. 135.    b c. subs. αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν Γλαυκῶπις O. 7.50 οἱ αὐτὰ Ζηνὸς παῖς ἔπορεν O. 13.76 Ἰάσων αὐτὸς P. 4.169 Αἰήτᾳ παρ' αὐτῷ P. 4.213 θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας P. 11.31 ἀγάλματ' ἐπ αὐτᾶς βαθμίδος ἑσταότ N. 5.1 ἀνὰ δ' αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν (Ceporinus: αὐτὸν codd.) N. 9.8    c c. pron. κατὰ γαἶ αὐτόν τε νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν O. 6.14 δέξαι στεφάνωμα τόδ' ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ αὐτόν τέ νιν P. 12.6    d c. reflex. pron. [κόρῳ δ' ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον, τάν οἱ πάτηρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον (codd.: ἅν τοι Fennel: ἅν οἱ Hermann) O. 1.57] ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς (v. Trypho, fr. 34 de Velsen; Schwyz. 2. 198 (θ)) fr. 163.    2 reflex. pron. ὃν πατὴρ ἔχει μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον O. 2.76 καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ O. 13.53 χρὴ δὲ κατ' αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον P. 2.34 διδοῖ ψᾶφον περ' αὐτᾶς (sc. δρῦς) P. 4.265ταὶ δ' ἐπιγουνίδιον θαησάμεναι βρέφος αὐταῖς” (αὐγαῖς coni. Bergk e Σ paraphr.) P. 9.62 τὸ σὸν αὐτοῦ μέλι γλάζεις (Wil.: τὸ σαυτοῦ, τοσαῦτα codd. Theocriti: τὸ σαυτῷ Ahrens) fr. 97.    3 him, her, it pers. pron. ἄταν ἅν τοι πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον O. 1.57 ὁ δ' αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη O. 1.73 ἤδη γὰρ αὐτῷ διχόμηνις ὅλον ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα O. 3.19 ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος ὀξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἀελίου O. 3.24 ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις O. 3.40 χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς O. 6.27 δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν ἐθρέψαντο δράκοντες O. 6.45 Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός O. 6.49 νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων (sc. ἐστί) O. 8.65 αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88 σύνδικος δ' αὐτῷ Ἰολάου τύμβος O. 9.98 γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ O. 10.3 Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν O. 10.32 δύο δ' αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων O. 13.32 τὰ δ' Ὀλυμπίᾳ αὐτῶν ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι O. 13.101 Σικελία τ' αὐτοῦ πιέζει στέρνα P. 1.19 δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι P. 2.39 καιομένα δ' αὐτῷ διέφαινε πυρά P. 3.44πεύθομαι δ' αὐτὰν ἐναλίαν βᾶμενP. 4.38 ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω P. 4.67 ἐκ δ' ἄῤ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα γηραλέων γλεφάρων P. 4.121 αὐτοὺς Ἰάσων δέγμενος P. 4.128τὰ μὲν λῦσον, ἄμμιν μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόνP. 4.155 κάρυξε δ' αὐτοῖς P. 4.200 τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210 Ἑλλὰς αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι P. 4.218 κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ (αὐτῷ Σ̆{γρ}. σὺν τῇ Μηδείᾳ θελούσῃ καὶ ἐνεργούσῃ) P. 4.250 πότμου παραδόντος αὐτόν (sc. πλοῦτον) P. 5.3 ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε P. 9.118 ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸςἀνέειπεν P. 10.8 ὁχάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ' ἀμβατὸς αὐτῷ (Tricl. e Σ: αὐτοῖς codd.) P. 10.27 ἔνεπεν· αὐτὸν μὰν σεμνὸν αἰνήσειν νόμον N. 1.69 δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ N. 4.68 πέταται δ' ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ αὐτῶν N. 6.49 εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι (i. e. τὸ τῆς γειτνιάσεως ἀγαθόν) N. 7.89 θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν ἀμύνειν λοιγὸν Ἐνυαλίου N. 9.36 νίκαν, τὰν λτ;γτ;ενοκράτει Ποσειδάων ὀπάσαις, Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων I. 2.15 ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς ἐργασάμαν I. 2.46 αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν I. 4.37 ἄνδωκε δ' αὐτῷ φέρτατος οἰνοδόκον φιάλαν I. 6.39 ἦ γὰρ [α]ὐτῶν μετάστασιν ἄκραν[θῆ]κε (Π̆{S}: ἀνδρ[ῶν] Π̆{ac}) Δ. 4. 40. τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, ἅμα δ' αὐτῷ κύων fr. 74. φοινικορόδοις δἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν Θρ. . 3. κατὰ μὲν φίλα τέκν' ἔπεφνεν δώδεκ, αὐτὸν δὲ τρίτον fr. 171. ἁ Μειδύλου δ' αὐτῷ γενεά fr. 190. ]τ' ἐς αὐτόν[ Δ. 4f. 6.    4 ὁ αὐτός v. C. 7.

-- 83 --

αὐτοῦαὐτοῡ    1there, on the spot αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (Heyne: αὐτοῦ· μένων codd.) P. 6.37 αὐτόφυτοςαὐτόφῠτος    1arising of their own accord, naturally ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες P. 3.47 αὔχααὔχα    1self confidence, pride (v. Barrett on Eur., Hipp. 952) ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.29 cf. Lobel on P. Oxy. 2637, fr. 1a. 13, 37. αὔχημααὔχημα    1acclaim ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἶον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει P. 1.92 αὐχήναὐχήν    1neck βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ ἔντεσιν αὐχένας (v. l. βοέοις) P. 4.235 δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὄφιας N. 1.44 (ἄκων) ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον N. 7.73 ]ντος αὐχὴν ῥύοιτο πα[ (Π̆{S}: ἀρχὴν Π.) Δ. 3. 1. τὰν δ' ἐπ αὐχένι στρέφοισαν κάρα (sc. ἔλαφον) *fr. 107a. 6.* τὰν δὲ (sc. ἵππον) πρυμνὸν κεφαλᾶς ὀδὰξ αὐχένα φέροισαν fr. 169. 32. ἀύωἀῡω    1cry out Περσεὺς ὁπότε τρίτον υσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων (codd.: ἄνυσσεν Σ̆{γρ˙}, Boeckh) P. 12.11 [ἀύει codd.: ἀίει Hermann e Σ. I. 6.25].

-- 84 --

ἈφαίαἈφαία test., Paus., 2. 30. 2, ἐπίκλησις δέ οἱ (sc. of Britomaris) παρά τε Αἰγινήταις ἐστὶν Ἀφαία . ἐν Αἰγίνῃ δὲ πρὸς τὸ ὄρος τοῦ Πανελληνίου Διὸς ἰοῦσιν, ἔστιν Ἀφαίας ἱερόν, ἐς ἣν καὶ Πίνδαρος ᾆσμα Αἰγινήταις ἐποίησεν fr. 89. ἀφαιρέωἀφαιρέω    a act., take away met. “δύνασαι δ' ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίωνP. 4.158 ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ' αἰδῶ P. 4.218    b med., c. inf., prevent πάντα δ' ἐξειπεῖν ἀφαιρεῖται βραχὺ μέτρον ἔχων ὕμνος I. 1.62 Ἅφαιστοςᾱφαιστος god of fire.    a Ἁφαίστου τέχναισιν χαλκελάτῳ πελέκει πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν ἀνορούσαισ O. 7.35 τοῦ δὲ παντέχ[νοις] Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας] τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; of the third Delphic temple of Apollo Pae. 8.66 test., Boethus in Phot., lex. s. v. Ἥρας δεσμούς· παρὰ Πινδάρῳ γὰρ (Ἥρα) ὑπὸ Ἡφαίστου δεσμεύεται ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ κατασκευασθέντι θρόνῳ fr. 283.    b generally, fire κεῖνο δ' Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει i. e. Etna in eruption P. 1.25 σέλας δ' ἀμφέδραμεν λάβρον Ἁφαίστου P. 3.40 ἀφάνειαᾰφᾰνεια    1obscurity, uncertainty c. gen. ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων I. 4.31 ἀφανήςᾰφᾰνής    1unseen Ταρτάρου ἀφανοῦς (ἀφανέος coni. Bergk) fr. 207. ἄφαντοςᾰφαντος    1not to be seen ὥς δ' ἄφαντος ἔπελες O. 1.46 met., obscure m. pl. pro subs., (πάρφασις· ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ' ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν N. 8.34 n. sing. pro adv., out of sight, unseen, ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει P. 11.30 ἄφαρᾰφᾰρ    1at once, immediately πέμπε δράκοντας ἄφαρ N. 1.40 λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ ἐξικέσθαν N. 10.63 Ἰλίου δὲ θῆκεν ἄφαρ ὀψιτέραν ἅλωσιν sc. Apollo, by slaying Achilles Πα. . . ἔκλαγξέ θ' ἱερ[]δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς ἄφαρ Πα. 8A. 13. ὁ δ' ἄφ[αρ π]λεκ- τόν τε χαλκὸν ὑπερη[ (supp. Lobel) fr. 169. 26. Ἀφαρητίδαιᾰφᾰρητίδαι    1sons of Aphareus i. e. Idas and Lynkeus. καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι Διός N. 10.65 ἄφατοςᾰφᾰτος    1monstrous ἀγχομένοις δὲ χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων of the serpents slain by Herakles N. 1.47 ἀφαυρόςᾰφαυρός    1feeble pro subs. ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις P. 4.272 ἄφθιτος, -ονἄφθῐτος, -ον    1immortal, imperishable νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἶσιν ἄφθιτον θέν νιν (i. e. Τάνταλον) O. 1.63 λέγοντι δ' βίοτον ἄφθιτον Ἰνοῖ τετάχθαι O. 2.29Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου ἘννοσίδαP. 4.33ἐν τᾷδ' ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας εὐρυχόρου σπέρμαP. 4.42ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω” i. e. the golden fleece P. 4.230 Ζεὺς ἄφθιτος P. 4.291 [θεῶν δ' ὄπιν ἄφθιτον αἰτέω, λτ;γτ;έναρκες, ὑμετέραις τύχαις (v. l. ἄφθονον) P. 8.72] “ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς ΧίρωνοςI. 8.41 ἀφθόνητοςἀφθόνητος    a without envy ἀφθόνητος ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ O. 13.25    b unstinted ἀφθόνητος δ' αἶνος Ὀλυμπιονίκαις οὖτος ἄγκειται O. 11.7 ἀφθονίαἀφθονία    1abundance (ἀοιδάν· τᾶς ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο N. 3.9 ἄφθονος, -ονἄφθονος, -ον (comp. ἀφθονέστερος)    a ungrudging ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέρα O. 2.94 τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς; O. 6.7 θεῶν δ' ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, λτ;γτ;έναρκες, ὑμετέραις τύχαις (v. l. ἄφθιτον) P. 8.72    b abundant, plentiful δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγάλιον καίπερ πεδ' ἄφθονον βοράν (παῖδα φθόνον codd.: corr. Schneider) fr. 124c. ἀφίημιἀφῐημι    1let go, surrenderμῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημP. 4.149 ἀφικνέομαιἀφικνέομαι (fut. ἀφίξεται; ἀφίξεσθαι: aor. ἀφκετο, -ᾰκοντο)    1come (to) abs., ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ' Ἄργεος O. 9.67 c. acc., ἐγγυάσομαι ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν μηδ' ἀπείρατον καλῶν ἀφίξεσθαι O. 11.19 Βαττιδᾶν ἀφίκετο δόμους θεμισκρεόντων P. 5.29ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Ἄβαντος εὐρυχόρους ἀγυιάςP. 8.54

-- 85 --

ἀφίσταμιἀφίσταμι med.,    1stand aloof, withdraw ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν· ἀφίστᾰμαι O. 1.52Μοῖραι δἀφίσταντ, εἴ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαι” (ἀφίσταιντ Chaeris) P. 4.145 ἀφνεός, ἀφνειόςἀφνεός, ἀφνειός    1rich, wealthy ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν O. 1.10 φιάλαν ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν O. 7.1 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα P. 11.15 Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς N. 1.15 ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται N. 7.19 ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ fr. 122. 2. ὃς μὲν ἀχρήμων, ᾰφνεὸς τότε fr. 124. 8. ἄφνοςἄφνος (τό)    1wealth οἱ δ' ἄφνει πεποίθασιν fr. 219. ἄφοβοςἄφοβος    1fearless ἄφοβον Μέμνονα I. 5.40 ἀφορμάομαιἀφορμάομαι    1set out (Ῥόδον). ἔνθεν δ' ἀφορμαθέντες, ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται fr. 119. 2. ἈφροδίσιοςἈφροδῑσιος    1of Aphrodite i. e. of love κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια (cf. Hom., Il., 13. 636) N. 7.53 χάριτας τ' Ἀφροδισίων ἐρώτων fr. 128. 1. ἈφροδίταἈφροδῑτα wife of Ares, goddess of love.    a τὰν ποντίαν ὑμνέων, παῖδ' Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν, Ῥόδον O. 7.14 Κινύραν ἱερέα κτίλον Ἀφροδίτας P. 2.17χαλκάρματος πόσις ἈφροδίταςP. 4.88 γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας in Cyrene P. 5.24 ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν (cf. Pae. 6.4: “as to the relation between Pindar and Thrasyboulos, there is nothing unlikely in the assumption that is was erotic”. Burton) P. 6.1 ὑπέδεκτο δ' ἀργυρόπεζ ᾰφροδίτα Δάλιον ξεῖνον P. 9.9 Ὥρα πότνια, κάρυξ Ἀφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων N. 8.1 ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν Ἀφροδίτας εὐθρόνου μνάστειραν ἁδίσταν ὀπώραν I. 2.4 τόνδε [παι]ᾶνα [δι]ώξω Δηρηνὸν Ἀπόλλωνα πάρ τ' Ἀφρο[δίταν Pae. 2.5 σε, χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσομαι Χαρίτεσσίν τε καὶ σὺν Ἀφροδίτᾳ Pae. 6.4 πολλάκι ματέῤ ἐρώτων οὐρανίαν πτάμεναι νοήματι πρὸς Ἀφροδίταν fr. 122. 5. πρὸς δ' Ἀφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἑλικογλεφάρου fr. 123. 6. (Ἀφροδίτα) ἰογλέφαρος fr. 307.    b generally, love ὑπ' Ἀπόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ Ἀφροδίτας sc. Euadne O. 6.35 ἀφροσύναᾰφροςῠνα    1folly τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας ἀφροσύνας παραλύει (Π, e Σ Bowra: ἀφροσυνᾶν e Σ Mommsen: δυσφρονᾶν Snell: παραλύει δυσφρονᾶν Dindorf: δυσφροσύναν, -συνᾶν codd: αφροσυν[ Π.) O. 2.52 ἄφρωνἄφρων    1foolish m. pl. pro subs. πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ πεδ' ἀφρόνων βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς P. 8.74 ἄφυκτος, -α -ονᾰφυκτος, -α -ον    1inescapable ἐν δ' ἀφύκτοισι γυιοπέδαις P. 2.41 δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὄφιας N. 1.45 ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κλονέων (Maas: ἀφύκτε codd.: ἀφύκτῳ Tricl.) I. 8.65 ἀφώνητοςᾰφώνητος    1soundless ἴυξεν δ' ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει P. 4.237 ἄφωνος, -ονᾰφωνος, -ον    1in silence, silent ἄφωνοί θ' ὣς ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν P. 9.98 ἀχάειςἀχάεις    1ringing ἀ]χάεντα·[ (“apparently a variant”, Lobel) P. Oxy. 2442. fr. 98. Ἀχαιόςᾰχαιός    1Achaean ἐὼν δ' ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ ἀνὴρ Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων (i. e. an Achaean from Epirus: Ἀχαιοὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλίας ταχθέντες ὑπὸ Νεοπτολέμῳ ἀπεπλάγχθησαν εἰς τὴν Μολοσσίαν καὶ κατῴκησαν εἰς τὴν Ἤπειρον Σ.) N. 7.64 Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες i. e. of Arkadia N. 10.47 Τυνδαρίδας δ' ἐν Ἀχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος i. e. in Sparta I. 1.31 Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ' ἀνδρῶν Ἀχαιῶν ἐν Θυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι in Phthiotis in Thessaly I. 1.58 παῖδα ποντίας Θέτιος βιατάν, πιστὸν ἕρκος Ἀχαιῶν i. e. of the Greeks at Troy Pae. 6.85 test. dub., v. fr. 259.

-- 86 --

Ἀχάρναῐαχάρναι an Attic deme.    1Ἀχάρναι δὲ παλαίφατον εὐάνορες N. 2.16 Ἀχελώιοςᾰχελώιος a river running between Aitolia and Akarnania. οὐδ' Ἀχελωιο[ Πα. 13c. 11. ]   1ἀλκὰν Ἀχελωίου κρανίον τοῦτο ζάθε[ον Pae. 21.9 as a general designation for all fresh water: πρόσθα μὲν ἲς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (Turyn assumes that Εὐρωπία ῥοαὶ is in apposition to ἴς Αχελωίου: cf. Ammonius ad loc.) fr. 70. 1. test., for the encounter between Herakles and Acheloos v. fr. 249a ad Δ. 2. Ἀχέρωνᾰχέρων river of the underworld.    1Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ πόρεὐ Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ' εὔσκιον νηλὴς γυνά P. 11.21 κεῖνος ἀμφ' Ἀχέροντι ναιετάων ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν N. 4.85 ]δ' εἰς [Ἀ]χέροντα[ (supp. Lo bel) Πα. 22e. 9. βαρυβόαν πορθμὸν πεφευγότες Ἀχέροντος sc. the gods fr. 143. 3. ἀχέταςᾱχέτας    1shrill ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὕμνει Θρ. 3. 6. ἀχέωᾱχέω    1cry ἀχεῖ τ' ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς (codex unus Dion. Hal.: ἀχεῖται, οἰχνεῖτ rell.) fr. 75. 18. ἄχθοςἄχθος    1burden met. ἑκόντι δ' ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος ἄγγελος ἔβαν i. e. the task of praising Alkimidas and Melesias N. 6.57 Ἀχιλλεύς, Ἀχιλεύςᾰχιλλεύς, Ἀχῐλεύς (Ἀχιλλεῖ, -ῆα, -έα; Ἀχιλεύς, -έος, -εῖ) son of Peleus and Thetis, killed by Apollo.    1Ἀχιλλέα τ' ἔνεικ μάτηρ O. 2.79 ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ μόνος sc. Patroklos O. 9.71 Ἴλᾳ φερέτω χάριν Ἁγησίδαμος, ὡς Ἀχιλεῖ Πάτροκλος O. 10.19 σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ' Ἀχιλλεῖ P. 8.100 ξανθὸς δ' Ἀχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις, παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα N. 3.43 ἐν δ' Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν Ἀχιλεὺς νᾶσον (sc. ἔχει. ἔστι δέ τις Λευκὴ νῆσος, εἰς ἣν δοκεῖ τὸ Ἀχιλλέως σῶμα ὑπὸ Θέτιδος μετακεκομίσθαι. Σ.) N. 4.49 βαρὺ δέ σφιν (sc. τοῖς Αἰθιόπεσσι) νεῖκος Ἀχιλεὺς ἔμπεσε (Hermann metri gr.: ἔμπεσ' Ἀχιλλεὺς codd.) N. 6.50 κράτιστον Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ (sc. Αἴαντα) N. 7.27 ἦ μὰν ἀνόμοιά γε ἕλκεα ῥῆξαν τὰ μὲν ἀμφ' Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ sc. Odysseus and Aias N. 8.30 καὶ νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ' ἀπείροισιν ἀρετὰν Ἀχιλέος I. 8.48 οἶς δῶμα Φερσεφόνας μανύων Ἀχιλεύς, οὖρος Αἰακιδᾶν I. 8.55 ]τ' Ἀχιλλῆα[ Πα. 13g. 2. cf. s. v. Πηλείδας; v. N. 3.43f., O. 2.79f. ἄχνυμαιἄχνυμαι    1grieve τῶ καὶ ἐγὼ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν I. 8.5 c. acc., τὸ δἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα P. 7.18 ἄχοςᾰχος    1pain, distress ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν sc. Asklepios P. 3.50 ἴυξεν δ' ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει Αἰήτας P. 4.237 ἀχρεῖοςἀχρεῑος    1useless, unprofitable μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον (Boeckh: ἀρχαῖον codd., fort. recte) fr. 180. 1. ἀχρήμωνἀχρήμων    1without money ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε fr. 124. 8. ἀχώᾱχώ    1Echo μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἔλθ, Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ' ἀγγελίαν O. 14.21 ἀψευδήςἀψευδής    1true, of truth ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν P. 1.86 ]ἀψευδ[ P. Oxy. fr. 2442. fr. 41A. ἀώςᾱώς    a dawn τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα ῥέποντα πρὸς ἀῶ v. ἀναλίσκω P. 9.25    b Dawn, mother of Memnon. Ἀοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα i. e. Memnon O. 2.83 φαεννᾶς υἱὸν εὖτ' ἐνάριξεν Ἀόος ἀκμᾷ ἔγχεος ζακότοιο (Er. Schmid: ἀοῦς codd.) N. 6.52 test., Eustath., proem. Pind., § 16, λιτὴν δὲ Ἠὼ τὴν εὐκταίαν (sc. λέγει Πίνδαρος) fr. 21.

-- 87 --

ἈωσφόροςἈωσφόρος v. Ἀοσφόρος. ἄωτοςᾰωτος (-ος, -ῳ, -ον; -οι) c. gen.    1 of things.    a choicest (portion) μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.15 δραπὼν ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον P. 4.131 ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ' ἄλλοτ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον P. 10.53 ἕπεται δὲ λόγῳ δίκας ἄωτος ἐσλὸν αἰνεῖνN. 3.29 εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται, πολιατᾶν καὶ ξενῶν γλώσσας ἄωτον I. 1.51 δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον I. 5.12 ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον δεξάμενοι στεφάνων I. 6.4 ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν I. 7.18 χρὴ Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν (τὸν ὕμνον. Σ.) I. 8.16 ἔραται δέ μοι γλῶσσα μέλιτος ἄωτον γλυκὺν[ (i. e. τὸν ὕμνον. καταλείβειν e. g. supp. Wil.) Pae. 6.59 pl., στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν Λοκρῶν ἐπαείροντι ματέῤ O. 9.19    b choicest (prize) Ὀλυμπιονίκαν ὕμνον ὀρθώσαις, ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον O. 3.4 ὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν τῶν Οὐλυμπίᾳ δέκευ O. 5.1 ἀλλ' ἐμὲ χρὴ φράσαι χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον O. 8.75 θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον N. 2.9    2 of persons, the foremost, best, pick Θήρωνα εὐωνύμων πατέρων ἄωτον O. 2.7 κατέβα ναυτᾶν ἄωτος P. 4.188 pl., ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον N. 8.9 cf. fr. 111a. 7 infra.    3 fragg. ]γενναίων ἄωτος νεκταρέας fr. 6b. f. ]ἄωτος ἡρώω[ν fr. 111a. 7.
Previous Section


William J. Slater [1969], Lexicon to Pindar (Trustees of Tufts University, Berlin) [word count] [pindar_dico01].
Powered by PhiloLogic