Georg Autenrieth [1891], A Homeric Dictionary for Schools and Colleges (Trustees of Tufts University, New York) [word count] [homer_dico01].
Previous Section

ΑΑ ΑΑ-: in composition—(1) ‘privative,’ see ἀν-.—(2) ‘copulative,’ originally σα, contains an idea of union, as in ἅπᾶς (πᾶς), ἀολλης (ϝείλλω).—(3) ‘prothetic,’ a simple euphonic prefix, as in ἄποινα (ποινή), ἀστήρ (Eng. ‘star’). : interjection expressive of pity or horror, freq. w. voc. of δειλός, e. g. ἆ δειλώ, Ah! wretched pair! Il. 17.443, Il. 11.816, Od. 14.361. ἀάᾶτοςἀ-άᾶτος (ἀϝάω): of doubtful meaning. —(1) inviolable (if α privative), νυν μοι ὄμοσσον ἀάᾶτον Στυγὸς ὕδωρ, Il. 14.271; cf. Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος | ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν, Il. 15.37 f.—(2) baleful (if α copulative), or mad, of the suitors' contest with the bow, Od. 21.81 (echoed by Odysseus, Od. 22.5). —Signif. (2) may be assumed in Ξ instead of (1), representing the Styx as baleful to him who swears falsely in its name. ἀᾶγήςἀ-ᾶγής, ές (ϝάγνῦμι): unbreakable, Od. 11.575.† ἄαπτοςἄ-απτος: unapproachable, invincible. ἀάσχετοςἀά - σχετος: lengthened form of ἀσχετος. α<<><>>α<<><>>ω (ἀϝάω), aor. α<<><>>α<<><>>σε, ἆσε, 2 sing. ἆσας, mid. ἀᾶται, aor. α<<><>>α<<><>>σάμην, -ατο, ἄσατο, pass. aor. ἀάσθην, -ης, -η, part. -είς: I. act., bring to grief, Il. 8.237; esp. of the mind, delude, befool, befuddle, ὃ δ' ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, Od. 21.297; pass., Il. 19.136, Od. 21.301 ; μέγα, Il. 16.685; πολλόν, Il. 19.113.—II. mid., commit folly, be infatuated, deceive oneself, Il. 19.95; causative, ‘beguile,’ (Ἄτη), ἣ πάντας ἀᾶται, Il. 19.91, 129. ἀβακέωἀβακέω, aor. ἀβάκησαν: word of doubtful meaning, be unaware, suspect nothing, Od. 4.249.† ἌβαντεςἌβαντες: a tribe in Euboea, Il. 2.536. ἈβαρβαρέηἈβαρβαρέη: a Trojan fountainnymph, Il. 6.22. ἌβᾶςἌβᾶς: son of the dream - reader Eurydamas, slain by Diomed, Il. 5.148. ἌβιοιἌβιοι: a fabulous tribe of the North, δικαιότατοι ἀνθρώπων, Il. 13.6. ἌβληροςἌβληρος: a Trojan, Il. 6.32. ἀβλήςἀ-βλής, ῆτος (βάλλω): unsped, i. e. ‘new,’ ‘fresh,’ of an arrow, Il. 4.117.† ἄβλητοςἄ-βλητος (βάλλω): not hit, Il. 4.540.† ἀβληχρόςἀ-βληχρός (α prothetic, μαλακός): soft, feeble, gentle, χείρ, τείχεα, θάνατος, Il. 5.337, Il. 8. 178, Od. 11.135. ἄβρομοςἄ-βρομος (βρέμω): loud - roaring, clamorous, Il. 13.41.† ἀβροτάζωἀβροτάζω (ἀβροτεῖν, ἀμβροτεῖν, ἁμαρτεῖν): aor. subj. ἀβροτάξομεν, miss, w. gen., Il. 10.65.† ἄβροτοςἄ-βροτος (=ἄμβροτος): divine, νὺξ ἀβρότη, Il. 14.78.† ἌβῦδοςἌβῦδος: Abȳdus, a town on the southern shore of the Hellespont, Il. 2.836 .—Ἀβῦδόθεν: from Abȳdus, Il. 4.500 . —Ἀβῦδόθι: in Abȳdus, Il. 17.584. ἀγαἀγα-: an old adv., later ἄγαν, employed only as a prefix, greatly, strongly, highly. ἀγάασθαι,ἀγάασθεἀγάασθαι, ἀγάασθε: see ἄγαμαι. ἀγαγεῖν,ἄγαγονἀγαγεῖν, ἄγαγον: see ἄγω. ἀγάζομαιἀγάζομαι: see ἄγαμαι. ἀγαθόςἀγαθός: good.—Hence (1) of persons, ‘valiant,’ ‘brave,’ ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός, Il. 17.632; ‘skilful,’ ἶητῆρ' ἀγαθώ, Il. 2.732, freq. w. acc. of specification or an adv., βοήν, πύξ.—Often ‘noble’ (cf. optimates), opp. χέρηες, Od. 15.324.— (2) of things, ‘excellent,’ ‘useful,’ etc.; ἀγαθόν τε κακόν τε, ‘blessing and curse,’ Od. 4.237 ; ἀγαθοῖσι γεραίρειν, ‘honor with choice portions,’ Od. 14.441 ; ἀγαθὰ φρονεῖν, ‘wish one well,’ Od. 1.43; ‘be pure-minded,’ Il. 6.162 ; εἰς ἀγαθόν or ἀγαθὰ εἰπεῖν, ‘speak with friendly intent;’ εἰς ἀγ. πείθεσθαι, ‘follow good counsel.’

-- 2 --

ἈγάθωνἈγάθων: son of Priam, Il. 24.249. ἀγαίομαιἀγαίομαι (=ἄγαμαι): ‘view with indignation,’ ἀγαιομένου κακὰ ἔργα, Od. 20.16†; cf. Od. 2.67. ἀγακλεήςἀγα-κλεής, gen. ἀγακλῆος (κλέος): highly renowned. ἈγακλέηςἈγακλέης: a Myrmidon, Il. 16.571. ἀγακλειτόςἀγα-κλειτός: highly renowned, famous, epith. of men, of a Nereid, Il. 18.45, and of hecatombs. ἀγακλυτόςἀγα-κλυτός =ἀγακλεής, ἀγακλειτός. ἀγάλλομαιἀγάλλομαι: take delight or pride in (τινί); ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, ‘on exultant wings,’ Il. 2.462; met. of ships, ‘revelling in the fair breeze’ (Διὸς οὔρῳ), Od. 5.176. ἄγαλμαἄγαλμα (ἀγάλλομαι): anything in which one takes delight or pride, a ‘treasure,’ Il. 4.144; applied to votive offerings, Od. 3.274; a sacrificial victim, Od. 3.438; horses, Od. 4.602; personal adornments, Od. 18.300. ἄγαμαιἄγαμαι (ἄγη), fut. ἀγάσσεσθαι, aor. ἠγασάμην, ἠγασσάμην (also unaugmented), and from parallel form ἀγάομαι, ἀγάασθε, ἀγάασθαι, ipf. ἠγάασθε. The form ἄγαμαι only in signif. 1:— (1) admire, wonder at, be amazed, θαυμάζειν οὔτ' ἀγάασθαι, Od. 16.203.—(2) in bad sense, be indignant at, w. acc. Od. 2.67, w. dat. Od. 8.565; be vexed, Il. 23.639; with κότῳ, Il. 14.111; hence envy, begrudge, with inf. Od. 5.129, esp. of envy of the gods, Od. 4.181. ἈγαμεμνονέηἈγαμεμνονέη: fem. poss. adj. from Ἀγαμέμνων, ἄλοχος, Od. 3.264. ἈγαμεμνονίδηςἈγαμεμνονίδης: son of Agamemnon, Orestes, Od. 1.30. ἈγαμέμνωνἈγαμέμνων: Agamemnon, son of Atreus and grandson of Tantalus; his wife, Clytaemnestra, Il. 1.113 f.; his children, Orestes, Chrysothemis, Laodice, and Iphianassa, cf. Il. 2.104, Il. 9.287. King of Mycēnae, likewise ruler over ‘many islands and all Argos,’ Il. 2.108. His wealth in ships, Il. 2.576, 610-614. Epithets, δῖος, κρείων, εὐρυκρείων, ἄναξ ἄνδρῶν, ποιμὴν λᾶῶν. His stature, Il. 3.166, 178, Il. 2. 477-483; ἀριστείᾶ, ‘exploits,’ Il. 11.91-661; honor accorded to him, Il. 23.887; sceptre, Il. 2.104; his return from Troy, Od. 3.143 ff., 156, 193 ff., 234 f.; his death at the hands of Aegisthus and Clytaemnestra, his wife, Od. 3.248 ff., Od. 4.91, 512-537, 584, l 387-463, Od. 24.20-97. ἈγαμήδηἈγαμήδη (cf. Μήδεια): Agamēde, daughter of Augēas, granddaughter of the Sun-god, Il. 11.740. ἄγαμοςἄ-γαμος: unmarried, Il. 3.40†. ἀγάννιφοςἀγά-ννιφος ([ς]νίφω): snowy, ‘snowcapped,’ epith. of Mt. Olympus. (Il.) ἀγανόςἀγανός (cf. γάνυμαι): pleasant, gentle, kindly; ἔπεα, δῶρα, βασιλεύς (opp. χαλεπός), Od. 2.230 ; εὐχωλαι, Il. 9.499, Od. 13.357; οἷς ἀγανοῖς βελέεσσι, ‘with his (her) gentle shafts,’ describing a (natural) sudden, painless death dealt by Apollo upon men, by Artemis upon women, Od. 3.280. ἀγανοφροσύνηἀγανο-φροσύνη: gentle-mindedness, kindliness, Od. 11.203; cf. Od. 2.230. ἀγανόφρωνἀγανό-φρων: gentle-minded, Il. 20.467†. ἀγάομαιἀγάομαι: see ἄγαμαι. ἀγαπάζωἀγαπάζω (=ἀγαπάω) and -ομαι: receive lovingly (τινά), Od. 16.17, Od. 7.33; ‘espouse the cause of,’ Il. 24.464. ἀγαπάωἀγαπάω: welcome affectionately, Od. 23.214; ‘be content,’ Od. 21.289. ἀγαπήνωρἀγαπ-ήνωρ: loving manliness, manly. ἈγαπήνωρἈγαπήνωρ: Ἀγκαίοιο πάϊς, Il. 2.609, king of the Arcadians, a vassal of Agamemnon, to whom he brought the equipment of sixty ships. ἀγαπητόςἀγαπητός (ἀγαπάω): beloved, always with παῖς, son, which is implied in Od. 2.365. ἀγάρροοςἀγά-ρροος ([ς]ῥέω): strong-flowing, Ἑλλήσποντος, Il. 2.845. ἈγασθένηςἈγασθένης (σθένος): son of Augēas, king in Elis, Il. 2.624. ἀγάστονοςἀγά-στονος (στένω): moaning, epith. of Amphitrite (i. e. the Sea), Od. 12.97†. ἈγάστροφοςἈγάστροφος: a Trojan, Il. 11.338. ἈγαύηἈγαύη: a Nereid, Il. 18.42. ἀγαυόςἀγαυός (ἄγαμαι): wondrous; hence, illustrious, high-born, epith. of honor applied to rulers and nations; freq. to the suitors; to the noble πομπηες, Od. 13.71; to Tith<<>*<>>nus, Od. 5.1; and thrice to Persephone. ἀγγελίηἀγγελίη: tidings, message, report; ἀγγ. πατρός, ‘news of my father,’ Od. 1.408, cf. Od. 2.30; ‘command,’ Od. 5.150, Od. 7.263 ; ἀγγ. ἐλθόντα, ‘on a mission,’ Il. 11.140; in Il. 3.206 gen. of cause or purpose, according to some authorities, but see ἀγγελίης.

-- 3 --

ἀγγελίηςἀγγελίης: messenger; assumed as nom. masc. by Aristarchus in Il. 3.206, Il. 13.252, Il. 15.640, Il. 4.384, Il. 11.140. ἀγγέλλωἀγγέλλω, fut. ἀγγελέω, aor. ἤγγειλα, inf. Il. 15.159: report, announce (τὶ, also τινά); w. inf. ‘bid,’ Od. 16.350, Il. 8.517. ἄγγελοςἄγγελος: messenger; common phrase, ἦλθέ τινι, Il. 11.715; Ὄσσα Διὸς ἄγγελος, Il. 2.94; also of birds, Od. 15.526. ἄγγοςἄγγος, εος: pail or bowl, for milk, wine, etc., and for provisions, Od. 2.289. ἄγε,ἄγετεἄγε, ἄγετε, imp. of ἄγω, used as interjection: quick! come! Freq. ἀλλ' ἄγε, ἄγε δή, and foll. by subj. or imp. ἄγε often w. pl., e. g. παῖδες ἐμοί, ἄγε κτλ., Il. 19.475. See also εἰ δ' ἄγε. ἀγείρωἀγείρω, aor. ἤγειρα, pass. pf. ἀγήγερμαι, aor. ἠγέρθην, 3 pl. ἄγερθεν, mid. 2 aor. ἀγερόμην, inf. ἀγερέσθαι (accented ἀγέρεσθαι by ancient grammarians), part. ἀγρόμενος: collect, call together, assemble; pass. and aor. mid. gather together; ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, ‘consciousness’ (‘presence of mind,’ Il. 4.152), ‘was restored.’ ἀγελαῖοςἀγελαῖος (ἀγέλη): of the herd, herding, βοῦς, βόες. ἈγέλᾶοςἈγέλᾶος (ἄγω, λαός): (1) a Trojan, son of Phradmon, Il. 8.257.—(2) a Greek, Il. 11.302.—(3) a suitor, son of Damastor, Ἀγέλεως, Od. 22.131, 247. ἀγελείηἀγελείη (ἀγω, λεία): booty-bringing, ‘the forayer,’ epith. of Athena; cf. ληῖτις. ἀγέληἀγέλη (ἄγω): herd of cattle, but drove of horses, Il. 19.281 ; ἀγέληφι, ‘with the herd,’ Il. 16.487. ἀγεληδόνἀγεληδόν: in herds, Il. 16.160†. ἀγέμενἀγέμεν = ἄγειν. ἄγενἄγεν = ἐάγησαν, from ἄγνῦμι. ἀγέραστοςἀ-γέραστος (γέρας): without a gift. ἀγέρωχοςἀγέρωχος: (if from ἐρωή) impetuous, mighty in combat; anciently interpreted as if from γέρας, ‘gifted.’ ἄγηἄγη: astonishment; ἄγη μ' ἔχει = ἄγαμαι, Il. 21.221. ἀγηγέραθἀγηγέραθ (ατο); see ἀγείρω. ἀγηνορίηἀγ-ηνορίη: virtus, manliness, valor; said in reproach, Il. 22.457, and still more so, Il. 9.700, ‘pride.’ ἀγήνωρἀγ-ήνωρ (ἄγα, ἀνήρ): very manly, valorous; hence, ‘bold,’ ‘proud,’ in both good and bad sense; freq. w. θῦμός. ἈγήνωρἈγήνωρ: son of the Trojan Antenor and Theano, Il. 11.59. ἀγήραος,ἀγήρωςἀ-γήραος, ἀ-γήρως (γῆρας): ageless, unfading, always with ἀθάνατος. ἀγητόςἀγητός (ἄγαμαι): wondrous, magnificent; with εἶδος as acc. of specification, but in agreement w. εἶδος, Il. 22.370. ἀγῖνέωἀγῖνέω (ἄγω), inf. -έμεναι, ipf. ἠγίνεον and ἠγίνευν, Il. 18.493; iter. ἀγίνεσκον, lead, conduct, bring; of a bride, Il. 18.492; ‘haul’ wood, Il. 24.784. ἀγκάζομαιἀγκάζομαι (ἀγκάς): take in the arms; νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο, ‘lifted from the ground,’ Il. 17.722†. ἈγκαῖοςἈγκαῖος: (1) son of Lycurgus, chief of the Arcadians, Il. 2.609.—(2) a wrestler from Pleuron, vanquished by Nestor, Il. 23.635. ἀγκαλίςἀγκαλίς, only ἐν ἀγκαλίδεσσι: in the arms. ἀγκάςἀγκάς, adv.: into or in the arms, with ἔχε, ἐλάζετο, etc. ἄγκιστρονἄγκιστρον: fish-hook. (Od.) ἀγκλίναςἀγ-κλίνας: see ἀνακλίνω. ἀγκοίνηἀγκοίνη: bent arm; ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύειν, ‘to rest in one's embrace.’ ἄγκοςἄγκος, only pl. ἄγκεα: winding vales, gorges. ἀγκρεμάσᾶσαἀγ-κρεμάσᾶσα: see ανακρεμάννῦμι. ἀγκυλομήτηςἀγκυλο-μήτης, εω (μῆτις): crooked in counsel, epith. of Κρόνος. ἀγκύλοςἀγκύλος: bending, curued, epith. of bow and of chariot. ἀγκυλότοξοςἀγκυλό-τοξος (τόξον): armed with the bent bow. ἀγκυλοχείληςἀγκυλο-χείλης (χεῖλος): with crooked beak. ἀγκώνἀγκών: elbow; τείχεος, ‘corner’ of the wall, Il. 16.702. ἀγλαΐζομαιἀγλαΐζομαι (ἀγλαός): glory in, fut. inf. ἀγλαϊεῖσθαι, Il. 10.331†. ἀγλαΐηἀγλαΐη: splendor, brilliancy; of Penelope's ‘dazzling beauty,’ Od. 18.180; ‘display,’ ‘fine show,’ Od. 17.244, 310. ἈγλαΐηἈγλαΐη: wife of Charops, and mother of Nireus, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν, Il. 2.672. ἀγλαόκαρποςἀγλαό-καρπος: with shining fruit; of orchard trees, Od. 7.115. ἀγλαόςἀγλαός (root γαλ-): splendid, shining, bright; epith. of pellucid water, golden gifts, etc.; met. ‘illustrious,’ ‘famous,’ υἱός, Od. 4.188; ‘stately,’ Il. 19.385; in reproach κέραι ἀγλαέ, ‘brilliant with the bow,’ Il. 11.385. ἀγνοέωἀ-γνοέω, sync. aor. iter. ἀγνώσασκε (for αγνοήσασκε), Od. 23.95; from ἀγνοιέω, only aor. ind. ἠγνοίησεν, subj. ἀγνοιῇσι, Od. 24.218, part. ἀγνοιήσᾶσα, Od. 20.15: fail to recognize.

-- 4 --

ἁγνόςἁγνός: holy, pure. ἄγνῦμιἄγνῦμι (ϝάγνῦμι), fut. ἄξω, aor. ἔαξα, ἦξα, inf. ἆξαι, pass. pr. part. ἀγνυμενάων, aor. ἐάγην (ἐάγην, Il. 11.559), ϝάγη, ϝάγεν (=ἐάγησαν): break, shiver, shatter; rather of crushing and destroying than of rending asunder (ῥήγνῦμι); of the ships pelted and smashed by the Laestrȳgons, Od. 10.123. ἀγνώςἀ-γνώς: unknown, Od. 5.79†. ἀγνώσασκεἀγνώσασκε: see ἀγνοέω. ἄγνωστοςἄ-γνωστος: unrecognized, unrecognizable. (Od.) ἀγξηράνηἀγ-ξηράνη: see ἀναξηραίνω. ἄγονοςἄ-γονος: unborn, Il. 3.40†. ἀγοράομαιἀγοράομαι (ἀγορή), pres. ᾶγοράασθε, Il. 2.337, ipf. ἠγοράασθε, ἠγορόωντο, aor. only 3 sing. ἀγορήσατο: hold assembly, Il. 4.1, harangue. ἀγορεύωἀγορεύω (ἀγορή), fut. ἀγορεύσω, aor. ind. only ἀγόρευσεν, Il. 8.29, inf. and imp. more common: harangue, strictly with reference to form and manner of speaking; then generally, speak, say, declare; freq. with acc. ἔπεα πτερόεντα, ἀγορὰς ἀγόρευον, ‘were engaged in haranguing,’ Il. 2.788, ἣν ἀγορεύω, ‘of which I speak,’ Od. 2.318; often in connection with words denoting the manner of speaking, παραβλήδην, ‘insinuatingly,’ Il. 4.6, ὀνειδίζων ἀγορεύοις, ‘talk insultingly of,’ Od. 18.380. ἀγορήἀγορή (ἀγείρω): (1) assembly of the people or army, distinguished from the βουλή or council of the chiefs. ἀγορὴν ποιεῖσθαι, τίθεσθαι, καθίζειν, ἀγορήνδε καλεῖν (through the heralds), ἐς δ' ἀγορὴν ἀγέροντο, etc.—(2) public speech, discussion.—(3) place of meeting, market, pl. Od. 8.16. As designation of time, ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη, Od. 12.439. ἀγορῆθενἀγορῆθεν: from the assembly. ἀγορήνδεἀγορήνδε: to the assembly. ἀγορήτηςἀγορήτης: haranguer, speaker. ἀγορητύςἀγορητύς: gift of speaking, eloquence, Od. 8.168†. ἀγόςἀγός (ἄγω): leader, chief. ἀγοστόςἀγοστός: hand bent for seizing; ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ, ‘clutched the ground,’ said of the warrior's dying agony, Il. 11.425; cf. κόνιος δεδραγμένος (δράσσομαι). ἄγραυλοςἄγραυλος (ἀγρός, αὐλή): lying in the field (passing the night out-doors), βοῦς, πόριες, ποιμένες. ἄγρειἄγρει, and ἀγρεῖτε, Od. 20.149, imp. from ἀγρέω (=αἱρέω), used as interjection like ἄγε: quick! up! forward! Used alone or with μάν, δή, νῦν, followed by imp., or inf. used as imp. ἄγρηἄγρη: hunt, chase. (Od.) ἄγριοςἄγριος, 2 or 3 (ἀγρός): wild, as opp. to tame; met., ferocious, savage. ἌγριοςἌγριος: son of Portheus in Calydon, Il. 14.117. ἀγριόφωνοςἀγριό - φωνος: rude - voiced, of the Sintians of Lemnos, Od. 8.294†. ἀγρόθενἀγρόθεν, rure: from the field, country. (Od.) ἀγροιώτηςἀγροιώτης: rustic, peasant; as adj., Il. 15.272. ἀγρόμενοςἀγρόμενος: see ἀγείρω. ἀγρόνδεἀγρόνδε: to the field, country, i. e. from town. ἀγρονόμοςἀγρο-νόμος (νέμω): inhabiting the fields, rural, νύμφαι, Od. 6.106†. ἀγρόςἀγρός: field, country, opp. to town, ἐπ' ἀγροῦ νόσφι πόληος, Od. 16.383; ἐξ ἀγροῖο πολίνδε, Od. 17.182. ἀγρότεροςἀγρότερος (poet. parallel form to ἄγριος): wild; of Artemis as huntress, ‘ranging the wild,’ Il. 21.471. ἀγρότηςἀγρότης: rustic, Od. 16.218. ἀγρώσσωἀγρώσσω (ἄγρα): catch, intensive; of the sea - gull ‘ever catching’ fish, Od. 5.53†. ἄγρωστιςἄγρωστις: field-grass, grass; identified by some with ‘dog's tooth,’ by others with ‘panic.’ ἄγυιαἄγυια (ἄγω): road, way, street; σκιόωντο δὲ πᾶσαι ἄγυιαι, ‘shadowy grew all the ways,’ of the approach of night. ἄγυριςἄγυρις (ἀγείρω): chance gathering, company, host, ἀνδρῶν, νεκύων, νηῶν (when drawn up on shore), Il. 24.141. ἀγυρτάζωἀγυρτάζω (ἀγύρτης, ἀγείρω): collect as beggar, Od. 19.284†. ἀγχέμαχοςἀγχέ-μαχος (ἄγχι, μάχομαι): fighting hand to hand (cominus). ἄγχιἄγχι: near, hard by, τινός. The dat., if used, generally modifies the verb of the sentence, but probably with ἄχγι in Il. 20.283. Of time, ἄγχ<<><>> μάλ, ‘in the near future,’ Od. 19.301. ἀγχίαλοςἀγχί-αλος (ἅλς): near the sea. ἈγχίαλοςἈγχίαλος: (1) a Greek, slain by Hector, Il. 5.609.—(2) father of Mentes, and ruler of the Taphians, Od. 1.180.— (3) a noble Phaeacian, Od. 8.112.

-- 5 --

ἀγχιβαθήςἀγχι-βαθής (βάθος): deep near the shore, Od. 5.413†. ἀγχίθεοςἀγχί-θεος: near to the gods (i. e. by relationship, descent), of the Phaeacians, Od. 5.35; see Od. 7.56 ff. ἀγχιμαχητήςἀγχι-μαχητής = ἀγχέμαχος. ἀγχίμολοςἀγχί-μολος (μολεῖν): coming near, mostly adv. acc. with ἐλθεῖν, ἔρχεσθαι, foll. by dat.; ἐξ ἀγχιμόλοιο, Il. 24.352, cf. ἐγγύθεν. Implying time, ἀγχίμολον δὲ μετ' αὐτόν, ‘close after him,’ Od. 17.336. ἀγχίνοοςἀγχί-νοος (νοῦς): near-, i. e. readyminded, Od. 13.332, cf. ‘presence of mind.’ ἈγχίσηςἈγχίσης: (1) son of Capys, father of Aenēas, Il. 5.268.—(2) father of Echepōlus, from Sicyon, Il. 23.296. ἈγχῖσιάδηςἈγχῖσιάδης: son of Anchīses, (1) Aenēas, Il. 17.754.—(2) Echepolus. ἄγχισταἄγχιστα: see ἄγχιστος. ἀγχιστῖνοςἀγχιστῖνος: close together, one upon another. ἄγχιστοςἄγχιστος (sup. of ἄγχι): nearest, most nearly, closely, only adv. neut. sing. and pl.; met. w. ἔοικα and ἐίσκω. ἀγχόθιἀγχόθι = ἄγχι. ἀγχοῦἀγχοῦ = ἄγχι. ἄγχωἄγχω: choke, strangle, ipf. ‘was choking,’ Il. 3.371†. ἄγωἄγω, fut. ἄξω, aor. ἦξα (imp. ἄξετε, inf. ἀξέμεν, ἀξέμεναι), mid. ἠξάμην (ἄξεσθε, ἄξοντο), more common 2 aor. act. ἤγαγον, subj. ἀγάγωμι, mid. ἠγαγόμην (also unaugmented): I. act., lead, conduct, bring, Od. 17.218 (‘brings like to like,’ ὡς is prep.), 219; βοῦν, ἵππους ὑπὸ ξυγόν, ὑφ' ἅρματα, ‘put to harness’; bring or carry with one, esp. of booty and prisoners, lead captive, carry off, thus joined w. φέρω, Il. 5.484; hence ‘transport,’ ‘convey,’ with persons or things as subj., ναῦται, νῆες; ‘remove,’ νεκρόν, κόπρον; ‘guide,’ ‘control,’ Il. 11.721, Il. 21.262; esp. an army, ships, etc., Il. 2.580, 631, 557. Met. ‘bring to pass,’ ‘occasion,’ Il. 24.547, ‘spread abroad,’ κλέος, Od. 5.311. The part. ἄγων is often added to a verb by way of amplification, Od. 1.130, Il. 2.558.—II. Mid., take with or to one what one regards as his own, Il. 3.72, Od. 6.58, prizes, captives, etc.; esp. γυναῖκα, ‘lead home,’ ‘take to wife,’ said of the bridegroom, and also of those who give in marriage, or who accompany the bride, Od. 6.28. ἀγώνἀγών (ἄγω): (1) assembly, esp. to witness games, ἵζανεν (Ἀχιλλεύς), Il. 23.258, λῦτο, Il. 24.1, then contest, games, Od. 8.259.—(2) assemblage or place of assemblage, of the ships, νεῶν ἐν ἀγῶνι (the Greek camp), Il. 16.500 ; θεῖος, ‘of the gods,’ Il. 18.376, but Il. 7.298 of the ‘temple-hall,’ containing the statues of the gods.—(3) place or scene of combat, arena, including the space occupied by the spectators, Il. 23.531. ἀδαημονίηἀ - δαημονίη: want of knowledge, Od. 24.244†. αδαήμωνα δαήμων: unacquainted with, τινός. ἀδάκρῦτοςἀ-δάκρῦτος: tearless. ἌδαμαςἌδαμας: a Trojan, son of Asius, Il. 13.759, 771. ἀδάμαστοςἀ-δάμαστος (δαμάζω): not to be prevailed over, i. e. ‘inexorable,’ Ἀίδης, Il. 9.158†. ἀδδεέςἀδδεές: see ἀδειής. ἀδδηκώς,ἀδδήσειεἀδδηκώς, ἀδδήσειε: see ἀδέω. ἄδδηνἄδδην: see ἄδην. ἀδειήςἀ-δειής (δέος): fearless; κύον ἀδδεές, ‘shameless hussy.’ ἀδελφεός,ἀδελφειόςἀδελφεός, ἀδελφειός: brother. ἀδευκήςἀδευκής: odious, unpleasant; θάνατος, πότμος, φῆμις. ἀδέψητοςἀ-δέψητος (δέψω): untanned. ἀδέωἀδέω, only aor. opt. ἀδδήσειε, perf. part. ἀδδηκότες, also written ἆδη- and ἇδη-: be satiated, feel loathing at; καμάτῳ, ὕπνῳ, ‘be overwhelmed with.’ ἄδην,ἅδην,ἄδδηνἄδην, ἅδην, ἄδδην: to satiety, to excess; ἅδην ἐλάαν κακότητος, πολέμοιο, ‘until he gets enough’ of trouble, etc. ἀδήριτοςἀ-δήριτος (δῆρις): uncontested, Il. 17.42†. ἁδινόςἁδινός: probably thick, esp. of things densely crowded and in motion. Hence ‘throbbing’ (κῆρ), ‘swarming’ (μέλισσαι), ‘buzzing’ (μυι<<><>>αι), ‘flurried’ (μῆλα), ‘sobbing’ (γόος), ‘voiceful’ (Σειρῆνες). Adv. with corresponding signification ἁδινόν, ἁδινά, ἁδινώτερον, ‘more dolefully,’ ἁδινῶς ἀνενείκατο, ‘fetched a deep sigh,’ Il. 19.314. ἁδινῶςἁδινῶς: see ἁδινός. ἀδμήςἀ - δμής (δάμνημι): untamed, unbroken; παρθένος, ‘unwedded;’ cf. δάμαρ. (Od.) ἄδμητοςἄ-δμητος: unbroken, not yet brought under the yoke. ἌδμητοςἌδμητος: husband of Alcestis, and father of Eume<<>*<>>lus, Il. 2.713 f., Il. 23.289, 391, 532.

-- 6 --

ἅδονἅδον: see ἁνδάνω. ἄδος,ἅδοςἄδος, ἅδος (see ἀδέω): satiety, disgust. ἈδρήστειαἈδρήστεια: a town on the Propontis, in what was afterward Mysia, Il. 2.828. ἈδρήστηἈδρήστη: a handmaid of Helen, Od. 4.123. ἈδρηστίνηἈδρηστίνη: daughter of Adrastus, Αἰγιάλεια, Il. 5.412†. ΑδρηστοςΑδρηστος (διδράσκω, the ‘unescapable’): (1) from Argos, fugitive to Sicyon, succeeds Polybus there as king; becomes also king in Argos, harbors Tydeus, and gives him his daughter in marriage, cf. Il. 14.121; his swift steed Areion, Il. 23.347.—(2) son of Merops, from Percōte, founder of Adrasteia, leader of Trojan allies from thence, Il. 2.380, Il. 11.328.—(3) a Trojan, slain by Menelāus, Il. 6.37, 45, 63.—(4) a Trojan slain by Patroclus, Il. 16.694. ἁδροτήςἁδροτής (ἁδρός): maturity, vigor; ἁδροτῆτα, questionable reading in Il., see ἀνδροτής. ἄδυτονἄ-δυτον (δύνω, ‘not to be entered’): shrine, ‘holy of holies.’ ἀεθλεύω,άθλεύωἀεθλεύω, άθλεύω (ἄϝεθλον): institute, or contend in, a gymnastic contest; ἐπί τινι, ‘in honor of’ some one; for άθλέω, toil, Il. 24.734. ἀέθλιονἀέθλιον = ἄεθλον. Also pl. implements of combat, ‘weapons,’ Od. 21.4, 62, 117. ἄεθλον,ἆθλονἄεθλον, ἆθλον (ἀϝεθ.): (1) prize.— (2) prize-contest. ἄεθλος,ἆθλοςἄεθλος, ἆθλος: (1) prize-contest, distinguished from war, ἢ ἐν ἀέθλῳ | ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ, Il. 16.590.—(2) combat (in war), Il. 3.126; then ‘toil,’ ‘hardship,’ esp. of the ‘labors’ of Heracles, imposed by Eurystheus (Εὐρυσθῆος ἄεθλοι, Il. 8.363). ἀεθλοφόρος,άθλοφόροςἀεθλο-φόρος, άθλοφόρος: prize-winning; only of horses. ἀεί,αἰεί,αἰένἀεί, αἰεί, αἰέν: always, ever; joined with ἀσκελέως, ἀσφαλές, διαμπερές, ἐμμενές, μάλα, νωλεμές, συνεχές. Also αἰεὶ ἤματα πάντα. ἀείδωἀείδω (ἀϝείδω), fut. ἀείσομαι, aor. ind. ἄεισε, imp. ἄεισον, inf. ἀεῖσαι: sing—I. trans., παιήονα, κλέα ἀνδρῶν, ‘lays of heroes;’ also w. acc. of the theme of minstrelsy, μῆνιν, Il. 1.1; Ἀχαιῶν νόστον, Od. 1.326; with ὡς, Od. 8.514; acc. and inf., Od. 8.516.—II. intrans., μάλ' ἀεῖσαι, ‘merrily’, λίγα, καλόν (adv.); met. of the bow-string, Od. 21.411. ἀεικείηἀ-εικείη (ἀϝεικής): disfigurement, Il. 24.19 ; ἀεικείας φαίνειν, ‘exhibit unseemly behavior,’ Od. 20.308. ἀεικέλιοςἀ-εικέλιος, 2 and 3, = ἀεικής: ‘illfavored, Od. 6.242; adv., ἀεικελίως: disgracefully. ἀεικήςἀ-εικής (ἀϝεικ., ϝέϝοικα): unseemly, disgraceful; νόος οὐδὲν ἀεικής, ‘a likely understanding,’ οὔ τοι ἀεικές, etc.; μισθὸς ἀεικής, ‘wretched’ pay; πήρη, ‘sorry’ wallet, ἀεικέα ἕσσαι, ‘thou art vilely clad.’ ἀεικίζωἀ-εικίζω (ἀϝεικής), ipf. ἀείκιζεν, aor. subj. ἀεικίσσωσι, mid. ἀεικισσαίμεθα, ἀεικίσσασθαι, pass. ἀεικισθήμεναι: disfigure, maltreat, insult. ἀείρω,αἴρωἀείρω, αἴρω (ἀϝείρω), aor. ἤειρα and ἄειρα, mid. I. ἀειράμην, pass. ἀέρθην (ἀερθείς, ἀρθείς), plupf. ἄωρτο, cf. ἄρνυμαι: raise up, lift; freq. w. ὑψόσε; of ‘swinging’ the lash (μάστῖγα), of the ‘carrying’ capacity of ships (ἄχθος ἄειραν, Od. 3.312), ‘made him light,’ Il. 19.386; mid. and pass., rise up, lift oneself, of dust in the air, of the balance, Il. 8.74, of birds ‘soaring,’ and of horses flinging up their heels. The part. ἀείρᾶς is added to verbs by way of amplification, Od. 1.141. Of ‘bringing and offering,’ Il. 6.264, esp. mid. (out of one's store), 293, Od. 15.106. ἀεῖσαιἀεῖσαι: see ἀείδω. ἀεκαζόμενοςἀ-εκαζόμενος (ἀϝέκων): unwillingly, reluctantly; w. πολλά, ‘much against one's will.’ ἀεκήλιοςἀ-εκήλιος (ἀϝεκ.): unwelcome, ‘woful,’ ἔργα, Il. 18.77†. ἀέκητιἀ-έκητι (ϝέκητι): against the will of; freq. w. θεῶν. ἀέκων,ἄκωνἀ-έκων, ἄκων, -ουσα (ϝεκών): unwilling, reluctant; ‘unintentionally,’ Il. 16.264, βιῃ ἀέκοντα, ‘by force against my will,’ Il. 15.186 ; σὲ βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα, Od. 4.646; cf. Il. 1.430. ἄελλαἄελλα (ἄϝημι): gust of wind, blast, squall; of a whirlwind, Il. 16.374. ἀελλήςἀ-ελλής, ές (εἴλω): dense; κονίσαλος, Il. 3.13. ἀελλόποςἀελλό - πος (ἄελλα, ποῦς): stormfooted; of Iris, the swift messenger, cf. ποδήνεμος. (Il.) ἀελπήςἀ-ελπής (ϝέλπομαι): unhoped for, ‘beyond hope,’ Od. 5.408†.

-- 7 --

ἀελπτέωἀ-ελπτέω: be hopeless; ἀϝελπτέοντες σόον εἶναι, ‘despairing of his safety,’ i. e. ‘recovering him safe beyond their hopes,’ Il. 7.310†. άενάων,αἰενάωνάε-νάων, αἰε-νάων (ἀεί, ναω): everflowing, ‘never - failing,’ ‘perennial,’ ὕδατα, Od. 13.109†. ἀέξωἀέξω (ἀϝέξω, ‘wax’), only pres. and ipf.: make to grow, increase, let grow up, υἱόν, Od. 13.360; mid. and pass., grow, grow up; μέγα πένθος, ‘cherish’; ἔργον, ‘prosper,’ Od. 14.66 ; ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ‘was waxing,’ i. e. advancing toward the meridian, Il. 8.66, Od. 9.56. ἀεργίηἀ-εργίη (ϝέργον): sloth, Od. 24.251†. The is a necessity of the rhythm. ἀεργόςἀ-εργός: slothful, idle, lazy. ἀερθείς,ἀερθένἀερθείς, ἀερθέν: see ἀείρω. ἀερσίποςἀερσί-πος (ἀϝείρω, πούς): high-stepping; epith. of horses, cf. Il. 23.501. ἄεσαἄεσα (ἄϝεσα), ἆέσαμεν, ἄσαμεν, ἄεσαν, inf. ἀέσαι, only aor.: pass the night, rest, not necessarily in sleep; νύκτα, νύκτας. (Od.) ἀεσιφροσύνηἀεσι-φροσύνη: thoughtlessness, dat. pl. ‘thoughtlessly,’ Od. 15.470†. ἀεσίφρωνἀεσί-φρων (cf. Od. 21.301 f.): light-headed, thoughtless, silly. ἀζάλεοςἀζάλεος (ἄζη): dry, withered, sere. ἈζεΐδηςἈζεΐδης: son of Azeus, Ἄκτωρ, Il. 2.513. ἄζῃἄζῃ, dat. from ἅζα (ἄζομαι): dry dirt, ‘rust,’ Od. 22.184†. ἀζηχήςἀ - ζηχής, ές: unceasing, incessant; adverbial ἀζηχές. ἄζομαιἄζομαι (act. ἄζω, Hesiod): dry, grow dry, ‘season,’ Il. 4.487†. ἅζομαιἅζομαι, only pres. and ipf.: dread, stand in awe of; w. inf. Il. 6.267, Od. 9.478; w. μή, ‘lest,’ Il. 14.261. ἀηδώνἀηδών (ἀϝείδω, the ‘songstress,’ κατ' ἐξοχήν): nightingale. In the Homeric legend the daughter of Pandareus, wife of Zethus of Thebes, mother of Itylus, whom she slew by mistake, Od. 19.518† ff. See Ἴτυλος. ἀηθέσσωἀ-ηθέσσω (ἀηθής, ἦθος): be unaccustomed to; w. gen., Il. 10.493†. ἄημιἄημι (ἄϝημι), 3 du. ἄητον, inf. ἀῆναι, ἀήμεναι, part. ἀέντες, ipf. ἄη, ἄει, pass. ἀήμενος: blow, of wind; (λέων) ὗόμενος καὶ ἀήμενος, ‘buffeted by wind’ and rain, Od. 6.131; met. δίχα... θῦμὸς ἄητο, ‘wavered,’ Il. 21.386. ἆήρἆήρ, ἠέρος: the lower, denser atmosphere, distinguished from αἰθήρ, ‘sky’; hence ‘vapor,’ ‘mist,’ ‘cloud,’ esp. as means of rendering invisible, Il. 3.381. ἀήσυλοςἀήσυλος = αἴσυλος, Il. 5.876†. ἀήτηςἀήτης (ἄϝημι): wind, Od. 9.139; mostly pl. w. ἀνέμοιο, Ζεφύροιο, ἀνέμων, blast, breeze. ἄητοἄητο: see ἄημι. ἄητοςἄητος: word of doubtful meaning, stormy, impetuous (if from ἄημι; ἄητον θάρσος, Il. 21.395†. άθάνατοςά-θάνατος (the is a necessity of the dactylic rhythm): deathless, immortal; also as subst., opp. βροτοί, θνητοί, ἄνδρες; said of ‘imperishable’ possessions of the gods, Od. 4.79, Il. 2.447 ; ἆθάνατον κακόν (Charybdis), Od. 12.118. ἄθαπτοςἄ-θαπτος (θάπτω): unburied. ἀθεείἀ-θεεί (θεός), adv.: without god; οὐκ ἀθεεὶ ὅδ' ἀνὴρ... ἥκει (i. e. ‘he is a godsend to us’), said in mockery, Od. 18.353†. ἀθεμίστιοςἀ-θεμίστιος (θέμις): lawless, unrighteous, wicked; ἀθεμίστια εἰδέναι, foster ‘godless thoughts.’ ἀθέμιστοςἀ-θέμιστος = ἀθεμίστιος, Od. 9.106, cf. 112; opp. ἐναίσιμος, Od. 17.363. ἀθερίζωἀθερίζω, ipf. ἀθέριζον: disregard, despise; always w. neg.; opp. μεγαλίζομαι, Od. 23.174. ἀθέσφατοςἀ-θέσφατος (θεός, φημί, ‘not to be said even by a god’): unspeakable, indescribable, immense, prodigious (of quality or quantity); γαῖα, θάλασσα, ὄμβρος, νύξ, and even οἶνος, σῖτος. Ἀθῆναι,ἈθήνηἈθῆναι, Ἀθήνη (Od. 7.80): Athens, Il. 2.546, , Od. 3.278, 307. Ἀθηναίη,ἈθήνηἈθηναίη, Ἀθήνη: the goddess Athena, ἀγελείη, Ἀλαλκομενηίς, γλαυκῶπις, ἐρυσίπτολις, εὐπλόκαμος, ἠύκομος, λαοσσόος, ληῖτις, πολύβουλος; cf. Ἀτρυτώνη, Τριτογένεια, esp. Παλλάς. Fosters the arts, Od. 6.232, Od. 23.160, esp. domestic and feminine accomplishments, Il. 9.390, Od. 2.116; as a goddess of war, she protects cities (Ἀλαλκομενηίς), and is the especial patron of Odysseus. ἈθηναῖοςἈθηναῖος: Athenian, Il. 2.551, etc. ἈθήνηἈθήνη: see Ἀθῆναι, Ἀθηναίη. ἀθηρηλοιγόςἀθηρη-λοιγός (ἀθήρ, λοιγός): chaffdestroyer, designation of a winnowingshovel in Teiresias' prophecy to Odysseus, Od. 11.128, Od. 23.275. ἆθλεύωἆθλεύω (= ἆθλέω): see ἀεθλεύω. ἆθλέωἆθλέω (ἆθλος), only aor. part. ἆθλήσᾶς: wrestle, toil, labor. ἆθλητήρἆθλητήρ: fighter, Od. 4.164†, cf. Od. 4.159 f.

-- 8 --

ἆθλοςἆθλος: see ἄεθλος. ἆθλοφόροςἆθλοφόρος: see ἀεθλοφόρος. ἈθόωςἈθόως, όω: Athos, Il. 14.229†, the mt. terminating the promontory of Acte in Chalcidice, now Monte Santo. ἀθρέωἀθρέω, only aor. ἀθρήσειε, ἀθρῆσαι: gaze, look, in the effort to see something, then descry; abs. and w. εἰς, Il. 10.11; also w. acc., Il. 12.391. ἁθρόος,ἀθρόοςἁθρόος, ἀθρόος, only pl.: (all) together, in crowds; freq. ἁθρόα πάντα. ἄθῦμοςἄ - θῦμος: spiritless, despondent, Od. 10.463†. ἀθύρμαἀθύρμα (ἀθύρω): plaything, toy, trinket. ἀθύρωἀθύρω: play, sport; ἀθύρων, Il. 15.364†. ἌθωςἌθως: see Ἀθόως. αἰ,αἴαἰ, αἴ: if, if only, whether; conjunction, used in conditional clauses, and in the expression of a wish; always with κέ, κέν (never ἄν), or γάρ, and never separated from these particles by another particle (εἰ δέ κε, never αἰ δέ κε).—I. conditional, regularly foll. by subj., rarely by opt. (Il. 7.387, Od. 13.389). Here belongs the so-called ‘interrogative’ use, as πειρήσομαι αἴ κε τύχωμι, Il. 5.279.—II. optative, to express a wish, ‘would that,’ αἲ γάρ, or αἲ γὰρ δή w. opt., generally referring to fut. time, but sometimes of an unfulfilled wish in pres. time (Il. 7.132); foll. by inf., Od. 7.311, Od. 24.376. αἶααἶα: earth, land; πᾶσαν ἐπ' αἶαν, ‘the world over.’ ΑἰαῖοςΑἰαῖος, only fem. Αἰαίη: Aeaean.— (1) νῆσος, the home of Circe (see Od. 12.3 f., 9), a fabulous isle, located by the Romans at Circeii, near Terracina.— (2) the goddess Circe herself, sister of Aeētes (see Od. 10.137). ΑἰακίδηςΑἰακίδης: descendant of Aeacus; (1) his son, Peleus, Il. 16.15.—(2) his grandson, Achilles, Il. 2.860. ΑἰακόςΑἰακός: son of Zeus and Aegina, grandfather of Achilles, Il. 21.189. ΑἴᾶςΑἴᾶς: Ajax.—(1) Τελαμώνιος, Τελαμωνιάδης, μέγας, ‘the greater,’ son of Telamon from Salamis, half - brother of Teucer; second only to Achilles in prowess, Od. 11.550 f.—(2) Ὀῖλιάδης, Ὀῖλῆος ταχὺς Αἴᾶς, μείων, ‘the lesser,’ Oileus' son, leader of Locrians, his death, Od. 4.499.—The two heroes are often coupled in dual or pl., e. g. Αἴαντε δύω, θεράποντες Ἀρῆος, ‘the Ajaxes.’ ΑἰγαίΑἰγαί (cf. αἰγιαλός): a town in Achaea, seat of worship of Poseidon, Il. 8.203. ΑἰγαίωνΑἰγαίων (cf. αἰγίς): epithet of Briareus, Il. 1.404†. αἰγανέηαἰγανέη: a light hunting-spear, javelin, Od. 9.156; thrown for amusement, Il. 2.774, Od. 4.626; also used in war, Il. 16.589 ff. ΑἰγείδηςΑἰγείδης: son of Aegeus, Theseus, Il. 1.265†. αἴγειος,αἴγεοςαἴγειος, αἴγεος (αἴξ): of a goat; ‘of goat's milk,’ or ‘goatskin,’ τυρός, ἀσκός, κυνέη. αἴγειροςαἴγειρος: black poplar; as tree in the lower world, Od. 10.510. αἴγεοςαἴγεος = αἴγειος, ἀσκός, Od. 9.196†. ΑἰγιάλειαΑἰγιάλεια: daughter of Adrastus, wife of Diomed, Il. 5.412†. αἰγιαλόςαἰγιαλός: beach, strand. ΑἰγιαλόςΑἰγιαλός (‘Coast-land’): (1) a district in N. Peloponnesus, afterward Achaea, Il. 2.575†.—(2) a town in Paphlagonia, Il. 2.855†. αἰγίβοτοςαἰγί-βοτος (βόσκω): fed upon by goats; as subst., goat-pasture, Od. 13.246. αἰγίλιψαἰγίλιψ: precipitous; πέτρη, Ι 1, Il. 16.4. ΑἰγίλιψΑἰγίλιψ: a district, or island, under the rule of Odysseus, Il. 2.633†. ΑἴγῖναΑἴγῖνα: an island in the Saronic gulf, still bearing its ancient name, Il. 2.562†. ΑἴγιονΑἴγιον (cf. Αἰγιαλός): a town in Achaea, afterward the capital of the Achaean league, Il. 2.574†. αἰγίοχοςαἰγί-οχος (ἔχω): aegis-holding, epith. of Zeus. αἰγίςαἰγίς (originally emblematic of the ‘storm-cloud,’ cf. ἐπαιγίζω): the aegis, a terrific shield borne by Zeus, or at his command by Apollo or by Athena, to excite tempests and spread dismay among men; the handiwork of Hephaestus; adorned with a hundred golden tassels, and surmounted by the Gorgon's head and other figures of horror, Il. 5.738, Il. 2.448. ΑἴγισθοςΑἴγισθος: son of Thyestes, and cousin of Agamemnon. As paramour of Clytaemnestra, he murders Agamemnon, and after ruling seven years over Mycenae, is himself killed by Orestes, Od. 3.196, Od. 4.512 ff., Od. 11.409. αἴγληαἴγλη: radiance, gleam; of daylight, Od. 6.45; of sun and moon; of weapons, Il. 2.458.

-- 9 --

αἰγλήειςαἰγλήεις: radiant, resplendent, epith. of Olympus. αἰγυπιόςαἰγυπιός: vulture; with ὄρνῖς, Il. 7.59. ΑἰγύπτιοςΑἰγύπτιος (in cases ending w. a long syllable, read w. synizesis, as Αἰγυπτhους): (1) Egyptian; as subst., Od. 4.83.—(2) Aegyptius, an old man of Ithaca, Od. 2.15. ΑἴγυπτοςΑἴγυπτος: (1) Egypt, Od. 4.355.—(2) Homeric name of the river Nile, Od. 4.477; w. ποταμός, Od. 14.258. —Αἴγυπτόνδε, δ , Od. 14.246. αἰδεῖοαἰδεῖο: see αἰδέομαι. αἰδέομαι,αἴδομαιαἰδέομαι, αἴδομαι (αἰδώς), pr. imp. αἰδεῖο, ipf. αἴδετο, fut. αἰδές(ς)ομαι, aor. mid. ᾐδεσάμην and αἰδεσσάμην, pass. ᾐδέσθην, αἰδέσθην, 3 pl. αἴδεσθεν: feel shame, regard, or mercy (from moral or humane scruples, toward oneself or others, even toward inferiors); τινὰ, respect, have regard for, stand abashed before, Il. 1.23, Od. 3.96; w. inf., scruple, be ashamed, from modesty, or from motives of propriety, good-taste, etc., Od. 14.146, Od. 18.184 ; αἰδομένων, ‘selfrespecting’ (opp. φευγόντων), Il. 5.531. ἀίδηλοςἀίδηλος: destructive, destroying; ‘pestilent,’ Il. 5.880, Od. 22.165.—adv. ἀιδήλως, Il. 21.220. Ἀίδης,ΑιδωνεύςἈίδης, Αιδωνεύς (root ϝιδ, god of the unseen world), gen. Ἀίδᾶο, Ἀίδεω, Ἄιδος, dat. Ἄιδι, Ἀίδῃ, Ἀιδωνῆι, acc. Ἀίδην: Hades; ἐνέροισιν ἀνάσσων, Ζεὺς καταχθόνιος, κρατερὸς πυλάρτης, πελώριος, κλυτόπωλος, ἴφθῖμος, στυγερός. Freq. Ἄιδος δόμον εἴσω, ἐν δόμοις, etc.; often only Ἄιδόσδε, εἰς or ἐν Ἄιδος (sc. δόμον, δόμῳ). αἰδοῖοςαἰδοῖος (αἰδώς): (1) modest, bashful, Od. 17.578.—(2) honored, respected, of those who by their relationship, position, or circumstances have a claim to deference or merciful treatment, as the gods, kings, suppliants, mendicants, and the ‘housekeeper’ (ταμίη).—As subst. neut. pl. αἰδοῖα, ‘the parts of shame,’ ‘privy parts,’ Il. 13.568†.—Adv., αἰδοίως ἀπέπεμπον, ‘with due honor,’ ‘fitting escort,’ Od. 19.243. αἴδομαιαἴδομαι: see αἰδέομαι. Αιδος,ἌιδόσδεΑιδος, Ἄιδόσδε: see Ἀίδης. ἀιδρείηἀιδρείη: ignorance; ἀιδρείῃσι νόοιο, i. e. ‘unwittingly,’ Od. 11.262. ἄιδριςἄ - ιδρις (ϝίδρις): ignorant, unacquainted with (τινός), witless, Il. 3.219. αἰδώςαἰδώς, οῦς: shame (restraint), re- gard, respect, mercy (see αἰδέομαι); ‘scruple,’ αἰδῶ καὶ νέμεσιν, Il. 13.122 (cf. Il. 15.561), αἰδὼς | καὶ δέος, Il. 15.657; ‘diffidence,’ Od. 3.14; in reproach, αἰδώς! ‘for shame,’ Il. 16.422, Il. 5.787; w. acc. and inf., ‘it's over bold,’ Od. 3.22; equiv. to αἰδοῖον, ‘that hide thy nakedness,’ Il. 2.262. αἰεί,αἰέναἰεί, αἰέν: see ἀεί. αἰειγενέτηςαἰει-γενέτης: immortal, eternal. αἰεινάωναἰει-νάων: see άε-νάων. αἰετόςαἰετός: eagle; the ‘bird of Jove,’ and ‘most perfect’ bird of omen, Il. 24.310 f., Il. 8.247. ἀίζηλοςἀίζηλος: unseen; τὸν μὲν (δράκοντα) ἀίζηλον θῆκεν θεός, ‘put out of sight,’ Il. 2.318† (v. l. ἀρίζηλον). αἰζηός,αἰζήιοςαἰζηός, αἰζήιος: vigorous; with ἀνήρ, and as subst. (Od. 12.440); esp. pl., θαλεροί, ἀρηίθοοι αἰζηοί, ‘lusty,’ ‘doughty youths.’ ΑἰήτηςΑἰήτης: son of Helius and Perse, brother of Circe, holder of the golden fleece won by the Argonauts, Od. 12.70. αἴητοςαἴητος: epith. of Hephaestus, πέλωρ αἴητον, ‘terrible;’ ‘puffing’ (if from ἄημι), Il. 18.410†. By some thought to be the same word as ἄητος. αἰθαλόειςαἰθαλόεις, εσσα, εν (αἴθω): smoky, sooty; μέλαθρον, μέγαρον, Il. 2.415, Od. 22.239; κόνις, ‘grimy’ dust (opp. πολιός), Od. 24.316, Il. 18.23. αἴθεαἴθε: particle of wishing, ‘Would that,’ ‘Oh, that,’ more common in Homer than εἴθε. Foll. by opt., or by ὤφελον and inf. ΑἴθηΑἴθη: name of a mare, ‘Sorrel’ (‘Fire-bug’), Il. 23.295. αἰθήραἰθήρ: the upper air, or sky, aether; αἰθέρι ναίων, of Zeus, dweller in the heavens; more exactly conceived as having οὐρανός beyond it, Il. 2.458; separated from the lower άήρ by the clouds, as Hera in Il. 15.20 swings ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν. ΑἴθῖκεςΑἴθῖκες: a tribe dwelling near Mt. Pindus, Il. 2.744†. ΑἰθίοπεςΑἰθίοπες (αἴθω, the ‘swarthy’), acc. ῆας: Aethiopians, a pious folk, loved and visited by the gods, dwelling on the borders of Oceanus, in two divisions, east and west, Od. 1.22 ff. αἰθόμενοςαἰθόμενος: burning, blazing. αἴθουσααἴθουσα: portico, corridor. We distinguish two αἴθουσαι, an outer and an inner, see plate III. at end of vol ume.—(1) the outer (αἰθ. αὐλῆς, Od. 21.390, ν 1, Od. 22.449), on either side of the vestibule, entering the court.—(2) the inner (αἰθ. δώματος), leading from the court into the house; this one served as a sleeping-place for guests (Od. 3.399, Od. 4.297), and was roofed.

-- 10 --

αἴθοψαἴθοψ (αἴθω): gleaming, sparkling; χαλκός, οἶνος; ‘red,’ of smoke mingled with flame, Od. 10.152. αἴθρηαἴθρη (cf. αἰθήρ): clear sky, serenity. ΑἴθρηΑἴθρη: mother of Theseus, follows Helen as captive to Troy, Il. 3.144. αἰθρηγενέτης,αἰθρηγενήςαἰθρη-γενέτης, αἰθρηγενής: aetherborn, Boreas. αἶθροςαἶθρος: cold, frost. αἴθυιααἴθυια: water-hen. αἴθωναἴθων: shining, tawny; of metal (Il. 4.485), and of horses, cattle, eagle, and lion. ΑἴθωνΑἴθων: (1) a name assumed by Odysseus, Od. 19.183.—(2) name of a horse, Il. 8.185; see Αἴθη. αἴκαἴκ: see αἴ (κε). άῖκήάῖκή (άίσσω): darting; τόξων άῖκάς, ‘whizzing bow-shots,’ Il. 15.709†. ἀικῶςἀικῶς (= ἀεικῶς): ignominiously, Il. 22.336†. αἷμααἷμα: blood, bloodshed, carnage; of relationship, race (γενεὴ καὶ αἷμα), Il. 6.211, Il. 19.105. αἱμασιήαἱμασιή: thorn-bush; αἱμασιὰς λέγειν, ‘gather hedge-brush,’ Od. 18.359 and Od. 24.224. αἱματόειςαἱματόεις, εσσα, εν: bloody, bleeding; met. ἤματα, πόλεμος. ΑἰμονίδηςΑἰμονίδης: son of Aemon, Laerces, Il. 17.467†. ΑἱμονίδηςΑἱμονίδης: son of Haemon, Maeon, from Thebes, Il. 4.394†. αἱμοφόρυκτοςαἱμο-φόρυκτος (φορύσσω): reeking with blood; κρέα, Od. 20.348†. αἱμύλιοςαἱμύλιος: wheedling, winning, Od. 1.56†. αἵμωναἵμων: skilled in, w. gen., Il. 5.496†. ΑἵμωνΑἵμων: a comrade of Nestor, Il. 4.296†. αἰναρέτηςαἰν-αρέτης (αἰνός, ἀρετή), only voc. αἰναρέτη: woful-valorous, of Achilles' misdirection of his might from the battle - field to the nursing of his wrath, Il. 16.31†. ΑἰνείᾶςΑἰνείᾶς, gen. Αἰνείᾶο, Αἰνείω: Aeneas, son of Anchises and Aphrodite, ruler of the Dardanians, by his descent from Tros, a relative of Priam (see Il. 20.230240), with whom he was at feud, Il. 2.820, Il. 13.460; held in the highest honor by the Trojans, Il. 5.467, Il. 11.58; destined to rule over the Trojan race, Il. 20.307. αἰνέωαἰνέω (αἶνος), fut. αἰνήσω, aor. ᾔνησα: praise, commend, approve. αἰνίζομαιαἰνίζομαι = αἰνέω, Il. 13.374 and Od. 8.487. ΑἴνιοςΑἴνιος: a Paeonian, slain by Achilles, Il. 21.210†. ΑἰνόθενΑἰνόθεν: from Aenus (in Thrace), Il. 4.520†. αἰνόθεναἰνόθεν (αἰνός,=ἐκ τοῦ αἰνοῦ): adv. used for emphatic repetition, αἰνόθεν αἰνῶς (direst of the dire), Il. 7.97†; cf. οἰόθεν οἶος, 39. αἰνόμοροςαἰνό-μορος (μόρος): dire-fated. αἰνοπαθήςαἰνο-παθής (πάσχω): dire-suffering, ‘poor sufferer,’ Od. 18.201†. αἶνοςαἶνος: praise, eulogy. αἰνόςαἰνός: dread, dreadful, dire; either with full force and seriousness of meaning, or colloquially and hyperbolically; αἰνότατε Κρονίδη, ‘horrid,’ Il. 1.552 (cf. Il. 8.423), αἰνῶς ἔοικας κείνῳ, ‘terribly’ like him, Od. 1.208.—Adv., αἰνότατον, αἰνά, αἰνῶς. τί νύ σ' ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα (since I bore thee ‘to sorrow’), Il. 1.414, cf. 418, αἰνῶς κακὰ εἵματα (‘shocking’ bad clothes), Od. 17.24. αἴνυμαιαἴνυμαι, only pres., and ipf. αἴνυτο: take; met. πόθος αἴνυται, ‘I am seized with’ longing, Od. 14.144. αἰνῶςαἰνῶς: see αἰνός. αἴξαἴξ, αἰγός, dat. pl. αἴγεσιν: goat. άίξασκονάίξασκον: see άίσσω. ΑἰολίδηςΑἰολίδης: son of Aeolus, see Κρηθεύς, Σίσυφος. ΑἰολίηΑἰολίη, νῆσος: the Aeolian isle, residence of Aeolus, lord of winds, Od. 10.1 ff. αἰόλλωαἰόλλω (αἰόλος): turn quickly; ἔνθα καὶ ἔνθα, Od. 20.27†. αἰολοθώρηξαἰολο-θώρηξ: with glancing cuirass. αἰολομίτρηςαἰολο-μίτρης (μίτρη): with glancing belt of mail, Il. 5.707. αἰολόπωλοςαἰολό-πωλος: with glancing (swift) steeds, Il. 3.185†, cf. Il. 19.404. αἰόλοςαἰόλος: quick - moving, lively; of wasps (μέσον, ‘at the waist’), gad - fly (‘darting’), serpent (‘squirming’), worms (‘wriggling’); then glancing, shimmering, of lively (changeable) colors, esp. metallic, Il. 5.295, Il. 7.222. ΑἴολοςΑἴολος, gen. Αἰόλοο, Od. 10.36, 60: (1) son of Hippotas, and lord of winds, Od. 10.2. —(2) father of Sisyphus, Il. 6.154.

-- 11 --

ΑἴπειαΑἴπεια: a town on the Messenian gulf, Il. 9.152, 294. αἰπεινός,αἰπήειςαἰπεινός, αἰπήεις (εσσα), αἰπός: see αἰπύς. αἰπόλιοναἰπόλιον: herd of goats, herd. αἰπόλοςαἰπόλος (αἴξ, πέλομαι): goat - herd, herder. ΑἰπύΑἰπύ: a town subject to Nestor, Il. 2.592†. αἰπύςαἰπύς, εῖα, ύ: steep, towering; of mountains, towns (here esp. the form αἰπεινός), streams with steep banks (αἰπὰ ῥέεθρα, Θ 3, Il. 21.9, cf. 10), a noose ‘hung high,’ Od. 11.278; met. πόνος, ‘arduous;’ ὄλεθρος, ‘utter,’ etc.; αἰπύ οἱ ἐσσεῖται, he will find it ‘steep,’ Il. 13.317. ΑἰπύτιοςΑἰπύτιος: of Aepytus, progenitor of a royal line in Arcadia, Il. 2.604†. αἱρέωαἱρέω, fut. -ήσω, aor. εἷλον, ἕλον (ϝέλον), iter. ἕλεσκον, mid. αἱρεύμενοι, αἱρήσομαι, εἱλόμην, ἑλόμην: I. act., take, ‘grasp,’ ‘seize’ (freq. w. part. gen.), ‘capture,’ ‘overtake’ in running; of receiving prizes (Il. 23.779), embracing (Od. 11.205), putting on (‘donning’) garments (Od. 17.58), ‘taking up’ a story at some point (Od. 8.500); γαῖαν ὀδὰξ ἑλεῖν, ‘bite the dust;’ freq. of hitting in combat, and esp. euphemistic, ἕλεν, he ‘slew’; met. of feelings, χόλος αἱρεῖ με, ἵμερος, δέος, etc., so ὕπνος.—II. mid., take as one's own, to or for oneself, choose; of taking food, robbing or stripping another, taking an oath from one (τινός, Od. 4.746, τινί, Il. 22.119); also met., ἄλκιμον ἦτορ, φιλότητα ἑλέσθαι, Il. 16.282. ἌῖροςἌ-ῖρος (ϝῖρος): Ἶρος Ἄῖρος, ‘Irus un-Irused,’ Od. 18.73†, cf. 6 f. αἴρωαἴρω: see ἀείρω. ἌιςἌις: see Ἀίδης. αἶσααἶσα: allotted share, or portion, lot, term of life, destiny; prov. ἐν καρὸς αἴσῃ (cf. Att. ἐν οὐδενὸς μέρει); κατ' αι<<><>>σαν, ‘as much as was my due,’ οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν, Il. 6.333; ὑπὲρ Διὸς αἶσαν, Il. 17.321; ὁμῇ πεπρωμένος αἴσῃ, Il. 15.209. ΑἴσηποςΑἴσηπος: (1) son of Abarbarea and Bucolion, Il. 6.21†.—(2) name of a river emptying into the Propontis, near Cyzicus. ἀίσθωἀίσθω (ἀϝίω, 2), only pres. and ipf. ἄισθε: breathe out; θῦμόν, of giving up the ghost, Il. 16.468 and Il. 20.403. αἴσιμοςαἴσιμος (αἶσα): destined, due, suitable, right; αἴσιμον ἦεν, αἴσιμον ἦμαρ, day ‘of destiny,’ αἴσιμα εἰδέναι, ‘righteous thoughts;’ pers., φρένας αἰσίμη ἦσθα, Od. 23.14. αἴσιοςαἴσιος (αἶσα): auspicious, opportune, Il. 24.376†. ἆίσσωἆίσσω ( except ὑπαίξει, Il. 21.126), aor. ἤῖξα (ἆίξω, ἆῖξαι, ἆίξᾶς), ἆίξασκον, mid. aor. ἆίξασθαι, pass. ἠίχθην, άῖχθήτην: speed, dart, spring; of persons, animals, birds flying, and of inanimate things (arrows, a beam of light, ‘fluttering’ mane of horses); of the shades of the dead ‘flitting’ to and fro; freq. the part. w. another verb of motion, βῆ ἆίξᾶσα, άίξαντε πετέσθην, Il. 15.150, and conversely, ἤῖξε πέτεσθαι, ‘darted away’ in flight, Il. 21.247; often of hostile movements, ἀντίος ἆίξᾶς, φασγάνῳ, ‘with his sword,’ etc.; met., of the mind, νόος ἆνέρος, Il. 15.80 (cf. πτέρον ἠὲ νόημα, Od. 7.36). ἄιστοςἄ-ιστος (ϝιδε̄ιν): unseen; οἴχετ' ἄιστος, ἄπυστος, Od. 1.242; καί κέ μ ἄιστον ἔμβαλε πόντῳ, ‘to be seen no more.’ ἀιστόωἀιστόω (ἄϝιστος): put out of sight, annihilate; ἀιστώθησαν, vanished, Od. 10.259. αἰσῦητήραἰσῦητήρ: see αἰσυμνητήρ. ΑἰσῦήτηςΑἰσῦήτης: (1) father of Antenor, Il. 2.793.—(2) father of Alcathous, Il. 13.427. αἰσυλόεργοςαἰσυλό-εργος: evil - doing, v. l. for ὀβριμόεργος, Il. 5.403†. αἴσυλοςαἴσυλος: evil, neut. pl. with ῥέζειν, μῦθήσασθαι. ΑἰσύμηθενΑἰσύμηθεν: from Aesyme, in Thrace, Il. 8.304†. αἰσυμνητήςαἰσυμνητής: princely, dat. Il. 24.347†. v. l. αἰσῦητῆρι. αἰσυμνήτηραἰσυμνήτηρ: umpire, Od. 8.258†. ΑἴσυμνοςΑἴσυμνος: a Greek, slain by Hector, Il. 11.303†. αἶσχοςαἶσχος, εος: (1) ugliness.—(2) disgrace, reproach, outrage; αἶσχος, λώβη τε (Od. 18.225), αἴσχεα καὶ ὀνείδεα (Il. 3.342), αἴσχἐ ἀκούω (Il. 6.524), αἴσχεα πόλλ' ὁρόων (Od. 1.229). αἰσχρόςαἰσχρός, comp. neut. αἴσχιον, sup. αἴσχιστος: (1) ugly, Il. 2.216.—(2) disgraceful, insulting, outrageous.—Adv. αἰσχρῶς. αἰσχύνωαἰσχύνω (αἶσχος), aor. ᾔσχῦνε, perf. pass. ᾐσχῦμμένος: I. act., disfigure, then disgrace, insult; ἀρετήν, ‘tarnish’ the fame of my prowess, Il. 23.571.—II. mid., be ashamed of, or to do or say anything disgraceful.

-- 12 --

ΑἴσωνΑἴσων: son of Cretheus and Tyro, father of Jason, and king in Iolcus, Od. 11.259. αἰτέωαἰτέω, fut. -ήσω, aor. part. -ήσᾶσα: ask, demand, beg, sue for; abs., of a mendicant, Od. 18.49; freq. τινά τι, w. inf. Il. 6.176, acc. and inf. (ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας), Od. 3.173. αἰτιάασθαιαἰτιάασθαι: see αἰτιάομαι. αἰτιάομαιαἰτιάομαι (αἴτιος), resolved forms constantly, inf. αἰτιάασθαι, opt. αἰτιόῳο, ῳτο, ipf. ᾐτιάασθε, ἠτιόῳντο: accuse; οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται, ‘how mortals do bring charges against the gods!’ Od. 1.32. αἰτίζωαἰτίζω (stronger than αἰτέω): beg, importune. (Od.) αἴτιοςαἴτιος (αἰτίᾶ): to blame, guilty; οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν, ‘I have no fault to find with them,’ Il. 1.153, so Od. 2.87. αἰτιόωνται,αἰτιόῳοαἰτιόωνται, αἰτιόῳο: see αἰτιάομαι. Αἰτώλιος,ΑἰτωλόςΑἰτώλιος, Αἰτωλός: Aetolian. αἰχμάζωαἰχμάζω: wield the lance; αἰχμὰς αἰχμάσσουσι, Il. 4.324†. αἰχμήαἰχμή: point of lance, lance, spear. αἰχμητήςαἰχμητής, αἰχμητα (Il. 5.197): spearman, warrior; freq. implying bravery, with ἀνδρῶν, Il. 3.49. αἶψααἶψα: forthwith, at once, directly; αἶψα δ' ἔπειτα, αἶψα μάλα, αἶψα καὶ ὀτραλέως. αἶψά τε, speedily, in general statements, Od. 19.221. αἰψηρόςαἰψηρός (αἶψα): quickly), used with the sense of the adv.; λῦσεν δ' ἀγορὴν αἰψηρήν, Il. 19.276, Od. 2.257; αἰψηρὸς δὲ κόρος, ‘soon’ comes, Od. 4.103. ἀίωἀίω (1) (ἀϝίω), only pres. and ipf. ἄιον: (1) hear; abs., and w. gen. or acc. —(2) mark, perceive, never inconsistently with the sense of hearing, πληγῆς ἀίοντες, the horses hear the lash as well as feel the stroke, Il. 11.532 .— οὐκ ἀίεις (=ἀκούεις;); or, sometimes, ‘markest thou not?’ ‘remarkest,’ Il. 15.248, Od. 1.298. ἀίωἀίω (2) (cf. ἄϝημι): breathe out; φίλον ἄιον ἦτορ, ‘was (near) breathing my last,’ Il. 15.252†. αἰώναἰών, ῶνος (cf. aevum), m., fem. Il. 22.58: lifetime, life. ἀκάκηταἀκάκητα: deliverer; epith. of Hermes, Il. 16.185 and Od. 24.10. ἀκαλαρρείτηςἀκαλα - ρρείτης (ἀκαλός): gentlyflowing; epith. of Oceanus, Il. 7.422 and Od. 19.434. ἀκάμᾶςἀ-κάμᾶς, αντος (κάμνω): untiring. ἈκάμᾶςἈκάμᾶς: (1) son of Antenor and Theano, a leader of Dardanians, Il. 14.478. —(2) son of Eussōrus, a leader of Thracians, Il. 6.8. ἀκάματοςἀ-κάματος = ἀκάμᾶς, epith. of fire. ἄκανθαἄκανθα (root ακ): thistle, pl. Od. 5.328†. ἌκαστοςἌκαστος: king of Dulichium, Od. 14.336†. ἀκαχείατο,ἀκαχεῖν,ἀκαχήσω,ἀκαχημένοςἀκαχείατο, ἀκαχεῖν, ἀκαχήσω, ἀκαχημένος: see ἀκαχίζω. ἀκαχίζωἀκαχίζω (root αχ), aor. ἤκαχε, ἀκαχεῖν, and ἀκάχησε, mid. ἀκαχίζομαι, pf. ἀκάχημαι, 3 pl. ἀκηχέδαται, part. also ἀκηχεμένη, αι, inf. ἀκαχῆσθαι, plup. 3 pl. ἀκαχείατο, aor. ἀκάχοντο, -οιτο: distress, grieve, Od. 16.432, Il. 23.223; mid., be distressed, grieve; with causal gen. or dat., θανόντι, ‘were he dead,’ Od. 1.236 ; ἀκαχημένοι ἦτορ, ‘with aching hearts’; θῦμῷ, Il. 6.486. Cf. ἄχος, ἀχέω, ἀχεύω, ἄχνυμαι. ἀκαχμένοςἀκαχμένος (root ακ): sharpened, pointed; ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ ‘tipped with sharp point of bronze,’ πελεκὺς ἀμφοτέρωθεν ἀκ., ‘doubleedged’ axe, Od. 5.235. ἀκάχοιτοἀκάχοιτο: see ἀκαχίζω. ἀκέομαι,ἀκείομαιἀκέομαι, ἀκείομαι, ἀκειόμενος, aor. ἠκεσάμην (imp. ἄκεσσαι): heal; νῆας, ‘repair,’ Od. 14.383; met. of thirst (‘slake’), troubles (‘make good’), Il. 13.115, Od. 10.69. ἀκερσεκόμηςἀ-κερσε-κόμης (κείρω, κόμη): with unshorn hair; Φοῖβος, Il. 20.39†. ἄκεσμαἄκεσμα (ἀκέομαι): means of healing, ‘alleviating,’ ὀδυνάων, Il. 15.394†. ἈκεσσάμενοςἈκεσσάμενος: a king of Thrace, father of Periboea, Il. 21.142†. ἀκεστόςἀκεστός (ἀκέομαι): curable; ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν, ‘can be mended,’ Il. 13.115†. ἀκέωνἀκέων (cf. ἀκήν), mostly as adv. and indecl., but ἀκέουσα, ἀκέοντα, ἀκέοντε: in silence, still, quietly). ἀκήδεστοςἀ-κήδεστος (κηδέω): uncared - for, i. e. of the dead, ‘unburied,’ Il. 6.60; adv. ἀκηδέστως, pitilessly. ἀκηδέωἀ-κηδέω (ἀκηδής); aor. ἀκήδεσεν: be neglectful, neglect. ἀκηδήςἀ-κηδής, ές (κῆδος): uncaring, unfeeling, Il. 21.123, Od. 17.319; free from care, Il. 24.526; pass neglected, esp. ‘unburied.’ ἀκήλητοςἀ-κήλητος (κηλέω): not to be charmed, ‘proof against enchantment,’ νόος, Od. 10.329†.

-- 13 --

ἀκήνἀκήν: adv. silent, with ἴσαν, ἔσαν, ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, ‘were hushed’ in silence, Od. 16.393. ἀκηράσιοςἀ-κηράσιος = ἀκήρατος, Od. 9.205†. ἀκήρατοςἀ-κήρατος: untouched, pure. ἀκήριοςἀ-κήριος (1) (κήρ): unharmed. ἀκήριοςἀ-κήριος (2) (κῆρ): (1) dead.—(2) spiritless, cowardly; δέος, Il. 5.812. ἀκηχέδαται,ἀκηχέαται,ἀκηχεμένηἀκηχέδαται, ἀκηχέαται, ἀκηχεμένη: see ἀκαχίζω. ἀκιδνόςἀκιδνός, only comp. ἀκιδνότερος: insignificant; οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο, nothing ‘more frail,’ Od. 18.130. (Od.) ἄκῖκυςἄ-κῖκυς (κῖκυς): strengthless, feeble. (Od.) ἀκίχητοςἀ-κίχητος (κιχάνω): unattainable; ἀκίχητα διώκων, Il. 17.75†. ἀκλεήςἀ-κλεής, ές, ἀκληής, ἀκλειής (κλέος), acc. sing. ἀκλεᾶ or ἀκλέᾶ, nom. pl. ἀκληεῖς: inglorious, adv. ἀκλεὲς αὔτως, ‘all so ingloriously,’ Il. 7.100.—Adv. ἀκλειῶς. ἄκληροςἄ-κληρος (κλῆρος): portionless, Od. 11.490†. ἀκμήἀκμή (root ακ): edge, in the prov. ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς, Il. 10.173†. ἀκμηνόςἀκμηνός (ἀκμή): full-grown, Il. 23.191†. ἄκμηνοςἄκμηνος: without taste (of food or drink); only in T. ἀκμήςἀ-κμής, ῆτος (κάμνω): unwearied, only pl. (Il.) ἀκμόθετονἀκμό-θετον (ἄκμων, τίθημι): anvilblock. ἄκμωνἄκμων, ονος: anvil. ἄκνηστιςἄκνηστις: backbone, Od. 10.161†. ἀκοίτηςἀ-κοίτης (κοίτη): husband, consort, spouse. ἄκοιτιςἄ-κοιτις, acc. pl. ἀκοίτῖς: wife, consort. ἄκολοςἄκολος: morsel, pl. Od. 17.222†. ἀκομιστίηἀ-κομιστίη (κομίζω), from the necessity of the rhythm: want of care, Od. 21.284†. ἀκοντίζωἀκοντίζω (ἄκων), aor. ἀκόντις(ς)α: hurl the javelin, hurl; δοῦρα, δουρί. ἀκοντιστήςἀκοντιστής: javelin - thrower, javelin-hurling, as adj. Il. 16.328. ἀκοντιστύςἀκοντιστύς: contest of the dart, Il. 23.622. ἀκόρητοςἀ-κόρητος (κορέννῦμι): insatiate, w. gen. ἄκοςἄκος (ἀκέομαι): cure, remedy. ἄκοσμοςἄ-κοσμος: disorderly, Il. 2.213†. ἀκοστάωἀκοστάω (ἀκοστή): eat barley; only aor. part., στατὸς ἵππος, ἀκοστήσᾶς ἐπὶ φάτνῃ, ‘well fed at the grain-crib,’ Il. 6.506 and Il. 15.263. ἀκουάζομαιἀκουάζομαι: listen with delight, ἀοιδοῦ, ‘to the bard;’ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο, ‘hear from me the glad call to the feast,’ Il. 4.343. ἀκουήἀκουή: hearing; μετὰ πατρὸς ἀκουήν, ‘to hear tidings’ of father; ἕκαθεν δέ τε γίγνετ' ἀκουή, ‘can be heard’ afar, Il. 16.634. ἄκουροςἄ-κουρος (κοῦρος): without male heir, Od. 7.64†. ἀκούωἀκούω, ipf. ἤκουον, mostly ἄκουον, (mid. ἀκούετο, Il. 4.331), fut. ἀκούσομαι, aor. ἤκουσα, mostly ἄκουσα: hear; hence ‘listen,’ ‘give ear to,’ ‘obey’; abs., or w. acc. of thing, gen. of person, (dat. of advantage, Il. 16.516), sometimes gen. of thing; foll. by participle, gen., Il. 24.490, Od. 1.289, rarely acc. Il. 7.129; inf., Il. 6.386 ; Ἀτρείδην ἀκούετε, ὡς ἦλθε (i. e. ὡς Ἀτρείδης ἦλθε), Od. 3.193. ἀκράαντοςἀ-κράαντος (κραιαίνω): unfulfilled, unaccomplished. ἀκρᾶήςἀκρ-ᾶής, έος (ἄκρος, ἄϝημι): sharpblowing, of favorable winds. (Od.) ἄκρηἄκρη (ἄκρος): summit, promontory, cape; κατ' ἄκρης, ‘from on high’; μέγα κῦμα, Od. 5.313 (ingens a vertice pontus); then ‘from top to bottom,’ ‘utterly’ (ὤλετο, ἑλέειν, Il. 15.557). ἄκρηθενἄκρηθεν: see κατάκρηθεν. ἄκρητοςἄ - κρητος (κεραννῦμι): unmixed, pure. ἀκρίςἀκρίς, ίδος: locust, pl., Il. 21.12†. ἄκριςἄκρις, ιος (ἄκρος): mountain - top, only pl., ‘heights.’ (Od.) ἈκρισιώνηἈκρισιώνη: daughter of Acrisius, Danaë, Il. 14.319†. ἀκριτόμῦθοςἀ - κριτό - μῦθος: indiscriminate in speech; Thersites, ‘endless babbler,’ Il. 2.246 (cf. 213, 796); of dreams, ‘mazy,’ Od. 19.560. ἄκριτοςἄ-κριτος (κρίνω): unseparated, undecided, confused, endless; τύμβος (undistinguished, i. e. common to many dead), νείκεα, ἄχεα, μῦθοι.—Adv., ἄκριτον, ‘unceasingly.’ ἀκριτόφυλλοςἀκριτό-φυλλος (φύλλον): dense with leaves or foliage, Il. 2.868†. ἀκροκελαινιάωἀκρο - κελαινιάω (κελαινός): only part., with darkling surface, Il. 21.249†. ἀκρόκομοςἀκρό-κομος (κόμη): with hair done up at the crown of the head, Il. 4.533†. ἄκρονἄκρον, subst.: point, promontory, summit.—Adv., see ἄκρος.

-- 14 --

ἈκρόνεωςἈκρόνεως (ναῦς): name of a Phaeacian, Od. 8.111. ἀκρόπολιςἀκρό-πολις: citadel, only in Od. In Il., separated, ἄκρη πόλις. ἀκροπόλοςἀκρο-πόλος (πέλομαι), only dat. pl.: lofty. ἀκροπόροςἀκρο-πόρος (πείρω): with piercing point, acc. pl., Od. 3.463†. ἄκροςἄκρος (root ακ), sup. ἀκρότατος: uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, or surface of (summus); πόλις ἄκρη, ἄκρη πόλις, ‘upper city’ (=ἀκρόπολις); κατ' ἄκρης, see ἄκρη.—Adv. ἄκρον, ‘along the top,’ Il. 20.229. ἈκταίηἈκταίη: a Nereid, Il. 18.41†. ἀκτήἀκτή (1): meal, corn; always with ἀλφίτου, or Δημήτερος. ἀκτήἀκτή (2): shore, esp. rocky and jutting parts, ἀπορρῶγες, προβλῆτες. ἀκτήμωνἀ-κτήμων (κτῆμα): without possession, with gen. ἀκτίςἀκτίς, ῖνος, only dat. pl., ἀκτῖσιν, ἀκτίνεσσι: ray, beam of the sun. ἈκτορίδηςἈκτορίδης: descendant of Actor, Echecles, Il. 16.189†. ἈκτορίςἈκτορίς: an attendant of Penelope, Od. 23.228†. ἈκτορίωνἈκτορίων: son of Actor; there were twins, Ἀκτορίωνε, called also Μολίονε after their mother Molione, Il. 11.750. ἌκτωρἌκτωρ: (1) son of Azeus, Il. 2.513.— (2) father of Menoetius, Il. 11.785, Il. 16.14. —(3) son of Phorbas, brother of Augeas, and father of the Ἀκτορίωνε.— (4) father of Echecles. ἄκυλοςἄκυλος: edible acorn, sweet acorn, Od. 10.242†. ἀκωκήἀκωκή (root ακ): point of a weapon. ἄκωνἄκων, οντος (root ακ): javelin, dart. ἄκωνἄκων: see ἀέκων. ἅλαδεἅλα-δε: seaward, into the sea; with εἰς, Od. 10.351. ἀλάλημαιἀλάλημαι: see ἀλάομαι. ἀλαλητόςἀλαλητός (cf. ἀλαλάζω, and for the reduplication also ὀλολύζω, ἐλελεῦ, etc.): loud, resounding yell, yelling, war-cry, of a tumultuous throng; usually a triumphant outcry, but raised by the panic-stricken victims of Achilles, Il. 21.10; in the assembly, by a majority opposed to fighting, Od. 24.463. ἄλαλκεἄλαλκε, -εῖν, -ών: see ἀλέξω. ἈλαλκομενηίςἈλαλκομενηίς (ἀλαλκεῖν): the Defender, an epithet of Athena, with which is connected the name of Ἀλαλκομεναί, a city in Boeotia, Il. 4.8, Il. 5.908. ἀλαλύκτημαιἀλαλύκτημαι (cf. ἀλύω, ἀλύσκω): perf. w. pres. signification, am bewildered, Il. 10.94†. ἀλάομαιἀλάομαι, imp. ἀλόω, ipf. ἠλώμην, ἀλώμην, aor. ἀλήθην, pf. ἀλάλημαι, ἀλαλήμενος: wander, rove, roam, of adventurers, freebooters, mendicants, and homeless or lost persons. The perf. is only more intensive in meaning than the present, Od. 2.370, etc. ἀλαόςἀλαός: blind. ἀλαοσκοπίηἀλαο - σκοπίη: only in the phrase, οὐδ' ἀλαοσκοπίην εἶχε, he kept no blind (i. e. heedless) watch. ἀλαόωἀλαόω: make blind, w. gen. ὀφθαλμοῦ. (Od.) ἀλαπαδνόςἀλαπαδνός, comp. νότερος: easily exhausted, unwarlike; σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν, exhaustless strength, and freq. w. neg. ἀλαπάζωἀλαπάζω, ipf. ἀλάπαζε, fut. -ξω, aor. ἀλάπαξα: empty, drain, esp. with πόλιν, sack; then of ships, men, etc., ‘destroy,’ ‘slay.’ ἀλαστέωἀλαστέω (ἄλαστος), only ipf. ἠλάστεον, aor. part. ἀλαστήσᾶς: be unforgetting, be wroth, Il. 12.163 and Il. 15.21. ἈλαστορίδηςἈλαστορίδης: son of Alastor, Tros, Il. 20.463. ἄλαστοςἄ-λαστος, ον (λαθέσθαι): never to be forgotten, ‘ceaseless;’ ἄλος, πένθος, ἄλαστον ὀδύρομαι, ἄλαστε, ‘eternal foe,’ Il. 22.261. ἈλάστωρἈλάστωρ: (1) a Lycian, Il. 5.677.— (2) a leader of the Pylians, Il. 4.295.— (3) father of Tros. ἀλαωτύςἀλαωτύς (ἀλαός): blinding, Od. 9.503†. ἀλγέωἀλγέω (ἄλγος), aor. subj. ἀλγήσετε, part. ἀλγήσᾶς: feel pain, suffer; met., Od. 12.27. ἄλγιον,ἀλγίστηἄλγιον, ἀλγίστη: see ἀλεγεινός. ἄλγοςἄλγος: pain; freq. met., and esp. pl., hardship, troubles, woe; of hunters, οἵ τε καθ' ὕλην | ἄλγεα πάσχουσιν, Od. 9.121; often of Odysseus, πάθεν ἄλγεα θῦμῷ, etc.; πόλλ' ἄλγεα δυσμενέεσσιν, ‘vexation,’ Od. 6.184. ἀλδαίνωἀλδαίνω (root αλ, alo): make to grow; only aor. μέλἐ ἤλδανε ποιμένι λᾶῶν, ‘filled out’ his limbs. (Od.) ἀλδήσκωἀλδήσκω (root αλ): grow full; ληίου ἀλδήσκοντος, Il. 23.599†. ἀλέασθαιἀλέασθαι: see ἀλέομαι. ἀλεγεινόςἀλεγεινός (ἄλγος), comp. neut. ἄλγιον, sup. ἄλγιστος: painful, hard, toilsome; πυγμαχίη, κύματα, μαχλο- σύνη, ‘fraught with trouble,’ Il. 24.30; freq. w. inf., ἡμίονος ἀλγίστη δαμάσασθαι, Il. 23.655.—Adv. ἄλγιον, used in exclamations, τῷ δ' ἄλγιον, ‘so much the worse’ for him!

-- 15 --

ἈλεγηνορίδηςἈλεγηνορίδης: son of Alegenor, Promachus, Il. 14.503†. ἀλεγίζωἀλεγίζω (ἀλέγω), only pr. and ipf. without augment: care for, heed, τινός. Always with neg.; abs. οὐκ ἀλεγίζει | οὐδ' ὄθεται, Il. 15.106. ἀλεγύνωἀλεγύνω (ἀλέγω): care for, attend to, only w. δαῖτα, δαῖτας. Said comprehensively, for ‘partaking of,’ ‘enjoying’ the meal. (Od). ἀλέγωἀλέγω, only pres.: care, care for, be concerned, τινός (acc. Il. 16.388); ἀλέγουσι κιοῦσαι, ‘are troubled’ as they go, Il. 9.504; usually w. neg., abs. κύνες οὐκ ἀλέγουσαι, careless (good-for-nothing) hussies, Od. 19.154. In Od. 6.268 equiv. to ἀλεγύνω. ἀλεείνωἀλεείνω: parallel form of ἀλέομαι, only pres. and ipf. ἀλέηἀλέη (1) (ἀλέομαι): shunning, escaping, escape, Il. 22.301†. ἀλέηἀλέη (2): warm sunshine, Od. 17.23†. ἄλειαςἄλειας, ατος (ἀλέω): flour, wheaten flour, Od. 20.108†. ἀλείςἀλείς: see εἴλω. ἈλείσιονἈλείσιον: a town in Elis, Il. 2.617, Il. 11.757. ἄλεισονἄλεισον: tankard, usually costly; χρύσεον, ἄμφωτον, Od. 22.9. ἀλείτηςἀλείτης: sinner, evil - doer, Il. 3.28, Od. 20.121. ἄλειφαρἄλειφαρ, ατος (ἀλείφω): ointment, fat or oil; for anointing the dead before cremation, and in Od. 3.408 for polishing marble, ‘glistening with oil.’ ἀλείφωἀλείφω (λίπα), aor. ἤλειψα and ἀλ., mid. ἀλειψάμην: anoint, usually λίπ' ἐλαίῳ, but of smearing with wax, Od. 12.200. ἈλεκτρυώνἈλεκτρυών: father of Leïtus, Il. 17.602†. ἈλέκτωρἈλέκτωρ: father-in-law of Megapenthes, Od. 4.10†. ἄλεν,ἀλένἄλεν, ἀλέν: see εἴλω. ἀλεξάμενος,ασθαιἀλεξάμενος, -ασθαι: see ἀλέξω. ἈλέξανδροςἈλέξ - ανδρος: Alexander, Greek name of Paris, and perhaps a translation of that word. See Πάρις. ἀλεξάνεμοςἀλεξ-άνεμος: protecting against the wind, Od. 14.529†. ἀλεξητήςἀλεξητής, ῆρος: averter; μάχης, ‘stemmer of battle,’ Il. 20.396†. ἀλεξίκακοςἀλεξί-κακος: averting ill, Il. 10.20†. ἀλέξωἀλέξω (root αλκ), inf. ἀλεξέμεν (αι), fut. ἀλεξήσω, red. aor. ἄλαλκε, subj. ἀλάλκῃσι, inf. ἀλαλκεῖν, -έμεναι, -έμεν, aor. opt. ἀλεξήσειε, and subj. mid. ἀλεξώμεσθα: ward off, avert, τί, τινί, and τινί τι, hence defend one against something; mid., ward off from, defend oneself. ἀλέομαι,ἀλεύομαιἀλέομαι, ἀλεύομαι (ἀλέϝομαι), aor. ἠλεύατο, ἀλεύατο, -ντο, opt. ἀλέαιτο, imp. ἄλευαι, ἀλέασθε, inf. ἀλέασθαι, part. ἀλευάμενος (subj. ἀλέϝηται, ἀλεϝώμεθα, aor. or pres.): shun, avoid, flee from, flee; abs., and freq. τί, rarely τινά (θεούς, ‘shun their wrath,’ Od. 9.274); also w. inf. ἅλεταιἅλεται: see ἅλλομαι. ἀλετρεύωἀλετρεύω: grind, Od. 7.104†. ἀλετρίςἀλετρίς (ἀλέω): one who grinds, γυνή, woman ‘at the mill,’ Od. 20.105†. ἀλεύεταιἀλεύεται: see ἀλέομαι. ἀλέωἀλέω, only aor. ἄλεσσαν: grind, Od. 20.109†. ἀλεωρήἀλεωρή (ἀλέομαι): shunning, escape, means of shunning or defending against, τινός. ἄληἄλη (ἀλάομαι): wandering, roving, roaming. ἀληθείηἀ-ληθείη (ἀληθής): truth. ἀληθείςἀληθείς: see ἀλάομαι. ἀληθήςἀ-ληθής (λήθω): true; of a person, ‘honest,’ Il. 12.433, neut. sing. Od. 3.247, elsewhere only neut. pl. ἈλήιονἈλήιον, πεδίον: the Aleïan plain, scene of Bellerophon's wandering, in Cilicia according to the later legend, Il. 6.201†. The name seems to involve a play upon ἀλᾶτο (in the same v.), cf. Ἀλύβᾶς. ἀλήιοςἀ-λήιος (λήιον): without corn-land, i. e. without property, cf. ἄκληρος. ἄληκτος,ἄλληκτοςἄ-ληκτος, ἄλληκτος (λήγω): unceasing; adv. -τον, unceasingly. ἀλήμεναι,ἀλῆναιἀλήμεναι, ἀλῆναι: see εἴλω. ἀλήμωνἀλήμων, ονος (ἀλάομαι): roving, wandering, wanderer. ἅληταιἅληται: see ἅλλομαι. ἀλητεύωἀλητεύω (ἀλήτης): roam about. (Od.) ἀλήτηςἀλήτης (ἀλάομαι): vagabond, beggar. (Od.) ἈλθαίᾶἈλθαίᾶ: wife of Oeneus in Calydon, mother of Meleager, Il. 9.555†. ἄλθομαιἄλθομαι: be healed; ἄλθετο χείρ, was healing, Il. 5.417†.

-- 16 --

ἁλιᾶήςἁλι-ᾶής, έος (ἅλς, ἄημι): blowing on the sea, of favorable, off-shore winds, Od. 4.361†. ἉλίαρτοςἉλίαρτος: a town in Boeotia, Il. 2.503†. ἀλίαστοςἀ-λίαστος (λιάζομαι): unswerving, hence obstinate, persistent; πόλεμος, πόνος, γόος. (Il.) ἀλίγκιοςἀλίγκιος: like, resembling. ἁλιεύςἁλιεύς, ῆος (ἅλς): seaman, fisherman; as adj., Od. 16.349. ἉλιζῶνεςἉλιζῶνες: a tribe of Trojan allies from Pontus. ἉλίηἉλίη: a Nereid, Il. 18.40†. ἉλιθέρσηςἉλι-θέρσης: an Ithacan, the son of Mestor, and a friend of Odysseus, Od. 2.157, Od. 17.78. (Od.) ἁλιμῦρήειςἁλι - μῦρήεις, εντος (ἅλς, μῦρω): mingling with the sea, epith. of rivers. ἅλιοςἅλιος (1) (ἅλς): of the sea; γέρων, Nereus (Il. 1.556), Proteus (Od. 4.365), θεαί, and as subst. ἅλιαι, the Nereids, Od. 24.47. ἅλιοςἅλιος (2): fruitless, ineffectual, vain, in vain; adv. ἅλιον. ἍλιοςἍλιος: (1) a Lycian, Il. 5.678.—(2) a son of Alcinous, Od. 8.119, 370. ἁλιοτρεφήςἁλιο-τρεφής, έος (τρ<<><>>φω): sea-nurtured, epith. of seals, Od. 4.442†. ἁλιόωἁλιόω (ἅλιο Od. 18.2), only aor. ἁλίωσε, -ῶσαι: render fruitless, baffle, with βέλος, ‘hurl in vain,’ Il. 16.737. ἁλίπλοοςἁλί - πλοος (πλέω): sailing in the sea, ‘submerged,’ acc. pl., Il. 12.26†. ἁλιπόρφυροςἁλι-πόρφυρος: sea-purple, purple as the sea. (Od.) ἅλιςἅλις (ϝάλις, cf. ἐϝάλην, εἴλω): crowded together; of persons, ‘in throngs’; bees, ‘in swarms’; corpses, ‘in heaps.’ Then in plenty, abundantly, enough; ἅλις δέ οἱ, he has carried it ‘far enough’ already, Il. 9.376 ; ἦ οὐχ ἅλις ὅτι (ὡς), is it not enough (and more than enough), etc.? ἁλίσκομαιἁλίσκομαι (ϝαλ.), pres. not in Homer, aor. ἥλω, subj. ἁλώω, opt. ἁλῴην, ἁλοίην, inf. ἁλῶναι, part. ἁλούς (ἇλόντε, Il. 5.487): be taken, captured, of men, towns; met. θανάτῳ ἁλῶναι, and without θανάτῳ of being ‘killed,’ ‘slain’ (cf. αἱρέω). ἀλιταίνωἀλιταίνω, aor. ἤλιτον (Il. 9.375), ἀλιτόμην, pf. part. ἀλιτήμενος: sin against, τινά, or τί (Il. 24.586); θεοῖς ἀλιτήμενος, a transgressor in the eyes of the gods, Od. 4.807. ἀλιτήμωνἀλιτήμων, ονος (ἀλιταίνω): sinning against, offending. ἀλιτρόςἀλιτρός (ἀλιταίνω): sinner, offender; δαίμοσιν, ‘in the eyes of heaven;’ colloquially, ‘rogue,’ Od. 5.182. ἈλκάθοοςἈλκά-θοος: son-in-law of Anchises. ἈλκάνδρηἈλκ - άνδρη: wife of Polybus, in Egyptian Thebes, Od. 4.126†. ἌλκανδροςἌλκ-ανδρος (cf. Ἀλέξανδρος): a Lycian, Il. 5.678. ἄλκαρἄλκαρ (root αλκ): protection, defence, Il. 5.644 and Il. 11.823. ἀλκήἀλκή, ῆς (root αλκ), dat. ἀλκί, ἀλκῇ: defence, defensive strength, valor, might; common phrases, θούριδος ἀλκῆς, ἀλκὶ πεποιθώς, ἐπιειμένος ἀλκήν. Joined with βίη, μένος, σθένος, ἠνορέη. Personified, Il. 5.740. ἌλκηστιςἌλκηστις (root αλκ, she averted death from her husband by dying for him, but this legend is not mentioned by Homer): Alcestis, daughter of Pelias, wife of Admetus of Pherae, and mother of Eumelus, Il. 2.715. ἀλκίἀλκί: see ἀλκή. ἈλκιμέδωνἈλκι - μέδων: son of Laerces, a leader of the Myrmidons, and charioteer of Achilles after the death of Patroclus. ἈλκιμίδηςἈλκιμίδης: son of Alcimus, Mentor, Od. 22.235†. ἄλκιμοςἄλκιμος (ἀλκή): efficient in defence, valiant, opp. δειλός, Il. 13.278; freq. ἄλκιμον ἦτορ, also applied as epith. of weapons. ἌλκιμοςἌλκιμος: (1) father of Mentor.— (2) a Myrmidon, friend of Achilles. ἈλκίνοοςἈλκί-νοος: king of the Phaeacians in Scheria, a grandson of Poseidon, Od. 7.61 ff. ἈλκίππηἈλκ - ίππη: a slave of Helen at Sparta, Od. 4.124†. ἈλκμαίωνἈλκ - μαίων: son of Amphiarāus and Eriphȳle, Od. 15.248†. ἈλκμάωνἈλκ-μάων: a Greek, the son of Thestor, Il. 12.394†. ἈλκμήνηἈλκ-μήνη: wife of Amphitryon in Thebes, mother of Heracles by Zeus, and of Iphicles by Amphitryon. ἀλκτήρἀλκτήρ, ῆρος: defender against, averter. ἈλκυόνηἈλκυόνη: a name given to Cleopatra, daughter of Idas and Marpessa, and wife of Meleager, Il. 9.562. ἀλκυώνἀλκυών, όνος: halcyon, a sea - bird with plaintive note, Il. 9.563†.

-- 17 --

ἀλλάἀλλά (ἄλλος, cf. ceterum): but, nay but, but yet, yet; combined -ἀλλ' ἄρα, ἀλλὰ γάρ, ἀλλ ἦ (τοι), ἀλλά τε, ἀλλὰ καὶ ὧς, ἀλλ' οὐδ ὧς, etc.; very freq. after a negation (when ἄλλος or ἕτερος precedes, like ‘than,’ Il. 21.275), but also used like δέ correl. to μέν, and after concessive statements, yet, Il. 1.281; often in appeal, nay, Il. 1.32, and w. imp. or hortative subj., ἀλλ' ἴομεν, esp. ἀλλ' ἄγε, ἄγετε. ἄλλεγεν,ἀλλέξαιἄλλεγεν, ἀλλέξαι: see ἀναλέγω. ἄλλῃἄλλῃ: elsewhere, another way; of place (ἄλλον ἄλλῃ, Od. 8.516), direction (ἄλλυδις ἄλλῃ), or manner (βούλεσθαι, Il. 15.51); ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ, goes ‘into other hands’ (than mine), Il. 1.120. ἄλληκτοςἄλληκτος: see ἄληκτος. ἀλλήλωνἀλλ-ήλων (ἄλλος, ἄλλος), gen. du. ἀλλήλοιιν, Il. 10.65: each other, one another, mutually. ἀλλόγνωτοςἀλλό-γνωτος: known to others, i. e. foreign, Od. 2.366†. ἀλλοδαπόςἀλλοδαπός: strange, foreign; also subst., stranger. ἀλλοειδήςἀλλο-ειδής, or ἀλλο-ϊδής, only neut. pl. ἀλλοϝϝειδἔ or ἀλλοϝιδέα: differentlooking, strange-looking, Od. 13.194† (cf. Od. 16.181). ἄλλοθενἄλλο - θεν: from elsewhere; ‘from abroad,’ Od. 3.318; ἄλλοθεν ἄλλος, ‘one from one side, another from another.’ ἄλλοθιἄλλο-θι: elsewhere, ‘abroad;’ γαίης, part. gen., ‘in the world,’ Od. 2.131, but with πάτρης, gen. of separation, ‘far from,’ Od. 17.318. ἀλλόθροοςἀλλό-θροος: speaking a strange tongue. (Od.) ἀλλοϊδήςἀλλοϊδής: see ἀλλοειδής. ἀλλοῖοςἀλλοῖος: of another sort, different; implying inferiority, Od. 19.265. ἅλλομαιἅλλομαι, aor. 2 and 3 pers. sing. ἆλσο, ἆλτο, subj. ἅληται, ἅλεται, part. ἅλμενος: leap, spring; met. of an arrow ‘leaping’ from the string, Il. 4.125. ἀλλοπρόςαλλοςἀλλο-πρός-αλλος: changing from one to another, epith. of Ares, ‘fickle god,’ Il. 5.831 and 889. ἄλλοςἄλλος: other, another, (οἱ) ἄλλοι, the rest; freq. in antithetical and reciprocal clauses, ἄλλος μὲν.. ἄλλος δέ, ἄλλοθεν ἄλλος, etc.; very often idiomatic and untranslatable, ἔκτοθεν ἄλλων | μνηστήρων, ‘from the others, the suitors,’ i. e. from the through of suitors, Od. 1.132. Phrases: ἄλλο τόσον, as much ‘more’; ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον, with a look towards his next ‘neighbor’; ἔξοχον ἄλλων, ἄλλο δέ τοι ἐρέω (marking a transition), similarly ἄλλ (ἄλλο) ἐνόησε (a ‘new’ idea). In Od. 20.213, ἄλλοι implies ‘strangers,’ i. e. other than the rightful owners; so ‘untrue’ (other than the true) is implied, Od. 4.348. ἄλλοσεἄλλο-σε: to another place, elsewhere, Od. 23.184 and 204. ἄλλοτεἄλλο-τε: at another time; hence ‘formerly,’ or ‘in the future’ (Il. 19.200); often in reciprocal and antithetic phrases, ἄλλοτε ἄλλῳ, ἄλλοτ' ἐπ ἄλλον, ἄλλοτε μὲν.. ἄλλοτε δέ (αὖτε), now.. then, now.. now. ἀλλότριοςἀλλότριος: of or belonging to another, strange; γαῖα, ἀλλότρια, ‘others' goods’; ἀλλότριος φῶς, ‘foe - man’; γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν, were laughing ‘with jaws as of other men’ (distorted faces), description of supernatural effects, Od. 20.347, cf. 351 ff. ἄλλοφοςἄ-λλοφος: see ἄλοφος. ἀλλοφρονέωἀλλο-φρονέω: be abstracted, unconscious (Il. 23.698), only pres. part. ἄλλυδιςἄλλυδις: to another place, always with ἄλλος, or with ἄλλῃ, ‘now in one way, now in another,’ ‘now this way, now that.’ ἀλλύεσκεν,ἀλλύουσαἀλ-λύεσκεν, ἀλλύουσα: see ἀναλύω. ἄλλωςἄλλως: otherwise; freq. implying ‘in vain’ (‘idly’), ‘besides,’ ‘for some other reason’ (Od. 17.577), ‘as it is’ (Od. 21.87), ‘better’ (Il. 5.218, Od. 8.176). ἅλμαἅλμα (ἅλλομαι): leaping, as a contest, game, Od. 8.103 and 128. ἅλμηἅλμη (ἅλς): sea-water, brine. (Od.) ἁλμυρόςἁλμυρός: only ἁλμυρὸν ὕδωρ, salt water. (Od.) ἀλογέωἀ-λογέω (ἄλογος): be disregardful, fut., Il. 15.162 and 178. ἁλόθενἁλό-θεν: from the sea; ἐξ ἁλόθεν, ‘from out the sea,’ Il. 21.335†. ἀλοιάωἀλοιάω (ἀλωή): thresh by treading, only ipf., γαῖαν χερσὶν ἀλοίᾶ, she smote the ground, Il. 9.568†. ἀλοιφήἀλοιφή (ἀλείφω): ointment, grease, fat; rubbed into a bow of horn to render it pliant, Od. 21.179. ἈλόπηἈλόπη: a town in the domain of Achilles, Il. 2.682†. ἌλοςἌλος: a town in the domain of Achilles, Il. 2.682†. ἁλοσύδνηἁλο-σύδνη: child of the sea; Thetis, Il. 20.207; Amphitrīte, Od. 4.404.

-- 18 --

ἄλοφος,ἄλλοφοςἄ-λοφος, ἄλλοφος (λόφος), before λ: without plume; κυνέη, Il. 10.258†. (See cut under λόφος.) ἄλοχοςἄ-λοχος (λέχος): wife; epithets, μνηστή, αἰδοιη, κυδρή, κεδνή, πολύδωρος. ἀλόω,ἀλόωνταιἀλόω, ἀλόωνται: see ἀλάομαι. ἅλςἅλς (cf. sal): (1) m., salt, grain of salt, prov. οὐδ' ἅλα δοίης, Od. 17.455; pl. ἅλες, salt (as we say ‘salts’ in medicine), Od. 11.123, Od. 23.270.—(2) fem., the sea. ἆλσοἆλσο: see ἅλλομαι. ἄλσοςἄλσος, εος: grove (lucus), usually with an altar, and sacred to a divinity, Il. 2.506, Od. 6.321. ἌλτηςἌλτης: king of the Leleges, father of Laothoe, Il. 21.85. ἆλτοἆλτο: see ἅλλομαι. ἈλύβᾶςἈλύβᾶς, αντος: feigned name of a place, with a play upon ἀλάομαι (‘Wanderley’), Od. 24.304†. ἈλύβηἈλύβη: a country near Troy, productive of silver, Il. 2.857†. ἀλυσκάζωἀλυσκάζω (stronger than ἀλύσκω), only pres. and ipf.: skulk, seek to escape; abs., and with acc. of thing avoided. ἀλυσκάνωἀλυσκάνω =ἀλυσκάζω, ipf., Od. 22.330†. ἀλύσκωἀλύσκω (ἀλεύομαι), fut. ἀλύξω, aor. ἤλυξα and ἄλυξα: shun, avoid, escape; abs., and with τί, less freq. τινά, ἤλυξα ἑταίρους, ‘evaded their observation,’ Od. 12.335. ἀλύσσωἀλύσσω (ἀλύω): be frenizied, of dogs after tasting blood, Il. 22.70†. ἄλυτοςἄ-λυτος: not to be loosed, indissoluble. ἀλύωἀλύω (cf. ἀλάομαι): wander in mind, be beside oneself, distraught, with pain, grief (Il. 24.12), or sometimes with joy (Od. 18.333); ἀλύων, ‘frantic with pain,’ Od. 9.398. ἀλφάνωἀλφάνω, only aor. ἦλφον, opt. ἄλφοι, 3 pl. ἄλφοιν, Od. 20.383: yield, bring; μῦρίον ὦνον, ‘an immense price,’ Od. 15.453, cf. Il. 21.79. ἈλφειόςἈλφειός: (1) a river in Arcadia and Elis (flowing past Olympia), Il. 2.592.— (2) the river-god Alphēüs, Od. 3.489. ἀλφεσίβοιοςἀλφεσί-βοιος (ἀλφάνω, βοῦς): earning cattle, epith. of maidens, whose parents, when the daughter is married, receive presents of cattle from the bridegroom, Il. 18.593†. See ἕδνα. ἀλφηστήςἀλφηστής (ἀλφάνω): wage-earning, toiling; ἄνδρες ἀλφησταί. ἄλφιτονἄλφιτον: barley, in sing. only gen. ἀλφίτου ἀκτή, barley-meal; pl. ἄλφιτα, barley-groats or meal. ἈλωεύςἈλωεύς, ῆος (ἀλωή): father of Otus and Ephialtes, husband of Iphimedīa, Il. 5.386. ἀλωήἀλωή: threshing - floor (area), Il. 20.496; also orchard or vineyard, Il. 18.561. See γουνός. ἁλώῃ,ἁλῴη,ἁλώμενοςἁλώῃ, ἁλῴη, ἁλώμενος: see ἁλίσκομαι. ἀλώμενοςἀλώμενος: see ἀλάομαι. ἁλώωἁλώω: see ἁλίσκομαι. ἄμ, ἀμ: see ἀνά. ἅμαἅμα: (1) adv., at once, at the same time; ἅμα πάντες, ἅμ' ἄμφω, Il. 7.255; freq. with τὲ.. καί (Il. 2.281), or with following δέ, ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον, ‘no sooner said than done,’ Il. 19.242.—(2) prep. w. dat., at the same time with, along with, ἅμ' ἠελίῳ καταδύντι, ἅμ ἕπεσθαι, ‘attend,’ ‘accompany,’ ἅμα πνοίῃς ἀνέμοιο, ‘swift as the winds,’ Od. 1.98, Il. 16.149. ἈμαζόνεςἈμαζόνες: the Amazons, a warlike community of women, dwelling on the river Thermōdon in Pontus. They invaded Lycia, also Priam's realm in Phrygia, Il. 3.189, Il. 6.186. ἈμάθειαἈμάθεια: a Nereid, Il. 18.48†. ἄμαθοςἄμαθος (ψάμαθος): sand, Il. 5.587†. ἀμαθύνωἀμαθύνω (ἄμαθος): reduce to dust; πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, Il. 9.593†. ἀμαιμάκετοςἀμαιμάκετος: doubtful word, unconquerable, monstrous; epith. of the Chimaera, Il. 6.179 and Il. 16.329; of a floating mast, ‘huge,’ Od. 14.311. ἀμαλδύνωἀμαλδύνω, aor. inf. ἀμαλδῦναι, part. -ύνᾶς, pass. pr. subj. ἀμαλδύνηται: crush, efface, τεῖχος. (Il.) ἀμαλλοδετήρἀμαλλο-δετήρ, ῆρος (ἄμαλλα, δέω): binder of sheaves. Only in Σ. ἀμαλόςἀμαλός: tender, epith. of young animals. ἄμαξα,ἅμαξαἄμαξα, ἅμαξα (ἅμα, ἄξων): fourwheeled draught wagon, distinguished from the war - chariot (ἅρμα), which had two wheels, Od. 9.251; also the constellation of the Great Bear (the Wain), Il. 18.487, Od. 5.273. ἀμαξιτόςἀμαξιτός (ἄμαξα): wagon - road, strictly adj., sc. ὁδός, Il. 22.146†. ἀμάρηἀμάρη: canal, ditch for irrigation, Il. 21.259†. ἁμαρτάνωἁμαρτάνω, fut. ἁμαρτήσομαι, aor. ἥμαρτον and ἤμβροτον: (1) miss, fail to hit, τινός, and abs., ἤμβροτες, οὐδ' ἔτυχες, Il. 5.287; met., ‘mistake,’ ‘fail of,’ ‘lose’ (just as τυχεῖν = ‘get’), Od. 7.292, Od. 9.512, Od. 21.155 ; οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων, ‘failed not to bring,’ Il. 24.68.—(2) err, do wrong, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ, Il. 9.501; αὐτὸς ἐγὼ τόδε ἤμβροτον, ‘was guilty of this oversight,’ Od. 22.154.

-- 19 --

ἁμαρτέωἁμαρτέω: see ὁμαρτέω. ἁμαρτῇ,ἁμαρτῆἁμαρτῇ, ἁμαρτῆ (ἅμα, root αρ): at once, together. ἁμαρτοεπήςἁμαρτο-επής, ές (ϝέπος): erring in word, rash-speaking, Il. 13.824†. Cf. ἀφαμαρτοεπής. ἈμαρυγκείδηςἈμαρυγκείδης: son of Amarynceus, Diōres, Il. 2.622, Il. 4.517. ἈμαρυγκεύςἈμαρυγκεύς, έος: ruler of the Epeians at Buprasion in Messenia, Il. 23.630†. ἁματροχάωἁμα-τροχάω: see τροχάω. ἁματροχίηἁμα-τροχίη (τρέχω): running together, collision of chariots, pl., Il. 23.422†. ἀμαυρόςἀμαυρός: shadowy, darkling; εἴδωλον ἀμαυρόν, Od. 4.824 and 835. ἀμαχητίἀ-μαχητί: without contest, Il. 21.437†. άμάωάμάω (cf. ‘mow,’ which orig. means to lay in heaps), ipf. ἤμων, aor. part. άμήσαντες, mid. ἀμησάμενος: mow, reap, Il. 18.551 ; ἀπ (adv.) οὔατα άμήσαντες, ‘lopping off,’ Od. 21.300; mid. ἀμησάμενος, ‘collecting,’ ‘scooping up’ his curds, Od. 9.247. ἀμβαίνω,ἀμβάλλωἀμβαίνω, ἀμβάλλω: see ἀναβ-. ἄμβατοςἄμ-βατος (ἀναβαίνω): to be ascended, scaled ἀμβλήδηνἀμ-βλήδην (ἀναβάλλω): adv., with deep - fetched breath (= ἀμβολάδην), deeply, γοόωσα, Il. 22.476†. According to others, as prelude (ἀναβάλλομαι), at first. ἀμβολάδηνἀμ-βολάδην (ἀναβάλλω): adv., bubbling up, Il. 21.364†. ἀμβροσίηἀμβροσίη (ἀμβρόσιος), adj. used as subst.: ambrosia; the food of the gods and of their steeds; also used as ointment, for embalming, for perfume. ἀμβρόσιοςἀμβρόσιος (ἄμβροτος): ambrosial, divine; epith. of anything belonging to, pertaining to, or conceived as bestowed by the gods; χαῖται, Il. 1.529; εἶδαρ (for their steeds), Il. 7.369, νύξ, ὕπνος. ἄμβροτοςἄ-μβροτος (βροτός): immortal, divine; θεός, Il. 20.358, and like ἀμβρόσιος (αἷμα, τεύχεα, νύξ, Od. 11.330). ἀμέγαρτοςἀ-μέγαρτος (μεγαίρω): unenviable, dreadful; voc. as term of reproach, miserable, Od. 17.219. ἀμείβωἀμείβω, fut. ἀμείψω, -ομαι, aor. ἠμείψατο, ἀμείψατο: I. act., change, exchange; τινός τι πρός τινα (something with one for something else), Il. 6.235 ; ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων, ‘only a little changing knee for knee’ (in retreating slowly step by step), Il. 11.547; part. as subst., ἀμείβοντες, ‘rafters’ of a house, Il. 23.712.—II. mid., change with each other, answer, pass; of responsive (‘amoebean’) singing, Il. 1.604; ‘alternating’ in the dance, Od. 8.379 ; θρώσκων ἀμείβεται, ‘springs alternately,’ Il. 15.684; ‘passing from house to house,’ Od. 1.375; ‘requiting’ one with gifts, Od. 24.285. In the sense of answer, very freq. the part. ἀμειβόμενος, ‘in reply,’ ἀμειβόμενος προσέειπεν, ἠμείβετο μύθῳ. ἀμείλικτοςἀ-μείλικτος (μειλίσσω): unsoftened, harsh, stern, relentless. (Il.) ἀμείλιχοςἀμείλιχος = ἀμείλικτος. ἀμείνωνἀμείνων, ον, irreg. comp. of ἀγαθός: better. For implied meanings, see ἀγαθός. ἀμέλγωἀμέλγω, only pr. and ipf.: milk; pass., ἀμελγόμεναι γάλα λευκόν, ‘yielding,’ Il. 4.434. ἀμελέωἀ-μελέω, (μέλω), only aor. ἀμέλησα: neglect, forget; τινός, always with negation. ἄμεναιἄμεναι: see ἄω. ἀμενηνόςἀ-μενηνός (μένος): powerless, feeble, Il. 5.887; of the shades of the dead, νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα, of dreams, ‘unsubstantial,’ Od. 19.562. ἀμενηνόωἀ-μενηνόω (ἀμενηνός): make powerless, ineffective, only aor., Il. 13.562†. ἀμέρδωἀ-μέρδω (1) (μέρος), aor. ἤμερσα, ἄμερσα, inf. ἀμέρσαι, pass. pres. ἀμέρδεαι, aor. subj. ἀμερθῇς: deprive of one's share, deprive, Od. 8.64; pass., be deprived of, forfeit, τινός, Χ , Od. 21.290. ἀμέρδωἀ-μέρδω (2) (μάρμαρος), only pres. and ipf.: dazzle, blind by excess of light, Il. 13.340; similarly, make lustreless, tarnish, ἔντεα κάπνος ἀμέρδει, Od. 19.18. ἀμέτρητοςἀ-μέτρητος (μετρέω): immeasurable, Od. 19.512 and Od. 23.249. ἀμετροεπήςἀ-μετρο-επής (ϝέπος): of unmeasured speech, Il. 2.212†. άμητήράμητήρ, ῆρος (άμάω): reaper, pl., Il. 11.67†.

-- 20 --

ἄμητοςἄμητος (ἆμάω): reaping, harvest, metaph., Il. 19.223†. ἀμηχανίηἀ-μηχανίη (ἀμήχανος): helplessness, despair, Od. 9.295†. ἀμήχανοςἀ-μήχανος (μηχανή, μῆχος): (1) act., helpless, despairing, Od. 19.363.—(2) pass., of that with which one can do nothing, impossible, Il. 14.262 ; ὄνειροι, ‘inscrutable’, Od. 19.560 ; ἀμήχανα ἔργα, ‘irreparable mischief,’ Il. 8.130; of persons, ‘impracticable,’ ‘unmanageable,’ Il. 10.167 ; ἀμήχανός ἐσσι πιθέσθαι, ‘it is hopeless to expect you to comply,’ Il. 13.726. ἈμισώδαροςἈμισώδαρος: a king in Caria, father of Atymnius and Maris, Il. 16.328†. ἀμιτροχίτωνεςἀ - μιτρο - χίτωνες (μίτρη, χιτών): without belt beneath their coat of mail (χιτών), epith. of the Lycians, Il. 16.419†. ἀμιχθαλόειςἀμιχθαλόεις, εσσα: smoky, hazy; epith. of Lemnos, which is a volcanic island, Il. 24.753†. ἄμμε,ἄμμες,ἄμμιἄμμε, ἄμμες, ἄμμι: see ἡμεῖς. ἀμμίξᾶςἀμ-μίξᾶς: see ἀναμίγνῦμι. ἀμμορίηἀ-μμορίη (μόρος): μοῖράν τ' ἀμμορίην τε, all that is ‘fated and unfated,’ Od. 20.76†. Cf. ἄμμορος (2). ἄμμοροςἄ-μμορος (μόρος, μοῖρα): (1) without share or portion, with gen., λοετρῶν Ὠκεάνοιο, said of the constellation of the Great Bear, which in Greek latitudes never sinks below the horizon, Od. 5.275, Il. 18.489.—(2) luckless, unhappy, Il. 6.408, Il. 24.773. ἀμνίονἀμνίον: basin for receiving the blood of sacrificial victims, Od. 3.444†. (See cut.)

[unresolved image link] ἈμνῖσόςἈμνῖσός: the port of Cnōsus in Crete, Od. 19.188†. ἀμογητίἀ-μογητί (μογέω): without trouble, Il. 11.637†. ἁμόθενἁμόθεν (ἁμός, obsolete word = εἷς, for τὶς): from somewhere; ἁμόθεν γε, θεά, εἰπέ, ‘beginning at any point whatever,’ relate, Od. 1.10†. ἀμοιβάςἀμοιβάς, άδος (ἀμείβω): adj., for a change, χλαίνη, Od. 14.521†. ἀμοιβήἀμοιβή (ἀμείβω): recompense, requital, gift in return. (Od.) ἀμοιβηδίςἀμοιβηδίς: by turns, Il. 18.506 and Od. 18.310. ἀμοιβόςἀμοιβός (ἀμείβω): one who changes place with another, ἦλθον ἀμοιβοί (as substitutes), Il. 13.793†. ἀμολγόςἀμολγός: doubtful word, always (ἐν) νυκτὸς ἀμολγῷ, in the darkness of night, ‘at dead of night,’ as an indication of time. ἈμοπάωνἈμοπάων: a Trojan, son of Polypaemon, slain by Teucer, Il. 8.276†. ἁμός,ἀμόςἁμός, ἀμός = ἡμέτερος. ἄμοτονἄμοτον: eagerly, vehemently; esp. with μέμαα, κλαίω, κεχολωμένος, τανύοντο. ἀμπἀμπ-: see ἀναπ-. ἀμπελόειςἀμπελόεις, εσσα, εν (ἄμπελος): full of vines, vine - clad; of districts and towns. (Il.) ἄμπελοςἄμπελος, fem.: grape - vine, vine. (Od.) ἀμπεπαλώνἀμ-πεπαλών: see ἀναπάλλω. ἀμπερέςἀμ-περές: always διὰ δ' ἀμπερές, see διαμπερές. ἀμπέχωἀμπ-έχω (ἀμφί, ἔχω): surround, cover, ἅλμη ἅμπεχεν ὤμους, Od. 6.225†. ἀμπήδησεἀμ-πήδησε: see ἀναπηδάω. ἀμπνεῦσαι,ἄμπνυε,ἀμπνύνθη,ἄμπνυτοἀμ-πνεῦσαι, ἄμ-πνυε, ἀμ-πνύνθη, ἄμ-πνυτο: see ἀναπνέω. ἄμπυξἄμπυξ, υκος (ἀμπέχω): head - band, worn by women, Od. 22.469. (See cut.)
[unresolved image link]

-- 21 --

ἀμυδίςἀμυδίς (ἅμα): Aeolic adv., at once. —(1) of place, together, in a mass, καθίζειν, κικλήσκειν, etc., πάντ' ἀμυδίς, μ , Il. 12.385.—(2) of time, at once, immediately, Il. 23.217, Od. 14.305; at the same time, Od. 5.467. ἈμυδώνἈμυδών: a city of the Paeonians, on the river Axius, in Macedonia, Il. 2.849 and Il. 16.288. ἈμυθάωνἈμυθάων: son of Cretheus and Tyro, father of Bias and Melampus, Od. 11.259†. ἈμύκλαιἈμύκλαι: a city in Laconia, near the Eurotas, 20 stadia S.E. of Sparta, and the residence of Tyndareus, Il. 2.584†. ἀμύμωνἀ-μύμων, ονος (μωμος): blameless, excellent, both of persons and things, ὃς δ' ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ, Od. 19.332 (opp. ἀπηνής, 329); often to mark personal appearance or nobility of birth, and sometimes without regard to moral excellence, ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, Od. 1.29; θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον (‘faultless’ isle, because it belonged to the god), Od. 12.261. ἀμύντωρἀμύντωρ, ορος (ἀμύνω): defender, protector. ΑμύντωρΑμύντωρ: son of Ormenus, father of Phoenix, Il. 9.448, Il. 10.266. ἀμύνωἀμύνω, inf. ἀμῦνέμεν, -έμεναι, aor. ἤμῦνε, ἄμῦνε, opt. ἀμύναι, inf. ἀμῦναι, imp. ἄμῦνον, mid. ipf. ἀμύνετο, ἠμύνοντο, aor. opt. ἀμῦναίμην: I. act., ward off, defend; abs., τινί, Il. 5.486; freq. τινί τι (dat. of interest, though we say ‘from’), less often τινός τι, Il. 4.11; also merely τί, and τινός, ἀπό or περί τινος, of the person or thing defended, Il. 13.109, Od. 2.59, Il. 17.182.—II. mid., ward off from oneself, defend oneself or what is one's own, with the same constructions as the act.; εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης, ‘to fight in defence of our country,’ Il. 12.243. ἀμύσσωἀμύσσω, ipf. ἄμυσσεν, fut. ἀμύξεις: scratch, tear, στήθεα χερσίν, Il. 19.284; met., θῦμὸν ἀμύξεις, ‘shalt rend’ thy soul, Il. 1.243. ἀμφαγαπάζωἀμφ - αγαπάζω, ipf. ἀμφαγάπαζον, mid. -όμενος: embrace lovingly, greet warmly, of entertaining guests, Il. 16.192, Od. 14.381. ἀμφαγείρομαιἀμφ-αγείρομαι: gather around, only aor. 2, θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο, Il. 18.37†. ἀμφαδίηνἀμ-φαδίην (ἀμφάδιος): adv., openly, publicly. ἀμφάδιοςἀμ-φάδιος (ἀναφαίνω): open, public, ‘regular,’ γάμος, Od. 6.288. ἀμφαδόνἀμ-φαδόν and ἀμ-φαδά (ἀναφαίνω): adv., openly, publicly; opp. κρυφηδόν, Od. 14.330; βαλέειν, ‘in regular battle,’ Il. 7.243 (opp. λάθρῃ); ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο, ‘be revealed,’ ‘come to light,’ Od. 19.391. ἀμφαραβέωἀμφ - αραβέω: only aor., τεύχεά τ' ἀμφαράβησε, clattered about him, Il. 21.408†. ἀμφασίηἀμ-φασίη (φάναι): speechlessness, w. obj. gen. ἐπέων, Ρ , Od. 4.704. ἀμφαφάωἀμφ-αφάω, part. ἀμφαφόων, -όωσα, mid. inf. -άασθαι, ipf. -όωντο: feel about, handle, esp. to test or examine something; τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα (Helen walks around the Trojan horse and ‘feels over’ it, while the Greeks are concealed within), Od. 4.277; of examining a necklace, χερσίν τ' ἀμφαφόωντο, Od. 15.462. ἀμφεποτᾶτοἀμφ-εποτᾶτο: see ἀμφιποτάομαι. ἀμφέπωἀμφ-έπω: see ἀμφιέπω. ἀμφέρχομαιἀμφ-έρχομαι: come about, ‘sound’ or ‘rise about,’ of sound or savor ‘stealing over’ one, ‘meeting the senses,’ only aor. ἀμφήλυθε, ζ 122, Od. 12.369. (Od.) ἀμφέχανεἀμφ-έχανε: see ἀμφιχαίνω. ἀμφέχυτἀμφ-έχυτ: see ἀμφιχέω. ἀμφήκηςἀμφ-ήκης, ἄμφηκες (root ακ): twoedged, of a sword, Od. 16.80. ἀμφήλυθεἀμφ-ήλυθε: see ἀμφέρχομαι. ἀμφηρεφήςἀμφ-ηρεφής, ές (ἐρέφω): covered at both ends, close-covered, closed, Il. 1.45†. ἀμφήριστοςἀμφ-ήριστος (ἐρίζω): contested on both sides, doubtful, victory (or victor), Il. 23.382†. ἀμφίἀμφί (cf. ἀμφίς, ἄμφω): on both sides; the distinction between ἀμφί and περί (‘around’) is of course not always observed; the two words are used together, ὄχθαι δ' ἀμφὶ περὶ μέγαλ ἴαχον, ‘round about,’ Il. 21.10, but on the other hand are sometimes interchangeable, ἀμφὶ δὲ κῦανέην κάπετον, περὶ δ' ἕρκος ἔλασσεν | κασσιτέρου, Il. 18.564; cf. Il. 23.561 f.—I. adv., on both sides (or ends, or above and below, Il. 6.115), about, around; here belongs the so-called use ‘in tmesi,’ and in many instances where the word seems to govern a subst., it is really adverbial, and the case of the subst. must be explained independently, ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν (ὀβ. dat. instr.), ἀμφὶ δὲ χαῖται | ὤμοις άίσσονται (ὤμ. local dat.). In case of an apparent ambiguity of construction the presumption is in favor of adverbial interpretation in Homer.—II. prep., (1) w. gen., about, concerning; ἀμφί τινος μάχεσθαι (Il. 16.825), ἀείδειν (Od. 8.267).—(2) w. dat., (a) local, Il. 2.388, Il. 3.328 ; ἤριπε δ' ἀμφ, αὐτῷ, ‘over,’ Il. 4.493 ; τὴν κτεῖνε ἀμφ' ἐμοί, ‘near,’ Od. 11.423, Il. 9.470 ; ἀμφὶ πυρί, ‘on,’ etc.—(b) causal, ‘for,’ ἀμφί τινι ἄλγεα πάσχειν, μάχεσθαι, δικάζεσθαι, εἴρεσθαι (Od. 19.95), ‘as regards’ (Il. 7.408). —(3) w. acc., local, mostly to denote motion or extension in space, ἀμφ' ἅλα ἔλσαι Ἀχαιούς, Il. 1.409; ἀμφὶ ἄστυ ἔρδειν ἷρά, ‘around in,’ Il. 11.706 ; οἱ ἀμφὶ Πρίαμον, ‘Priam and his followers.’

-- 22 --

ἈμφίαλοςἈμφί-αλος: a Phaeacian, Od. 8.114. ἀμφίαλοςἀμφί-αλος: sea-girt. (Od.) ἈμφιάρᾶοςἈμφι-άρᾶος: a seer and warrior of Argos, son of Oecles, great grandson of the seer Melampus. Through the treachery of his wife Eriphȳle, who was bribed by Polynīces with the gift of a golden necklace, he was forced to meet his death by joining the expedition of the Seven against Thebes, Od. 15.244. ἀμφιάχωἀμφ-ιάχω: only part. with termination of perf., ἀμφιαχυῖαν, as she flew screaming about, Il. 2.316†. ἀμφιβαίνωἀμφι-βαίνω, perf. ἀμφιβέβηκας, -κε, subj. ἀμφιβεβήκῃ, plup. ἀμφιβεβήκει: go (perf. stand) about or over, surround, with acc. or dat.; ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει (‘had reached mid-heaven in its round,’ i. e. stood at the zenith), Il. 8.68; Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε | νηυσίν, Il. 16.66; ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν, ‘has overwhelmed,’ Od. 8.541; met., protect (the figure from an animal standing over its young), ἀργυρότοξ, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας, Il. 1. 37, Od. 9.198. ἀμφιβάλλωἀμφι - βάλλω, aor. 2 part. ἀμφιβα- λών, mid. fut. ἀμφιβαλεῦμαι, aor. inf. ἀμφιβαλέσθαι: I. act., throw about, embrace; τῷ δ' ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον (i. e. the chamber was built around the tree), Od. 23.192 ; ἀμφιβαλόντε ἀλλήλους, Il. 23.97; κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι (as much as his hands could hold ‘in their elasp’), Od. 17.344; met., κράτερον μένος ἀμφιβαλόντες (cf. ἐπιέννῦμι), Il. 17.742.—Il. mid., throw about oneself, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι, ζ 1, Od. 22.103. ἀμφίβασιςἀμφί-βασις: protection, sc. νεκροῦ, Il. 5.623†. ἀμφίβροτοςἀμφί-βροτος: man-protecting (reaching from head to foot, cf. Il. 6.117), ἀσπίς. (Il.) (See cut.)

[unresolved image link] ἈμφιγένειαἈμφι - γένεια: a town subject to Nestor, Il. 2.593†. ἀμφιγυήειςἀμφι-γυήεις (γυῖον): strong in both arms (ambidexter), epith. of Hephaestus, usually as subst., Il. 1.607, Od. 8.300. ἀμφίγυοςἀμφί-γυος (γυῖον): with limb at both ends, double-pointed, ἔγχος. Cf. οὐρίαχος. (See cuts below.) ἀμφιδαίωἀμφι-δαίω: kindle about, only perf. intr. (and fig.), πόλεμος ἄστυ ἀμφιδέδηε, blazes round, Il. 6.329†. ἈμφιδάμᾶςἈμφι-δάμᾶς, αντος: (1) from Cythēra, Il. 10.268.—(2) from Opus, Il. 23.87. ἀμφίδασυςἀμφί-δασυς, σεια (δασύς): shaggy all around, thick - fringed, epith. of the Aegis, Il. 15.309†.
[unresolved image link]

-- 23 --

ἀμφιδῖνέωἀμφι-δῖνέω: twirl about; only perf. pass., χεῦμα κασσιτέροιο ἀμφιδεδίνηται, a casting of tin ‘is run around,’ Il. 23.562; of the scabbard ‘enclosing’ a sword, Od. 8.405. ἀμφιδρυφήςἀμφι-δρυφής (δρύπτω): with both cheeks torn (from grief), Il. 2.700†. ἀμφίδρυφοςἀμφί-δρυφος (δρύπτω): torn on both sides, ‘both torn’ (from grief), παρειαί, Il. 11.393†. ἀμφίδυμοςἀμφί-δυμος: double, only pl., λιμένες (on both sides of the island), Od. 4.847†. ἀμφιέλισσαἀμφι-έλισσα (ϝελίσσω): curved at both ends, curving, epith. of ships. (See cut.)

[unresolved image link] ἀμφιεννῦμιἀμφι-εννῦμι (ϝέννῦμι), fut. ἀμφιέσω, aor. ἀμφίες(ς)α, mid. aor. ἀμφιέσαντο, imp. ἀμφιέσασθε, pres. and ipf. not in Homer: put on clothing; act., on another, Od. 5.167; with two accusatives, Od. 15.369; mid., on oneself, don, Od. 23.131. ἀμφιέπω,ἀμφέπωἀμφι-έπω, ἀμφ-έπω (ἕπω), only part. ἀμφιέπων and ipf.: move round, envelop, γάστρην τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, Il. 18.348; of persons, be busy about, in preparing meat, attending to sacrifices, etc., ὥς οἵ γ' ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος, Il. 24.804; freq. the part. in connection with another verb, ἀμφιέποντες, busily. ἀμφιζάνωἀμφ-ιζάνω: settle upon, only ipf., Il. 18.25†. ἀμφιθαλήςἀμφι-θαλής, ές (θάλλω): flourishing on both sides, epith. of a child whose father and mother are still living, Il. 22.496†. ἈμφιθέηἈμφι-θέη: wife of Autolycus, grandmother of Odysseus, Od. 19.416†. ἀμφίθετοςἀμφί-θετος (τίθημι): to be placed both ways, reversible, φιάλη, probably with double base and bowl, Il. 23.270, 616. Cf. ἀμφικύπελλον. ἀμφιθέωἀμφι - θέω: run about, with acc., Od. 10.413†. ἈμφιθόηἈμφι-θόη: a Nereid, Il. 18.42†. ἀμφικαλύπτωἀμφι - καλύπτω, fut. ἀμφικαλύψω, aor. ἀμφεκάλυψα, subj. ἀμφικαλύψῃ: cover round, hide; often τινί τι, the acc. of the thing used to cover with, καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψεν, Θ 331, Od. 8.569; met., of sleep, death, feelings, ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψε, ‘engrossed my heart,’ Il. 3.442. ἀμφικαρήςἀμφι-καρής, ές (κάρα): double-headed; ἀμφικαρῆ σφέλα (for the feet of two persons), v. l. for ἀμφὶ κάρη, Od. 17.231. ἀμφικεάζωἀμφι-κεάζω: split or hew around; τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσᾶς, Od. 14.12†. ἌμφικλοςἌμφι - κλος: a Trojan, slain by Achilles, Il. 16.313†. ἀμφίκομοςἀμφί-κομος (κόμη): surrounded by foliage, leafy, Il. 17.677†. ἀμφικύπελλονἀμφι-κύπελλον, δέπας: double-cupped goblet, whose base is bowl-shaped and adapted to drink from. Cf. ἀμφίθετος. (The above is the explanation of Aristotle, Hist. An. xix., 40; but no specimens of the form described have been found amongst antique remains or representations.) ἀμφιλαχαίνωἀμφι-λαχαίνω: dig about; φυτόν, Od. 24.242†. ἈμφίλοχοςἈμφί - λοχος: a seer of Argos, son of Amphiarāus and Eriphȳle, Od. 15.248†. ἀμφιλύκηἀμφι - λύκη (root λυκ, lux): with doubtful light; νύξ, i. e., neither day nor night, twi-light of dawn, Il. 7.433†. ἀμφιμαίομαιἀμφι-μαίομαι, only aor. imp. ἀμφιμάσασθε: seek about with the hands, hence wipe off all over, σπόγγοισι, Od. 20.152†. ἀμφιμάχομαιἀμφι-μάχομαι: fight around or for; πόλιν, Il. 9.412; νέκυος, τείχεος (as for a prize), Il. 15.391. (Il.) ἈμφίμαχοςἈμφί-μαχος: (1) son of Cteatus, a leader of the Eleans, Il. 13.203.—(2) son of Nomion, a leader of the Carians, Il. 2.870. ἈμφιμέδωνἈμφι-μέδων: a suitor of Penelope, son of Melaneus, slain by Telemachus, Od. 22.242. ἀμφιμέλᾶςἀμφι-μέλᾶς, αινα: black round about, only φρένες ἀμφιμέλαιναι, ‘darkened heart,’ said with reference to the effect of passion (anger, grief, warlike impulse), Il. 1.103, Il. 17.83, 573. ἀμφιμῦκάομαιἀμφι-μῦκάομαι: bellow round; only perf., δάπεδον δ' ἅπαν ἀμφιμέμῦκεν, ‘moans round about,’ i. e., echoes with the sound of the loom and the voice within, Od. 10.227.

-- 24 --

ἀμφινέμομαιἀμφι - νέμομαι, only pres. and ipf.: dwell around, or dwell around in, Il. 2.521, Od. 19.132. ἈμφινόμηἈμφι-νόμη: a Nereid, Il. 18.44. ἈμφίνομοςἈμφί-νομος: a suitor of Penelope, son of Nīsus, from Dūlichium, slain by Telemachus, Od. 22.89. ἀμφιξέωἀμφι - ξέω: hew around about, only aor., Od. 23.196†. ἌμφῖοςἌμφῖος: (1) a Trojan chief, son of Merops, Il. 2.830.—(2) son of Selagus, from Paesus, an ally of the Trojans, Il. 5.612. ἀμφιπέλομαιἀμφι-πέλομαι: be about one, ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται, the newest song to ‘meet their ears,’ Od. 1.352†. Cf. ἀμφιέρχομαι. ἀμφιπένομαιἀμφι-πένομαι, only pres. and ipf.: work about, attend (to), tend; of persons, esp. the sick or wounded, sometimes of things, Il. 19.278; ironically, τὸν ἴχθυες ἀμφεπένοντο, ‘were at work around him,’ Il. 21.203, Il. 23.184. ἀμφιπερίἀμφιπερί: see ἀμφί. ἀμφιπεριστέφωἀμφι-περι-στέφω: see περιστέφω. ἀμφιπεριστρωφάωἀμφι-περι-στρωφάω: see περιστρωφάω. ἀμφιπίπτωἀμφι - πίπτω: fall about, only aor. part., γυνή πόσιν ἀμφιπεσοῦσα, ‘falling upon (and embracing) the body’ of her lifeless husband, Od. 8.523†. ἀμφιπολεύωἀμφι-πολεύω (ἀμφίπολος): wait on, take care of, ὄρχατον, Od. 24.244; βίον, Od. 18.254; ironically, Od. 20.78. ἀμφίπολοςἀμφί-πολος (πέλομαι): female attendant, handmaid; ἀμφίπολος ταμίη, ἀμφίπολοι γυναῖκες, but regularly subst.; the noble dame of the heroic period is constantly attended by one or more of her maids when she appears in public, Od. 1.331; distinguished from δμωαί, Od. 22.483 f. ἀμφιπονέομαιἀμφι-πονέομαι, fut. ἀμφιπονήσομαι: labor about, attend to, τί, τινά, Il. 23.159, , Od. 20.307. Cf. ἀμφιπένομαι. ἀμφιποτάομαιἀμφι-ποτάομαι: flutter about, only ipf., ἀμφεποτᾶτο τέκνα, Il. 2.315†. ἀμφίρυτοςἀμφί-ρυτος (ῥέω): sea-girt. (Od.) ἀμφίςἀμφίς (cf. ἀμφί, ἄμφω): I. adv., on both sides, apart, in two ways; ‘with both hands’ at once (Il. 21.162), γαῖαν καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν (Od. 1.54), ‘separately’ (Od. 22.57), ἀμφὶς φράζεσθαι, ‘be at variance,’ Il. 2.13.—II. prep., mostly following its case, (1) w. gen., all round, apart from, away from, Il. 2.384 ; ἀμφὶς ὁδοῦ, Il. 23.393.—(2) w. acc., about, around, ἀμφὶς ἕκαστον (ἀμφὶ ϝἑκαστον), Il. 11.634, Od. 6.266, Il. 14.274. ἀμφίστημιἀμφ-ίστημι, aor. 2 ἀμφέστην, 3 pl. ἀμφέσταν (for -έστησαν), pass. ipf. ἀμφίστατο, -σταντο: place around, pass. and intr., stand around, Il. 18.233, Il. 24.712 ; ἄστυ, ‘beleaguer,’ Il. 11.733. ἀμφιστρατάομαιἀμφι-στρατάομαι: besiege, only ipf., ἀμφεστρατόωντο, Il. 11.713†. ἀμφιστρεφήςἀμφι-στρεφής (στρέφω): turning all ways, Il. 11.40†. ἀμφιτίθημιἀμφι-τίθημι, mid. aor. 2 ἀμφέθετο, pass. aor. part. ἀμφιτεθεῖσα: put around; κυνέη, encircling the head, Il. 10.271 ; ξίφος, ‘gird on,’ Od. 21.431. ἈμφιτρίτηἈμφι-τρίτη (cf. Τρίτων): Amphitrīte, goddess of the sea, personifying the element, κυανῶπις, ἀγάστονος, Od. 12.60, ; μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης, Od. 3.91. ἀμφιτρομέωἀμφι-τρομέω: tremble for, w. gen., Od. 4.820†. ἈμφιτρύωνἈμφι-τρύων: king of Tiryns, husband of Alcmēna and reputed father of Heracles, Il. 5.392, Od. 3.266. ἀμφίφαλοςἀμφί-φαλος (φάλος): double-ridged, double-crested, of a helmet with divided crest. (Il.) ἀμφιφοβέωἀμφι-φοβέω: put to flight around one, only aor. pass., Il. 16.290†. ἀμφιφορεύςἀμφι-φορεύς, ῆος (φέρω); for ἀμφορεύς: two-handled vase or jar for wine; also used as urn for ashes of the dead, Od. 24.74. (See cuts 6 and 7.)

[unresolved image link]

-- 25 --

ἀμφιχαίνωἀμφι-χαίνω: yawn about, only aor. 2, ἐμὲ κὴρ ἀμφέχανε, has ‘engulfed’ me, Il. 23.79†.

[unresolved image link] ἀμφιχέομαιἀμφι-χέομαι (χέω), ipf. ἀμφεχεόμην, aor. 2 ἀμφεχύμην, ἀμφέχυτο, pass. aor. ἀμφεχύθην: pour or be diffused or shed around, embrace; πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι, before the dust (stirred by the feet of Ajax immediately in advance) could ‘pour (rise) round’ him (Odysseus), Il. 23.763 ; ἀμφιχυθεὶς πατέρα, Od. 16.214, ἀμφεχέοντο (‘thronged around’) καὶ ἠσπάζοντ' Ὀδυσῆα, Od. 22.498; metaph., of sounds (Il. 2.41), feelings (Od. 4.716), sleep (Il. 14.253). ἀμφιχυθείς,ῆναιἀμφιχυθείς, -ῆναι: see ἀμφιχέομαι. ἀμφίχυτοςἀμφί-χυτος (χέω): poured (spread) around, demolished, of an earthen wall, Il. 20.145†. ἈμφίωνἈμφίων: (1) son of Iasius, and king of Orchomenus in Boeotia, Od. 11.283.—(2) son of Zeus and Antiope, husband of Niobe, and brother of Zethus, with whom he built the walls of Thebes, Od. 11.262.—(3) a leader of the Epeians, Il. 13.692. ἀμφότεροςἀμφότερος (ἄμφω): both; sing. only neut. as adv., foll. by τέ.. καί, etc., ἀμφότερον βασιλεύς τ' ἀγαθὸς κράτερός τ αἰχμητής, ‘at once both,’ etc., Il. 3.179, Il. 13.166, Od. 15.78; as subst., ἀμφοτέρῃσι (sc. χερσί), Il. 5.416, Od. 10.264. ἈμφότεροςἈμφότερος: a Lycian, slain by Patroclus, Il. 16.415†. ἀμφοτέρωθενἀμφοτέρω - θεν: from or on both sides, at both ends. ἀμφοτέρωσεἀμφοτέρω-σε: in both directions. ἀμφουδίςἀμφ-ουδίς: adv. with the sense of ἀμφ' οὔδει, on the ground (specifying πρὸς γῆν), Od. 17.237†. ἀμφράσσαιτοἀμ-φράσσαιτο: see ἀναφράζομαι. ἄμφωἄμφω: both, whether of individuals or of parties, Il. 1.363, Il. 2.124; ‘the two pieces’ (defined by what follows), Od. 12.424. ἄνἄν (1): modal adv., indicating a condition; essentially equivalent to κέν, and of less frequent occurrence. The use of ἄν is less exactly defined in Homer than in Attic Greek; besides the regular usages in Attic (viz. in conclusions expressed by the secondary tenses of the ind., and by the opt., or by the inf. representing these, and joined to εἰ or relative words, ἐάν, ὅταν, etc., in conditional clauses that take the subjunctive), Homer employs ἄν with the subj. in independent sentences, and κέ (rarely ἄν) with the fut. indicative. In final clauses the use of ἄν or κέ prevails, and is not uncommon even with the opt. in conditions. On the other hand the potential opt. occurs without ἄν (κέ) oftener than in Attic. The following examples will illustrate the most important of these peculiarities of usage:—(1) ἄν w. subj. in independent sentence, οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις, ‘perchance the harp may avail thee not,’ Il. 3.54, cf. Il. 1.205.— (2) ἄν w. fut. ind., αὐτὸν δ' ἂν πύματόν με κύνες.. ἐρύουσι, ἐπεί κε<<><>> τις κτλ., ‘me like enough last of all will dogs drag about, after I am slain,” etc., Il. 22.66.—(3) ἄν w. opt. in final clause, σὺ δέ με προΐεις.. ὄφρ' ἂν ἑλοίμην δῶρα, Od. 24.334.—(4) ἄν w. opt. in condition, στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νῖκήσεμεν, εἴπερ ἂν αὐταὶ | Μοῦσαι ἀείδοιεν, Il. 2.597. ἀνἀν- (2): negative prefix, the original form of the so-called α ‘privative,’ a still fuller form being ἀνα-, preserved in ἀνάϝεδνος. Cf. Lat. in-, Eng. ‘un-.’ ἄν,ἀνἄν, ἀν (3): by apocope for ἀνά, before ν (Il. 10.298), before τ (Il. 5.167), before στόμα (Od. 5.456); and in ἂν δέ (sc. ὤρνυτο), Il. 3.268, Il. 23.709, , , Od. 8.110, 115, 118. ἀνάἀνά, by apocope ἄν (ἀν), before labials ἄμ (ἀμ): up, opp. κατά.—I. adv., ἄνα (with anastrophe), hortative, up! quick! Il. 18.178, Od. 18.13; up there, thereon, μέλανες δ' ἀνὰ βότρυες ἦσαν, Il. 18.562; back, ἀνά τ' ἔδραὐ ὀπίσσω, Il. 5.599, ἀνὰ δ ἴσχεο, ‘hold up,’ ‘refrain,’ Il. 7.110. The use with verbs ‘in tmesi’ is of course adverbial; likewise when a subst, occurs in a case that defines the adv. (thus showing the transition to a true preposition), ἂν δ' ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖνε (νηός local or part. gen.), Od. 2.416.—II. prep., (1) w. gen., only ἀνὰ νηὸς ἔβην, Od. 9.177, see the remark on Od. 2.416 above.—(2) w. dat., up on, upon, Il. 1.15, Il. 15.152, ἀνά τ' ἀλλήλῃσιν ἔχονται, hold on (close up) ‘to’ one another, Od. 24.8.—(3) w. acc., up to, up through, Il. 10.466, Od. 22.132, Il. 22.452; of motion, ἀνά generally denotes vague direction (up and down, ‘up through,’ ‘throughout’), ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ὤχετο κῆλα θεοῖο, Il. 1.53, whereas κατά rather indicates motion toward a definite point or end (Il. 1.483, 484); with the idea of motion less prominent, Il. 13.117, 270; of time, ἀνὰ νύκτα, Il. 14.80; βασιλῆας ἀνὰ στόμ' ἔχων, ‘bandying their names up and down,’ Il. 2.250 ; ἀνὰ θῦμὸν φρονεῖν, ὁρμαίνειν, θαμβεῖν, ὀίεσθαι, Il. 2.36, Od. 2.156, Od. 4.638; ἀν' ἶθύν, ‘straight forward,’ Il. 21.303; following the governed word, νειὸν ἀνά), ‘up and down’ the field, Od. 13.32.

-- 26 --

ἄναἄνα (1): see ἀνά, I. ἄναἄνα (2): see ἄναξ. ἀναβαίνω,ἀμβαίνωἀνα - βαίνω, ἀμβαίνω, aor. ἀνέβην, mid. aor. ἀνεβήσετο, aor. 1 part. ἀναβησάμενοι: go up, ascend (to), οὐρανόν, ὑπερώιον, etc.; φάτις ἀνθρώπους ἀνα βαίνει, ‘goes abroad among’ men, Od. 6.29; esp. go on board ship, embark, Il. 1.312 and often, ἐς Τροίην ἀναβημέναι, ‘embark for Troy,’ Od. 1.210; trans., aor. 1 mid., νὼ ἀναβησάμενοι, ‘taking us on board their ship,’ Od. 15.475. ἀναβάλλω,ἀμβάλλωἀνα-βάλλω, ἀμβάλλω: throw up.— I. act., postpone, ἄεθλον, Od. 19.584.—II. mid., (1) ‘strike up’ a prelude, w. inf., φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν, Od. 1.155, cf. Od. 17.262.—(2) postpone for oneself, ἔργον, Il. 2.436. ἀναβέβρυχενἀνα-βέβρυχεν: defective perf., bubbles up, Il. 17.54† (v. l. ἀναβέβροχεν). ἈναβησίνευςἈνα - βησί-νε υς: a Phaeacian, Od. 8.113†. ἀνάβλησιςἀνά-βλησις (ἀναβάλλω): postponement. (Il.) ἀναβραχεῖνἀνα-βραχεῖν, only aor. 3 sing. ἀνέβραχε: of armor (clanged), Il. 19.13; of a door (‘groaned’), ἠύτε ταῦρος, Od. 21.48. Cf. βραχεῖν. ἀναβρόχωἀνα-βρόχω, only aor. opt. ἀναβρόξειε, and aor. 2 pass. part. ἀναβροχέν: gulp back (again), of Charybdis, her whirlpool, Od. 12.240, Od. 11.586. ἀναγιγνώσκωἀνα-γιγνώσκω, only aor. 2 ἀνέγνων: know for certain, know again, recognize, Od. 1.216, Od. 4.250, Od. 19.250, Il. 13.734 ; πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα, ‘how can she know me for that one?’ (i. e. for her son), Od. 11.144. ἀναγκαίηἀναγκαίη (= ἀνάγκη): necessity, constraint; dat., perforce, Il. 4.300 ; ἀναγκαίηφι δαμέντες, Il. 20.143. ἀναγκαῖοςἀναγκαῖος, η, ον (ἀνάγκη): constraining; μῦθος, command ‘of force,’ Od. 17.399, χρειώ, ‘dire’ need, Il. 8.57; esp. with reference to slavery, ἦμαρ ἀναγκαῖον (= δούλιον ἦμαρ), Il. 16.836, δμῶες ἀναγκαῖοι, ‘bond’ servants, Od. 24.210 ; πολεμισταί, warriors ‘perforce,’ Od. 24.499. ἀνάγκηἀνάγκη: necessity, constraint; freq. ἀνάγκη (ἐστίν, ἦν) foll. by inf., Il. 5.633, Il. 24.667, κρατέρη δ' ἐπικείσετ ἀνάγκη, ‘stern necessity,’ Il. 6.458; often ἀνάγκῃ, καὶ ἀνάγκῃ, ‘even against his will,’ ὑπ' ἀνάγκης, ‘by compulsion.’ ἀναγνάμπτωἀνα - γνάμπτω, only aor. act. ἀνέγναμψαν and pass. ἀνεγνάμφθη: bend back; of undoing a prisoner's fastenings, Od. 14.348. ἀνάγωἀν-άγω, fut. ἀνάξω, aor. 3 ἀνήγαγον: lead or bring up or back (Il. 15.29); from the coast to the interior, Od. 4.534, etc.; of ‘carrying away’ in general, esp. over the sea, γυναῖκ' εὐειδἔ ἀνῆγες | ἐξ ἀπίης γαίης, Il. 3.48, or of ‘carrying home,’ Od. 3.272; mid., put to sea (opp. κατάγεσθαι), Il. 1.478, Od. 19.202. ἀναδέδρομεἀνα-δέδρομε: see ἀνατρέχω. ἀναδέρκομαιἀνα-δέρκομαι: look up, only aor., ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, ‘opened his eyes,’ Il. 14.436†. ἀναδέσμηἀνα - δέσμη (ἀναδέω): head - band, πλεκτή, Il. 22.469†. (See cut.)

[unresolved image link] ἀναδέχομαιἀνα-δέχομαι, aor. 1 ἀνεδεξάμην, sync. aor. 2 ἀνεδέγμην: receive, Il. 5.619; metaph., undergo, ὀιζύν, Od. 17.563. ἀναδύομαι,ἀνδύομαιἀνα - δύομαι, ἀνδύομαι (δύω), aor. 2 ἀνέδῦν, opt. ἀναδύη (vulg., -δύῃ), inf. ἀναδῦναι, mid. aor. ἀνεδύσετο: (1) emerge; ἁλός, ‘from the sea,’ Il. 1.359, λίμνης, Od. 5.337; with acc., κῦμα θαλάσσης, ‘arose to the wave,’ surface, Il. 1.496.—(2) draw back; abs., Od. 9.377, ἐς ὅμῖλον, Il. 7.217; trans., πόλεμον, ‘back out of,’ Il. 13.225.

-- 27 --

ἀνάεδνοςἀνά-εδνος (ϝέδνα, see ἀν-, 2): without bridal gifts. Cf. ἕδνα. (Il.) ἀναείρωἀν-αείρω (=ἀναίρω), aor. 1 ἀνάειρε, inf. ἀναει<<><>>ραι: lift up, Od. 8.298; said of wrestlers who try to ‘pick each other up,’ Il. 23.724, 725, 729; of ‘carrying off’ a prize received, Il. 23.614, 778. ἀναθηλέωἀνα-θηλέω (θάλλω): bloom again, fut., Il. 1.236†. ἀνάθημαἀνά-θημα (ἀνατίθημι): only ἀναθήματα δαιτός, delights, glories of the feast (song and dance). (Od.) ἀναθρώσκωἀνα-θρώσκω: bound up, of a stone rolling down hill, only part., Il. 13.140†. ἀναιδείηἀν-αιδείη (ἀναιδής): shamelessness, impudence. ἀναιδήςἀν-αιδής, ές (αἰδώς): shameless, pitiless; applied to inanimate things (personified), κυδοιμός, ‘ruthless,’ Il. 5.593 ; πέτρη, Il. 13.139; λᾶας, Od. 11.598. ἀναίμωνἀν-αίμων, ονος (αἷμα): bloodless, Il. 5.342†. ἀναιμωτίἀν-αιμωτί (αἷμα): without bloodshed. ἀναίνομαιἀναίνομαι, ipf. ἀναίνετο, aor. ἀνήνατο, ἠνήνατο, subj. ἀνήνηται, inf. ἀνήνασθαι: deny, refuse; in both senses w. inf., Il. 18.500, 450; governs both persons and things, σὲ δ' ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα, Il. 9.679; opp. ὑποδέχεσθαι, Il. 7.93. ἀναιρέωἀν-αιρέω, aor. 2 part. ἀνελών, mid. fut. ἀναιρήσομαι, aor. 2 ἀνειλόμην, ἀνελόμην: take up; mid., for oneself, or what is one's own, Il. 13.296; ‘into one's service,’ ἦ ἄρ κ' ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ ἀνελοίμην, Od. 18.357; in bad sense, κούρᾶς ἀνέλοντο θύελλαι, ‘snatched away,’ Od. 20.66. ἀνᾶίσσωἀν - ᾶίσσω, aor. ἀνήῖξα: dart up, spring up; πηγαί, Il. 22.148; w. acc. of end of motion, ἅρμα, Il. 24.440. Cf. ἆίσσω. ἀναίτιοςἀν-αίτιος (αἰτίᾶ): guiltless, innocent. ἀνακαίωἀνα-καίω: kindle, only ipf. (Od.) ἀνακηκίωἀνα - κηκίω: gush up or forth, of blood and sweat. (Il.) ἀνακλίνωἀνα-κλίνω, aor. ἀνέκλῖνα, part. ἀνακλίνᾶς and ἀγκλίνᾶς, pass. aor. part. ἀνακλινθείς, -θεῖσα, -θέντες: make to lean back or upon; τινὰ πρός τι (Od. 18.103), τόξον ποτὶ γαίῃ, ‘bracing against the ground,’ Il. 4.113; of doors, open (opp. ἐπιθεῖναι), Il. 8.395, Od. 22.156, Od. 11.525; pass., lean or sink back, ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, Od. 9.371; εὗδεν ἀνακλινθεῖσα, Od. 4.794; in rowing, Od. 13.78. ἀνακοντίζωἀν-ακοντίζω: shoot up or forth, of blood, Il. 5.113†. ἀνακόπτωἀνα - κόπτω: strike back, ‘shoot back,’ of door-bolts, Od. 21.47†. ἀνακράζωἀνα-κράζω, aor. ἀνέκραγον: screech out (said purposely with exaggeration), Od. 14.467†. ἀνακρεμάννῦμιἀνα-κρεμάννῦμι, aor. part. ἀγκρεμάσᾶσα: hang up, Od. 1.440†. ἀνακτόριοςἀνακτόριος (ἀνάκτωρ): belonging to the master, ὕες, Od. 15.397†. ἀνακυμβαλιάζωἀνα-κυμβαλιάζω (κύμβαλον, ‘cymbal’): fell rattling over, ipf., Il. 16.379†. ἀναλέγωἀνα-λέγω, ipf. ἄλλεγον, aor. inf. ἀλλέξαι· gather up, ὀστέα. (Il.) ἀναλκείηἀν-αλκείη (ἀλκή): want of valor; only ἀναλκείῃσι δαμέντες, overcome by their cowardice. (Il.) ἄναλκιςἄν-αλκις, ιδος, acc. -ιδα (-ιν, Od. 3.375): invalorous, cowardly. ἄναλτοςἄν-αλτος (root αλ, alere): insatiable. (Od.) ἀναλύω,ἀλλύωἀνα-λύω, ἀλλύω, part. ἀλλύουσα, ipf. iter. ἀλλύεσκεν, aor. ἀνέλῦσαν, mid. fut. ἀναλύσεται: unite, unravel. (Od.) ἀναμαιμάωἀνα - μαιμάω (cf. μέμαα): rage through, τῦρ, Il. 20.490†. ἀναμάσσωἀνα-μάσσω: wipe off, μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις (fig. from the custom of murderers wiping off the bloody weapon upon the head of the slain, as if to divert their guilt upon the victim himself; hence, here = ‘shalt atone for with thine own life’ (cf. Od. 22.218), Od. 19.92†. ἀναμένωἀνα-μένω, aor. ἀνέμεινα: await, Od. 19.342†. ἀναμετρέωἀνα-μετρέω, aor. opt. ἀναμετρήσαιμι: remeasure (the way to), Χάρυβδιν, Od. 12.428†. ἀναμίγνῦμι,ἀναμίσγωἀνα - μίγνῦμι, ἀναμίσγω, aor. part. ἀμμίξᾶς: mix up with, mix together, Od. 10.235, Il. 24.529. ἀναμιμνήσκωἀνα-μιμνήσκω, aor. ἀνέμνησας: remind, τινά τι, Od. 3.211†. ἀναμίμνωἀνα - μίμνω (= ἀναμένω): await; abs., stand fast, Il. 16.363. (Il.) ἀναμορμύρωἀνα - μορμύρω, ipf. iter. ἀναμορμύρεσκε: seethe up, of Charybdis, Od. 12.238†. ἀνανέομαι,ἀννέομαιἀνα - νέομαι, ἀννέομαι: come up again, rise, ἀννεῖται ἠέλιος, Od. 10.192†. ἀνανεύωἀνα-νεύω, aor. ἀνένευσα: nod backwards (a backward inclination of the head was a sign of negation, cf. Od. 9.468, hence), deny, refuse; καρήατι, Il. 22.205; with inf., Il. 16.252.

-- 28 --

ἄνανταἄν-αντα (ἄντα): up-hill, Il. 23.116. ἄναξἄναξ (ϝάναξ), ακτος, voc. ἄνα (only in addressing a god, otherwise), ἄναξ, dat. pl. ἀνάκτεσι: lord (king), master; of gods, Ζεῦ ἄνα (Il. 3.351), ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων (Il. 14.233), θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων (Od. 12.290); of men (esp. Agamemnon), ἄναξ ἀνδρῶν, and in general of any man as lord and master of his possessions, ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ' ἡμετέροιο | καὶ δμώων, Od. 1.397; ἦ σύ γ' ἄνακτος | ὀφθαλμὸν ποθέεις, ‘miss your master's eye,’ said by the blinded Polyphemus to his ram, Od. 9.452. ἀναξηραίνωἀνα - ξηραίνω, aor. subj. ἀγξηράνῃ: dry up, Il. 21.347†. ἀνοίγεσκονἀν-οίγεσκον: see ἀνοίγνῦμι. ἀναπάλλωἀνα-πάλλω, aor. 2 part. ἀμπεπαλῶν, aor mid. ἀνέπαλτο: I. act., brandish (drawing) back; ἀμπεπαλὼν (‘having poised and drawn back’) προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, Il. 3.355, etc.—II. mid. and pass., be flung up, leap up, Il. 23.692, , Θ , Il. 20.424. ἀναπαύωἀνα-παύω, aor. ἀνέπαυσε: cause to leave off, τινά τινος, Il. 17.550†. ἀναπείρωἀνα-πείρω, aor. part. ἀμπείραντες: pierce with spits, spit, Il. 2.426†. ἀναπεπταμένᾶςἀνα-πεπταμένᾶς see ἀναπετάννῦμι. ἀναπετάννῦμιἀνα-πετάννῦμι, only perf. part. ἀναπεπταμένᾶς: spread back, open, of doors (opp. ἐπικεκλιμένᾶς), Il. 12.122. ἀναπηδάωἀνα - πηδάω, aor. ἀμπήδησε: jump up, Il. 11.379†. ἀναπίμπλημιἀνα-πίμπλημι, fut. ἀναπλήσω, aor. ἀνέπλησα: fill up; only met., πότμον βιότοιο, ‘fulfil,’ Il. 4.170, κακὸν οἶτον, Il. 8.34; κακὰ πολλά, ‘endure to the end,’ Il. 15.132, Od. 5.207, 302. ἀναπλέωἀνα-πλέω, fut. inf. ἀναπλεύσεσθαι: sail up; στεινωπόν, Od. 12.234; ἐς Τροίην (over the high seas), Il. 11.22. ἀνάπνευσιςἀνά-πνευσις (ἀναπνέω): recovering of breath, respite; πολέμοιο, ‘from fighting.’ (Il.) ἀναπνέωἀνα - πνέω, aor. ἀνέπνευσα, inf. ἀμπνεῦσαι, aor. 2 imp. ἄμπνυε, pass. aor. ἀμπνύνθη, mid. aor. 2 ἄμπνῦτο: breathe again, take breath, revive; abs., Il. 11.327, , Il. 14.436; w. gen., ‘have a respite from,’ κακότητος, Il. 11.382; πόνοιο, Il. 15.235. ἀνάποινοςἀν-άποινος (ἄποινα): without ransom, Il. 1.99†. ἀναπρήθωἀνα-πρήθω: let stream up, only δά- κρυ ἀναπρήσᾶς, ‘with bursting tear,’ Il. 9.433, Od. 2.81. Cf. πρήθω. ἀνάπτωἀν - άπτω, aor. ἀνῆψα, pass. perf. imp. ἀνήφθω: fasten up, attach, freq. of cables, Od. 12.162 ; ἐκ δ' αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω, ‘let the rope-ends be tied to the mast itself,’ Od. 12.51; met., μῶμον, Od. 2.86. ἀνάπυστοςἀνά-πυστος (ἀναπεύθομαι): notorious, Od. 11.274†. ἀναροιβδέωἀνα-ροιβδέω: see ἀναρροιβδέω. ἀναρπάζωἀν - αρπάζω, aor. ἀνήρπαξα and ἀνήρπασα, part. ἀναρπάξᾶς: snatch up, snatch away, esp. of sudden gusts of wind, Od. 4.515. ἀναρρήγνῦμιἀνα-ρρήγνῦμι (ϝρήγνῦμι), only aor. ἀνέρρηξα: rend or burst open, Il. 18.582, Il. 20.63; of demolishing a wall, Il. 7.461. ἀναρριπτέωἀνα-ρριπτέω (ϝρίπτω), ἀνα-ρρίπτω, ipf. ἀνερρίπτουν, aor. ἀνέρριψα: fling up, ἄλα πηδῷ, of vigorous rowing; without πηδῷ, Od. 10.130. (Od.) ἀναρροιβδέωἀνα - ρροιβδέω, aor. ἀνερροίβδησε: swallow up (again), of Charybdis. (Od.) ἀνάρσιοςἀν-άρσιος (ἀραρίσκω): unfitting, hence unfriendly, hostile; δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, Il. 24.365. ἄναρχοςἄν-αρχος: without leader. ἀνασεύωἀνα-σεύω: only aor. 2 mid. ἀνέσσυτο, rushed up, Il. 11.458†. ἀνασπάωἀνα - σπάω, aor. mid. ἀνεσπάσατο: pull back, ἔγχος ἐκ χροός, Il. 13.574†. ἄνασσαἄνασσα, ης (ϝάναξ): queen, but only of goddesses, for Odysseus when he addresses Nausicaa as ἄνασσα, doubts whether she is divine or mortal, Od. 6.149. ἀνάσσωἀνάσσω (ϝάναξ), ipf. ἄνασσε, ἤνασσε, fut. ἀνάξω, mid. aor. inf. ἀνάξασθαι: be king, lord, or master of, rule over, reign, said of both gods and men; τινός or τινί (dat. of interest), and freq. w. μετά, sometimes ἐν; abs., of Nestor, τρὶς γὰρ δή μιν φᾶσιν ἀνάξασθαι γένἐ ἀνδρῶν (γένεα, acc. of time), Od. 3.245; pass., ἀνάσσονται δ' ἐμοὶ αὐτῷ, ‘by me,’ Od. 4.177. ἀνασταδόνἀνα-σταδόν (ἵστημι): adv., standing up. (Il.) ἀναστεναχίζωἀνα-στεναχίζω = ἀναστενάχω, ipf., Il. 10.9. ἀναστενάχωἀνα-στενάχω, mid. ipf. ἀνεστενάχοντο: fetch sighs, groan; τινά (bewail), Il. 23.211. (Il.) ἀναστοναχίζωἀνα-στοναχίζω: v. l. for ἀναστεναχίζω.

-- 29 --

ἀναστρέφωἀνα-στρέφω, aor. opt. ἀνστρέψειαν: overturn, Il. 23.436; mid., wander through (versari), γαῖαν, Od. 13.326. ἀναστρωφάωἀνα - στρωφάω (frequentative of ἀναστρέφω): turn over and over, Od. 21.394†. ἀνασχέμεν,ἀνάσχεο,ἀνασχέσθαι,ἀνασχόμενος,ἀνασχώνἀνασχέμεν, ἀνάσχεο, ἀνασχέσθαι, ἀνασχόμενος, ἀνασχών: see ἀνέχω. ἀνατέλλωἀνα - τέλλω, aor. ἀνέτειλε: cause to spring up, Il. 5.777†. ἀνατίθημιἀνα-τίθημι, fut. ἀναθήσει: put upon, met., ἐλεγχείην, ‘heap upon,’ Il. 22.100†. ἀνατλῆναιἀνα-τλῆναι, inf. of aor. 2 ἀνέτλην, part. ἀνατλάς: bear up, endure; φάρμακον, ‘withstand,’ Od. 10.327. (Od.) ἀνατρέπωἀνα-τρέπω: only aor. 2 mid. ἀνετράπετο, fell over backward. (Il.) ἀνατρέχωἀνα - τρέχω, only aor. 2 ἀνέδραμον and perf. ἀναδέδρομε: run up, run back; σμώδιγγες, ‘start up,’ Il. 23.717. ἄναυδοςἄν-αυδος (αὐδή): speechless. (Od.) ἀναφαίνωἀνα - φαίνω, aor. inf. ἀναφῆναι: I. act., make to shine or appear, show, exhibit; ἀμοιβηδὶς δ' ἀνέφαινον, i. e. they made the torch-wood blaze up to give light, Od. 18.310 ; Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ' ἀναφῆναι, ‘reveal his presence,’ Od. 4.254.—II. mid., appear. ἀναφανδάἀνα-φανδά and ἀναφανδόν: openly, publicly, ‘regularly.’ ἀναφέρωἀνα-φέρω, only aor. act. ἀνένεικα, mid. ἀνενείκατο: bring up; mid., fetch a deep sigh, Il. 19.314. ἀναφράζομαιἀνα-φράζομαι, aor. opt. ἀμφράσσαιτο: remark again, recognize, Od. 19.391†. ἀναχάζομαιἀνα - χάζομαι, aor. part. ἀναχασσάμενος: draw back, withdraw; esp. in battle, ‘fall back,’ Il. 5.600; with ἄψ, ὀπίσω, τυτθόν, πολλόν. ἀναχωρέωἀνα - χωρέω, imp. ἀναχωρείτω, fut., aor.: go back, retreat, Il. 4.305; with ἄψ, Il. 3.35, etc. ἀναψύχωἀνα-ψύχω (ψῦχος), aor. pass. ἀνέψῦχθεν (for -ησαν): cool off, refresh, Od. 4.568, Il. 10.575. ἁνδάνωἁνδάνω (ϝανδάνω, (ςϝηδύς), ipf. ἑήνδανε, ἥνδανε, perf. part. ἑᾶδότα, aor. εὔαδε (ἔϝαδε) and ἅδε: be acceptable, please, τινί, often w. θῦμῷ added; impers., or with a thing as subj., δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, Od. 3.150, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑᾶδότα μῦθον ἔειπεν, Od. 18.422. ἄνδιχαἄν-διχα: in twain, asunder. (Il.) ἀνδράγριαἀνδρ - άγρια (ἀνήρ, ἄγρη): spoils taken from men, spoils of arms, Il. 14.509†. ἈνδραιμονίδηςἈνδρ - αιμονίδης: son of Andraemon, Tnoas, Il. 7.168†. ἈνδραίμωνἈνδρ-αίμων: king of the Aetolians in Calydon, Il. 2.638, Od. 14.499. ἀνδρακάςἀνδρακάς: man by man (viritim), Od. 13.14†. (v. l. ἄνδρα κάθ.) ἀνδράποδονἀνδρά-ποδον, dat. pl. ἀνδραπόδεσσι: slave, Il. 7.475†. ἀνδραχθήςἀνδρ-αχθής, ές (ἄχθος): man-burdening (heavy for a man to carry), ἀνδραχθέσι χερμαδίοισιν, Od. 10.121†. ἀνδρεϊφόντηςἀνδρεϊ-φόντης (root φεν): man-slaying, Ἐνῦάλιος. (Il.) ἄνδρεσσιἄνδρεσσι: see ἀνήρ. ἀνδρόκμητοςἀνδρό-κμητος (κάμνω): wrought by men's hands, Il. 11.371†. ἀνδροκτασίηἀνδρο - κτασίη (κτείνω): slaughter of men in battle; manslaughter, Il. 23.86. ἈνδρομάχηἈνδρο-μάχη: Andromache, wife of Hector, daughter of Eëtion, king in Cilician Thebes, Il. 6.371, , Il. 22.460. ἀνδρόμεοςἀνδρόμεος, ον (ἀνὴρ): of a man or men, human; αἷμα, χρώς, also ὅμῖλος, Il. 11.538; ψωμοί, morsels ‘of human flesh,’ Od. 9.374. ἀνδροτήςἀνδροτής, ῆτος: manliness, manly beauty; λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην, Il. 16.857, Il. 22.363; ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠύ, Il. 24.6, where the first syllable is shortened. See ἁδροτής. ἀνδροφάγοςἀνδρο-φάγος (φαγεῖν): man-eating, of the Cyclops, Od. 10.200†. ἀνδροφόνοςἀνδρο-φόνος (root φεν): man-slaying; φάρμακον, ‘deadly,’ Od. 1.261. ἀνδύεταιἀνδύεται: see ἀναδύομαι. ἀνεγείρωἀν-εγείρω, aor. ἀνέγειρα, inf. ἀνεγεῖραι: wake up; met., ἀνέγειρα δ' ἑταίρους | μειλιχίοις ἐπέεσσι, ‘roused’ them from their despair, Od. 10.172. ἀνέγνωἀνέγνω: see ἀναγιγνώσκω. ἀνεδέγμεθαἀνεδέγμεθα: see ἀναδέχομαι. ἀνέδραμονἀνέδραμον: see ἀνατρέχω. ἀνέεδνοςἀνέεδνος: see ἀνάεδνος. ἀνεέργωἀν - εέργω (ϝέργω), ipf. ἀνέεργον: hold back, check. (Il.) ἄνειμιἄν-ειμι (εἶμι), part. ἀνιών, ipf. ἀνήιον: go up or back, return, (of the sun) rise; παρὰ νηὸς ἀνῆιον ἐς περιωπήν (i. e. from the shore inland), Od. 10.146 ; ἐκ Τροίης ἀνιόντα, Od. 10.332; ἅμ' ἠελίῳ ἀνιόντι, Il. 18.136. ἀνείμωνἀν-είμων, ονος (εἷμα): destitute of (bed) clothing, Od. 3.348†. ἀνείρομαιἀν-είρομαι (ἔρομαι), ipf. ἀνείρετο: inquire, ask; τινά or τί, or with double acc., ὅ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς, ‘what you ask me about,’ Il. 3.177, Od. 1.231.

-- 30 --

ἀνειρώτωνἀνειρώτων: see ἀνερωτάω. ἀνεῖσαἀν - εῖσα, defective aor., only opt. ἀνέσαιμι, part. ἀνέσαντες: set upon, Il. 13.657; ‘bring back’ to their nuptial couch, Il. 14.209. (Il.) ἀνεκτόςἀν-εκτός, όν (ἀνέχω): endurable, Od. 20.83; usually with οὐκέτι, so the adv., οὐκέτ' ἀνεκτῶς, ‘in a fashion no longer to be endured,’ Od. 9.350. ἀνελθώνἀνελθών: see ἀνέρχομαι. ἀνέλκωἀν-έλκω, only pres. and ipf.: draw up or back; τάλαντα, scales, Il. 12.434; mid., ἔγχος, his spear out of the body, Od. 22.97. ἀνελώνἀνελών: see ἀναιρέω. ἄνεμοςἄνεμος: wind; often in gen. w. synonymous words, ἀνέμοιο θύελλα, ἀήτης, ἀυτμή, πνοιαί, and ἲς ἀνέμοιο, Il. 15.383; Βορέῃ ἀνέμῳ, Od. 14.253. The other winds named by Homer are Eurus, Notus, and Zephyrus. ἀνεμοσκεπήςἀνεμο-σκεπής, ές (σκέπας): sheltering from the wind, Il. 16.224†. ἀνεμοτρεφήςἀνεμο-τρεφής, ές (τρέφω): wind-fed; κῦμα, ‘swollen,’ Il. 15.625 ; ἔγχος, made of a tree ‘toughened by the wind,’ Il. 11.256. ἀνεμώλιοςἀνεμώλιος (ἄνεμος): windy, hence empty, useless, idle, (in) vain; σὺ δὲ ταῦτ' ἀνεμώλια βάζεις, Il. 4.355. ἈνεμώρειαἈνεμώρεια: a town in Phocis, Il. 2.521. ἀνενείκατοἀνενείκατο: see ἀναφέρω. ἀνέπαλτοἀνέπαλτο: see ἀναπάλλω. ἀνερείπομαιἀν-ερείπομαι (ἐρείπω), aor. ἀνηρείψαντο: snatch up, sweep away; esp. of the Harpies, Od. 1.241; of the rape of Ganymede, τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν, Il. 20.234. ἀνέρχομαιἀν-έρχομαι, aor. 2 ἀνήλυθε, part. ἀνελθών: come (or go) up or back, return; σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών, Od. 10.97; ἄψ ἀναερχομένῳ, Il. 4.392; of a tree, φοίνῖκος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον, ‘shooting up,’ Od. 6.163, 167. Cf. ἄνειμι. ἀνερωτάωἀν - ερωτάω: only ipf. ἀνειρώτων (-ηρ-), questioned repeatedly, Od. 4.251†. ἀνέσαιμι,ἀνέσαντεςἀνέσαιμι, ἀνέσαντες: see ἀνεῖσα. ἄνεσαν,ἀνέσειἄνεσαν, ἀνέσει: see ἀνίημι. ἀνέσσυτοἀνέσσυτο: see ἀνασεύω. ἀνέστιοςἀν-έστιος (ἑστίᾶ): hearthless, homeless, Il. 9.63†. ἄνευἄνευ (ἀν-): prep., w. gen., without; ἄνευ θεοῦ, ‘without divine aid,’ Od. 2.372, Il. 15.213 ; ἄνευ δηΐων, ‘clear of,’ Il. 13.556. ἄνευθε(ν): adv., away, away from, without; abs., Il. 22.300 (opp. ἐγγύθι); ἄνευθε τιθέναι τι, Il. 22.368; as prep. w. gen., ἄνευθε θεοῦ, Ε 1, Il. 16.89 (cf. ἄνευ); οἶος ἄνευθ' ἄλλων, Il. 22.39. ἆνέφελοςἆ - νέφελος (νεφέλη), before ν: cloudless, Od. 6.45†. ἀνέχωἀν-έχω, aor. 2 ἀνέσχον (inf. ἀνασχέμεν) and ἀνάσχεθον (inf. ἀνασχεθέειν), mid. fut. ἀνέξομαι (inf. ἀνσχήσεσθαι), aor. ἀνεσχόμην, imp. ἀνάσχεο, ἄνσχεο: I. act., hold up or back (Il. 23.426), as the hands in prayer (χεῖρας ἀνασχών), or in boxing, Od. 18.89; met., εὐδικίᾶς ἀνέχῃσι, ‘upholds,’ Od. 19.111; intr., rise (from under water), Od. 5.320; ‘press up through,’ αἰχμή, Il. 17.310.—II. mid., hold up oneself or something belonging to one, keep up; χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον, Od. 18.100, and freq. ἀνασχόμενος, of ‘drawing up’ to strike, Il. 3.362, Od. 14.425; of a wounded man, οὐδέ σ' ὀίω | δηρὸν ἔτ' ἀνσχήσεσθαι, Il. 5.285; met., endure, bear, tolerate; abs., τέτλαθι καὶ ἀνάσχεο, Il. 1.586; w. acc., τί or τινά, and w. part. belonging to either subj. or obj., εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ' ἀνεχοίμην | ἥμενος, Od. 4.595. ἀνεψιόςἀνεψιός, gen. ἀνεψιόο (sic), Il. 15.554: sister's son, nephew, Il. 15.422; sometimes of other relations, ‘cousin,’ Il. 10.519. ἄνεῳἄνεῳ, nom. pl.: speechless, silent, ἐγένοντο, ἦσαν, etc.; adv., ἄνεω, ἣ δ' ἄνεω δὴν ἧστο, Od. 23.93. ἀνήγαγονἀνήγαγον: see ἀνάγω. ἀνήῃἀνήῃ: see ἀνίημι. ἀνήιονἀνήιον: see ἄνειμι. ἀνήκεστοςἀν-ήκεστος (ἀκέομαι): incurable; χόλος, unappeasable, Il. 15.217. ἀνηκουστέωἀν-ηκουστέω (ἀνήκουστος, ἀκούω): be disobedient, w. genitive. Cf. νηκουστέω. (Il.) ἀνήμελκτοςἀν-ήμελκτος (ἀμέλγω): unmilked, Od. 9.439†. ἀνήνοθενἀν-ήνοθεν (cf. ἄνθος), defective perf. 2 with aor. meaning: gushed up, Il. 11.266†. See ἐνήνοθε. ἀνήνυστοςἀν-ήνυστος (ἀνύω): unaccomplished; ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ, ‘do - nothing’ business as it is, Od. 16.111†. ἀνήνωρἀν-ήνωρ, ορος (ἀνήρ): unmanly, Od. 10.301 and 341. ἀνήρἀνήρ, gen ἀνδρός and ἆνέρος, dat. ἀνδρί and ἆνέρι, acc. ἄνδρα, voc. ἆνερ, pl. nom. ἄνδρες, ἆνέρες, dat. ἀνδράσι, ἄνδρεσσι, acc. ἄνδρας, ἆνέρας, dual. ἄνδρε, ἆνέρε: man (vir); as distinguished from γυνή, Od. 15.163; as husband, Od. 11.327; emphatically, ἆνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε, Il. 5.529; frequently joined with a more specific noun, ῖητρὸς ἀνήρ, Σίντιες ἄνδρες. The distinction between ἀνήρ and ἄνθρωπος (homo) is disregarded at will, βροτοὶ ἄνδρες, πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, etc.

-- 31 --

ἀνήροτοςἀν-ήροτος (ἀρόω): unploughed. (Od.) ἀνήφθωἀνήφθω: see ἀνάπτω. ἄνθἄνθ = ἄντα, Il. 8.233. ἌνθειαἌνθεια: a town in Messēne, Il. 9.151, 293. ἈνθεμίδηςἈνθεμίδης: son of Anthemion, Simoeisius, Il. 4.488†. ἈνθεμίωνἈνθεμίων: father of Simoeisius, of Troy, Il. 4.473†. ἀνθεμόειςἀνθεμόεις, εντος (ἄνθος): flowery; λέβης, κρητήρ, ‘adorned with flowerwork,’ Od. 3.440, Od. 24.275. Cf. cut No. 98. ἀνθερεώνἀνθερεών, ῶνος: chin; to take by the chin in token of supplication, Il. 1.501. ἀνθέριξἀνθέριξ, ικος: (beard of) ear of grain, pl., Il. 20.227†. ἀνθέωἀνθέω, aor. inf. ἀνθῆσαι: bloom, Od. 11.320†. ἈνθηδώνἈνθηδών: a town in Boeotia, on the Eu<<>*<>>īpus, Il. 2.508†. ἄνθινοςἄνθινος, ον (ἄνθος): of flowers; εἶδαρ ἄνθινον, flowery food, of the fruit of the Lotus-tree, Od. 9.84†. ἀνθίστημιἀνθ-ίστημι: only aor. 2 ἀντέστη and ipf. mid. ἀνθίσταντο, resisted. (Il.) ἄνθοςἄνθος, εος: blossom, flower; fig., ἥβης ἄνθος, Il. 13.484. ἀνθρακιήἀνθρακιή (ἄνθραξ): heap of glowing coals, Il. 9.213†. ἄνθρωποςἄνθρωπος: man (homo); mostly pl., as opp. to gods, ἆθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ' ἀνθρώπων, Il. 5.442; mankind, πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ‘the world over,’ Il. 24.535; joined with a more specific word, ἄνθρωπος ὁδίτης, Π 2, Od. 13.123. ἀνι<<><>>άζω (ἀνι<<><>>η), ipf. ἀνι<<><>>αζον: torment, annoy, weary, Il. 23.721, Od. 19.323; usually intrans., be tormented, wearied; θῦμῷ ἀνῖάζων, agonized at heart, of the mortally wounded Eurymachus, Od. 22.87; similarly Il. 21.270, Od. 4.460; often weakened colloquially, ἠδή μοι ἀνῖάζουσιν ἑταῖροι, ‘are worrying’ by this time, Od. 4.598; ironically, Il. 18.300. ἀνῖάωἀνῖάω (ἀνίη), fut. ἀνῖήσω, pass. aor. part. ἀνῖηθείς: = ἀνῖάζω, act., τινά, Od. 2.115; abs., ‘be a torment,’ ‘nuisance,’ Od. 19.66, Od. 20.178; pass., ἀνῖηθείς, tried out, ‘tired to death’ by the long story, Od. 3.117, Il. 2.291, Od. 1.133, Od. 15.335. ἀνῖδρωτίἀν-ῖδρωτί (ἱδρώς): without sweat, Il. 15.228†. ἀνίηἀνίη, ης: torment, vexation; ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης, Od. 7.192; of Scylla (abstr. for concr.), bane, Od. 12.233; and so of persons, δαιτὸς ἀνίη, Od. 17.446 (cf. 377); ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος, an ‘infliction,’ ‘weariness to the flesh,’ Od. 15.394, cf. Od. 20.52. Cf. ἀνῖάζω. (Od.) ἀνῖηθείςἀνῖηθείς: see ἀνῖάω. ἀνίημιἀν-ίημι (ἵημι), 2 sing. ἀνιεῖς, opt. ἀνιείης, part. ἀνιεῖσα, ipf. ἀνίει, fut. ἀνήσω (3 sing. ἀνέσει, Od. 18.265), aor. ἀνῆκα, ἀνέηκα, 3 pl. ἄνεσαν, subj. ἀνήῃ, opt. ἀνείην, part. ἀνέντες, mid. pres. part. ἀνῖέμενος: let go up, let up.—I. act., ἀήτᾶς Ὠκεανὸς ἀνίησιν, Od. 4.568; ὕδωρ ἀνίησι, Charybdis, Od. 12.105; let go, opp. ἁλῶναι, Od. 18.265; so of ‘loosing’ bonds, ‘opening’ doors, ὕπνος, ‘forsake,’ Od. 24.440 ; ὀδύνη, ‘release,’ Il. 15.24; then of ‘giving free rein’ to one, Il. 5.880; hence, incite, τινὰ ἐπί τινι, Il. 5.882; abs., Il. 17.705 ; νῦν αὖτέ με θῦμὸς ἀνῆκεν, ‘impels,’ ‘prompts,’ followed by inf., Il. 22.252, and often.—II. mid., κόλπον ἀνῖεμένη, letting up, i. e. ‘laying bare her’ bosom, Il. 22.80; similarly αἶγας ἀνῖεμένους, ripping up, ‘flaying’ for themselves, Od. 2.300. ἀνῖηρόςἀνῖηρός (ἀνίη): vexatious, wearisome, Od. 17.220, 377; comp., αὐτῷ ἀνιηρέστερον ἔσται, the sorer will it be for him, Od. 2.190; cf. ἄλγιον. ἀνιπτόποςἀνιπτό-πος, ποδος (ἄνιπτος, πούς): with unwashed feet, pl., Il. 16.235†. ἄνιπτοςἄ-νιπτος (νίπτω): unwashed, Il. 6.266†. ἀνίστημιἀν-ίστημι, ipf. ἀνίστη, fut. ἀναστήσουσι, ἀνστής-, aor. 1 ἀνέστησε, opt. ἀναστήσειε, imp. ἄνστησον, part. ἀναστήσᾶς, ἀνστήσᾶσα, aor. 2 ἀνέστη, dual ἀνστήτην, 3 pl. ἀνέσταν, inf. ἀνστήμεναι, part. ἀνστάς, mid. pres. ἀνίσταμαι, ἀνιστάμενος, ipf. ἀνίστατο, fut. ἀναστήσονται, inf. ἀνστήσεσθαι: I. trans. (pres., ipf., fut., aor. 1, act.), make to stand or get up, Od. 7.163, ; γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, took him by the hand and ‘made him arise,’ Il. 24.515, Od. 14.319; violently, Il. 1.191; so of ‘rousing,’ Κ 32; raising the dead, Il. 24.756; instituting a migration, Od. 6.7, etc.—II. intrans. (aor. 2 and perf. act., and mid. forms), stand up, get up; ἐξ ἑδέων, ἐξ εὐνῆς, etc.; especially of rising to speak in the assembly, τοῖσι δ' ἀνέστη, ‘to address them,’ τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη, Il. 1.58; ἀνά repeated as adverb, ἂν δ' Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο, Il. 23.709.

-- 32 --

ἀνίσχωἀν-ίσχω (parallel form of ἀνέχω, q. v.): only pres. part., χεῖρας θεοῖσιν, Θ 3, Il. 15.369. ἀνιχνεύωἀν-ιχνεύω (ἴχνος): track back, Il. 22.192. ἀννεῖταιἀννεῖται: see ἀνανέομαι. ἀνοήμωνἀ - νοήμων: unintelligent, unreflecting. (Od.) ἀνοίγω,ἀναοίγωἀν-οίγω, ἀνα-οίγω, ipf. ἀνέῳγε, ἀνῷγε, iter. ἀναοίγεσκον, aor. ἀνέῳξε: open; θύρᾶς, κληῖδα, ‘shove back;’ ἀπὸ χηλοῦ πῶμα, ‘raise,’ Il. 16.221. ἀνόλεθροςἀν-όλεθρος: untouched by destruction, pl., Il. 13.761†. ἄνομαιἄνομαι: see ἄνω. ἄνοοςἄ-νοος: silly, foolish; κραδίη, Il. 21.441. ἀνόπαιαἀνόπαια: doubtful word (and reading), perhaps name of a species of bird, Od. 1.320†. See ὀπαῖα. ἀνορούωἀν-ορούω, only aor. ἀνόρουσεν, -σαν, part. -σᾶς: spring up; ἐκ θρόνων, ὕπνου, ἐς δίφρον, Il. 16.130; ἠέλιος, ‘climbed swiftly up the sky,’ Od. 3.1. ἀνόστιμοςἀ-νόστιμος (νόστος): not returning; ἀνόστιμον ἔθηκαν, ‘cut off his return,’ Od. 4.182†. ἄνοστοςἄ-νοστος: without return (cf. ἀνόστιμος), Od. 24.528†. ἄνουσοςἄ-νουσος (νοῦσος): without sickness, Od. 14.255†. ἀνούτατοςἀν - ούτατος: unwounded, Il. 4.540†. See οὐτάω. ἀνουτητίἀν - ουτητί: without inflicting a wound, Il. 22.371†. See οὐτάω. ἀνστάς,ἀνστᾶσα,ἄνστησον,ἀνστήτην,ἀνστήσεσθαιἀνστάς, ἀνστᾶσα, ἄνστησον, ἀνστήτην, ἀνστήσεσθαι: see ἀνίστημι. ἀνστρέψειανἀνστρέψειαν: see ἀναστρέφω. ἀνσχεθέειν,ἄνσχεο,ἀνσχήσεσθαιἀνσχεθέειν, ἄνσχεο, ἀνσχήσεσθαι: see ἀνέχω. ἀνσχετόςἀν-σχετός (ἀνασχ-, ἀνέχω): endurable, with neg., Od. 2.63†. ἄντα,ἄντἄντα, ἄντ (cf. ἀντί): adv. and prep., opposite, over against; ἄντα τιτύσκεσθαι, aim ‘straight forward;’ ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος, Il. 13.184; ἄντα μάχεσθαι, ‘with the enemy;’ στῆ δ' ἄντα σχομένη, halted and ‘faced’ him, Od. 6.141 ; θεοῖσιν ἄντα ἐῴκει, ‘in visage,’ Il. 24.630 (cf. ἄντην); as prep., w. gen., Ἤλιδος ἄντα, over against, Il. 2.626 ; ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα, ‘before’ her cheeks, Od. 1.334 ; ἄντα σέθεν, Od. 4.160; and freq. in hostile sense, θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν, Il. 20.75; Διὸς ἄντα πτολεμίζειν, Il. 8.428, etc. ἀντάξιοςἀντ-άξιος, ον: equivalent in value, worth; w. gen., ἶητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων, Il. 11.514. (Il.) ἀντάωἀντάω (cf. ἀντί, ἄντα), ipf. ἤντεον, fut. ἀντήσω, aor. ἤντησα, subj. ἀντήσομεν: meet, encounter; of persons, w. dat., Il. 6.399, Il. 7.423; of things, w. gen., μάχης, δαίτης, ‘come straight to,’ Od. 3.44 ; ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς, ‘got sight of him face to face,’ Od. 4.327. ἌντειαἌντεια: wife of Proetus, Stheneboea in the tragic poets, Il. 6.160†. ἀντέχωἀντ-έχω: only aor. 2 mid. imp. ἀντίσχεσθε, hold before yourselves, interpose; τραπέζᾶς ἶῶν, tables against the arrows, Od. 22.74†. ἄντηνἄντην (ἄντα): opposite, in front, in or to the face; ἄντην ἵστασθε (opp. φεύγειν), Il. 11.590 ; ἄντην βαλλομένων, Il. 12.152; ‘in view,’ Od. 6.221; with ἐναλίγκιος, εἰκέλη, the effect of ἄντην is largely that of emphasis, Od. 2.5, Od. 22.240; so with ὁμοιωθήμεναι, Il. 1.187; ‘openly,’ ἀγαπαζέμεν ἄντην, Il. 24.464. ἈντηνορίδηςἈντηνορίδης: son of Antēnor, Helicāon, Il. 3.123; pl., sons of Antēnor, Il. 11.59. ἈντήνωρἈντ-ήνωρ: Antēnor, son of Aesyētes, husband of Theāno, Il. 3.262, Il. 5.69 f. ἄντηστιςἄντηστις (ἀντάω): meeting; only κατ' ἄντηστιν, at the junction of the men's and the women's apartments, opposite the entrance of the house, Od. 20.387†. (See table III. at end of volume.) ἀντίἀντί (cf. ἄντα), never suffers elision in Homer (ἄντ = ἄντα, ἀντἴ = ἀντία): prep. w. gen., against (as an equivalent, not local), instead of, in return for; ἀντί νυ πολλῶν | λᾶῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ, Il. 9.116, Ψ , Il. 24.254. ἀντἴ,ἀντίαἀντἴ, ἀντία: see ἀντίος. ἀντιάνειραἀντι-άνειρα (ἀνήρ): only fem., nom. pl., matching men, of the Amazons. (Il.) ἀντιάω,ἀντιόωἀντιάω, ἀντιόω (ἀντί), fut. ἀντιάσω (as if from ἀντιάζω), ἀντιόω, aor. ἀν- τιάσειας, etc., part. ἀντιάσᾶς, mid. ipf. ἀντιάασθε: meet, encounter, take part in, usually w. gen.; of persons, Il. 7.231, etc.; of things, μάχης, ἑκατόμβης, γάμου (mid., Il. 24.62), etc.; w. dat., Il. 6.127, Il. 21.431, Od. 18.147; w. acc. (limit of motion) only in ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν, ‘visiting,’ euphemistic of the captive who shares the couch of her lord, Il. 1.31.

-- 33 --

ἀντίβιοςἀντί-βιος (βίη): hostile, only ἀντιβιοις ἐπέεσσι, Il. 1. 304, Od. 18.415; adv., ἀντίβιον, with verbs of combating, Il. 3.20, , Il. 11.386; also ἀντιβίην, *a 278, Il. 5.220. (Both adverbs only in Il.) ἀντιβολέωἀντι-βολέω (βάλλω), fut. ἀντιβολήσω, aor. ἀντεβόλησε (ἀντιβ.): come in the way of, encounter, take part in (cf. ἀντιάω); μάχης, τάφου, etc.; subject a thing, γάμος ἀντιβολήσει ἐμέθεν, Od. 18.272; w. dat., of persons, Od. 7.19, Od. 10.277, Il. 16.847; seldom of things, φόνῳ, Od. 11.416; τάφῳ, Od. 24.87. ἀντίθεοςἀντί-θεος, 3: godlike, epith. of distinction as regards rank, might, stature, beauty; applied to kings, Il. 5.663; to the companions of Odysseus, Od. 4.571; to the suitors, Od. 14.18, and (by Zeus) even to Polyphēmus, Od. 1.30; rarely of women, ἀντιθέην ἄλοχον (Penelope), Od. 11.117. ἀντίθυροςἀντί-θυρος (θύρη): over against the door, only κατ' ἀντίθυρον κλισίης, in a position opposite the entrance of the hut, Od. 16.159†. ἈντίκλειαἈντί-κλεια: Anticlēa, daughter of Autolycus, wife of Laertes and mother of Odysseus, Od. 11.85, Od. 15.358. ἌντικλοςἌντι-κλος: name of a Greek warrior in the wooden horse, Od. 4.286. ἀντικρύ,ἀντικρύςἀντι-κρύ, ἀντικρύς: opposite, straightforward, straight through; ἀντικρὺ μάχεσθαι, Il. 5.130, 819; w. gen., ὀιστὸν ἴαλλεν | Ἕκτορος ἀντικρύ, Il. 8.301; ἀποφάναι, ‘outright,’ Il. 7.362 ; ἀντικρὺ δ' ἀπάραξε, ‘completely’ off, Il. 16.116, Il. 23.866; often joined w. foll. prep., παραί, διά, κατά, ἀνά. ἈντίλοχοςἈντί - λοχος: Antilochus, son of Nestor, Il. 4.457, Il. 13.554, Il. 16.320, Il. 13.93, Il. 15.569, Ε , γ , Od. 4.187. ἈντίμαχοςἈντί-μαχος: a Trojan, Il. 4.123, , 13, Il. 12.188. ἈντίνοοςἈντί-νοος: Antinous, son of Eupeithes, Od. 1.383; prominent among the suitors of Penelope, and the most insolent of them, Od. 2.84, Od. 16.418, Od. 22.22, Od. 24.424. ἀντίονἀντίον: see ἀντίος. ἈντιόπηἈντι - όπη: daughter of Asōpus, mother of Amphīon and Zethus, Od. 11.260. ἀντίοςἀντίος, 3 (ἀντί): opposite; freq. w. verbs of motion, and usually followed by gen., sometimes by dat., in both friendly and unfriendly sense; οὐκ ἀθρῆσαι δύνατ' ἀντίη, ‘over towards’ him, Od. 19.478 ; ἀντιος ἦλθε θέων, came running to ‘meet’ him, Il. 6.54, Il. 1.535, Il. 2.185; dat., Il. 7.20; against, εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν, Il. 7.28; so ἵστασθαι, α<<><>>σσειν, ἔγχἐ ἀεῖραι, etc., dat., Il. 15.584, Il. 20.422.—Adv., ἀντίον, ἀντία, in same senses, and reg. w. gen.; ὅστις σέθεν ἀντίον εἴπῃ, against, Il. 1.230 ; ἵν' ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ, ‘in my presence,’ Od. 17.529 ; δίφρον ἀντἴ Ἀλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε, Il. 3.425. ἀντιόωἀντιόω: see ἀντιάω. ἀντιπέραιοςἀντι-πέραιος (πέρην): only. neut. pl. as subst., places opposite, Il. 2.635†. ἀντίσχεσθεἀντίσχεσθε: see ἀντέχω. ἀντιτορέωἀντι-τορέω, only aor.: bore through in front; δορὺ χροὸς ἀντετόρησεν, Il. 5.337; w. acc., δόμον ἀντιτορήσᾶς, ‘breaking into,’ Il. 10.267. ἄντιτοςἄν - τιτος (ἀνά, τίω): in requital, ἔργα, works ‘of retribution,’ ‘vengeance,’ Od. 17.51. ἈντιφάτηςἈντι-φάτης: (1) a Trojan, Il. 12.191. —(2) a Greek, son of Melampus, Od. 15.242. —(3) king of the Laestrȳgons (acc. -ῆα), Od. 10.114. ἀντιφερίζωἀντι-φερίζω: match oneself against, vie with, τινί, Il. 21.357, 488. (Il.) ἀντιφέρομαιἀντι - φέρομαι: oppose oneself to, measure oneself with, τινί (τὶ, acc. of specification), Il. 21.482. (Il.) ἈντίφονοςἈντί - φονος: a son of Priam, Il. 24.250†. ἌντιφοςἌντι-φος: (1) a son of Priam, Il. 4.489.—(2) son of Aegyptius, Od. 2.19.— (3) a friend of Odysseus, Od. 17.68.—(4) son of Talaemenes, an ally of the Trojans, Il. 2.864.—(5) a Heraclid, son of Thessalus, a leader of Greek islanders, Il. 2.678. ἄντλοςἄντλος, ου: bilge - water, hold of a ship. (Od.) ἀντολήἀντολή (ἀνατέλλω): rising, only pl., ἀντολαὶ ἠελίοιο, Od. 12.4†. ἄντομαιἄντομαι (parallel form of ἀντάω), only pres. and ipf.: meet, encounter; τινί, Il. 15.698, Il. 22.203; ὅθι διπλόος ἤντετο θώρηξ, ‘met double,’ i. e. where the cuirass formed a double layer by meeting with the ζῶμα and overlapping it, Il. 4.133, Il. 20.415.

-- 34 --

ἄντρονἄντρον: cave, grot. (Od.) ἈντρώνἈντρών: a town in Thessaly, Il. 2.697†. ἄντυξἄντυξ, υγος: rim.—(1) the metal rim of a shield, Il. 6.118; serving to bind together the layers of leather or metal, of which the shield was composed (see the cut).—(2) the rim of a chariot, surrounding (περίδρομος) the body (δίφρος) of the car, sometimes double, Il. 5.728; it served also as a place of attachment for the reins. (See the cut.)

[unresolved image link] ἄνῦμιἄνῦμι: see ἀνύω. ἄνυσιςἄνυσις (ἀνύω): accomplishment; ἄνυσις δ' οὐκ ἔσσεται αὐτῶν, ‘success’ shall not be theirs, Il. 2.347, Od. 4.544. ἀνύω,ἄνῦμιἀνύω, ἄνῦμι (ἄνω), aor. ἤνυσε, opt. ἀνύσειε, pass. ipf. ἤνυτο, mid. fut. inf. ἀνύσσεσθαι: bring to an end, accomplish; θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον, Od. 5.243, abs. Il. 4.56, mid. Od. 16.373 ; ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν, had ‘consumed,’ Od. 24.71; of ‘traversing’ space (as we say, a ship ‘makes’ so many knots), ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς | ἤνυσεν, δ 3, Od. 15.294.
[unresolved image link] ἄνωἄνω, ipf. ἦνον: complete; ὁδόν, Od. 3.496; pass. νὺξ ἄνεται, ‘draws to a close,’ Il. 10.251 ; ὅππως ἔργον ἄνοιτο (note the quantity), Il. 18.473. ἄνωἄνω (ἀνά): upwards, Od. 11.596 ; Λέσβος ἄνω (i. e. towards Troy, ‘north’?).. καὶ Φρυγίη καθύπερθε, Il. 24.544. ἄνωγαἄνωγα, perf. w. pres. meaning, imp. ἄνωχθι, -ώχθω and -ωγείτω, -ωχθε and -ώχετε, inf. -ωγέμεν, plup. ἠνώγεα, ἠνώγει and -ειν, ἀνώγει (also forms that may be referred to ἀνώγω as pres. and ipf.), ἀνώγει, -ετον, subj. ἀνώγῃ, opt. ἀνώγοιμι, ipf. ἤνωγον, ἄνωγον, fut. ἀνώξω, aor. ἤνωξα: bid, command; foll. by acc. and inf., ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι, Od. 2.113; very seldom w. dat. of person, δέμνἰ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμωῇσιν, Od. 20.139; freq. joined with ἐπο- τρύνω, κέλομαι, and esp. w. θῦμός, (two accusatives) τά με θῦμὸς ἀνώγει, Il. 19.102.

-- 35 --

ἀνῷγενἀνῷγεν: see ἀνοίγω. ἀνώγωἀνώγω: see ἄνωγα. ἀνωθέωἀνωθέω, only aor. part. ἀνώσαντες: shove off from land, Od. 15.553†. ἀνωιστίἀν-ωιστί (ὀίω): unexpectedly, Od. 4.92†. ἀνώιστοςἀν-ώιστος (ὀίω): unexpected, Il. 21.39†. ἀνώνυμοςἀν - ώνυμος (ὄνομα): nameless, Od. 8.552†. ἄνωχθε,θι,θωἄνωχθε, -θι, -θω: see ἄνωγα. ἄξαντος,ασθε,εμεν,έμεναι,ετεἄξαντος, -ασθε, -εμεν, -έμεναι, -ετε: see ἄγω. ἀξίνηἀξίνη: battle-axe of the Trojans, Il. 15.711. (See cut.)

[unresolved image link] ἄξιοςἄξιος, 3 (ἄγω): of equal weight, value, worth, with gen.; οὐδ' ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν Ἕκτορος, Il. 8.234; λέβης βοὸς ἄξιος, Il. 23.885; ἄξια ἄποινα, ‘suitable,’ i. e. precious, Il. 6.46 ; ἄξιον, a ‘good’ price, Od. 20.383. ἈξιόςἈξιός: a river in Macedonia, Il. 21.141, Il. 2.849. ἄξυλοςἄ-ξυλος (ξύλον): dense, ὕλη, Il. 11.155†. ἌξυλοςἌξυλος: son of Teuthras, from Arisbe, in Thrace, Il. 6.12†. ἄξωνἄξων, ονος: axle, Il. 5.838, Il. 16.378. (Il.) ἀοιδήἀοιδή, ῆς (ἀείδω): song, minstrelsy; τῷ θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδήν, the ‘gift of song’, Od. 8.44 ; ἀοιδῆς ὕμνον, ‘strains of minstrelsy,’ Od. 8.429; concrete, ‘that song,’ Od. 1.351, etc. The various shades of application are not always distinct, nor is anything gained by attempting to distinguish them. ἀοιδιάωἀοιδιάω, -άει, part. -άουσα: sing, Od. 10.227 and Od. 5.61. ἀοίδιμοςἀοίδιμος: subject of song, pl. (with bad sense from the context), Il. 6.358†. ἀοιδόςἀοιδός, οῦ (ἀείδω): singer, bard; enumerated among the δημιοεργοί, Od. 17.383 ff; αὐτοδίδακτος (implying inspiration), Od. 22.347; in Il. only Il. 24.720. For the high estimation in which the ἀοιδός was held, see Od. 8.479 ff. ἀολλήςἀ-ολλής, ές (εἴλω): in throngs, (all) together; ἀολλέες ἠγερέθοντο, Il. 23.233; ἀολλέες ἦλθον ἅπᾶσαι, Od. 22.446; πάντα φέρωμεν ἀολλέα, Od. 8.394. ἀολλίζωἀολλίζω, aor. ἀόλλισαν, part. ἀολλίσσᾶσα, pass. ἀολλίσθησαν, -θήμεναι: bring together, assemble, Il. 6.270, , Il. 15.588. (Il.) ἄορἄορ, α<<><>>ορος (ἀείρω), neut., but acc. pl. ἄορας, Od. 17.222: sword, ‘hanger,’ suspended by the ἀορτήρ, the same as ξίφος, Od. 8.403, , Od. 10.294, 321. (See cut.)
[unresolved image link] ἀορτήρ,ῆροςἀορτήρ, ῆρος (ἀείρω): baldric, belt, usually for the ἄορ, and the same as τελαμών (see cut), Od. 11.609; ‘strap’ for a wallet, Od. 13.438; what the ‘suspenders’ were in Il. 11.31 is not perfectly clear. ἀοσσητήρἀοσσητήρ, ῆρος: defender, helper. ἄουτοςἄ-ουτος: unwounded, Il. 18.536†. See οὐτάω. ἀπαγγέλλωἀπ-αγγέλλω, ipf. iter. ἀπαγγέλλεσκε, and aor.: bring tidings, report; τινί τι, Il. 9.626. ἀπάγχωἀπ-άγχω: throttle, part., Od. 19.230†. ἀπάγωἀπ-άγω, fut. ἀπάξω, aor. 2 ἀπήγαγον: lead or bring away; οἴκαδε (τινά), αὖτις πατρίδα γαῖαν, Il. 15.706, etc. ἀπαείρομαιἀπ-αείρομαι: only part., ἀπαειρόμενον πόλιος, bearing away from the city, Il. 21.563†. ἀπαίνυμαι,ἀποαίνυμαιἀπ-αίνυμαι, ἀποαίνυμαι, only pres. and ipf.: take away; τινός τι, ρ 322, Il. 13.262. ἈπαισόςἈπαισός: a town of Mysia, Il. 2.828†. See Παισός. ἀπᾶίσσωἀπ-ᾶίσσω: only aor. part., ἀπᾶίξᾶς, springing from; κρημνοῦ, Il. 21.234†. ἀπαιτίζωἀπ-αιτίζω: reclaim, Od. 2.78†. ἀπάλαλκε,ἀπαλάλκοιἀπάλαλκε, ἀπαλάλκοι: see ἀπαλέξω.

-- 36 --

ἀπάλαμνοςἀ-πάλαμνος (παλάμη): without device, Il. 5.597†. ἀπαλέξωἀπ - αλέξω, fut. inf. -ξήσειν, aor. 1 opt. -ξήσαιμι, aor. 2 ἀπάλαλκε, opt. ἀπαλάλκοι: ward off, avert, keep from; μνηστῆρας δ' ἀπάλαλκε, prayer of Penelope to Athena, Od. 4.766 ; τινά τινος, Ω 3, Il. 22.348; with gen. of the thing, τινὰ κακότητος, she was not going to keep (save) one of them from destruction, Od. 17.364. ἀπάλθομαιἀπ-άλθομαι: only fut. 3 du., ἕλκἐ ἀπαλθήσεσθον, shall they be fully healed of their wounds, Il. 8.405, 419. ἀπαλοιάωἀπ-αλοιάω, aor. ἀπηλοίησεν: crush utterly; ὀστέα, Il. 4.522†. ἁπαλόςἁπαλός, 3: tender; δειρή, αὐχήν, παρειαί, of women, Il. 18.123 ; χεῖρες, joined w. ἄτριπτοι, Od. 21.151; πόδες, of Ate, Il. 19.93 (cf. 94); ἦτορ, ‘life,’ Il. 11.115; adv., ἁπαλὸν γελάσαι, the effect of wine, ‘snicker,’ Od. 14.465. ἁπαλοτρεφήςἁπαλο-τρεφής, ές: tender-fed, ‘fattened;’ σίαλος, Il. 21.363†. ἀπαμάωἀπ-αμάω, only aor. opt. ἀπᾶμήσειε: cut off; λαιμόν, as children say, ‘cut his neck off,’ Il. 18.34† (v. l. ἀποτμήξειε). ἀπαμβροτεῖνἀπαμβροτεῖν: see ἀφαμαρτάνω. ἀπαμείβομαιἀπ-αμείβομαι: answer, reply; esp., ἀπαμειβόμενος προσέφη (προσεφώνεε), and ἀπαμείβετο φώνησέν τε. In different connection, Od. 8.158. ἀπαμύνωἀπ-αμύνω, aor. ἀπήμῦνα, mid. ipf. ἀπαμύνετο, aor. opt. ἀπαμῦναίμεσθα, inf. ἀπαμύνασθαι: ward off (τινί τι). mid., from oneself, (τινά) defend oneself against; Αἰτωλοῖσιν ἀπήμῦνεν κακὸν ἦμαρ, Il. 9.597; πόλις ᾗ (whereby) κ' ἀπαμῦναίμεσθα, Il. 15.738; χερσὶ πέποιθα | ἄνδρ' ἀπαμύνεσθαι, Od. 16.72. ἀπαναίνομαιἀπ-αναίνομαι, only aor. ἀπηνήναντο, inf. ἀπανήνασθαι: deny, disown, decline, Il. 7.185 and Od. 10.297. ἀπ - άνευθε(ν): away, apart from (τινός); ἀπάνευθε κιών, Il. 1.35; ἕζετ' ἔπειτ ἀπάνευθε νεῶν, Il. 1.48; βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες, Il. 11.283; ‘forth from,’ Il. 19.374. ἁπάντῃ,ἁπάντηἁπάντῃ, ἁπάντη: on every side. ἀπανύωἀπ-ανύω: only aor. ἀπήνυσαν οἴκαδ' ὀπίσσω, accomplished the journey home again, Od. 7.326†. ἅπαξἅπαξ: once; ‘once for all,’ Od. 12.350. (Od.) ἀπαράσσωἀπ-αράσσω, only aor. ἀπήραξε, ἀπάραξε: smite off. (Il.) ἀπαρέσκομαιἀπ-αρέσκομαι (ἀρέσκω), only aor. inf. ἀπαρέσσασθαι: conciliate, Il. 19.183†. ἀπάρχομαιἀπ - άρχομαι: begin a sacrifice, by cutting off hair from the forehead of the victim, Od. 3.446, Od. 14.422. Cf. κατάρχεσθαι. ἅπᾶςἅ-πᾶς, -πᾶσα, -παν (stronger than πᾶς): all, pl. all (together), cuncti; ἀργύρεος ἅπᾶς, ‘solid silver,’ Od. 4.616 ; τυχὼν φιλότητος ἁπάσης, ‘nothing but kindness,’ Od. 15.158 ; καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα, in ‘a year and a day,’ Od. 14.196. ἄπαστοςἄ-παστος (πατέομαι): without (taste of) food; ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, δ , Od. 6.250. ἀπατάωἀπατάω (ἀπάτη), fut. -ησω, aor. ἀπάτησα: deceive. ἀπ-άτερθε(ν) (ἄτερ): apart, away from; ὁμίλου, Il. 5.445. ἀπάτηἀπάτη, ης: deceit; pl., Il. 15.31. ἀπατήλιοςἀπατήλιος: deceitful; only neut. pl., ἀπατήλια βάζειν, εἰδέναι, Od. 14.127, 288. ἀπατηλόςἀπατηλός = ἀπατήλιος, Il. 1.526†. ἀπατῖμάωἀπ - ατῖμάω, aor. ἀπητίμησε: treat with indignity, offend deeply, Il. 13.113†. ἀπαυράωἀπ - αυράω, ipf. (usually w. aor. meaning) ἀπηύρων, -ᾶς, -ᾶ, fut. ἀπουρήσουσι (v. l. ἀπουρίσσουσι), Il. 22.489, aor. part. ἀπούρᾶς: wrest from, rob, deprive; τινά τι, ἄμφω θῦμὸν ἀπηύρᾶ, Il. 6.17; ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρᾶς, Il. 16.831; sometimes w. dat. of disadvantage, Ἔκτορι θῦμὸν ἀπούρᾶς, Il. 21.296. ἀπαφίσκωἀπαφίσκω, aor. 2 ἤπαφε, mid. opt. ἀπάφοιτο: delude, beguile, Od. 11.217 and Od. 23.216. ἀπέειπεἀπέειπε: see ἀπεῖπον. ἀπέεργεἀπέεργε: see ἀποέργω. ἀπειλέωἀπειλέω, fut. -ήσω, ipf. du. ἀπειλήτην: threaten, menace; τινί, regularly foll. by fut. inf.; γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, Il. 1.161; freq. w. cognate acc., ἀπειλάς, Il. 16.201; μῦθον, Il. 1.388; less specifically, ‘boast,’ Il. 8.150 (foll. by εἶναι), Od. 8.383; ‘vow,’ ‘promise,’ Il. 23.863, 872. ἀπειλήἀπειλή, ῆς, only pl.: threats, boasting. Cf. ἀπειλέω. ἀπειλητήρἀπειλητήρ, ῆρος: boaster, pl., Il. 7.96†. ἄπειμιἄπ-ειμι (1), fut. ἀπεσσεῖται, ἀπέσσεται, pres. subj. ἀπέῃσι, ipf. ἀπέην, ἄπεσαν: be (distant) from (τινός), be absent, wanting; τόσσον ἀπῆν ὅσον τε γέγωνε βοήσᾶς, Od. 5.400; σοὶ δ' ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ‘you shall not have to wait much longer for the journey,’ Od. 2.285.

-- 37 --

ἄπειμιἄπ-ειμι (2), imp. ἄπιθι, part. ἀπιών: go away, very often the part.; ἐγὼ μὲν ἄπειμι, ‘am going,’ fut., Od. 17.593. ἀπεῖπονἀπ - εῖπον, ἀπέειπε (ἀπέϝ.), subj. ἀποείπω, opt. ἀποείποι, inf. ἀποειπεῖν, ἀπειπέμεν, part. ἀποειπών: (1) speak out; μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν, Il. 9.431; ἵν' ὗμῖν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω, Od. 1.373; ἀγγελίην, ‘deliver,’ Il. 7.416. —(2) say no, renounce; ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον, | ἢ ἀπόειπε, Il. 1.515; μῆνιν ἀποειπὼν, Il. 19.35; πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, ‘warn them to desist,’ Od. 1.91. See εἶπον. ἈπειραίηἈπειραίη: of Apeira, γρηΰς.— Ἀπείρηθεν: from Apeira; the ‘unbounded’ land (πέρας, ἤπειρος)? ἀπειρέσιοςἀ-πειρέσιος and ἀπερείσιος, 3 (πέρας, πείρατα): unlimited, boundless, infinite, of quantity or numbers, γαῖαν ἀπειρεσίην, Il. 20.58; ἄνθρωποι πολλοί, ἀπειρέσιοι, Od. 19.174; ἀπερείσἰ ἄποινα, Il. 1.13. ἀπείριτοςἀ-πείριτος = ἀπειρέσιος, Od. 10.195†. ἀπείρωνἀ-πείρων, ονος (πέρας): boundless, endless; δῆμος, ‘countless,’ Il. 24.776 ; ὕπνος, Od. 7.286; δεσμοί, Od. 8.340. ἀπεκλανθάνομαιἀπ - εκ - λανθάνομαι, only aor. imp. ἀπεκλελάθεσθε: forget altogether, Od. 24.394†. ἀπέλεθροςἀ - πέλεθρος: immeasurable; ἴς, Il. 5.245, Od. 9.538; neut. as adv., ‘enormously far,’ Il. 11.354. ἀπεμέωἀπ-εμέω: only aor. ἀπέμεσσεν, spat out, Il. 14.437†. ἀπεμνήσαντοἀπεμνήσαντο: see ἀπομιμνήσκω. ἀπένεικαςἀπένεικας: see ἀποφέρω. ἀπέπλωἀπέπλω: see ἀποπλώω. ἀπερείσιοςἀπερείσιος: see ἀπειρέσιος. ἀπερύκωἀπ - ερύκω, fut. ἀπερύξω: hold off, keep off or away, Od. 9.119. ἀπέρχομαιἀπ-έρχομαι, aor. ἀπῆλθε, perf. ἀπελήλυθα: come (or go) away, depart; τινός, β 13, Il. 24.766. ἀπερωεύςἀπ - ερωεύς (ἀπερωέω): thwarter; μενέων, Il. 8.361†. ἀπερωέωἀπ - ερωέω, aor. opt. ἀπερωήσειας: slink away; πολέμου, from fighting, Il. 16.723†. ἄπεσανἄπεσαν: see ἄπειμι. ἀπέσσυτοἀπέσσυτο: see ἀποσεύω. ἀπευθήςἀ-πευθής, έος (πεύθομαι): pass., unascertained; καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων, ‘put even his destruction beyond ken,’ Od. 3.88 (cf. 86, 87); act., without ascertaining, ‘uninformed,’ Od. 3.184. ἀπεχθαίρωἀπ-εχθαίρω, aor. 1 subj. ἀπεχθήρω: hate utterly; τινά, Il. 3.415; causative, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν | μνωομένῳ, makes hateful to me—when I think of his loss, Od. 4.105. ἀπεχθάνομαιἀπ-εχθάνομαι, aor. 2 ἀπήχθετο, inf. ἀπεχθέσθαι: make oneself, be, or become hated, Od. 2.202, Il. 3.454; ‘mutual’ enmity is implied in Od. 16.114. ἀπέχωἀπ-έχω, fut. ἀφέξω, ἀποσχήσω, aor. 2 ἀπέσχον, mid. fut. ἀφέξομαι, aor. 2 ἀπεσχόμην, inf. ἀποσχέσθαι: hold from, keep from; act., τινός τι or τινά, ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργἐα νῆα, Od. 15.33; ἠὼς ἥ μ' Ὀδυσῆος οἴκου ἀποσχήσει, that ‘shall part’ me from Odysseus' house, Od. 19.572; also w. dat. of interest, Il. 24.19, Od. 20.263; mid., τινός, ‘hold aloof from,’ Il. 12.248; ‘abstain,’ Od. 9.211; ‘spare,’ Od. 12.321, Od. 19.489. ἀπηλεγέωςἀπ-ηλεγέως (ἀλέγω): without scruple; μῦθον ἀποειπεῖν, Od. 1.373 and Il. 9.309. ἀπήμαντοςἀ-πήμαντος (πημαίνω): unharmed, Od. 19.282†. ἀπήμβροτονἀπήμβροτον: see ἀφαμαρτάνω. ἀπήμωνἀ - πήμων, ονος (πῆμα): without harm; pass., ἀπήμων ἦλθε, ἀπήμονα πέμπειν τινά, ‘safe and sound,’ Od. 4.487, Od. 13.39; act., of anything that tends to safety, νόστος ἀπήμων, ‘happy’ return, Od. 4.519 ; πομποί, ‘kindly,’ Od. 8.566 ; οὖρος, ὕπνος, etc. The distinction of act. and pass. is rather apparent than real. ἀπήνηἀπήνη, ης: wagon, for freight, and four-wheeled, Il. 24.324; with tent-like cover, Od. 6.70; usually drawn by mules. (See cut on following page.) ἀπηνήναντοἀπ-ηνήναντο: see ἀπαναίνομαι. ἀπηνήςἀπ-ηνής, ές (opp. ἐν-ηής): unfeeling, harsh, Il. 1.340, Od. 19.329 ; θῦμός, Il. 15.94; νόος, Il. 16.35; μῦθος, Il. 15.202. ἀπήραξενἀπήραξεν: see ἀπαράσσω. ἀπηύρωνἀπηύρων: see ἀπαυράω. ἀπήωροςἀπ-ήωρος (ἀείρω): hanging (high) away; ὄζοι, Od. 12.435†, cf. 436. ἀπιθέωἀ-πιθέω, only fut., and aor. ἀπίθησε: disobey; τινί, always with negative. ἀπινύσσωἀπινύσσω (πινυτός): lack understanding, Od. 5.342; be unconscious; κῆρ, acc. of specification, Il. 15.10. ἄπιοςἄπιος (ἀπό): distant; τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης, Α 2, Od. 16.18.

-- 38 --

ἈπισάωνἈπισάων: (1) a Greek, son of Hippasus, Il. 17.348.—(2) a Trojan, son of Phausius, Il. 11.582.

[unresolved image link] ἀπιστέωἀ-πιστέω (ἄπιστος): disbelieve, only ipf., οὔ ποτ' ἀπίστεον, ‘I never despaired,’ Od. 13.339†. ἄπιστοςἄ-πιστος (πιστός): faithless, Il. 3.106; unbelieving, Od. 14.150. ἀπίσχωἀπ-ίσχω = ἀπέχω, Od. 11.95†. ἁπλοΐςἁπλοΐς, ίδος (ἁπλόος): single; χλαῖνα, to be wrapped only once about the person (opp. δίπλαξ, q. v.), Il. 24.230 and Od. 24.276. ἄπνευστοςἄ - πνευστος (πνέω): breathless, Od. 5.456†. ἀπόἀπό: from (a b).—I. adv. (here belong all examples of the so-called use ‘in tmesi’), off, away; ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι, Il. 1.67; ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, Il. 2.183, etc.; a subst. in the gen. (of separation) is often added to render more specific the relation of the adv., ἀπ' χῶ χειρὸς ὀμόργνῦ, Il. 5.416; πολλόν γὰρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πόληος, Od. 6.40; thus preparing the way for the strict prepositional usage.—II. prep., w. gen., from, away from, denoting origin, starting-point, separation (distance); οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ' άπὸ πέτρης, ‘sprung from’ tree or rock, Od. 19.163 ; ἀφ' ἵππων ἆλτο χαμᾶζε, ‘from his car,’ Il. 16.733; so freq. ἀφ' ἵππων, ἀπὸ νεῶν μάχεσθαι, where we say ‘on’; οὐκ ἀπὸ σκοποῦ οὐδ' ἀπὸ δόξης | μῦθεῖται βασίλεια, ‘wide of,’ i. e. she hits the mark and meets our views, Od. 11.344 ; μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο, ‘away from’ his wife, Il. 2.292; so ἀπ' οὔατος, ἀπ ὀφθαλμῶν; adverbial phrase, ἀπὸ σπουδης, ‘in earnest,’ Il. 12.237. The ‘temporal’ meaning commonly ascribed to ἀπὸ in Il. 8.54 is only implied, not expressed by the preposition. ἀποαίνυμαιἀποαίνυμαι: see ἀπαίνυμαι. ἀποαιρέομαιἀποαιρέομαι: see ἀφαιρέομαι. ἀποβαίνωἀπο - βαίνω, fut. ἀποβήσομαι, aor. ἀπέβην, ἀπεβήσετο: go away; ἐξ ἵππων (ἵππων, Il. 17.480), ‘dismount’; νηός, ‘disembark,’ Od. 13.281. ἀπόβλητοςἀπό-βλητος: to be spurned, despised, w. neg., Il. 2.361 and Il. 3.65. ἀποβλύζωἀπο-βλύζω: spirt out; οἴνου, Il. 9.491†. ἀποβρίζωἀπο-βρίζω, only aor. part. ἀποβρίξαντες: sleep soundly, Od. 9.151 and Od. 12.7. ἀπογυιόωἀπο-γυιόω (γυῖον), aor. subj. ἀπογυιώσῃς: unnerve, Il. 6.265†. ἀπογυμνόωἀπο - γυμνόω (γυμνός), aor. pass. part. ἀπογυμνωθέντα: denude, strip, Od. 10.301†. ἀποδαίομαιἀπο - δαίομαι (δαίω), fut. inf. ἀποδάσσεσθαι, aor. ἀποδάσσασθαι: give a share of, share with; τινί τι, and τινί τινος, Il. 17.231, Χ 11, Il. 24.595. ἀποδειροτομέωἀπο-δειροτομέω (δειρή, τέμνω), fut. -ήσω, aor. ἀπεδειροτόμησα: cut the throat of, slaughter; ἐς βόθρον, i. e. over the trench, so that the blood might run into it, Od. 11.35. ἀποδέχομαιἀπο - δέχομαι, aor. ἀπεδέξατο: accept, Il. 1.95†. ἀποδιδράσκωἀπο-διδράσκω, aor. 2 part. ἀποδράς: escape by stealth; ἐκ νηός and νηός, Od. 16.65 and Od. 17.516. ἀποδίδωμιἀπο - δίδωμι, fut. ἀποδώσομεν, aor. ἀπέδωκε, subj. ἀποδῷσι, opt. ἀποδοῖτε, inf. ἀποδοῦναι: give or deliver up, restore; κτήματα, Il. 3.285; νέκυν ἐπὶ νῆας, Il. 7.84; θρέπτρα τοκεῦσιν, ‘repay the debt’ of nurture, Il. 4.478. ἀποδίομαιἀποδίομαι: see ἐξαποδίομαι. ἀποδοχμόωἀπο - δοχμόω (δοχμός), aor. part. ἀποδοχμώσᾶς: bend to one side, Od. 9.372†. ἀποδράςἀποδράς: see ἀποδιδράσκω. ἀποδρύφωἀπο - δρύφω, aor. ἀπέδρυψε, subj. ἀποδρύψωσι, aor. pass. 3 pl. ἀπέδρυφθεν: tear off, strip off; πρὸς πέτρῃσιν ἀπὸ χειρῶν ῥῖνοὶ ἀπέδρυφθεν, Od. 5.435; ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων, ‘tear him,’ i. e. abrade the skin, Il. 23.187, Il. 24.21.

-- 39 --

ἀποδύνωἀπο-δύνω = ἀποδύομαι, put off, ipf., Od. 22.364†. ἀποδύωἀπο-δύω, fut. ἀποδύσω, aor. 1 ἀπέδῦσε, aor. 2 part. ἀποδύς: act. (pres., fut., aor. 1), strip off (from another), τεύχεα, Δ , Il. 18.83; mid. (aor. 2), put off (doff), εἵματα, Od. 5.343; ἀποδῦσάμενος, Od. 5.349; better reading ἀπολῦσάμενος. ἀποδῷσιἀποδῷσι: see ἀποδίδωμι. ἀποείκωἀπο-είκω (ἀποϝ.): yield, retire from, Il. 3.406†. ἀποεῖπονἀποεῖπον: see ἀπεῖπον. ἀποεργάθωἀπο-εργάθω (ἀποϝ.), ipf. ἀποέργαθε (ἀπεέρ.): keep away from, remove from, Il. 21.599, Od. 21.221. ἀποέργωἀπο-έργω (ϝέργω), ipf. ἀπέεργε: keep away from, separate, Il. 8.325; ‘drive away,’ Il. 24.238. ἀπόερσεἀπό-ερσε (ἀπόϝ.), defective aor., subj. ἀποέρσῃ, opt. ἀποέρσειε: sweep away, wash away; μή μιν ἀποϝϝέρσειε μέγας ποταμός, Il. 21.329, 2, Il. 6.348. ἀποθαυμάζωἀπο-θαυμάζω, aor. ἀπεθαύμασε: marvel at, Od. 6.49†. ἀπόθεστοςἀπό - θεστος (θέσσασθαι): scouted, despised, Od. 17.296†. ἀποθνήσκωἀπο-θνήσκω, perf. part. ἀποτεθνηώς, plup. ἀποτέθνασαν: die; perf., be dead. ἀποθρώσκωἀπο-θρώσκω, only pres. part.: leap from; νηός, Il. 2.702, Il. 16.748; καπνός, ‘up,’ Od. 1.58. ἀποθύμιοςἀπο - θύμιος (θῦμός): displeasing, nent. pl., Il. 14.261†. ἀποικίζωἀπ-οικίζω, aor. ἀπῴκισε: transfer, from an old home to a new one, Od. 12.135†. ἄποιναἄ-ποινα, ων (ποινή): ransom, recompense, satisfaction; τινός, ‘for one,’ Il. 1.111, etc. ἀποίσωἀποίσω: see ἀποφέρω. ἀποίχομαιἀπ-οίχομαι: be away, gone (from), Od. 4.109, very often the part.; ‘abandon,’ πολέμου, ἀνδρός, Λ , Il. 19.342. ἀποκαίνυμαιἀπο-καίνυμαι, only ipf.: excel, Od. 8.127 and 219. ἀποκείρωἀπο-κείρω, only aor. 1 mid. ἀπεκείρατο: shear away, Il. 23.141†. ἀποκηδέωἀπο-κηδέω, only aor. part. du. ἀποκηδήσαντε: proving remiss, ‘through your negligence,’ Il. 23.413†. ἀποκῖνέωἀπο-κῖνέω, aor. subj. ἀποκῖνήσωσι, iter. ἀποκῖνήσασκε: move from, Il. 11.636 ; τινὰ θυράων. ‘dislodge,’ Od. 22.107. ἀποκλίνωἀπο-κλίνω, only aor. part. ἀποκλίναντα: turn off, ‘giving a different turn’ to the interpretation, Od. 19.556†. ἀποκόπτωἀπο - κόπτω, fut. inf. ἀποκοψέμεν, aor. ἀπέκοψα: chop off, cut off; παρήορον, ‘cut loose’ the out-running horse (cf. Il. 8.87), Il. 16.474. ἀποκοσμέωἀπο - κοσμέω (κόσμος), ipf. ἀπεκόσμεον: clear off something that has been set on in order; ἔντεα δαιτός, Od. 7.232†. ἀποκρεμάννῦμιἀπο - κρεμάννῦμι, aor. ἀπεκρέμασε: let droop; αὐχένα, Il. 23.879†. ἀποκρίνωἀπο-κρίνω, only aor. pass. ἀποκρινθέντε: separated, ‘separating’ from the ranks of their comrades, Il. 5.12†. ἀποκρύπτωἀπο - κρύπτω, aor. ἀπέκρυψα, inf. ἀποκρύψαι: hide away, conceal, Il. 11.718, Il. 18.465, Od. 17.286. ἀποκτάμεν,ἀποκτάμεναιἀποκτάμεν, ἀποκτάμεναι: see ἀποκτείνω. ἀποκτείνωἀπο-κτείνω, aor. 1 ἀπέκτεινε, usually aor. 2 ἀπέκτανε, -έκταμεν, -έκτανον, subj. ἀποκτάνῃ, inf. ἀποκτάμεν, -τάμεναι, aor. 2 mid. (with pass. signif.) ἀπέκτατο, ἀποκτάμενος: kill, slay; of slaughtering animals, Od. 12.301 ; ἀπέκτατο, was slain, Il. 15.437, Il. 17.472 ; ἀποκτάμενος, slain, Il. 4.494, Il. 13.660, Il. 23.775. ἀπολάμπωἀπο-λάμπω, ipf. act. and mid.: give forth a gleam, be resplendent; τρυφάλεια, Il. 19.381, πέπλος, Il. 6.295; impers., ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπε, ‘such was the gleam from the spear,’ Il. 22.319; fig., χάρις ἀπελάμπετο, Od. 18.298. ἀπολείβωἀπο-λείβω: only pres. mid. ἀπολείβεται, trickles off, Od. 7.107†. ἀπολείπωἀπο-λείπω: leave remaining; οὐδ' ἀπέλειπεν, i. e. οὐδὲν ἀπολείπων, Od. 9.292; leave, quit, δόμον, Il. 12.169; intrans., be lacking, fail, καρπός, Od. 7.117. ἀπολέπωἀπο-λέπω, fut. inf. ἀπολεψέμεν: peel off, ‘lop off,’ οὔατα, Il. 21.455† (v. l. ἀποκοψέμεν). ἀπολέσκετοἀπολέσκετο: see ἀπόλλῦμι. ἀπολήγωἀπο - λήγω, fut. ἀπο(λ)λήξεις, aor. subj. ἀπο(λ)λήξῃς, -ωσι, opt. ἀπο(λ)λήξειαν: cease from, desist, τινός, Il. 7.263, ν 1, Od. 12.224; with part., Il. 17.565, Od. 19.166; abs., ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ' ἀπολήγει, ‘passes away,’ Il. 6.146, Il. 13.230. ἀπολιχμάωἀπο-λιχμάω, fut. mid. ἀπολιχμήσονται: lick off; αἷμα, Il. 21.123†. ἀπολλήξειςἀπολλήξεις: see ἀπολήγω. ἀπόλλῦμιἀπ-όλλῦμι, fut. ἀπολέσσω, aor. ἀπώλεσα, mid. ἀπόλλυμαι, ἀπολλύμενος, fut. inf. ἀπολεῖσθαι, aor. 2 ἀπωλόμην, ἀπόλοντο, iter. ἀπολέσκετο, opt. 3 pl. ἀπολοίατο, perf. 2 ἀπόλωλεν: I. act., lose, destroy; πατέρ' ἐσθλὸν ἀπώλεσα, Od. 2.46; οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμας, Od. 1.354; κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἷρήν, Il. 5.648; ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν (φῆρας), Il. 1.268.—II. mid., be lost, perish; freq. as imprecation, ἀπόλοιτο, Σ 1, Od. 1.47.

-- 40 --

ἈπόλλωνἈπόλλων, <<><>>απόλλωνος: Apollo, son of Zeus and Leto, and brother of Artemis, like her bringing sudden, painless death (see ἀγανός); god of the sun and of light, Φοῖβος, λυκηγενής, of prophecy (his oracle in Pytho, Od. 8.79), Il. 1.72, Od. 8.488; but not in Homer specifically god of music and leader of the Muses, though he delights the divine assembly with the strains of his lyre, Il. 1.603; defender of the Trojans and their capital, and of other towns in the Trojan domain, Cilla, Chryse, Il. 1.37, Il. 4.507; epithets, ἀκερσεκόμης, ἀφήτωρ, διΐφιλος, ἑκατηβόλος, ἕκατος, ἑκηβόλος, ἑκάεργος, ἰήιος, λᾶοσσό<<><>>ς, παιήων, χρῦσάορος, Σμινθεύς, Φοῖβος. ἀπολούομαιἀπο-λούομαι (λούω), fut. ἀπολούσομαι: wash from (off oneself), Od. 6.219†. ἀπολῦμαίνομαιἀπο-λῦμαίνομαι (λῦμαίνω), purify oneself of pollution, by bathing as symbolical procedure, Il. 1.313 f. ἀπολῦμαντήρἀπο - λῦμαντήρ, ῆρος: defiler; δαιτῶν, ‘dinner-spoiler;’ according to others, ‘plate-licker,’ Od. 17.220 and 377. ἀπολύωἀπο-λύω, aor. ἀπέλῦσας, subj. ἀπολύσομεν, mid. fut. ἀπολῦσόμεθα, aor. part. ἀπολῦσάμενος: I. act., loose from, release for ransom (Il.)<<>*<>> ἵμαντα θοῶς ἀπέλῦσε κορώνης, Od. 21.46; οὐδ' ἀπέλῦσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ ἄποινα, Il. 1.95.—II. mid., loose from oneself, get released for oneself, ransom; ἀπολῦσάμενος (κρἠδεμνον), Od. 5.349; (παῖδας) χαλκοῦ τε χρῦσοῦ τ' ἀπολῦσόμεθα, Il. 22.50. ἀπομηνίωἀπο-μηνίω, fut. ἀπομηνίσει, aor. part. ἀπομηνίσᾶς: be wrathful apart, ‘sulk in anger,’ Il. 2.772, Il. 7.230, Il. 19.62, Od. 16.378. ἀπομιμνήσκομαιἀπο - μιμνήσκομαι, aor. ἀπεμνήσαντο: remember something in return (cf. ἀποδοῦναι), Il. 24.428†. ἀπόμνῦμιἀπ-όμνῦμι and ἀπομνύω, ipf. ἀπώμνῦ and ἀπώμνυεν, aor. ἀπώμοσα: swear not to do; according to others, swear formally (solemnly), Od. 10.345, Od. 12.303, Od. 18.58 ; ὅρκον, β 3, Od. 10.381. (Od.) ἀπομόργνῦμιἀπο-μόργνῦμι, ipf. ἀπομόργνῦ, mid. aor. ἀπομόρξατο, part. ἀπομορξαμένω: wipe off or away, mid., from oneself; σπόγγῳ δ' ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖῤ ἀπομόργνῦ, Il. 18.414; ἀπομόρζατο χερσὶ παρειάς, ‘rubbed,’ Od. 18.200. ἀπομῦθέομαιἀπο-μῦθέομαι: only ipf., πόλλ' ἀπεμῦθεόμην, said much to dissuade thee, Il. 9.109†. ἀπόναιο,ἀποναίατοἀπόναιο, ἀποναίατο: see ἀπονίνημι. ἀποναίωἀπο-ναίω, only aor. subj. ἀπονάσσωσι, and aor. mid. ἀπενάσσετο: remove, of residence; κούρην ἄψ άπονα<<><>>σσωσιν, ‘send back,’ Il. 16.86; mid., Ὑπερησίηνδ' ἀπενάσσετο, removed, ‘withdrew,’ Od. 15.254, Il. 2.629. ἀπονέομαιἀπο-νέομαι, subj. ἆπονέωνται, inf. ἆπονέεσθαι, ipf. ἆπονέοντο (the is a necessity of the rhythm, and the place of these forms is at the end of the verse): return, go home; in Od. 15.308 the word applies to the real Odysseus rather than to his assumed character. ἀπόνηθ,ἀπονήμενοςἀπόνηθ, ἀπονήμενος: see ἀπονίνημι. ἀπονίζωἀπο-νίζω (ἀπονίπτω), aor. imp. ἀπονιψατε, part. ἀπονίψαντες, mid. pres. ἀπονίπτεσθαι, aor. ἀπονιψάμενοι: wash off, wash clean, mid., oneself or from oneself; ἀπονίψαντες μέλανα βροτον ἐξ ὠτειλέων, Od. 24.189; ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, Od. 19.317; χρῶτ' ἀπονιψαμένη, Od. 18.172; ἷδρῶ πολλὸν ἀπε̄νίζοντο θαλάσσῃ, Il. 10.572. ἀπονίνημιἀπ-ονίνημι, mid. fut. ἀπονήσεται, aor. 2 ἀπόνητο, opt. ἀπόναιο, -αίατο, part. ἀπονήμενος: mid., derive benefit from, get the good of anything: (τινός), Ἀχιλλεὺς | οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται, Il. 11.763; οὐδ' ἀπόνητο, ‘but had no joy’ thereof, Od. 11.324, Od. 16.120, Od. 17.293. ἀπονίπτεσθαι,ἀπονίψατεἀπονίπτεσθαι, ἀπονίψατε: see ἀπονίζω. ἀπονοστέωἀπο-νοστέω, only fut. inf. ἀπονοστήσειν: return home, return, always with ἄψ, Α , Od. 24.471. ἀπο-νόσφι(ν), also written as two words, ἀπὸ or ἄπο νόσφι: apart, aside; βῆναι, εἶναι, κατίσχεσθαι, Il. 2.233; τραπέσθαι, Od. 5.350; as prep., with gen., apart from, far from; usually following the governed word, ἐμεῦ ἀπονόσφιν, Il. 1.541; φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων, Od. 12.33. ἀποξύνωἀπ-οξύνω (ὀξύς), aor. 1 inf. ἀποξῦναι: sharpen off, make taper; ἐρετμά, ζ 2, Od. 9.326 (v. l. ἀποξῦσαι). ἀποξύωἀπο-ξύω (= ἀποξέω), aor. inf. ἀπο- ξῦσαι (v. l. ἀποξῦναι), Od. 9.326, part. ἀποξύσᾶς: scrape off, smooth off; fig., γῆρας, Il. 9.446†.

-- 41 --

ἀποπαπταίνωἀπο-παπταίνω, fut. ἀποπαπτανέουσι: peer away for a chance to flee, ‘look to flight,’ Il. 14.101.† ἀποπαύωἀπο-παύω, fut. ἀποπαύσει, aor. ἀπέπαυσας, mid. pres. ἀποπαύεαι, imp. ἀποπαύεο), fut. ἀποπαύσομαι: act., cause to cease from, check, hinder from; mid., cease from, desist; (τοὺς) ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν, Il. 11.323; τοῦτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας, Od. 18.114; μήνἰ Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ' ἀποπαύεο πάμπαν, Il. 1.422. ἀποπέμπωἀπο-πέμπω, inf. -έμεν, fut. ἀποπέμψω, aor. ἀπέπεμψα, subj. ἀποπέμψω, imp. ἀπόπεμψον: send away or off, dismiss, send away with escort; ὥς τοι δῶρ' ἀποπέμψω, Od. 17.76; ἀπειλήσᾶς δ ἀπέπεμπεν, Il. 21.452; ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι, Od. 19.316. ἀποπέσῃσιἀποπέσῃσι: see ἀποπίπτω. ἀποπέτομαιἀπο-πέτομαι, only aor. part. ἀποπτάμενος, -ένη: fly away, Il. 2.71, Od. 11.222. ἀποπίπτωἀπο πίπτω, only ipf. and aor. subj. ἀποπέσῃσι: fall (down) from, Il. 14.351, Od. 24.7. ἀποπλάζωἀπο-πλάζω, only aor. pass. ἀπεπλάγχθην, part. ἀποπλαγχθείς: pass., be driven from one's course, drift (away from); Τροίηθεν, Od. 9.259; κατάλεξον | ὅππῃ ἀπεπλάγχθης, Od. 8.573; τῆλε δ' ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ, ‘rebounded,’ Il. 22.291, Il. 13.592; cf. 578. ἀποπλείωἀπο-πλείω (πλέω): sail away. ἀποπλήσσωἀπο-πλήσσω, aor. part. ἀποπλήξᾶς: strike off, Od. 10.440. ἀποπλύνωἀπο-πλύνω, ipf. iter. ἀποπλύνεσκε: wash off, ‘wash up;’ λάιγγας ποτὶ χέρσον, Od. 6.95†. ἀποπλώωἀπο-πλώω (πλέω), aor. 2 ἀπέπλω: sail away from; γαίης, Od. 14.339†. ἀποπνείωἀπο - πνείω (πνέω): breathe forth, exh<<>*<>>le. ἀποπρόἀπο - πρό: away from, far from; τιν<<><>>ς. ἀποπροαιρέωἀπο - προ - αιρέω, aor. 2 part. ἀποπροελών: take away from; τινός, Od. 17.457†. ἀποπροέηκεἀποπροέηκε: see ἀποπροΐημι. ἀποπροελώνἀποπροελών: see ἀποπροαιρέω. ἀπόπροθενἀπόπρο-θεν: from afar, far away, aloof, Od. 17.408. ἀπόπροθιἀπόπρο-θι: far away, afar. ἀποπροίημιἀπο-προ-ίημι, aor. ἀποπροέηκε: let go forth from, let fly, send away; τινὰ πόλινδε, Od. 14.26; ἶόν, Od. 22.82; ξίφος χαμᾶζε, ‘let fall,’ Od. 22.327. ἀποπροτέμνωἀπο-προ-τέμνω, aor. 2 part. ἀποπροταμών: cut off from; τινός, Od. 8.475†. ἀποπτάμενοςἀποπτάμενος: see ἀποπέτομαι. ἀποπτῦωἀπο-πτῦω: spit out, Il. 23.781; of a billow, ἀποπτύει δ' ἁλὸς ἄχνην, ‘belches forth,’ Il. 4.426. ἀπόρθητοςἀ-πόρθητος (πορθέω): unsacked, undestroyed; πόλις, Il. 12.11†. ἀπόρνυμαιἀπ-όρνυμαι (ὄρνῦμι): set out from; Λυκιηθεν, Il. 5.105†. ἀπορούωἀπ - ορούω, aor. ἀπόρουσε: spring away (from), ‘down’ from, Il. 5.20. ἀπορραίωἀπο-ρραίω (ῥαίω), fut. ἀπορραίσει, aor. inf. ἀπορραῖσαι: wrest away from; τινά τι. (Od.) ἀπορρήγνῦμιἀπο-ρρήγνῦμι (ϝρήγνῦμι), aor. part. ἀπορρήξᾶς: break off, burst off. ἀπορρῖγέωἀπο-ρρῖγέω (ϝρῖγέω), perf. with pres. signif. ἀπερρίγᾶσι: shrink from with s<<>*<>>uddering, be afraid, Od. 2.52†. ἀπορρίπτωἀπο-ρρίπτω (ϝρίπτω), aor. inf. ἀπορρι-ψαι, part. ἀπορρίψαντα: fling away; fig., μῆνιν, Il. 9.517, Il. 16.282. ἀπορρώξἀπο - ρρώξ, ῶγος (ϝρήγνῦμι): adj., abrupt, steep; ἀκταί, Od. 13.98; as subst., fragment; Στυγὸς ῦδατος, ‘branch,’ Il. 2.755, Od. 10.514; said of wine, ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀπορρώξ, ‘morsel,’ ‘drop,’ ‘sample,’ Od. 9.359. ἀποσεύομαιἀπο-σεύομαι (σεύω), only aor. ἀπέσσυτο, -εσσύμεθα, part. ἀπεσσύμενος: rush away, hurry away, Od. 9.396 ; δώματος, Il. 6.390. ἀποσκίδνημιἀπο - σκίδνημι (= ἀποσκεδάννῦμι), aor. ἀπεσκέδασε, mid. pres. inf. ἀποσκίδνασθαι: scatter, disperse, dismiss, Od. 11.385, Il. 19.309; mid., disperse, Il. 23.4. ἀποσκυδμαίνωἀπο - σκυδμαίνω: be utterly indignant at; τινί, imp., Il. 24.65†. ἀποσπένδωἀπο-σπένδω, only part.: pour out a libation. (Od.) ἀποσταδόνἀπο-σταδόν and ἀπο-σταδά (ἵστημι): adv., standing at a distance, Il. 15.556 and Od. 6.143, 146. ἀποστείχωἀπο - στείχω, aor. 2 ἀπέστιχε, imp. ἀπόστιχε: go away, depart, Il. 1.522, Od. 11.132, Od. 12.143. ἀποστίλβωἀπο - στίλβω: only part., ἀποστίλβοντες ἀλείφατος, glistening with oil, Od. 3.408†. ἀποστρέφωἀπο-στρέφω, fut. ἀποστρέψεις, part. -οντας, aor. iter. ἀποστρέψασκε, subj. ἀποστρέψῃσιν, opt. -ειεν, part. ἀπο- στρέψᾶς: turn or twist back or about, reversing a former direction; (λᾶαν) ἀποστρέψασκε κραταιίς, the stone of Sisyphus, Od. 11.597 ; πόδας καὶ χεῖρας, i. e. so as to tie them behind the back, Od. 22.173; ‘recall,’ ‘order a retreat,’ Il. 10.355.

-- 42 --

ἀποστυφελίζωἀπο - στυφελίζω, only aor. ἀπεστυφέλιξε, -αν: smite back, knock back (from); τινός, Il. 18.158. (Il.) ἀποσφάλλωἀπο - σφάλλω, only aor. subj. ἀποσφήλωσι, and opt. ἀποσφήλειε: cause to stray from a straight course, Od. 3.320; met., μὴ (Μενέλᾶος) μέγα σφας ἀποσφήλειε πόνοιο, ‘disappoint’ them of, ‘make vain’ their toil, Il. 5.567. ἀποσχέσθαιἀποσχέσθαι: see ἀπέχω. ἀποτάμνωἀπο-τάμνω (= ἀποτέμνω): cut away, Il. 8.87; mid., κρέα, cut off for oneself (to eat), Il. 22.347. ἀποτηλοῦἀπο-τηλοῦ: far away, Od. 9.117. ἀποτίθημιἀπο-τίθημι, aor. 1 ἀπέθηκε, mid. aor. 2 ἀπεθέμην, subj. ἀποθείομαι, inf. ἀποθέσθαι: put away, mid., from oneself, lay off; δέπας ἀπέθηκ' ἐνὶ χηλῷ, Il. 16.254; τεύχεα κάλ ἀποθέσθαι, Γ , Il. 18.409; met., κρατέρην ἀποθέσθαι ἐνῖπη<<><>>ν, Il. 5.492. ἀποτίνυμαιἀπο-τίνυμαι (τίνω): exact satisfaction from some one for something; τινά τινος, cause one to pay you back for something, take vengeance for, Od. 2.73 ; πολέων ἀπετίνυτο ποινήν, i. e. avenged many, Il. 16.398. ἀποτίνωἀπο-τίνω, fut. ἀποτίσεις, inf. -σέμεν, aor. ἀπέτῖσε, -αν, mid. fut. ἀποτίσομαι, aor. ἀπετίσατο, subj. ἀποτίσεαι: I. act., pay back, pay for, atone for; τῖμὴν Ἀργείοις ἀποτῖνέμεν, Il. 3.286; εὐεργεσίᾶς ἀποτίνειν, Od. 22.235; τριπλῇ τετραπλῇ τ' ἀποτίσομεν, ‘will make good,’ Il. 1.128.—II. mid. (Od.), exact payment (see under ἀποτίνυμαι) or satisfaction, avenge oneself upon, punish (τί or τινά); κείνων γε βιᾶς ἀποτίσεαι ἐλθών, Od. 11.118; ἀπετίσατο ποινὴν | ἰφθίμων ἑτάρων, ‘for’ them, Od. 24.312. ἀποτμήγωἀπο-τμήγω (= ἀποτέμνω), aor. opt. ἀποτμήξειε, part. ἀποτμήξᾶς: cut off, sever; κλῖτῦς ἀποτμήγουσι χαράδραι, ‘score,’ Il. 16.390; fig., cut off, intercept, Il. 10.364, Il. 11.468. ἄποτμοςἄ-ποτμος (πότμος): luckless, illstarred, Il. 24.388; sup. ἀποτμότατος, Od. 1.219. ἀποτρέπωἀπο - τρέπω, fut. ἀποτρέψεις, -ουσι, aor. 2 ἀπέτραπε, mid. aor. 2 ἀπετράπετο: turn away or back, divert from (τινά τινος); mid., turn away, αὐτὸς δ' ἀπονόσφι τραπέσθαι, ‘avert thy face,’ Od. 5.350 ; αὖτις ἀπετράπετο, ‘turned back,’ Il. 10.200. ἀποτρίβωἀπο - τρίβω: only fut., σφέλᾶ ἀποτρίψουσι πλευρά (v. l. πλευραί, the converse of the same idea), ‘shall rub off,’ ‘polish off;’ cf. ‘rub down with an oaken towel,’ Od. 17.232†. ἀπότροποςἀπό-τροπος (τρέπω): live retired, Od. 14.372†. ἀποτρωπάωἀπο-τρωπάω (parallel form of ἀποτρέπω), subj. -ῶμεν, -ῶσι, mid. ipf. ἀπετρωπῶντο: turn away from (τινός); (κύνες) δακέειν μὲν (as far as biting was concerned) ἀπετρωπῶντο λεόντων, Il. 18.585. ἀπούρᾶς,ἀπουρήσουσιἀπούρᾶς, ἀπουρήσουσι: see ἀπαυράω. ἀπουρίζωἀπ-ουρίζω (οὖρος): only fut., ἀπουρίσσουσιν ἀρούρᾶς, shall remove the boundary stones of (i. e. appropriate) his fields, Il. 22.489†. ἀποφέρωἀπο-φέρω, fut. ἀποίσετον, inf. ἀποίσειν, aor. 1 ἀπένεικας: bear away, bring away or back, carry home; μῦθον, Il. 10.337; Κόωνδ' ἀπένεικας, by sea, Il. 14.255. ἀπόφημιἀπό - φημι: say out; ἀντικρύ, Il. 7.362; ἀγγελίην ἀπόφασθε, Il. 9.422. ἀπέφθιθενἀπέφθιθεν: see ἀποφθίνω. ἀποφθινύθωἀπο-φθινύθω: waste away, perish, Il. 5.643; trans., let perish, ‘sacrifice,’ θῦμόν, Il. 16.540. ἀποφθίνωἀπο - φθίνω, aor. mid. ἀπεφθίμην, ἀποφθίμην, ἀπέφθιτο, opt. ἀποφθίμην, imp. ἀποφθίσθω, part. ἀποφθίμενος, aor. pass. ἀπεφθίθην, 3 pl. ἀπέφθιθεν: mid. and pass., perish, die, Il. 18.499 ; λευγαλέῳ θανάτῳ, Od. 15.358; λυγρὸν ὄλεθρον, Od. 15.268. ἀποφώλιοςἀπο-φώλιος: good-for-nothing, empty; οὐκ ἀποφώλιος ἦα | οὐδὲ φυγοπτόλεμος, Od. 14.212; νόον δ' ἀποφώλιός ἐσσι, Od. 8.177; οὐκ ἀποφώλια εἰδώς, ‘no fool,’ Od. 5.182 ; ἀποφώλιοι εὐναί, ‘unfruitful,’ Od. 11.249. ἀποχάζομαιἀπο-χάζομαι: withdraw from; βόθρου, Od. 11.95†. ἀποψύχωἀπο - ψύχω, aor. pass. part. ἀποψῦχθείς: leave off breathing; dry off, cool off; εἷλεν ἀποψύχοντα, ‘fainting’ (opp. ἐπεὶ ἄμπνῦτο), Od. 24.348 ; ἷδρῶ ἀπεψύ- χοντο χιτώνων, | στάντε ποτὶ πνοιήν, Λ , Il. 22.2; pass., ἷδρῶ ἀποψῦχθείς, Il. 21.561.

-- 43 --

ἀππέμψειἀππέμψει: see ἀποπέμπω. ἄπρηκτοςἄ - πρηκτος (πρήσσω): without achieving, Il. 14.221; unachieved, fruitless, endless, Il. 2.121, 376; and, in general, of that with which nothing can be successfully done, hopeless, incurable (cf. ἀμήχανος); ὀδύναι, Il. 2.79; of Scylla, ἄπρηκτον ἀνίην, Od. 12.223. ἀπριάτηνἀ-πριάτην (πρίαμαι): adv., without purchase (ransom), Il. 1.99; for nothing, Od. 14.317. ἀπροτίμαστοςἀ-προτί-μαστος (μάσσω): untouched, Il. 19.263†. ἄπτεροςἄ-πτερος (πτερόν): only τῇ δ' ἄπτερος ἔπλετο μῦθος, wingless to her was what he said, i. e. it did not escape her, she caught the idea, Od. 17.57, Od. 19.29, Od. 21.386, Od. 22.398. ἀπτήνἀ-πτήν, ῆνος (πέτομαι): unfledged, Il. 9.323†. ἀπτοεπήςἀ-πτο-επής, ές (πτόᾶ, πτοιέω): fearless (audacious) of speech, Il. 8.209†. ἀπτόλεμοςἀ-πτόλεμος: unwarlike. (Il.) ἅπτωἅπτω, aor. part. ἅψᾶς, mid. ipf. ἥπτετο, fut. ἅψεται, aor. ἥψατο (ἅψατο), inf. ἅψασθαι, part. ἁψάμενος, aor. pass. (according to some), ἑάφθη (q. v.): I. act., attach, fasten, Od. 21.408, of putting a string to a lyre.—II. mid., fasten for oneself, cling to, take hold of (τινός); ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ' ὑψηλοῖο μελάθρου, in order to hang herself, Od. 11.278 ; ὡς δ' ο<<><>>τε τίς τε κυὼν συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος | ἅψηται κατόπισθε, ‘fastens on’ to him from the rear, Il. 8.339 ; ἅψασθαι γούνων, κεφαλῆς, νηῶν, etc.; βρώμης δ' οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος, ‘touch,’ Od. 10.379. ἀπύργωτοςἀ - πύργωτος (πύργος): unwalled, unfortified, Od. 11.264†. ἄπυροςἄ-πυρος (πῦρ): untouched by fire, kettle or tripod, Il. 9.122 and Il. 23.267 (λευκὸν ἔτ' αὔτως, 268). ἀπύρωτοςἀ - πύρωτος = ἄπυρος (i. e. brand new), φιάλη, Il. 23.270. ἄπυστοςἄ-πυστος (πυνθάνομαι): pass., unheard of; ὤχετ' ἄιστος ἄπυστος, Od. 1.242; act., without hearing of; μύθων, Od. 4.675. ἀπωθέωἀπ-ωθέω, fut. ἀπώσω, inf. ἀπωσέμεν, aor. ἀπέωσε, ἀπῶσε, subj. ἀπώσομεν, mid. fut. ἀπώσεται, aor. ἀπώσατο, -ασθαι, -άμενον, οι, ους: push or thrust away (τινά τινος, or ἐκ τινός), mid., from oneself; ἀπῶσεν ὀχῆας, ‘pushed back,’ Il. 24.446 ; Βορέης ἀπέωσε, ‘forced back,’ Od. 9.81 (cf. mid., Od. 13.276); θυράων ἀπώσασθαι λίθον, in order to get out, Od. 9.305 ; μνηστῆρας ἐκ μεγάροιο, Od. 1.270. ἄραἄρα, ἄρ (before consonants), ῥα, ῤ (enclitic), always post-positive: particle denoting inference or a natural sequence of ideas, then, so then, so, naturally, as it appears, but for the most part untranslatable by word or phrase; freq. in neg. sentences, οὐδ' ἄρα, οὔτ ἄρα, and joined to rel. and causal words, ὅς τ' ἄρα, ὅς ῥά τε, οὕνεκ ἄρα, ὅτι ῥα, also following εἶτα, γάρ, ἀλλά, αὐτάρ, etc.; further, in questions, and in the apodosis of sentences after μέν and other particles. The following examples will illustrate some of the chief usages: οὐδ' ἄρα πως ἦν | ἐν πάντεσσ' ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι, ‘as it seems,’ Il. 23.670 ; ἐκ δ' ἔθορε κλῆρος κυνέης, ὅν ἀῤ ἤθελον αὐτοί, ‘just the one’ they wished, Il. 7.182 ; κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο, ‘even because’ she saw, Il. 1.56 ; τίς τ' ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι, ‘who then’? Il. 1.8 ; αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ Ἀργεϊφόντῃ, ‘and then next,’ Il. 2.103 ; αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, | τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, ‘then,’ not temporal, Il. 2.433 ; ὢς ἄρα φωνήσᾶς κατ' ἄῤ ἕζετο (twice in one sentence, ἄρα in the phrase κατ' ἄῤ ἕζετο marks the sitting down as the regular sequel of making a speech), Od. 16.213. ἀραβέωἀραβέω: only in the phrase ἀράβησε δὲ τεύχἐ ἐπ' αὐτῷ, clattered as he fell, Od. 24.525, and often in the Iliad. ἄραβοςἄραβος: chattering of teeth (through fear), Il. 10.375†. ἈραιθυρέηἈραιθυρέη: a town in Argolis, Il. 2.571†. ἀραιόςἀραιός: slender, frail, Il. 5.425, Il. 18.411 ; εἴσοδος, ‘narrow,’ Od. 10.90. ἆράομαιἆράομαι: see ἆράω. ἀραρίσκωἀραρίσκω (root αρ), aor. ἦρσα (ἄρσα), aor. 2 ἤραρον (ἄραρον), perf. 2 ἄρηρα, part. ἀρηρώς, ἀραρυῖα, ἀρηρός, plup. ἀρήρειν, ἠρήρειν, aor. pass. 3 pl. ἄρθεν, mid. aor. 2 part. ἄρμενος: I. trans. (ipf., aor. 1 and 2 act.), fit on or together, join, fit with; rafters in build ing a house, Il. 23.712; of constructing a wall, Il. 16.212; joining two horns to make a bow, Il. 4.110 ; νἦ ἄρσᾶς ἐρετῇσιν, ‘fitting out’ with oarsmen, Od. 1.280; pass., μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ‘closed up,’ Il. 16.211; met. (γέρας), ἄρσαντες κατὰ θῦμόν, Il. 1.136; ἤραρε θῦμὸν ἐδωδῇ, Od. 5.95.—II. intrans. (mid., perf. and plup.), fit close, suit, be fitted with; of ranks of warriors, πυργηδὸν ἀρηρότες, Il. 15.618; jars standing in a row against the wall, Od. 2.342 ; θύραι πυκινῶς ἀραρυῖαι, Il. 9.475; πόλις πύργοις ἀραρυῖα, ‘provided with,’ Il. 15.737 ; τροχὸς ἄρμενος ἐν παλάμῃσιν, potter's wheel, ‘adapted’ to the hands, Il. 18.600; met., οὐ φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς, Od. 10.553, (μῦθος) πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν (aor. 2 here intr.), Od. 4.777.

-- 44 --

ἄραρονἄραρον: see ἀραρίσκω. ἀράσσωἀράσσω, fut. ἀράξω, aor. ἄραξα, aor. pass. ἀράχθην: pound, batter, break; γόμφοισιν σχεδίην, ‘hammered fast’; freq. with adverbs, ἀπό, Il. 13.577; ἐκ, Od. 12.422; σύν, ‘smash,’ Il. 12.384. ἀράχνιονἀράχνιον (ἀράχνη): spider's web, pl., Od. 8.280 and Od. 16.35. ἆράωἆράω (ἆρή), act. only pres. inf. ἆρήμεναι, Od. 22.322; mid. fut. άρήσομαι, aor. ἠρησάμην: pray to the deity, and in the sense of wish; Διΐ, δαίμοσι, πάντεσσι θεοῖσι (see cut for attitude); πολλά, ‘fervently’; εὐχομένη δ' ἠρᾶτο, ‘lifted up her voice in prayer,’ Il. 6.304; with inf., Od. 22.322, etc.; στυγερὰς ἆρήσετ' ἐρῖνῦς, ‘invoke,’ ‘call down,’ Od. 2.135; in the sense of wish, Il. 13.286, Od. 1.366, and often.

[unresolved image link] ἀργαλέοςἀργαλέος: hard to endure or deal with, difficult; ἕλκος, ἔργον, ἄνεμος, δεσμοί, ὁδός, etc.; ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντ φέρεσθαι, Il. 1.589; ἀργαλέον δέ μοι ἐστὶ.. πᾶσι μάχεσθαι, Il. 20.356; comp., ἀργαλεώτερος, Ο 121, Od. 4.698. ἈργεάδηςἈργεάδης: son of Argeus, Polymēlus, a Lycian, Il. 16.417†. ἈργεῖοςἈργεῖος: of Argos, Argive; Ἥρη Ἀργείη, as tutelary deity of Argos), Il. 4.8, Il. 5.908 ; Ἀργείη Ἑλένη, Il. 2.161, etc.; pl., Ἀργεῖοι, the Argives, freq. collective designation of the Greeks before Troy; Ἀργείων Δαναῶν, Od. 8.578, is peculiar. ἈργεϊφόντηςἈργεϊφόντης: Argeïphontes, freq. epith. of Hermes, of uncertain signification; the traditional interpretation, ‘slayer of Argus’ (root φεν) is more poetical than the modern one, ‘shiner,’ ‘shining one’ (ἀργες-), because it refers to a definite legend, instead of a vague mythical idea. ἀργεννόςἀργεννός (root ἀργ): white shining; ὄιες, ὀθόναι, Il. 3.198, 141. ἀργεστήςἀργεστής, ᾶο (root ἀργ): rapid; epith. of the south wind, Il. 11.306 and Il. 22.334. ἀργήςἀργής, ῆτος (root ἀργ), dat. ἀργῆτι and ἀργέτι, acc. ἀργῆτα and ἀργέτα: dazzling white, glistening; epith. of lightning, linen, fat, Il. 8.133, Il. 3.419, Il. 11.818. ἀργικέραυνοςἀργι-κέραυνος: god of the dazzling bolt, epith. of Zeus. (Il.) ἀργινόειςἀργινόεις, acc. -εντα: white-gleaming, epith. of towns in Crete, because of chalk cliffs in the vicinity, Il. 2.647, 656. ἀργιόδουςἀργι - όδους, οντος: white - toothed; epith. of dogs and swine. ἀργίποςἀργί - πος, ποδος: swift - footed, Il. 24.211†. ἌργισσαἌργισσα: a town in Thessaly, Il. 2.738†. ἄργμαἄργμα (ἄρχεσθαι): only pl., ἄργματα, consecrated pieces of flesh, burned at the beginning of the sacrifice, Od. 14.446†. ἌργοςἌργος (1): Argus, the dog of Odysseus, Od. 17.292†. ἌργοςἌργος (2), εος: Argos, a name with some variety of application.—(1) the city of Argos in Argolis, the domain of Diomed, Il. 2.559, Il. 6.224, Il. 14.119, Od. 3.180, Od. 15.224, Od. 21.108; epithets, Ἀχαιικόν, ἱππόβοτον, πολύπῦρον.—(2) in wider sense, the realm of Agamemnon, who dwelt in Mycēnae, Il. 1.30, Il. 2.108, , Il. 4.171, Il. 9.22, Il. 13.379, Ο 3, Od. 3.263.—(3) the entire Peloponnēsus, Il. 6.152, Od. 3.251, Od. 4.174; and with Hellas (καθ' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος) for the whole of Greece, Od. 1.344, Od. 4.726, 816.—(4) Πελασγικόν, the domain of Achilles, the valley and plain of the river Penēus, Il. 2.681, Il. 6.456, Il. 24.437, Od. 24.37. In some passages the name is used too vaguely to determine its exact application.

-- 45 --

ἀργόςἀργός (root ἀργ): (1) white shining; goose, Od. 15.161; of oxen, ‘sleek,’ Il. 23.30.— (2) swift; epith. of dogs, with and without πόδας, Α , Od. 2.11. ἌργοσδεἌργοσδε: to Argos. ἀργύρεοςἀργύρεος (ἄργυρος): (of) silver, silver - mounted; κρητήρ, Il. 23.741; τελαμω<<><>>ν, Il. 11.38. ἀργυροδίνηςἀργυρο-δίνης (δίνη): silver-eddying; epith. of rivers. (Il.) ἀργυρόηλοςἀργυρό - ηλος (ἦλος): ornamented with silver nails or knobs, silver-studded; ξιφος, θρόνος, φάσγανον, Il. 2.45, η 1, Il. 14.405. ἀργυρόπεζαἀργυρό-πεζα: silvery-footed; epith. of Thetis, a Nereid fresh from the seawaves. (Il., and Od. 24.92.) ἄργυροςἄργυρος (root ἀργ): silver. ἀργυρότοξοςἀργυρό - τοξος (τόξον): god of the silver bow; epith. of Apollo; as subst., Il. 1.37. ἀργύφεοςἀργύφεος (root ἀργ): white shining, glittering; φᾶρος, Od. 5.230; σπέος, of the Nereids (cf. ἀργυρόπεζα), Il. 18.50. ἄργυφοςἄργυφος = ἀργύφεος, epith. of sheep, Il. 24.621, Od. 10.85. ἈργώἈργώ: the Argo, ship of the Argonants, Od. 12.70†. ἀρδμόςἀρδμός (ἄρδω): watering, wateringplace for animals, Od. 13.247. ἈρέθουσαἈρέθουσα: name of a fount in the island of Ithaca, Od. 13.408†. ἀρειήἀρειή (ἆρή): cursing, threatening. (Il.) ἄρειοςἄρειος: see ἀρήιος. ἀρείων,ἄρειονἀρείων, ἄρειον (root ἀρ, cf. ἄριστος, ἀρετή): comp. (answering to ἀγαθός), better, superior, etc.; πλέονες καὶ ἀρείους, ‘mightier,’ Od. 9.48 ; πρότερος καὶ ἀρείων, Il. 23.588; κρεῖσσον καὶ ἄρειον, Od. 6.182; (παῖδες) οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους, Od. 2.277; adv., τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον, Od. 23.114. ἈρείωνἈρείων: Arīon, name of the horse of Adrastus at the siege of Thebes, Il. 23.346. ἄρεκτοςἄ-ρεκτος (ῥέζω): undone, unaccomplished, Il. 19.150†. ἀρέσαι,ἀρέσασθαιἀρέσαι, ἀρέσασθαι: see ἀρέσκω. ἀρέσκωἀρέσκω, act. only aor. inf. ἀρέσαι, mid. fut. ἀρέσσομαι, aor. imp. ἀρε(ς)σάσθω, part. ἀρεσσάμενος: act., make amends, Il. 9.120, Il. 19.138; mid, make good (τὶ) for oneself or for each other, appease, reconcile (τινά); ταῦτα δ' ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ, ει τι κακὸν νῦν | εἴρηται, Il. 4.363; ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω, with a feast of reconciliation, Il. 19.179. ἀρέσθαιἀρέσθαι: see ἄρνυμαι. ἀρετάωἀρετάω (ἀρετή): come to good, thrive, Od. 8.329 and Od. 19.114. ἈρετάωνἈρετάων: a Trojan, slain by Teucer, Il. 6.31†. ἀρετήἀρετή (root ἀρ, cf. ἀρείων, ἄριστος): subst. (answering to the adj. ἀγαθός), excellence (of whatever sort), merit; ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων | παντοίᾶς ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι, all kinds of ‘prowess,’ Il. 15.642, cf. Il. 22.268; intellectual, ἐμῇ ἀρετῇ (βουλῇ τε νόῳ τε) | ἐκφύγομεν, Od. 12.212; of a woman, ἐμὴν ἀρετὴν (εἶδος τε δέμας τε) | ὤλεσαν άθάνατοι, my ‘attractions’ (said by Penelope), Od. 18.251 ; τῆς ἀρετῆς (Od. 2.206) includes more. The signif. well-being, prosperity (Il. 20.242, Od. 13.45) answers to εὖ rather than to ἀγαθός. ἀρετήςἀρετής, ῆτος: ἀρετῆτα, a conjectural reading, see ἀνδροτής. ἆρήἆρή, ῆς: prayer; and in bad sense, curse, imprecation, hence calamity, destruction; in good sense, Od. 4.767, Il. 15.378, etc.; bad, Il. 9.566, Od. 17.496 ; άρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι, Il. 24.489; άρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι, Od. 2.59. ἄρηαιἄρηαι: see ἄρνυμαι. ἀρήγωἀρήγω, fut. ἀρήξω: aid, support, succor (τινί); (ἐμοὶ) ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν, Il. 1.77. (Il.) ἀρηγώνἀρηγών, όνος (ἀρήγω): helper, fem., Il. 5.511 and Il. 4.7. ἀρηίθοοςἀρηί - θοος (Ἄρης, θοός): swift in battle. (Il.) ἈρηίθοοςἈρηί-θοος: (1) father of Menesthius, the ‘club-swinger,’ from Bœotia, Il. 7.10, 137.—(2) a Thracian, charioteer of Rhigmus, Il. 20.487. ἆρηικτάμενοςἆρηι - κτάμενος (Ἄρης, κτείνω); slain by Ares or in battle, Il. 22.72†. ἈρηίλυκοςἈρηί-λυκος (Ares-wolf): (1) father of Prothoēnor, Il. 14.451.—(2) a Trojan, slain by Patroclus, Il. 16.308. ἀρήιος,ἄρειοςἀρήιος, ἄρειος (Ἄρης): martial, warlike; of men, Μενέλᾶος, Αἴᾶς, υἶες Ἀχαιῶν, etc.; also of weapons and armor (τεύχεα, ἔντεα); τεῖχος ἄρειον, ‘martial’ wall, Il. 4.407, Il. 15.736.

-- 46 --

ἀρηίφατοςἀρηί - φατος (root φεν): slain by Ares or in battle. ἀρηίφιλοςἀρηί-φιλος: dear to Ares; epith. of Menelāus, Achilles, the Greeks, etc. (Il.) ἆρημέναιἆρημέναι: see ἆράω. ἆρημένοςἆρημένος: overcome, overwhelmed, burdened; ὕπνῳ καὶ καμάτῳ, Od. 6.2; γήραϊ λυγρῷ, Il. 18.435; δύῃ ἆρημένον, Od. 18.53. ἀρήνἀρήν: see ἀρνός. ἀρηρομένοςἀρηρομένος: see ἀρόω. ἈρήνηἈρήνη: a town subject to Nestor, Il. 2.591, Il. 11.723. <<><>>αρης, gen. Ἄρεος and Ἄρηος, dat. Ἄρει and Ἄρηι, acc. Ἄρην and Ἄρηα, voc. Ἄρες (Ἆρες, Il. 5.31, 455): Ares (Mars), son of Zeus and Hera, the god of war and the tumult of battle, Il. 5.890 ff; insatiate in bloodshed, headlong and planless in warfare, thus forming a contrast to Athena, with whom he is at variance, Il. 5.853 ff., Il. 21.400 ff.; a brother of Ἔρις, father of Δεῖμος and Φόβος; his favorite abode is among rude, warring peoples, Il. 13.301 ff., Od. 8.361; his mien and stature imposing and magnificent, Il. 5.860, cf. 385, Od. 8.267 ff.; fights now for the Trojans and now for the Greeks (ἀλλοπρόσαλλος); other epithets, ἆτος πολέμοιο, βροτολοιγός, δεινός, ἀνδρεϊφόντης, Ἐνῦάλιος, θοός, θοῦρος, μιαίφονος, ὄβριμος, ταλαυρῖνὸς πολεμιστής, χάλκεος, etc. The name of Ares is used by personification (though not written with a capital letter in some edd.) for his element, battle, combat; ξυνάγειν Ἄρηα, κρίνεσθαι Ἄρηι, ἐγείρειν ὀξὺν Ἄρηα, Il. 2.381, 385, 440. ἄρησθεἄρησθε: see ἄρνυμαι. ἈρήτηἈρήτη (ἆράομαι, cf. Od. 7.54, 64 f.): Arēte, wife of Alcinous, king of the Phaeacians, and mother of Nausicaa. ἆρητήρἆρητήρ, ῆρος (ἆράομαι): one who prays, priest. ἈρητιάδηςἈρητιάδης. son of Arētus, Nisus, Od. 16.395. ἄρητοςἄρητος: doubtful word, wished-for (if from ἆράομαι), ἄρητον δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας, ‘hast awakened the desire of lamentation’ (cf. ἵμερος γόου), Il. 17.37, Il. 24.741; according to others, for ἄρρητος (ῥηθῆναι), ‘unspeakable.’ ἌρητοςἌρητος: (1) a son of Nestor, Od. 3.414.—(2) a son of Priam, Il. 17.535. ἄρθενἄρθεν: see ἀραρίσκω. ἀρθμέωἀρθμέω (ἀρθμός, root ἀρ), aor. part. du. ἀρθμήσαντε: form a bond, be bound together in friendship, Il. 7.302†. ἄρθμιοςἄρθμιος (ἀρθμός, root ἀρ): bound in friendship, allied, Od. 16.427†. ἀριἀρι- (root ἀρ): inseparable intensive prefix, very. ἈριάδνηἈρι - άδνη: Ariadne, daughter of Minos, king of Crete, who gave Theseus the clue to the Labyrinth, Od. 11.321, Il. 18.592. ἀρίγνωτοςἀρί - γνωτος (γιγνώσκω): recognizable; ῥεῖα δ' ἀρίγνωτος, ‘right easy to recognize,’ Od. 4.207, etc.; ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, thou ‘unmistakable,’ Od. 17.375. ἀριδείκετοςἀρι - δείκετος (δείκνῦμι, digito monstrari): distinguished, illustrious, Od. 11.540; usually w. part. gen., πάντων ἀριδείκετε λᾶῶν, ‘among,’ Od. 8.382. ἀρίζηλοςἀρί - ζηλος (δῆλος): conspicuous, clear, Il. 18.519, , Il. 2.318.—Adv., ἀριζήλως, Od. 12.453†. ἀριθμέωἀριθμέω (ἀριθμός): count, reckon up, Il. 2.124 ; δίχα πάντας ἠρίθμεον, ‘counted off’ in two companies, Od. 10.304. ἀριθμόςἀριθμός: number. ἌριμαἌριμα, pl.: name of a region in Cilicia, Il. 2.783. ἀριπρεπήςἀρι-πρεπής, ές (πρέπω): conspicuous, distinguished; Τρώεσσιν, ‘among the Trojans,’ Il. 6.477. ἈρίσβᾶςἈρίσβᾶς: a Greek, father of Leocritus, Il. 17.345†. ἈρίσβηἈρίσβη: a town in the Troad; Ἀρίσβηθεν, from Arisbe, Il. 2.838. ἀριστερόςἀριστερός: left (opp. δεξιός), hence sinister, ill - boding (ὄρνῖς, Od. 20.242); ἐπ' ἀριστερά, ‘on the left,’ Il. 12.240 ; ἐπ' ἀριστερόφιν, Il. 13.309. ἀριστεύςἀριστεύς, ῆος (ἄριστος): best man, chief, Il. 3.44 ; ἀνδρὸς ἀριστῆος, Il. 15.489; usually pl., ἀριστῆες, Il. 2.404, etc. ἀριστεύωἀριστεύω (ἀριστεύς), ipf. iter. ἀριστεύεσκον: be the best or bravest; usually w. inf. (μάχεσθαι); also w. gen., Il. 6.460. ἄριστονἄριστον: breakfast; in Homer taken not long after sunrise; only ἐντύνοντο ἄριστον, Ω 12, Od. 16.2. ἄριστοςἄριστος (root ἀρ, cf. ἀρείων, ἀρετή), ὤριστος = ὁ ἄριστος: best, most excellent (see the various implied meanings under ἀγαθός); Ζεύς, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, Il. 19.258; freq. w. adv. prefixed, μέγα), ὄχα), ἔξοχα), Il. 1.69, Il. 12.103; often foll. by explanatory inf., dat., or acc. (μάχεσθαι, βουλῇ, εἶδος); ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται, ‘finely indeed hast thou been treated,’ Il. 6.56.

-- 47 --

ἀρισφαλήςἀρι - σφαλής (σφάλλω): slippery; οὐδός, Od. 17.196†. ἀριφραδήςἀρι - φραδής, ές (φράζομαι): very plain, easy to note or recognize; σῆμα, ὀστέα, Il. 23.240; adv., ἀριφραδέως. v. l. in Od. 23.225. ἈρκαδίηἈρκαδίη: Arcadia, a district in the Peloponnēsus, Il. 2.603. ἈρκάςἈρκάς, άδος: Arcadian, inhabitant of Arcadia, Il. 2.611. ἈρκεισιάδηςἈρκεισιάδης: son of Arceisius, Laertes, Od. 4.755, Od. 24.270, 517. ἈρκείσιοςἈρκείσιος: son of Zeus, and father of Laertes, Od. 16.118. ἈρκεσίλᾶοςἈρκεσί - λᾶος: son of Lyeus, and leader of the Boeotians, Il. 2.495, Od. 15.329. ἀρκέωἀρκέω (root ἀρκ, ἀλκ), fut. ἀρκέσω, aor. ἤρκεσα: keep off (τινί τι), hence protect, help (τινί); ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ' ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, Il. 6.16; οὐδ ὑμῖν ποταμός περ ἀρκέσει, Φ 131, Od. 16.261. ἄρκιοςἄρκιος (root ἀρκ), helping, to be depended upon, certain; οὔ οἱ ἔπειτα | ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνούς, ‘nothing shall avail him’ to escape, Il. 2.393 ; νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι | ἠὲ σαωθῆναι, a ‘sure’ thing, i. e. no other alternative presents itself, Il. 15.502; so, μισθὸς ἄρκιος, Κ 3, Od. 18.358, unless the word has here attained to its later meaning of sufficient. Cf. ἀρκέω. ἄρκτοςἄρκτος: bear, Od. 11.611; fem., the constellation of the Great Bear, Il. 18.487, Od. 5.273. ἅρμαἅρμα, ατος: chariot, esp. the warchariot; very often in pl., and with ἵπποι, Il. 5.199, 23, Il. 4.366; epithets, ἄγκυλον, ἐύξοον, ἐύτροχον, θοόν, καμπύλον, δαιδάλεα, κολλητά, ποικίλα χαλκῷ. For the separate parts of the chariot, see ἄντυξ, ἄξων, ῥῦμός, ἕστωρ, ἴτυς, ἐπίσσωτρα, πλῆμναι, κνήμη, δίφρος, ζυγόν. (See cut No. 10, and tables I. and II.) ΑρμαΑρμα: a town in Boeotia, Il. 2.499†. ἁρματοπηγόςἁρματο - πηγός (πήγνῦμι): ἀνήρ, chariot-builder, Il. 4.485†. ἁρματροχιήἁρμα - τροχιή (τροχός): wheel - rut, Il. 23.505†. ἄρμενοςἄρμενος: see ἀραρίσκω. ἁρμόζωἁρμόζω (ἁρμός, root ἀρ), aor. ἥρμοσα, mid. pres. imp. ἁρμόζεο: fit together, join, mid., for oneself, Od. 5.247, 162; intrans., fit, ἥρμο τε δ' αὐτῷ (sc. θώρηξ), Il. 3.333. ἉρμονίδηςἉρμονίδης: a ship-builder of Troy, Il. 5.60†. ἁρμονίηἁρμονίη (ἁρμόζω): only pl., bands, slabs, one side flat, the other curved, serving (Od. 5.248, 361) to bind together the raft of Odysseus; fig., bond, compact, Il. 22.255. ἈρναῖοςἈρναῖος: the original name of Irus, Od. 18.5†. ἀρνειόςἀρνειός: ram; with ὄις, Od. 10.527, 572. ἀρνέομαιἀρνέομαι, aor. inf. ἀρνήσασθαι: deny, refuse, say no, decline; δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι, Od. 21.345. ἀρνευτήρἀρνευτήρ, ῆρος: diver, Il. 12.385, Il. 16.742, Od. 12.413. ἌρνηἌρνη: a town in Boeotia, Il. 2.507, Il. 7.9. ἀρνόςἀρνός, gen. (root αρν.), no nom. sing., acc. ἄρνα, dual. ἄρνε, pl. ἄρνες, ἀρνῶν, ἄρνεσσι, ἄρνας: lamb, sheep. ἄρνυμαιἄρνυμαι, aor. 1 ἠράμην, 2 sing. ἤραο, aor. 2 ἀρόμην, subj. ἄρωμαι, 2 sing. ἄρηαι, opt. ἀροίμην (ἀρέσθαι and ἄρασθαι are sometimes referred to ἀείρω, αἴρω, q. v.): carry off (usually for oneself), earn, win; freq. the pres. and ipf. of attempted action, οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην | ἀρνύσθην, were not ‘trying to win,’ Il. 22.160 ; ἀρνύμενος ἥν τε ψῦχὴν καί νόστον ἑταίρων, ‘striving to achieve,’ ‘save,’ Od. 1.5, cf. Il. 6.446; aor. common w. κλέος, κῦδος, εὖχος, νίκην, ἀέθλια, etc.; also of burdens and troubles, ὅσσ' Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο, ‘took upon himself,’ Od. 4.107, Il. 14.130, Il. 20.247. ἀροίμηνἀροίμην: see ἄρνυμαι. ἄροσιςἄροσις (ἀρόω): ploughing, arable land. ἀροτήρἀροτήρ, ῆρος: ploughman. ἄροτοςἄροτος: ploughing, cultivation, pl., Od. 9.122.† ἄροτρονἄροτρον: plough. ἄρουραἄρουρα (ἀρόω): cultivated land (pl., fields), ground, the earth; τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης (sc. ἄροτρον), Il. 13.707 ; ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι, Il. 23.599; πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ' ἦν ἀμφὶς ἄρουρα, Il. 3.115; ζείδωρος ἄρουρα, δ 22, Od. 19.593 (personified, Il. 2.548). ἀρόωἀρόω, perf. pass. part. ἀρηρομένη: plough, Od. 9.108, Il. 18.548.

-- 48 --

ἁρπάζωἁρπάζω, fut. ἁρπάξω, aor. ἥρπαξα, ἥρπασα: seize, snatch; esp. of robbery, abduction, and attacks of wild animals, ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατείνης | ἔπλεον ἁρπάξᾶς, the ‘rape’ of Helen, Il. 3.444 ; ὡς ὅδε (αἰετός) χῆν' ἥρπαξε, Od. 15.174; κῦμα μέγ ἀρπάξαν, Od. 5.416. ἁρπακτήρἁρπακτήρ, ῆρος: robber, Il. 24.262†. ἁρπαλέοςἁρπαλέος: eagerly grasped; κέρδεα, Od. 8.164; adv., ἁρπαλέως, greedily, Od. 14.110. (Od.) ἉρπαλίωνἉρπαλίων: son of Pylaemenes, Il. 13.644. ἅρπηἅρπη: a bird of prey, perhaps falcon, Il. 19.350†. ἅρπυιαἅρπυια: harpy, ‘snatcher;’ the horses of Achilles had Zephyrus as sire and the harpy Podargē as dam, Il. 16.150; usually pl., ἅρπυιαι: supernatural powers, by whom those who had mysteriously disappeared were said to have been snatched away (perhaps a personification of storm-winds), Od. 1.241. ἄρρηκτοςἄ-ρρηκτος (ϝρήγνῦμι): unbreakable, indissoluble, indestructible; πέδαι, δεσμοί, τεῖχος, πόλις, νεφέλη, Il. 20.150; φωνή, ‘tireless,’ Il. 2.490. ἄρρητοςἄ-ρρητος (root ϝερ, ῥηθῆναι): unspoken, unspeakable. ἄρσηνἄρσην, ενος: male. ἈρσίνοοςἈρσί - νοος: father of Hecamēde, of the island of Tenedos, Il. 11.626†. ἆρσίποςἆρσίπος: see ἀερσίπος. ἈρτακίηἈρτακίη: name of a fountain in the country of the Laestrȳgons, Od. 10.108†. ἀρτεμήςἀρτεμής, ές: safe and sound, Il. 5.515, Od. 13.43. ΑρτεμιςΑρτεμις: Artemis (Diana), daughter of Zeus and Leto, and sister of Apollo; virgin goddess of the chase, and the supposed author of sudden painless deaths of women (see ἀγανός); women of fine figure are compared to Artemis, Od. 4.122, Od. 17.17, , Od. 19.56, cf. Od. 6.151 ff.; her favorite haunts are wild mountainous regions, Erymanthus in Arcadia, Taÿgetus in Laconia, Od. 6.102; epithets, ἁγνή, ἰοχέαιρα, χρῦσηλάκατος, χρῦσήνιος, χρῦσόθρονος, ἀγροτέρη, κελαδεινή. ἀρτιεπήςἀρτι - επής, ές (ϝέπος): ready of speech, Il. 22.281†. ἄρτιοςἄρτιος (root ἀρ): suitable; only pl., ἄρτια βάζειν, ‘sensibly,’ Il. 14.92, Od. 8.240; ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδῃ, was a ‘congenial spirit,’ Il. 5.326, Od. 19.248. ἀρτίποςἀρτί-πος: sound-footed, nimble-footed, Il. 9.505, Od. 8.310. ἀρτίφρωνἀρτί-φρων (φρήν): accommodating, Od. 24.261†. ἄρτοςἄρτος: bread. (Od.) ἀρτύνω,ἀρτύωἀρτύνω, ἀρτύω (root ἀρ), ipf. ἤρτυον, fut. ἀρτυνέω, aor. part. ἀρτύνᾶς, mid. aor. ἠρτῦνάμην, pass. aor. ἀρτύνθην: put in place, make ready, prepare; πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, (‘forming close ranks,’ cf. Il. 15.618), Il. 12.43 ; ἀρτύνθη, ‘was made ready,’ ‘began,’ Il. 11.216; esp. of craft, δόλον, ψεύδεα, ὄλεθρόν τινι ἀρτύειν; mid., ἠρτύναντο δ' ἐρετμὰ τροποῖς ἐν δερματίνοισιν, ‘their’ oars, Od. 4.782 ; πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν, ‘was framing,’ Il. 2.55. ἈρύβᾶςἈρύβᾶς: a Phoenician of Sidon, Od. 15.426†. ἀρχέκακοςἀρχέ-κακος: beginning mischief, Il. 5.63†. ἈρχέλοχοςἈρχέ-λοχος: a Trojan, son of Antēnor, Il. 14.464. ἈρχεπτόλεμοςἈρχε - πτόλεμος: son of Iphitus, charioteer of Hector, Il. 8.128. ἀρχεύωἀρχεύω: be commander, command, w. dative. (Il.) ἀρχήἀρχή (ἄρχω): beginning; εἵνεκ' ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ ἀρχῆς, and ‘its beginning by Alexander,’ said by Menelāus, making Paris the aggressor, Il. 3.100 ; ἐξ ἀρχῆς, ‘of old.’ ἀρχόςἀρχός: leader, commander. ἄρχωἄρχω, reg. in act. and mid., but without perf., and without pass.: I. act., lead off, begin (for others to follow), lead, command; τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε, ‘was the first’ to speak; ἦρχ' ἀγορεύειν, ἦρχε δ ὁδοῖο, ‘lead the way,’ Od. 5.237 ; πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε, ‘headed by Zeus,’ Il. 1.495; in the sense of ‘commanding,’ foll. by dat., ἦρχε δ' ἄρα σφιν | Ἕκτωρ, Il. 16.552, etc.; with part., ἐγὼ δ' ἦρχον χαλεπαίνων, ‘was the first to offend,’ ‘began the quarrel,’ Il. 2.378, Il. 3.447, different from the inf.— II. mid., begin something that one is himself to continue; ἤρχετο μύθων, began ‘his’ or ‘her’ speaking; ἤρχετο μῆτιν ὑφαίνειν, etc.; ἔκ τινος ἄρχεσθαι, make a beginning ‘with’ something, or ‘at’ some point, sometimes gen. without a prep., σέο δ' ἄρξομαι, Ι , Od. 21.142; of ritual observance (beginning a sacrifice), πάντων ἀρχόμενος μελέων, Od. 14.428 (cf. ἀπάρχομαι).

-- 49 --

ἀρωγήἀρωγή (ἀρήγω): help, aid in battle; τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς, ‘why should I concern myself with giving succor?’ Il. 21.360. ἀρωγόςἀρωγός (ἀρήγω): helper, advocate, Od. 18.232, Il. 18.502. ἆσαιἆσαι: see (1) ἀάω, (2) ἄω. ἄσαιμιἄσαιμι: see ᾶω. ἈσαῖοςἈσαῖος: a Greek, slain by Hector, Il. 11.301†. ἄσαμενἄσαμεν: see ἄεσα. ἀσάμινθοςἀσάμινθος: bath-tub. ἄσασθαιἄσασθαι: see ἄω. ἄσατοἄσατο: see ἀάω. ἄσβεστοςἄ-σβεστος (σβέννῦμι): inextinguishable; φλόξ, Il. 16.123; mostly metaph., γέλως, μένος, βοή, κλέος. ἄσεσθαιἄσεσθαι: see ἄω. ἀσήμαντοςἀ-σήμαντος (σημαίνω): without a guide (shepherd); μῆλα, Il. 10.485† (cf. Il. 15.325). ἆσθμαἆσθμα, ατος: hard breathing, panting. (Il.) ἀσθμαίνωἀσθμαίνω: pant, gasp. (Il.) ἈσιάδηςἈσιάδης: son of Asius. ἈσίνηἈσίνη: a town in Argolis, Il. 2.560†. ἀσινήςἀ-σινής, ές (σίνομαι): unmolested, Od. 11.110 and Od. 12.137. ἌσιοςἌσιος (1): adj., Asian; λειμών, a district in Lydia, from which the name Asia was afterwards extended to the whole continent, Il. 2.461. ΑσιοςΑσιος (2): (1) a Phrygian, son of Tymas, and brother of Hecuba, Il. 16.717. —(2) son of Hystacus, from Arisbe, an ally of the Trojans, Il. 12.95. ἄσιςἄσις: slime, Il. 21.321†. ἄσῖτοςἄ-σῖτος: without food, Od. 4.788†. ἈσκάλαφοςἈσκάλαφος: a son of Ares, one of the Argonauts, Il. 2.512. ἈσκανίηἈσκανίη: (1) a district in Phrygia, Il. 2.863.—(2) in Bithynia or Mysia, Il. 13.793. ἈσκάνιοςἈσκάνιος: (1) leader of the Phrygians, Il. 2.862.—(2) son of Hippotion, Il. 13.792. ἀσκελήςἀ - σκελής, ές (σκέλλω): withered, wasted, Od. 10.463; adv., ἀσκελές, obstinately, persistently, Od. 1.68, Od. 4.543 ; ἀσκελέως, unceasingly, with αἰεί, Il. 19.68. ἀσκέωἀσκέω, ipf. 3 sing. ἤσκειν (for ἤσκεεν), aor. ἤσκησα, perf. pass. ἤσκημαι: work out with skill, aor., wrought, Il. 18.592 ; χιτῶνα πτύσσειν καὶ ἀσκεῖν, ‘smooth out,’ Od. 1.439; the part., ἀσκήσᾶς, is often used for amplification, ‘elaborately,’ Od. 3.438, Il. 14.240. ἀσκηθήςἀ-σκηθής, ές: unscathed; ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι, Od. 14.255. ἀσκητόςἀσκητός (ἀσκέω): finely or curiously wrought, Od. 23.189 ; νῆμα, ‘fine-spun,’ Od. 4.134. ἈσκληπιάδηςἈσκληπιάδης: son of Asclepius, Machāon, Il. 4.204, Il. 11.614, Il. 14.2. ἈσκληπιόςἈσκληπιός: Asclepius (Aesculapius), a famous physician, prince of Thessalia, father of Podaleirius and Machāon, Il. 2.731, Il. 4.194, Il. 11.518. ἄσκοποςἄ-σκοπος (σκοπέω): inconsiderate, Il. 24.157. ἀσκόςἀσκός: leather bottle, usually a goat skin (see cut, after a Pompeian painting), Il. 3.247 ; βοός, a skin to confine winds, Od. 10.19.

[unresolved image link] ἄσμενοςἄσμενος (root σϝαδ, ἁνδάνω): glad; ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη, 'twould ‘please me’ well, Il. 14.108. ἀσπάζομαιἀσπάζομαι, only ipf. ἠσπάζοντο: greet warmly, by drawing to one's embrace, make welcome; χερσίν, Od. 3.35; χερσὶν ἐπέεσσί τε, Od. 19.415; δεξιῇ ἐπέεσσί τε, Il. 10.542. ἀσπαίρωἀσπαίρω: move convulsively, quiver; mostly of dying persons and animals; πόδεσσι, χ , Od. 19.231. ἄσπαρτοςἄ-σπαρτος (σπείρω): unsown, Od. 9.109 and 123. ἀσπάσιοςἀσπάσιος (ἀσπάζομαι): (1) welcome; τῷ δ' ἀσπάσιος γένετ ἐλθών, Κ 3, Od. 9.466; so νύξ, γῆ, βίοτος, Od. 5.394 (cf. 397).—(2) glad, joyful, Il. 21.607, Od. 23.238. —Adv., ἀσπασίως, ν 33, Il. 7.118. ἀσπαστόςἀσπαστός: welcome; ἀσπαστόν, ‘a grateful thing,’ Od. 5.398. ἄσπερμοςἄ-σπερμος (σπέρμα): without offspring, Il. 20.303†.

-- 50 --

ἀσπερχέςἀ-σπερχές (σπέρχω): vehemently; ‘busily,’ Il. 18.556.

[unresolved image link] ἄσπετοςἄ-σπετος (root σεπ, ἔσπετε): unspeakable, inexpressible, with regard to size, numbers, or quality; hence, immense, endless; ὕλη, αἰθήρ, δῶρα, etc.; ἁλμυρὸν ὕδωρ | ἄσπετον, ‘vast as it is,’ Od. 5.101; in ἄσπετον οὖδας the epith. is regularly due to the pathos of the situation, Il. 19.61, Od. 13.395, etc.; κλαγγὴ συῶν, ‘prodigious squealing,’ Od. 14.412; adv., τρεῖτ' ἄσπετον, Il. 17.332.
[unresolved image link] ἀσπιδιώτηςἀσπιδιώτης: shield-bearing, Il. 2.554 and Il. 16.167. ἀσπίςἀσπίς, ίδος: shield.—(1) the larger, oval shield, termed ἀμφιβρότη, ποδηνεκής. It is more than 2 ft. broad, 4 1/2 ft. high, and weighed about 40 lbs. (For Agamemnon's shield, see Il. 11.32-40). The large shield was held over the left shoulder, sustained by the τελαμών and by the πόρπαξ, or ring on the inside.— (2) the smaller, circular shield, πάντοσ' ἐίση (see cut), with only two handles, or with one central handle for the arm and several for the hand (see cut No. 12). It was of about half the size and weight of the larger ἀσπίς, cf. the description of Sarpēdon's shield, Il. 12.294 ff. The shield consisted generally of from 4 to 7 layers of ox-hide (ῥῖνοί, Il. 13.804); these were covered by a plate of metal, and the whole was firmly united by rivets, which projected on the outer, convex side. The head of the central rivet, larger than the rest, was the ὀμφαλός or boss, and was usually fashioned into the form of a head. Instead of the plate above mentioned, concentric metal rings (δινωτής, εὔκυκλος) were sometimes substituted. The rim was called ἄντυξ, and the convex surface of the shield bore some device analogous to an heraldic coat of arms, Il. 5.182, Il. 11.36, cf. Il. 5.739. The shield of Achilles (Il. 18.478-608), in describing which the poet naturally did not choose to confine himself to realities, does not correspond exactly to either of the two ἀσπίδες described above.

-- 51 --

ἀσπιστήςἀσπιστής = ἀσπιδιώτης, only pl., warriors. (Il.) ἈσπληδώνἈσπληδών: a town in Boeotia, Il. 2.511†. ἀσπουδίἀ-σπουδί (σπουδή): without exertion; always in the phrase μὴ μὰν ἀσπουδί γε, at least not ‘without a struggle,’ Il. 8.512, Il. 15.476, Il. 22.304. ἄσσαἄσσα = τινά. ἅσσαἅσσα = ἅ τινα. ἈσσάρακοςἈσσάρακος: son of Tros, and grandfather of Anchīses, Il. 20.232 f. ἆσσονἆσσον (comp. of ἄγχι), double comp. ἆσσοτέρω: nearer, w. gen.; usually with ἰέναι, Il. 1.335. ἄσταχυςἄσταχυς, υος: ear of grain, pl., Il. 2.148†. ἀστεμφέωςἀ - στεμφέως: firmly, fast; ἔχειν, Od. 4.419, 459. ἀστεμφήςἀ-στεμφής, ές: firm, unyielding, Il. 2.344; as adv., still, Il. 3.219. ἈστέριονἈστέριον: a town in Thessaly, Il. 2.735†. ἈστερίςἈστερίς (Star Island): a (probably fabulous) islet S. of Ithaca, Od. 4.846†. ἀστερόειςἀστερόεις (ἀστήρ): starry; οὐρανός, Il. 4.44, etc.; then, ‘spangled,’ ‘star-like,’ θώρηξ, Il. 16.134; δόμος, Il. 18.370. ἈστεροπαῖοςἈστεροπαῖος: son of Pelagon, leader of the Paeonians, Il. 12.102, Il. 21.179. ἀστεροπήἀστεροπή: lightning. (Il.) ἀστεροπητήςἀστεροπητής: god of the lightning, epith. of Zeus. (Il.) ἀστήρἀστήρ, έρος, dat. pl. ἀστράσι: star; ἀστὴρ ὀπωρῖνός, the dog-star, Sirius, Il. 5.5; of a ‘shooting-star,’ Il. 4.75. ἀστόςἀστός (ἄστυ): citizen, pl., Il. 11.242 and Od. 13.192. ἀστράγαλοςἀστράγαλος: neck-vertebra, Od. 10.560; pl., game of dice (cf. our ‘jack-stones’), Il. 23.88. (See cut, after an ancient painting in Resina.)

[unresolved image link] ἀστράπτωἀστράπτω, aor. part. ἀστράψᾶς: lighten, hurl lightning. (Il.) ἄστρονἄστρον (ἀστήρ): constellation, only pl., ‘stars.’ ἄστυἄστυ, εος (ϝάστυ): city (esp. as a fortified dwelling - place); εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἷρῆς, Il. 21.128; πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα, Od. 1.3; ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσεις, i. e. his country and its capital, Il. 17.144, cf. Od. 6.177 f.—ἄστυδε, to the city. ἈστύαλοςἈστύαλος: a Trojan, Il. 6.29†. ἈστυάναξἈστυ-άναξ (Master of the City): Astyanax, a name given by the Trojans to Scamandrius, the son of Hector, in honor of his father, Il. 6.402 f. ἀστυβοώτηςἀστυ - βοώτης (βοάω): calling throughout the city, Il. 24.701†. ἈστύνοοςἈστύ-νοος: (1) a Trojan leader, Il. 5.144†.—(2) a Trojan, son of Protiāon, Il. 15.455†. ἈστυόχειαἈστυ - όχεια: mother of Tlepolemus, Il. 2.658†. ἈστυόχηἈστυ-όχη: mother of Ascalaphus and Ialmenus, Il. 2.513†. ἈστύπυλοςἈστύ-πυλος: a Paeonian, Il. 21.209†. ἀσυφηλόςἀσυφηλός: doubtful word, rude, Il. 9.647 (as adv.) and Il. 24.767. ἀσφαλέωςἀ - σφαλέως (ἀσφαλής): without swerving, steadily; ἀγορεύειν, ‘without faltering,’ Od. 8.171. ἀσφαλήςἀ-σφαλής (σφάλλω): only neut. as adv. (= ἀσφαλέως), ἀσφαλὲς αἰεί, ‘forever without end,’ Od. 6.42. ἈσφαλίωνἈσφαλίων: a servant of Menelāus, Od. 4.216†. ἀσφάραγοςἀσφάραγος: windpipe, Il. 22.328†. ἀσφοδελόςἀσφοδελός: λειμών, the asphodel meadow, in the nether world, Od. 11.539. (The asphodel is a liliaceous plant, with pale bluish flowers; it was planted about graves in Greece by the ancients as now.) (Od.) ἀσχαλάω,ἀσχάλλωἀσχαλάω, ἀσχάλλω: be impatient, vexed, fret; with causal gen. (Od. 19.159, 534), also with part., Od. 1.304, Od. 2.193 ; γέροντα μαγις ἔχον ἀσχαλόωντό, ‘beside himself’ with grief, Il. 22.412. ἄσχετοςἄ-σχετος (σχεῖν) and ἀάσχετος: irresistible; πένθος, ‘overpowering,’ Il. 16.549, Il. 24.708. ἈσωπόςἈσωπός: a river in Boeotia, Il. 4.383. ἀτάλαντοςἀ - τάλαντος (τάλαντον): like in weight, equal. ἀταλάφρωνἀταλά-φρων (ἀταλός, φρήν): merryhearted, Il. 6.400†. ἀτάλλωἀτάλλω: skip, gambol; κήτεα, Il. 13.27† (cf. Psalm 104, 26).

-- 52 --

ἀταλόςἀταλός (ἀτάλλω): frisking, merry; ἀταλὰ φρονέοντες, ‘light-hearted,’ Il. 18.567, cf. Od. 11.39. ἀτάρἀτάρ (ἀτάρ, ε 1, Od. 19.273): but yet, but, however; freq. corresponding to μέν in the previous clause, Il. 1.166, Il. 6.86, 125; to ἦ μήν, Il. 9.58; but often without preceding particle, and sometimes with no greater adversative force than δέ, e. g. μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, i. e. οὐδὲ κατὰ κ., Il. 2.214, Od. 3.138; in apod., like δέ, Il. 12.144. ἀτάρ is always the first word in the clause, but a voc. is not counted, Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, ‘but thou, Hector.’ With this arrangement there is nothing peculiar in the force of the particle; it refers here, as always, to what precedes (expressed or implied) even when the voc. introduces the whole passage, Ἕκτορ, ἀτάρ που ἔφης, ‘doubtless thou didst think,’ etc., Il. 22.331, cf. Od. 4.236. (Weakened form of αὐτάρ). ἀταρβήςἀ-ταρβής, ές (τάρβος): fearless, Il. 13.299†. ἀτάρβητοςἀ-τάρβητος (ταρβέω): undaunted, Il. 3.63†. ἀταρπιτόςἀταρπιτός (ἀταρπός): path, Il. 18.565 and Od. 17.234. ἀταρπόςἀταρπός: by-path, path, Il. 17.743 and Od. 14.1. ἀταρτηρόςἀταρτηρός: doubtful word, harsh, abusive, mischievous, Il. 1.223, Od. 2.243. ἀτασθαλίηἀτασθαλίη (ἀτάσθαλος): pl., criminal folly, infatuation, wickedness, Od. 1.7. ἀτασθάλλωἀτασθάλλω: act wickedly, wantonly, Od. 18.57 and Od. 19.88. ἀτάσθαλοςἀτάσθαλος (cf. ἄτη): wicked, wanton, Il. 22.418; mostly of actions, Od. 22.314; esp. in pl., ἀτάσθαλα ῥέζειν, μηχανᾶσθαι, Od. 3.207. ἅτε,ἅτεἅτε, ἅ τε: never as adv. in Homer, see ὅς τε. ἀτειρήςἀ-τειρής, ές (τείρω): not to be worn out, unwearied, unyielding; χαλκός, and of persons, μένος, κραδίη, Il. 3.60. ἀτέλεστοςἀ-τέλεστος (τελέω): unended, unaccomplished, fruitless; adv., without end, Od. 16.111. ἀτελεύτητοςἀ-τελεύτητος (τελευτάω): unfinished, unaccomplished, unfulfilled. ἀτελήςἀ-τελής, ές (τέλος): unaccomplished, unconsummated, Od. 17.546†. ἀτέμβωἀτέμβω: stint, disappoint, Od. 20.294, Od. 21.312 ; θῦμόν, Od. 2.90; pass., be deprived, disappointed of, go without; τινός, Λ , Il. 23.445. ἄτερἄτερ: without, apart from, w. gen. ἀτέραμνοςἀ-τέραμνος (τείρω): hard, inexorable, Od. 23.167†. ἀτερπήςἀ-τερπής, ές (τέρπω): joyless. ἄτερποςἄ-τερπος = ἀτερπής, Il. 6.285†. ἆτέωἆτέω: only part., ἆτέοντα, foolhardy, Il. 20.332†. ἄτηἄτη (ἀάω): ruinous mischief, ruin, usually in consequence of blind and criminal folly, infatuation; ἦ με μαλ' εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέι ὕπνῳ (addressed to the gods by Odysseus; while he slept his comrades had laid hands on the cattle of Helius), Od. 12.372, cf. Il. 2.111, Il. 8.237 ; τὸν δ' ἄτη φρένας εἷλε, ‘blindness’ (cf. what follows, στῆ δὲ ταφών: Patroclus stands dazed by the shock received from Apollo), Il. 16.805 ; εἵνεκ' ἐμεἶο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ ἄτης (said by Helen), Il. 6.356; pl., ἐμὰς ἄτᾶς κατέλεξας, Il. 9.115, Κ 3, Il. 19.270. The notions of folly and the consequences of folly are naturally confused in this word, cf. Il. 24.480, and some of the passages cited above.— Personified, Ἄτη, Ate, the goddess of infatuation, πρέσβα Διὸς θυγάνηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται, Il. 19.91 (see what follows as far as v. 130, also Il. 9.500 ff.). ἀτίζωἀ-τίζω (τίω): part., unheeding, Il. 20.166†. ἀτῖμάζωἀ-τῖμάζω (τῖμή), ipf. iter. ἀτῖμάζεσκον, aor. ἠτίμασα: treat with disrespect, dishonor, maltreat; Ἀτρείδης ἠτῖμασεν άρητῆρα (the best reading, vulg. ἠτίμησ), Il. 1.11. ἀτῖμάωἀ-τῖμάω = ἀτῖμάζω. ἀτίμητοςἀ - τίμητος: unhonored, slighted, Il. 9.648 and Il. 16.59. ἀτῖμίηἀ-τῖμίη: contumely, only pl., ἀτῖμἶῃσιν (the quantity a necessity of the rhythm), Od. 13.142†. ἄτῖμοςἄ-τῖμος, comp. -ότερος, sup. -ότατος =ἀτίμητος, also without compensation; as adv., Od. 16.431, see τῖμή. ἀτιτάλλωἀτιτάλλω, aor. ἀτίτηλα: rear, cherish; of children, Il. 24.60, etc.; of animals, ‘feed,’ ‘keep,’ Il. 6.271, Od. 15.174. ἄτῖ^τοςἄ-τῖ^τος (τίω): unpaid, unavenged. ἌτλᾶςἌ-τλᾶς (τλῆναι): Atlas, the father of Calypso, a god who knows the depths of the sea and holds the pillars that keep heaven and earth asunder, Od. 1.52, Od. 7.245.

-- 53 --

ἄτλητοςἄ-τλητος (τλῆναι): unendurable, Il. 9.3 and Il. 19.367. ἆτοςἆτος (for ἄ-ᾶτος, ἄω): insatiable. ἀτραπιτόςἀτραπιτός = ἀταρπιτός, path, Od. 13.195†. ἈτρείδηςἈτρείδης, ᾶο or εω: son of Atreus, Atrīdes, meaning Agamemnon when not otherwise specified; dual. Ἀτρείδᾶ, pl. Ἀτρεῖδαι, the sons of Atreus, the Atrīdœ, Agamemnon and Menelāus. ἈτρείωνἈτρείων, ωνος = Ἀτρείδης. ἀτρεκέωςἀτρεκέως: unerringly, truly. ἀτρεκήςἀτρεκής, ές: only neut., as adv., exactly, true, real. ἄτρεμα(ς) (τρέμω): adv., motionless, quiet, still. ἈτρεύςἈτρεύς, έος: Atreus, son of Pelops and Hippodamīa, father of Agamemnon and Menelāus; his sceptre, Il. 2.105. ἄτριπτοςἄ-τριπτος (τρίβω): unworn by toil, unhardened, soft, Od. 21.151†. ἄτρομοςἄ-τρομος (τρέμω): intrepid, fearless. (Il.) ἀτρύγετοςἀτρύγετος: barren; epith. of the sea, and once of the sky, Il. 17.425. This is the ancient and traditional interpretation of the word, but according to some moderns it means restless. ἈτρῦτώνηἈτρῦτώνη: Atrytōne, a name of Athēna, perhaps meaning the ‘unwearied,’ ‘invincible;’ always Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη, Il. 2.157. ἄτταἄττα: a term of endearment used in addressing elders, ‘father,’ ‘uncle.’ ἀτύζομαιἀτύζομαι, only part. pres. and aor. ἀτυχθείς: bewildered, dazed, distraught, the effect of fear, grief, etc.; ἥμεθ' ἀτυζόμεναι, ‘shocked,’ while the suitors were being killed, Od. 23.42 ; ἀτυζομένην ἀπολέσθαι, in a ‘dead fit,’ Andromache, Il. 22.474; w. acc., πατρὸς ὄψιν ἀτυχθείς, ‘terrified at,’ Il. 6.468 ; ἀτυζόμενοι φοβέοντο, Il. 6.41; hence with motion implied in the word itself, (ἵππω) ἀτυζομένω πεδίοιο, ‘scouring wildly’ o'er the plain, π. gen. of place, Il. 6.38, etc. ἈτυμνιάδηςἈτυμνιάδης: son of Atymnius, Mydon, Il. 5.581†. ἈτύμνιοςἈτύμνιος: (1) father of Mydon, a Paphlagonian, Il. 5.581.—(2) son of Amisodarus, of Caria, Il. 16.317, 328. αὖαὖ: again, on the contrary, on the other hand; temporal, Il. 1.540, Od. 20.88, etc.; oftener denoting sequence or contrast, δ' αὖ, δεύτερον αὗ, νῦν αὖ, etc.; sometimes correl. to μέν, Λ 1, Od. 4.211, and scarcely stronger than δέ, Β , Il. 11.367. αὐαίνωαὐαίνω (αὔω): only aor. pass. part. αὐανθέν, when it was dry, Od. 9.321†. αὐγάζομαιαὐγάζομαι (αὐχή): discern, Il. 23.458†. ΑὐγειαίΑὐγειαί: (1) a town in Laconia, Il. 2.583†.—(2) in Locris, Il. 2.532†. ΑὐγείᾶςΑὐγείᾶς: Augēas, a king in Elis, known from the cleansing of his stables by Heracles; father of Agasthenes, Phyleus, and Agamēde, Il. 11.701, 739. αὐγήαὐγή, ῆς: beam, gleam, glow; esp. of the sun, ὑπ' αὐγὰς Ἠελίοιο, Od. 2.181. ΑὐγηιάδηςΑὐγηιάδης: son of Augēas, Agasthenes, Il. 2.624†. αὐδάωαὐδάω, impf. αὔδᾶ, ipf. 3 sing. ηὔδᾶ, aor. iter. αὐδήσασκε, part. αὐδήσᾶς: speak loud and clear, cf. αὐδή, Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι, χαλκεοφώνῳ, | ὃς τόσον αὐδήσασχ' ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα, Il. 5.786; τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ ἔκλυεν αὐδήσαντος, ‘heard his loud boastful utterance,’ Od. 4.505 ; ὁμοκλήσᾶς ἔπος ηὔδᾶ, Il. 6.54; often w. acc. in the phrase ἀντίον ηὔδᾶ, ‘addressed.’ αὐδήαὐδή, ῆς: voice, properly the human voice with reference to its pleasing effects; τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή, of Nestor as orator, Il. 1.249 ; θεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν, Phemius, the minstrel, Od. 1.371; said of a bird, ἣ δ (the bowstring) ὑπὸ κᾶλὸν ἄεισε, χελῖδόνι εἰκέλη αὐδήν, Od. 21.411. αὐδήειςαὐδήεις, εσσα: possessed of voice, voiceful; esp. with regard to the power of song, Circe, Od. 10.136, Calypso, Od. 12.449, Ino, Od. 5.334 ; Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, i. e. a ‘tuneful’ mortal, not a ‘mortal speaking with human voice;’ of Xanthus, the horse of Achilles, αὐδήεντα δ' ἔθηκε θεά, ‘endowed him with voice’ (i. e. human as contrasted with equine utterance). αὐερύωαὐερύω (ἀνά, ϝερύω), aor. αὐέρυσα: draw up or back; of drawing a bow, Il. 8.325; loosening props, Il. 12.261; and esp. of bending back the heads of victims, for the knife, Il. 1.459. αὖθαὖθ: (1) = αὖτε, before an aspirated vowel.—(2) = αὖθι before a vowel. αὖθιαὖθι: (right) there, (ριγητ) here, Il. 1.492, Il. 7.100; often foll. by a prep. with subst., specifying the place, αὖθι παρ' ἄμμι, Il. 9.427; αὖθι μενῶ μετὰ τοῖσι, Il. 10.62; αὖθ ἐπὶ τάφρῳ, Il. 11.48; ἐν Λακεδαί- μονι αὖθι, Il. 3.244; of time, on the spot, i. e. ‘at once,’ Od. 18.339, Il. 5.296.

-- 54 --

αὐιαχόςαὐιαχός (ϝιαχή): shouting loudly together, pl., Il. 13.41†. αὔλειοςαὔλειος: belonging to the αὐλή, of the court. (Od.) αὐλήαὐλή, ῆς: court - enclosure, court, court yard, farm-yard; the αὐλή of a mansion had gate-way, portico, stables, slave-quarters, altar, and rotunda (θόλος); see table III. An αὐλή is attributed to the cabin of Eumaeus, the swine-herd, Od. 14.5, to the tent of Achilles, Il. 24.452, and even to the cave of Polyphēmus, Od. 9.239. αὔληαὔλη (αὐλός): music of flutes; αὔλῃ a conjectural reading for αὐλῇ, Od. 10.10. αὐλίζομαιαὐλίζομαι (αὐλή): only part., αὐλιζομενᾶων, being penned in, of cattle and swine. (Od.) αὖλιςαὖλις, ιδος: place of rest; ‘encampment,’ Il. 9.232; ‘roosting-place,’ Od. 22.470. ΑὐλίςΑὐλίς: Aulis, a town in Boeotia, on the Euripus, the rendezvous of the Greeks before sailing for Troy, Il. 2.303. αὐλόςαὐλός: flute, a wind-instrument more like the clarinet than the modern transverse flute, Il. 18.495, Il. 10.13; then any tube, channel, as the ‘socket’ in which the point of a lance was fitted, Il. 17.297; ‘holes’ or ‘eyes,’ receiving the tongue of a buckle, Od. 19.227; of a ‘jet’ of blood, Od. 22.18. αὐλῶπιςαὐλῶπις, ιδος (αὐλός): with upright tube, to receive the plume of a helmet, Il. 5.182. (Il.) (See cuts 16, 17.) αὖοςαὖος: dry, neut. as adv., of sound, hoarse, grating, Il. 12.160, Il. 13.441. ἄυπνοςἄ-υπνος: sleepless. αὔρηαὔρη (ἄϝημι): breeze, Od. 5.469†. αὔριοναὔριον: to-morrow; ἐς αὔριον, αὔριον ἔς, Il. 7.318. ἀυσταλέοςἀυσταλέος (αὖος): dry, unanointed, unkempt, squalidus, Od. 19.327†. αὐτάγρετοςαὐτ - άγρετος (αὐτός, ἀγρέω): selftaken, attainable, ‘if men could have every wish,’ Od. 16.148†. αὖταραὖταρ (αὖτε, ἄρα): but, however, marking a contrast or transition like δέ, and weightier than δέ only in being disyllabic and not post-positive (cf. ἤτοι); answering to ἤτοι or μέν in a previous clause, Od. 24.155, Il. 1.68, etc.; often at the beginning of a sentence without distinct correlation, esp. αὖταρ ἐπεί, Il. 3.1. αὖτεαὖτε (αὖ τε): again, on the other hand, however, but; εἴ ποτε δὴ αὖτε, Il. 1.340; ὁππότ ἂν αὖτε, Od. 8.444, and esp. in questions of impatient tone, τίπτ' αὖτ εἰλήλουθας, Il. 1.202; τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω, ‘whose country am I come to now?Od. 6.119; very often denoting contrast or transition, like δέ, νῦν αὖτε, ἔνθ' αὖτε, δ αὖτε, and correlating to μέν, Il. 3.241; also in apod., Il. 4.321. ἀῦτέωἀῦτέω (ἀῦτή), only ipf. ἀύτει, ἀύτευν: call aloud; with μακρόν, μέγα, Υ , Il. 21.582; with acc., Il. 11.258; of inanimate things, sound, resound; κόρυθες, Il. 12.160. Cf. αὔ Od. 24.2. ἀῦτήἀῦτή: loud, far-reaching call, cry; ὥς τε με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀῦτή (the outcry of the maidens, when the ball with which they were playing fell into the river, had awakened Odysseus), Od. 6.122; esp. the battle-cry, and so, suggestively, for battle itself, δεινῆς ἀκόρητοι ἀῦτῆς, Il. 13.621; μεμαυἶ ἔριδος καὶ ἀῦτῆς, Il. 5.732; ὀψείοντες ἀῦτῆς καὶ πολέμοιο, Il. 14.37. αὐτῆμαραὐτ-ῆμαρ: on the same day. αὐτίκααὐτίκα (αὐτός): forthwith, straightway. αὖτιςαὖτις (αὖ), Attic αὖθις: again, back again, anew; often πάλιν αὖτις, ἂψ αὖτις, δεύτερον αὖτις, and standing alone, αὖτις ἰών, going ‘back,’ Il. 8.271, etc.; ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις, by and by, Il. 1.140; also merely transitional, τοῖς δ' αὖτις μετέειπε, ο , Od. 18.60. ἀυτμήἀυτμή: breath, blast, fumes; of breathing, Il. 9.609, Il. 10.89; wind, Od. 11.400, 407 (from the bellows, Il. 18.471); fire, Il. 21.366, Od. 9.389 (smoky, Od. 16.290); savors, fragrances, Il. 12.369, Il. 14.174, Od. 12.369. ἀυτμήνἀυτμήν, ένος: breath, blast; of men and winds, Il. 23.765, Od. 3.289. αὐτοδίδακτοςαὐτο - δίδακτος (διδάσκω): selftaught, epith. of the inspired bard, Od. 22.347†. αὐτόδιοναὐτό - διον (αὐτός): on the spot, straightway, Od. 8.449†. αὐτόετεςαὐτό-ετες (ϝέτος): in the same year, Od. 3.322†. αὐτόθαὐτόθ =αὐτόθι. αὐτόθεναὐτόθεν: from (right) there or here, from where he or she was; (μετέειπεν) αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ' ἐν μέσσοισιν ἀναστάς, Τ , Od. 21.420.

-- 55 --

αὐτόθιαὐτόθι: (right) there, (right) here, on the spot; often with more definite limitation following, αὐτόθι μίμνει | ἀγρῷ, Od. 11.187, so ἐν w. dat., Od. 9.29, Il. 9.617. αὐτοκασιγνήτηαὐτο - κασιγνήτη: own sister, Od. 10.137†. αὐτοκασίγνητοςαὐτο-κασίγνητος: own brother. (Il.) ΑὐτόλυκοςΑὐτό - λυκος: Autolycus, father of Anticlēa, and grandfather of Odysseus; he dwelt on Parnassus and was gifted with the sly arts that were inherited by his grandson, Od. 19.394 -, Il. 10.267. αὐτόματοςαὐτό-ματος (root μα, μέμαα): selfmoving, moving of oneself. (Il.) ΑὐτομέδωνΑὐτο-μέδων: son of Diōres, charioteer of Achilles, Il. 17.536, Il. 16.145. ΑὐτονόηΑὐτο - νόη: a handmaid of Penelope, Od. 18.182†. ΑὐτόνοοςΑὐτό-νοος: (1) a Greek, Il. 11.301†.— (2) a Trojan, Il. 16.694†. αὐτο-νυχ<<><>>ί: this very night, Il. 8.197. αὐτόςαὐτός, ή, ό: same, self.—(1) pronoun of identity, ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι (the same way, like τὴν αὐτήν in Attic), Od. 8.107, Il. 12.225. (The article when joined to αὐτός in Homer is demonstrative, e. g. τὼ δ' αὐτὼ μάρτυροι ἔστων, ‘these’ two men themselves, not ‘the same’ two, Il. 1.338, Od. 16.334; once occurs crasis, ωὑτὸς ἀνήρ, ‘that’ same man, Il. 5.396).—(2) pronoun of emphasis and antithesis, as one person is contrasted with another, or with some possession or part of himself, the extent to which this antithetic idea is carried forming a highly characteristic feature of the Homeric style; πολλὰς δ' ἶφθίμους ψῦχὰς Ἄιδι προΐαψεν | ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν, hurled their souls to Hades, but made them, i. e. their bodies, a prey to dogs, Il. 1.4 ; εἰσενόησα βιὴν Ἡρᾶκληείην | εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ' ἆθανάτοισι θεοῖσιν | τέρπεται, κτλ., Heracles himself in heaven, his ghost in hell, Od. 11.602 ; δησάντων σε ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ' αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω, let them tie you standing up on the mast-block, with the rope ends fastened to (the mast) itself, Od. 12.51 ; Πριάμοιο δόμον ξεστῇς αἰθούσῃσι τετυγμένον, αὐτὰρ ἐν αὐτῷ, i. e. in the house itself, as distinguished from its corridor, Il. 6.243, and so continually. (The occurrence of αὐτός in the oblique cases as simple unemphatic personal pronoun is denied altogether to Homer by some scholars, and in most of the seeming instances an emphasis or contrast may be detected, as clearly e. g. Il. 3.365; still the approach to the later use is sometimes uncomfortably close, e. g. Il. 2.347).— Here belong such expressions as ὑπὸ λόφον αὐτόν, ‘directly’ under the plume, Il. 13.615, Od. 10.158 ; δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, ‘chariot and all,’ Il. 8.290 ; αὐτός περ ἐών, ‘by himself,’ i. e. alone, Il. 8.99, Od. 14.8, 450.—Here, too, belong the reflexive uses, Od. 4.247, etc.; αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ' ἀφραδίῃσιν, by our own folly, Od. 10.27 ; τὴν αὐτοῦ φιλέει, loves his own, Il. 9.342, Od. 2.125; similarly, αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, Od. 1.7; τὰ ς) αὐτῆς ἔργα κόμιζε, Il. 6.490, ‘their own,’ ‘thine own.’ αὐτοσταδίηαὐτο-σταδίη (ἵστημι): hand to hand fight, Il. 13.325†. αὐτοσχεδάαὐτο-σχεδά = αὐτοσχεδόν. αὐτοσχεδίηαὐτο-σχεδίη (σχεδόν): close combat; adv., αὐτοσχεδίην, ‘at close quarters.’ αὐτοσχεδόναὐτο-σχεδόν: hand to hand, μάχεσθαι, etc. αὐτοῦαὐτοῦ = αὐτόθι. Usually with following specification, αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, Il. 2.237; ἀλλά που αὐτοῦ | ἀγρῶν, somewhere there ‘in the country,’ i. e in the island of Ithaca, though not in town, Od. 4.639; with temporal effect, Il. 15.349, Il. 21.425, Od. 4.703, Od. 18.212. αὐτόφι(ν) = αὐτῷ, Il. 3.255; = αὐτῶν, Il. 11.44; = αὐτοῖς, Il. 13.42; always with a preposition. ΑὐτόφονοςΑὐτό-φονος: father of Polyphontes, of Thebes, Il. 4.395†. αὐτοχόωνοςαὐτο-χόωνος (χόανος, melting-pit): just as it was cast, of a massive quoit in its rough state, Il. 23.826†. αὔτωςαὔτως (αὐτός): in the same way, just as it is, merely, in vain; a word admitting great variety of paraphrase, but in signification always answering to some force of αὐτός. γυμνὸν ἐόντα | αὔτως ὥς τε γυναῖκα, all unarmed, ‘exactly’ like a woman, Il. 22.125 ; ἄπυρον λέβητα, λευκὸν ἔτ' αὔτως, still ‘quite’ bright, Il. 23.268 ; ὀκνείω δ' ἵππων ἐπιβαίνεμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως | ἀντίον εἶμ' αὐτῶν, ‘just as I am,’ Il. 5.256 ; ἣ δὲ καὶ αὔτως μ' αἰὲν νεικεῖ, even ‘as it is,’ i. e. without special provocation, Il. 1.520 ; ἀλλ' αὔτως ἄχθος ἀρούρης, a ‘mere’ burden to the ground, Od. 20.379 ; αὔτως γάρ ἐπέεσσ' ἐριδαίνομεν, ‘just as we do,’ i. e. to no purpose, Il. 2.342.

-- 56 --

αὐχένιοςαὐχένιος (αὐχήν): of the neck; τένοντες, Od. 3.450†. αὐχήναὐχήν, ένος: neck, of men and animals. αὐχμέωαὐχμέω (αὐχμός): be dry, unanointed, squalid, Od. 24.250†. αὔω,αὕωαὔω, αὕω (1): kindle; ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὔοι, that he might not have to ‘get a light’ elsewhere, Od. 5.490†. αὔωαὔω (2), ipf. αὖον, aor. ἤῦσα, ἄῦσα, inf. ἀῦσαι, part. ἀύσᾶς: call aloud, with exertion of the voice, halloo; often with μακρόν, ‘afar,’ Il. 3.81, etc.; ἔνθα στᾶσ' ἤῦσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε | ὄρθια, Il. 11.10; with acc., Il. 11.461, Il. 13.477, Od. 9.65; of inanimate things, resound, ring, Il. 13.409. Cf. ἀῦτή. ἀφαιρέω,ἀποαιρέωἀφ-αιρέω, ἀπο-αιρέω, aor. ἀφεῖλον, mid. pres. imp. ἀποαίρεο, fut. inf. ἀφαιρήσεσθαι, aor., 2 sing., ἀφείλεο, pl. ἀφέλεσθε: take away (τινός τι), mid., for oneself, esp. forcibly or wrongfully (τινά τι or τινί τι); ὡς ἔμ' ἀφαιρεῖται Χρῦσηίδα Φοῖβος Ἀπόλλων, Il. 1.182; αὐτὰρ ὃ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ, Od. 1.9. ἄφαλοςἄ - φαλος: without crest; κυνέη, Il. 10.258†. ἀφαμαρτάνωἀφ-αμαρτάνω, only aor. 2 ἀφάμαρτε and ἀπήμβροτε: miss (fail to hit), lose; καὶ βάλεν, οὐδ' ἀφάμαρτε, Il. 11.350; ἐμοἰ δέ κε κέρδιον εἴη | σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι, ‘bereft’ of thee, Il. 6.411. ἀφαμαρτοεπήςἀφ-αμαρτο-επής: missing the point in speech, ‘rambling speaker,’ Il. 3.215†. ἀφανδάνωἀφ-ανδάνω: displease; μῦθος ἀφανδάνει, Od. 16.387†. ἄφαντοςἄ-φαντος (φαίνω): unseen, ‘leaving no trace,’ (Il.) ἄφαρἄφαρ: instantly, at once, Od. 2.169, Il. 17.417 ; ᾦδ' ἄφαρ, Il. 10.537; ἄφαρ αὐτίκα, Il. 23.593. ἈφαρεύςἈφαρεύς: a Greek, son of Calētor, Il. 13.541. ἀφαρπάζωἀφ-αρπάζω: seize away from, aor. inf., Il. 13.189†. ἀφάρτεροςἀφάρτερος (comp. of ἄφαρ): swifter, Il. 23.311†. ἀφαυρόςἀφαυρός, -ότερος, -ότατος: insignificant, weakly, Il. 7.235, Od. 20.110. ἁφάωἁφάω (ἅπτω): only part., ἁφόωντα, busy with handling; τόξα, Il. 6.322†. ἈφείδᾶςἈφείδᾶς: an assumed, fictitious name, Od. 24.305†. ἀφείηἀφείη: see ἀφίημι. ἄφενοςἄφενος, neut.: large possessions, riches. ἀφέξω,ἀφέξομαιἀφέξω, ἀφέξομαι: see ἀπέχω. ἄφημαιἄφ-ημαι: only part., ἀφήμενος, sitting apart, Il. 15.106†. ἀφήτωρἀφήτωρ, ορος (ἀφίημι): the archer, viz. Apollo, Il. 9.404†. ἄφθιτοςἄ-φθιτος (φθίω): unwasting, imperishable. ἀφίημιἀφ-ίημι, imp. 2 pl. ἀφίετε, part. fem. ἀφῖεισαι, ipf. 3 sing. ἀφίει, fut. ἀφήσω, aor. ἀφέηκα, ἀφῆκα, 3 du. ἀφέτην, subj. ἀφέῃ, opt. ἀφείη, part. ἀφείς, mid. ipf. ἀφίετο: let go from.—I. act., of sending away persons, Il. 1.25, Il. 2.263; hurling missiles, lightning, Il. 8.133; lowering a mast, ἱστὸν προτόνοισι, Il. 1.434: grapes shedding the flower, ἄνθος ἀφῖεῖσαι, Od. 7.126; met., of ‘dismissing’ thirst, Il. 11.642; ‘relaxing’ force, Il. 13.444. —II. mid., δειρῆς δ' οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ, ‘let go her’ arms from his neck, Od. 23.240. ἀφικάνωἀφ - ικάνω: be come to, arrived at (from somewhere); δεῦρο, πρός τι, always with perf. signif., exc. Od. 9.450, and in Od. always w. acc. of end of motion. ἀφικνέομαιἀφ-ικνέομαι, fut. ἀφίξομαι, aor. ἀφῖκόμην, perf. inf. ἀφῖχθαι: come to, arrive at, reach (one point from another); usually w. acc., sometimes w. prepositions; τοῦτον (δίσκον) νῦν ἀφίκεσθε, ‘come up to’ that now, Od. 4.255; met., ὅτε μ' ἄλγος ἀφίκετο, Il. 18.395. ἀφίστημιἀφ - ίστημι, aor. 2 ἀπέστην, perf. ἀφέστατε, ἀφεστᾶσι, opt. ἀφεσταίη, part. ἀφεστᾶώς, plup. ἀφεστήκει, ἀφέστασαν, mid. aor. 1 subj. ἀποστήσωνται: of act. only intrans. forms occur, stand off or away (τινός); παλίνορσος, Il. 3.33; νόσφιν, Od. 11.544; mid., aor. 1, causative, get weighed out for oneself, ‘demand pay for,’ χρεῖος, Il. 13.745. ἄφλαστονἄφλαστον: aplustre, an ornamental knob on the stern of a ship, Il. 15.717†. ἀφλοισμόςἀφλοισμός: foam, froth, Il. 15.607†. ἀφνειόςἀφνειός (ἄφενος), -ότεροι, -ότατος: wealthy, rich in (τινός). ἀφοπλίζωἀφ-οπλίζω: only mid. ipf. ἀφωπλί- ζοντο, divested themselves of their armor; ἔντεα, Il. 23.26†.

-- 57 --

ἀφορμάομαιἀφ - ορμάομαι, only aor. pass. opt. and part. ἀφορμηθεῖεν, -θέντες: start from, depart, Il. 2.794, Od. 2.375. ἁφόωνταἁφόωντα: see ἁφάω. ἀφραδέωἀ-φραδέω: be foolish. ἀφραδήςἀ-φραδής, ές (φράζομαι): inconsiderate, foolish, senseless, Od. 2.282, Od. 11.476.— Adv., ἀφραδέως. ἀφραδίηἀ - φραδίη (φράζομαι): ignorance, folly; dat. sing., Il. 2.368, elsewhere only dat. plural. ἀφραίνωἀ-φραίνω (φρήν): be senseless, mad, foolish. ἀφρέωἀφρέω (ἀφρός): foam; only ipf. ἄφρεον δὲ στήθεα (sc. ἵπποι), ‘their breasts were covered with foam,’ Il. 11.282†. ἀφρήτωρἀ-φρήτωρ (φρήτρη): without clan or clansmen; ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιος, ‘friendless, lawless, homeless,’ Il. 9.63†. ἈφροδίτηἈφροδίτη: Aphrodīte (Venus), goddess of love, daughter of Zeus and Diōne, Il. 5.370, and in the Odyssey wife of Hephaestus, Od. 8.267 ff.; her magic girdle described, Il. 14.214 ff.; attended by the Graces, Od. 18.192. She favors the Trojans in the war of which she was herself the cause, and in protecting her son Aenēas receives a wound from Diomed, Il. 5.331.—The name of Aphrodīte is used once by personification for her works, love, Od. 22.444. Cf. Ἄρης. ἀφρονέωἀ-φρονέω: be foolish, part., Il. 15.104†. ἀφρόςἀφρός: foam. (Il.) ἀφροσύνηἀ- φροσύνη: folly; pl., foolish behavior. ἄφρωνἄ-φρων (φρήν): thoughtless, foolish. ἄφυλλοςἄ-φυλλος (φύλλον): leafless, Il. 2.425†. ἀφύξεινἀφύξειν: see ἀφύσσω. ἀφυσγετόςἀφυσγετός: mud, Il. 11.495†. ἀφύσσωἀφύσσω, fut. ἀφύξω, aor. ἤφυσα, part. ἀφύσσᾶς, mid. aor. ἠφυσάμην, ἀφυσσάμην, part. ἀφυσσάμενος: draw (water or wine), mid., for oneself, often by dipping from a larger receptacle into a smaller (ἀπὸ or ἔκ τινος, or τιν<<><>>ς); οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ, ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων, for the other gods, Il. 1.598 ; ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ, for their own use, on ship-board, Od. 4.359 ; διὰ (adv.) δ' ἔντερα χαλκὸς | ἤφυσε, pierced and ‘opened,’ (cf. ‘dip into’ him), Il. 13.508, Il. 17.315, Il. 14.517; met., ἄφε- νος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν, ‘draw off,’ i. e. accumulate riches for another man, Il. 1.171. ἈχαιαίἈχαιαί: Achaean women. (Od.) ἈχαιάςἈχαιάς, άδος: Achaean woman. ἈχαιικόςἈχαιικός: Achaean. ἈχαιίςἈχαιίς, ίδος: Achaean (γαῖα), and without γαῖα, Achaea, i. e. Northern Greece; pl., as subst., Achaean women; contemptuously, Ἀχαιίδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί, Β 23, Il. 7.96. ἈχαιοίἈχαιοί: the Achaeans, the chief tribe of Greeks in Thessaly, Messēne, Argos, and Ithaca; mostly as a collective appellation of the Greeks before Troy, Il. 1.2, etc.; epithets, ἀρηίφιλοι, δῖοι, ἑλίκωπες, ἐυκνήμῖδες, κάρη κομόωντες, μεγάθῦμοι, μένεα πνείοντες, χαλκοχίτωνες. ἄχαριςἄ-χαρις, comp. ἀχαρίστερος: unpleasant, unwelcome, Od. 20.392†. ἀχάριστοςἀ-χάριστος =ἄχαρις, neut. pl., Od. 8.236†. ἈχελώιοςἈχελώιος = Ἀχελῷος: Achelōus, river-god; (1) in Greece, Il. 21.194.—(2) in Phrygia, Il. 24.616†. ἄχερδοςἄχερδος: wild pear - tree, prickly pear, Od. 14.10†. ἀχερωίςἀχερωίς: white poplar, Il. 13.389. (Il.) ἈχέρωνἈχέρων, οντος: Acheron, river of the nether world, into which flow Pyriphlegethon and Cocȳtus, Od. 10.513†. ἀχεύωἀχεύω (ἄχος): only part., grieving, usually w. causal gen., Od. 14.40 ; τοῦγ' εἵνεκα θῦμὸν ἀχεύων, ‘troubling his soul,’ acc. of specification, Od. 21.318. ἀχέωἀχέω = ἀχεύω, only part., ἀχέων, ἀχέουσα. ἄχθομαιἄχθομαι (ἄχθος), ipf. ἤχθετο (see also ἔχθομαι): (1) be laden; νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι, Od. 15.457†.—(2) be distressed, afficted; ὀδύνῃσι, Il. 5.354; κῆρ, ‘at heart,’ and w. obj. (cognate) acc., ἄχθομαι ἕλκος, distressed ‘by,’ Il. 5.361, cf. Il. 13.352. ἄχθοςἄχθος, εος (root ἀχ): burthen, weight, Il. 20.247, Od. 3.312; prov., ἄχθος ἀρούρης, a useless ‘burden to the ground,’ Il. 18.104, Od. 20.379. Ἀχιλεύς,ἈχιλλεύςἈχιλεύς, Ἀχιλλεύς, ῆος, dat. -ῆι and -εῖ: Achilles, son of Peleus and Thetis, king of the Myrmidons, and the hero of the Iliad, as announced in A 1. For his relations to Phoenix and Cheiron the centaur, see I; his destiny, Il. 9.410 ff.; expedition against Troy, Il. 2.681; forays, Il. 9.328, Il. 1.392, Il. 2.690; death of Patroclus, Il. 16.827; μηνίδος ἀπόρρησις, Il. 19.56; Ἕκτορος ἀναίρεσις, Χ; Ἕκτορος λύτρα, Ω. The death of Achilles is mentioned in the Odyssey, Od. 5.310, Od. 24.37 ff. Epithets, δαΐφρων, διίφιλος, θεοείκελος, θεοῖς ἐπιείκελος, πελώριος, ποδάρκης, ποδώκης, πτολίπορθος, ῥηξήνωρ, πόδας ταχύς, and ὠκύς. (See cut from Panathenaic Amphora.)

[unresolved image link]

-- 58 --

ἀχλύςἀχλύς, ύος: mist, darkness, Od. 7.41, Il. 5.127, Od. 20.357; often met., of death, swooning, Il. 5.696, Il. 16.344. ἀχλύωἀχλύω: only aor., ἤχλῦσε, grew dark, Od. 12.406. (Od.) ἄχνηἄχνη: foam of the sea, Il. 11.307; chaff, pl., Il. 5.499. ἄχνυμαιἄχνυμαι (root ἀχ), ipf. ἄχνυτο: be distressed, grieve; τινός, ‘for’ some one; often w. acc. of specification (κῆρ); also κῆρ ἄχνυται, ἄχνυται θῦμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν, Ξ 3, Od. 14.170. Cf. ἀκαχίζω. ἄχολοςἄ-χολος: without wrath; νηπενθές τ' ἄχολόν τε, ‘cure for grief and gall,’ Od. 4.221†. ἄχομαιἄχομαι = ἄχνυμαι, Od. 18.256 and Od. 19.129. ἄχοςἄχος, εος (root ἀχ): anguish, distress, for oneself or for another (τινός), pl. ἄχεα, woes; ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλᾶε, | αἴ κε θάνῃς, Il. 4.169; so ἄχος γένετό τινι, ἀμφεχύθη, εἷλεν, ἔλαβέ τινα, θῦμὸν ἵκᾶνεν, etc.; ἔχω ἄχἐ ἄκριτα θῦμῷ, Il. 3.412, Ζ , Od. 19.167. ἀχρεῖοςἀ-χρεῖος: useless, aimless; only neut. as adv., of the foolish look of the punished Thersites, Il. 2.269, the forced laugh of Penelope, Od. 18.163. ἀχρημοσύνηἀ - χρημοσύνη: indigence, want, Od. 17.502†. ἄχρι(ς): quite, quite close, Il. 4.522, Il. 16.324, Il. 17.599; until, Od. 18.370. ἀχυρμιήἀχυρμιή (ἄχυρον): place where chaff falls, chaff-heap, pl., Il. 5.502†. ἄψἄψ: back, backward, back again, again; freq. with verbs of motion, ἂψ ἰέναι, ἀπιέναι, ἀπονοστεῖν, στρέφειν, etc.; so ἂψ διδόναι, ἀφελέσθαι, ἂψ ἀρέσαι, Il. 9.120; ἂψ πάλιν, ἂψ αὖθις, Σ 2, Il. 8.335. ἈψευδήςἈψευδής: a Nereid, Il. 18.46†. ἀψίςἀψίς, ῖδος: mesh, pl., Il. 5.487†. ἀψόρροοςἀψό-ρροος (ῥέω): back-flowing; of the stream of Oceanus that returns into itself, Il. 18.399†. ἀψόρροοςἀψ-όρροος (ὄρνῦμι): returning, back again, back; with verbs of motion, ἄψορροι ἐκίομεν, Il. 21.456; mostly neut. sing. as adv., ἄψορρον βῆναι, καταβῆναι, προσέφην, Od. 9.501. ἅψοςἅψος, εος (ἅπτω): joint, limb; λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα, her ‘members’ were relaxed in sleep, Od. 4.794 and Od. 18.189. ἄωἄω, inf. ἄμεναι, fut. inf. ἄσειν, aor. opt. ἄσαιμι, subj. ἄσῃ, inf. ἆσαι, mid. fut. ἄσεσθε, aor. inf. ἄσασθαι: trans., satiate; τινά τινος, Il. 5.289; τινί, Il. 11.817; intrans., and mid., sate oneself, Il. 23.157, Il. 24.717; met., (δοῦρα) λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι, eager to ‘glut’ themselves with flesh, Il. 11.574, Il. 21.70. ἄωροςἄωρος (ἀείρω), cf. μετέωρος: dangling; of the feet of Scylla, Od. 12.89†. ἄωρτοἄωρτο: see ἀείρω. ἀωτέωἀωτέω: sleep soundly, w. ὕπνον, ‘sunk in slumber,’ Il. 10.159 and Od. 10.548. ἄωτοςἄωτος or ἄωτον (ἄϝημι): floss, fleece; of wool, Od. 1.443, Od. 9.434; and of the ‘nap’ of linen, Il. 9.661.

-- 59 --

Previous Section


Georg Autenrieth [1891], A Homeric Dictionary for Schools and Colleges (Trustees of Tufts University, New York) [word count] [homer_dico01].
Powered by PhiloLogic