Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott44].
Previous page

Next page

-- 1046 --

λήρημαλήρ-ημα, ατος, τό,

   A silly talk, nonsense, Pl.Grg.486c (pl.), Phld.Mus.p.72 K. (pl.), Gal.8.651 (pl.). λήρησιςλήρ-ησις, εως, ,

   A silly talk, trifling, Plu.2.504b, D.L.7.118; λ. τοῦ γήραος dotage of the old, Aret.SD1.6. ληρίαςληρίας,

   A v. λειρώς. ΛηρόκριτοςΛηρόκριτος, name given by Epicurus to Democritus, D.L.10.8. ληροπετώδηληροπετώδη· ληρώδη, Hsch. λῆροςλῆρος (A), ,

   A trash, trumpery, of what is showy but useless, λήροις ἀναδῶν τοὺς νικῶντας Ar.Pl.589; τραγικὸς λ. Id.Ra.1005; λῆρόν τε τἄλλ' ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι φύσεις ποιητῶν no good as connoisseurs of poets, ib.809; λ. πάντα πρὸς τὸ χρυσίον Antiph.232.1, cf. X.An.7.7.41; λ. εἶναι δοκεῖ τὸ νόμισμα, φύσει δ' οὐθέν mere trash, Arist.Pol.1257b10; a mere trifle, Pl.Phd.72c, Men.Epit.60; λ. ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν there's naught to compare with Cinesias, Ar. Lys.860; οἱ ποιηταὶ λ. εἰσιν useless, futile, Xenarch.7.1; ποιητῶν λ. Cratin.306; ἐμὲ μὲν λ. ἡγεῖσθαι Pl.Chrm.176a, cf. Tht.176d, Luc. DMeretr.10.3; λεπτοτάτων λ. ἱερεῦ Ar.Nu.359; λῆροι καὶ παιδιαί, of flute-playing at banquets, Pl.Prt.347d; λῆροι καὶ φλυαρίαι futile nonsense, Id.Hp.Ma.304b; ὁδοὺς καὶ κρήνας καὶ λήρους D.3.29; παροψίδες καὶ λῆρος side-dishes and suchlike trumpery, Alex.261.5; παρεὶς λ. πολὺν ἀστακὸν ὠνοῦ Archestr.Fr.24, cf. 35.7; as an exclamation, λῆρος nonsense! humbug! Ar.Pl.23, cf. Eub.41.8.    2 delirium, Hp.Epid.1.26.γ (as v.l. for παράληρος).    II as Adj., silly, ποιητής Luc.Gall.6, cf. Rh.Pr.17. Adv. -ρως Tz.H.13.337. (Perh. derived fr. sq.) λῆροςλῆρος (B) (Boeot. λεῖρος IG7.2421), ,

   A gold ornament on women's tunics, AP6.292 (Hedyl.), cf. Luc.Lex.9, Poll.5.101, Hsch. (Oxyt. in AP l.c., Hsch.) ληρωδέωληρωδ-έω,

   A talk frivolously, Phot.Bibl.p.4 B. ληρώδημαληρώδ-ημα, ατος, τό,

   A = ληρωδία, Suid. s.v. Λεόντιος (pl.). ληρώδηςληρώδ-ης, ες,

   A frivolous, silly, Pl.Tht. 174d, Arist.Rh.1414b15, BGU1011 ii 15 (ii B.C.), Phld.Ir.p.16 W., cj. in Lucil.187 Marx. ληρωδίαληρωδ-ία, ,

   A frivolous talk, Hdn.Epim.77. λησθέωνλησθέων· στρεφόμενος, Hsch.; cf. ληϊσθιῶν. λησίμβροτοςλησίμβροτος, ον, (λήθω, βροτός)

   A taking men unawares, cheat, thief, h.Merc.339. λῆσιςλῆσις (A), εως, , (λήθω)

   A = λῆστις, Hsch. s.v. ληθεδών (λύσις cod.); f.l. for λῆστις in Critias 6.12 D. λῆσιςλῆσις (B), εως, , (λῶ)

   A = βούλησις, αἵρεσις, Hsch. λησμαδίαλησμαδία· λελῃσμένη, Hsch.; cf. ληϊσμ-. λησμονηθέντεςλησμονηθέντες, =

   A illimati, Gloss. (dub.). λησμοσύνηλησμοσύνη, ,

   A = λήθη, forgetfulness, κακῶν Hes.Th.55; τῶν νῦν θέσθαι λησμοσύναν S.Ant.151 (lyr.). λήσμωνλήσμων, ον, gen. ονος, (λήθω)

   A unmindful, Them.Or.22.268c. ΛῆσοςΛῆσος· ὁ ἐν τῷ ῥάχει τοῦ σκορπίου λαμπρὸς ἀστήρ, Hsch. λῃστάρχηςλῃστάρχ-ης, ου, ,

   A chief of robbers, Plu.Crass.22. -ία, , chieftainship of robbers, Lyd.Mag.3.72. λῄσταρχοςλῄσταρχ-ος, ,

   A = λῃστάρχης, D.S.33.1, App.Hisp.68, Polyaen.4.9.3, Wilcken Chr.20 iv 8 (ii A.D.). λῃστείαλῃστ-εία, ,

   A robbery, piracy, Th.1.5, Pl.Lg.823e, etc.; ἀπὸ λῃστείας βίον ἔχειν, ζῆν, X.An.7.7.9, Arist.Pol.1256a36: in pl., πόλιν . . κατὰ γῆν λῃστείαις πορθουμένην Th.8.40. λῃστεύωλῃστ-εύω, fut. -εύσω App. Pun.116:—Pass. (v. infr.), aor.

   A ἐλῃστεύθην D.S.2.55:—practise robbery or piracy, Th.7.18, D.4.23; ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ D.C.36.3.    2 c.acc., spoil, plunder, Th.4.45, App.Pun.5, etc.:—Pass., Th. 4.2, 5.14, D.S.l.c.; λῃστεύεται ἡ ὁδός is infested by robbers, Arr.Epict. 4.1.91. λῃστήρλῃστ-ήρ, ῆρος, , in Hom. ληϊστήρ,

   A = λῃστής (q.v.), robber, esp. pirate, Od.3.73, etc.; λ. πολύπλαγκτοι 17.425, cf. 16.426, AP7.737, Man.3.258:—fem. λῄστειρα, ναῦς Ael.NA8.19. λῃστήριονλῃστ-ήριον, Dor. λᾳστήριον, τό,

   A band of robbers, X.HG5.4.42, Aeschin.1.191, PPetr.3 P.59 (iii B.C.): in pl., piratical vessels, Clidem.5, IGRom.4.219 (Ilion).    2 retreat or nest of robbers, SIG581.52 (Crete, iii/ii B.C.), Str.14.1.32.    II robbery, Luc.Cont.11 (pl.).    III λᾳστήριοι (Dor.), οἱ, pirates, metaph., Axiop.6. λῃστήςλῃστ-ής, οῦ, , Ion. ληϊστής, Dor. λᾳστής, (ληΐς, ληΐζομαι)

   A robber, pirate, E.Alc.766, X. Cyr.2.4.23, etc.; opp. κλέπτης, Pl.R.351c; esp. by sea, buccaneer, later πειρατής, And.1.138, etc.; λῃστοῦ βίον ζῆν Pl.Grg.507e; ληϊστὴς κατεστήκεε Καρχηδονίων he began a course of piracies upon them, Hdt.6.17, cf. Th.1.5, 8, 6.4; οἱ λ. αὑτοὺς ποριστὰς καλοῦσιν Arist.Rh.1405a25; of irregular troops, IG12(2).526 (Eresos).    II metaph., λ. ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος S.OT535; Κύπριδος Lyc. 1143; λῃστὰ λογισμοῦ, of love, APl.4.198 (Maec.). λῃστικόςλῃστ-ικός, ή, όν,

   A piratical, πλοῖον D.23.148; λῃστικῷ τρόπῳ PTeb.53.11 (ii B.C.).    2 ἡ -κή, = λῃστεία, Pl.Sph.222c.    3 τὸ -κόν, piracy, Th.1.4, 13; piratical vessels, Id.2.69.    4 Adv. -κῶς in the manner of pirates: Comp. -κώτερον, πλοῖα λ. παρεσκευας μένα Id.1.10, cf. 6.104. Cf. λῃστρικός. λῆστιςλῆστις, εως, ,

   A = λήθη, E.Cyc.172, Critias 6.12 D.; λῆστιν ἴσχειν, = ἐπιλανθάνεσθαι, forget, S.OC584. λῃστοδιώκτηςλῃστο-δῐώκτης, ου, , =

   A latrunculator, Gloss. λῃστοκτόνοςλῃστο-κτόνος, ον,

   A slaying robbers, AP11.280 (Pall.). λῃστοπιαστήςλῃστο-πῐαστής, οῦ, , in pl.,

   A thiefcatchers, a branch of the local police in Egypt, Wilcken Chr.472.2 (iii A.D.), PFlor.2.181 (iii A.D.). λῃστοσαλπιγκτήςλῃστο-σαλπιγκτής, οῦ, ,

   A robbertrumpeter, of the Tyrrhenians, inventors of the trumpet, Com. word in Men.1030; in Hsch. ληϊστοσάλπιγξ. λῃστρικόςλῃστ-ρικός, ή, όν,

   A = λῃστικός, for which it is a freq. v.l., of ships, τριακόντορος λ. (cf. λῃστρίς) Th.4.9, cf. App.Pun.25, etc.; λ. σκάφη D.S.3.43: metaph., of ἑταῖραι, τὰ λ. τῆς Ἀφροδίτης AP5.43 (Rufin.), 160 (Hedyl. or Asclep.); λ. τρόπῳ BGU1061.14 (i B.C.).    2 of persons, Str.7.2.2; also λ. δύναμις Plu.Sert.18; βίος λ. Arist.Pol. 1256b1; ἔθνη ib.1338b23; τὸ λ. ἦθος Str.12.8.9; ὁ λ. πόλεμος App. Mith.96. Adv. -κῶς Str.2.5.26. λῃστρίςλῃστ-ρίς, ίδος, , fem. of foreg., νῆες λ.

   A pirate vessels, D.52.5, cf. D.S.16.5, Plu.Nic.29, etc.; λ. γυνή Id.Thes.9, cf. Herod.6.10. λῃστρώνλῃστ-ρών, =

   A latrina, Gloss. (dub.). λῄστωρλῄστ-ωρ,

   A v. ληΐστωρ. λήσωλήσω, λήσομαι,

   A v. λανθάνω. λῄταρχοςλῄτ-αρχος, ,

   A public priest, Lyc.991. (Cf. λήϊτον.) λῄτειραλῄτ-ειρα, ,

   A public priestess, Call.Fr.123, Hsch.; cf. λείτειραι. λῄτηλῄτ-η, ,

   A v. λήϊτον. λῃτῆρεςλῃτ-ῆρες· ἱεροὶ στεφανηφόροι (Athamanian), Id. λῆτολῆτο· ἐπελάθετο, Hsch. (Cf. λήϊτο· ἐπέθετο, Id). ΛητογενήςΛητογενής, Dor. Λᾱτ-, ές,

   A born of Leto, epith. of Apollo and Artemis, E.Ion465 (lyr.), AP9.525.12:—fem. Λᾱτογένεια, A.Th.148 (lyr.). ΛητοΐδηςΛητοΐδης [ῐ], ου, Aeol., Dor. Λᾱτοΐδας, α, ,

   A son of Leto, i.e.Apollo, h.Merc.253, Hes.Sc.479, Alc.Supp.30.3:—Pi.P.1.12 has Λᾱτοίδας (trisyll.). λῃτουργέωλῃτ-ουργέω, λῃτ-ουργία, λῃτ-ουργός, v. λειτ-. ΛητώΛητώ, Dor. Λᾱτώ, όος, contr. οῦς, , Leto, mother of Apollo and Artemis, Il.21.497, Hes.Th.406, cf. 918, al.; on the accent of the acc. sg., v. Hdn.Gr.2.33; voc.

   A Λητοῖ Il.21.498, h.Ap.14, 62. (Dor. uncontr.acc. Λητόα Tyrannio ap.Sch.Gen.Il.21.497):—Adj. Λητῷος, α, ον, of or born from Leto, κόρη A.Fr.170, S.El.570; Dor. Λᾱτῴα AP 6.280:—fem. also Λητωῐάς, άδος, Call.Dian.83, Opp.C.1.109, etc.; and Λητωΐς, Dor. Λᾱτ-, ΐδος, AP6.272 (Pers.), A.R.2.938.    II Λητῷον, τό, temple of L., Arist.EE1214a2, Str.14.3.6.    III Λητῷα, τά, festival in honour of L., IG11(2).161 A 93 (Delos, iii B.C.). λήτωρλήτωρ, ορος, ,

   A priest, prob. in IG5(2).405 (Lusi); cf. λείτωρ, λειτορεύω, λῃτῆρες. ληχμόςληχμός, ,

   A = λῆξις (B), Antim.53. λῆψιςλῆψις, εως, ἡ (later λῆμψις POxy.1088.45 (i A.D.), etc.),

   A taking hold, seizing, catching, ῥύγχος . . πρὸς τὰς λ. τῶν ζῳδαρίων Arist.PA662b9; αἱ καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχουσι πρὸς τὰς λ. καὶ πιέσεις ib.687b10; ἀπορώτερος ἡ λ. the seizure of them will be more difficult, Th.5.110; ἡ λ. τῆς πόλεως the seizure of it, Id.4.114, cf. 7.25.    2 accepting, receiving, ἥδιστον ὅτῳ πάρεστι λ. ὧν ἐρᾷ καθ' ἡμέραν S.Fr.356; ἡ τοῦ μισθοῦ λ. Pl.R.346d; opp. ἀπόδοσις, ib.332b; opp. ἀποβολαί (loss), Arist.Rh.1362a35 (pl.): in pl., receipts, Pl.R.343d, Alc.1.123a, Arist. EN1122a13, al.    b taking of medicine, προλούσας πρὸ τῆς λ. POxy. l.c.    II attack of fever or sickness, seizure, ἀπὸ τῆς πρώτης λ. Hp.Epid.1.6, cf. Morb.1.18, Arist.Pr.866a26.    III in Logic, assumption (cf. λῆμμα 11), Id.APr.24a23, 24b11.    2 τῇ ἡμετέρᾳ λ. from our point of view, Ascl.Tact.7.8.    IV choice of matter, in a poem, etc., Longin.10.3; cf. λῆμμα 111.    V choice of pitch, in Music, Ocell.4.8, Aristid.Quint.1.11 bis.    VI Geom., τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου λ. the determination of the centre of the eccentric circle, Procl.Hyp.5.56. ληψολιγόμισθοςληψ-ολῐγό-μισθος τέχνη, the art of

   A taking low pay, cj. Hemsterh. in Ephipp.14.4 (ληψιγομ- codd.): Meineke ληψι-λογό-μισθος receiving pay for words. λῖλῖ, Adv.,

   A = λίαν, Epich.223; cf. λιπόνηρος. λιάζομαιλῐάζομαι, aor. ἐλιάσθην, Ep. 3pl.

   A λίασθεν Il.23.879: 3sg. plpf. λελίαστο Mosch.4.118 (for Act. v. sub fin.):—bend, incline; and so,    I mostly of persons, go aside, recoil, shrink, ἐκ ποταμοῖο λιασθείς Od.5.462; ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λ. Il.23.231; νόσφι λ. 1.349, 11.80; ὕπαιθα λιάσθη he shrank beneath his attack, 15.520, cf. 21.255; δεῦρο λιάσθης hither hast thou retired, 22.12; παρὰ κληῗδα λιάσθη ἐς πνοιὰς ἀνέμων, of a vision, disappeared by the key-hole, Od.4.838: metaph., stray from the straight path, Emp.2.8; in A.R. of parting, separating from others, 1.94, 3.827, 1164:—once in Trag., πρός σ' ἐλιάσθην hastened to thee, E.Hec.98 (anap.).    2 sink, fall, πρηνὴς ἐλιάσθη Il.15.543; λιαζόμενον ποτὶ γαίῃ 20.420, cf. 418; ἐν γῇ Mosch. l.c.    II of things, ἀμφὶ δ' ἄρα σφι λιάζετο κῦμα retired, drew back, Il.24.96; πτερὰ πυκνὰ λίασθεν (for ἐλιάσθησαν) the dying bird's thick wings dropped, 23.879; where Aristarch. read λίασσεν it dropped its wings, though the Act. is not used exc. impf. λίαζον they loosened (the cables), Lyc.21. λιάζωλιάζω (A), v. foreg. sub fin. λιάζωλιάζω (B), (λίαν)

   A to be over-enthusiastic, [παρὰ τὸ] λίαν λιάζειν A.D. Pron.34.27; λιάζειν· λίαν ἐσπουδακέναι, Phot. λιαίνωλιαίνω,

   A = χλιαίνω, Hsch. s.v. ἐλιάνθη; cogn. with λιαρός. λίανλίαν [v. fin.], Ion. and Ep. λίην, Adv.

   A very, exceedingly, in Hom. with an Adv., λ. ἑκάς Od.14.496; λ. ἀεικελίως 8.231: with an Adj., λ. μέγα εἶπες 3.227, 16.243; νήπιος λ. τόσον 4.371, cf. 13.238; λ. λυπρός 13.243; λ. ἐνθύμιος ib.421: alone with a Verb, very much, overmuch, κεχολώατο λ. 14.282; λ. ἄχθομαι ἕλκος Il.5.361; οὔ τι λ. ποθὴ ἔσσεται not exceedingly, 14.368; μή τι λ. προκαλίζεο Od.18.20, cf. Il.6.486; also, in Hom., καὶ λίην, which always begins the sentence or verse, surely, aye surely, καὶ λ. κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ Od.1.46, cf. 3.203, Il.1.553, al.    II after Hom., ἀσχάλα μὴ λίην Archil.66.7, cf. Sol.6; λίην δὲ δειλιάζεις Anacr. ap. Ptol.Ascal. p.409 H.; λ. πιστεύειν to believe implicitly, Hdt.4.96; μὴ κάμνε λ. Pi. P.1.90; μὴ λ. στένε S.El.1172, cf. E.Med.158 (lyr.); ἀσπάζου αὐτὴν λ. POxy.936.13 (iii A.D.); καὶ λ. σαφῶς Ar.Eq.1231; λ. ἀσελγῶς Lys. 24.15; λ. πόρρω Pl.Prt.310c; ἐντὸς λ. τῶν τειχῶν Th.7.5: with other words of like sense, πολὺ λ. Isoc.9.48; λ. πάνυ Antiph.184.2 (dub.), cf. Eust.972.46; κόμπος λ. εἰρημένος, opp. πεπλασμένος (compare our very and verily), A.Pr.1031:—in Trag.and Com.freq.betw.Art.and Noun, ἡ λ. φιλότης βροτῶν his too great love . . , eus:abo:tlg,0085,003:123" default="NO" valid="yes">A.Pr.123 (anap.); τὸ λ. ποτόν Cratin.187; ἡ λ. τρυφή Men.587; τὰ λ. μειράκια Theopomp. Com.29; αἱ πρὸς τυράννους λίαν ὁμιλίαι D.6.21; τὸ λ. excess, violence, E.Andr.866, Pl.Cra.415c. [Hom. has nine times, thirty-two times; the latter is found both in arsi and in thesi. In later Ep.and Trag. both quantities are found: always.]

Previous page

Next page


Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott44].
Powered by PhiloLogic